ORDIN nr. 1.723 din 20 decembrie 2011 (*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
(actualizat până la data de 1 ianuarie 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.723 din 20 decembrie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 950 din 20 decembrie 2011
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 ianuarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.723 din 20 decembrie 2011; ORDINUL nr. 622 din 14 iunie 2012; ORDINUL nr. 763 din 31 iulie 2012; ORDINUL nr. 1.156 din 9 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 1.330 din 20 decembrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  ----------
  NOTA C.T.C.E. - S.A. Piatra-Neamţ
  Conform pct. 99 al art. unic din ORDINUL nr. 622 din 14 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2012, în tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "cod numeric personal (CNP)" se înlocuieşte cu sintagma "cod numeric personal/cod unic de asigurare, după caz".
  Conform art. I din ORDINUL nr. 1.330 din 20 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 decembrie 2012, se prelungeşte până la data de 28 februarie 2013 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 şi 922 bis din 27 decembrie 2011.
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. R.L. 4.319 din 20 decembrie 2011 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 4.167 din 20 decembrie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  în temeiul prevederilor:
  - art. 217 alin. (5) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, prevăzute în anexele nr. 1-40*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  --------
  *) Anexele nr. 1-40 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 şi 384 bis din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duţă


  Anexă

  NORMA 20/12/2011