LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018bugetului de stat pe anul 2018
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditele externe, fondurile externe nerambursabile și activitățile finanțate integral din venituri proprii.


  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2018

  Articolul 2
  (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 141.395,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 177.171,9 milioane lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*). Notă
  *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 3

  Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2018

  Articolul 4

  Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.340,6 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
  a) 2.217,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;
  b) 5.204,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;
  c) 450,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6, astfel: 50% din sumă se repartizează în mod egal tuturor județelor, 15% din sumă direct proporțional cu lungimea drumurilor, 35% din sumă invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;
  d) 5.290,4 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit anexelor nr. 7 și 8;
  e) 178,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, potrivit anexei nr. 9.


  Articolul 5
  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:
  a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;
  b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre;
  c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
  d) finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională;
  e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
  f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  g) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;
  h) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și h) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4. lit. b), sunt destinate:
  a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
  d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;
  e) finanțării cheltuielilor creșelor;
  f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2017-2018, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;
  h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014;
  i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  j) finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit legii.
  (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării drepturilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, se repartizează pe sectoare și municipiul București potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2018 în fiecare dintre anexele nr. 3-5 la această hotărâre.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, în funcție de numărul de elevi/preșcolari și standardele de cost aferente, iar pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a municipiului București, în funcție de standardele de cost și de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. În situația în care sumele repartizate în baza standardelor de cost pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, potrivit prevederilor prezentului alineat, nu asigură plata drepturilor prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aplică prevederile art. 104 alin. (5^1) și (5^2) din același act normativ.(6) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (3), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(7) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 10.


  Articolul 6
  (1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de:
  a) 11,25% la bugetul local al județului;
  b) 43% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
  c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, la trezoreria municipiului reședință de județ.
  (2) Pentru municipiul București, din impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2018 la bugetul de stat, la nivelul fiecăruia dintre sectoarele municipiului București, prin excepție de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se repartizează o cotă de:
  a) 55% la bugetul local al municipiului București;
  b) 30% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;
  c) 5% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București la Trezoreria Municipiului București.
  (3) Din cota de 17,25% prevăzută la alin. (1) lit. c):
  a) se repartizează bugetului local al județului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 250 lei;
  b) se constituie un fond la dispoziția consiliului județean, calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 25 lei și care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ;
  c) diferența rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puțin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru orașe și 5.000.000 lei pentru municipii.
  (4) Din cota de 5% prevăzută la alin. (2) lit. c):
  a) se repartizează bugetului local al municipiului București o cotă de 25%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai municipiului București cu suma de 250 lei;
  b) se constituie un fond la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai municipiului București cu suma de 25 lei, care se repartizează integral în anul 2018 sectoarelor municipiului București, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București se comunică directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, instituției prefectului și sectoarelor municipiului București;
  c) diferența rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcționare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puțin de 5.000.000 lei.
  (5) Dacă impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor alin. (1)-(4) nu asigură bugetele minime de funcționare prevăzute de prezentul articol, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.(6) Pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale cărora, în anul 2018, le-au fost repartizate cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale mai mici decât sumele provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale încasate în anul 2016, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată până la nivelul sumelor încasate în anul 2016 la cei doi indicatori de venituri.(7) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (5) și (6) pentru unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) se diminuează cu jumătate din excedentul unităților administrativ-teritoriale, înregistrat la data de 31 decembrie 2016.(8) Cu sumele rămase nerepartizate din cotele de 17,25%, respectiv 5%, prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. c) se majorează fondul la dispoziția consiliului județean, respectiv la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b).(9) Sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1)-(8) detaliate pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale sunt cele prevăzute în anexele nr. 7 și 8.(10) Sumele încasate suplimentar din impozitul pe venit peste nivelul sumelor stabilite potrivit alin. (1)-(4) se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv la alin. (2) lit. a) și b), iar cu cele corespunzătoare cotelor de 17,25%, respectiv 5%, se majorează fondul la dispoziția consiliului județean, respectiv la dispoziția Consiliului General al Municipiului București, prevăzute la alin. (3) lit. b), respectiv la alin. (4) lit. b), prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice.(11) În execuție, sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/ administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară.(12) Sumele aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. c) se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în termenul prevăzut la alin. (11), proporțional cu sumele repartizate.(13) Cu sumele încasate suplimentar potrivit prevederilor alin. (10) se rectifică bugetele locale.(14) Numărul locuitorilor utilizat în efectuarea calculelor este cel comunicat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie 2017, iar veniturile proprii estimate a fi încasate în anul 2018 sunt la nivelul celor realizate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2016.(15) Modul de aplicare a sistemului de echilibrare se evaluează după primul semestru al anului 2018, utilizându-se aceeași procedură și avându-se în vedere:
  a) asigurarea unui nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit și al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel puțin egal cu nivelul acelorași sume încasate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017;
  b) excedentul bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale înregistrat la data de 31 decembrie 2017, diminuat cu sumele destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile și cu sumele alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului;
  c) veniturile proprii încasate din impozite și taxe locale la data de 31 decembrie 2017.


  Articolul 7

  Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2018 sunt prevăzute în anexa nr. 11.


  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018

  Articolul 8
  (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 12.(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 12/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 12/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 12/03.(5) Excedentul de 245.209 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 9
  (1) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 1.805,3 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.(2) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2018 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2018 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) În anul 2018 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte costvolum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 3.900,0 milioane lei.


  Articolul 10

  Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 51, 67 și 68 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.


  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2018

  Articolul 11
  (1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 43^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.


  Articolul 12
  (1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.


  Articolul 13
  (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.


  Articolul 14
  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:
  a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;
  b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:
  a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;
  b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. (8) Virările de credite bugetare și de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(6), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor bugetare și de angajament rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6) vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(13) Se interzice ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management încheierea/emiterea de contracte/ decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13) autoritățile de management/autoritățile comune de management/autoritățile naționale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru acordarea cofinanțării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului «Cooperare teritorială europeană» 2007-2013, după cum urmează:
  a) Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;
  b) Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România;
  c) Programul de cooperare transnațională «Sud-Estul Europei»;
  d) Programul de cooperare interregională INTERREG IVC;
  e) Programul pentru Rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II, denumit în continuare URBACT II;
  f) IPA finanțează Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013;
  g) Programul operațional comun «România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013»;
  h) Programul operațional comun «Marea Neagră 2007- 2013»;
  i) Programul operațional comun de cooperare transfrontalieră «Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
  (la 07-09-2018, Articolul 14 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )


  Articolul 15

  În anul 2018, operatorii de program au obligația de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare reprezentând tranșa finală aferentă asistenței financiare nerambursabile „costuri de management“ pentru Operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate inițial din bugetul de stat, respectiv din bugetul fondului pentru mediu.


  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

  Articolul 16
  (1) În anul 2018, se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, și ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“ în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și (5), după caz.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2019-2021 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(6) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(7) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(8) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(9) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(10) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ- teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.


  Articolul 17
  (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibil a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/ mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune al/a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.


  Articolul 18
  (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.


  Articolul 19
  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la:
  a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;
  b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.
  (2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:
  a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;
  b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;
  c) redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte noi introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).
  (6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite bugetare și credite de angajament între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la:
  a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare, precum și cele aferente proiectelor/programelor cu finanțare din Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;
  b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (5) și ale art. 16 alin. (1)-(4).(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările prevăzute la art. 16 alin. (2) și (4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor bugetare și creditelor de angajament rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția „Finanțare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, la solicitarea și pe răspunderea autorităților de management în cauză. Ordonatorii principali de credite comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate.


  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2018

  Articolul 20
  (1) Pentru anul 2018, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și a sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.


  Articolul 21

  Fac excepție de la prevederile art. 20 cheltuielile aferente proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.


  Articolul 22
  (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.


  Articolul 23

  În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.


  Articolul 24

  Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.


  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

  Articolul 25

  În bugetul Camerei Deputaților sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și credite de angajament pentru încheierea de contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 17.036 mii lei, din care 10.313 mii lei la titlul 20 «Bunuri și servicii» și 6.723 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".
  (la 07-09-2018, Articolul 25 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )


  Articolul 26

  În bugetul Senatului României sunt prevăzute, pentru anul 2018, credite bugetare și credite de angajament pentru încheierea de contracte și efectuarea de plăți pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 3.600 mii lei, din care 2.100 mii lei la titlul 20 „Bunuri și servicii“ și 1.500 mii lei la titlul 71 „Active nefinanciare“.


  Articolul 27

  În conformitate cu dispozițiile art. 3 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate și cu dispozițiile pct. 5 al anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 subvenția necesară desfășurării activității Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate se acordă de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 28

  Pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să încheie în anul 2018 angajamente legale în limita sumei de 178.812 mii lei, din care suma de 126.485 mii lei la titlul 20 «Bunuri și servicii» și suma de 52.327 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".
  (la 07-09-2018, Articolul 28 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )


  Articolul 29
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4), (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, inclusiv etapa a II-a.(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene potrivit alin. (3), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor prevăzute la alin. (2).


  Articolul 30

  Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018 se pot aloca Ministerului Afacerilor Interne, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru serviciile de ambulanță județene, respectiv pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență ca unitate de achiziții centralizată pentru achiziția centralizată de autospeciale/ambulanțe pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru serviciile de ambulanță județene și pentru Serviciul de Ambulanță București-Ilfov.


  Articolul 31

  Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, să încheie în anul 2018 acorduri-cadru și contracte de achiziție publică în limita sumei de 170.000 mii lei pentru achiziția de autovehicule cu dotări specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze și motociclete necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/subordinea ministerului, din excedentul veniturilor proprii obținute din activitatea de confecționare și valorificare a plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, și să efectueze plăți în limita sumei de 170.000 mii lei.
  (la 07-09-2018, Articolul 31 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )


  Articolul 32

  În bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 30.628 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) și a pct. 3 din anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 07-09-2018, Articolul 32 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )


  Articolul 33

  În anul 2018, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“.


  Articolul 34
  (1) Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi“, articolul 40.05 „Subvenții pentru transportul de călători cu metroul“, se suportă și subvențiile aferente lucrărilor executate și neplătite în anul 2017.(2) Suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2018 la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.55 «Întreținerea infrastructurii feroviare publice», pentru Compania Națională de Căi Ferate «CFR» - S.A., va fi utilizată cu prioritate pentru:
  a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;
  b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.
  (la 07-09-2018, Alineatul (2) din Articolul 34 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )


  Articolul 35
  (1) În bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 67.01 «Cultură, recreere și religie», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 29.626 mii lei, cuvenită în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 07-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 35 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.02 „Finanțarea de bază a învățământului superior“, este cuprinsă și suma de 38.000 mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile de învățământ superior de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2017.(3) În bugetul Ministerului Educației Naționale este inclusă și suma de 2.000 mii lei pentru înființarea „Centru atestat de formare continuă în limbile minorităților naționale“ și suma de 2.999 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de investiții la „Complexul sportiv multifuncțional Stadionul Mic pentru Clubul Sportiv Școlar Sfântul Gheorghe“.


  Articolul 36

  În anul 2018, prin derogare de la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate de la bugetul de stat Academiei de Științe ale Securității Naționale sunt cuprinse în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației Naționale, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală și cercetare dezvoltare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“.


  Articolul 37
  (1) În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 29.626 mii lei reprezentând alocații în baza art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 07-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )
  (2) Din bugetul Ministerului Sănătății se alocă suma de 13.923 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Extindere ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator“ de la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj.


  Articolul 38

  În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la capitolul 67.01 „Cultură recreere și religie“ este cuprinsă și suma de 150.000 mii lei necesară finanțării manifestărilor, acțiunilor și proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial, formulate și asumate de ministere, autorități, instituții publice și alte entități.


  Articolul 39

  Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“ titlul 55 „Alte transferuri“ să asigure finanțarea cheltuielilor aferente organizării Concursului Internațional „George Enescu“, din anul 2018, precum și a cheltuielilor necesare pregătirii Festivalului Internațional „George Enescu“, ediția a XXIV-a, din anul 2019, prin intermediul ARTEXIM - instituție publică subordonată.


  Articolul 40

  În bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale, la titlul 51.01 «Transferuri între unități ale administrației publice», este cuprinsă și suma de 14.813 mii lei cuvenită potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 07-09-2018, Articolul 40 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )


  Articolul 41
  (1) Cu suma de 170.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale la capitolul 85.01 „Comunicații“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. proporțional cu cota de participare deținută, iar ceilalți acționari pot participa la majorarea capitalului social proporțional cu cota de participare deținută, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale la majorarea capitalului social al Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. se va aproba prin hotărâre a Guvernului.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului și se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești cu privire la Contractul de furnizare produse nr. 37/30.04.2013 - subsecvent Acordului-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009.


  Articolul 42

  Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii de credite din subordine, în cadrul bugetului aprobat pe anul 2018 și cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.


  Articolul 43

  Din bugetul Ministerului Economiei la capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.53 „Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de pază și întreținere la Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina“ se suportă și cheltuielile aferente serviciilor prestate și neplătite aferente trimestrului IV al anului 2017.


  Articolul 44
  (1) Cu suma de 53.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ ministerul poate majora contribuția statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al ministrului economiei pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului. (3) Suma prevăzută la alin. (1) repartizată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


  Articolul 45

  În bugetul Ministerului Energiei suma prevăzută de art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, rămasă neutilizată la sfârșitul anului bugetar 2017, destinată închiderii a două mine de huilă necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara se include, potrivit legii, în bugetul pe anul 2018 la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“ titlul 80 „Împrumuturi“ alineatul 80.10.02 „Cheltuieli din sume acordate Ministerului Energiei și rămase neutilizate în anul anterior“.


  Articolul 46
  (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“. (2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.


  Articolul 47

  Până la data de 31 decembrie 2018, prin derogare de la art. 20 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Academiei și ale unităților subordonate se asigură de la bugetul de stat, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.


  Articolul 48
  (1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“, la fișa cod obiectiv 1 „a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri“.(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(3) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 49

  Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


  Articolul 50

  Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“ ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.


  Articolul 51
  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.
  (la 07-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 51 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )
  (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine finanțate parțial din bugetul acestora creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2018, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 52

  Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 «Prime la emisiunea titlurilor de stat», respectiv la alineatul 30.02.04 «Prime la emisiunea titlurilor de stat», astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 «Dobânzi» să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.
  (la 07-09-2018, Articolul 52 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )


  Articolul 53
  (1) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitolele de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlul „Alte transferuri“, alineatele „Programe cu finanțare rambursabilă“, „Programe comunitare“, „Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă“, „Programe ISPA“, „Cheltuieli neeligibile ISPA“, la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.


  Articolul 54

  Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euro-obligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.24 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe“.


  Articolul 55

  Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 lit. e) din Legea nr. 69/2010, republicată. Virările de credite bugetare și credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ și 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.


  Articolul 56

  Gradul anterior de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu va afecta deschiderile lunare de fonduri bugetare.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 57
  (1) În anul 2018, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.(2) În anul 2018, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.


  Articolul 58
  (1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
  a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;
  b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.
  (2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:
  a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;
  b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;
  c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.
  (3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:
  a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;
  b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.
  (4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.


  Articolul 59
  (1) Disponibilitățile din sumele rambursate României pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară, existente în conturile autorității de management, respectiv ale Autorității de Certificare și Plată, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a sumelor de la Comisia Europeană, pentru stingerea datoriilor programelor operaționale la alte programe operaționale, precum și pentru efectuarea reglajelor financiare cu bugetul de stat/Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaționale.
  (la 07-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 59 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 5 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 07 septembrie 2018 )
  (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să vireze sumele recuperate de la beneficiari aflate în contul de disponibil, în conturile de disponibil corespunzătoare programelor operaționale respective deschise la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de certificare să vireze sumele disponibile aflate în contul 50.01.46 „Disponibil din sume aferente mecanismului topup“ în contul de disponibil aferent Programului operațional sectorial Transport deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată.


  Articolul 60

  În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate națională a programelor privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate din dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.


  Articolul 61
  (1) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu două posturi, respectiv de la 732 de posturi la 734 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziția „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, aferent funcției de consilier eparhial.(2) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 52 de posturi la 53 de posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția „Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin“.(3) În anul 2018, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 15 contribuții, respectiv de la 42 de contribuții la 57 de contribuții.(4) În anul 2018, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, conform prevederilor din anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 5 a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se alocă suma de 249.000 euro/lună.


  Articolul 62

  În cazul personalului didactic auxiliar și nedidactic, prin derogare de la prevederile art. 29 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, posturile vacante și temporar vacante pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, inclusiv de către persoane din aceeași unitate, dar numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. În aceste situații nu sunt aplicabile prevederile referitoare la drepturile salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene.


  Articolul 63

  În anul 2018 se majorează cu 25% cuantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară și în unitățile și instituțiile de învățământ teologic față de nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017.


  Articolul 64

  Unitățile din învățământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, astfel cum este acesta definit la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.


  Articolul 65
  (1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 66
  (1) Ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, furnizori de ajutor de stat, pot demara proceduri de pregătire a schemelor de ajutor de stat în limita sumei totale de 4.500.000 mii lei reprezentând credite de angajament.(2) Demararea procedurilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de memorandumuri aprobate în Guvern, inițiate de ordonatorii principali de credite furnizori de ajutor de stat, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, care verifică încadrarea în limita sumei prevăzute la alin. (1). (3) Implementarea efectivă a schemelor de ajutor de stat și semnarea contractelor cu beneficiarii se va face în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate cu această destinație pentru fiecare ordonator principal de credite pentru anul 2018 și estimările pentru următorii 3 ani.(4) În vederea pregătirii schemelor prevăzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot iniția acte normative pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat cu condiția aprobării memorandumurilor prevăzute la alin. (2) și respectarea prevederilor alin. (3).


  Articolul 67

  Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2018, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 68
  (1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2018 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 și anexa nr. 12 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 69

  Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (16) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului 2018, ordonatorii principali de credite pot introduce titlul XI „Alte cheltuieli“, cod 59, iar în cadrul acestuia articolul 40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate“, în situația în care nu au prevederi bugetare prevăzute în legea bugetară anuală, cu sume care se asigură prin virări de credite bugetare, în vederea aplicării art. 78 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 70

  Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta lege. Notă
  *) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 3 ianuarie 2018.
  Nr. 2.

  Anexa nr. 1

  TOTAL
  BUGETUL DE STAT pe anii 2018-2021
  - SINTEZA -

  - mii lei -

  Ca- pi- tol

  Sub- capi- tol

  Pa- ra- graf

  Gru- pa/ Titlu

  Ar- ti- col

  Ali- ne- at

  Denumire indicator

  Program 2018

  Estimări 2019

  Estimări 2020

  Estimări 2021

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  0001

  01

   

   

   

   

  VENITURI - TOTAL

  141.395.499

  149.286.036

  158.824.314

  168.993.437

  0002

  01

   

   

   

   

  I. VENITURI CURENTE

  117.262.176

  122.959.469

  134.231.324

  146.725.893

  0003

  01

   

   

   

   

  A. VENITURI FISCALE

  104.003.171

  109.296.497

  119.387.524

  130.319.241

  0004

  01

   

   

   

   

  A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  22.484.942

  26.187.402

  28.465.000

  30.776.600

  0005

  01

   

   

   

   

  A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

  17.117.017

  18.612.993

  20.035.824

  21.471.655

  0101

   

   

   

   

   

  IMPOZIT PE PROFIT

  14.979.503

  16.312.323

  17.559.284

  18.819.245

   

  01

   

   

   

   

  Impozit pe profit de la agenții economici

  14.235.503

  15.516.323

  16.739.284

  17.976.245

   

  02

   

   

   

   

  Impozit pe profit de la băncile comerciale

  744.000

  796.000

  820.000

  843.000

  0201

   

   

   

   

   

  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

  2.137.514

  2.300.670

  2.476.540

  2.652.410

   

  02

   

   

   

   

  Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului

  241

  259

  279

  299

   

  03

   

   

   

   

  Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

  55.257

  59.475

  64.021

  68.567

   

  04

   

   

   

   

  Impozitul pe reprezentante

  4.223

  4.545

  4.892

  5.239

   

  06

   

   

   

   

  Impozit pe venitul microîntreprinderilor

  2.077.790

  2.236.388

  2.407.345

  2.578.302

   

  50

   

   

   

   

  Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

  3

  3

  3

  3

  0300

  01

   

   

   

   

  A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

  4.744.999

  6.915.976

  7.733.212

  8.574.183

  0301

   

   

   

   

   

  IMPOZIT PE VENIT

  20.508.250

  22.351.919

  25.038.806

  27.905.764

   

  01

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din activități independente

  611.653

  634.283

  706.136

  783.588

   

  02

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din salarii

  17.159.465

  18.716.341

  21.139.132

  23.784.305

   

  03

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor

  248.846

  254.010

  258.454

  262.457

   

  04

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din dividende

  1.090.236

  1.178.885

  1.273.495

  1.363.913

   

  05

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din dobânzi

  105.024

  107.440

  109.804

  112.000

   

  06

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din pensii

  697.400

  763.187

  835.179

  868.586

   

  07

   

   

   

   

  Impozit pe veniturile din premii

  16.668

  17.051

  17.426

  17.775

   

  08

   

   

   

   

  Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal în România

  1.030

  1.054

  1.077

  1.099

   

  09

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

  125

  135

  146

  157

   

  11

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală

  62.018

  69.733

  77.639

  86.171

   

  13

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din activități agricole

  73.957

  79.970

  86.388

  92.522

   

  16

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent

  48.059

  54.038

  60.164

  66.776

   

  18

   

   

   

   

  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

  52.664

  53.757

  54.698

  55.545

   

  19

   

   

   

   

  Sume virate pentru sponsorizarea entităților nonprofit

  -209.317

  -141.048

  -156.402

  -176.110

   

  21

   

   

   

   

  Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole

  82.143

  84.033

  85.881

  87.599

   

  22

   

   

   

   

  Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

  56.949

  58.259

  59.541

  60.731

   

  50

   

   

   

   

  Impozit pe venituri din alte surse

  102.121

  104.470

  106.768

  108.904

   

  60

   

   

   

   

  Regularizări

  309.209

  316.321

  323.280

  329.746

  0401

   

   

   

   

   

  COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

  -15.763.251

  -15.435.943

  -17.305.594

  -19.331.581

   

  01

   

   

   

   

  Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

  -15.763.251

  -15.435.943

  -17.305.594

  -19.331.581

  0500

  01

   

   

   

   

  A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  622.926

  658.433

  695.964

  730.762

  0501

   

   

   

   

   

  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  622.926

  658.433

  695.964

  730.762

   

  01

   

   

   

   

  Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente

  622.899

  658.405

  695.935

  730.732

   

  50

   

   

   

   

  Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

  27

  28

  29

  30

  0700

  01

   

   

   

   

  A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

  117.526

  124.225

  131.306

  137.871

  0701

   

   

   

   

   

  IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

  117.526

  124.225

  131.306

  137.871

   

  03

   

   

   

   

  Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru

  117.526

  124.225

  131.306

  137.871

  1000

  01

   

   

   

   

  A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

  80.155.182

  81.631.883

  89.323.561

  97.812.876

  1001

   

   

   

   

   

  TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

  61.308.200

  62.827.749

  67.630.485

  72.433.220

  1101

   

   

   

   

   

  SUME DEFALCATE DIN TVA

  -13.340.641

  -13.811.469

  -12.747.271

  -10.752.619

   

  01

   

   

   

   

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)

  -2.217.300

  -2.322.312

  -2.323.643

  -2.326.536

   

  02

   

   

   

   

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)

  -5.204.316

  -5.564.059

  -5.592.319

  -5.617.237

   

  05

   

   

   

   

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)

  -450.000

  -500.000

  -500.000

  -500.000

   

  06

   

   

   

   

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

  -5.290.425

  -5.246.498

  -4.152.709

  -2.130.246

   

  09

   

   

   

   

  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)

  -178.600

  -178.600

  -178.600

  -178.600

  1201

   

   

   

   

   

  ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII

  959.204

  981.266

  1.002.854

  1.022.910

   

  05

   

   

   

   

  Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei

  21

  21

  21

  21

   

  11

   

   

   

   

  Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

  724.244

  740.903

  757.203

  772.347

   

  12

   

   

   

   

  Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale

  66.673

  68.206

  69.707

  71.101

   

  13

   

   

   

   

  Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan

  168.266

  172.136

  175.923

  179.441

  1401

   

   

   

   

   

  ACCIZE

  28.492.567

  30.116.643

  31.833.292

  33.424.956

  1501

   

   

   

   

   

  TAXE PE SERVICII SPECIFICE

  50

  51

  52

  53

   

  50

   

   

   

   

  Alte taxe pe servicii specifice

  50

  51

  52

  53

  1601

   

   

   

   

   

  TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

  2.735.802

  1.517.643

  1.604.149

  1.684.356

   

  01

   

   

   

   

  Taxe pentru jocurile de noroc

  1.340.885

  1.417.192

  1.497.840

  1.572.576

   

  03

   

   

   

   

  Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

  87.345

  92.324

  97.586

  102.465

   

  04

   

   

   

   

  Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale

  6.377

  6.864

  7.389

  7.914

   

  05

   

   

   

   

  Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor

  190

  201

  212

  223

   

  06

   

   

   

   

  Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

  15

  16

  17

  18

   

  07

   

   

   

   

  Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional

  849

  897

  948

  995

   

  11

   

   

   

   

  Taxe de licența datorate pentru eliberarea frecvențelor MAPN

  1.300.000

   

   

   

   

  50

   

   

   

   

  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

  141

  149

  157

  165

  1700

  01

   

   

   

   

  A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNATIONALE

  1.042.032

  1.137.899

  1.240.310

  1.353.179

  1701

   

   

   

   

   

  VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

  1.042.032

  1.137.899

  1.240.310

  1.353.179

   

  01

   

   

   

   

  Taxe vamale

  1.042.032

  1.137.899

  1.240.310

  1.353.179

  1800

  01

   

   

   

   

  A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

  203.489

  215.088

  227.347

  238.715

  1801

   

   

   

   

   

  ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

  203.489

  215.088

  227.347

  238.715

   

  01

   

   

   

   

  Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor anti-dumping

  636

  651

  665

  678

   

  02

   

   

   

   

  Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006

  223

  228

  233

  238

   

  03

   

   

   

   

  Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale

  13

  13

  13

  13

   

  07

   

   

   

   

  Impozitul specific

  202.093

  213.660

  225.888

  237.227

   

  50

   

   

   

   

  Alte impozite și taxe

  524

  536

  548

  559

  2000

  01

   

   

   

   

  B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI

  5.249.918

  6.362.468

  7.382.715

  8.574.698

  2001

   

   

   

   

   

  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR

  2.164.204

  2.323.381

  2.535.811

  2.758.413

   

  05

   

   

   

   

  Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate

  1.042.765

  991.992

  1.047.200

  1.098.347

   

  08

   

   

   

   

  Venituri din contribuția asigurătorie pentru muncă aferenta bugetului de stat

  1.079.660

  1.328.928

  1.485.880

  1.657.036

   

  50

   

   

   

   

  Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contribuția agenților economici pentru persoane cu handicap)

  41.779

  2.461

  2.731

  3.030

  2101

   

   

   

   

   

  CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR

  3.085.714

  4.039.087

  4.846.904

  5.816.285

   

  50

   

   

   

   

  Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați

  3.085.714

  4.039.087

  4.846.904

  5.816.285

  2900

  01

   

   

   

   

  C. VENITURI NEFISCALE

  8.009.087

  7.300.504

  7.461.085

  7.831.954

  3000

  01

   

   

   

   

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

  6.703.564

  5.953.480

  6.071.943

  6.403.718

  3001

   

   

   

   

   

  VENITURI DIN PROPRIETATE

  6.049.744

  5.284.622

  5.388.370

  5.706.474

   

  01

   

   

   

   

  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

  339.421

  161.150

  170.336

  178.853

   

  04

   

   

   

   

  Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României

  183.997

  188.229

  192.370

  196.217

   

  05

   

   

   

   

  Venituri din concesiuni și închirieri

  1.625.256

  1.717.896

  1.815.817

  1.906.608

   

  08

   

   

   

   

  Venituri din dividende

  3.593.488

  2.902.691

  2.888.268

  3.096.786

   

  11

   

   

   

   

  Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

  306.709

  313.763

  320.666

  327.079

   

  50

   

   

   

   

  Alte venituri din proprietate

  873

  893

  913

  931

  3101

   

   

   

   

   

  VENITURI DIN DOBÂNZI

  653.820

  668.858

  683.573

  697.244

   

  03

   

   

   

   

  Alte venituri din dobânzi

  653.820

  668.858

  683.573

  697.244

  3300

  01

   

   

   

   

  C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII

  1.305.523

  1.347.024

  1.389.142

  1.428.236

  3301

   

   

   

   

   

  VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

  372.673

  381.245

  389.632

  397.423

   

  02

   

   

   

   

  Taxe consulare

  49.014

  50.141

  51.244

  52.269

   

  03

   

   

   

   

  Venituri din taxe pentru prestații vamale

  497

  508

  519

  529

   

  04

   

   

   

   

  Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare

  27

  28

  29

  30

   

  05

   

   

   

   

  Taxe și alte venituri în învățământ

  197

  202

  206

  210

   

  06

   

   

   

   

  Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară

  12

  12

  12

  12

   

  08

   

   

   

   

  Venituri din prestări de servicii

  155.885

  159.470

  162.978

  166.238

   

  09

   

   

   

   

  Taxe și alte venituri din protecția mediului

  22.688

  23.210

  23.721

  24.195

   

  16

   

   

   

   

  Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

  374

  383

  391

  399

   

  17

   

   

   

   

  Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare

  3.891

  3.980

  4.068

  4.149

   

  23

   

   

   

   

  Venituri din timbrul judiciar

  22

  23

  24

  24

   

  25

   

   

   

   

  Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat

  49.555

  50.695

  51.810

  52.846

   

  26

   

   

   

   

  Venituri din despăgubiri

  16.702

  17.086

  17.462

  17.811

   

  29

   

   

   

   

  Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans

  596

  610

  623

  635

   

  50

   

   

   

   

  Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

  73.213

  74.897

  76.545

  78.076

  3401

   

   

   

   

   

  VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

  1.982

  2.027

  2.071

  2.112

   

  01

   

   

   

   

  Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate

  56

  57

  58

  59

   

  50

   

   

   

   

  Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

  1.926

  1.970

  2.013

  2.053

  3501

   

   

   

   

   

  AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

  593.396

  607.044

  620.398

  632.806

   

  01

   

   

   

   

  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

  415.578

  425.136

  434.489

  443.179

   

  02

   

   

   

   

  Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

  240

  246

  251

  256

   

  03

   

   

   

   

  Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

  89.102

  91.151

  93.156

  95.019

   

  04

   

   

   

   

  Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

  49

  50

  51

  52

   

  05

   

   

   

   

  Amenzi judiciare

  16.018

  16.386

  16.746

  17.081

   

  06

   

   

   

   

  Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor

  1.431

  1.464

  1.496

  1.526

   

  07

   

   

   

   

  Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plata

  63.044

  64.494

  65.913

  67.231

   

  08

   

   

   

   

  Penalități de nedeclarare

  5.155

  5.274

  5.390

  5.498

   

  50

   

   

   

   

  Alte amenzi, penalități și confiscări

  2.779

  2.843

  2.906

  2.964

  3601

   

   

   

   

   

  DIVERSE VENITURI

  337.472

  356.708

  377.041

  395.895

   

  01

   

   

   

   

  Venituri din aplicarea prescripției extinctive

  32.083

  33.912

  35.845

  37.637

   

  02

   

   

   

   

  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

  8.666

  9.160

  9.682

  10.166

   

  03

   

   

   

   

  Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

  11.316

  11.961

  12.643

  13.275

   

  04

   

   

   

   

  Venituri din producerea riscurilor asigurate

  1

  1

  1

  1

   

  05

   

   

   

   

  Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

  14.152

  14.959

  15.812

  16.603

   

  11

   

   

   

   

  Venituri din ajutoare de stat recuperate@@@

  12.373

  13.078

  13.823

  14.514

   

  14

   

   

   

   

  Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

  55.854

  59.038

  62.403

  65.523

   

  16

   

   

   

   

  Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare

  29.422

  31.099

  32.872

  34.516

   

  17

   

   

   

   

  Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale instituțiilor publice reorganizate

  66

  70

  74

  78

   

  18

   

   

   

   

  Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri

  15

  16

  17

  18

   

  19

   

   

   

   

  Venituri din recuperarea creanțelor fiscale

  95

  100

  106

  111

   

  21

   

   

   

   

  Sume restituite aferente veniturilor încasate

  104

  110

  116

  122

   

  24

   

   

   

   

  Venituri din compensarea creanțelor din

  -414

  -438

  -463

  -486

   

   

   

   

   

   

  despăgubiri

   

   

   

   

   

  27

   

   

   

   

  Venituri din comisionul perceput de către inspectoratele teritoriale de muncă, datorat pana la data de 31 decembrie 2010

  511

  540

  571

  600

   

  28

   

   

   

   

  Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme

  15

  16

  17

  18

   

  48

   

   

   

   

  Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum

  1.031

  1.090

  1.152

  1.210

   

  50

   

   

   

   

  Alte venituri

  172.182

  181.996

  192.370

  201.989

  3900

  01

   

   

   

   

  II. VENITURI DIN CAPITAL

  1.331.806

  350.721

  370.711

  389.245

  3901

   

   

   

   

   

  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

  1.331.806

  350.721

  370.711

  389.245

   

  01

   

   

   

   

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

  4.420

  4.672

  4.938

  5.185

   

  02

   

   

   

   

  Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare

  1.000.167

  177

  187

  196

   

  03

   

   

   

   

  Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

  18.877

  19.953

  21.090

  22.144

   

  06

   

   

   

   

  Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare

  283.820

  299.998

  317.098

  332.953

   

  07

   

   

   

   

  Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administativ-teritoriale

  1.314

  1.389

  1.468

  1.541

   

  09

   

   

   

   

  Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casa"

  5.272

  5.573

  5.891

  6.185

   

  50

   

   

   

   

  Alte venituri din valorificarea unor bunuri

  17.936

  18.959

  20.039

  21.041

  4000

  01

   

   

   

   

  III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

  3.535

  3.736

  3.949

  4.174

  4001

   

   

   

   

   

  ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

  3.535

  3.736

  3.949

  4.174

   

  50

   

   

   

   

  Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

  3.535

  3.736

  3.949

  4.174

  4501

   

   

   

   

   

  SUME PRIMITE DE LA UE /ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI

  38.662

  22.560

  19.847

  16.218

  4801

   

   

   

   

   

  SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  22.759.320

  25.949.550

  24.198.483

  21.857.907

  5001

   

   

   

   

   

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  242.494.013

  180.884.336

  175.769.804

  173.755.012

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  177.171.941

  185.449.283

  189.282.657

  194.352.943

   

   

   

  01

   

   

  CHELTUIELI CURENTE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  228.036.323

  167.869.208

  162.360.373

  162.194.233

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  167.327.896

  175.072.703

  177.863.563

  181.981.558

   

   

   

  10

   

   

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  43.571.339

  44.898.814

  46.274.513

  49.360.208

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  43.571.339

  44.898.814

  46.274.513

  49.360.208

   

   

   

  20

   

   

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  6.128.076

  6.100.430

  6.299.526

  6.943.830

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  6.041.143

  6.173.600

  6.299.527

  6.939.427

   

   

   

  30

   

   

  TITLUL III DOBÂNZI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  11.277.254

  11.453.952

  12.527.259

  13.540.362

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  11.277.254

  11.453.952

  12.527.259

  13.540.362

   

   

   

  40

   

   

  TITLUL IV SUBVENȚII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  4.136.484

  3.976.736

  3.969.457

  4.371.334

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  4.132.684

  3.976.736

  3.971.457

  4.373.134

   

   

   

  50

   

   

  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  315.714

  107.000

  107.000

  107.000

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  315.714

  107.000

  107.000

  107.000

   

   

   

  51

   

   

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  47.397.879

  21.749.778

  20.565.826

  16.857.454

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  28.122.115

  24.772.122

  25.698.550

  23.816.768

   

   

   

  55

   

   

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  14.670.688

  15.025.941

  12.465.687

  11.775.983

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  12.468.780

  12.373.909

  12.159.730

  12.385.331

   

   

   

  56

   

   

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  229.178

  61.747

  57.173

  29.368

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  221.482

  59.828

  57.173

  31.868

   

   

   

  57

   

   

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  28.411.867

  33.956.854

  34.994.498

  36.426.152

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  28.411.867

  33.956.854

  34.994.498

  36.426.152

   

   

   

  58

   

   

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  65.254.293

  26.001.797

  20.537.759

  17.169.822

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  28.390.452

  32.960.898

  31.088.482

  28.453.378

   

   

   

  59

   

   

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  3.947.094

  3.710.398

  3.978.323

  5.086.329

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  3.947.094

  3.710.398

  3.978.323

  5.086.329

   

   

   

  65

   

   

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  2.696.457

  825.761

  583.352

  526.391

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  427.972

  628.592

  707.051

  1.461.601

   

   

   

  70

   

   

  CHELTUIELI DE CAPITAL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  12.174.761

  10.869.114

  11.290.531

  9.441.879

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  7.561.116

  8.230.566

  9.300.194

  10.252.485

   

   

   

  71

   

   

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  11.911.913

  10.833.022

  11.254.439

  9.405.787

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  7.298.268

  8.194.474

  9.264.102

  10.216.393

   

   

   

  72

   

   

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  262.848

  36.092

  36.092

  36.092

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  262.848

  36.092

  36.092

  36.092

   

   

   

  79

   

   

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  2.282.929

  2.146.014

  2.118.900

  2.118.900

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  2.282.929

  2.146.014

  2.118.900

  2.118.900

   

   

   

  80

   

   

  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  10.000

  10.000

  10.000

  10.000

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  10.000

  10.000

  10.000

  10.000

   

   

   

  81

   

   

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  2.272.929

  2.136.014

  2.108.900

  2.108.900

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  2.272.929

  2.136.014

  2.108.900

  2.108.900

  5100

  01

   

   

   

   

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  43.803.340

  44.433.948

  46.126.535

  42.529.294

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  41.607.541

  43.895.549

  45.672.032

  44.205.448

   

   

   

  01

   

   

  CHELTUIELI CURENTE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  41.437.768

  42.264.504

  43.991.198

  40.434.195

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  39.276.368

  41.730.583

  43.528.323

  42.079.066

   

   

   

  10

   

   

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  4.864.922

  4.931.733

  5.174.195

  5.427.706

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  4.864.922

  4.931.733

  5.174.195

  5.427.706

   

   

   

  20

   

   

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  1.144.968

  947.027

  1.027.217

  1.022.982

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  1.061.248

  1.022.146

  1.027.217

  1.022.982

   

   

   

  30

   

   

  TITLUL III DOBÂNZI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  11.229.438

  11.405.446

  12.478.484

  13.481.674

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  11.229.438

  11.405.446

  12.478.484

  13.481.674

   

   

   

  50

   

   

  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  315.714

  107.000

  107.000

  107.000

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  315.714

  107.000

  107.000

  107.000

   

   

   

  51

   

   

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  9.606.321

  8.626.243

  7.150.896

  3.932.519

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  9.493.321

  8.626.243

  7.150.896

  3.932.519

   

   

   

  55

   

   

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  8.298.103

  8.739.342

  9.341.047

  9.430.743

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  8.298.103

  8.957.533

  9.343.330

  9.430.743

   

   

   

  56

   

   

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  68.111

  20.688

  18.632

  16.062

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  77.036

  18.095

  18.632

  18.562

   

   

   

  57

   

   

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  750

  770

  800

  800

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  750

  770

  800

  800

   

   

   

  58

   

   

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  3.931.194

  5.766.835

  6.792.766

  4.026.797

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  2.146.027

  4.887.044

  6.234.110

  5.615.818

   

   

   

  59

   

   

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  1.779.006

  1.690.734

  1.897.418

  2.987.912

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  1.779.006

  1.690.734

  1.897.418

  2.987.912

   

   

   

  65

   

   

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  199.241

  28.686

  2.743

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  10.803

  83.839

  96.241

  53.350

   

   

   

  70

   

   

  CHELTUIELI DE CAPITAL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  284.724

  224.011

  216.137

  175.899

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  250.325

  219.533

  224.509

  207.182

   

   

   

  71

   

   

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  244.876

  187.919

  180.045

  139.807

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  210.477

  183.441

  188.417

  171.090

   

   

   

  72

   

   

  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  39.848

  36.092

  36.092

  36.092

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  39.848

  36.092

  36.092

  36.092

   

   

   

  79

   

   

  OPERAȚIUNI FINANCIARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  2.080.848

  1.945.433

  1.919.200

  1.919.200

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  2.080.848

  1.945.433

  1.919.200

  1.919.200

   

   

   

  81

   

   

  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  2.080.848

  1.945.433

  1.919.200

  1.919.200

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  2.080.848

  1.945.433

  1.919.200

  1.919.200

  5101

   

   

   

   

   

  AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  16.694.612

  18.607.505

  20.218.319

  18.060.561

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  14.507.413

  17.848.632

  19.763.816

  19.736.715

   

   

   

  01

   

   

  CHELTUIELI CURENTE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  16.452.578

  18.422.644

  20.041.352

  17.923.847

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  14.299.778

  17.668.249

  19.578.477

  19.568.718

   

   

   

  10

   

   

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  4.683.031

  4.741.799

  4.974.764

  5.218.303

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  4.683.031

  4.741.799

  4.974.764

  5.218.303

   

   

   

  20

   

   

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  934.901

  745.995

  831.455

  822.674

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  859.781

  821.114

  831.455

  822.674

   

   

   

  51

   

   

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  201.871

  98.006

  100.073

  99.794

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  88.871

  98.006

  100.073

  99.794

   

   

   

  55

   

   

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  6.821.082

  7.401.004

  7.746.105

  7.745.423

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  6.821.082

  7.398.721

  7.748.388

  7.745.423

   

   

   

  56

   

   

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  68.051

  20.628

  18.572

  16.062

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  76.976

  18.035

  18.572

  18.562

   

   

   

  57

   

   

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  750

  770

  800

  800

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  750

  770

  800

  800

   

   

   

  58

   

   

  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  3.537.674

  5.381.835

  6.362.766

  4.016.797

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  1.752.507

  4.502.044

  5.804.110

  5.605.818

   

   

   

  59

   

   

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  5.977

  3.921

  4.074

  3.994

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  5.977

  3.921

  4.074

  3.994

   

   

   

  65

   

   

  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  199.241

  28.686

  2.743

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  10.803

  83.839

  96.241

  53.350

   

   

   

  70

   

   

  CHELTUIELI DE CAPITAL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  242.034

  184.861

  176.967

  136.714

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  207.635

  180.383

  185.339

  167.997

   

   

   

  71

   

   

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  242.034

  184.861

  176.967

  136.714

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  207.635

  180.383

  185.339

  167.997

   

  01

   

   

   

   

  Autorități executive și legislative

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  7.421.676

   

   

   

   

   

  01

   

   

   

  Administrația prezidențială

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  53.441

   

   

   

   

   

  02

   

   

   

  Autorități legislative

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  573.582

   

   

   

   

   

  03

   

   

   

  Autorități executive

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  6.232.866

   

   

   

   

   

  04

   

   

   

  Alte organe ale autorităților publice

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  561.787

   

   

   

   

  03

   

   

   

   

  Contribuția la bugetul UE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  6.769.737

   

   

   

   

  04

   

   

   

   

  Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  316.000

   

   

   

  5301

   

   

   

   

   

  CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  1.956.431

  1.814.856

  2.152.165

  1.833.249

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  1.956.431

  2.035.330

  2.152.165

  1.833.249

   

   

   

  01

   

   

  CHELTUIELI CURENTE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  1.953.589

  1.811.798

  2.149.087

  1.830.156

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  1.953.589

  2.032.272

  2.149.087

  1.830.156

   

   

   

  10

   

   

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  181.891

  189.934

  199.431

  209.403

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  181.891

  189.934

  199.431

  209.403

   

   

   

  20

   

   

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  17.782

  18.945

  19.699

  19.861

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  17.782

  18.945

  19.699

  19.861

   

   

   

  51

   

   

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I. Credite de angajament

  38.961

  43.638

  44.933

  44.943

   

   

   

   

   

   

  II. Credite bugetare

  38.961

  43.638

  44.933

  44.943

   

   

   

  55

   

   

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI