NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 14 martie 2011 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2066 din 8 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 176 din 14 martie 2011.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Fondul cultural național este gestionat de Administrația Fondului Cultural Național, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea și funcționarea Administrației Fondului Cultural Național, cu modificările ulterioare.(2) Veniturile proprii ale Fondului cultural național provin din sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța.(3) Veniturile proprii ale Fondului cultural național se încasează, se administrează și se contabilizează de Administrația Fondului Cultural Național, potrivit dispozițiilor legale, și sunt utilizate pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.


  Articolul 2

  În sensul prevederilor ordonanței, următorii termeni se definesc astfel:
  a) prin operatori economici se înțelege persoanele juridice de drept privat, precum și asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate potrivit legii, care desfășoară activitățile prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță;
  b) prin încasări/venituri, după caz, realizate de operatorii economici se înțelege acțiunea de a încasa o sumă de bani într-o perioadă de timp și care se reflectă în extrasul de cont ori în registrul de casă;
  c) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietatea publică sau după monumentele ori componente ale monumentelor istorice aflate în proprietatea publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanță, se înțelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din formă bidimensională în formă tridimensională ori din formă tridimensională în formă bidimensională, a imaginii totale sau parțiale, a simbolului ori a unei părți componente caracteristice bunului respectiv;
  d) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b) din ordonanță, se înțelege acel bun cultural mobil care face obiectul vânzării prin licitație publică, indiferent dacă a fost clasat sau nu, conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 05-06-2019, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 )

  e) prin monument istoric, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), c), i) și o) din ordonanță, se înțelege orice bun imobil, așa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;
  f) prin publicații interzise spre vânzare minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se înțelege materialele tipărite, care conțin preponderent imagini și/sau texte ce reprezintă nemijlocit organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală, cu excepția materialelor cu caracter didactic, educativ, științific sau sanitar;
  g) prin fonograme, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanță, se înțelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conțin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală, violență fizică și psihică, care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliază tehnicile criminale;
  h) prin videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanță, se înțelege videogramele definite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conțin: scene de violență fizică și psihică repetată, scene cu conținut de cruzime sau sadism, scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliază tehnicile criminale, scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol, scene care prezintă modalități de satisfacere a dorințelor sexuale și de divertisment sexual, scene pornografice;
  i) prin operatori economici care comercializează bunuri culturale provenite din import, prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanță, se înțelege operatorii economici care introduc și comercializează pe teritoriul României, direct sau indirect, bunuri culturale provenite din străinătate;
  j) prin produse de artă populară se înțelege produse manufacturate, realizate în atelierele meșterilor tradiționali, precum și produse de artizanat, realizate în serie, în ateliere specializate;
  k) prin incinta sau domeniul public aflată/aflat în zona de protecție a monumentelor istorice proprietate publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanță, se înțelege monumentul istoric aflat în proprietatea publică sau zona de protecție a acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, aflată pe domeniul public;
  l) prin operatori economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic, prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță, se înțelege impresarii artistici, așa cum aceștia sunt definiți de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare;
  m) prin servicii vocale cu conținut erotic, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanță, se înțelege serviciile cu valoare adăugată furnizate pe cale vocală, prin apelare telefonică, care conțin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală;
  n) prin servicii cu valoare adăugată, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanță, se înțelege serviciile definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
  o) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanță se înțelege 10% din prețul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  p) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță se înțelege 10% din prețul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la de art. 26 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  q) prin investiții autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcțiile amplasate în zona de protecție ale monumentelor istorice proprietate publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanță, se înțelege lucrări de investiții, construcții noi și/sau consolidări, amenajări sau extinderi ale construcțiilor existente, amplasate în zonele de protecție ale monumentelor istorice, aflate în proprietate publică;
  r) prin fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. p) din ordonanță, se înțelege sumele puse la dispoziția Fondului cultural național de către organismele internaționale, pe bază de acorduri și convenții;
  s) prin încasările Loteriei Române se înțelege sumele realizate din desfășurarea activităților prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare.


  Capitolul II Stabilirea și vărsarea sumelor datorate Fondului cultural național

  Articolul 3

  Sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță reprezintă contribuții încasate pentru Fondul cultural național, al căror cuantum și mod de determinare se stabilesc după cum urmează:
  a) cota de 5%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanță, este adăugată la încasări, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorul economic care, în baza unui contract încheiat, în condițiile legii, cu administratorul bunului - mobil sau imobil - în cauză, realizează și comercializează reproduceri, copii sau mulaje ale acestuia;
  b) cotele de 5% și, respectiv, 2%, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanță, sunt adăugate la comisionul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de casa de licitație sau agenția imobiliară care a intermediat vânzarea;
  c) cotele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d)-e) din ordonanță se adaugă la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care editează publicațiile în referință respective care produc sau închiriază fonogramele/videogramele;
  d) cota de 3% prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. f) din ordonanță este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de către operatorii economici care comercializează tipăriturile în cauză;
  (la 29-09-2014, Lit. d) a art. 3 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 2.624 din 17 septembrie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 29 septembrie 2014. )

  e) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanță este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care importă și comercializează, în condițiile legii, bunurile culturale în cauză;
  f) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanță este adăugată la procentul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care intermediază vânzarea produselor în cauză;
  g) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanță este adăugată la veniturile din activitățile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activități;
  h) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanță este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activități;
  i) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanță este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care desfășoară activitățile respective;
  j) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță este adăugată la veniturile obținute din activitatea de impresariat artistic, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de operatorii economici care desfășoară respectiva activitate;
  k) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanță este aplicată la devizul general al investițiilor autorizate, fiind datorată de titularul lucrărilor, persoană juridică;
  l) cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. ț) din ordonanță se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o lună
  (la 05-06-2019, Litera l) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 )


  Articolul 4

  Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) lit. a)-k) din ordonanță se calculează lunar de către plătitori, se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte, și se varsă de către aceștia în bugetul Fondului cultural național, până la data de 15 a lunii următoare.


  Articolul 5
  (1) Sumele reprezentând cota instituită conform art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanță se calculează lunar de către plătitori și se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte.(2) Sumele reprezentând cotele prevăzute la alin. (1) se rețin și se varsă în bugetul Fondului cultural național de către operatorii rețelelor de comunicații electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective.(3) Abrogat.
  (la 05-06-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 )
  (4) Operatorii rețelelor de comunicații electronice pot vărsa sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanță până la data de 15 a lunii următoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, după caz.(5) În facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor rețelelor de comunicații electronice prevăzuți la alin. (2) se va evidenția distinct suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanță.


  Articolul 6

  Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanță se calculează și se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță se calculează și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.


  Articolul 7

  Suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanță se calculează și se varsă, la momentul autorizării, de către titularul lucrărilor de investiții autorizate, pe baza devizului general al lucrării, urmând ca până la finele lunii următoare celei în care s-a efectuat recepția finală a lucrării să fie regularizată suma datorată, în funcție de devizul final al lucrării.


  Articolul 8

  Sumele datorate de Compania Națională "Loteria Română" - S.A. se calculează și se virează până la data de 25 a lunii următoare pentru încasările realizate în luna curentă.


  Articolul 9

  Responsabilitatea pentru corecta calculare a sumelor reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) din ordonanță revine întotdeauna plătitorilor.


  Articolul 10

  Virarea sumelor datorate Fondului cultural național se evidențiază în declarația lunară, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Articolul 11

  Declarația lunară privind obligațiile de plată către Fondul cultural național se va depune prin intermediul aplicației disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro, fie prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Administrației Fondului Cultural Național din municipiul București, situat în str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, până la data de 25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară.
  (la 05-06-2019, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 )


  Articolul 12
  (1) Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO58TREZ70120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 1, pe seama Administrației Fondului Cultural Național, având cod fiscal 17966770.
  (la 05-06-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 )
  (2) Pentru disponibilitățile bănești existente în contul de trezorerie menționat la alineatul precedent se acordă dobândă, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  În ordinul de plată operatorii economici vor menționa expres:
  "Reprezintă contribuția/restanța/penalități pentru Fondul cultural național de ...........%, potrivit art. 21 alin. (1) lit. .... din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, aferentă/aferente lunii ..................., anul ......., pentru veniturile realizate, în sumă de ..................lei".


  Capitolul III Elaborarea și execuția bugetului Fondului cultural național

  Articolul 14
  (1) În cadrul Administrației Fondului Cultural Național se constituie un compartiment distinct, abilitat să gestioneze sumele care constituie Fondul cultural național, cu atribuții în asigurarea evidenței colectării cotelor pe operatori economici, urmărirea depunerii declarației, precum și corelarea sumelor cuprinse în declarații cu sumele virate.(2) Administrația Fondului Cultural Național, prin compartimentul prevăzut la alin. (1), va colabora îndeaproape cu organismele și instituțiile subordonate ale Ministerului Finanțelor Publice, abilitate să realizeze controlul respectării obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul cultural național, precum și cu serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.


  Articolul 15

  Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului cultural național, întocmit de Administrația Fondului Cultural Național, se aprobă de către directorul acestei instituții, cu acordul ordonatorului principal de credite.


  Articolul 16

  Contul de execuție bugetară a Fondului cultural național se întocmește și se raportează trimestrial și anual la termenele transmise de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (ca anexă la situația financiară întocmită de Administrația Fondului Cultural Național).


  Articolul 17

  Sumele încasate în cursul anului, conform art. 21 alin. (1) din ordonanță, și neconsumate până la sfârșitul exercițiului financiar se reportează în anul următor.


  Capitolul IV Dispoziții finale și tranzitorii

  Articolul 18
  (1) Neachitarea cotelor la termenele prevăzute la cap. II atrage perceperea de majorări de întârziere, în conformitate cu dispozițiile actelor normative privind taxele și impozitele datorate la bugetul de stat.(2) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul cultural național.


  Articolul 19
  (1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din ordonanță.(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanță.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 20

  Controlul respectării obligațiilor de plată a contribuțiilor la Fondul cultural național, în condițiile și la termenele stabilite în prezentele norme metodologice, precum și constatarea contravențiilor prevăzute la art. 24 din ordonanță se efectuează de către reprezentanții organelor cu atribuții în domeniul controlului fiscal, precum și de împuterniciți ai Administrației Fondului Cultural Național și/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, după caz.


  Articolul 21

  Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data aprobării lor prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.


  Anexă

  la normele metodologice
  - Model -
  DECLARAȚIE LUNARĂ
  privind obligația de plată la Fondul cultural
  național pe luna ...................., anul ..........

  Denumirea plătitorului ...................................................
  Codul fiscal ....................., numărul/data autorizației/certificatului
  de înmatriculare ...............................
  Sediul/Domiciliul: localitatea ....................., str. .................
  nr. ........., bl. ........., sc. ......., ap. ........., sectorul/
  județul ................., codul poștal ..............., telefon/fax .........
  Conturi bancare Banca
  ................... ......................
  ................... ......................
  ................... ......................

  A. Obligația de plată la Fondul cultural național

  Contribuția lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare

  Valoarea contribuției (lei)

  Restanțe* (lei)

  Total datorat (lei)

  0

  1

  2

  3 = 2*1

  4

  5 = 3 + 4

  Litera

  Procentul

  Baza de calcul al contribuției (lei)

  a)

  5%

  b)

  5%

  c)

  2%

  d)

  20%

  e)

  20%

  f)

  3%

  g)

  2%

  h)

  2%

  i)

  2%

  j)

  1%

  k)

  1%

  l)

  10%

  m)

  10%

  n)

  10%

  o)

  3%

  ț)

  2%

  TOTAL

  * Se va specifica luna pentru care se declară restanța.
  (la 05-06-2019, Secțiunea A din Anexă a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 )

  B. Documentul de plată

  Nr.
  crt.

  Numărul documentului
  de plată

  Explicația plății
  (contribuție lunară,
  restanțe, penalități)

  Suma
  (lei)

  Cunoscând pedeapsa aplicată infracțiunii de fals în acte publice, declar că am examinat această declarație și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.
  Numele .......................................
  Prenumele ....................................
  Data .........................................
  Funcția*) ....................................
  Semnătura și ștampila ........................
  -------
  *) Director/Director general sau altă persoană autorizată.

  -----