ORDIN nr. 592 din 26 august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2008
  Având în vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările și completările ulterioare, precum și Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG/2.159 din 4 august 2008,
  în temeiul dispozițiilor art. 236, art. 266 alin. (2), art. 270 alin. (1) lit. s), art. 271 lit. k) și ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) pct. 19 și 40, art. 17 alin. (5) și ale art. 18 pct. 9 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele
  Casei Naționale de Asigurări
  de Sănătate,
  Vasile Ciurchea

  București, 26 august 2008.
  Nr. 592.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a
  formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind
  aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii
  independenți și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum
  și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
  (CEE) nr. 1.408/71