LEGE nr. 464 din 18 iulie 2001
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 30 iulie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Materiile explozive fabricate în ţara şi cele importate pot fi experimentate sau folosite numai cu aprobarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotărâre a Guvernului.
  Amestecurile explozive simple pot fi preparate numai de persoane autorizate, conform normelor specifice de protecţie a muncii pentru depozitarea, transportul şi folosirea materiilor explozive.
  Dacă organele prevăzute la alin. 1 completează sau modifica normele privind producerea de materii explozive din import, beneficiarii au obligaţia respectării şi a acestor norme.
  Materiile explozive cu destinaţie militară, fabricate în ţara, precum şi cele importate pot fi experimentate sau folosite cu aprobarea Ministerului Apărării Naţionale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotărâre a Guvernului."
  2. Alineatul 2 al articolului 5 se abroga.
  3. La articolul 8, alineatele 1, 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Pentru a putea produce şi prepara materii explozive, persoanele fizice şi juridice care, potrivit legii, au ca obiect astfel de operaţiuni sunt obligate să obţină, în prealabil, autorizaţia inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii şi a inspectoratului de poliţie al judeţului sau a Direcţiei Generale de Poliţie a Muncipiului Bucureşti şi să se înregistreze la aceste autorităţi.
  Obligaţia de a obţine, în prealabil, autorizaţia şi de a se inregistra la autorităţile prevăzute la alin. 1 revine şi persoanelor care deţin, transporta, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepţia unităţilor şi formatiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Comandamentului Protecţiei Civile.
  Aceleaşi obligaţii le au şi persoanele care produc, deţin, transporta sau comercializează obiecte artizanale de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc, în scopuri tehnice, asemenea obiecte pe bază de amestecuri pirotehnice."
  4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Transportul şi manuirea explozivilor propriu-zişi şi ale mijloacelor de iniţiere şi aprindere, cu excepţia obiectelor artizanale de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice şi a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizaţi şi numai cu personal special instruit pentru asemenea operaţiuni. Transportul şi manuirea obiectelor artizanale de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice şi ale celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează de către personal special instruit."
  5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Paza transporturilor de materii explozive de la producător la depozitele de baza, de consum sau complexe, indiferent de mijlocul de transport, se asigura de către unităţile competente ale Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.
  Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la depozitele de consum, precum şi de la depozitele de consum la locurile de utilizare situate în afară incintei unităţii, paza se asigura de către agenţii economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de baza la cele de consum agentul economic este obligat sa anunţe în scris, în prealabil, unitatea competenţa a Ministerului de Interne pe teritoriul căreia se efectuează transportul.
  Paza materiilor explozive în tranzit pe teritoriul României se asigura de către unităţile competente ale Ministerului de Interne, contra cost, după verificarea prealabilă a integrităţii sigiliilor aplicate de expeditori, la solicitarea organelor care au atribuţii privind transporturile şi expeditiile internaţionale.
  Paza transporturilor de materii explozive cu destinaţie militară pe teritoriul României se asigura de către unităţile Ministerului Apărării Naţionale."
  6. La articolul 26, alineatul 2 va avea următorul cuprins:
  "Nu necesita să fie autorizate ca artificieri următoarele categorii de personal:
  a) personalul calificat care verifica materiile explozive la producător şi la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;
  b) personalul care manuieste şi foloseşte materii explozive, altele decât explozivii propriu-zisi şi mijloacele de iniţiere şi aprindere;
  c) personalul militar care manuieste şi foloseşte materiale explozive la activităţi în cadrul unităţilor şi formatiunilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Paza şi Comandamentului Protecţiei Civile."
  7. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - Persoanele juridice şi fizice autorizate sa fabrice, sa confectioneze sau sa comercializeze obiecte artizanale de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice şi cele pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi manuirea acestora, precum şi a materiilor din care sunt făcute, să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive."
  8. După articolul 29 se introduc articolele 29^1 -29^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 29^1. - Vânzarea obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice se realizează numai după inscriptionarea pe ambalajul acestora, în limba română, a instrucţiunilor de folosire şi a clasei din care fac parte.
  Art. 29^2. - Se interzice vânzarea obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasificate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
  Art. 29^3. - Vânzarea obiectelor de distractie artizanale fabricate sau confectionate pe bază de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate."
  9. La articolul 30, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Vânzarea de materii explozive, cu excepţia obiectelor artizanale de distractie pe bază de amestecuri pirotehnice şi a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se face numai după înscrierea în registrul prevăzut la art. 24 alin. 2, a numelui cumpărătorului, a autorizaţiei din care rezultă ca are dreptul să deţină, sa folosească sau să facă operaţiuni cu astfel de materii, precum şi cantitatea comercializata."
  10. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - Constituie contravenţii încălcarea prevederilor prezentei legi, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
  a) nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 alin. 1 şi 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 şi art. 28 alin. 1, 2 şi 4 - cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei;
  b) nerespectarea dispoziţiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. 1, art. 20, art. 29, art. 29^2 şi art. 30 - cu amendă de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei;
  c) nerespectarea dispoziţiilor art. 3, art. 4, art, 5, art. 7, art. 9, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 şi art. 29^1 - cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.
  d) nerespectarea dispoziţiilor art. 29^3 - cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 8.000.000 lei la 25.000.000 lei.
  Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice."
  11. La articolul 33, alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  "Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către politisti."
  12. Articolul 38 va avea următorul cuprins:
  "Art. 38. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnistilor.
  Normele tehnice prevăzute la alin. 1 vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  Ministerul Apărării Naţionale, în acelaşi termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  ──────────────────