MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE*) din 14 februarie 2008
între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 10 noiembrie 2008  _________ Notă *) Traducere.
  Memorandumul de înţelegere privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC MoU) este structurat în 4 capitole. Cap. I "Aspecte preliminare" defineşte programul, stabileşte obiectivele şi aria de aplicare a programului general, descrie structura organizării şi managementului programului, precum şi termenii şi acronimele aplicabile întregului SAC MoU. Cap. II "Activităţile NĂMO şi NAMA" stabileşte termenii şi condiţiile specifice conform cărora se participă la Organizaţia NATO de Management al Transportului Aerian (NĂMO), se va opera şi conduce Agenţia NATO de Management al Transportului Aerian (NAMA) şi se vor achiziţiona aeronavele C-17, precum şi pregătirea, sprijinul logistic şi infrastructura. Mai mult, cap. II al prezentului SAC MoU este conceput şi elaborat pentru a putea îndeplini cerinţele art. 56 din secţiunea a XIV-a a Cartei NĂMO, necesar intrării în vigoare a acesteia. Cap. III "Operaţii" stabileşte termenii şi condiţiile specifice potrivit cărora participanţii vor opera aeronavele C-17 achiziţionate conform cap. II, incluzând competenţele care vor fi delegate Comitetului director al SAC şi comandantului unităţii operative multinaţionale, denumită Grupul de transport aerian de mare capacitate (HAW). Participanţii intenţionează ca cel de-al III-lea capitol să fie privit ca fiind independent de Carta NĂMO, cum este prevăzut în aceasta. Cap. IV "Aspecte generale" stabileşte termenii şi condiţiile generale aplicabile Programului SAC.
  Rezultatul final al acestui efort, astfel cum este reglementat în prezentul SAC MoU, este de a crea şi de a împuternici o agenţie NATO pentru a achiziţiona eficient şi efectiv o capabilitate de transport strategic aerian deţinută de NĂMO şi de a opera capabilitatea respectivă ca o unitate militară multinaţională, pentru a răspunde nevoilor participanţilor în mod sigur, eficient şi cu cele mai mici costuri posibile.

  Capitolul I Aspecte preliminare


  Articolul 1

  Introducere
  Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, denumite în continuare participanţi,
  reamintind Scrisoarea de intenţie pentru implementarea unei iniţiative privind transportul strategic aerian lansată la 12 septembrie 2006,
  recunoscând necesitatea ca o capabilitate de transport strategic aerian compusă din aeronave C-17 să acopere cerinţele naţionale ale fiecărui participant, inclusiv pe cele în sprijinul NATO şi angajamentele multinaţionale asumate,
  luând notă de faptul că prezentul memorandum de înţelegere al Capabilităţii de transport strategic aerian (SAC MoU) prevalează asupra şi subsumează toate discuţiile şi/sau aranjamentele anterioare încheiate cu privire la achiziţionarea de avioane C-17, reflectată în prezentul document, cu excepţia Cartei Organizaţiei NATO de Management al Transportului Aerian (NĂMO),
  luând act de faptul că activităţile din cadrul Programului SAC vor fi conforme cu politicile naţionale ale participanţilor, inclusiv cu politicile de securitate şi participarea la alianţe,
  luând notă de aprobarea de către Consiliul Atlanticului de Nord (NAC) a Cartei Organizaţiei NATO de Management al Transportului Aerian (NĂMO) la data de 20 iunie 2007 [SG(2007)0419],
  luând act de Declaraţia politică a miniştrilor [SG(2007)0419] la înfiinţarea NĂMO şi de faptul că participarea Finlandei şi Suediei la NĂMO este aprobată prin adoptarea Cartei NĂMO de către NAC,
  având în vedere Acordul privind statutul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanţilor naţionali şi al personalului internaţional, adoptat la Ottawa la 20 septembrie 1951 (denumit în prezentul document Acordul de la Ottawa), prevederile Acordului dintre statele-părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA), semnat la Londra la 19 iunie 1951, Acordul între statele-părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor (PfP SOFA), semnat la Bruxelles la 19 iunie 1995, Protocolul adiţional la Acordul dintre statele-părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor (Protocolul adiţional la PfP SOFA), semnat la Bruxelles la 19 iunie 1995 şi Al doilea Protocol adiţional la Acordul dintre statele-părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor (Al doilea Protocol adiţional la PfP SOFA), semnat la Bruxelles la 19 decembrie 1997,
  hotărând să încheie prezentul SAC MoU, participanţii vor acţiona în cadrul Programului SAC şi vor opera aeronave C-17 achiziţionate de către NĂMO în conformitate cu prevederile prezentului SAC MoU,
  convenind asupra următoarelor:


  Articolul 2

  Acronime şi definiţii
  Acronime
  ADCON - control administrativ
  AMP - Programul de management al transportului aerian
  BY - an de bază
  BOD - comitetul director
  CM - managementul configuraţiei
  CONOPS - conceptul operaţiilor
  CONSUP - conceptul de sprijin
  DSA - autoritate desemnată de securitate
  DCS - vânzare comercială directă
  DOD - Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii
  FMPD - Documentul privind Procedurile de management financiar (sau NFRP)
  FMS - vânzări militare externe
  FULLCOM - comandă deplină
  FOC - Capacitate operaţională deplină
  GM - manager general
  HAA - acord de găzduire a Agenţiei
  HAW - Grupul de transport aerian de mare capacitate
  HAW/CC - comandantul Grupului de transport aerian de mare capacitate
  HNA - acord de găzduire
  IBAN - Comitetul internaţional de auditori pentru NATO
  IOC - Capacitate operaţională iniţială
  IPR - drepturi de proprietate intelectuală
  LOA - scrisoare de ofertă/acceptare
  MOB - Baza operaţională principală
  MoU - memorandum de înţelegere
  NAA - autoritatea aeronautică naţională
  NAC - Consiliul Atlanticului de Nord
  NAMA - Agenţia NATO de Management al Transportului Aerian
  NĂMO - Organizaţia NATO de Management al Transportului Aerian
  NATO - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
  NATO SOFA - Acordul NATO privind statutul forţelor
  NFRP - Procedurile şi regulile financiare ale NĂMO
  NPLO - Organizaţie NATO de producţie şi logistică
  NSA - Autoritatea naţională de securitate
  OPCOM - comanda operaţională
  OPCON - controlul operaţional
  PfP - Parteneriatul pentru Pace
  PIC - pilot comandant
  PSI - instrucţiune de securitate a Programului SAC
  SAC - Capabilitatea de transport strategic aerian
  SB - comitetul director
  SCG - Ghidul clasificărilor de securitate
  SNR - reprezentant naţional superior
  SOP - proceduri standard de operare
  TCTO - timp de îndeplinire a unui ordin tehnic
  TOR - termeni de referinţă
  TY - an de referinţă
  USAF - Forţele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii
  USD - dolari SUA
  Definiţii
  Segmentul Achiziţii - segment al Programului SAC care include asociate cu investiţia iniţială. Investiţia iniţială include achiziţia a 3 aeronave C-17, echipamente conexe, piese de schimb iniţiale, echipament de sprijin şi costuri de locare asociate cu stabilirea unei capabilităţi de transport aerian la Baza operaţională principală (MOB).
  Control administrativ (ADCON) - conducerea sau exercitarea autorităţii asupra organismelor subordonate sau a altor organisme referitoare la administrare şi sprijin, inclusiv organizarea forţelor în serviciu, controlul asupra resurselor şi echipamentelor, managementul personalului, controlul asupra logisticii unităţii, pregătirea individuală şi la nivel de unitate, capacitatea de reacţie, mobilizarea, demobilizarea, disciplina şi alte aspecte care nu sunt incluse în misiunile organismelor subordonate sau ale altor organisme.
  Programul de management al transportului aerian (AMP) - efortul comun de achiziţionare, management şi sprijin al aeronavelor C-17 deţinute de NĂMO, a căror achiziţie a fost aprobată de statele membre NĂMO.
  Active - orice resursă, instrument, instalaţie sau bun furnizat pentru utilizarea în cadrul Programului SAC, în vederea achiziţionării, gestionării, operării sau sprijinirii aeronavelor C-17.
  Informaţie preexistentă - informaţie care nu a fost generată în cadrul aplicării prezentului SAC MoU.
  An de bază (BY) - an folosit pentru determinarea contribuţiei la Programul SAC a fiecăruia dintre participanţi, înainte de a lua în calcul creşterea valorii economice şi inflaţia. Indicele pentru BY este 1,000.
  Cost de instalare - cost asociat cu pregătirea Bazei operaţionale principale (MOB).
  Informaţie clasificată - informaţie oficială care necesită protecţie în interesul securităţii naţionale şi este considerată astfel prin aplicarea unei clasificări de securitate. O asemenea informaţie poate fi în formă verbală, vizuală, magnetică, electronică sau formă documentară, precum şi în forma unui material, echipament sau unei tehnologii.
  Comitet - un grup compus din reprezentanţi ai participanţilor sau din experţi naţionali şi înfiinţat de NĂMO BOD sau de SAC SB. Comitetele vor consilia şi asista NĂMO BOD şi SAC SB în îndeplinirea îndatoririlor lor specifice şi vor înainta către aceste două foruri recomandări pe care NĂMO BOD şi/sau SAC SB le vor avea în vedere la luarea deciziilor.
  Contract - orice relaţie din care derivă obligaţii reciproce din punct de vedere juridic, potrivit legislaţiilor naţionale, care obligă un contractant să furnizeze bunuri şi servicii şi, pe de altă parte, obligă NĂMO să plătească pentru acestea.
  Contract de audit - o procedură folosită pentru a atinge o conduită contractuală prudentă prin punerea la dispoziţia celor responsabili cu achiziţiile a informaţiilor financiare, inclusiv a ratelor şi factorilor de stabilire a preţului, precum şi a consultanţei privind aspecte contractuale. Aceasta include asigurarea unei consultanţe profesionale în aspecte contabile şi financiare pentru a sprijini negocierea, acordarea, administrarea, reevaluarea preţurilor şi încheierea contractelor.
  Contractare - obţinerea de bunuri sau servicii prin contract din sursă externă în raport cu organismele guvernamentale ale participanţilor. Contractarea include descrierea (dar nu individualizarea) bunurilor şi serviciilor cerute, solicitarea şi selectarea surselor, pregătirea şi acordarea contractelor şi toate fazele gestionării contractului.
  Agenţie contractantă - NAMA sau altă entitate care are autoritatea de a încheia, gestiona sau rezilia contracte.
  Contractant - orice entitate căreia i s-a încredinţat un contract de către o agenţie contractantă.
  Personal de sprijin al contractantului - persoane selecţionate în mod specific pentru a asigura servicii de sprijin administrativ, managerial, ştiinţific sau tehnic unui participant, NAMA sau HAW în baza unui contract de sprijin care le interzice respectivelor persoane să utilizeze informaţiile primite în baza contractului pentru alte scopuri decât acelea autorizate prin prezentul SAC MoU.
  Informaţie neclasificată controlată - informaţie neclasificată în raport cu care sunt aplicate limitări în ceea ce priveşte accesul sau distribuirea în conformitate cu legislaţiile şi reglementările naţionale. Poate include informaţii care au fost declasificate, dar care rămân controlate.
  Plafon de costuri - valoarea totală până la care poate ajunge Programul SAC deasupra costului-ţintă, fără amendarea prealabilă a prezentului SAC MoU.
  Costul-ţintă - suma planificată acceptată a costului total, incluzând costurile financiare şi nefinanciare ale Programului SAC.
  Scopuri de apărare - proces de producţie sau altă utilizare în orice parte a lumii de către sau pentru forţele armate ale oricărui participant.
  Indici DoD - indicii publicaţi anual de către Departamentul Apărării al SUA pentru a cuantifica efectele inflaţiei.
  Echipamente şi materiale - orice material, echipament, produs finit, subsistem, componentă, instrument special sau echipament de probă achiziţionat în comun sau pus la dispoziţie pentru utilizarea în cadrul Programului SAC.
  Costuri financiare - costurile Programului SAC acoperite prin contribuţii monetare.
  Documentul privind Procedurile de management financiar (FMPD) - procedurile de management financiar ce vor fi folosite de participanţi în executarea aspectelor financiare ale Programului SAC, la care se face trimitere şi sub denumirea de Documentul privind procedurile şi regulile financiare ale NAMA (NFRP).
  Cost fix - un cost care nu variază pe termen scurt în funcţie de cantitatea de bunuri produse.
  Stat de pavilion - Republica Ungară.
  Ore de zbor - unitate de măsură care reprezintă utilizarea aeronavelor C-17 şi serveşte ca bază de calcul pentru cotele de participare din SAC MoU. Orele de zbor pentru o misiune includ intervalul de timp în care aeronava se află în aer, de la decolare la aterizare, plus 15 minute suplimentare de la aterizare, care se contabilizează la totalul costurilor de operare la sol şi al cerinţelor de mentenanţă.
  Informaţie viitoare - informaţie generată în aplicarea prezentului SAC MoU.
  Comandă deplină (FULLCOM) - autoritatea militară şi responsabilitatea unui comandant de a emite ordine către subordonaţii săi. Acoperă orice aspect operaţional şi administrativ şi există numai în cadrul forţelor armate naţionale.
  Capacitate operaţională deplină (FOC) - FOC se declară de către HAW/CC când unitatea poate desfăşura întreaga gamă de misiuni care i-au fost încredinţate potrivit prezentului SAC MoU şi Conceptului privind operaţiile (CONOPS). FOC implică livrarea celui de-al treilea avion C-17 şi toată infrastructura de sprijin necesară, precum şi piesele de schimb pentru a susţine unitatea.
  Grupul de transport aerian de mare capacitate (HAW) - unitatea militară multinaţională înfiinţată în baza prezentului SAC MoU care execută misiuni cu aeronave C-17, în sprijinul cerinţelor pentru mobilitate aeriană ale participanţilor.
  Stat-gazdă - Republica Ungară.
  Informaţie - cunoştinţă care poate fi comunicată prin orice mijloace, care este pusă la dispoziţie, generată sau utilizată în cadrul prezentului SAC MoU indiferent de formă sau tip, incluzând, dar nefiind limitată la acelea de natură ştiinţifică, tehnică, financiară sau comercială, şi care include, de asemenea, fotografii, rapoarte, manuale, date despre ameninţări, date experimentale, date privind teste, desene, specificaţii, procese, tehnici, invenţii, schiţe, documente tehnice, înregistrări audio, reprezentări vizuale şi alte prezentări grafice, indiferent că sunt stocate pe bandă magnetică, memoria unui computer sau în orice altă formă şi indiferent dacă sunt ori nu subiectul unor drepturi de proprietate intelectuală sau al altei forme de protecţie juridică.
  Capacitatea operaţională iniţială (IOC) - Capacitatea operaţională iniţială este declarată după ce HAW/CC consideră că unitatea este pregătită să îşi asume întreaga gamă de misiuni cu prima aeronavă C-17.
  Drepturi de proprietate intelectuală (IPR) - în conformitate cu Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului cu privire la aspectele legate de comerţ ale drepturilor de proprietate intelectuală, semnat la 15 aprilie 1994, toate drepturile de reproducere şi drepturile conexe, toate drepturile în legătură cu invenţiile (inclusiv licenţele), toate drepturile asupra unor mărci înregistrate sau neînregistrate (inclusiv mărcile de servicii), desenele înregistrate şi neînregistrate, informaţiile nediseminate (inclusiv secretele comerciale şi know-how), desene ale unor circuite integrate şi indicaţii geografice, precum şi orice alte drepturi rezultând dintr-o activitate de creaţie în domeniile industrial, ştiinţific, literar şi artistic.
  Invenţie - orice invenţie în orice domeniu al tehnologiei, care are caracter de noutate, implică un proces inventiv, este susceptibilă de aplicare industrială, este formulată sau realizată (concepută ori "pentru prima oară pusă în practică") în cursul unei activităţi desfăşurate sub egida Programului SAC. Sintagma "pentru prima oară pus în practică" înseamnă prima demonstraţie, suficientă pentru a fi luată în considerare de către o persoană specializată în domeniul de care ţine invenţia, a operabilităţii unei invenţii pentru scopurile pe care şi le-a propus în contextul preconizat.
  Autoritatea naţională de securitate (NSA)/autoritatea desemnată de securitate (DSA) - oficiul de securitate aprobat de autorităţile naţionale pentru a fi responsabil de aspectele de securitate ale prezentului SAC MoU.
  NATO PfP - program de cooperare practică bilaterală între state partenere considerate individual şi NATO.
  Acordul NATO privind statutul forţelor (SOFA) - Acordul între statele-părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951.
  Contribuţie nefinanciară - contribuţia unui participant în forma unor articole sau servicii pentru apărare necesare programului, în loc de finanţare. Valoarea financiară a contribuţiei nefinanciare trebuie evaluată pentru a putea determina contribuţia totală a participanţilor la Programul SAC.
  Costuri nefinanciare - costuri ale Programului SAC acoperite prin contribuţii nefinanciare. Costurile nefinanciare includ, printre altele, articole, software, informaţii preexistente programului, închiriere şi servicii care ar putea fi puse la dispoziţie de către participanţi, fără a se solicita plata în numerar.
  Segmentul Operaţii - segmentul Programului SAC care include toate costurile asociate cu operaţiile aeronavelor C-17, ce includ sprijinul logistic necesar, pregătirea, serviciile aeroportuare, costurile orelor de zbor, costurile de sprijin ale Bazei operaţionale principale (MOB) şi orice investiţii ulterioare.
  Control operaţional (OPCON) - autoritate delegată unui comandant de a conduce forţele desemnate în aşa fel încât comandantul respectiv să poată duce la îndeplinire misiuni sau sarcini care sunt, de regulă, limitate prin funcţie, timp sau locaţie, să desfăşoare unităţile respective şi să reţină sau să delege controlul tactic asupra acelor unităţi. Nu include autoritatea de a decide utilizarea separată a componentelor unităţilor în cauză. Nu include, de asemenea, de la sine, controlul administrativ sau logistic.
  Patent - acordarea de către un guvern sau un birou regional, acţionând în numele unuia sau mai multor guverne, a dreptului de a exclude pe alţii de la fabricarea, utilizarea, importul, vânzarea sau oferta de a vinde o invenţie. Termenul se referă la toate patentele incluzând, dar nelimitându-se la patente de implementare, îmbunătăţire, adăugare, patente de importanţă mai mică, modele de utilitate, patente de design de prezentare, desene înregistrate, certificate de invenţie sau protecţie statutară, precum părţi, reeditări, continuări, reînnoiri şi extinderi a oricăreia dintre acestea.
  Participant - semnatar al prezentului SAC MoU, reprezentat de personalul său militar şi civil. Contractanţii, personalul de sprijin al contractanţilor nu sunt reprezentanţi ai unui participant, potrivit prezentului SAC MoU.
  Contractant de perspectivă - orice entitate care intenţionează să semneze contracte încredinţate de o agenţie contractantă şi care, în cazul unei solicitări care implică eliberarea de informaţii supuse controlului exporturilor, este eligibilă să primească asemenea informaţii.
  Programul SAC - efortul participanţilor de a achiziţiona, conduce, sprijini şi opera aeronave C-17 pentru a crea o capabilitate de transport strategic aerian.
  Costul Programului SAC - costurile financiare şi nefinanciare ale Programului SAC.
  Instrucţiunile de securitate ale Programului SAC (PSI) - documentul care conţine procedurile operaţionale standard (SOP) ale Programului SAC pentru aspecte de securitate. Acesta armonizează, clarifică şi articulează politicile interne de securitate şi practicile participanţilor astfel cum se aplică acestea Programului SAC.
  Ghidul clasificărilor de securitate (SCG) - un document care se referă la informaţiile relevante care necesită protecţie, inclusiv informaţiile supuse regulilor de control al exporturilor şi informaţiile sensibile, dar neclasificate. Include toate informaţiile neclasificate controlate, informaţiile identificate ca fiind numai pentru scopuri oficiale (FOUO) sau informaţiile cu alte marcaje aprobate care impun controlul diseminării sau sunt exceptate de la transmitere obligatorie.
  Reprezentant naţional superior - persoana desemnată la HAW de către un participant în scopul de a îl reprezenta pe acel participant în chestiuni ce ţin de HAW.
  Dolari din anul de referinţă (TY) - dolari americani (USD) care reflectă puterea de cumpărare de la data efectuării plăţii.
  Terţ - orice persoană ori altă entitate al cărei guvern sau agenţie a acestuia nu este participant.
  Cost variabil de operare - un cost care variază prin schimbări în cantitatea bunurilor produse în timp ce alţi factori rămân constanţi.


  Articolul 3

  Obiective şi arie de aplicare
  3.1. Obiective
  3.1.1. Obiectivul prezentului SAC MoU privind Capabilitatea de transport strategic aerian este de a stabili un Program SAC pentru achiziţionarea, conducerea, sprijinul şi operarea de aeronave C-17 şi de alte active necesare în scopul de a răspunde cerinţelor naţionale ale participanţilor, inclusiv celor în sprijinul NATO şi al angajamentelor multinaţionale. Aeronavele C-17 nu vor fi utilizate în scopuri comerciale sau controlate de entităţi comerciale.
  3.1.1.1. Mai mult, cap. II din prezentul SAC MoU este conceput şi agreat pentru a îndeplini cerinţa art. 56 din secţiunea XIV a Cartei NĂMO, necesară pentru intrarea în vigoare a Cartei.
  3.1.2.1. Prezentul SAC MoU reglementează, de asemenea, toate aspectele necesare privind participarea Finlandei şi Suediei la NĂMO.
  3.2. Arie de aplicare
  3.2.1. Pentru a atinge aceste obiective, participanţii înfiinţează în cadrul Programului SAC:
  3.2.1.1. comitetul director al SAC (SAC SB) pentru a asigura coordonarea Programului SAC;
  3.2.1.2. Grupul de transport aerian de mare capacitate (HAW) al SAC pentru operarea aeronavelor C-17;
  3.2.1.3. Baza operaţională principală (MOB) a SAC şi facilităţile de sprijin; şi
  3.2.1.4. Participanţii intenţionează să utilizeze Programul de management al transportului aerian (AMP) al NĂMO pentru Programul SAC.
  3.3. În continuarea celor de mai sus, participanţii intenţionează, inter alia:
  3.3.1. să achiziţioneze 3 aeronave C-17 şi să asigure personal navigant suficient din punct de vedere operaţional, pregătire şi sprijin logistic pentru aeronavele C-17;
  3.3.2. ca Guvernul SUA să asigure articole pentru apărare şi servicii prin procedura de vânzări militare externe (FMS), după cum s-a convenit reciproc;
  3.3.3. să achiziţioneze alte active şi sprijin conex pentru Programul SAC, care să poată fi obţinute prin FMS sau alte proceduri adecvate;
  3.3.4. să finanţeze NĂMO, achiziţia aeronavelor C-17 şi sprijinul primit de la NĂMO; şi
  3.3.5. să opereze aeronavele C-17, aflate în proprietatea şi întreţinerea NĂMO.
  3.4. Participanţii intenţionează să îndeplinească aceste obiective în cea mai adecvată, sigură şi eficientă manieră din punctul de vedere al costurilor, având în acelaşi timp în vedere necesităţile operaţionale.
  3.5. Dacă aeronavele C-17 sunt utilizate în sprijinul misiunilor legate de art. 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, statutul statelor nemembre NATO nu va fi afectat. Concret, orice asemenea utilizare trebuie să se desfăşoare într-o manieră care să asigure că statele nemembre NATO nu vor avea nicio responsabilitate politică, juridică sau financiară în privinţa utilizării.
  3.6. Grafic
  3.6.1. Un plan general privind fazele principale ale AMP este prezentat în anexa A. Versiunile aduse la zi şi modificate vor fi pregătite de Agenţia NATO de Management al Transportului Aerian (NAMA) după cum este necesar şi vor fi prezentate SAC SB în vederea aprobării.
  3.6.2. Dezvoltarea facilităţilor la MOB va urma aceleaşi faze, pe cât posibil, ca şi AMP.
  3.6.3. Participanţii vor întreprinde toate demersurile pentru a asigura furnizarea aeronavelor C-17 şi a sprijinului conex, precum şi dezvoltarea facilităţilor de la MOB şi sprijinul asociat în concordanţă cu planul privind fazele principale aprobat de SAC SB.


  Articolul 4

  Organizarea şi managementul Programului SAC
  4.1. Organizarea şi managementul Programului SAC sunt stabilite după cum urmează:
  4.1.1. Programul SAC cuprinde un organ executiv denumit Comitetul director al Capabilităţii de transport strategic aerian (SAC SB), comitete după cum este necesar şi HAW.
  4.1.1.1. SAC SB, în consultare cu NĂMO BOD în ceea ce priveşte chestiunile referitoare la AMP, va exercita responsabilitatea generală cu privire la orientarea şi coordonarea Programului SAC.
  4.1.1.2. SAC SB poate înfiinţa comitete, după cum cerinţele o impun, pentru a rezolva chestiuni specifice.
  4.1.1.3. HAW va executa operarea aeronavelor C-17. Organizarea şi structura HAW sunt reglementate în continuare în cap. III din prezentul SAC MoU.
  4.1.2. Programul SAC va utiliza, întâi de toate, NĂMO AMP pentru achiziţie, conducere şi sprijin logistic, piese de schimb, alte active de susţinere a operării C-17 şi alte bunuri.
  4.1.3. Compunerea SAC SB
  4.1.3.1. SAC SB va fi compus din câte un reprezentant permanent sau un reprezentant de rezervă al fiecărui participant.
  4.1.3.2. Fiecare reprezentant în SAC SB poate fi asistat de experţi naţionali, care pot participa la discuţiile din cadrul reuniunilor SAC SB.
  4.1.4. Preşedintele SAC SB
  4.1.4.1. SAC SB este condus de către un preşedinte care va fi ales dintre membrii comitetului. După alegerea preşedintelui, naţiunea din care provine acesta va numi un alt reprezentant permanent.
  4.1.4.2. Autoritatea preşedintelui va deriva de la SAC SB. Preşedintele va răspunde în faţa SAC SB pentru toate acţiunile întreprinse în conformitate cu deciziile luate de SAC SB.
  4.1.4.3. Mandatul preşedintelui va avea durata de un an, cu excepţia situaţiei în care SAC SB nu decide altfel; niciun preşedinte nu poate fi ales mai mult de două mandate.
  4.1.5. Organizarea SAC SB
  4.1.5.1. SAC SB îşi va stabili propriile reguli interne, cum ar fi termenii de referinţă (TOR), şi se va organiza în mod corespunzător.
  4.1.5.2. SAC SB se va întruni, după cum este necesar, la cererea preşedintelui, la intervale de timp regulate care să îi permită îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităţilor sau cât mai curând posibil, ca răspuns la o cerere specifică a oricărui participant.
  4.1.5.3. SAC SB va încheia aranjamente pentru servicii administrative şi evidenţa deciziilor luate.
  4.1.6. Deciziile
  4.1.6.1. Fiecare membru al SAC SB va dispune de un vot; toate deciziile vor fi luate în unanimitate. În situaţia în care SAC SB nu este în măsură să ia o decizie într-o anumită chestiune, în timp util, fiecare reprezentant în SAC SB va supune chestiunea respectivă spre rezolvare autorităţilor sale superioare.
  4.1.6.2. Preşedintele nu va avea drept de vot.
  4.1.7. Comitetele
  4.1.7.1. SAC SB poate înfiinţa comitete pentru a rezolva chestiuni specifice care pot apărea în cadrul SAC SB.


  Capitolul II Activităţile NĂMO şi NAMA


  Articolul 5

  Statutul Suediei şi Finlandei în cadrul NĂMO
  5.1. În Declaraţia politică a miniştrilor [SG(2007)0419] s-a convenit ca principiul aprobării prealabile de către NAC a acordurilor de participare a statelor PfP la NĂMO, aşa cum este reglementat în art. 7 al Cartei NĂMO, nu se va aplica Finlandei şi Suediei, a căror participare este aprobată prin adoptarea Cartei.
  5.2. Finlanda şi Suedia participă la funcţionarea NĂMO fără nicio limitare sau condiţie specifică. Prin urmare, Finlanda şi Suedia vor participa la NĂMO cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca statele membre NĂMO, incluzând participarea şi drepturi de vot în NĂMO BOD.
  5.3. Cu toate acestea, statutul Finlandei şi Suediei ca state nemembre NATO nu va fi afectat şi acestea nu vor împărtăşi personalitatea juridică internaţională a NATO şi nici personalitatea juridică pe care NATO o posedă în virtutea art. IV din Acordul de la Ottawa.


  Articolul 6

  Organizarea şi managementul Programului de management al transportului aerian (AMP)
  6.1. Prezentul SAC MoU stabileşte AMP şi costul-ţintă, precum şi plafoanele de costuri aprobate de către participanţi pentru a avea un AMP. NĂMO, în consultare cu SAC SB, va achiziţiona aeronavele C-17 şi alte active şi va conduce şi asigura sprijin logistic, piese de schimb şi alte activităţi de sprijin aprobate prin prezentul SAC MoU. NĂMO poate, de asemenea, să realizeze investiţii în infrastructură la MOB, prin AMP.
  6.1.1. Misiunile NĂMO includ achiziţia şi sprijinul aeronavelor C-17, dar nu includ operarea aeronavelor C-17.
  6.1.2. NĂMO BOD, ca organ director al NĂMO, va superviza funcţiile NAMA. În exercitarea responsabilităţilor sale, NĂMO BOD se va consulta cu SAC SB pentru a asigura că activităţile NĂMO sprijină întru totul Programul SAC. Dacă SAC SB va stabili că cerinţele AMP necesită a fi revizuite, SAC SB va informa NĂMO BOD despre cerinţele modificate şi cele două organisme se vor consulta pentru a identifica cele mai bune mijloace de a revizui AMP în conformitate cu prevederile prezentului SAC MoU. Dacă AMP nu poate fi revizuit în conformitate cu prevederile prezentului SAC MoU, NĂMO BOD împreună cu SAC SB vor înainta un amendament la prezentul SAC MoU în conformitate cu art. 30 (Amendare, retragere şi încetarea valabilităţii) din prezentul SAC MoU.
  6.2. Participanţii au în vedere că organizarea NĂMO va evolua în timp pentru a se adapta nevoilor participanţilor în situaţia în care AMP finalizează achiziţia aeronavelor C-17 şi a celorlalte active. Participanţii intenţionează stabilirea NAMA în aceeaşi locaţie cu cea a unei organizaţii NATO existente, după intrarea în vigoare a prezentului SAC MoU. Pe măsură ce NAMA va evolua, participanţii intenţionează să mute NAMA în Ungaria în scopul apropierii de MOB. Locaţia NAMA se va stabili în conformitate cu acordul de găzduire aprobat de autorităţile competente.
  6.2.1. În aplicarea prezentului SAC MoU, în eventualitatea oricărei neconcordanţe între cap. II şi Carta NĂMO, NĂMO BOD, dacă apreciază ca fiind necesar, va adresa NAC cererea de amendare a Cartei. Dacă NAC nu este în măsură să autorizeze amendarea Cartei, participanţii vor identifica acţiunile ce trebuie întreprinse.
  6.3. Organizaţia NATO de Management al Transportului Aerian NĂMO cuprinde:
  6.3.1. un comitet director al NĂMO - NĂMO BOD;
  6.3.2. comitet(e); şi
  6.3.3. un organ executiv, denumit NAMA, condus de un manager general (GM).
  6.4. Un participant poate desfăşura comunicarea cu NĂMO fie prin delegaţia/misiunea naţională la NATO, fie prin reprezentantul său în NĂMO BOD, care, la cererea delegaţiei/misiunii sale naţionale, o va informa pe aceasta din urmă despre activităţile comitetului. Copiile tuturor documentelor trimise de NĂMO reprezentanţilor unui participant în NĂMO BOD vor fi, de asemenea, transmise şi la delegaţia/misiunea la NATO a acelui participant.
  6.5.1. NĂMO BOD
  6.5.1.1. NĂMO BOD va fi alcătuit din câte un reprezentant permanent sau un reprezentant alternativ al fiecăruia dintre participanţii la prezentul SAC MoU. Fiecare reprezentant în NĂMO BOD poate fi asistat de experţi naţionali, care pot participa la discuţiile din cadrul comitetului.
  6.5.2. Fiecare participant va comunică prin canalele uzuale secretarului general al NATO şi preşedintelui NĂMO BOD numele reprezentantului şi al oricărui reprezentant alternativ în NĂMO BOD. Fiecare participant va asigura, în timp util, instrucţiunile necesare reprezentantului său în NĂMO BOD.
  6.5.3. NĂMO BOD va exercita o responsabilitate generală în ceea ce priveşte orientarea, executarea, controlul şi monitorizarea AMP.
  6.5.4. Preşedintele
  6.5.4.1. NĂMO BOD îşi va alege preşedintele dintre membrii săi sau din rândurile participanţilor. Durata mandatului preşedintelui va fi de un an, dacă nu se convine altfel de către NĂMO BOD; niciun preşedinte nu poate ocupa funcţia mai mult de două mandate.
  6.5.4.2. Preşedintele va delega autoritatea sa de reprezentant cu drept de vot unui alt reprezentant autorizat al participantului în cauză.
  6.5.4.3. Autoritatea preşedintelui derivă de la NĂMO BOD. Preşedintele trebuie să informeze NĂMO BOD asupra tuturor acţiunilor întreprinse în conformitate cu Carta NĂMO şi deciziile luate de NĂMO BOD.
  6.5.5. Organizare
  6.5.5.1. NĂMO BOD îşi va stabili propriile reguli interne cum ar fi termenii de referinţă (TOR), în conformitate cu Carta NĂMO.
  6.5.5.1.1. NĂMO BOD se va întruni în mod regulat la intervale de timp care să-i permită să-şi îndeplinească îndatoririle în mod eficient, dar nu mai rar decât o dată pe an, şi cât mai curând posibil atunci când se răspunde unei cereri specifice a unui participant.
  6.5.5.2.1. NĂMO BOD, cu luarea în considerare a alin. 6.4 al prezentului SAC MoU şi a art. 26 şi 51 din secţiunea a XII-a din Carta NĂMO, poate restricţiona, în mod adecvat distribuirea în afara NĂMO a documentelor şi materialelor referitoare la informaţii tehnice speciale şi drepturi de proprietate sau alte aspecte comerciale ori industriale de natură confidenţială.
  6.5.6. Comitete
  6.5.6.1. NĂMO BOD poate înfiinţa comitete şi grupuri tehnice alcătuite din reprezentanţi ai participanţilor şi/sau experţi naţionali. Aceste comitete vor consilia şi asista NĂMO BOD în îndeplinirea sarcinilor sale şi vor supune acestuia recomandările lor, pe care NĂMO BOD le va avea în vedere în procesul de luare a deciziilor. Detaliile vor fi stabilite în termenii de referinţă (TOR), pentru comitet(e), care vor fi aprobaţi de către NĂMO BOD.
  6.5.7. Decizii
  6.5.7.1. Fiecare stat membru al NĂMO, inclusiv Finlanda şi Suedia, ca participante la NĂMO, va dispune de un vot.
  6.5.7.2. Toate deciziile NĂMO BOD vor fi luate în unanimitate.
  6.5.8. Autoritate
  6.5.8.1. NĂMO BOD, ca organ director al NĂMO, va fi, printre altele, unicul responsabil pentru:
  6.5.8.1.1. deciziile de politică generală;
  6.5.8.1.2. asigurarea orientării pentru operaţii şi administrare a NĂMO;
  6.5.8.1.3. aprobarea organizării generale şi a planului de organizare ale NAMA;
  6.5.8.1.4. structura de conducere a NAMA, schema funcţiilor şi aprobarea selecţiilor de personal de gradul A4 şi superior;
  6.5.8.1.5. aprobări în domeniul bugetar, financiar şi contractual;
  6.5.8.1.6. exercitarea controlului managerial, prin evaluarea activităţilor NĂMO din perspectiva directivelor aplicabile ale NĂMO BOD;
  6.5.8.1.7. înaintarea unui raport anual către NAC;
  6.5.8.1.8. nominalizarea NAMA GM şi a adjunctului acestuia, dacă şi când este cazul, în funcţie de cum a decis NĂMO BOD;
  6.5.8.1.9. aprobarea regulilor şi reglementărilor NAMA;
  6.5.8.1.10. aprobarea termenilor de referinţă (TOR) pentru NAMA şi managerul general al acesteia (GM), precum şi supravegherea activităţilor acestora; şi
  6.5.8.1.11. în general, luarea tuturor deciziilor care nu au fost delegate GM pentru desfăşurarea AMP;
  6.6. NAMA poate încheia un acord de găzduire interagenţii (HAA) cu o agenţie NATO existentă, acord care va detalia serviciile şi facilităţile care vor fi asigurate. HAA va fi aprobat de NĂMO BOD şi comitetul director al agenţiei în cauză.
  6.7. Compunerea conducerii agenţiei
  6.7.1. NAMA va cuprinde managerul general, un manager general adjunct, dacă şi când este cazul, potrivit hotărârii şi nominalizării NĂMO BOD, precum şi personalul prevăzut la înfiinţare.
  6.8. Managerul general
  6.8.1. Nominalizarea
  6.8.1.1. GM va fi nominalizat de NĂMO BOD după consultarea cu secretarul general al NATO; contractul său va fi aprobat de NĂMO BOD şi înaintat secretarului general al NATO pentru semnare. Durata mandatului va fi de 3 ani calendaristici şi poate fi extinsă cu o perioadă de maximum 2 ani calendaristici, dacă se aprobă de NĂMO BOD.
  6.8.2. Autoritate
  6.8.2.1. GM, în limitele autorităţii delegate de către NĂMO BOD, va fi responsabil pentru executarea AMP. Aceasta va include în particular:
  6.8.2.1.1. coordonarea generală de zi cu zi a AMP;
  6.8.2.1.2. exercitarea autorităţii contractuale, aşa cum i-a fost delegată de către NĂMO BOD;
  6.8.2.1.3. negocierea, încredinţarea şi administrarea contractelor, când o asemenea autoritate este delegată de NĂMO BOD;
  6.8.2.1.4. pregătirea planurilor manageriale, a proiectelor de bugete şi a declaraţiilor financiare în scopul aprobării de către NĂMO BOD, în conformitate cu secţiunea a XI-a din Carta NĂMO;
  6.8.2.1.5. propunerea răspunsurilor la rapoartele Comitetului Internaţional de Auditori pentru NATO (IBAN);
  6.8.2.1.6. implementarea activităţilor, inclusiv managementul riscului şi auditarea contractelor pentru a atinge obiectivele de cost, grafic şi performanţă ale AMP;
  6.8.2.1.7. asigurarea tuturor informaţiilor necesare privind stadiul AMP şi progresele înregistrate, pentru NĂMO BOD şi comitetele sale, după cum este necesar, inclusiv raportul anual menţionat la art. 54 din Carta NĂMO;
  6.8.2.1.8. coordonarea activităţilor neuzuale, după cum a hotărât NĂMO BOD;
  6.8.2.1.9. asumarea responsabilităţii pentru selecţionarea şi numirea persoanelor pentru ocuparea posturilor în cadrul NAMA, în conformitate cu documentele de înfiinţare şi planul de organizare aprobate de NĂMO BOD, şi înaintarea în timp util a selecţiei pentru poziţiile A4 sau superioare ale personalului NATO, la NĂMO BOD, pentru a fi aprobată; în nicio situaţie GM nu are drept de vot;
  6.8.2.1.10. în limitele prevederilor art. 1 al Regulilor NATO privind personalul civil, depune eforturi în vederea distribuirii personalului în conformitate cu organizarea aprobată de NĂMO BOD şi se asigură că toţi candidaţii posedă calificările şi experienţa necesare;
  6.8.2.1.11. în conformitate cu prevederile Regulilor NATO privind personalul civil, are autoritatea de a elibera din funcţie angajaţii NAMA atunci când serviciile lor nu mai sunt necesare sau performanţele lor sunt nesatisfăcătoare. NAMA GM va obţine aprobarea NĂMO BOD în acele situaţii în care Comitetul însuşi a aprobat anterior numirea;
  6.8.2.1.12. organizează, asigură sprijin administrativ şi participă la toate şedinţele NĂMO BOD dacă, în situaţii speciale, nu se decide altfel de către NĂMO BOD;
  6.8.2.1.13. are o responsabilitate generală în ceea ce priveşte asigurarea implementării politicilor şi reglementărilor de securitate ale NATO cuprinse în C-M(2002)49 şi C-M(2002)50, inclusiv în toate suplimentele şi amendamentele la acestea; şi
  6.8.2.1.14. efectuarea managementului configuraţiei (CM) al aeronavelor C-17 şi al sistemelor aflate în proprietatea NĂMO, în consultare cu comandantul Grupului de transport aerian de mare capacitate (HAW/CC).
  6.8.3. Responsabilitatea
  6.8.3.1 GM va fi direct răspunzător faţă de NĂMO BOD pentru operaţiunile NAMA, fie şi în situaţia în care a delegat unele competenţe echipei sale;
  6.8.4. Personal
  6.8.4.1. NAMA poate cuprinde:
  6.8.4.1.1. acele categorii de personal care, în virtutea unui acord încheiat, potrivit art. XVII din Acordul de la Ottawa, între secretarul general al NATO şi statele membre ale NĂMO, constituie personal internaţional al NATO. Această categorie de personal, în absenţa unei decizii contrare a NAC, va fi supusă Regulilor NATO privind personalul civil, inclusiv acelor prevederi privind sistemul de securitate socială şi fondurile de pensii şi asigurări. NĂMO BOD va asigura că numărul funcţiilor care fac parte din această categorie va fi restrâns la acelea care necesită privilegii şi imunităţi pentru exercitarea lor.
  6.8.4.1.2. personalul militar şi civil care intră sub incidenţa Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA), semnat la Londra la 19 iunie 1951, Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor (PfP SOFA), semnat la Bruxelles la 19 iunie 1995, precum şi oricăror altor aranjamente încheiate în acest domeniu între NATO şi statul gazdă;
  6.8.4.1.3. personalul care nu beneficiază de statut internaţional. Reglementările care se aplică acestei categorii de personal vor fi emise de NĂMO BOD, în consultare cu secretarul general al NATO şi în acord cu guvernul statului gazdă.
  6.8.5. Coordonarea personalului.
  6.8.5.1. NAMA va fi reprezentată în panelul de consiliere, stabilit de secretarul general al NATO în scopul consultării şi coordonării pentru a asista Divizia de management executiv a NATO în stabilirea şi aducerea la zi a Regulilor NATO privind personalul civil.
  6.8.6. Coordonarea administrativă.
  6.8.6.1. NĂMO va pune la dispoziţia secretarului general al NATO toate informaţiile şi asistenţa necesare pentru aplicarea art. 38 (a) din Regulamentul C-M (62) 18 privind organizaţiile NATO de producţie şi logistică (NPLO).
  6.8.6.2. NĂMO va adera la acele reguli şi reglementări standardizate care vor fi aprobate de NAC şi vor fi desemnate ca fiind obligatorii.
  6.8.6.3. De la regulile şi reglementările care nu sunt desemnate ca având caracter obligatoriu de către NAC, precum şi de la celelalte reguli şi reglementări ale Statului Major Internaţional adoptate în procedură normală NĂMO BOD nu va deroga decât dacă este necesar.


  Articolul 7

  Achiziţia şi dreptul de proprietate
  7.1. Toate aeronavele C-17 şi alte active achiziţionate de NĂMO vor fi dobândite în numele NĂMO şi ca proprietate a NĂMO. Cu toate acestea, statele membre NĂMO, precum şi Finlanda şi Suedia ca participante la NĂMO, exercită, în conformitate cu art. 18 al Cartei NĂMO, toate drepturile şi obligaţiile rezultând din AMP.
  7.2. Toate activele achiziţionate din afara Uniunii Europene vor fi importate într-un stat membru NATO şi membru al Uniunii Europene care participă la Programul SAC.
  7.3. Statutul legal şi financiar al facilităţilor şi infrastructurii, existente şi viitoare, de la MOB, utilizate de NĂMO/NAMA şi HAW, vor fi conforme cu prezentul SAC MoU şi cu acordurile cu statul gazdă.
  7.4. Participanţii sunt împuterniciţi să exercite toate drepturile asupra aeronavelor C-17 şi asupra celorlalte active. Participanţii deţin drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile de a conduce şi opera aeronavele C-17 şi celelalte active.


  Articolul 8

  Principii şi proceduri financiare
  8.1. Participanţii sunt de acord că îndeplinirea responsabilităţilor potrivit prezentului SAC MoU nu va depăşi plafonul de costuri al Programului SAC, de 5.944,1 milioane USD la valoarea anului de bază (BY) 2007, incluzând operaţiile pe durată de 26 de ani, în conformitate cu anexa B. Programul SAC constă în două segmente şi o opţiune pentru achiziţionarea unui simulator.
  8.1.1. Segmentul Achiziţii: plafonul de costuri pentru acest segment este de 1.319,2 milioane USD, la valoarea BY 2007.
  8.1.2. Segmentul Operaţii: plafonul de costuri pentru acest segment este de 176,6 milioane USD, la valoarea BY 2007.
  8.1.3 Opţiunea Simulator: plafonul de costuri pentru Simulator este de 33,6 milioane USD, la valoarea BY 2007.
  8.2. Plafonul de costuri pentru Programul SAC poate fi schimbat numai după amendarea acestui SAC MOU de către participanţi, în conformitate cu art. 30 (Amendare, retragere şi încetarea valabilităţii).
  8.3. Participanţii vor depune toate eforturile pentru a realiza sau a fi realizate cele specificate la art. 3 (Obiective şi arie de aplicare) al prezentului SAC MoU şi pentru îndeplinirea tuturor responsabilităţilor lor conform prezentului SAC MoU, în limitele costului-ţintă al Programului SAC, după cum este stabilit în anexa B. Diferenţa între plafonul de costuri al Programului SAC şi costul-ţintă al Programului SAC va fi considerată un aspect neprevăzut şi va fi gestionată de către NĂMO BOD în consultare sau cu aprobarea SAC SB, în conformitate cu NFRP. Dacă în orice moment NAMA GM are motive să creadă că acest cost-ţintă al Programului SAC va fi depăşit, GM va notifica imediat NĂMO BOD şi va prezenta o nouă estimare a costului Programului SAC, alături de documentaţia de sprijin. NĂMO BOD va consilia GM asupra acelor acţiuni ce trebuie întreprinse.
  8.3.1. Segmentul Achiziţie: costul-ţintă pentru acest segment este de 1.199,2 milioane USD, la valoarea BY 2007.
  8.3.2. Segmentul Operaţii: costul-ţintă pentru acest segment este de 147,2 milioane USD, la valoarea BY 2007.
  8.3.3. Opţiunea Simulator: costul-ţintă pentru Simulator este de 28 milioane USD, la valoarea BY 2007.
  8.4. Fiecare participant va contribui cu cota sa proporţională la costul Programului SAC, care include costurile administrative şi costul despăgubirilor, şi va primi cota-parte corespunzătoare din rezultatele Programului SAC.
  8.5. Împărţirea costurilor între participanţi se va baza pe următoarele:
  8.5.1. participanţii vor avea atât un segment de Achiziţie, cât şi un segment de Operaţii în cadrul Programului SAC. În cadrul segmentului Operaţii, există o distincţie între costurile fixe şi cele variabile;
  8.5.1.1. segmentul Achiziţie: contribuţia SUA va fi o aeronavă C-17 sau o aeronavă echivalentă (furnizată în calitate de contribuţie nonfinanciară) şi sprijinul aferent pentru cele 3 aeronave ale Programului SAC. Pentru transferul proprietăţii acestei aeronave C-17 către NĂMO se va stabili o procedură. Costurile pentru celelalte două aeronave C-17 şi sprijinul aferent vor fi împărţite între ceilalţi participanţi, conform cotei lor de participare prevăzute în tabelul 1 din anexa B. Se intenţionează ca cele 3 aeronave C-17 să dispună de configuraţie Block 17 sau superioară;
  8.5.1.2. segmentul Operaţii: există aranjamente diferite de împărţire a costurilor pentru costurile fixe şi variabile ale acestui segment;
  8.5.1.2.1. costuri fixe: aceste costuri sunt legate direct de Programul SAC şi nu sunt influenţate pe termen scurt de orele de zbor efective în raport cu cele planificate. Acestea vor fi împărţite potrivit orelor de zbor declarate (tabelul 2 din anexa B). Costurile din această categorie includ FMS pentru sprijinul aeronavei, costurile administrative ale NĂMO şi HAW, sprijinul indirect la MOB, pregătirea unică a HAW, mentenanţa facilităţilor etc.;
  8.5.1.2.2. costurile variabile: aceste costuri sunt legate direct de misiunea desfăşurată şi de aceea vor fi plătite de participantul (participanţii) care foloseşte (folosesc) efectiv orele de zbor. Costurile din această categorie pot include carburantul, servicii aeroportuare etc.
  8.5.2. Tabelul 3 din anexa B descrie împărţirea costurilor pe categoriile de cost descrise mai sus.
  8.6. Plafonul de costuri al Programului SAC şi costul-ţintă al Programului sunt prezentate în USD la valoarea BY 2007. Pentru determinarea cerinţelor bugetare, va fi necesară ajustarea costurilor pentru inflaţie.
  8.7. Participanţii vor conveni asupra procedurilor de management financiar conform cărora va funcţiona acest Program SAC. Aceste proceduri, care trebuie să fie în conformitate cu regulile şi procedurile contabile naţionale şi de audit, sunt detaliate în Regulile şi procedurile financiare NĂMO (NFRP) care, de asemenea, vor fi folosite ca Document privind procedurile de management financiar (FMPD). Aceste proceduri vor include, de asemenea, o metodă de creditare a contribuţiilor naţionale care va permite menţinerea împărţirii costurilor conform tabelului 2 din anexa B numai dacă nu s-a convenit altfel. NĂMO BOD, în consultare cu SAC SB, poate aproba schimbări sau amendamente la NFRP.
  8.8. Indicii de inflaţie care vor fi folosiţi sunt indicii DoD şi sunt reglementaţi în NFRP. NĂMO BOD poate selecta cel mai potrivit indice de inflaţie în sprijinul Programului SAC.
  8.9. Participanţii se vor asigura că propriile contribuţii financiare la Programul SAC sunt plătite după cum se specifică în NFRP. Dacă un participant nu reuşeşte să asigure fondurile solicitate de NAMA, acesta va fi obligat la penalităţi financiare, costuri sau taxe care apar în consecinţă. Înainte de a impune orice penalităţi financiare, costuri sau taxe, NAMA va informa participantul în cauză şi, dacă se solicită de către acel participant, va consulta participantul în privinţa sumei şi corectitudinii penalităţilor financiare, costurilor sau taxelor ce vor fi impuse.
  8.10. Următoarele principii financiare şi proceduri se vor aplica:
  8.10.1. NAMA va pregăti planificarea plăţilor care reflectă contribuţia fiecărui participant la costul Programului SAC.
  8.10.1.1. Orice participant (participanţi) care doreşte (doresc) va (vor) solicita NĂMO să încheie un contract (contracte) de finanţare din partea şi în numele său (lor). Participantul (Participanţii) solicitant (solicitanţi) îşi va (vor) asuma orice costuri financiare asociate şi de administrare suplimentare faţă de angajamentele naţiunilor la Programul SAC. NĂMO şi NAMA nu vor fi numite părţi la aceste contracte de finanţare şi nu vor purta nicio responsabilitate, nici ca titular, nici ca garant, în baza acestor contracte de finanţare.
  8.10.1.2. Condiţiile în care NĂMO va acorda asistenţă participantului (participanţilor) solicitant (solicitanţi) vor fi stabilite prin aranjamente între participantul (participanţii) solicitant (solicitanţi) şi NĂMO, conform alin. 9.9. al prezentului SAC MoU. NĂMO BOD trebuie să aprobe condiţiile acestui aranjament şi va acorda autoritatea specifică GM de a acţiona la solicitare.
  8.10.1.3. NAMA va pregăti o planificare separată a plăţilor pe care participantul (participanţii) solicitant (solicitanţi) trebuie să le facă conform contractului (contractelor) de finanţare.
  8.10.2. Participanţii vor cere NAMA să solicite contribuţiile financiare, să îşi ţină contabilitatea proprie, să plătească sau să autorizeze plata fondurilor Programului SAC la cerere, în condiţiile stipulate în contracte şi, la cerere, pentru administrarea curentă a Programului SAC.
  8.10.3. Participanţii vor solicita NAMA deschiderea unor conturi în numele său în oricare sau în toate monedele folosite, în oricare sau în toate statele participanţilor. NAMA trebuie să fie capabilă să distingă contribuţiile fiecărui participant şi orice dobânzi asociate. Dobânda va fi suportată de către fiecare participant.
  8.10.4. Fiecare participant va contribui şi va fi creditat pentru contribuţia sa la rata de schimb de la momentul contribuţiei.
  8.10.5. Orice comisioane bancare determinate de transferul fondurilor participanţilor în conturile Programului SAC vor fi suportate de fiecare participant. Orice comisioane bancare determinate de plăţi vor fi suportate din contul respectiv. Orice dobândă va fi suportată din fiecare cont şi poate fi fie recuperată de fiecare participant, fie utilizată la viitoarele plăţi.
  8.10.6. În scopul asigurării unei finanţări adecvate a programului, participanţii vor solicita NAMA ca planurile financiare şi bugetele să fie elaborate şi actualizate cel puţin anual. Planurile vor identifica toate cheltuielile şi contribuţiile anticipate în toate monedele necesare pentru contractele în cauză. Bugetele vor fi aprobate de NĂMO BOD, după consultarea cu sau aprobarea de către SAC SB în conformitate cu NFRP, pentru a confirma că bugetele sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor şi ariei de aplicare a prezentului SAC MoU.
  8.10.7. Participanţii se vor asigura că NAMA menţine documentele contabile corespunzătoare pentru Programul SAC. Informaţiile din asemenea documente, dacă se solicită, vor fi puse la dispoziţia participanţilor. Participanţii se vor asigura că NAMA pregăteşte o declaraţie/un raport financiar anual pentru a fi prezentat NĂMO specificând, inter alia, contribuţiile şi plăţile la zi pentru Programul SAC.
  8.10.8. Contractanţii nu vor realiza pierderi financiare sau câştiguri din fluctuaţia ratelor cursurilor de schimb.
  8.10.9. Contractele se vor încheia şi plăţile se vor face în monedele în care este nevoie.
  8.10.10. Toţi participanţii vor accepta servicii de auditare pentru ei din partea altui participant ca şi când ei înşişi au prestat acele servicii.
  8.10.11. Conturile NAMA vor fi auditate anual de Comitetul Internaţional de Auditori pentru NATO (IBAN) în conformitate cu anexa III la Carta NĂMO şi regulamentele financiare NATO.
  8.10.12. Rapoartele de auditare pregătite de IBAN vor fi trimise de NAMA tuturor participanţilor nu mai târziu de 30 de zile după primirea de către NAMA.
  8.10.13. Următoarele costuri vor fi suportate în întregime de către participantul (participanţii) plătitor (plătitori) sau din partea căruia costurile sunt plătite:
  8.10.13.1. costurile asociate reprezentării naţionale la NĂMO BOD, SAC SB şi întâlnirile comitetului asociat;
  8.10.13.2. costurile asociate unor necesităţi naţionale specifice identificate de către participant (participanţi);
  8.10.13.3. orice alte costuri în afara ariei de aplicare a prezentului SAC MoU.
  8.10.14. Procedurile pentru recepţia bunurilor şi serviciilor sunt specificate în NFRP.
  8.10.15. Dacă NAMA GM anticipează că plafonul de costuri pentru segmentul operaţional va fi depăşit din cauza unor circumstanţe extraordinare, va solicita aprobarea participanţilor, prin NĂMO BOD, în consultare cu SAC SB, pentru a face disponibile fonduri suplimentare conform art. 42(e)(3) din Carta NĂMO.
  8.10.16. Aceste fonduri sunt în afara contribuţiilor normale prevăzute la art. 42(e)(1) din Carta NĂMO şi de aceea nu fac obiectul plafonului de cost pentru segmentul Operaţii.


  Articolul 9

  Aranjamente contractuale
  9.1. Potrivit delegării comitetului director al NĂMO, NAMA va încheia contracte pentru AMP în numele NĂMO. Contractele vor fi în conformitate cu prevederile Cartei NĂMO, ale SAC MoU, ale regulamentelor financiare NATO, inclusiv ale Regulilor financiare şi procedurilor pentru comandamente militare şi pentru agenţii. NAMA va asigura că toate drepturile garantate în cele ce urmează sunt garantate pentru şi din partea participanţilor respectivi.
  9.1.1. NAMA va garanta pentru participanţi şi pentru NĂMO, potrivit contractelor sau subcontractelor, orice drepturi irevocabile şi transferabile de a folosi, copia şi modifica informaţii furnizate cu titlu gratuit în scopul gestionării Programului SAC şi necesare pentru operarea, modernizarea, sprijinirea, mentenanţa şi repararea aeronavelor C-17 şi a activelor conexe.
  9.1.2. Acolo unde este posibil, folosinţa deplină va fi exercitată prin competiţie la toate nivelurile contractuale. În mod special, contractantul va fi obligat prin contract să facă posibilă utilizarea deplină a competiţiei în timp ce minimizează riscurile tehnice şi maximizează valoarea financiară.
  9.2. Contractele încheiate de NAMA vor include prevederi pentru a asigura că zonele de risc sunt corect gestionate. NAMA GM şi NĂMO BOD pot folosi manageri de risc independenţi pentru a evalua abilitatea contractanţilor de a îndeplini obiectivele Programului SAC în limita costurilor stabilite şi constrângerilor de timp. Dacă se vor folosi manageri de risc independenţi pe timpul desfăşurării Programului SAC, Contractele vor prevedea că acestora li se poate acorda accesul la aceleaşi informaţii ca NĂMO BOD şi NAMA.
  9.3. NAMA va introduce în potenţialele sale contracte (şi va cere contractanţilor să introducă în subcontracte) prevederi pentru îndeplinirea cerinţelor prezentului SAC MoU, inclusiv art. 10 ("Vânzări şi transferuri către terţe părţi"), art. 23 ("Diseminarea şi utilizarea informaţiilor"), art. 25 ("Aranjamente de securitate)" şi art. 31 ("Prevederi finale"), precum şi prevederile privind controlul exportului în conformitate cu prezentul SAC MoU, în mod special prevederile alin. 9.4. şi 9.5. ale prezentului articol.
  9.4. NAMA îi va obliga din punct de vedere juridic pe contractanţii săi ca un contractant să nu retransfere sau să folosească altfel informaţiile controlate la export, furnizate de către oricare participant, în orice scop altul decât acelea autorizate conform prezentului SAC MoU. Contractantul va fi, de asemenea, obligat să nu retransfere informaţiile al căror export este controlat unui alt contractant sau subcontractant numai dacă acel contractant sau subcontractant a fost obligat să limiteze folosirea informaţiilor al căror export este controlat la scopurile autorizate conform prezentului SAC MoU. Informaţiile al căror export este controlat, furnizate de un participant în baza prezentului SAC MoU, pot fi retransferate de către NAMA contractanţilor săi, dacă au fost încheiate aranjamentele obligatorii din punct de vedere juridic, prevăzute de acest alineat.
  9.5. NAMA va obliga din punct de vedere juridic potenţialii săi contractanţi să nu retransfere sau să folosească altfel informaţiile al căror export este controlat, furnizate de către oricare participant, în orice scop altul decât acela corespunzător unei solicitări emise pentru promovarea scopurilor autorizate în conformitate cu prezentul SAC MoU. Potenţialii contractanţi nu vor fi autorizaţi să folosească pentru un alt scop decât cel corespunzător unei solicitări, dacă nu li s-a atribuit un contract. Potenţialii contractanţi vor fi, de asemenea, obligaţi să nu retransfere informaţiile al căror export este controlat unui potenţial subcontractant, decât dacă acel potenţial subcontractant a fost obligat să limiteze folosirea informaţiilor al căror export este controlat la scopul de a răspunde unei solicitări. Informaţiile al căror export este controlat furnizate de către un participant conform prezentului SAC MoU pot fi retransferate de către NAMA potenţialilor săi contractanţi numai dacă aranjamentele obligatorii din punct de vedere juridic prevăzute de acest alineat au fost încheiate. La cererea unui participant furnizor, NAMA va identifica potenţialii contractanţi şi potenţialii subcontractanţi care primesc astfel de informaţii al căror export este controlat.
  9.6. NAMA se va asigura că plăţile vor fi făcute potrivit prevederilor din contractele Programului SAC. NAMA va introduce în contracte şi va solicita contractanţilor ca subcontractele să conţină prevederi pentru auditul contractului asupra ofertelor necompetitive pentru beneficiul NĂMO şi al participanţilor.
  9.7. NAMA va include în contracte asemenea prevederi care să îi oblige din punct de vedere juridic pe contractanţii săi să fie informată asupra oricăror creşteri preconizate ale costurilor, schimbări de grafic sau probleme în realizarea ori aplicarea oricărui contract. Dacă problema/problemele apărute sunt de o asemenea amploare încât să afecteze în mod negativ costul, graficul sau desfăşurarea Programului SAC conform celor prevăzute în prezentul SAC MoU, NAMA va cere contractanţilor ca imediat să consilieze asupra situaţiei şi asupra cursului recomandat al acţiunilor pentru rezolvarea problemei (problemelor).
  9.8. Dacă NAMA decide că este necesar un audit al contractului în legătură cu orice contract ce urmează a fi încheiat, asemenea servicii vor fi obţinute prin intermediul autorităţilor responsabile ale participantului pe teritoriul statului căruia se află contractantul sau subcontractantul executant al contractului, în conformitate cu orice aranjamente între participanţi şi în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu. Costurile auditului contractului vor fi suportate de participantul pe teritoriul statului căruia se prestează serviciile. Pentru contractanţii aflaţi în afara teritoriilor statelor participanţilor, se vor întocmi aranjamente separate pentru auditul contractului de către NAMA. Costurile unor astfel de contracte de audit, acolo unde se poate, vor fi împărţite între participanţi, în conformitate cu împărţirea costurilor stabilită în tabelul 2 din anexa B. NĂMO BOD va fi notificat şi i se vor pune la dispoziţie informaţii relevante înainte, inclusiv asupra contractului de audit şi asupra negocierilor iniţiate.
  9.9. NAMA poate atribui contracte sau poate solicita uneia sau mai multor Agenţii NATO să atribuie un contract pentru realizarea cerinţelor naţionale referitoare la Programul SAC.


  Articolul 10

  Vânzări şi transferuri către terţe părţi
  10.1. Nici NĂMO, nici participanţii nu vor vinde, nu vor transfera titlul, nu vor dezvălui sau transfera posesia asupra informaţiilor sau oricărui echipament cuprinzând asemenea informaţii ori materialelor şi echipamentelor din Programul SAC dobândite în comun niciunei terţe părţi fără consimţâmântul prealabil scris al NĂMO BOD şi al autorităţilor guvernamentale responsabile ale celorlalţi participanţi. Mai mult decât atât, niciun participant sau NĂMO nu va permite orice asemenea vanzare, diseminare sau transfer, inclusiv de către deţinător, fără consimţământul prealabil scris al NĂMO BOD şi al autorităţilor guvernamentale responsabile ale celorlalţi participanţi. Acest consimţământ nu va fi dat dacă autorităţile guvernamentale responsabile ale potenţialului primitor nu vor fi de acord în scris că primitorul:
  10.1.1. nu va retransfera sau permite retransferul viitor al unor asemenea bunuri ori informaţii furnizate; şi
  10.1.2. va folosi sau permite folosirea unor asemenea bunuri ori informaţii furnizate numai pentru scopurile specificate de către participanţi.
  10.2. Orice consimţământ cerut conform acestui articol privind vânzarea, diseminarea sau transferul oricăror informaţii sau materialele şi echipamentele din Programul SAC dobândite în comun nu va fi refuzat, cu excepţia considerentelor legate de politica externă, securitatea naţională sau legislaţia naţională. Niciun participant nu va refuza aprobarea vânzării sau transferului către terţe părţi când acel participant ar putea fi pregătit să aprobe o vânzare, diseminare ori transfer naţional al unor asemenea informaţii sau echipament acelei terţe părţi.
  10.3. Vânzările sau alte transferuri către terţe părţi ale unor echipamente dezvoltate sau generate conform prezentului SAC MoU pot implica impunerea unei taxe a cărei plată va fi împărţită între participanţi. Înainte de orice asemenea vânzare sau alt transfer, sumele pentru orice impozit şi procedura pentru evaluarea acestui impozit vor fi determinate de către NĂMO BOD şi participanţi. În orice situaţie, fiecare participant poate reduce sau renunţa la recuperarea contribuţiei sale la impozit în conformitate cu propria legislaţie naţională, regulamente şi practici. Costurile recuperate de către participanţi vor fi împărţite între ei în conformitate cu contribuţiile lor la acea parte a Programului SAC, luându-se în considerare orice reducere pentru un participant sau renunţare la asemenea recuperare.
  10.4. Dincolo de prevederile prezentului articol, diseminarea informaţiilor se va face numai în conformitate cu politicile naţionale de diseminare şi legislaţia naţională relevantă a fiecărui participant.


  Articolul 11

  Transferurile de echipamente şi materiale
  11.1. Fiecare participant poate transfera altui participant sau NĂMO acel echipament sau material identificat ca fiind necesar pentru desfăşurarea AMP. Aprobarea pentru toate transferurile va fi în conformitate cu legile şi reglementările naţionale.
  11.2. La cererea participanţilor implicaţi, NAMA va întocmi o listă a tuturor echipamentelor şi materialelor transferate în baza prezentului SAC MoU.
  11.3. Echipamentele şi materialele transferate vor fi folosite de către participantul (participanţii) primitor (primitori) sau de către NĂMO numai pentru scopurile prezentului SAC MoU. În plus, echipamentele şi materialele vor rămâne în proprietatea participantului furnizor. Participantul (participanţii) primitor (primitori) va (vor) menţine echipamentele şi materialele în bună stare, operabile şi le va (vor) repara. Numai în condiţiile în care participantul furnizor a consimţit că echipamentele şi materialele transferate pot fi uzate sau consumate în altă manieră fără rambursare către participantul furnizor. Participantul (participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO va (vor) returna echipamentele şi materialele participantului furnizor în aceleaşi condiţii în care le-a primit, cu excepţia uzurii normale, sau va (vor) returna echipamentele şi materialele şi va (vor) plăti costurile pentru restituirea acestora în astfel de condiţii. Dacă echipamentele şi materialele sunt deteriorate într-un asemenea grad încât ar presupune reparaţii foarte costisitoare, participantul (participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO va (vor) returna echipamentele şi materialele participantului furnizor (numai dacă nu este altfel specificat în scris de către participantul furnizor) şi va (vor) plăti valoarea de înlocuire asupra căreia s-a convenit anterior. Dacă echipamentele şi materialele sunt pierdute sau furate, participantul (participanţii) primitor (primitori) ori NĂMO va (vor) emite un certificat de pierdere participantului furnizor şi va (vor) plăti valoarea de înlocuire asupra căreia s-a convenit anterior.
  11.4. Participantul furnizor va depune toate eforturile să se asigure că echipamentele şi materialele sunt furnizate în stare de funcţionare şi utilizare în conformitate cu scopul urmărit. În orice caz, participantul furnizor nu va condiţiona sau garanta conformitatea echipamentelor ori a materialelor pentru un anumit scop sau utilizare şi nu va face niciun angajament să modifice, îmbunătăţească ori să adapteze echipamentele şi materialele sau orice parte din acestea.
  11.5. Participantul furnizor va transfera echipamentele şi materialele pentru perioada aprobată numai dacă nu a fost prelungită printr-un amendament în scris, cu condiţia ca durata să nu depăşească perioada efectivă determinată de către participanţii în cauză sau NĂMO.
  11.6. Participantul furnizor va transfera pe propria cheltuială echipamentele şi materialele către participantul (participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO la locul (locurile) convenit (convenite). Responsabilitatea pentru echipamente şi materiale va trece de la participantul furnizor la participantul (participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO în momentul primirii. Orice transportări ulterioare cad în sarcina participantului primitor sau NĂMO.
  11.7. Participantul furnizor va pune la dispoziţia participantului (participanţilor) primitor (primitori) sau NĂMO acele informaţii care sunt necesare pentru utilizarea echipamentelor şi materialelor.
  11.8. Participantul (Participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO va (vor) inspecta şi inventaria echipamentele şi materialele la momentul primirii. Participantul (Participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO va (vor) inspecta şi inventaria, de asemenea, echipamentele şi materialele înainte de înapoierea lor (în afara cazului în care echipamentele şi materialele vor fi epuizate ori consumate).
  11.9. La expirarea sau terminarea perioadei de transfer convenite de către participanţii implicaţi ori NĂMO (luându-se în considerare orice extindere a perioadei) ori la momentul retragerii, expirării sau terminării Programului SAC, indiferent care va avea loc prima, participantul (participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO va (vor) înapoia echipamentele şi materialele participantului furnizor pe propria cheltuială, în locul convenit. Orice transportări ulterioare cad în sarcina participantului furnizor.
  11.10. Participantul (Participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO va (vor) emite o notificare în scris referitoare la consumarea sau cheltuirea echipamentelor şi materialelor aprobate pentru asemenea consum sau cheltuire. În cazul în care consumarea sau cheltuirea nu s-a realizat, participantul (participanţii) primitor (primitori) sau NĂMO va (vor) returna pe cheltuiala proprie participantului furnizor, dacă nu s-a stabilit altfel de către participantul furnizor, echipamentele şi materialele în locul convenit. Orice transportări ulterioare cad în sarcina participantului furnizor.
  11.11. Participanţii vor asigura, prin toate mijloacele rezonabile, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra echipamentelor şi materialelor.
  11.12 Participanţii vor depune toate eforturile pentru a asigura resursele, echipamentul şi personalul necesare pentru îndeplinirea elementelor de bază ale planului general al fazelor din anexa A. În eventualitatea apariţiei unor întârzieri sau dificultăţi, participanţii vor consulta SAC SB pentru găsirea unei soluţii.


  Articolul 12

  Răspunderea NĂMO şi cereri de despăgubire
  12.1. Responsabilităţile decurgând din activităţile NĂMO cad în sarcina participanţilor.
  12.1.1. Cad în sarcina participanţilor în special responsabilităţile de orice fel rezultând din dreptul de proprietate al NĂMO asupra aeronavelor C-17 şi din implementarea NĂMO AMP. Mai mult, participanţii sunt împreună şi direct răspunzători faţă de NATO şi terţe părţi.
  12.2. Participanţii vor depune, prin intermediul NĂMO BOD, orice efort pentru a procesa, evalua şi soluţiona cereri de despăgubire adresate NĂMO, potrivit următorilor termeni:
  12.2.1. Un comitet privind cererile de despăgubire va fi înfiinţat sub autoritatea NĂMO BOD. Comitetul privind cererile de despăgubire va primi, înregistra şi pregăti cererile de despăgubire adresate NĂMO şi le va înainta NĂMO BOD însoţite de propuneri referitoare la modul în care acestea pot fi soluţionate. Comitetul privind cererile de despăgubire va ţine o evidenţă a acestor cereri. NĂMO BOD va elabora şi decide asupra TOR ai comitetului.
  12.2.2. În soluţionarea cererilor de despăgubire NĂMO BOD va fi ţinut de prevederile prezentului SAC MoU şi de dreptul intern şi internaţional aplicabil şi, printre altele, de Acordul de la Ottawa.
  12.2.3. Costurile implicate de plată despăgubirilor vor fi suportate de participanţi potrivit tabelului 2 din anexa B.
  12.2.4. Cererile de despăgubire rezultând dintr-un contract încredinţat potrivit prezentului SAC MoU vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile contractului. Participanţii nu îi vor finanţa pe contractanţi pentru a rezolva cererile de despăgubire ale terţilor.
  12.2.5. Pentru scopurile prezentului articol, angajaţii sau agenţii contractanţilor nu vor fi consideraţi personal civil al vreunuia dintre participanţi.


  Capitolul III Operaţii


  Articolul 13

  Introducere
  13.1. SAC SB este responsabil pentru monitorizarea operaţiilor aeronavelor C-17 şi a activităţilor HAW.
  13.2. Aeronavele C-17 şi echipamentele de sprijin conexe vor fi operate şi sprijinite conform prevederilor prezentului capitol, după cum vor fi ulterior dezvoltate în conceptul operaţiilor (CONOPS) şi conceptul de sprijin (CONSUP).
  13.2.1. SAC SB va aproba CONOPS şi CONSUP, precum şi orice modificări sau amendamente la acestea.
  13.3. Statele membre NĂMO şi Suedia şi Finlanda, în calitate de participanţi la NĂMO, exercitându-şi drepturile reflectate în Carta NĂMO, deleagă competenţele specificate în prezentul capitol.


  Articolul 14

  Statul de pavilion pentru aeronavele C-17
  14.1. Aeronavele C-17 vor fi marcate şi înregistrate în conformitate cu legile şi regulamentele în domeniu ale statului de pavilion. Aeronavele C-17 sunt considerate aeronave de stat destinate unor scopuri militare ale statului de pavilion. Statul de pavilion îşi va asuma responsabilităţile legate de înregistrare, marcare (aplicarea însemnelor), certificarea iniţială a aeronavigabilităţii şi monitorizarea aeronavigabilităţii continue a aeronavelor C-17. Statul de pavilion va servi ca stat operator.
  14.1.1. Certificarea aeronavigabilităţii
  14.1.1.1. Statul de pavilion se va asigura că certificarea iniţială este îndeplinită în conformitate cu legile şi regulamentele sale şi cu CONOPS. Statul de pavilion va asigura şi monitorizarea aeronavigabilităţii continue în conformitate cu legile şi regulamentele sale şi va asigura conformitatea cu CONOPS.
  14.1.1.2. Statul de pavilion va stabili procedurile necesare în conformitate cu legile şi regulamentele sale pentru certificarea aeronavelor C-17 şi monitorizarea aeronavigabilităţii pe întreaga durată de viaţă a avionului. Aceste proceduri vor fi elaborate în coordonare cu participanţii. Procedurile vor descrie sarcini şi responsabilităţi ale NAA a statului de pavilion, ale NĂMO şi ale HAW.
  14.2. Participanţii vor pune la dispoziţia statului de pavilion resursele necesare pentru înregistrare, certificare iniţială şi monitorizarea aeronavigabilităţii continue. Costurile vor fi suportate în conformitate cu tabelul 2 din anexa B şi vor fi procesate prin NAMA.
  14.3. Statul de pavilion îşi va asuma responsabilităţile pe care le implică prezenţa aeronavelor sale de stat în spaţiul aerian internaţional sau pe teritoriile unor terţe state. Aceste responsabilităţi sunt asumate indiferent de naţionalitatea echipajului sau a încărcăturii. Ceilalţi participanţi îşi vor asuma responsabilităţile aferente rolului lor atunci când contribuie cu membri ai echipajului aeronavei statului de pavilion sau când au personal ori încărcătură la bord.
  14.4. Autorizări diplomatice
  14.4.1. Statul de pavilion va înainta cererile pentru autorizări diplomatice pentru misiunile îndeplinite de HAW în conformitate cu procedurile naţionale şi internaţionale standard. Participanţii implicaţi într-o misiune vor pune la dispoziţie în timp util toate informaţiile şi documentele relevante necesare pentru obţinerea autorizării diplomatice. Participanţii care pun la dispoziţie informaţii şi documente poartă responsabilitatea cu privire la validitatea conţinutului acestora. Detaliile procesului de obţinere a autorizărilor diplomatice sunt cuprinse în CONOPS.
  14.4.1.1. Nici HAW/CC şi nici comandantul aeronavei nu va avea dreptul de a permite accesul la bord sau de a accepta personal, pasageri ori încărcătură sau orice materiale care încalcă autorizarea diplomatică pentru acea misiune, la bordul aeronavelor C-17.
  14.4.2. Statul de pavilion va fi responsabil pentru plata serviciilor asociate misiunii prestate pentru aeronavele C-17 în timp ce se află în afara MOB. Aceste costuri vor fi împărţite de către participanţi după cum este indicat în tabelul 3 din anexa B. HAW, pilotul comandant (PIC) sau NAMA va efectua plata din partea statului de pavilion.
  14.5. Statul de pavilion va fi responsabil pentru punerea în aplicare a tuturor privilegiilor şi imunităţilor de care se bucură o aeronavă de stat potrivit dreptului internaţional. Ceilalţi participanţi şi NĂMO vor asista statul de pavilion în îndeplinirea responsabilităţilor sale.
  14.6. Statutul echipajelor
  14.6.1. Statutul membrilor echipajului, consideraţi individual, va fi determinat potrivit acordurilor internaţionale în vigoare între statul din care provin membrii echipajului şi statul în care membrii echipajului sunt prezenţi sau deasupra teritoriului căruia zboară. Participanţii vor avea responsabilitatea de a încheia înţelegeri, dacă se doreşte, pentru propriul personal în zonele unde NATO sau PfP SOFA ori alte acorduri privind statutul nu se aplică.
  14.7. Accesul la bordul aeronavelor C-17
  14.7.1. Statul de pavilion deleagă către HAW/CC şi fiecare PIC dreptul de a refuza accesul la bordul oricărei aeronave C-17 oricărei persoane, inclusiv oficiali guvernamentali, din alte state decât cele ale participanţilor, acolo unde aeronavele C-17 aterizează.
  14.8. Personalul înarmat
  14.8.1. Statul de pavilion deleagă HAW/CC autoritatea de a permite personalului militar înarmat să zboare la bordul aeronavelor C-17.
  14.9. Statul de pavilion poate retrage competenţele delegate în prezentul articol cu informarea HAW/CC asupra retragerii.


  Articolul 15

  Structura Grupului de transport aerian de mare capacitate (HAW)
  15.1. Grupul de transport aerian de mare capacitate (HAW) este o unitate multinaţională compusă din aeronave C-17, personal, echipamente şi facilităţile de la MOB aflate la Papa, în Ungaria.
  15.2. HAW are folosinţa MOB şi se va supune politicilor şi procedurilor participanţilor aşa cum sunt acestea stabilite de către SAC SB şi vor fi în conformitate cu acordul privind baza.
  15.3. Statul -gazdă a fost de acord că baza aeriană Papa şi facilităţile de acolo, în conformitate cu acordul privind baza, vor rămâne disponibile pentru utilizarea de către HAW atât timp cât participanţii solicită utilizarea bazei şi a facilităţilor de către HAW.
  15.4. HAW va fi condusă de către HAW/CC.
  15.5. Încadrarea cu personal a HAW
  15.5.1 Participanţii SAC vor acoperi permanent toate funcţiile desemnate din HAW cu personal calificat şi pregătit pentru misiune.
  15.5.2. Ca regulă generală, durata postului va fi de 4 ani, dar de minimum 3 ani, după parcurgerea cu succes a pregătirii anterioare angajării.


  Articolul 16

  Comanda şi controlul
  16.1. HAW/CC
  16.1.1. HAW/CC reprezintă controlul operaţional (OPCON) delegat de către participanţi în scopul de a conduce HAW şi de a desfăşura operaţii folosind aeronavele C-17 deţinute de NĂMO, materialele conexe, echipamentele şi personalul trimis la HAW de către participanţi.
  16.1.1.1. HAW/CC va exercita OPCON asupra forţelor puse la dispoziţie de către participanţi în scopul de a executa misiunile încredinţate HAW.
  16.1.2. Statul de pavilion va delega autoritatea pentru a desfăşura operaţii cu aeronavele C-17 către HAW/CC în cadrul prezentului SAC MoU şi al CONOPS.
  16.1.3. HAW/CC va exercita controlul exclusiv asupra activelor puse la dispoziţia HAW.
  16.1.4. HAW/CC este responsabil pentru identificarea cerinţelor de sprijin logistic aşa cum sunt reglementate în art. 18 ("Sprijinul logistic").
  16.1.5. HAW/CC poate solicita îndrumări şi consultări de la SAC SB asupra oricărei chestiuni; această prevedere nu creează o obligaţie în acest sens pentru HAW/CC.
  16.1.6. HAW/CC va informa SAC SB, în cadrul reuniunilor, asupra operaţiilor desfăşurate în intervalul de timp scurs de la ultima reuniune.
  16.1.7. HAW/CC răspunde în faţa SAC SB pentru misiunile şi activităţile HAW. Acest lucru nu presupune că SAC SB exercită OPCON, că poate trasa sarcini pentru HAW/CC sau că se poate interfera în vreun fel în lanţul militar de comandă. Participantul care îl trimite pe HAW/CC reţine comanda deplină asupra acestuia (FULLCOM).
  16.1.8. HAW/CC trebuie să se asigure, la cererea participanţilor în cauză, că membrii echipajului care sunt aleşi să îndeplinească misiuni individuale vor beneficia de protecţie în baza acordurilor privind statutul care sunt încheiate cu statul de destinaţie.
  16.2. Relaţiile de comandă care guvernează operaţiile
  16.2.1. Participanţii păstrează FULLCOM asupra propriului personal trimis la HAW. Participanţii exercită FULLCOM prin persoana cu gradul cel mai înalt pe care o trimit la HAW, cunoscută ca reprezentant naţional superior (SNR).
  16.2.2. Participanţii îşi vor instrui personalul destinat HAW să primească instrucţiuni referitoare la misiune de la HAW/CC.
  16.2.2.1. Participanţii sunt responsabili pentru disciplina personalului propriu.


  Articolul 17

  Operaţii
  17.1. Operaţiile cu C-17 se vor desfăşura cu respectarea deplină a prezentului SAC MoU, a CONOPS şi a principiilor dreptului internaţional.
  17.1.1. CONOPS va descrie procesul prin care HAW/CC va primi îndrumări de la participanţi privind utilizarea aeronavelor C-17. Această îndrumare va identifica acele categorii specifice de misiuni care nu pot fi desfăşurate şi încărcăturile şi pasagerii care nu pot fi transportaţi cu aeronavele C-17.
  17.1.2. CONOPS va descrie, de asemenea, procesul prin care un participant sau HAW/CC poate cere aprobarea SAC SB pentru a desfăşura o categorie specifică de misiuni sau pentru a transporta anumite încărcături şi pasageri cu aeronavele C-17.
  17.2. Utilizarea avionului C-17 se va desfăşura ca o misiune a participantului SAC care a cerut-o, folosindu-se de orele sale de zbor declarate.
  17.3. Un participant poate utiliza orele sale de zbor în sprijinul oricărei persoane sau entităţi care nu este participant la prezentul SAC MoU. Cu toate acestea, aeronavele C-17 nu vor fi utilizate în scopuri comerciale sau controlate de entităţi comerciale. Orice astfel de sprijin se va desfăşura ca misiune a participantului în cauză.
  17.4. Fiecare participant este îndrituit să utilizeze aeronavele C-17 pentru orele de zbor pe care le-a declarat, calculate pe durata unui an calendaristic, în funcţie de disponibilitatea aeronavelor C-17. Cu toate acestea, dacă un participant are nevoie de un număr de ore de zbor suplimentare într-un an calendaristic, participanţii pot încheia aranjamente pentru a putea transfera între ei ore de zbor. Dacă nu este posibil să se transfere orele de zbor între participanţi, SAC SB poate aproba utilizarea de ore de zbor suplimentare pentru a răspunde unei nevoi stringente.
  17.5. Cererea de utilizare a orelor de zbor
  17.5.1. Cererea de utilizare a orelor de zbor se va face în conformitate cu procedurile descrise în CONOPS.
  17.5.2. În spiritul prezentului SAC MoU, participanţii doar înaintează cereri care reflectă o nevoie reală de capabilităţi C-17, în timp ce rămân flexibili pe cât se poate cu privire la solicitările legate de programare şi de criteriile de prioritizare.
  17.6. Misiunile prioritare şi principiile pentru deconflictualizarea cererilor concurente pentru ore de zbor
  17.6.1. Misiunile prioritare vor fi executate în conformitate cu parametrii de prioritizare din CONOPS.
  17.6.2. În situaţia unor solicitări concurente pentru aeronavele C-17, HAW/CC este autoritatea cea mai înaltă de deconflictualizare a cererilor concurente de utilizare a orelor de zbor.
  17.6.2.1. În exercitarea acestei autorităţi, HAW/CC va lua în considerare următorii factori pentru deconflictualizare:
  17.6.2.1.1. în primul rând, necesitatea imediată/urgenţa de a salva viaţa cetăţenilor din statele participanţilor;
  17.6.2.1.2. în al doilea rând, în cazul unui conflict între misiuni de prioritate egală, va fi luat în considerare participantul cu numărul cel mai mare de ore de zbor declarate.
  17.7. HAW/CC este autorizat să refuze orice cerere de utilizare a orelor de zbor, din motive operaţionale. Participantul va fi informat prompt asupra motivelor refuzului.
  17.8. Dacă statul de pavilion notifică SAC SB şi HAW/CC că din punctul său de vedere utilizarea aeronavelor C-17 este contrară obligaţiilor sale legale internaţionale, HAW/CC nu este autorizat să execute misiunea.
  17.9. Investigarea accidentelor
  17.9.1. Accidentele şi incidentele în care sunt implicate aeronavele vor fi investigate din punctul de vedere al siguranţei, în conformitate cu Acordul de standardizare NATO (STANAG) 3531, acolo unde participanţii implicaţi au ratificat STANAG-ul respectiv. Scopul investigaţiilor cu privire la probleme care ţin de siguranţă nu este acela de a stabili răspunderi sau de a determina responsabilităţi ori alte chestiuni care nu sunt în conexiune cu siguranţa. Statul de pavilion va exercita responsabilităţile statului operator, potrivit STANAG. Această investigaţie nu înlocuieşte, în întregime sau parţial, şi nici nu exclude orice investigaţii desfăşurate de un participant în conformitate cu legile şi regulamentele sale naţionale.
  17.10. Orice participant poate, pentru motive de securitate naţională sau motive foarte importante de politică externă, să nu participe la o misiune prin notificarea HAW/CC şi să informeze participanţii, prin SAC SB, înainte de executarea misiunii. Niciun fel de personal, inclusiv membrii echipajului sau încărcătură a acelui participant care a optat să nu participe, nu se va afla la bordul aeronavei C-17 pe timpul executării misiunii. Participantul care a optat să nu participe nu va purta nicio responsabilitate şi nu va plăti nicio despăgubire ca rezultat al misiunii respective.


  Articolul 18

  Sprijinul logistic
  18.1. Sprijinul logistic include toate activităţile tehnice, de asigurare a calităţii, a mentenanţei, a aprovizionării, a transportului, activităţile de management al resurselor, sistemelor de sprijin şi asigurarea aeronavigabilităţii continue, necesare pentru a susţine operaţiile.
  18.2. HAW/CC este unicul responsabil de identificarea sprijinului logistic pentru aeronavele C-17 şi sistemele de sprijin care să corespundă SAC CONOPS şi misiunilor încredinţate de către participanţi.
  18.3. HAW/CC este unicul responsabil cu mentenanţa, monitorizarea mentenanţei şi asigurarea calităţii mentenanţei pentru aeronavele C-17 şi echipamentul de sprijin.
  18.4. Sprijinul logistic va fi în conformitate cu CONSUP, aprobat de SAC SB.
  18.5. SAC SB va comunică cerinţele HAW privind sprijinul logistic la NĂMO BOD.
  18.6. Pe cât posibil, NAMA va încheia contracte de sprijin logistic pe baze concurenţiale. Contractanţii din partea participanţilor vor fi solicitaţi să asigure sprijin logistic, potrivit reglementărilor din NFRP.


  Articolul 19

  Statutul Grupului de transport aerian de mare capacitate
  19.1. HAW este o unitate multinaţională compusă din aeronave C-17 deţinute de către NĂMO şi înregistrate de Ungaria şi din alte active şi personal al participanţilor desemnat potrivit prevederilor prezentului SAC MoU.
  19.1.1. Prin HAW/CC şi PIC, statul de pavilion îşi va duce la îndeplinire responsabilităţile menţionate în art. 14 ("Statul de pavilion pentru aeronavele C-17").
  19.1.2. HAW nu are personalitate juridică potrivit dreptului internaţional sau legislaţiilor naţionale ale participanţilor şi, în consecinţă, nu îşi poate asuma drepturi şi obligaţii. Cu toate acestea, HAW va duce la îndeplinire misiunile care îi sunt încredinţate prin prezentul SAC MoU, în conformitate cu principiile dreptului internaţional care guvernează aeronavele de stat.
  19.2. Terenul, clădirile şi instalaţiile fixe puse la dispoziţie de către statul-gazdă vor rămâne proprietatea statului-gazdă. Statutul juridic al unor asemenea bunuri este reglementat de legile şi regulamentele statului-gazdă.
  19.3. Clădirile şi instalaţiile fixe achiziţionate sau îmbunătăţite prin AMP la MOB sunt proprietatea statului-gazdă, în conformitate cu acordul privind baza.
  19.3.1. Participanţii, prin SAC SB, vor analiza periodic statutul clădirilor sau al instalaţiilor fixe achiziţionate ori îmbunătăţite la MOB. În situaţia în care SAC SB ajunge la concluzia că o anumită clădire sau instalaţie fixă nu mai este necesară pentru utilizarea de către HAW, SAC SB va iniţia, prin NĂMO, procedurile de transfer al folosinţei acesteia către statul-gazdă.
  19.3.2. Participanţii, prin SAC SB şi statul-gazdă, se vor consulta cu privire la termenii transferului folosinţei oricărei clădiri convenite sau instalaţii fixe, incluzând posibila compensare a îmbunătăţirilor ori construcţiei.
  19.3.3. Procedurile aplicabile pentru transfer şi evaluarea clădirilor şi a instalaţiilor fixe la MOB vor fi stabilite în acordul privind baza dintre statul-gazdă şi NĂMO.
  19.4. Pe teritoriile statelor participanţilor, statutul participanţilor, al personalului lor militar şi civil numit la HAW, al dependenţilor personalului va fi în conformitate cu NATO SOFA sau PfP SOFA, după cum este aplicabil. Alte aspecte privind statutul pot fi reglementate în acorduri suplimentare bilaterale sau multilaterale încheiate cu statul-gazdă.


  Articolul 20

  Responsabilităţi şi cereri de despăgubire în legătură cu operaţiile
  20.1. Participanţii poartă responsabilităţile rezultând din activităţile HAW sau din activităţile unui membru al HAW aflat în îndeplinirea îndatoririlor sale legate de Programul SAC.
  20.1.1. În particular, participanţii sunt împreună şi direct responsabili în faţa NATO şi a terţelor părţi pentru daunele rezultate din operarea aeronavelor C-17, cu excepţia operaţiilor aprobate de Consiliul Atlanticului de Nord (NAC) care pot fi reglementate în aranjamente specifice la nivel NATO, care să fie aprobate ad-hoc de către NAC, în spiritul politicii NATO în domeniul operaţiilor.
  20.2. Participanţii, prin SAC SB, vor întreprinde orice efort pentru a procesa, evalua şi soluţiona cererile de despăgubire rezultând din executarea Programului SAC, potrivit următorilor termeni:
  20.2.1. Un comitet privind cererile de despăgubire va fi înfiinţat sub autoritatea SAC SB. Comitetul privind cererile de despăgubire va primi, înregistra şi pregăti cererile de despăgubire rezultate din executarea Programului SAC şi le va înainta SAC SB, însoţite de o propunere referitoare la modul în care acestea pot fi soluţionate. Comitetul privind cererile de despăgubire va ţine o evidenţă a acestor cereri. SAC SB va elabora şi aproba TOR ai comitetului privind cererile de despăgubire.
  20.2.2. În soluţionarea cererilor de despăgubire SAC SB va fi ţinut de prevederile prezentului SAC MoU şi de dreptul intern şi internaţional aplicabil.
  20.2.2.1. Cererile vor fi analizate în conformitate cu art. VIII al NATO SOFA sau cu art. I al PfP SOFA, după cum este aplicabil.
  20.2.2.2. Cererile de despăgubire între participanţi rezultând din situaţii neacoperite de NATO sau PfP SOFA vor fi soluţionate pe baza principiilor stabilite în art. VIII din NATO SOFA.
  20.2.2.2.1. Participanţii intenţionează să renunţe la cererile de despăgubire în situaţii neacoperite de NATO SOFA sau PfP SOFA, pe bază de reciprocitate. Dacă un participant nu este în măsură să renunţe la cererile de despăgubire adresate altui participant, în situaţii neacoperite de NATO SOFA sau PfP SOFA, va prezenta poziţia sa în SAC SB. După ce SAC SB va primi o astfel de declaraţie, participantul în cauză nu va avea nicio obligaţie de a renunţa la cereri viitoare de despăgubire şi nici ceilalţi participanţi nu vor fi obligaţi să renunţe la cererile viitoare de despăgubire adresate acelui participant. Mai mult, dacă un participant nu este în măsură să renunţe la cererile de despăgubire adresate altui participant, în situaţii neacoperite de NATO SOFA sau PfP SOFA, celălalt participant poate decide să nu participe la misiunile în care este implicat participantul care nu renunţă la pretenţii, în conformitate cu procedurile descrise la alin. 17.10. Participantul care se retrage din misiune nu va fi asociat cu nicio responsabilitate sau despăgubire plătită ca rezultat al acelei misiuni.
  20.2.2.3. Cererile de despăgubire ale terţelor părţi, neacoperite de NATO SOFA sau PfP SOFA vor fi rezolvate de participanţii cei mai în măsură, după cum a fost stabilit de SAC SB.
  20.2.3. Costurile implicate de plată despăgubirilor rezultate din activităţile HAW vor fi suportate împreună de participanţi potrivit tabelului 2 din anexa B. În cazul în care un participant a renunţat să participe la o misiune din care a rezultat o cerere de despăgubire, tabelul 2 din anexa B va fi recalculat între participanţii rămaşi, proporţional cu orele de zbor declarate.
  20.2.4. Dacă este necesar să se plătească despăgubiri potrivit prezentului articol, SAC SB va solicita NĂMO BOD să caute contribuţii suplimentare pentru a acoperi costurile. Plata va fi efectuată de către NAMA.
  20.3. În baza responsabilităţii comune, aşa cum a fost reglementată la alin. 20.1.1, participanţii vor despăgubi statul de pavilion cu privire la responsabilităţile şi pretenţiile de orice fel care pot apărea ca o consecinţă a înregistrării aeronavelor C-17. Orice cost care apare va fi suportat de toţi participanţii, inclusiv de participantul ungar, potrivit tabelului 2 din anexa B.
  20.4. Responsabilităţile şi pretenţiile de orice fel rezultând din utilizarea aeronavelor C-17 în ostilităţi, la care se aplică art. 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, nu vor implica răspunderea sau responsabilitatea financiară a statelor PfP, cu excepţia situaţiei în care acestea participă. Dacă un stat PfP nu participă, nu va participa la suportarea costurilor necesare plăţii unor astfel de despăgubiri.
  20.5. Responsabilităţile şi pretenţiile rezultând din utilizarea aeronavelor C-17 în cadrul participării directe la conflicte armate nu vor fi împărţite de participantul care a optat să nu participe în acea misiune.
  20.6. Angajaţii şi agenţii contractanţilor nu sunt consideraţi personal civil al participantului, pentru scopurile prezentului articol.


  Articolul 21

  Principii şi proceduri financiare pentru Grupul de transport aerian de mare capacitate
  21.1. Principii generale
  21.1.1. NFRP va guverna administrarea din punct de vedere financiar a operaţiilor şi sprijinului pentru HAW.
  21.1.2. Participanţii vor asigura toată asistenţa posibilă pentru a minimiza costurile operaţiilor HAW.
  21.2. Principii financiare
  21.2.1. Cerinţele de finanţare pentru sprijin naţional specific acordat pesonalului militar al unui participant care este numit la HAW (cum ar fi sprijin naţional administrativ şi facilităţi locale, precum cazarea şi îngrijirea medicală) sunt responsabilitatea participantului respectiv.
  21.3. Costuri pentru personalul militar
  21.3.1 Funcţiile militare ale HAW sunt înfiinţate potrivit prevederilor CONOPS.
  21.3.2. Ocuparea funcţiilor este o responsabilitate naţională în conformitate cu alin. 15.5.1. Fiecare participant va asigura ocuparea cel puţin a unei funcţii în cadrul HAW.
  21.3.3. Contribuţiile cu personal militar vor fi considerate costuri nonfinanciare în cadrul plafonului de cost al Programului SAC, în conformitate cu NFRP.
  21.3.4. Participanţii care încadrează mai multe funcţii decât cotele stabilite în tabelul 2 din anexa B vor fi creditaţi cu echivalentul contribuţiei nonfinanciare suplimentare.
  21.3.5. Participanţii care încadrează mai puţine funcţii decât cotele stabilite în tabelul 2 din anexa B vor asigura, în mod echivalent, contribuţii financiare adiţionale la bugetul operaţional.
  21.4. Procesul bugetar
  21.4.1. HAW va fi finanţat printr-un buget anual pentru operaţii, administrat de NAMA. HAW/CC va înainta cererea de buget anual, prin SAC SB, către NĂMO BOD, în vederea aprobării.
  21.4.2. HAW/CC este autorizat să execute bugetul aprobat pentru operaţii, în funcţie de cerinţele cotidiene pentru operare şi administrare.
  21.4.3. Dacă este necesar ca HAW să opereze cu o frecvenţă care depăşeşte nivelul operaţional normal aşa cum a fost stabilit în bugetul pentru operaţii, HAW/CC trebuie să informeze SAC SB despre rata accelerată a cheltuielilor. Dacă este necesar să se identifice contribuţii suplimentare ale participanţilor, SAC SB va informa NĂMO BOD asupra acestor cerinţe pentru aprobarea de către BOD a contribuţiilor suplimentare în avans de cheltuirea lor.
  21.4.4. Despăgubirile care trebuie plătite potrivit art. 20 ("Responsabilităţi şi cereri de despăgubire în legătură cu operaţiile") vor fi procesate în conformitate cu prevederile alin. 20.2.
  21.5. Rambursări
  21.5.1. Cheltuielile implicate de desfăşurarea misiunilor în sprijinul oricărei persoane sau entităţi care nu este participant la prezentul SAC MoU vor fi suportate de către participanţii în cauză. Orice rambursare primită de către participanţi dintr-o astfel de misiune va fi reţinută de aceştia în conformitate cu legile şi regulamentele lor naţionale.


  Articolul 22

  Managementul configuraţiei
  22.1. Sarcini şi responsabilităţi
  22.1.1. NAMA va realiza managementul configuraţiei (CM) pentru toate sistemele aeronavelor deţinute de NĂMO, pentru hardware, software, simulatoare şi echipament special de sprijin, în conformitate cu CONOPS şi CONSUP.
  22.2. Va fi menţinută interoperabilitatea cu sistemele Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (USAF). Participanţii vor asigura, cât mai mult posibil, interoperabilitatea între HAW şi sistemele naţionale cu care HAW poate interfera.


  Capitolul IV Aspecte generale


  Articolul 23

  Diseminarea şi folosirea informaţiilor
  23.1. Generalităţi
  23.1.1. Participanţii recunosc că succesul Programului SAC depinde de schimbul complet şi prompt al informaţiilor necesare desfăşurării acestuia. Participanţii vor obţine suficiente informaţii şi dreptul de a folosi asemenea informaţii pentru a dobândi, administra, sprijini şi exploata avioanele C-17 şi alte active. Natura şi volumul informaţiilor ce vor fi obţinute vor fi în conformitate cu obiectivele enunţate în art. 3 ("Obiective şi arie de aplicare").
  23.1.2. Transferului de informaţii i se vor aplica următoarele prevederi privind controlul exportului:
  23.1.2.1. Transferul de informaţii va fi în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile ale participantului furnizor. La momentul transferului către un alt participant sau către NĂMO, dacă nu se interzice în alt mod de către oficialii autorizaţi ai participantului furnizor, toate informaţiile controlate la export furnizate de către acel participant către un alt participant sau către NĂMO pot fi retransferate către contractanţi, subcontractanţi, viitori contractanţi şi viitori subcontractanţi, pe baza cerinţelor din art. 9 ("Aranjamente contractuale"). Informaţiile controlate la export pot fi furnizate de către contractanţi, subcontractanţi, viitori contractanţi şi viitori subcontractanţi din statul unui participant către contractanţii, subcontractanţii, viitorii contractanţi şi viitorii subcontractanţi din statul unui alt participant în aplicarea prezentului SAC MoU, pe baza condiţiilor stabilite în autorizaţii sau alte aprobări emise de către guvernul participantului furnizor, în conformitate cu legislaţia şi reglementările sale aplicabile controlului exportului.
  23.1.2.2. Dacă un participant consideră că este necesar să exercite o restricţie cu privire la informaţiile controlate la export, aşa cum se stipulează în alin. 23.1.2.1, acesta va informa cu promptitudine ceilalţi participanţi. Dacă o restricţie este astfel exercitată şi un participant afectat obiectează, membrul în cadrul NĂMO BOD al acelui participant va informa cu promptitudine ceilalţi membri din cadrul NĂMO BOD ai celorlalţi participanţi şi aceştia se vor consulta de îndată în vederea discutării modalităţilor de soluţionare a acestor probleme sau pentru a atenua orice efecte contrare.
  23.1.2.3. Prin derogare de la prevederile prezentului SAC MoU referitoare la protecţia informaţiilor, în special de la prevederile art. 10, ale prezentului articol, ale art. 25 ("Aranjamente de securitate") şi ale art. 26 ("Informaţii neclasificate controlate"), prevederile specifice controlului exportului stipulate în art. 9 ("Aranjamente contractuale") şi ale prezentului articol nu se vor aplica transferurilor de informaţii între participanţi, alţii decât Departamentul Apărării al Statelor Unite, atunci când asemenea schimburi nu includ informaţii aparţinând Statelor Unite, controlate la export.
  23.1.3. Prin derogare de la orice alte prevederi ale prezentului capitol, diseminarea informaţiilor se va face numai în conformitate cu politicile naţionale corespunzătoare ale participanţilor, legislaţia şi reglementările privind diseminarea.
  23.2. Proprietatea informaţiilor
  23.2.1. Toate drepturile de proprietate asupra informaţiilor, subiect al oricăror drepturi existente ale participanţilor, decurgând din informaţii, vor aparţine celui care le-a produs.
  23.2.2. Toate informaţiile care sunt supuse restricţiilor privind diseminarea sau folosirea, cu respectarea drepturilor de proprietate asupra informaţiilor, vor fi identificate şi marcate şi vor fi mânuite ca informaţii neclasificate controlate sau ca informaţii clasificate, în funcţie de clasificarea de securitate.
  23.2.3. Pentru participanţii membri NATO, prevederile Acordului NATO cu privire la comunicarea informaţiilor tehnice în scopuri de apărare, încheiat la Bruxelles la 19 octombrie 1970, şi procedurile de aplicare a acordului NATO menţionat mai sus, aprobate de NAC la 1 ianuarie 1971 (sau orice acord sau proceduri subsecvente), se vor aplica informaţiilor supuse drepturilor de proprietate intelectuală (IPR). Participanţii PfP consimt introducerea în SAC PSI a prevederilor privind protecţia informaţiilor, în măsura în care legislaţia şi reglementările naţionale o permit, şi care nu sunt mai puţin severe decât acordurile/aranjamentele de securitate aplicabile, incluzând procedurile de aplicare ale acestora, în vigoare între aceşti participanţi şi NATO.
  23.3. Informaţiile generate sau asigurate de către participanţi în desfăşurarea Programului SAC vor fi mânuite în conformitate cu alin. 23.4-23.8.
  23.4. Informaţii guvernamentale viitoare
  23.4.1. Aducerea la cunoştinţă
  23.4.1.1. Toate informaţiile guvernamentale viitoare generate de angajaţii militari sau civili ai unui participant vor fi aduse prompt şi gratuit la cunoştinţa participanţilor şi NĂMO.
  23.4.2. Utilizarea
  23.4.2.1. Fiecare participant şi NĂMO pot utiliza informaţiile guvernamentale viitoare, gratuit, pentru scopuri de apărare. Participantul care generează informaţiile guvernamentale viitoare va păstra, de asemenea, dreptul de a le utiliza. Orice vânzare sau alt transfer către un terţ va fi supus(ă) prevederilor art. 10 ("Vânzări şi transferuri către terţe părţi").
  23.5. Informaţii guvernamentale preexistente
  23.5.1. Aducerea la cunoştinţă
  23.5.1.1. Fiecare participant, la cerere, va aduce prompt şi gratuit la cunoştinţa celorlalţi participanţi şi a NĂMO orice informaţii guvernamentale preexistente relevante, generate de angajaţii săi militari sau civili în afara cadrului prezentului SAC MoU, cu următoarele condiţii:
  23.5.1.1.1. Asemenea informaţii guvernamentale preexistente sunt necesare sau utile pentru implementarea prezentului SAC MoU, participantul în posesia căruia se află informaţiile guvernamentale preexistente fiind cel care determină, după consultarea cu participanţii solicitanţi, dacă sunt "necesare pentru" sau "utile" în implementarea prezentului SAC MoU.
  23.5.1.1.2. Asemenea informaţii guvernamentale preexistente pot fi făcute disponibile numai dacă nu se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale deţinătorilor.
  23.5.1.1.3. Aducerea la cunoştinţă a unor astfel de informaţii guvernamentale preexistente se face conform politicilor naţionale şi reglementărilor privind aducerea la cunoştinţă, ale participantului furnizor.
  23.5.1.1.4. Orice aducere la cunoştinţă sau transfer al unor asemenea informaţii guvernamentale preexistente către contractanţi se face conform legislaţiei şi reglementărilor privind controlul exporturilor.
  23.5.2. Utilizarea
  23.5.2.1. Informaţiile guvernamentale preexistente furnizate de către un participant participantului solicitant pot fi folosite în mod gratuit de către sau în folosul participantului solicitant pentru scopurile Programului SAC. Cu toate acestea, conform drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de către alte entităţi decât participanţii, asemenea informaţii guvernamentale preexistente pot fi folosite pentru scopuri de apărare de către participantul solicitant, în mod gratuit, când astfel de informaţii sunt necesare pentru folosirea informaţiilor viitoare. Participantul furnizor, consultându-se cu ceilalţi participanţi, va determina dacă informaţiile guvernamentale preexistente sunt necesare pentru folosirea informaţiilor viitoare. Participantul furnizor îşi păstrează toate drepturile asupra informaţiilor guvernamentale preexistente.
  23.6. Informaţiile viitoare ale contractanţilor
  23.6.1. Aducerea la cunoştinţă
  23.6.1.1. Informaţiile viitoare ale contractanţilor generate şi furnizate de către contractanţi vor fi aduse prompt şi gratuit la cunoştinţa participanţilor şi a NĂMO.
  23.6.2. Utilizarea
  23.6.2.1. Fiecare participant şi NĂMO pot folosi sau pot să fi folosit în mod gratuit pentru scopuri de apărare toate informaţiile viitoare ale contractanţilor generate şi furnizate de către contractanţi participanţilor. Participantul ai cărui contractanţi generează şi furnizează informaţii viitoare ale contractanţilor îşi păstrează toate drepturile de utilizare a acestora, conform contractelor aplicabile. Orice vânzare sau alt transfer către un terţ a informaţiilor viitoare ale contractanţilor va fi supus prevederilor art. 10.
  23.7. Informaţiile preexistente ale contractanţilor
  23.7.1. Aducerea la cunoştinţă
  23.7.1.1 NĂMO sau un participant contractant va face disponibile celorlalţi participanţi şi NĂMO prompt şi gratuit toate informaţiile preexistente ale contractanţilor generate de contractanţi, care sunt furnizate în cadrul contractelor atribuite în conformitate cu prezentul SAC MoU. Orice alte informaţii preexistente generate de contractanţi, aflate în posesia unui participant, vor fi aduse prompt şi gratuit la cunoştinţa celorlalţi participanţi şi a NĂMO, la cerere, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
  23.7.1.2. Astfel de informaţii preexistente ale contractanţilor sunt necesare sau utile pentru Programul SAC, participantul în posesia căruia se află informaţiile fiind cel care determină, după consultarea cu participanţii solicitanţi şi NĂMO, dacă sunt "necesare pentru" sau "utile" în Programul SAC.
  23.7.1.3. Asemenea informaţii preexistente ale contractanţilor pot fi făcute disponibile numai dacă nu se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale deţinătorilor.
  23.7.1.4. Aducerea la cunoştinţă a unor astfel de informaţii preexistente ale contractanţilor se face conform politicilor naţionale şi reglementărilor participantului furnizor privind aducerea la cunoştinţă.
  23.7.1.5. Orice aducere la cunoştinţă sau transfer a/al unor astfel de informaţii preexistente ale contractanţilor către contractanţi se face conform legislaţiei şi reglementărilor participantului furnizor privind controlul exporturilor.
  23.7.2. Utilizarea
  23.7.2.1. Toate informaţiile preexistente ale contractanţilor furnizate de contractanţi în cadrul contractelor atribuite în conformitate cu prezentul SAC MoU pot fi folosite în mod gratuit de către sau în folosul participantului solicitant şi NĂMO pentru scopurile Programului SAC, cu limitările impuse de deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală, alţii decât participanţii. Orice alte informaţii preexistente ale contractanţilor furnizate de către contractanţii unui participant şi aduse la cunoştinţa unui participant solicitant sau NĂMO pentru scopurile Programului SAC pot fi folosite în mod gratuit de către sau în folosul participantului solicitant şi NĂMO pentru scopurile Programului SAC, cu limitările impuse de deţinătorii drepturilor de proprietate intelectuală, alţii decât participanţii; de asemenea, când sunt necesare pentru folosirea informaţiilor viitoare, asemenea informaţii preexistente ale contractanţilor pot fi folosite pentru scopuri de apărare de către participantul solicitant sau NĂMO, conform unor termeni convenabili şi rezonabili, necesar a fi stabiliţi împreună cu contractantul. Participantul furnizor, consultându-se cu ceilalţi participanţi şi NĂMO, va determina dacă informaţiile preexistente ale contractanţilor sunt necesare pentru folosirea informaţiilor viitoare. Participantul furnizor îşi păstrează toate drepturile asupra informaţiilor preexistente ale contractanţilor.
  23.8. Utilizări alternative ale informaţiilor
  23.8.1. Orice informaţii preexistente furnizate de un participant vor fi folosite de către ceilalţi participanţi şi NĂMO numai pentru scopurile prevăzute în prezentul SAC MoU, dacă participantul furnizor nu a consimţit altfel, în scris.
  23.8.2. Consimţământul anterior scris al fiecărui participant va fi cerut pentru folosirea informaţiilor viitoare în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul SAC MoU.
  23.9. Patentele
  23.9.1. Fiecare participant şi NAMA vor include în toate contractele pentru Programul SAC o prevedere ce va reglementa modul de a dispune în ceea ce priveşte drepturile asupra invenţiilor şi brevetelor referitoare la acestea care fie:
  23.9.1.1. prevăd că participantul îşi va păstra proprietatea asupra tuturor acestor invenţii împreună cu dreptul de a solicita patentul pentru aceleaşi invenţii fără a fi împiedicat de contractantul respectiv; sau
  23.9.1.2. prevăd faptul că contractantul va avea dreptul de proprietate (sau îl poate reţine) pentru asemenea invenţii, împreună cu dreptul de a solicita patentul pentru aceleaşi invenţii, cu asigurarea dreptului participanţilor de a folosi gratuit invenţiile şi orice brevete derivate, în condiţii conforme prevederilor alin. 23.7.2.1 al acestui articol.
  23.9.2. Prevederile alin. 23.9.3-23.9.6 se vor aplica cu privire la drepturile de brevet pentru toate invenţiile angajaţilor militari sau civili ai participanţilor, inclusiv cei din facilităţile guvernamentale, precum şi pentru toate invenţiile contractanţilor, pentru care participantul contractant sau NĂMO are drept de proprietate sau este îndreptăţit să îl achiziţioneze.
  23.9.3. Atunci când un participant are sau poate dobândi dreptul de a solicita un patent referitor la o invenţie, acel participant se va consulta cu ceilalţi participanţi asupra depunerii unei asemenea cereri. Participantul care are sau primeşte dreptul de proprietate asupra unei asemenea invenţii în alte state va depune, va dispune depunerea sau va oferi celorlalţi participanţi posibilitatea de a depune cereri de patent referitoare la acea invenţie, în numele participantului care deţine dreptul de proprietate. Un participant va notifica imediat celorlalţi participanţi şi NĂMO depunerea unei cereri de patent. Dacă un participant care a depus sau a dispus depunerea unei cereri de patent renunţă la efectuarea procedurilor aferente cererii sau renunţă la menţinerea brevetului atribuit sau emis conform cererii, acel participant va notifica celorlalţi participanţi şi NĂMO această decizie şi va permite celorlalţi participanţi sau NĂMO să continue procedurile sau să menţină brevetul, după caz.
  23.9.4. Fiecărui participant îi vor fi furnizate copii ale cererilor de patent depuse şi a brevetelor atribuite, referitoare la invenţiile Programului SAC.
  23.9.5. Fiecare participant va acorda celorlalţi participanţi şi NĂMO o licenţă neexclusivă, irevocabilă, cu titlu gratuit, conform brevetului, pentru invenţii, pentru a aplica sau a fi aplicată invenţia pe plan internaţional, pentru Programul SAC.
  23.9.6. Pentru participanţii membri NATO, cererile de brevet care urmează a fi depuse sau declararea altor drepturi de proprietate intelectuală decurgând din prezentul SAC MoU, care conţin informaţii clasificate, vor fi protejate şi mânuite într-o manieră nu mai puţin strictă decât cea prevăzută în Acordul NATO pentru protecţia reciprocă a secretului invenţiilor brevetate din domeniul apărării, încheiat la Paris la 21 septembrie 1960 şi procedurile sale de implementare (sau orice alt acord sau proceduri subsecvente). Participanţii membri PfP consimt la introducerea prevederilor (PSI) care nu sunt mai puţin stricte decât cele prevăzute în acordul NATO pentru protecţia reciprocă a secretului invenţiilor brevetate din domeniul apărării, încheiat la Paris la 21 septembrie 1960 şi Procedurile sale de implementare, în măsura în care legislaţia şi reglementările naţionale ale acelor participanţi permit. Pentru participanţii membri PfP, în cazul unei neconcordanţe între PSI şi acordul NATO menţionat mai sus, PSI va prevala.
  23.10. Fiecare participant va notifica celorlalţi participanţi orice pretenţii ridicate împotriva acelui participant din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală reieşite pe parcursul activităţilor derulate în cadrul Programului SAC în numele unuia sau mai multor participanţi. În măsura posibilului, ceilalţi participanţi vor furniza informaţiile aflate în posesia lor, care ar putea fi folosite în apărarea împotriva unor asemenea pretenţii. Fiecare participant va fi responsabil de rezolvarea unor asemenea pretenţii din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ridicate împotriva sa şi se va consulta cu ceilalţi participanţi pe timpul procedurii şi înaintea oricărei înţelegeri în privinţa acestor pretenţii. Participanţii vor împărţi costurile rezolvării unor asemenea pretenţii din încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, proporţional cu contribuţia lor financiară la respectiva lucrare, specificate în tabelul 2 din anexa B. În măsura permisă de legislaţiile, reglementările şi practicile naţionale, participanţii vor autoriza şi îşi vor da consimţământul pentru folosirea şi producerea pe parcursul lucrărilor executate în cadrul Programului SAC a oricărei invenţii brevetate sau, după cum se consideră necesar pentru lucrările din cadrul Programului SAC, vor autoriza şi îşi vor da consimţământul pentru dreptul de utilizare necomercială acordat sau furnizat în alt mod de către statele respective.


  Articolul 24

  Vizite la facilităţi
  24.1. Fiecare participant va permite vizite ale angajaţilor celorlalţi participanţi sau ale angajaţilor contractanţilor celorlalţi participanţi, în legătură cu Programul SAC, la facilităţile sale de apărare, agenţii şi laboratoare şi la facilităţile industriale ale contractanţilor, cu condiţia ca vizita să fie autorizată de către participanţi şi ca angajaţii să aibă certificatul de securitate necesar şi relevant, precum şi nevoia de a cunoaşte.
  24.2. Personalului vizitator i se va solicita să se conformeze regulilor de securitate ale participantului-gazdă. Orice informaţie diseminată sau furnizată vizitatorilor va fi considerată ca furnizată participantului care sponsorizează personalul vizitator şi va fi supusă prevederilor prezentului SAC MoU.
  24.3. Cererile de vizitare de către personalul unui participant la o facilitate a celuilalt participant va fi coordonată prin canale oficiale şi se va conforma procedurilor de vizitare stabilite ale participantului-gazdă. Cererile de vizitare vor purta numele Programului SAC şi vor fi înaintate în conformitate cu procedurile internaţionale de vizitare [astfel cum sunt stipulate de către Documentul nr. 7 al Grupului de lucru multinaţional pentru securitate industrială (MISWG)]
  24.4 Listele cu personalul fiecărui participant, care solicită vizitarea frecventă a facilităţilor celorlalţi participanţi, vor fi înaintate prin canale oficiale, în conformitate cu procedurile internaţionale pentru vizitele frecvente.


  Articolul 25

  Aranjamentele de securitate
  25.1. Toate informaţiile clasificate schimbate sau generate în legătură cu prezentul SAC MoU vor fi folosite, transmise, stocate, mânuite şi protejate în conformitate cu legislaţia şi reglementările naţionale ale participanţilor aplicabile în domeniul securităţii, în măsura în care acestea oferă un grad de protecţie nu mai puţin sever decât cel stipulat pentru informaţiile clasificate NATO, aşa cum este prevăzut în documentul C-M (2002)49 (Securitatea în cadrul Organizaţiei Atlanticului de Nord) şi amendamentele sale subsecvente.
  25.2. Informaţiile clasificate vor fi tranferate numai pe canale guvernamentale sau pe canale aprobate de autorităţile naţionale de securitate (NSAs)/autorităţile desemnate de securitate (DSAs) ale participanţilor. Informaţiile de acest gen vor purta nivelul de clasificare şi vor indica ţara de origine.
  25.3. Fiecare participant va lua toate măsurile legale pe care le are la dispoziţie pentru a se asigura că informaţiile clasificate puse la dispoziţie sau generate în baza prezentului SAC MoU sunt protejate de transmiterea mai departe, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. 25.6, numai dacă ceilalţi participanţi consimt la o asemenea transmitere. În consecinţă, fiecare participant se va asigura că:
  25.3.1. primitorii nu vor transmite informaţia clasificată niciunui guvern, niciunei organizaţii naţionale sau altei entităţi a unei terţe părţi fără consimţământul prealabil scris al participantului emitent, în conformitate cu procedurile stabilite în art. 10 ("Vânzări şi transferuri către terţe părţi");
  25.3.2. primitorii nu vor utiliza informaţiile clasificate pentru alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul SAC MoU;
  25.3.3. primitorii vor respecta orice restricţii privitoare la distribuţie şi acces la informaţiile clasificate care sunt emise în baza prezentului SAC MoU.
  25.4. Participanţii vor investiga toate cazurile în care este cunoscut sau în care sunt indicii pentru a crede că informaţiile clasificate puse la dispoziţie sau generate în baza prezentului SAC MoU au fost pierdute sau dezvăluite unor persoane neautorizate. Fiecare participant va informa de asemenea, în mod prompt şi exhaustiv, pe ceilalţi participanţi asupra detaliilor evenimentelor de acest gen şi asupra rezultatelor finale ale investigaţiilor, precum şi asupra măsurilor luate pentru a preveni repetarea unor astfel de situaţii, în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale.
  25.5. NSA/DSA a participantului unde este acordat un contract clasificat îşi va asuma responsabilitatea de a administra pe teritoriul statului său măsurile de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu legile şi regulamentele sale naţionale. Înainte de transmiterea către un contractant, viitor contractant sau subcontractant a oricărei informaţii clasificate primite în baza prezentului SAC MoU, NSA/DSA:
  25.5.1. va asigura că respectivii contractanţi, viitori contractanţi sau subcontractanţi şi facilităţile lor au capacitatea de a proteja informaţiile în mod corespunzător;
  25.5.2. va acorda autorizaţie de securitate facilităţilor, dacă sunt corespunzătoare;
  25.5.3. va acorda autorizaţie de securitate întregului personal ale cărui îndatoriri de serviciu necesită acces la informaţii clasificate, dacă este corespunzător;
  25.5.4. va asigura că tot personalul care are acces la informaţii clasificate este informat asupra responsabilităţilor de a proteja informaţiile clasificate în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale în domeniul securităţii informaţiilor şi cu prevederile prezentului SAC MoU;
  25.5.5. va desfăşura periodic inspecţii de securitate la facilităţile autorizate, pentru a se asigura că informaţiile clasificate sunt protejate în mod corespunzător;
  25.5.6. va asigura că accesul la informaţii clasificate este limitat la acele persoane care au necesitatea de a cunoaşte pentru aplicarea prevederilor prezentului SAC MoU.
  25.6. Contractanţii, viitorii contractanţi sau subcontractanţi care sunt identificaţi de NSA/DSA ca aflându-se sub controlul financiar, administrativ, politic sau managerial al unor cetăţeni ori entităţi ai/ale unor terţe părţi pot participa la un contract sau subcontract care necesită acces la informaţii clasificate puse la dispoziţie sau generate în baza prezentului SAC MoU numai când există măsuri aplicabile în vigoare care să asigure că cetăţenii sau entităţile altei terţe părţi nu vor avea acces la informaţiile clasificate. Dacă astfel de măsuri aplicabile nu sunt în vigoare pentru a preveni accesul cetăţenilor sau al altor entităţi ai/ale unei terţe părţi, ceilalţi participanţi vor fi consultaţi pentru a aproba anterior un astfel de acces.
  25.7. Pentru orice facilitate unde vor fi utilizate informaţii clasificate, participantul sau contractantul responsabil va aproba numirea unei/unor persoane cu grad corespunzător pentru a putea exercita în mod efectiv responsabilităţile de protecţie la o astfel de facilitate a informaţiilor clasificate în legătură cu prezentul SAC MoU. Aceşti oficiali vor fi responsabili pentru limitarea accesului la informaţii clasificate implicate de prezentul SAC MoU la acele persoane cărora li s-a aprobat accesul în mod corespunzător şi au necesitatea de a cunoaşte.
  25.8. Fiecare participant va asigura că accesul la informaţii clasificate este limitat la acele persoane care deţin autorizaţiile de securitate necesare şi au o nevoie specifică de a avea acces la informaţii clasificate pentru a participa la Programul SAC.
  25.9. SAC SB va elabora şi păstra o PSI şi un Ghid de clasificări de securitate (SCG) pentru Programul SAC. SAC PSI şi SAC SCG descriu metodele prin care informaţiile vor fi clasificate, marcate, utilizate, transmise şi protejate şi vor cere ca marcajele pentru toate informaţiile clasificate controlate la export să includă inscripţiile aplicabile pentru controlul exporturilor, identificate în SAC PSI potrivit legilor şi regulamentelor naţionale. SAC PSI şi SAC SCG, precum şi modificările la acestea vor fi evaluate şi aprobate de către NSAs/DSAs ale participanţilor şi sunt aplicabile întregului personal al NAMA, guvernelor şi contractanţilor care participă la Programul SAC. SCG va face obiectul unor analize şi revizuiri periodice cu scopul de a scădea nivelul de clasificare al informaţiilor din Programul SAC, de câte ori acest lucru se impune.
  25.10. SAC PSI şi SAC SCG se aplică, de asemenea, şi HAW. În CONOPS şi CONSUP sunt descrise proceduri de securitate specifice pentru protecţia aeronavelor C-17, a încărcăturilor şi a personalului.
  25.11. Dincolo de orice prevedere a acestui articol, transmiterea informaţiilor clasificate va fi în conformitate cu legile şi regulamentele naţionale ale participanţilor.
  25.12. Informaţiile puse la dispoziţie sau generate în baza prezentului SAC MoU pot primi cel mult un nivel de clasificare echivalent cu NATO secret. Existenţa prezentului SAC MoU este neclasificată, ca şi conţinutul său.


  Articolul 26

  Informaţiile neclasificate controlate
  26.1. Dacă nu se prevede altfel în prezentul SAC MOU sau după cum a fost autorizat în scris de către participantul emitent, informaţiile neclasificate controlate furnizate sau generate ca urmare a prezentului SAC MOU vor fi controlate după cum urmează:
  26.1.1. Asemenea informaţii vor fi utilizate numai pentru scopurile autorizate pentru folosirea informaţiilor, aşa cum este specificat în art. 23 ("Diseminarea şi folosirea informaţiilor").
  26.1.2. Accesul la asemenea informaţii va fi limitat la personalul al cărui acces este necesar pentru folosirea permisă conform alin. 26.1.1 şi va fi supus prevederilor art. 10 ("Vânzări şi transferuri către terţe părţi").
  26.1.3. Fiecare participant va lua toate măsurile legale de care dispune, care pot include şi clasificarea naţională, pentru a împiedica diseminarea ulterioară (inclusiv condiţiile conform oricăror prevederi legale), cu excepţia celor prevăzute de alin.
  26.1.2. exceptând cazul în care participantul emitent consimte la o asemenea dezvăluire. În cazul unei diseminări neautorizate sau dacă devine probabil că informaţiile vor trebui dezvăluite conform unor prevederi legale, va fi trimisă o notificare imediată participantului emitent.
  26.2. Pentru a asista în asigurarea unui control adecvat, participantul emitent va asigura că informaţiile neclasificate controlate sunt în mod adecvat marcate pentru a se evidenţia natura lor confidenţială. Informaţiile controlate privind exportul ale participanţilor vor fi marcate în conformitate cu marcajele de control al exportului ale participantului, aşa cum sunt prezentate în SAC PSI. De asemenea, Participanţii vor decide anterior, în scris, asupra marcajelor care vor fi amplasate pe orice alte tipuri de informaţii neclasificate controlate şi vor descrie asemenea marcaje în SAC PSI.
  26.3. Informaţiile neclasificate controlate furnizate sau generate ca urmare a prezentului SAC MoU vor fi mânuite de asemenea manieră încât să se asigure controlul, aşa cum este stipulat la alin. 26.1.
  26.4. Înainte de a autoriza furnizarea informaţiilor neclasificate controlate către contractanţi, participanţii se vor asigura că aceşti contractanţi sunt obligaţi juridic să controleze asemenea informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului articol.


  Articolul 27

  Aderarea unor participanţi ulteriori şi schimbarea orelor de zbor declarate
  27.1. Un stat membru NATO poate deveni participant în Programul SAC prin votul unanim afirmativ al NĂMO BOD şi SAC SB. Aderarea unui alt stat membru NATO va fi supusă condiţiilor pentru statutul de membru, aşa cum sunt prevăzute de Carta NĂMO pentru NĂMO BOD, SAC SB şi dacă posibilul stat membru este de acord.
  27.2. Un stat PfP poate deveni participant în Programul SAC prin votul unanim afirmativ al NĂMO BOD şi SAC SB. Un stat PfP agreat va încheia un acord de participare la NĂMO. Acordul de participare la NĂMO va reglementa toate aspectele necesare ale acestei participări, inclusiv drepturile şi obligaţiile faţă de NATO, şi va fi confirmat de către NĂMO BOD şi SAC BOD şi aprobat de către NAC. Cu toate acestea, un stat membru PfP nu va obţine personalitatea internaţională a NATO şi nici nu va obţine, în virtutea art. IV din Acordul de la Ottawa, personalitatea juridică a NATO.
  27.3. Contribuţia financiară a fiecărui participant care aderă la Programul SAC va fi, de regulă, conformă cu principiile de împărţire a costurilor convenite în prezentul SAC MoU (art. 8 "Principii şi proceduri financiare"). Contribuţia propusă va fi luată în considerare şi negociată între participanţii existenţi şi candidat; participanţii existenţi intenţionează ca fiecare participant care aderă să ramburseze participanţilor existenţi o parte echitabilă a costurilor de achiziţie şi investiţii, aşa cum a fost convenit de SAC SB. Participanţii existenţi intenţionează ca fiecare participant care aderă să între în Programul SAC cu un angajament anual de minimum 40 de ore de zbor.
  27.4. Participanţii care doresc să îşi modifice cota individuală din Programul SAC se vor conforma procedurilor prevăzute pentru noii participanţi, aşa cum este prevăzut în alin. 27.3.
  27.5. Aderarea sau modificarea orelor de zbor anuale declarate se va face printr-un amendament la prezentul SAC MoU, care va fi semnat de toţi participanţii existenţi şi participantul care aderă, dacă este cazul.
  27.6. Aderarea sau modificarea orelor de zbor declarate va intra în vigoare de la data ultimei semnături a amendamentului corespunzător la prezentul SAC MoU.


  Articolul 28

  Taxe, impuneri vamale şi alte impuneri similare
  28.1. Având în vedere faptul că NĂMO/NAMA se va bucura de privilegiile referitoare la scutiri de taxe, impuneri vamale şi alte impuneri similare pe teritoriile tuturor statelor părţi la Acordul de la Ottawa, participanţii vor desfăşura achiziţiile, exporturile, importurile etc. pentru Programul SAC prin NĂMO/NAMA.
  28.2. În măsura în care permit legislaţiile naţionale şi regulamentele participanţilor, aceştia se vor strădui să asigure că taxele, taxele vamale şi alte impuneri similare sau restricţii cantitative/calitative identificabile în ceea ce priveşte importul şi exportul nu vor fi impuse în legătură cu Programul SAC.
  28.3. Participanţii implicaţi se vor strădui să asigure că acele taxe, taxe vamale şi impuneri similare cărora li se pot aplica reduceri, după cum a fost specificat anterior, nu intră în preţul informaţiei sau al materialelor produse în cadrul AMP. Participanţii vor administra aceste taxe, taxe vamale şi impuneri similare în cel mai favorabil mod pentru executarea satisfăcătoare a dispoziţiilor descrise în prezentul SAC MoU.
  28.4. Referitor la participanţi, cu excepţia statului-gazdă, dacă sunt percepute taxe, taxe vamale şi impuneri similare, acestea vor fi suportate de către participantul din ţara în care sunt percepute, drept costuri ale acelui participant, dincolo de costurile comune ale Programului SAC.
  28.5. Referitor la statul-gazdă, scutirea de taxe, taxe vamale şi impuneri similare necesară pentru ca NĂMO să îşi îndeplinească sarcinile va fi reglementată în Acordul de găzduire al naţiunii gazdă (HNA) între NĂMO şi statul-gazdă în termeni nu mai puţini favorabili pentru Programul SAC decât aceia reglementaţi în prezentul articol.


  Articolul 29

  Soluţionarea disputelor
  29.1. Toate disputele privind interpretarea şi aplicarea prezentului SAC MoU vor fi soluţionate numai prin consultare între participanţii implicaţi şi nu vor fi supuse spre rezolvare vreunei instanţe naţionale sau internaţionale ori unei terţe părţi.


  Articolul 30

  Amendare, retragere şi încetarea valabilităţii
  30.1. Prezentul SAC MoU poate fi amendat în orice moment prin consimţământul scris al participanţilor. Orice amendament va intra în vigoare în conformitate cu prevederile sale.
  30.2. În situaţia în care un participant doreşte să se retragă din prezentul SAC MoU, se vor aplica următoarele proceduri:
  30.2.1. Înainte de a notifica formal retragerea, vor avea loc consultări amănunţite între participanţi cu privire la consecinţele retragerii şi la posibilitatea de a o evita sau de a minimiza consecinţele.
  30.2.2. Orice participant care se retrage din prezentul SAC MoU îi va informa pe toţi ceilalţi participanţi, în scris, asupra acestei intenţii, cu nu mai puţin de un an în avans faţă de data la care retragerea va produce efecte.
  30.2.3. Retragerea din prezentul SAC MoU înseamnă, inter alia, retragerea din NĂMO, dacă participantul nu e semnatar al altui MoU asociat cu NĂMO. În cazurile unde este posibil, participanţii care rămân vor înainta, în comun, o cerere la NAC, prin secretarul general al NATO, pentru a amenda Carta NĂMO în mod corespunzător.
  30.2.4. SAC SB va avea în vedere şi va decide ce aranjamente trebuie încheiate pentru continuarea şi ducerea la îndeplinire a acestui Program SAC pentru a da satisfacţie tuturor participanţilor.
  30.3. Participantul care se retrage îşi va respecta pe deplin toate angajamentele până la data retragerii efective.
  30.4. Participantul care se retrage va lua toate măsurile necesare în limita competenţelor sale, după cum vor solicita ceilalţi participanţi, de a da asigurări că Programul SAC poate continua între participanţii rămaşi, în conformitate cu prezentul SAC MoU.
  30.5. Toate costurile directe care apar ca rezultat al retragerii, incluzând costurile oricărei încetări a unui contract sau modificarea cauzată de retragere, vor fi suportate de către participantul care se retrage, numai dacă nu se decide altfel de către SAC SB. Participanţii rămaşi vor determina, împreună cu participantul care se retrage, aranjamentul cel mai avantajos în această privinţă. Cu toate acestea, costul pentru participantul care se retrage nu va depăşi angajamentul său total cum este reglementat în prezentul SAC MoU, luând în considerare sumele cu care a contribuit deja participantul care se retrage.
  30.6. Toate informaţiile şi drepturile conexe primite în baza prezentului SAC MoU, care au fost în vigoare înainte de retragere, vor fi reţinute de către participanţi, potrivit prevederilor prezentului SAC MoU aflate în vigoare anterior retragerii.
  30.7. Prezentul SAC MoU poate să îşi înceteze valabilitatea în orice moment prin consimţământul scris unanim al participanţilor. O asemenea încetare a valabilităţii se va efectua în termenii cei mai avantajoşi din punct de vedere economic. Dacă NĂMO va fi desfiinţată de către NAC, participanţii vor suporta în comun costurile ieşirii din vigoare, după luarea în considerare a oricăror beneficii derivând din vânzarea activelor, în conformitate cu Carta NĂMO şi cu cotele de participare, astfel cum au fost obţinute specificate în tabelele 1 şi 2 din anexa B.
  30.8. Dacă prezentul SAC MoU îşi încetează valabilitatea, aeronava C-17 pusă la dispoziţie de Statele Unite, drept contribuţie nonfinanciară, va fi returnată Statelor Unite utilizând procedurile referitoare la dreptul de a dispune de active din Carta NĂMO.
  30.9. Beneficiile respective şi responsabilităţile participanţilor privind prevederile art. 10 ("Vânzări şi transferuri către terţe părţi"), ale art. 11 ("Transferurile de echipamente şi materiale"), ale art. 12 ("Răspunderea NĂMO şi cereri de despăgubire"), ale art. 23 (Diseminarea şi folosirea informaţiilor"), ale art. 25 ("Aranjamente de securitate"), ale art. 29 ("Soluţionarea disputelor") şi ale prezentului articol, vor continua să se aplice indiferent de amendarea, retragerea, încetarea valabilităţii sau împlinirea termenului prezentului SAC MoU.


  Articolul 31

  Prevederi finale
  31.1. Toate activităţile participanţilor în baza prezentului SAC MoU se vor desfăşura în conformitate cu legile şi regulamentele lor naţionale, inclusiv cu cele referitoare la controlul exporturilor, şi vor respecta dreptul internaţional şi obligaţiile lor internaţionale.
  31.2. Prezentul SAC MoU nu este în contradicţie cu legile şi regulamentele naţionale ale participanţilor sau cu dreptul internaţional şi înţelegerile în vigoare. În caz de conflict între prezentul SAC MoU şi legile şi regulamentele naţionale şi/sau dreptul şi înţelegerile internaţionale, ultimele vor prevala asupra prezentului SAC MoU.
  31.3. Dacă un participant se va afla în situaţia de a nu fi în măsură să respecte prevederile prezentului SAC MoU, îi va informa cu promptitudine pe ceilalţi participanţi, în scris. Participanţii se vor consulta imediat cu scopul de a continua, eventual într-o formulă modificată sau restrânsă. Dacă acest lucru nu este acceptabil pentru toţi participanţii, se vor aplica prevederile art. 30 ("Amendare, retragere şi încetarea valabilităţii").
  31.4. Nimic din prezentul SAC MoU nu exprimă intenţia de a impune că Finlanda şi Suedia pot beneficia sau pot fi obligate de prevederile Acordului de la Ottawa.
  31.5. Responsabilităţile participanţilor, potrivit prezentului SAC MoU, vor face obiectul disponibilităţii fondurilor pentru aceste scopuri.
  31.6. Cu excepţia Cartei NĂMO, prezentul SAC MoU prevalează asupra oricăror alte memorandumuri, aranjamente şi documentaţii referitoare la AMP. Acolo unde există neconcordanţe între documente, termenii prezentului SAC MoU, astfel cum vor fi interpretaţi de SAC SB, prevalează.
  31.7. Nimic din prezentul SAC MoU nu va putea fi înţeles ca o obligaţie a participanţilor de a lua parte sau de a sprijini orice operaţie C-17.


  Articolul 32

  Participarea industrială
  32.1. Pentru participanţii care au o cerinţă de participare industrială, acei participanţi sau industriile lor pot stabili aranjamente cu contractanţii Programului SAC în privinţa cooperării în afara domeniului de aplicare al prezentului SAC MoU.
  32.2. Niciun participant nu va impune vreo cerinţă de participare industrială sau alte compensaţii industriale ori comerciale în legătură cu prezentul SAC MoU, care nu sunt conforme cu acesta.


  Articolul 33

  Data intrării în vigoare şi durata
  33.1. Prezentul SAC MoU, care cuprinde un cuvânt introductiv, 34 de articole şi două anexe, va fi semnat şi aprobat de către participanţi, în conformitate cu procedurile lor naţionale. Prezentul SAC MoU va intra în vigoare între participanţii care l-au aprobat la data la care împreună vor totaliza un număr de 3.500 de ore de zbor (numărul minim de ore de zbor), iar pentru participanţii care vor aproba prezentul SAC MoU după aceea, acesta va intra în vigoare, pentru acei participanţi, la data la care îl aprobă.
  33.1.1. Prin derogare de la cele de mai sus, prezentul SAC MoU nu va intra în vigoare până când participantul ungar, în calitate de gazdă, nu l-a semnat şi aprobat.
  33.1.2. Participantul american, în calitatea sa de depozitar al prezentului SAC MoU, va notifica participanţii când cerinţa privind numărul total minim al orelor de zbor va fi îndeplinită. Prezentul SAC MoU va fi în vigoare pentru o perioadă de treizeci (30) de ani.
  33.1.3 Durata poate fi modificată prin consimţământul participanţilor prin amendare potrivit art. 30 ("Amendare, retragere şi încetarea valabilităţii") din prezentul SAC MoU.
  33.2. Cotele de participare pentru fiecare participant nu vor fi mai mari decât acelea prezentate în tabelul 4 din anexa B. Cota de participare aferentă segmentului Achiziţii pentru Statele Unite nu se va schimba; cu toate acestea, dacă alţi participanţi în afară de cei iniţiali vor semna prezentul SAC MoU, cotele de participare ale celorlalţi participanţi vor fi recalculate şi noii participanţi se vor alătura Programului SAC având aceleaşi drepturi şi obligaţii ca în situaţia în care ar fi semnat prezentul SAC MoU la data intrării sale în vigoare.
  33.3. Dacă un participant nu semnează prezentul SAC MoU în termen de 3 luni de la intrarea sa în vigoare, acel participant va fi considerat un nou-venit potrivit dispoziţiilor art. 27 ("Aderarea unor participanţi ulteriori şi schimbarea orelor de zbor declarate").


  Articolul 34

  Limba, copiile şi semnătura
  34.1. Limba oficială a Programului SAC este limba engleză.
  34.2. Prezentul SAC MoU este semnat într-un exemplar original. Participantul american va pune la dispoziţia fiecărui participant copii certificate şi va servi ca depozitar al documentului original.
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII DIN REPUBLICA BULGARIA
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  indescifrabil
  Funcţia:
  ministrul adjunct al apărării
  Data:
  7 mai 2008
  Locul:
  Sofia
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII CEHE
  Semnătura: -
  Numele: -
  Funcţia: -
  Data: -
  Locul: -
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII ESTONIA
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Jaak Aaviksoo
  Funcţia:
  ministrul apărării
  Data:
  27 iunie 2008
  Locul:
  Tallin
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII FINLANDA
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Jyri Hakanies
  Funcţia:
  ministrul apărării
  Data:
  19 iunie 2008
  Locul:
  Helsinki
  SAC MoU
  PENTRU GUVERNUL REPUBLICII UNGARE
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Imre Szekeres
  Funcţia:
  ministrul apărării
  Data:
  31 martie 2008
  Locul:
  Budapesta
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII ITALIENE
  Semnătura: -
  Numele: -
  Funcţia: -
  Data: -
  Locul: -
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII LETONIA
  Semnătura: -
  Numele: -
  Funcţia: -
  Data: -
  Locul: -
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII LITUANIA
  Semnătura;
  indescifrabilă
  Numele:
  Arvydas Plestys
  Funcţia:
  şeful Direcţiei politica de armamente, Ministerul Apărării Naţionale
  Data:
  30 mai 2008
  Locul:
  Vilnius
  SAC MoU
  PENTRU MINISTRUL APĂRĂRII AL REGATULUI ŢĂRILOR DE JOS
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  E. van Middelkoop
  Funcţia:
  ministrul apărării
  Data:
  12 iunie 2008
  Locul:
  Sediul NATO, Bruxelles
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII AL REGATULUI NORVEGIEI
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Anne-Grete Strom-Erichsen
  Funcţia:
  ministrul apărării
  Data:
  20 iunie 2008
  Locul:
  Oslo, Norvegia
  SAC MoU
  PENTRU MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE AL REPUBLICII POLONE
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Czeslaw Piatas
  Funcţia:
  secretar de stat
  Data:
  15 iulie 2008
  Locul:
  Varşovia
  SAC MoU
  PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Corneliu Dobriţoiu
  Funcţia:
  secretarul de stat pentru politica de apărare şi planificare, Ministerul Apărării
  Data:
  30 iulie 2008
  Locul:
  Bucureşti
  SAC MoU
  PENTRU MINISTERUL APĂRĂRII AL REPUBLICII SLOVENIA
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Karl Erjavec
  Funcţia:
  ministrul apărării
  Data:
  11 iunie 2008
  Locul:
  Liubliana
  SAC MoU
  PENTRU GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Sten Tolgfors
  Funcţia:
  ministrul apărării
  Data:
  11 martie 2008
  Locul:
  Stockholm
  SAC MoU
  PENTRU DEPARTAMENTUL APĂRĂRII AL STATELOR UNITE ALE AMERICII
  Semnătura:
  indescifrabilă
  Numele:
  Gordon England
  Funcţia:
  secretarul adjunct al apărării
  Data:
  11 iunie 2008
  Locul:
  Washington, DC


  Anexa A
  PLANUL GENERAL AL FAZELOR
      Timp (T) Acţiune
      T0 Intrarea în vigoare a SAC MoU
      T0 + 2 săptămâni Înfiinţarea NĂMO; numirea NAMA GM
      T0 + 1 lună Semnarea LOA cu asumarea obligaţiilor (depozitarea
                              fondurilor); începerea construcţiilor de
                              infrastructură la MOB
      T0 + 3 luni Stabilirea funcţiilor pentru personalul
                              participanţilor; organizarea iniţială finalizată
      T0 + 6 luni Activarea HAW
      Anterior primului C-17 Finalizarea proiectelor esenţiale de infrastructură
                              a MOB
      Când e posibil Contribuţia nefinanciară a SUA, constând într-un
                              avion C-17
      T0 + 10 luni Livrarea primului avion C-17 achiziţionat prin FMS
                              (capacitate operaţională limitată)
      T0 + 14 luni Livrarea celui de-al doilea avion C-17 achiziţionat
                              prin FMS (capacitate operaţională limitată)
      T0 + 19 luni Capacitate operaţională faza I (posibilitate
                              limitată de reparaţii, posibilitate limitată de
                              echipamente de sprijin şi piese de schimb)
      T0 + 23 luni Capacitate operaţională faza II (capacitate de
                              verificare la bază, posibilitate dezvoltată de
                              reparaţii cu mai multe echipamente de sprijin şi
                              piese de schimb)
      T0 + 31 luni Capacitate operaţională faza III (cea mai mare
                              parte a echipamentelor de sprijin şi a pieselor
                              de schimb e disponibilă, capabilitate de sprijin
                              autonomă)
      T0 + 37 luni Capacitate operaţională deplină (FOC)


  Anexa B
  ASPECTE FINANCIARE
      BY 2007 în milioane USD

                                                   Costul-ţintă Plafon de cost
      Total segment Achiziţie
      (SAC MoU alin. 8.3.1/8.1.1) $1,199.2 $1,319.2
         Achiziţia aeronavelor prin FMS $773.638
         Sprijin prin FMS $387.868
         Costuri de locare - BA
         Papa, Ungaria $37.736
      Segment operaţional anual (SAC
      MoU alin. 8.3.2/8.1.2) $147.159 $176.591
         Costuri fixe
            Sprijinul ulterior prin FMS $69.288
            Personalul în misiune $17.765
            Sprijinul indirect $2.030
            Costuri recurente pentru
            facilităţi la Papa $1.007
            Costuri recurente pentru
            simulator $2.800
            Pregătire $5.765
            Modificări importante $4.000
            Certificare + Înregistrare $0.207
            TCTO/Mentenanţă $3.000
            Costuri administrative ale NĂMO $10.003
         Costuri variabile
            Aprovizionarea cu consumabile $0.653
            Carburant $20.522
            DLR (Nivel depozit reparabil) $0.385
            Alimentare în aer $3.793
            Depăşire $0.746
            Servicii aeroportuare $5.195
      Investiţie opţională ulterioară
      (SAC MoU alin. 8.3.3/8.1.3) $27.980 $33.576
            Simulator $26.840
            Facilitate simulator $1.140
      SAC MoU
            Segment achiziţie $1,199.2 $1,319.2
            Segment operaţii (26 ani) $3,826.1 $4,591.4
            Opţiune simulator $27.980 $33.576
      TOTAL SAC MoU $5,053.4 $5,944.1

  Tabel 1
  Cota de participare în segmentul Achiziţie
  ┌──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ │Ore de zbor declarate │ Cota de participare │
  │ │ │ în segmentul Achiziţie │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Bulgaria │ 65 │ 1,70% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Republica Cehă │ 40 │ 1,04% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Estonia │ 45 │ 1,18% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Finlanda │ 100 │ 2,61% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Ungaria │ 50 │ 1,31% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Italia │ 300 │ 7,84% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Letonia │ 45 │ 1,18% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Lituania │ 45 │ 1,18% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Olanda │ 500 │ 13,07% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Norvegia │ 400 │ 10,46% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Polonia │ 150 │ 3,92% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │România │ 200 │ 5,23% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Slovenia │ 60 │ 1,57% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Suedia │ 550 │ 14,38% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │SUA │ 1.000 │ 33,33% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │TOTAL*) │ 3.550 │ 100% │
  └──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

  _________ Notă *) La 1.000 de ore de zbor per aeronavă. SUA vor asigura un avion echivalent. Cotele de participare ajustate, pentru a contabiliza cota de 33,3% a SUA.
  Tabel 2
  Cota de participare la operaţii
  ┌──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
  │ │Ore de zbor declarate │ Cota de participare │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Bulgaria │ 65 │ 1,83% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Republica Cehă │ 40 │ 1,13% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Estonia │ 45 │ 1,27% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Finlanda │ 100 │ 2,82% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Ungaria │ 50 │ 1,41% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Italia │ 300 │ 8,45% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Letonia │ 45 │ 1,27% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Lituania │ 45 │ 1,27% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Olanda │ 500 │ 14,08% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Norvegia │ 400 │ 11,27% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Polonia │ 150 │ 4,23% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │România │ 200 │ 5,63% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Slovenia │ 60 │ 1,69% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │Suedia │ 550 │ 15,49% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │SUA │ 1.000 │ 28,17% │
  ├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │TOTAL │ 3.550 │ 100% │
  └──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘

  Tabel 3
  Cota de participare în funcţie de categorie
  ┌────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────┐
  │ │Cota de participare│Cota de participare│ Numărul │
  │ │ în segmentul │ în segmentul │ actual │
  │ │ Achiziţie │ Operaţii │ de zbor │
  │ │ (Tabel 1) │ (Tabel 2) │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Segment Achiziţie │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Achiziţie aeronave prin FMS│ X │ │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Sprijin prin FMS │ X │ │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Costuri de locare-BA Papa, │ │ │ │
  │ Ungaria │ X │ │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Segment Operaţii │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Costuri fixe │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Sprijin ulterior prin FMS │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Personal în misiune │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Sprijin indirect │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Costuri recurente pentru │ │ │ │
  │facilităţile de la Papa │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Costuri recurente pentru│ │ │ │
  │ simulator │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Pregătire │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Modificări majore │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Certificare + │ │ │ │
  │ înregistrare │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ TCTO/Mentenanţă │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Costuri administrative ale │ │ │ │
  │NĂMO │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Costuri variabile │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Furnizarea de consumabile │ │ │ X │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Carburant │ │ │ X │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ DLR (Nivel depozit │ │ │ │
  │ reparabil) │ │ │ X │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Alimentare în aer │ │ │ X │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Depăşire │ │ │ X │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Servicii aeroportuare │ │ │ X │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │Investiţie opţională │ │ │ │
  │ulterioară │ │ │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Stimulator │ │ X │ │
  ├────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┤
  │ Facilitate simulator │ │ X │ │
  └────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────┘

  Tabel 4
  SAC MoU intră în vigoare la 3.500 de ore de zbor
  ┌──────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┐
  │ │Ore de zbor│ Cota de │ Cota de │
  │ │ declarate │ participare │ participare │
  │ │ │ în segmentul│ în segmentul │
  │ │ │ Achiziţii │ Operaţii │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Bulgaria │ 65 │ 1,73% │ 1,86% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Republica Cehă │ 40 │ 1,07% │ 1,14% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Estonia │ 45 │ 1,20% │ 1,29% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Finlanda │ 100 │ 2,67% │ 2,86% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Ungaria │ 50 │ 1,33% │ 1,43% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Italia │ 300 │ 8,00% │ 8,57% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Letonia │ 45 │ 1,20% │ 1,29% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Lituania │ 45 │ 1,20% │ 1,29% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Olanda │ 500 │ 13,33% │ 14,29% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Norvegia │ 400 │ 10,67% │ 11,43% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Polonia │ 150 │ 4,00% │ 4,29% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │România │ 200 │ 5,33% │ 5,71% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Slovenia │ 60 │ 1,60% │ 1,71% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │Suedia │ 550 │ 14,67% │ 15,71% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │SUA │ 1.000 │ 33,33% │ 28,57% │
  ├──────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
  │TOTAL │ 3.500 │ │ │
  └──────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┘

  _________