LEGE nr. 338 din 31 mai 2002
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49 din 29 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:
  "5^1. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  <<(1^1) Declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat constituie titlu de creanta şi devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadenta conform legii.>>"
  2. La articolul I, după punctul 6 se introduce punctul 6^1 cu următorul cuprins:
  "6^1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 9. - (1) Evidenta drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale, care este codul numeric personal.
  (2) Verificările în evidenta populaţiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum şi furnizarile de date din evidenta populaţiei către CNPAS şi casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la plata.>>"
  3. La articolul I, punctul 8 va avea următorul cuprins:
  "8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 20. - (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:
  a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectiva;
  b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiatii;
  c) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
  d) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Alte locuri de muncă în condiţii speciale decât cele prevăzute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege.
  (3) Metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în urma consultării CNPAS.>>"
  4. La articolul I, punctul 9 va avea următorul cuprins:
  "9. Alineatul (5) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
  <<(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a veniturilor de completare acordate salariaţilor din industria de apărare în perioada de reducere temporară a activităţii.>>"
  5. La articolul I, punctul 10 va avea următorul cuprins:
  "10. La articolul 21, după alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) şi (5^2) cu următorul cuprins:
  <<(5^1) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plati compensatorii se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la nivelul unei treimi din cota stabilită pentru condiţii normale de muncă.
  (5^2) Contribuţia de asigurări sociale pentru salariaţii din industria de apărare, care beneficiază de venituri de completare, potrivit legii, în perioada de reducere temporară a activităţii, se suporta astfel:
  a) contribuţia individuală de asigurări sociale, de către salariaţi;
  b) contribuţia de asigurări sociale corespunzătoare contribuţiei datorate de angajator, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj.>>"
  6. La articolul I punctul 11, litera a) a alineatului (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:
  "a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de muncă, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I, sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. II şi VI;"
  7. La articolul I, punctul 14 va avea următorul cuprins:
  "14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 26. - (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:
  a) prestaţii de asigurări sociale care se suporta din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;
  b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul încetării raporturilor de muncă, încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, a mandatului sau a calităţii de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;
  c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor;
  d) sumele obţinute în baza unei convenţii civile de prestări de servicii sau de executări de lucrări de către persoanele care au încheiate contracte individuale de muncă, precum şi de către beneficiarii unei pensii de limita de vârsta;
  e) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
  f) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale.
  (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale.>>"
  8. La articolul I, după punctul 15 se introduce punctul 15^1 cu următorul cuprins:
  "15^1. La articolul 31, după alineatul (5) se introduc alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:
  <<(6) Neretinerea şi nevărsarea de către angajatori a contribuţiei individuale de asigurări sociale, prevăzută la art. 21 alin. (2) şi la art. 22 alin. (1), constituie stopaj la sursa şi generează plata unor penalităţi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  (7) Sumele reprezentând penalităţi se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (8) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la neplata contribuţiei de asigurări sociale, se completează cu prevederile legale privind executarea creanţelor bugetare.>>"
  9. La articolul I punctul 16, articolul 37 va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2).
  (2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări sociale achitate în condiţiile art. 21 alin. (5^1) reprezintă o treime din perioada respectiva."
  10. La articolul I, punctul 18 va avea următorul cuprins:
  "18. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 38. - (1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
  a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a)-c) şi e);
  b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
  c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
  (2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de perioadele asimilate, dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condiţiile prezentei legi.
  (4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifica pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.
  (5) Se exceptează de la prevederile alin. (4) pensia anticipata şi pensia anticipata parţială, în cazul cărora nu se valorifica perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), precum şi perioadele în care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.>>"
  11. La articolul I, după punctul 18 se introduc punctele 18^1 şi 18^2 cu următorul cuprins:
  "18^1. Alineatul (5) al articolului 41 va avea următorul cuprins:
  <<(5) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limita de vârsta, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.>>
  18^2. La articolul 41, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:
  <<(6) În situaţia asiguraţilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a calităţii de membru cooperator, după caz, în vederea pensionării, decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.>>"
  12. La articolul I, punctul 20 se abroga.
  13. După punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu următorul cuprins:
  "20^1 . Alineatele (2) şi (3) ale articolului 43 vor avea următorul cuprins:
  <<(2) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. c) şi d) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani beneficiază de pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani.
  (3) Asiguraţii care şi-au desfăşurat activitatea în locurile de muncă prevăzute la art. 20 lit. b) şi care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani în zona II de expunere la radiatii beneficiază de pensie pentru limita de vârsta, indiferent de vârsta.>>"
  14. La articolul I punctul 21, alineatul (4) al articolului 43 va avea următorul cuprins:
  "(4) Criteriile de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în urma consultării Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi."
  15. La articolul I punctul 22, articolul 44 va avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - Asiguraţii prevăzuţi la art. 20 lit. a), c) şi d), care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 43, beneficiază de pensie pentru limita de vârsta, cu reducerea proporţională a varstelor standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 4 şi 5."
  16. La articolul I, după punctul 22 se introduce punctul 22^1 cu următorul cuprins:
  "22^1. Articolul 45 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 45. - Personalul navigant din aviaţia civilă beneficiază de prevederile art. 43 alin. (2) şi ale art. 44, în condiţiile realizării unui număr minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, a Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în urma consultării cu CNPAS. Hotărârea Guvernului va fi adoptată în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.>>"
  17. La articolul I, punctul 23 va avea următorul cuprins:
  "23. După articolul 48 se introduc articolele 48^1 şi 48^2 cu următorul cuprins:
  <<Art. 48^1. - (1) Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: în condiţii de muncă speciale, în condiţii de muncă deosebite, în condiţiile prevăzute la art. 47 şi 48, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale, beneficiază cumulativ de reducerea vârstei standard de pensionare.
  (2) Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mica decât varstele prevăzute la art. 42, art. 43 alin. (1) sau decât vârsta rezultată ca urmare a aplicării reducerii maxime prevăzute la art. 43 alin. (2), art. 46 şi art. 47 alin. (1), respectiv decât a reducerilor maxime de 10 ani prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, după caz.
  (3) Asiguraţii care au realizat stagii de cotizare în condiţii normale de muncă, precum şi în condiţiile prevăzute de legi speciale sau, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 48 beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare până la 50 de ani pentru femei, respectiv până la 55 de ani pentru bărbaţi.
  Art. 48^2. - (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare după cum urmează:
  a) cu un an - pentru 3 copii;
  b) cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii.
  (2) Reducerea vârstei prevăzute la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o alta reducere prevăzută de prezenta lege sau de legile speciale. Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mica de 55 de ani.>>"
  18. La articolul I, după punctul 25 se introduce punctul 25^1 cu următorul cuprins:
  "25^1. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 51. - (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite sau în condiţii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru numărul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorită activităţii desfăşurate în condiţii deosebite şi/sau speciale de muncă.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care beneficiază de reducerea varstelor standard de pensionare conform art. 48, precum şi de cele prevăzute de legi speciale.>>"
  19. La articolul I, după punctul 26 se introduce punctul 26^1 cu următorul cuprins:
  "26^1. Alineatul (1) al articolului 56 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 56. - (1) Încadrarea sau neincadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specializat în expertiza medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, însoţită de documentaţia necesară.>>"
  20. La articolul I, după punctul 27 se introduce punctul 27^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 27^1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 59. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguraţilor li se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţa între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până la data încadrării într-un grad de invaliditate.
  (2) În cazul asiguraţilor care au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 3, stagiul potenţial se determina ca diferenţa între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar.
  (3) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, vârsta la care, în condiţiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de vârsta.>>"
  21. La articolul I, după punctul 28 se introduc punctele 28^1 şi 28^2 cu următorul cuprins:
  "28^1. Articolul 61 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 61. - (1) Pensionării de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afară pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, în cuantum fix.
  (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţara.
  (3) În timpul execuţiei bugetare cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor se reactualizează prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Suma fixa pentru îngrijire, acordată în baza legislaţiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie 2001, indemnizaţie pentru însoţitor în înţelesul prezentei legi.>>
  28^2. Alineatul (1) al articolului 64 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 64. - (1) La împlinirea vârstei standard sau a vârstei standard reduse conform legii pentru obţinerea pensiei pentru limita de vârsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.>>"
  22. La articolul I punctul 32, articolul 71 va avea următorul cuprins:
  "Art. 71. - (1) Pensia de urmaş se calculează, după caz, din:
  a) pensia pentru limita de vârsta aflată în plata sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, sustinatorul decedat;
  b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limita de vârsta şi era în plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata parţială sau ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie;
  c) pensia de serviciu aflată în plata sau la care ar fi avut dreptul în condiţiile legii sustinatorul decedat, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia pentru limita de vârsta.
  (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiţiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
  a) pentru un singur urmaş - 50%;
  b) pentru 2 urmaşi - 75%;
  c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi - 100%.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte prin aplicarea procentelor prevăzute la alin. (2), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, asupra cuantumului pensiei de serviciu.
  (4) Partea din pensia de urmaş stabilită în condiţiile alin. (3), care depăşeşte nivelul pensiei de urmaş calculate din pensia pentru limita de vârsta cuvenită titularului din sistemul public, se suporta din bugetul de stat."
  23. La articolul I, punctul 35 va avea următorul cuprins:
  "35. Alineatele (7) şi (8) ale articolului 78 vor avea următorul cuprins:
  <<(7) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi care, în aceeaşi perioadă, obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale sau încheie contract de asigurare, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.
  (8) Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioada la sistemul public, regasindu-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.>>"
  24. La articolul I punctul 36, articolul 78^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 78^1. - (1) Numărul de puncte realizat de şomeri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor băneşti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul Naţional de Statistica.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, pentru care numărul de puncte se calculează prin raportarea unei treimi din drepturile primite, în aceste cazuri, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul Naţional de Statistica."
  25. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:
  "Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculează pe baza unui coeficient care nu poate fi mai mic de 30% şi mai mare de 50% din salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat."
  26. La articolul I, după punctul 39 se introduce punctul 39^1 cu următorul cuprins:
  "39^1. Alineatul (2) al articolului 84 va avea următorul cuprins:
  <<(2) Drepturile de pensie de invaliditate se acordă:
  a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost depusa în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate;
  b) de la data depunerii cererii, în situaţia în care s-a depăşit termenul prevăzut la lit. a) sau în cazul în care persoana care solicită pensionarea nu mai are calitatea de asigurat.>>"
  27. La articolul I, punctul 47 va avea următorul cuprins:
  "47. Articolul 98 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 98. - (1) Asiguraţii sistemului public au dreptul, în afară de pensie, la:
  a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afară muncii, boli profesionale şi accidente de muncă;
  b) prestaţii pentru prevenirea imbolnavirilor şi recuperarea capacităţii de muncă;
  c) indemnizaţie pentru maternitate;
  d) indemnizaţie pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;
  e) ajutor de deces.
  (2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguraţii care în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în condiţiile art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38.
  (3) Asiguraţii cu contract individual de muncă pe durata determinata, precum şi cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV, V şi VI, care nu îndeplinesc condiţia de stagiu de cotizare prevăzută la alin. (2), beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1), dacă în ultimele 24 de luni anterioare producerii riscului au un stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni realizat conform art. 37 şi/sau în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 38.
  (4) Asiguraţii beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei şi bolilor infectocontagioase din grupa A. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum şi bolile infectocontagioase din grupa A va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (5) Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare prevăzut la alin. (2) sau (3).>>"
  28. La articolul I, punctul 48 va avea următorul cuprins:
  "48. Articolul 99 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 99. - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale în lunile respective, conform prevederilor art. 23 şi/sau drepturile prevăzute la alin. (8) sau (9), după caz.
  (2) În situaţia în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 98 alin. (4) baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale din lunile respective sau, după caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia de asigurări sociale.
  (3) Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a concediilor pentru creşterea copiilor, exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, se plătesc zilele lucrătoare.
  (4) Pentru calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale se ia în considerare numărul de zile lucrătoare pentru care s-a achitat contribuţia individuală de asigurări sociale şi/sau numărul de zile lucrătoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul.
  (5) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul de asigurări sociale se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale în care nu se lucrează.
  (6) În cazul în care baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale cuprinde şi perioade anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de şomaj recunoscute ca vechime în munca, la calculul indemnizaţiilor se iau în considerare, pentru aceste perioade, după caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi băneşti primite în calitate de şomeri.
  (7) Pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, care au constituit vechime în munca recunoscută la stabilirea pensiilor, în condiţiile art. 160, altele decât perioadele de şomaj, baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie salariul minim brut pe ţara din perioadele respective.
  (8) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), inclusiv cele realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se utilizează salariul minim brut pe ţara din perioadele respective.
  (9) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a), inclusiv cele realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale se utilizează cuantumul drepturilor de asigurări sociale de care s-a beneficiat în perioadele respective.
  (10) În cazul persoanelor care beneficiază de perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) şi care, în aceeaşi perioadă, obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale sau încheie contracte de asigurare, la calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale se iau în considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.
  (11) La stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale în situaţiile prevăzute la alin. (9) şi (10), veniturile asigurate, cumulate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, nu pot depăşi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.>>"
  29. La articolul I, punctul 49 se abroga.
  30. La articolul I, punctul 50 va avea următorul cuprins:
  "50. Articolul 101 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 101. - Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suporta astfel:
  A. de către angajator, în funcţie de numărul de angajaţi avut la data ivirii incapacităţii temporare de muncă, astfel:
  a) până la 20 de angajaţi, din prima zi până în a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  b) între 21-100 de angajaţi, din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  c) peste 100 de angajaţi, din prima zi până în a 17-a zi de incapacitate temporară de muncă;
  B. din bugetul asigurărilor sociale de stat, începând cu:
  a) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V şi alin. (2);
  b) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităţii temporare de muncă sau pensionării.>>"
  31. La articolul I, punctul 52 va avea următorul cuprins:
  "52. Articolul 104 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 104. - De drepturile prevăzute la art. 103 beneficiază toate categoriile de asiguraţi prevăzuţi la art. 5.>>"
  32. La articolul I punctul 53, litera g) a alineatului (1) al articolului 109 va avea următorul cuprins:
  "g) bilete de odihnă pentru asiguraţii unităţilor în care nu este reglementată constituirea fondului social, potrivit legii."
  33. La articolul I, după punctul 58 se introduce punctul 58^1 cu următorul cuprins:
  "58^1. Alineatul (1) al articolului 126 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 126. - (1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, oricare persoana care face aceasta dovada.>>"
  34. La articolul I, după punctul 62 se introduce punctul 62^1 cu următorul cuprins:
  "62^1. După articolul 133 se introduce articolul 133^1 cu următorul cuprins:
  <<Art. 133^1. - (1) Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale se pot face şi de CNPAS sau casele teritoriale de pensii, pentru sumele care se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.
  (2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.>>"
  35. La articolul I, după punctul 63 se introduc punctele 63^1 şi 63^2 cu următorul cuprins:
  "63^1. Alineatul (2) al articolului 138 va avea următorul cuprins:
  <<(2) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a) se suspenda, la cererea beneficiarului sau pe perioada în care acesta este decăzut din drepturile părinteşti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau în cazul în care copilul este abandonat ori internat într-o instituţie de ocrotire.>>
  63^2. La articolul 138, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  <<(4) La reluarea în plata a indemnizaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1) lit. a), suspendată la cerere, pe o durată de cel puţin 6 luni, cuantumul indemnizaţiei se poate recalcula în condiţiile prevăzute de prezenta lege.>>"
  36. La articolul I, după punctul 65 se introduce punctul 65^1 cu următorul cuprins:
  "65^1. Literele a) şi f) ale articolului 144 vor avea următorul cuprins:
  <<a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale de pensii, îndrumă şi verifica persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din prezenta lege;
  ...................................................................
  f) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat; organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;>>"
  37. La articolul I, punctul 67 va avea următorul cuprins:
  "67. Literele k) şi l) ale articolului 148 vor avea următorul cuprins:
  <<k) nevirarea, în condiţiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29;
  l) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ale direcţiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială şi personalului împuternicit al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii documentele justificative şi actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale, precum şi în vederea recuperării creanţelor prin executare silită.>>"
  38. La articolul I, după punctul 67 se introduc punctele 67^1-67^3 cu următorul cuprins:
  "67^1. La articolul 148, după litera k) se introduce litera k^1) cu următorul cuprins:
  <<k^1) nevirarea, în condiţiile legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei de asigurări sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;>>
  67^2. Articolul 149 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 149. - Contravenţiile prevăzute la art. 148 se sancţionează după cum urmează:
  a) cele prevăzute la lit. b), c), f), g) şi i), cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;
  b) cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), k) şi l), cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei;
  c) cele prevăzute la lit. k^1), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.>>
  67^3. Articolul 151 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 151. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 148 lit. c), e), f), h), i), k) şi k^1) şi aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către organele de control ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi ale direcţiilor teritoriale de muncă şi solidaritate socială.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 148 lit. a), b), d), g), i), j) şi l) şi aplicarea amenzilor corespunzătoare se fac de către personalul împuternicit al CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a preşedintelui CNPAS.
  (3) Prin reţinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate şi încasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente categoriilor de personal prevăzute la alin. (1) şi (2).>>"
  39. La articolul I, după punctul 67^3 se introduce punctul 67^4 cu următorul cuprins:
  "67^4. Alineatul (4) al articolului 160 va avea următorul cuprins:
  <<(4) Persoanele cărora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu li s-a calculat timpul util în baza Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii stabilirea timpului util.>>"
  40. La articolul I, după punctul 69 se introduce punctul 69^1 cu următorul cuprins:
  "69^1. Articolul 164 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 164. - (1) La determinarea punctajelor anuale, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă, astfel:
  a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
  b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
  c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
  (2) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă.
  (3) La determinarea punctajelor anuale, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent, care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înregistrate în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare. Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor anuale este următorul:
  a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:
  3% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 5-10 ani;
  5% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 10-15 ani;
  7% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 15-20 de ani;
  10% pentru o vechime în munca totală de peste 20 de ani;
  b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:
  3% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 3-5 ani;
  6% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 5-10 ani;
  9% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 10-15 ani;
  12% pentru o vechime în munca totală cuprinsă între 15-20 de ani;
  15% pentru o vechime în munca totală de peste 20 de ani.
  (4) Pentru perioada de după 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel înregistrat în carnetul de muncă.
  (5) Salariile anuale medii şi minime pe economie, brute sau nete, după caz, până la intrarea în vigoare a prezentei legi sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.
  (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum şi pentru perioada cuprinsă între 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu anual corespunzător anului 1938.
  (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzător anului 1949.
  (8) Prevederile alin. (2)-(7) se aplică, la cerere, şi persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1 aprilie 2001 până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.>>"
  41. La articolul I punctul 71, articolele 167^1 şi 167^2 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 167^1. - (1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de vârsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.
                                                             TABELUL Nr. 4
         
    Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform legislaţiei anterioare, în grupa I de muncăReducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3
    (ani împliniţi)(ani)(luni)
    212
    425
    637
    8410
    1060
    1272
    1485
    1697
    181010
    20120
    22130
    24140
    26 şi peste150

  (2) Varstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.
  (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 şi 5.
  (4) Varstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.
  (5) Reducerea varstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.
  Art. 167^2. - (1) În perioada eşalonării varstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3, cererea de pensionare pentru limita de vârsta, pensie anticipata sau pensie anticipata parţială, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a carei raza se afla domiciliul acestuia.
  (2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II, III şi IV, cererea de pensionare, împreună cu actele doveditoare, se depune de către angajator sau de către instituţia care efectuează plata drepturilor de şomaj, după caz, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, la casa teritorială de pensii în a carei raza se afla domiciliul asiguratului.
  (3) Drepturile de pensii se acordă şi se plătesc în condiţiile prevăzute la art. 83, în raport cu termenul prevăzut la alin. (1) şi (2)."
  42. La articolul I, după punctul 73 de introduce punctul 73^1 cu următorul cuprins:
  "73^1. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 174 vor avea următorul cuprins:
  <<(3) Casele de odihnă şi tratament balnear ale ţărănimii, prevăzute la alin. (2) lit. b), se organizează ca societate comercială cu acţionar unic CNPAS. Unităţile din teritoriu vor funcţiona ca sucursale care se vor denumi unităţi de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă. Actul constitutiv al acestei societăţi comerciale se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) CNPAS şi casele teritoriale de pensii au obligaţia şi dreptul sa revendice bunurile imobile care au aparţinut asigurărilor sociale, cele construite sau achiziţionate din fonduri alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi care au fost trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, astfel:
  a) CNPAS se considera urmasul de drept la Casei Centrale a Asigurărilor Sociale;
  b) imobilele care au aparţinut asigurărilor sociale, aflate în proprietatea statului, vor fi transmise în proprietatea sau în administrarea CNPAS, prin hotărâre a Guvernului;
  c) acţiunile în revendicare pentru reîntregirea patrimoniului se pot face atât de CNPAS, cat şi de casele teritoriale de pensii în a căror rază se afla bunurile şi elementele de patrimoniu ce urmează să fie revendicate;
  d) toate demersurile făcute până în prezent (notificări, somaţii) de către CNPAS şi casele teritoriale de pensii se considera legal şi corect întocmite şi sunt valabile în faţa instanţelor judecătoreşti competente potrivit legii să soluţioneze respectivele cauze.
  (5) Casele de odihnă şi tratament ale ţărănimii, organizate în condiţiile alin. (3), vor respecta legislaţia în vigoare privind destinaţia profitului.>>"
  43. La articolul I, după punctul 73^1 se introduce punctul 73^2 cu următorul cuprins:
  "73^2. Articolul 178 se abroga."
  44. La articolul I punctul 74, articolul 180 va avea următorul cuprins:
  "Art. 180. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurări sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, precum şi ajutoarele sociale stabilite potrivit legislaţiei de pensii devin pensii în înţelesul prezentei legi.
  (2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi sa determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislaţiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile art. 80.
  (3) Pensionarilor de asigurări sociale de stat ale căror drepturi stabilite în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decât un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona în condiţiile prezentei legi, pe lângă punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie şi acest punctaj mediu estimat, care se are în vedere la operaţiunile de indexare şi recorelare.
  (4) Punctajul mediu estimat, prevăzut la alin. (3), se calculează de CNPAS.
  (5) Punctajul mediu anual şi punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzător recorelarii prevăzute la art. 168 alin. (3)-(5).
  (6) Cuantumul pensiilor se stabileşte în baza prevederilor art. 76, luându-se în considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, stabilit conform alin. (2), (3) şi (5).
  (7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plata cuantumul avantajos."
  45. La articolul I, după punctul 75 se introduce punctul 75^1 cu următorul cuprins:
  "75^1. Articolul 181 se abroga."
  46. La articolul I, după punctul 78 se introduce punctul 78^1 cu următorul cuprins:
  "78^1. Alineatul (4) al articolului 187 va avea următorul cuprins:
  <<(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.>>"
  47. La articolul I punctul 79, alineatele (1) şi (3) ale articolului 193 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 193. - (1) La efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plată pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPAS şi de casele teritoriale de pensii se percep tarife sau comisioane procentuale de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare. Operaţiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane, precum şi nivelul acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPAS.
  .............................................................
  (3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) şi (2) constituie venituri extrabugetare ale bugetului asigurărilor sociale de stat, asupra lor necalculandu-se impozit pe profit."
  48. La articolul I, după punctul 79 se introduce punctul 79^1 cu următorul cuprins:
  "79^1. Articolul 194 va avea următorul cuprins:
  <<Art. 194. - (1) Între sistemul public şi celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în munca sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de vârsta, de invaliditate şi de urmaş, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) prestaţiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.
  (3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c), care constituie şi vechime în munca sau în serviciu în sistemul pensiilor militare şi în celelalte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.
  (4) Decontarea între sistemul public şi celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate încetează începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii în munca realizate în sectorul asigurărilor sociale de stat.>>"
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC

  ---------------