ORDIN nr. 149 din 25 februarie 2003
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 27 februarie 2003  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate,
  vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţa medicală şi programe nr. D.B. 1.700 din 25 februarie 2003,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor, precum şi a răniţilor în Revoluţia din decembrie 1989 va fi îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de Direcţia generală asistenţa medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  (1) Activitatea de trimitere la tratament medical în străinătate a bolnavilor, precum şi a răniţilor în Revoluţia din decembrie 1989 va fi îndeplinită de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de Direcţia generală asistenţa medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  (3) Procedura menţionată la alin. (2) se aplică şi persoanelor care au dobândit afecţiuni în şi ca urmare a Revoluţiei din decembrie 1989.


  Articolul 2

  (1) Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrişi pe lista unui medic de familie, care au parcurs toate nivelurile de acordare a asistenţei medicale, respectiv asistenţa medicală primara de specialitate, şi care au fost spitalizati în unităţi sanitare care oferă servicii medicale de înaltă calitate profesională şi tehnica, dar a căror sănătate nu a fost restabilita.
  (2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe fişa pacientului, bilet de ieşire din spital, analize etc.) se depun de către medicul de familie sau de către bolnav la direcţia de sănătate publică pe a carei raza teritorială domiciliază, împreună cu o cerere din partea bolnavului.
  (3) În centrele universitare medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Timişoara şi Targu Mures se organizează comisii de specialitate teritoriale a căror arondare este prevăzută în anexa nr. 1.
  (4) Comisiile de specialitate teritoriale vor fi formate din minimum 3 cadre medicale de specialitate cu înalt nivel de pregătire profesională, preşedintele fiecărei comisii fiind numit de către ministrul sănătăţii şi familiei, la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, iar componenta acestora va fi hotărâtă de către preşedinte.
  (5) Atribuţiile comisiilor de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Direcţiile de sănătate publică vor desemna un medic inspector responsabil cu organizarea activităţii de trimitere la tratament în străinătate, activitate care consta în întocmirea, verificarea şi trimiterea documentaţiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale.
  (2) Medicul inspector prevăzut la alin. (1) efectuează corespondenta cu clinica recomandată de comisia de specialitate teritorială, reprogramează bolnavul şi obţine documente privind costul şi condiţiile de plată a tratamentului, precum şi numărul de cont al clinicii.


  Articolul 4

  (1) Bolnavii propuşi pentru trimitere la tratament în străinătate vor fi internati într-o clinica din centrul universitar la care este arondata direcţia de sănătate publică, pentru efectuarea unei investigaţii medicale riguroase atât pentru maladia de baza, cat şi pentru depistarea unor afecţiuni ce contraindica sau complica tratamentul.
  (2) După efectuarea investigatiei medicale prevăzute la alin. (1) va fi întocmită documentaţia necesară trimiterii bolnavului în străinătate, dacă este cazul.
  (3) Examinarea bolnavului se realizează de către comisia de specialitate teritorială menţionată la art. 2 alin. (3) şi (4).
  (4) Directorul direcţiei de sănătate publică trimite Direcţiei generale asistenţa medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei documentaţia întocmită în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul ordin şi însoţită de adresa-tip de inaintare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 5.
  (5) Direcţia generală asistenţa medicală şi programe solicita comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei examinarea documentaţiei medicale şi, după caz, a bolnavului, oportunitatea trimiterii în străinătate fiind stabilită în funcţie de concluziile acestora.
  (6) Cazurile examinate de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei vor fi prezentate conducerii Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  (7) Comisia de specialitate teritorială care recomanda trimiterea la tratament în străinătate va avea obligaţia sa examineze bolnavul şi la întoarcerea acestuia în ţara, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat direcţiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezenta a bolnavului.
  (8) În cazuri excepţionale impuse de natura şi gravitatea bolii, precum şi pentru bolnavii minori comisiile de specialitate pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu insotitori, costurile deplasarii şi cazarii urmând să fie suportate de aceştia, cu excepţia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0-1 an.


  Articolul 5

  (1) Suma în valută necesară pentru tratamentul în străinătate se stabileşte de direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază pacientul, pe baza documentelor primite de la clinicile de specialitate din străinătate.
  (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se asigura de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în limita bugetului aprobat şi se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, ale spitalizarii şi ale transportului pentru bolnav, sumele aferente fiind transmise direcţiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentaţia bolnavului.
  (3) Asigurarea valutei necesare se face de către direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază bolnavul, în conformitate cu regulamentul valutar în vigoare.


  Articolul 6

  (1) Plata tratamentului se face de către direcţia de sănătate publică, de regula, în contul clinicii din străinătate, după efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta.
  (2) În situaţia în care clinica din străinătate solicita achitarea în avans a costului tratamentului, direcţia de sănătate publică va transmite acesteia suma stabilită, solicitând totodată să se transmită la sfârşitul tratamentului documentele justificative privind efectuarea acestuia.
  (3) În cazul unor urgente medicale, pe baza recomandărilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi a aprobării ministrului sănătăţii şi familiei, pacientul poate efectua tratamentul recomandat în străinătate, cu suportarea cheltuielilor de către acesta, urmând ca în termen de 3 zile de la întoarcerea în ţara, pe baza documentelor justificative, să solicite direcţiei de sănătate publică decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2).
  (4) În vederea stabilirii modalitatii de achitare a costului tratamentului în avans sau după efectuarea acestuia direcţiile de sănătate publică vor solicita, în corespondenta cu clinicile din străinătate, precizări în acest sens.


  Articolul 7

  (1) La plecarea din ţara în vederea efectuării tratamentului bolnavul va semna un angajament prin care se obliga ca în termen de 3 zile de la întoarcere să prezinte direcţiei de sănătate publică documentele justificative ale sumelor acordate pentru efectuarea tratamentului. Modelul angajamentului este prevăzut în anexa nr. 6.
  (2) În cazul decesului pacientului familia are obligaţia sa anunţe în termen de 7 zile aceasta situaţie direcţiei de sănătate publică, în vederea întocmirii decontului de cheltuieli.


  Articolul 8

  Pentru nerespectarea prevederilor art. 7 persoana vinovata va răspunde material, civil sau penal, după caz.


  Articolul 9

  (1) Este interzisă finanţarea retroactivă a tratamentelor efectuate în străinătate de către bolnavii care nu au avut aprobarea prealabilă a ministrului sănătăţii şi familiei.
  (2) Direcţia de sănătate publică are obligaţia de a comunică Direcţiei asistenţa medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei cazurile în care plecarea pacientilor în străinătate în scopul efectuării unui tratament medical s-a făcut fără aprobarea prealabilă a ministrului sănătăţii şi familiei.


  Articolul 10

  Alocarea sumelor necesare trimiterii pentru tratament medical în străinătate se aproba de ordonatorul principal de credite, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie, pe luni şi pe trimestre.


  Articolul 11

  Decizia trimiterii pentru tratament medical în străinătate este adoptată după examinarea de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei a documentaţiei medicale şi, după caz, a bolnavului.


  Articolul 12

  La întoarcerea în ţara bolnavul are obligaţia să se prezinte în termen de 14 zile la comisia de specialitate teritorială care i-a recomandat tratamentul în străinătate.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 14

  Direcţia generală asistenţa medicală şi programe, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi direcţiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 15

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 566/2001 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament medical în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 august 2001.


  Articolul 16

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii
  şi familiei,
  Daniela Bartos
  Bucureşti, 25 februarie 2003.
  Nr. 149.


  Anexa 1
  ARONDAREA JUDEŢELOR
  la centrele universitare medicale în care funcţionează
  comisiile de specialitate zonale şi
  comisiile medicale centrale
  1. Centrul universitar Bucureşti
  Municipiul Bucureşti
  Judeţele: Arges, Buzau, Dambovita, Ialomita, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Calarasi, Ilfov, Constanta, Tulcea, Brăila.
  2. Centrul universitar Cluj-Napoca
  Judeţele: Cluj, Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Satu Mare, Salaj.
  3. Centrul universitar Timişoara
  Judeţele: Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara.
  4. Centrul universitar Iaşi
  Judeţele: Bacau, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea, Iaşi, Botosani, Galaţi.
  5. Centrul universitar Targu Mures
  Judeţele: Covasna, Harghita, Mures, Braşov, Sibiu.
  6. Centrul universitar Craiova
  Judeţele: Gorj, Mehedinti, Valcea, Dolj, Olt.


  Anexa 2
  ATRIBUŢIILE
  comisiilor de specialitate
  I. Atribuţiile comisiilor de specialitate teritoriale
  1. Examinează bolnavul şi documentaţia medicală, în vederea stabilirii diagnosticului complet al afectiunii de baza (clinic, etiologic, funcţional, histopatologic, topografic, forma şi stadiul evolutiv), consemnand totodată şi eventualele boli asociate.
  2. Recomanda clinica din străinătate unde poate fi efectuat tratamentul necesar.
  3. Completează procesul-verbal medical care va fi inclus în documentaţia medicală ce va fi trimisa direcţiei de sănătate publică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
  4. Completează fişa specială prevăzută în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu afecţiuni hematologice care solicită transplant de celule STEM hematopoietice.
  5. Recomanda internarea bolnavilor propuşi pentru plecare la tratament în străinătate în clinica din centrul universitar la care este arondata direcţia de sănătate publică a judeţului în care domiciliază bolnavul, pentru o investigatie riguroasă de evaluare a stadiului evolutiv al bolii.
  6. Analizează:
  a) măsurile terapeutice aplicate în unităţile de specialitate din ţara (examen clinic complet, documentaţie medicală etc.);
  b) starea bolnavului după aplicarea tratamentelor respective;
  c) recomandările de tratament în ţara (unitate de specialitate, scheme terapeutice, proceduri, metode);
  d) eficienta tratamentului aplicat în ţara.
  7. Recomanda unitatea medicală unde bolnavul urmează să fie tratat, întocmind în acest scop documentaţia medicală necesară, în situaţia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în ţara.
  8. Comunică în scris solicitantului concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 14 zile de la examinarea cazului.
  II. Atribuţiile comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei
  1. Examinează documentaţia medicală primită de la Direcţia generală asistenţa medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi, după caz, bolnavul, stabilind oportunitatea trimiterii la tratament medical în străinătate.
  2. Stabilesc temporizarea plecării sau efectuarea unor noi tratamente medicale în ţara şi iau măsuri pentru trimiterea bolnavilor respectivi în unităţi de specialitate.
  3. Stabilesc investigaţii şi atitudini terapeutice noi în raport cu profilul afectiunii pentru bolnavii care solicită reexaminarea medicală pentru tratament în străinătate.


  Anexa 3
  PROCES - VERBAL MEDICAL
  pentru trimiterea la tratament medical în străinătate
  din data de ..........
  Membrii comisiei medicale de specialitate:
  1. ..........., preşedintele comisiei;
  2. ..........., membru;
  3. ..........., membru;
  4. ..........., membru;
  5. ..........., membru.
  În conformitate cu prevederile ............, ne-am întrunit în comisie şi am examinat bolnavul/bolnava .............., în vârsta de ......., având ocupaţia ......, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. ..., domiciliat/domiciliata în ........, telefon ........, stabilind următoarele: ......................................................
  Concluzii:
  ─────────
  1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutiva, boli asociate etc.) ...............................................
  2. Tratamentul efectuat până în prezent în ţara ..............
  3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate:
  a) locul .....................................................;
  b) intervalul de timp ........................................;
  c) în ce a constat tratamentul ...............................;
  d) beneficiul pentru bolnav ..................................;
  4. Starea actuala a afectiunii .............................. .
  5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în ţara:
  ...............................................................
  a) eficienta estimată ........................................;
  b) Nu beneficiază de tratament în ţara (motivatia completa asupra riscului tratamentului efectuat în ţara, comparativ cu cel care urmează să se efectueze în străinătate)..................... .
  6. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale):
  a) scopul (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: operaţie, protezare, tratament, recuperare etc.) .................;
  b) estimarea beneficiului pentru bolnav ......................
  c) locul (clinica recomandată), ţara, oraşul, telefon, fax
  ..............................................................;
  d) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ...........;
  e) dacă bolnavul are nevoie de însoţitor - motivare ......... .
  Semnăturile membrilor comisiei:
  1. ............
  2. ............
  3. ............
  4. ............
  5. ............
  Aprobarea comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei:
  Preşedinte,
  ..........


  Anexa 4
  Unitatea sanitară ........... Nr. ........./............
  FIŞA DE TRIMITERE
  la Comisia de specialitate hematologie,
  pentru evaluarea indicatiei de transplant de
  celule STEM hematopoietice
  (A se completa cu majuscule toate rubricile, respectându-se
  integral toate datele cerute.)
  Numele bolnavului ............................................
  Prenumele bolnavului .........................................
  Numele purtat anterior ......, vârsta ........, sexul ........
  Locul naşterii .........., data naşterii .....................
  Mama ................ tata .......................
  Buletin/carte de identitate nr. .... seria ....., eliberat(a) la data ..........
  Organul emitent ...............................................
  Domiciliul stabil:
  Judeţul/sectorul ..............., oraşul/comuna ...............
  Strada ........ nr. .............
  Blocul ....., scara ......, etajul ....., apartamentul ........
  Telefon (domiciliu) ............, alte telefoane ..............
  Alte adrese ...................................................
  Locul de muncă (instituţia, adresa, telefon) ..................
  Persoane de contact (gradul de rudenie, numele, prenumele, adresa, telefonul).................................................
  Diagnostic (în detaliu: forma celulara, forma imunologica, stadiul, grupa de risc) ...........................................
  Data diagnosticului ...........................................
  Locul diagnosticului: Instituţia ..............................
  Adresa instituţiei ............................................
  Telefon .................., fax ...............................
  Medic ........................................................
  Elemente de sustinere a diagnosticului (forma celulara, forma imunologica, stadiul, grupa de risc). A se preciza locul efectuării examenelor, dacă acesta diferă de locul diagnosticului:
  - examen clinic ...............................................
  - examene hematologice ........................................
  - examene citochimice şi/sau imunohistochimice ................
  - examene biochimice (cu valorile normale ale metodei) ........
  - examene imunologice (imunoserologice, imunohistochimice)
  ...............................................................
  - examene citogenice ..........................................
  - examene radiologice (imagistice) ............................
  - alte examene ................................................
  Tratament (în detaliu: produs, doze, ritm, zile, răspuns, complicatii pentru fiecare cura) ..................................
  Răspuns global (bilanţ); modul în care a fost apreciată evoluţia sub tratament ............................................
  Complicatii la bilanţ .........................................
  Boli asociate la momentul formulării cererii de transplant (cu precizarea elementelor de sustinere a diagnosticului); orice modificare survenită ulterior completării actualului formular permite anularea valabilităţii cererii şi a rezoluţiei formulate.
  - Cardiace ....................................................
  - Hepatice ....................................................
  - Renale ......................................................
  - Infectioase (precizări HIV, HTLV, virusuri hepatice, CMV, sifilis) ..........................................................
  - Alte boli asociate ..........................................
  Examene stomatologice .........................................
  Parafa şi semnatura medicului specialist ......................
  Consult neurologic ............................................
  Parafa şi semnatura medicului specialist.......................
  Consult psihiatric ............................................
  Parafa şi semnatura medicului specialist ......................
  Expertiza psihologică .........................................
  Parafa şi semnatura medicului specialist ......................
  Situaţia bolii la momentul formulării cererii de transplant
  ...............................................................
  Elemente de fundamentare a cererii de transplant ..............
  Ultimul bilanţ: data ..........................................
  Indice Karnofsky (modificat pentru copii) ..... Testul HIV ....
  Radiografia toracica (f + p) ..................................
  Teste functionale ventilatorii: VEMS .... CV ..... CPT ........
  FVC (optional) .......... FEVI (optional) .....................
  Indice de difuziune a CO (optional) ...........................
  Puls/AV ........... TA ................... ECG ................
  Ecocardiograma (FEVS) .........................................
  EEG (optional).................................................
  Examenul fundului de ochi .....................................
  Examenul LCR ..................................................
  AST/ALT .... Bilirubina serica (totală, directa, indirecta)....
  Creatinina serica ........ CI. Creatinina (optional) ..........
  Uree sanguina ........... Acid uric sanguin ...................
  Hemograma completa ............................................
  Mielograma (nr./data) .........................................
  Biopsia medulara (nr./data) ...................................
  Consimţământul scris al pacientului/familiei (tutorelui legal), motivarea consimţământului ........................................
  Martori: 1. Numele şi prenumele (în clar) .................
  Semnatura ........................................
  2. Numele şi prenumele (în clar) .................
  Semnatura ........................................
  Grupa sanguina .................... Rh ....................
  Anticorpi iregulari .......................................
  Fenotip HLA ...............................................
  Semnatura şi parafa medicului care trimite .......
  Data formulării cererii complete ..........................
  Data analizei cererii .....................................
  Rezultatul cererii (TCSH este/nu este indicat) ............
  Motivarea formulată de comisie ............................
  Locul de pe lista de asteptare ............................
  Data prevăzută a transplantului ...........................
  Centrul ...................................................
  Alte observaţii ale comisiei ..............................
  Asigurarea de sănătate/Nr. carnet de asigurat .............
  Comisia de specialitate teritorială:
  Preşedinte ................................................
  Membri: 1. .......................................
  2. .......................................
  3. .......................................
  Aprobarea comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi Familiei:
  Preşedinte,
  ............................


  Anexa 5
  DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA ................................
  (adresa, telefon, fax)
  Nr. .../...
  Către
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  Direcţia generală asistenţa medicală şi programe
  Va trimitem alăturat dosarul medical al pacientului ........., cu diagnosticul .............., care are recomandarea Comisiei medicale de............. pentru trimiterea la tratament medical în..., în vederea efectuării ......................
  Va rugăm sa analizati şi sa dispuneti finanţarea cu echivalentul în lei al sumei de ..............., din care:
  cheltuieli de tratament = ........................
  cheltuieli de cazare = ........................
  cheltuieli de transport = ........................
  Va multumim,
  Director,
  .....................
  Director adjunct financiar-contabil,


  Anexa 6
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul (numele şi prenumele) ................., domiciliat în ........ (judeţ, localitate ........, str. ......, bloc ......, scara ...., etaj ..., apartament) ...., posesor al buletinului/cărţii de identitate seria .... nr. ..., eliberat(a) la data de ....... de ..... .
  Ca urmare a trimiterii mele în (ţara, localitatea, spitalul, clinica unde este trimis) ....................., aprobată prin (nr. de înregistrare al documentului de aprobare) .................,
  în temeiul art. ....... din Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 149/2003, ma angajez ca în termen de 3 zile de la întoarcerea mea în ţara sa prezint direcţiei de sănătate publică a judeţului (municipiului Bucureşti) ........ documente le justificative privind utilizarea sumei de ..................., aprobată pentru efectuarea tratamentului medical.
  Nr. ............. din .............
  Semnatura
  ────────────────────────