HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 (*actualizată*)
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
(actualizată la data de 1 iunie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării pentru introducerea pe piaţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care alte dispoziţii legale fac referire în mod expres la aceasta.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 359 din 20 mai 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 28 mai 2015.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.


  Articolul 4

  Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu la care se face referire la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
  a) semnalizare de securitate şi/sau de sănătate - semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situaţie determinată şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz;
  b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol;
  c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizează asupra unui risc sau unui pericol;
  d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indică adoptarea unui comportament specific;
  e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenţă ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
  f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele prevăzute la lit. b)-e);
  g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicaţie specifică, a cărui vizibilitate este asigurată prin iluminare de intensitate suficientă;
  h) panou suplimentar - panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), care furnizează informaţii suplimentare;
  i) culoare de securitate - culoarea căreia îi este atribuită o semnificaţie specifică;
  j) simbol sau pictogramă - imaginea care descrie o situaţie sau indică un comportament specific şi care este utilizată pe un panou ori pe o suprafaţă luminoasă;
  k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât să se creeze o suprafaţă luminoasă;
  l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale;
  m) comunicare verbală - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială;
  n) gest-semnal - mişcarea şi/sau poziţia braţelor şi/sau a mâinilor într-o formă codificată, având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.


  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor


  Secţiunea 1 Obligaţii generale


  Articolul 6

  (1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi să verifice existenţa acesteia.
  (2) Pentru alegerea semnalizării adecvate, angajatorul trebuie să ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.


  Articolul 7

  Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă trebuie să satisfacă cerinţele minime prevăzute în anexele nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 8

  În interiorul întreprinderilor şi/sau unităţilor trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian, fără a aduce atingere cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 5.


  Secţiunea a 2-a Informarea şi instruirea lucrătorilor


  Articolul 9

  Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizată la locul de muncă, fără a aduce atingere art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.


  Articolul 10

  (1) Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucţiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006.
  (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă semnificaţia semnalizării, mai ales a celei care conţine cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat.


  Secţiunea a 3-a Consultarea şi participarea lucrătorilor


  Articolul 11

  Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.


  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 12

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescripţiilor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abrogă.

  *
  Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Şereş
  p. Ministrul sănătăţii publice,
  Ervin-Zoltan Szekely,
  secretar de stat
  Ministrul mediului
  şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 iulie 2006.
  Nr. 971.

  Anexa 1

  CERINTE 26/07/2006


  Anexa 2

  CERINTE 26/07/2006


  Anexa 3

  CERINTE 26/07/2006


  Anexa 4

  CERINTE 26/07/2006


  Anexa 5

  CERINTE 26/07/2006


  Anexa 6

  CERINTE 26/07/2006


  Anexa 7

  CERINTE 26/07/2006


  Anexa 8

  CERINTE 26/07/2006


  Anexa 9

  CERINTE 26/07/2006