LEGE Nr. 86 din 22 iulie 1992
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 30 iulie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 2 litera e) va avea următorul cuprins:
  "e) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu întrerup vechimea în munca;"
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "ART. 3. - Ajutorul de şomaj consta într-o sumă calculată în mod diferenţiat, pe categorii de persoane şi vechime în munca, după cum urmează:
  a) 60% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor şcolilor din învăţămîntul preuniversitar, profesional sau de ucenici, în vîrsta de minimum 16 ani sau, după caz, 18 ani, precum şi al celor care au vechime în munca sub 1 an;
  b) 70% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor învăţămîntului superior;
  c) 50% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 1 pînă la 5 ani, dar nu mai puţin de 75% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a scăzut impozitul corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana;
  d) 55% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 5 pînă la 15 ani, dar nu mai puţin de 80% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a scăzut impozitul corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana;
  e) 60% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de minimum 15 ani, dar nu mai puţin de 85% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a scăzut impozitul corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana."
  3. Articolul 5 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) persoanele care deţin, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole în suprafaţa de cel puţin 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de cel puţin 40.000 mp în zonele montane ;"
  4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "ART. 6. - (1) Persoanele care au fost încadrate în munca au dreptul sa primească ajutorul de şomaj din momentul încetării contractului de muncă sau, după caz, a calităţii de membru în cooperatia mestesugareasca, în condiţiile prevăzute la art. 2, dacă s-au înscris la oficiile forţei de muncă în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii sau de la data înscrierii la oficiul forţei de muncă, dacă cererea a fost facuta ulterior acestui termen.
  (2) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. d) dobîndesc dreptul de a primi ajutor de şomaj de la data hotărîrii definitive de reintegrare, a ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală sau de punere în libertate ori a hotărîrii definitive de achitare, dacă s-au înscris la oficiul forţei de muncă în termen de 30 de zile de la data respectiva sau de la data înscrierii, cînd aceasta a avut loc după expirarea termenului de 30 de zile.
  (3) Persoanele care nu au fost încadrate în munca dobîndesc dreptul de a primi ajutorul de şomaj după cum urmează:
  a) după o perioadă de 30 de zile pentru absolvenţii învăţămîntului preuniversitar şi învăţămîntului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor forţei de muncă sau altor organe competente, potrivit legii, solicitînd încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii;
  b) după o perioadă de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor forţei de muncă, solicitînd încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii;
  c) de la data înscrierii la oficiul forţei de muncă, în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru handicapati.
  (4) Femeile care au încetat activitatea, potrivit legii, pentru creşterea copiilor, precum şi persoanele cărora le-a încetat calitatea de pensionar au dreptul de a primi ajutor de şomaj de la data înscrierii la oficiile forţei de muncă.
  (5) Termenele de 30 de zile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) încep să curgă la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevăzute la art. 2 lit. a) şi b)."
  5. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "ART. 11. - (1) Persoanele care au beneficiat de ajutorul de şomaj legal, fără a putea să se încadreze în munca, şi sînt lipsite de mijloace de întreţinere primesc în continuare o alocaţie de sprijin.
  (2) Sînt considerate lipsite de mijloace de întreţinere persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
  a) nu deţin împreună cu membrii familiei terenuri agricole cu o suprafaţa minima echivalenta cu cea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a);
  b) nu realizează împreună cu membrii familiei un venit mediu lunar de cel puţin 40% pe membru de familie din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a scăzut impozitul corespunzător situaţiei titularului alocaţiei de sprijin.
  (3) Situaţiile prevăzute în alin. (2) se dovedesc prin declaraţii pe proprie răspundere ale titularului."
  6. După articolul 11 se introduce articolul 11^1, cu următorul cuprins:
  "ART. 11^1. - (1) Alocaţia de sprijin este o sumă egala cu 40% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care se scade impozitul corespunzător situaţiei titularului alocaţiei de sprijin.
  (2) Alocaţia de sprijin se acordă pe o perioadă de 18 luni.
  (3) În această perioadă, persoanele respective pot urma cursuri de calificare sau recalificare care să nu depăşească durata de primire a alocaţiei de sprijin."
  7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "ART. 12. - Pe perioada în care unei persoane i se plăteşte ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin, aceasta beneficiază de alocaţia pentru copii, precum şi de asistenţa medicală gratuita. Dreptul locativ la locuinta de serviciu se păstrează pe întreaga perioadă în care chiriaşul primeşte ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin, cu excepţia cazului în care aceasta este situata în incinta unităţii sau este legată direct de asigurarea permanentei ori continuităţii în serviciu, situaţie în care se poate dispune numai evacuarea condiţionată de atribuirea unui alt spaţiu locativ corespunzător."
  8. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "ART. 14. - Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în perioada pentru care sînt îndreptăţite sa primească ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin şi cît urmează un curs de calificare sau recalificare beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în munca, inclusiv de pensia de invaliditate."
  9. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "ART. 15. - (1) Beneficiarul ajutorului de şomaj sau alocaţiei de sprijin este obligat ca, lunar, pe baza programării efectuate sau ori de cîte ori este solicitat, să se prezinte la oficiul forţei de muncă.
  (2) Persoana care primeşte ajutor de şomaj şi se încadrează în munca sau începe sa realizeze venituri din sursele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) ori îndeplineşte condiţii de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta are obligaţia de a înştiinţa în termen de 3 zile oficiul forţei de muncă. Aceeaşi obligaţie o are şi persoana care primeşte alocaţie de sprijin, în măsura în care i se modifica mijloacele de întreţinere prevăzute la art. 11.
  (3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine şi persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea sau, după caz, oficiilor de pensii."
  10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "ART. 16. - Calitatea de beneficiar al ajutorului de şomaj sau al alocaţiei de sprijin şi îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 15 se dovedesc cu carnetul de evidenta, eliberat şi vizat lunar de oficiul forţei de muncă."
  11. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "ART. 17. - (1) Ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin se plăteşte lunar de direcţiile de muncă şi protecţie socială, proporţional cu numărul de zile calendaristice cît titularul este îndreptăţit sa primească acest drept, pe baza buletinului de identitate şi a carnetului de evidenta.
  (2) Ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin nu sînt impozabile şi nu pot face obiectul executării silite pentru alte debite decît cele care au provenit din ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin acordate necuvenit, pentru cele care reprezintă obligaţii de întreţinere, precum şi pentru daunele cauzate prin infracţiuni intenţionate săvîrşite împotriva vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale."
  12. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "ART. 18. - (1) Plata ajutorului de şomaj sau a alocaţiei de sprijin încetează în următoarele situaţii:
  a) la îndeplinirea termenelor prevăzute la art. 9, respectiv art. 11^1 alin. (2);
  b) la încadrarea în munca a titularului sau după 30 de zile de la obţinerea de către acesta a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi pe cont propriu;
  c) în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate, cu contract de muncă pe o durată nedeterminată sau determinata, într-un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor somerului, situaţiei personale şi stării de sănătate a acestuia;
  d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs de calificare sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursului organizat potrivit art. 10 alin. (2), respectiv art. 11^1 alin (3) din prezenta lege, din motive imputabile.
  (2) Plata ajutorului de şomaj sau alocaţiei de sprijin se suspenda:
  a) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 15;
  b) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare;
  c) pe perioada în care titularul îşi stabileşte domiciliul în străinătate;
  d) pe perioada în care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate;
  e) pe perioada în care titularul este încadrat cu contract de muncă pe durata determinata mai mica de 6 luni."
  13. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "ART. 19. - Persoanele care au fost reintegrate în munca de organele de jurisdicţie competente şi li s-au acordat despăgubiri pentru perioada nelucrata vor restitui ajutorul de şomaj sau, după caz, alocaţia de sprijin primite pe aceeaşi perioadă de timp."
  14. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "ART. 20. - Fondul necesar pentru plata ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de sprijin se constituie din următoarele surse:
  a) o cota de 5% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, în valoare bruta, de persoanele fizice şi juridice române şi străine cu sediul în România care angajează personal român, precum şi din veniturile realizate de persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi asociaţiile familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990;
  b) o contribuţie de 1% din salariul de baza lunar de încadrare brut, plătită de salariaţii persoanelor fizice şi juridice prevăzute la lit. a);
  c) o contribuţie de 1% din venitul lunar în valoare bruta, obţinut din munca prestată de către membrii cooperaţiei;
  d) o subvenţie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în caz ca sursele de la lit. a), b) şi c) nu acoperă plăţile datorate."
  15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "ART. 21. - (1) Fondul prevăzut la art. 20 se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale deschis la Banca Naţionala a României, este gestionat de acesta şi este purtător de dobinda.
  (2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare, fără a exista obligaţia de a fi vărsate la bugetul de stat.
  (3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 20 se aplică o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît totalul sumelor datorate."
  16. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "ART. 22. - Din fondul constituit potrivit art. 20 din prezenta lege se vor face plati şi pentru:
  a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plăţii ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de sprijin;
  b) acoperirea unor cheltuieli privind calificarea şi recalificarea şomerilor şi a celor care beneficiază de alocaţia de sprijin."


  Articolul 2.

  Prevederile prezentei legi se aplică şi persoanelor cărora le-a expirat perioada de plată a ajutorului de şomaj înainte de intrarea ei în vigoare.


  Articolul 3

  Legea nr. 1/1991*) privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, cu modificările aduse prin prezenta lege, se republică în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
  NOTĂ:
  Legea nr. 1/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 30 decembrie 1991.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 9 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  IONEL ROMAN
  ----------------