LEGE nr. 491 din 11 iulie 2002
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 18 iulie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40 din 28 martie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Criteriile de performanţă economico-financiară şi de disciplina fiscală a contribuabililor, pe baza cărora se analizează cererile de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Aceste criterii pot fi actualizate anual prin hotărâre a Guvernului."
  2. La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Încadrarea debitorilor în categoriile menţionate la alin. (2), de importanţa naţionala, precum şi de importanţa zonala semnificativă sau afectaţi de calamitati, se va face pe bază de referat motivat, întocmit de organele teritoriale ale creditorilor bugetari, avizat, după caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul creditorilor bugetari şi, respectiv, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor. Înlesnirile la plata se aproba şi se acordă de ordonatorul principal de credite."
  3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Numărul de luni de eşalonare la plata a obligaţiilor bugetare, care include şi perioada de graţie, se determina în funcţie de raportul procentual dintre totalul obligaţiilor şi cifra de afaceri, astfel:
  a) până la 5% până la 12 luni;
  b) între 5% şi 15% până la 24 luni;
  c) între 15% şi 30% până la 36 luni;
  d) între 30% şi 50% până la 48 luni;
  e) peste 50 % până la 60 luni.
  (2) Pentru societăţile comerciale care obţin venituri din activităţile sezoniere, reprezentând peste 50% din cifra de afaceri, potrivit ultimului bilanţ contabil, graficele vor fi întocmite în corelare cu perioada de desfăşurare a acestor activităţi."
  4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Debitorii care au toate obligaţiile bugetare achitate, inclusiv cele aferente anului curent, la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plata vor beneficia de scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere aferente obligaţiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă obţin peste 63 de puncte.
  (2) Debitorii menţionaţi la alin. (1) beneficiază de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere, dacă obţin un punctaj cuprins între 29 şi 63 de puncte."
  5. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - De înlesnirile la plata prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază şi debitorii aflaţi în procedura de reorganizare judiciară, conform legii, la cererea motivată a administratorului, cu încuviinţarea judecătorului-sindic, pe baza planului de reorganizare prezentat creditorului bugetar."
  6. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - Pentru obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de orice fel, datorate şi neachitate în termen de persoane fizice, se pot acorda înlesnirile la plata prevăzute la lit. a)-e) ale art. 1, indiferent de perioada la care se referă."
  7. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Debitorii care au în derulare eşalonări la plata, acordate în baza reglementărilor legale anterioare, şi îşi achită, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, debitele rămase de plată din eşalonare, precum şi majorările stabilite conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea la plata a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere rămase de plată din eşalonare, cu condiţia sa nu aibă alte obligaţii bugetare restante la data depunerii cererii."
  8. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
  "CRITERII
  de performanţă economico-financiară şi de disciplina fiscală ce vor fi analizate de către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor restante."
  9. Punctele 3 şi 4 ale anexei vor avea următorul cuprins:
  "3. Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului, cu excepţia cazului în care sediul este în aceeaşi localitate sau, după caz, în acelaşi sector al municipiului Bucureşti:
  - sediu stabil în ultimii 5 ani 10 puncte
  - o schimbare în ultimii 5 ani 5 puncte
  - doua sau mai multe schimbări în ultimii 0 puncte
  5 ani
  4. Menţiuni la registrul comerţului privind schimbarea acţionarului/asociatului principal*):
  - nici o schimbare sau o schimbare 10 puncte
  în ultimii 5 ani
  - doua sau mai multe schimbări 0 puncte
  în ultimii 5 ani
  ----------- Notă *) Nu se iau în considerare schimbările acţionarului principal, realizate prin tranzacţii pe piaţa organizată de capital."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ------------