HOTĂRÂRE nr. 1.389 din 28 decembrie 2010 (*actualizată*)
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
(actualizată până la data de 22 decembrie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 304 din 23 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 557 din 31 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 578 din 6 iunie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 6 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.275 din 18 decembrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.275 din 18 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 22 decembrie 2012, termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 28 februarie 2013.
  Art. III din acelaşi act normativ prevede că decontarea serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate în cursul anului curent prin acte adiţionale la contractele încheiate în anii 2011-2012 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.


  Articolul 2

  (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, a Colegiului Farmaciştilor din România şi a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, norme care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
  (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, elaborate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. (1) de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.


  Articolul 3

  (1) Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi între furnizori şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Furnizorii negociază contractele cu casele de asigurări de sănătate conform şi în limita prevederilor legale în vigoare, cu respectarea modelelor de contracte prevăzute în norme.
  (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate calculează o cotă de rezervă de 5% din prevederile aprobate anual prin Legea bugetului de stat pe domenii de asistenţă medicală, pe care o reţine la dispoziţia sa. Această sumă se repartizează caselor de asigurări de sănătate şi se utilizează în situaţii justificate, pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţiile stabilite prin norme.


  Articolul 4

  Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi aprobate, în condiţiile legii, au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.


  Articolul 5

  Condiţiile acordării asistenţei medicale şi criteriile privind calitatea acestora se aplică în mod unitar atât furnizorilor publici, cât şi celor privaţi.


  Articolul 6

  (1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale şi casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, sunt raporturi juridice civile care vizează acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract. În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale. Angajamentele legale din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate.
  (2) Creditele bugetare aferente acţiunilor multianuale reprezintă limita superioară a cheltuielilor care urmează a fi ordonanţate şi plătite în cursul exerciţiului bugetar. Plăţile respective sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exerciţiul bugetar curent sau în exerciţiile bugetare anterioare.
  (3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se înregistrează atât la plăţi, cât şi la cheltuieli în anul curent din creditele bugetare aprobate.
  (4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu poate depăşi media lunară a primelor 11 luni ale aceluiaşi an decât cu maximum 5%.


  Articolul 7

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2011.
  -------------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 304 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2011.
  (2) Până la data prevăzută la alin. (1) se prelungeşte aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 1 aprilie 2010, cu completările ulterioare, cu excepţia prevederilor referitoare la programele naţionale de sănătate care se abrogă.
  (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, programele naţionale de sănătate se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011-2012.
  (4) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale contractate în cursul anului curent prin acte adiţionale la contractele încheiate în anul 2010 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul curent.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă
  Bucureşti, 28 decembrie 2010.
  Nr. 1.389.


  Anexă

  CONTRACT CADRU 28/12/2010