ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 18 iunie 2008
pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 23 iunie 2008  Având în vedere că obiectivul asumat la nivelul Uniunii Europene de asigurare a liberei circulaţii a capitalurilor, persoanelor şi a serviciilor implică înlăturarea oricăror bariere administrative şi tehnice,
  luând în considerare necesitatea îndeplinirii obligaţiei de simplificare a formalităţilor de înregistrare în registrul comerţului şi facilitare a accesului la serviciile oferite de oficiile registrului comerţului, obligaţie asumată de autorităţile române prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană,
  ţinând seama de faptul că legislaţia românească în materia societăţilor comerciale a fost armonizată cu exigenţele impuse de Prima Directivă a Consiliului 68/51/CEE de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul art. 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, fiind reglementată şi posibilitatea transmiterii electronice a cererilor de înmatriculare sau înregistrare a menţiunilor în registrul comerţului,
  văzând că Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în implementarea dispoziţiilor legale de transpunere, a realizat "Sistemul de formulare electronice inteligente", care oferă comercianţilor posibilitatea de a utiliza un sistem avansat de formulare electronice interactive, realizat la standarde europene, prin care se pot înmatricula şi înregistra menţiuni în registrul comerţului,
  dat fiind că rezolvarea cererilor transmise electronic este împiedicată de formalităţile de ordin material de aplicare a timbrului judiciar pe cerere şi, respectiv, de anulare a acestuia,
  luând în considerare necesitatea eliminării cât mai urgente a obstacolelor în ceea ce priveşte înregistrarea electronică a comercianţilor prin reglementarea unei proceduri alternative prin care oficiile registrului comerţului să încaseze contravaloarea timbrului judiciar,
  având în vedere că obligaţia României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de aliniere a legislaţiei româneşti la standardele impuse de acquis-ul comunitar în materia societăţilor comerciale presupune atât luarea unor măsuri de ordin legislativ pentru armonizare, cât şi asigurarea implementării acestora, neasigurarea accesului comercianţilor la sistemul informatic reprezentând o încălcare a dispoziţiilor Primei Directive a Consiliului 68/51/CEE, statul român fiind pasibil de sancţiuni patrimoniale pentru nerespectarea obligaţiilor ce decurg din tratate,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (4) al articolului 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) În cazul cererilor de înmatriculare/înregistrare a menţiunilor în registrul comerţului, transmise în formă electronică, oficiile registrului comerţului vor încasa contravaloarea timbrului judiciar aplicabil. Dispoziţiile art. 6 alin. (2) se aplică în mod corespunzător."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  p. Ministrul justiţiei,
  Theodor Cătălin Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 18 iunie 2008.
  Nr. 77.
  _________