ORDONANŢĂ nr. 1 din 13 martie 1992
privind registrul agricol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 7 aprilie 1992  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutie şi al art. 1 din Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol,
  Guvernul României hotaraste:

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  În scopul asigurarii unei evidente unitare cu privire la starea terenurilor pe categorii de folosinţă, dezvoltarea agriculturii gospodariilor populatiei şi buna utilizare a resurselor locale, consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor organiza intocmirea şi tinerea la zi a registrului agricol potrivit prevederilor prezentei ordonante.


  Articolul 2

  Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, în care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei, şi anume:
  a) capul gospodariei şi membrii acesteia;
  b) terenurile pe care le deţin, indiferent de titlu, pe categorii de folosinţă, suprafetele cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi pe specii;
  c) efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la inceputul anului; evolutia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine şi caprine;
  d) cladirile de locuit şi celelalte constructii gospodaresti;
  e) mijloacele de transport cu tractiune animala şi mecanica;
  f) tractoarele şi masinile agricole.
  Formularul registrului agricol este cel prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 3

  Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodarii ale populatiei, se organizeaza evidenta centralizata pe comuna, oras, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti privind:
  a) numărul de gospodarii ale populatiei, de cladiri de locuit şi constructii gospodaresti, de mijloace de transport cu tractiune mecanica sau animala, de tractoare şi masini agricole;
  b) modul de folosinţă a terenurilor, suprafaţa cultivata cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi pe specii;
  c) efectivele de animale pe specii şi categorii la inceputul anului, evolutia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine şi caprine.


  Articolul 4

  Se considera gospodarie, în sensul prezentei ordonante, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau altor persoane care locuiesc şi gospodaresc împreună, avînd buget comun şi care, după caz, lucreaza împreună terenul sau intretin animalele, consuma şi valorifica în mod comun produsele obtinute.
  În registrul agricol se inscriu gospodariile populatiei cu tot terenul, constructiile şi animalele ce le deţin pe raza unei localităţi, indiferent de domiciliul proprietarului.
  La comune, se inscriu în registrul agricol toate gospodariile populatiei, chiar dacă nu deţin terenuri agricole şi silvice, animale sau constructii gospodaresti. De asemenea, se inscriu toate gospodariile populatiei din localităţi care apartin din punct de vedere administrativ de oraşe, de municipii ori sectoare ale municipiului Bucureşti, stabilite potrivit legii.
  La oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti se inscriu în registrul agricol numai gospodariile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi cele care deţin animale, din speciile bovine, porcine, caprine, cabaline şi familii de albine.
  Persoanele care nu au domiciliul în localitate, dar au pe raza acesteia terenuri, animale sau constructii, vor fi inscrise în registrul agricol, după gospodariile persoanelor care au domiciliul în localitate şi după ce s-au lasat file libere pentru gospodariile care se vor forma ulterior datei întocmirii registrului.


  Capitolul 2 Organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor din registrul agricol


  Articolul 5

  Consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru intocmirea şi tinerea la zi a registrului agricol în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum şi pentru furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
  Registrul agricol, avînd caracterul unui document oficial ce constituie o sursa importanţa de informaţii, va fi numerotat, parafat, sigilat şi înregistrat în registrul de intrare-iesire al consiliului local respectiv.


  Articolul 6

  Prefectii vegheaza la respectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea şi tinerea evidentei registrului agricol, precum şi la corectitudinea datelor inscrise în acesta.
  Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, Ministerul Mediului, Comisia Naţionala pentru Statistica şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor asigura, prin acţiuni comune, indrumarea şi controlul lucrărilor privind intocmirea şi tinerea la zi a registrului agricol, realitatea datelor inscrise în acesta pe gospodarii, precum şi a datelor centralizate şi raportate.
  Organele prevăzute în alineatul precedent vor elabora norme tehnice de completare a registrului agricol.


  Articolul 7

  Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date, sub semnatura proprie, de capul gospodariei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei, prin vizitarea gospodariilor, sau la sediul consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti în a caror raza teritoriala îşi are domiciliul capul gospodariei.
  Persoanele care nu au domiciliul în localitate vor trimite declaratia prevăzută la alin. 1 prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaratii prin procura.
  În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaratia în condiţiile alin. 1 sau, după caz, ale alin. 2.


  Articolul 8

  Înscrierea datelor în registrul agricol se va face la comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către agentul agricol, respectiv de statisticianul sau functionarul caruia îi revine, prin hotărîre a consiliului local respectiv, sarcina completarii, tinerii la zi şi centralizarii datelor din registrul agricol.
  Secretarul consiliului local coordonează, verifica şi raspunde de modul de completare şi tinere la zi a registrului agricol.
  Orice modificare a datelor inscrise în registrul agricol se face numai de secretarul consiliului local respectiv.


  Articolul 9

  La completarea registrului cu datele privind efectivele de animale va participa un specialist zooveterinar de la circumscripţia sanitar-veterinara sau centrele agricole comunale.
  În prezenta celor ce fac declaratia privind patrimoniul agricol, specialistul mentionat la alineatul precedent va verifica, prin confruntarea cu evidenta tehnico-operativa de care dispune, exactitatea datelor inscrise în registrul agricol şi va raspunde împreună cu secretarul consiliului local respectiv şi functionarul insarcinat cu completarea registrului agricol de realitatea datelor înregistrate.
  La înscrierea şi centralizarea datelor privind modul de folosinţă a terenului va participa şi tehnicianul cadastral, desemnat de Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului, judetean.


  Articolul 10

  Termenele la care cetatenii urmeaza sa declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sînt urmatoarele:
  a) 5 ianuarie - 20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, cladirile de locuit, constructiile gospodaresti şi mijloacele de transport cu tractiune animala şi mecanica, masinile agricole, efectivele de animale existente în gospodarie la inceputul anului, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent, în efectivele de bovine, porcine, ovine şi caprine pe care le deţin prin vinzari-cumparari, produsi obtinuti, animale moarte sau sacrificate, alte intrari-iesiri;
  b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafetele cultivate, numărul pomilor fructiferi.


  Articolul 11

  Centralizarea datelor pe comuna, oras, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti se va face în urmatoarele perioade:
  a) pînă la 30 ianuarie, pentru datele privind evolutia efectivelor de bovine porcine, ovine şi caprine pe intregul an expirat;
  b) pînă la 15 februarie, pentru datele privind constructiile noi (cladiri de locuit şi constructii gospodaresti), mijloacele de transport şi masinile agricole;
  c) între 1-15 iunie, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafetele cultivate şi numărul pomilor.


  Articolul 12

  Cu ocazia inscrierii datelor în registrul agricol se vor culege de la gospodarii, prin sondaj, informaţii cu privire la producţia vegetala şi animala.
  Metodologia sondajului va fi reglementata în normele tehnice ce se vor elabora potrivit art. 6 alin. 3.
  Pe baza acestor informaţii şi a altor date furnizate de organele tehnice agricole se va stabili, pe comuna, oras, municipiu şi sector al municipiului Bucureşti, producţia animala şi vegetala din gospodariile populatiei.


  Articolul 13

  Cetatenii sînt obligati sa declare, în termenele prevăzute la art. 10, date exacte, în vederea inscrierii acestora în registrul agricol.


  Articolul 14

  Oblibaţiile cu privire la registrul agricol vor fi aduse la cunoştinţa cetatenilor prin grija consiliilor locale.


  Capitolul 3 Raportarea datelor din registrul agricol


  Articolul 15

  Datele centralizate pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti vor fi comunicate de consiliile locale direcţiilor judetene de statistica şi a municipiului Bucureşti, la termenele prevăzute în normele tehnice de completare a registrului agricol.
  Comunicarea datelor centralizate se va face sub semnatura primarului şi a secretarului consiliului local, pe formularele elaborate de Comisia Naţionala pentru Statistica.


  Articolul 16

  Directiile judetene de statistica şi a municipiului Bucureşti vor centraliza pe judete şi, respectiv, pe municipiul Bucureşti datele primite şi le vor transmite Comisiei Naţionale pentru Statistica şi prefectilor, la termenele stabilite în sistemul informational statistic.


  Capitolul 4 Dispozitii finale


  Articolul 17

  Registrul agricol se va întocmi pentru o perioadă de 5 ani, datele completindu-se anual potrivit formularului din anexa la prezenta ordonanţă.


  Articolul 18

  Incalcarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonanţă atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, după caz.


  Articolul 19

  Declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum şi nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul registrului agricol, neindeplinirea de către personalul consiliilor locale a obligaţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă, dacă faptele nu sînt savirsite în astfel de condiţii incit, potrivit legii penale, sînt considerate infractiuni, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.
  Contraventiile prevăzute în alineatul precedent se constata şi amenzile se aplică:
  a) persoanelor fizice obligate sa declare date - de către primar şi secretarul consiliului local;
  b) personalului consiliilor locale - de către funcţionarii anume împuterniciţi de organele prevăzute la art. 6 alin. 2.
  Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face plingere în termen de 15 zile de la data comunicarii.


  Articolul 20

  Contraventiilor prevăzute la art. 19 le sînt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor.


  Articolul 21

  Cheltuielile privind tipărirea şi difuzarea registrelor agricole se vor suporta din bugetele consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.


  Articolul 22

  Ministerul Industriei va asigura cantitatea de hirtie necesară tiparirii registrelor agricole şi centralizatoarelor.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii şi alimentatiei,
  Petru Marculescu
  Secretari de stat în Departamentul
  pentru Administratie Publică Locala,
  Doru Viorel Ursu
  Teodor Mircea Vaida


  Anexa
  Nr. crt Strada Nr. casei Categoria de gospodari Cod
  1 2 3 4 5
                Semnatura declarantului
   
  1992
  1993
  1994
  1995
  1996

  Cap. 1 - Componenta gospodarieie
  *FONT 8*
   

  ┌───┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬────────┬──────────┬───────┬──────────┐
   │Nr.│ Numele şi │ Sexul │ Situaţia │ Data nasterii│ Studii │ Ocupztie │ Locul │ Menţiuni │
   │crt│ prenumele │(M sau F)│ faţă de ├────┬────┬────┤ │ │ de │ │
   │ │ membrilor │ │ capul │Anul│Luna│Ziua│ │ │ munca │ │
   │ │gospodariei│ │gospodariei│ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ Capul │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │gospodariei│ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├───┼───────────┼─────────┼───────────┼────┼────┼────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └───┴───────────┴─────────┴───────────┴────┴────┴────┴────────┴──────────┴───────┴──────────┘

  Cap.2 - Terenuri în proprietatea gospodariei
                                                                          - ha -
   
  Nr. rand 1992 1993 1994 1995 1996
  A B 1 2 3 4 5
  1 Arabil - total
  2 din care: irigat
  3 Pasuni naturale
  4 Fanete naturale
  5 Vii
  6 Livezi
  7 Teren agricol - total -
  8 Teren forestier
  9 Alte terenuri - total -
  10 din care: curti şi cladiri
  11 Suprafaţa totala

  Cap. 3 - Suprafaţa cultivata
                                                                          - ha -
   

  ┌────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
   │Nr. │ │ 1992 │ 1993 │ 1994 │ 1995 │ 1996 │
   │rand│ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 1 │ Grau + secara │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 2 │ Orz + orzoaica │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 3 │ Ovaz │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 4 │ Porumb │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 5 │ Fasole │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 6 │ Floarea-soarelui │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 7 │ Sfecla de zahar │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 8 │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 9 │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┬──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 10 │ │ timpurii + vara │ │ │ │ │ │
   ├────┤ Cartofi ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 11 │ │ toamna │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┴──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 12 │ Legume total │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┬──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 13 │ din │ în sere │ │ │ │ │ │
   ├────┤ care: ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 14 │ │ în solarii │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┴──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 15 │ Tomate │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 16 │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 17 │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 18 │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 19 │ Leguminoase perene │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 20 │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 21 │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 22 │ Arbusti fructiferi │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 23 │ Capsuni │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 24 │ Vie altoita şi indigena pe rod │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 25 │ Vie hibrida pe rod │ │ │ │ │ │
   └────┴────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  Cap. 4 - Pomi fructiferi (din masiv şi razleti)
                                                                      - bucăţi -
   

  ┌────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
   │Nr. │ │ 1992 │ 1993 │ 1994 │ 1995 │ 1996 │
   │rand│ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 1 │ Numărul total al pomilor fructiferi│ │ │ │ │ │
   ├────┼────┬───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 2 │ │ Total │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 3 │ │ Meri │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 4 │ │ Peri │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 5 │ │ Gutui │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 6 │Pomi│ Pruni │ │ │ │ │ │
   ├────┤ pe ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 7 │rod │ Caisi şi zarzari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 8 │ │ Piersici │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 9 │ │ Ciresi │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 10 │ │ Visini │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 11 │ │ Nuci │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 12 │ │ Alti pomi │ │ │ │ │ │
   ├────┼────┴───────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 13 │ Pomi tineri │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 14 │ Duzi │ │ │ │ │ │
   └────┴────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  Cap. 5 - Identificarea pe parcele a terenurilor în proprietatea gospodariei
  Nr. Denumirea parcelei şi locul de asezare Categoria de folosinţă Suprafaţa - ari -
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

  Cap. 6 - Animale domestice
    Suprafaţa la inceputul anului - capete -
   

  ┌────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
   │Nr. │ │ 1992 │ 1993 │ 1994 │ 1995 │ 1996 │
   │rand│ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 1 │ Taurine - total │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 2 │ Vaci │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 3 │ Juninci │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 4 │ Tauri reproducatori │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 5 │ Boi de muncă │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 6 │ Tineret mascul │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 7 │ din care: sub 6 luni │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 8 │ Tineret femei │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 9 │ din care: sub 6 luni │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 10 │ Bubaline - total │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┬──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 11 │ │ Bivolite │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 12 │ │ Juninci │ │ │ │ │ │
   ├────┤ din ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 13 │ care: │ Bivoli reproducatori │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 14 │ │ Tineret mascul │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 15 │ │ Tineret femel │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┴──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 16 │ Ovine - total │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┬──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 17 │ din │ Oi şi mioare │ │ │ │ │ │
   ├────┤ care: ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 18 │ │ Tineret sub 1 an │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┴──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 19 │ din total: Ovine cu lana fina şi │ │ │ │ │ │
   │ │ semifina │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 20 │ Caprine - total │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 21 │ din care: Capre │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 22 │ Porcine - total │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┬──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 23 │ │ Scroafe de prasila │ │ │ │ │ │
   ├────┤ din ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 24 │ care: │ Scrofite │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 25 │ │ Porcine la ingrasat │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┴──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 26 │ Cabaline - total │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 27 │ din care: Cai şi iepe peste 3 ani │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 28 │ Magari şi catari │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 29 │ Păsări - total │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 30 │ din care: Păsări ouatoare │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 31 │ Familii de albine │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 32 │ Iepuri de casa │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 33 │ Nutrii │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 34 │ Nurci │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 35 │ Vulpi │ │ │ │ │ │
   └────┴────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  Cap. 7 - Evolutia efectivelor de animale
    În cursul anului - capete -
   

  ┌────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
   │Nr. │ │ 1992 │ 1993 │ 1994 │ 1995 │ 1996 │
   │crt.│ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼─────────┬──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 1 │ │ Vitei obtinuti │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 2 │ │ Cumparaturi │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 3 │ │ Alte intrari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 4 │ │ Vanzari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 5 │ Bovine │ Taieri │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 6 │ │ Animale moarte │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 7 │ │ Alte iesiri │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 8 │ │ Cumparari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 9 │ │ Alte intrari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 10 │ din │ Vanzari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ care: ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 11 │ Vaci şi │ Taieri │ │ │ │ │ │
   ├────┤ bivolite├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 12 │ │ Animale moarte │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 13 │ │ Alte iesiri │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 14 │ │ Purcei obtinuti │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 15 │ │ Cumparari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 16 │ Porcine │ Alte intrari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 17 │ │ Vanzari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 18 │ │ Taieri │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 19 │ │ Animale moarte │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 20 │ │ Alte iesiri │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 21 │ │ Miei obtinuti │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 22 │ │ Cumparari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 23 │ │ Alte intrari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 24 │ Ovine │ Vanzari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 25 │ │ Taieri │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 26 │ │ Animale moarte │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 27 │ │ Alte iesiri │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 28 │ │ Iezi obtinuti │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 29 │ │ Cumparari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 30 │ │ Alte intrari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 31 │ Caprine │ Vanzari │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 32 │ │ Taieri │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 33 │ │ Animale moarte │ │ │ │ │ │
   ├────┤ ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 34 │ │ Alte iesiri │ │ │ │ │ │
   └────┴─────────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  Cap. 8 - Constructii, mijloace de transport şi utilaje agricole

   ┌────┬────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
   │Nr. │ │ 1992 │ 1993 │ 1994 │ 1995 │ 1996 │
   │crt.│ │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├────┼─────────┬──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 1 │ Case de │ Suprafaţa construita - mp│ │ │ │ │ │
   ├────┤ locuit ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 2 │ │ Anul darii în folosinţă │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 3 │ │ Suprafaţa construita - mp│ │ │ │ │ │
   ├────┤Grajduri ├──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 4 │ │ Anul darii în folosinţă │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ │Alte │ │ │ │ │ │ │
   │ 5 │construc-│ Suprafaţa construita - mp│ │ │ │ │ │
   │ │tii │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────┴──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 6 │ Mijloace de transport cu │ │ │ │ │ │
   │ │ tractiune animala - numar │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 7 │ Autoturisme nr./cmc │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 8 │ Autofurgonete nr./t │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 9 │ Autofurgonete nr./t │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 10 │ Tractoare nr./CP │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 11 │ Remorci tractor │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 12 │ Motocositoare │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 13 │ Motocultoare │ │ │ │ │ │
   ├────┼────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
   │ 14 │ Semanatori │ │ │ │ │ │
   └────┴────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

  -----