HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 17 octombrie 2012 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu
(actualizată până la data de 20 februarie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 48 din 19 februarie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Garda Naţională de Mediu, denumită în continuare GNM, este instituţie publică şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  (2) GNM este un corp specializat de inspecţie şi control, iar comisarii sunt funcţionari publici cu statut specific care pot lua măsuri de sancţionare, de suspendare/sistare a activităţii ca urmare a poluării şi deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare şi a măsurilor stabilite în notele de constatare şi în rapoartele de inspecţie şi control.
  (3) Personalul GNM cu atribuţii de control este învestit cu autoritatea publică a statului, pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor, precum şi a obligaţiilor de serviciu.


  Articolul 2

  (1) GNM este responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu cea comunitară în domeniul protecţiei mediului.
  (2) GNM are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.


  Articolul 3

  (1) GNM îndeplineşte un rol activ pentru asigurarea securităţii mediului prin acţiuni de prevenire a riscurilor şi limitarea ameninţărilor de ordin ecologic, respectiv poluarea resurselor de apă, a aerului, diminuarea fertilităţii solului, poluarea transfrontalieră şi altele.
  (2) Pentru identificarea ameninţărilor şi riscurilor la adresa securităţii mediului, GNM dezvoltă cooperarea transfrontalieră la toate nivelurile, în scopul adoptării măsurilor comune privind prevenirea şi diminuarea impactului în cazul accidentelor majore şi al situaţiilor excepţionale, precum şi informarea şi atragerea publicului în soluţionarea problemelor ce ţin de ameninţările securităţii mediului.
  (3) GNM participă împreună cu celelalte autorităţi şi instituţii publice ale statului, după caz, la consilierea, educarea şi informarea populaţiei pentru asigurarea unei protecţii proactive şi responsabile a mediului şi editează publicaţii de specialitate în domeniul protecţiei mediului.
  (4) GNM poate sprijini asociaţiile/organizaţiile care au ca obiect de activitate protecţia mediului în acţiunea de înfiinţare şi funcţionare a centrelor de consultanţă, informare şi educare a cetăţenilor.


  Articolul 4

  (1) În exercitarea atribuţiilor sale, GNM cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, şi îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau în colaborare şi cooperare cu acestea, pe baza protocoalelor încheiate.
  (2) GNM cooperează cu instituţii cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organisme internaţionale de drept public şi/sau privat din cadrul Uniunii Europene în cauzele de interes comun sau în ceea ce priveşte derularea proiectelor/programelor internaţionale.


  Articolul 5

  (1) Comisarul este funcţionar public cu statut specific, care poartă, de regulă, uniformă şi exercită atribuţiile stabilite pentru GNM.
  (2) Comisarul îşi desfăşoară activitatea profesională în interesul şi în scopul protecţiei mediului, exclusiv pe baza şi în aplicarea prevederilor legale în domeniu, cu respectarea principiilor prevenţiei, imparţialităţii, nediscriminării, proporţionalităţii şi gradualităţii.


  Capitolul II Organizarea GNM


  Articolul 6

  (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 889.
  (2) Posturile prevăzute la alin. (1) se repartizează prin decizie a comisarului general al GNM pentru aparatul central şi pentru fiecare structură teritorială din subordine.


  Secţiunea 1 Comisariatul General


  Articolul 7

  (1) GNM are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Unirii nr. 78, bl. J2, sectorul 3, sediu în care funcţionează aparatul central al acesteia, denumit Comisariat General. Structura organizatorică a GNM este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Comisariatul General îndrumă şi controlează activitatea tuturor comisariatelor judeţene şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul ţării, în baza sarcinilor şi atribuţiilor stabilite de comisarul general.
  (3) Comisariatul General elaborează şi asigură realizarea strategiei de inspecţie şi control pentru GNM.
  (4) Comisariatul General, prin conducerea şi structurile sale, urmăreşte modul de realizare a atribuţiilor încredinţate comisariatelor judeţene şi stabileşte toate măsurile operative pentru optimizarea activităţii de control.
  (5) Comisarii din cadrul structurilor tehnice de specialitate ale Comisariatului General şi conducătorii acestora au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării.


  Articolul 8

  (1) GNM este condusă de un comisar general, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  (2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în această calitate pentru GNM.
  (3) Comisarul general reprezintă GNM în relaţiile cu terţii.
  (4) Comisarul general emite decizii, aprobă instrucţiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri şi alte dispoziţii specifice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor personalului GNM.
  (5) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general, se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.


  Articolul 9

  (1) Structura organizatorică detaliată a Comisariatului General al GNM, structura organizatorică a comisariatelor judeţene ale GNM, regulamentul de organizare şi funcţionare şi statul de funcţii se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general al GNM.
  (2) Comisarul general al GNM are în subordine 3 comisari generali adjuncţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  -----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de art. 23 din HOTĂRÂREA nr. 48 din 19 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 20 februarie 2013.
  (3) Domeniile de responsabilitate ale comisarilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, la propunerea comisarului general al GNM.


  Secţiunea a 2-a Comisariatele judeţene


  Articolul 10

  (1) Comisariatul General al GNM are în subordine 41 de comisariate judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", organizate ca structuri fără personalitate juridică, la nivel de serviciu.
  (2) Comisariatele judeţene, Comisariatul Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sunt conduse de un comisar-şef, funcţie publică specifică de conducere, asimilată ca salarizare funcţiei publice de şef serviciu.
  (3) Funcţia publică specifică de conducere de comisar-şef se va ocupa în condiţiile legii.
  (4) Comisarii-şefi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a comisarului general, în condiţiile legii.
  (5) Fişa postului şi atribuţiile comisarilor judeţeni se stabilesc prin decizie a comisarului general al GNM, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 11

  (1) Comisarii din cadrul comisariatelor judeţene, al Comisariatului Municipiului Bucureşti şi al Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" au atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe teritoriul judeţului în care funcţionează, al municipiului Bucureşti, respectiv pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".
  (2) Prin decizie a comisarului general, comisarii din structura GNM pot exercita atribuţii de inspecţie şi control, precum şi de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul de activitate, pe întreg teritoriul ţării.


  Articolul 12

  (1) Spaţiile necesare desfăşurării activităţii structurilor, respectiv sediul central al GNM şi sediile comisariatelor judeţene, Comisariatului Municipiului Bucureşti şi Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", se preiau în administrare sau se închiriază în condiţiile legii.
  (2) GNM, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exerciţiu financiar, poate achiziţiona, amenaja sau construi spaţiile şi utilităţile necesare desfăşurării activităţii, cu respectarea prevederilor legale.


  Capitolul III Atribuţiile GNM, respectiv ale Comisariatului General şi ale structurilor teritoriale subordonate


  Articolul 13

  (1) GNM are următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează, promovează şi reactualizează periodic, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, după caz, reglementări, ghiduri şi norme tehnice privind activitatea de control şi inspecţie;
  b) elaborează planul anual de activităţi, prin stabilirea obiectivelor, sarcinilor şi modalităţilor concrete de acţiune;
  c) constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală competente şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni;
  d) participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natură infracţională în domeniul său de activitate, împreună cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate;
  e) controlează respectarea cerinţelor legale în emiterea actelor de reglementare, avize, acorduri, autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu, şi are acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii acestora, la solicitarea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
  f) propune organului emitent suspendarea şi/sau anularea acordului/avizului/autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, după caz, emis/emisă cu nerespectarea prevederilor legale;
  g) îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale, cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale şi participă la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului;
  h) verifică depunerea de către persoanele fizice şi juridice la Administraţia Fondului pentru Mediu a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu;
  i) verifică sesizările cu privire la încălcarea actelor normative în domeniu;
  j) controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea şi/sau utilizarea îngrăşămintelor chimice şi a produselor de protecţie a plantelor, pentru evitarea poluării mediului de către acestea;
  k) verifică la deţinătorii cu orice titlu/administratorii de terenuri îndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţia în vigoare privind întreţinerea perdelelor forestiere şi a aliniamentelor de protecţie, spaţiilor verzi, parcurilor şi a gardurilor vii şi aplică sancţiunile corespunzătoare;
  l) controlează investiţiile care necesită aviz/acord de mediu în toate fazele de execuţie, având acces la întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu, monitorizându-le până la definitivarea acestora, inclusiv lucrările cu impact asupra zonelor de habitat natural, de conservare a ecosistemelor, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;
  m) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor provenite în urma activităţii de creştere şi îngrăşare a animalelor şi păsărilor, de prelucrare şi industrializare a produselor animaliere şi cerealiere, precum şi activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animalieră;
  n) controlează măsurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluărilor accidentale;
  o) constată prejudiciul asupra mediului, eventualele ameninţări iminente cu un astfel de prejudiciu şi identifică operatorul responsabil;
  p) solicită date şi documente persoanelor angajate în unitatea controlată, care prin natura atribuţiilor au tangenţă cu obiectul controlului, din care să rezulte modul de respectare a normelor legale în vigoare;
  q) stabileşte măsuri şi termene, în conformitate cu dispoziţiile legale, obligatorii pentru unităţile controlate, în vederea înlăturării deficienţelor constatate, şi urmăreşte modul în care aceste măsuri şi termene au fost îndeplinite sau respectate;
  r) propune/participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul protecţiei mediului;
  s) răspunde la solicitarea expresă de instruire a personalului de specialitate al administraţiei publice centrale şi locale în domeniul său de competenţă, colaborează cu instituţiile de specialitate în activităţile de pregătire a specialiştilor în domeniul protecţiei mediului;
  ş) participă la schimbul rapid de informaţii cu instituţiile şi organele competente, naţionale şi internaţionale, privind produsele, substanţele, tehnologiile care reprezintă risc pentru sănătatea şi securitatea cetăţenilor şi a mediului;
  t) fundamentează şi propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;
  ţ) efectuează controale tematice dispuse de conducerea GNM;
  u) organizează acţiuni de promovare către populaţie a legislaţiei de mediu din domeniul său de activitate;
  v) îndeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control prevăzute de lege şi aplică măsurile corespunzătoare.
  (2) GNM are următoarele atribuţii specifice:
  A. În domeniul controlului poluării:
  a) controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară;
  b) controlează modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecţia mediului şi verifică măsurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de acţiuni pentru activităţile economico-sociale;
  c) exercită controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore şi/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului, în vederea prevenirii şi limitării riscurilor de poluare, împreună cu organele competente, după caz, şi ia măsurile corespunzătoare, potrivit legii;
  d) participă la stabilirea cauzelor poluării asupra factorilor de mediu şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, inclusiv încetarea şi/sau suspendarea unor activităţi pe perioade determinate de timp, în cazul în care este pusă în pericol sănătatea populaţiei sau în cazul în care se constată depăşirea concentraţiilor poluanţilor peste limitele admise de legislaţia în vigoare;
  e) controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de deşeuri, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare referitoare la transportul peste frontieră al deşeurilor şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care România este parte;
  f) controlează realizarea importului, exportului şi tranzitului de substanţe şi preparate periculoase, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare şi cu cele ale convenţiilor internaţionale din acest domeniu la care România este parte;
  g) controlează pe întreg teritoriul ţării respectarea de către persoanele juridice sau fizice a legilor şi reglementărilor în vigoare din domeniul gospodăririi calitative şi cantitative a apelor;
  h) controlează modul în care lucrările construite sau în curs de execuţie pe ape sau având legătură cu apele sunt realizate, exploatate şi întreţinute, în conformitate cu prevederile avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor şi ale celorlalte reglementări din domeniul apelor;
  i) controlează respectarea dispoziţiilor legale în activitatea de exploatare a materialelor din albiile minore şi majore ale cursurilor de apă;
  j) controlează operatorii economici sau persoanele fizice în ceea ce priveşte folosirea, transportul, manipularea sau depozitarea de materiale ori de substanţe de orice fel, antrenabile în apele de suprafaţă sau subterane;
  k) controlează modul în care utilizatorii de apă îşi îndeplinesc obligaţiile legale privind modificarea tehnologiilor de fabricare, în vederea reducerii consumului de apă şi a volumului de ape uzate, micşorării nocivităţii acestora şi recuperării substanţelor utile pe care le conţin;
  l) controlează modul de funcţionare a staţiilor de epurare şi respectarea condiţiilor de calitate a apelor uzate evacuate în emisare, potrivit reglementărilor în vigoare;
  m) dispune, în condiţiile prevăzute de lege, încetarea activităţii unităţilor sau instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul producerii de disconfort populaţiei.
  B. În domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase:
  a) solicită şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale preparatelor periculoase, inclusiv despre compoziţia chimică a acestora;
  b) monitorizează producătorii, importatorii şi distribuitorii de substanţe şi preparate periculoase;
  c) efectuează controlul desfăşurării operaţiunilor cu substanţele care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor - precursori din categoria III;
  d) efectuează controlul respectării cerinţelor speciale în vederea comercializării substanţelor ca atare, în preparat sau în articol;
  e) constată şi sancţionează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor periculoase şi stabileşte măsurile de remediere şi termenele pentru îndeplinirea acestora;
  f) verifică respectarea obligaţiei de înregistrare a substanţelor ca atare sau în compoziţia preparatelor şi de notificare a substanţelor aflate în compoziţia articolelor, precum şi de preînregistrare a substanţelor care beneficiază de un regim tranzitoriu;
  g) verifică conformitatea fişelor cu date de securitate;
  h) verifică respectarea obligaţiilor utilizatorilor din aval de a comunică informaţii referitoare la utilizarea specială a unei substanţe deja înregistrate de un operator din amontele lanţului de aprovizionare;
  i) verifică respectarea condiţiilor specifice prevăzute în autorizaţiile eliberate de Agenţia Europeană pentru Produse Chimice pentru substanţele incluse în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei;
  j) verifică respectarea prevederilor privind restricţiile la producerea, introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe periculoase ca atare, în compoziţia unor preparate sau articole;
  k) verifică respectarea prevederilor privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase;
  l) verifică respectarea obligaţiilor referitoare la comunicarea informaţiilor necesare elaborării inventarului clasificării şi etichetării;
  m) verifică respectarea prevederilor privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor;
  n) verifică respectarea prevederilor privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
  o) verifică transmiterea de către operatorii economici a datelor şi informaţiilor privind evaluarea şi controlul riscurilor prezentate de substanţele existente;
  p) controlează existenţa şi respectarea limitei de gudron şi monoxid de carbon, înscrisă pe ambalajul produselor din tutun, conform legislaţiei în domeniu;
  q) controlează respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii;
  r) controlează respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase;
  s) controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind substanţele care epuizează stratul de ozon;
  ş) verifică respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea principiilor de bună practică de laborator.
  C. În domeniul controlului biodiversităţii şi al ariilor naturale protejate:
  a) verifică respectarea regimului de administrare a reţelei naţionale de arii naturale protejate, precum şi a prevederilor din regulamentele şi planurile de management ale acestora;
  b) controlează respectarea prevederilor legislaţiei specifice privind ariile naturale protejate, parcurile şi rezervaţiile naturale, organizând acţiuni comune împreună cu reprezentanţii acestora în vederea protejării habitatelor naturale;
  c) controlează modul de respectare a legislaţiei privind ariile naturale protejate, siturile Natura 2000, conservarea habitatelor naturale, a florei, faunei sălbatice şi acvaculturii;
  d) asigură controlul şi inspecţia activităţilor care implică organisme vii modificate genetic, obţinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, respectiv: utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, introducerea deliberată în mediu şi pe piaţă a organismelor vii modificate genetic, importul şi exportul organismelor vii/microorganismelor modificate genetic, precum şi activităţile de testare, cultivare, comercializare, transport, import-export, depozitare de plante superioare modificate genetic;
  e) controlează autorizaţiile şi modul de desfăşurare a activităţii de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol din apele naturale ce aparţin domeniului public;
  f) verifică respectarea de către cultivatorii de plante superioare modificate genetic a prevederilor din autorizaţiile obţinute şi a cerinţelor legale privind înregistrarea activităţilor la direcţiile agricole, trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic;
  g) controlează respectarea reglementărilor privind importul/exportul de plante şi animale din flora şi fauna sălbatică;
  h) controlează respectarea măsurilor de conservare, cu scopul menţinerii sau refacerii ecologice a suprafeţelor terestre şi acvatice aflate într-o arie naturală protejată;
  i) controlează activităţile de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa internă a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi ori produse ale acestora, în stare vie, proaspătă ori semiprelucrată;
  j) controlează legalitatea deţinerii în captivitate a animalelor sălbatice de către persoane fizice sau juridice, precum şi condiţiile de viaţă asigurate acestora;
  k) controlează modul de valorificare a resurselor biologice de floră şi faună sălbatică, a fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc;
  l) controlează respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a unor acţiuni de distrugere a habitatelor naturale prin arderea miriştilor, stufului sau vegetaţiei forestiere, prin desecări sau devieri ale cursurilor de apă ori activităţi de turism necontrolat şi neorganizat, acţiuni care au ca efect distrugerea condiţiilor de conservare a florei şi faunei sălbatice;
  m) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos;
  n) controlează respectarea măsurilor de menţinere şi ameliorare a fondului peisagistic natural şi antropic în elaborarea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
  o) exercită controlul privind modul de administrare a substanţelor toxice dăunătoare florei, faunei şi sectorului piscicol, precum şi modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol;
  p) colaborează, în baza protocoalelor încheiate cu autorităţile din domeniu, la acţiunile de verificare a stării de fapt a vegetaţiei şi faunei sălbatice de interes naţional;
  q) controlează respectarea obligaţiilor ce le revin proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri, cu/sau fără titlu, de a proteja flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în scopul menţinerii echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii;
  r) menţine legătura permanent cu fundaţiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei şi faunei sălbatice.


  Capitolul IV Drepturile şi obligaţiile comisarilor şi ale personalului GNM


  Articolul 14

  (1) Personalul GNM beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie sau de control.
  (2) Comisarii şi personalul cu alte atribuţii din GNM beneficiază de salariu lunar, stabilit potrivit legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, asistenţă medicală şi psihologică, după caz.
  (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu atribuţii de control din cadrul GNM are următoarele drepturi:
  a) la uniformă şi echipament specific;
  b) să aibă acces deplin, în condiţiile legii, în orice situaţie, în amplasamentele şi incintele în care se desfăşoară sau se prezumă că se desfăşoară o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului;
  c) să legitimeze, în vederea stabilirii identităţii, persoanele care încalcă sau sunt suspecte că au încălcat dispoziţiile legale din domeniile de competenţă ale GNM;
  d) să conducă, numai împreună cu cadrele de poliţie sau jandarmi, la sediul organelor competente, persoanele a căror identitate nu a putut fi stabilită şi care au săvârşit sau sunt suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale din domeniul de competenţă al GNM;
  e) să efectueze, în condiţiile legii, controale ale mijloacelor de transport, când există indicii cu privire la săvârşirea unor contravenţii sau infracţiuni în domeniul protecţiei mediului;
  f) să participe, la solicitarea organelor competente, la efectuarea cercetării persoanelor suspecte de săvârşirea unor infracţiuni prevăzute în legislaţia de mediu;
  g) să reţină, în vederea confiscării, pe baza constatărilor efectuate, bunurile şi mijloacele de transport folosite, destinate sau rezultate în urma săvârşirii faptelor ilegale;
  h) să participe, la solicitarea organelor competente, la controlul specific în punctele de trecere a frontierei;
  i) să fie însoţit obligatoriu la acţiunile de inspecţie şi control cu grad sporit de periculozitate de ofiţeri, agenţi şi subofiţeri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform protocoalelor încheiate în acest sens, sau de membri ai subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei ori de jandarmi, după caz;
  j) să dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport, desfacere sau dobândire este ilicită şi au legătură cu protecţia mediului;
  k) alte drepturi conferite de legislaţia în vigoare.


  Articolul 15

  (1) Întreg personalul GNM are următoarele obligaţii:
  a) să îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea lor profesională;
  b) să răspundă, în condiţiile legii, pentru modul în care îşi exercită şi îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu;
  c) să acorde sprijin colegilor în executarea atribuţiilor de serviciu;
  d) să nu îşi exercite autoritatea în interes personal sau în cazuri de conflict de interese, aşa cum sunt ele prevăzute în lege;
  e) să păstreze confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
  f) să nu fructifice datele confidenţiale obţinute în calitatea lor oficială;
  g) să aibă o conduită corectă, să nu abuzeze de calitatea oficială şi să nu compromită, prin activitatea lor publică ori privată, prestigiul funcţiei sau al instituţiei din care fac parte.
  (2) La acţiunile de control vor participa minimum 2 comisari.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 16

  (1) Comisarii GNM, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie acte de control pe baza tematicilor, sesizărilor, autosesizărilor sau inopinat, constată prin proces-verbal contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile legale.
  (2) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii este prevăzut în anexa nr. 2.
  (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate formula plângere potrivit prevederilor legale în vigoare.
  (4) Bunurile provenite din confiscările efectuate de GNM ca urmare a activităţii specifice se valorifică potrivit prevederilor legale în vigoare.
  (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, comisarii şi personalul GNM folosesc autovehicule, ambarcaţiuni şi elicopter, după caz, dotate corespunzător, în condiţiile legii.
  (6) Normele de dotare, însemnele distinctive şi modelele uniformelor comisarilor sunt prevăzute în anexele nr. 3-9.
  (7) Mijloacele tehnice şi echipamentele de comunicare, de transport şi de protecţie cu care sunt dotate structurile GNM sunt prevăzute în lista din anexa nr. 10.


  Articolul 17

  Încadrarea, salarizarea şi acordarea altor drepturi, inclusiv premieri, comisarilor şi personalului GNM, funcţionari publici şi/sau personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale, cu menţinerea drepturilor salariale deţinute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 18

  (1) Numărul maxim al mijloacelor de transport şi consumul normat de carburanţi pentru activităţile GNM sunt prevăzute în anexa nr. 11.
  (2) Mijloacele de transport şi de intervenţie terestre, navale şi aeriene din dotarea GNM pot fi prevăzute cu însemne şi dispozitive de avertizare acustică şi luminoasă, cu sisteme de avertizare vocală, care sunt utilizate numai în situaţiile ce impun acest lucru.
  (3) Modelul legitimaţiei speciale de control este prevăzut în anexa nr. 12.


  Articolul 19

  (1) Normele tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de control şi inspecţie în domeniul protecţiei mediului, prin care se transpune Recomandarea 2001/331/CE , se actualizează prin ordin al ministrului mediului, la propunerea motivată a Comisariatului General al GNM.
  (2) Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 20

  Personalul comisariatelor regionale va fi preluat în cadrul comisariatelor judeţene în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, cu menţinerea drepturilor salariale.


  Articolul 21

  Comisariatul general preia de la comisariatele regionale desfiinţate, pe bază de protocol de predare-preluare, toate drepturile şi obligaţiile, clădirile, spaţiile şi terenurile aferente, precum şi toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăşurării activităţii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 22

  Proiectele şi programele cu finanţare externă nerambursabilă derulate prin comisariatele regionale ale GNM se preiau de către Comisariatul General al GNM, cu toate drepturile şi obligaţiile rezultate din acestea.


  Articolul 23

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 2 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nota prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "NOTĂ:
  Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.686, din care:
  - Garda Naţională de Mediu - 889 de posturi;
  - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 2.169 de posturi;
  - Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 171 de posturi;
  - inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare - 457 de posturi."

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Rovana Plumb
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 17 octombrie 2012.
  Nr. 1.005.

  Anexa 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Gărzii Naţionale de Mediu
                                                   NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI: 889
   ┌──────────────────┐ ┌────────────────────┐
   │ CABINET ├─┐ ┌──┤ AUDIT PUBLIC │
   │ DEMNITAR │ │ │ │ INTERN*) │
   └──────────────────┘ │ ┌─────────────────┐ │ └────────────────────┘
   ┌──────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────────┐
   │ CORP CONTROL │ ├─────┤COMISAR GENERAL ├─┤ │ RELAŢII PUBLICE*) │
   │COMISAR GENERAL**)├─┤ │ │ ├──┤ │
   └──────────────────┘ │ └──────────┬──────┘ │ └────────────────────┘
   ┌──────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────────┐
   │ BIROUL CONTROL ├─┘ │ │ │ REGISTRATURĂ*) │
   │OBIECTIVE SPECIALE│ │ ├──┤ │
   └──────────────────┘ │ │ └────────────────────┘
                                         │ │ ┌────────────────────┐
                                         │ │ │RELAŢII CU PRESA ŞI │
                                         │ └──┤ COMUNICARE*) │
                                         │ └────────────────────┘
                                         │
                    ┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐
                    │ COMISAR GENERAL ├──┼──┤ COMISAR GENERAL │
                    │ ADJUNCT │ │ │ ADJUNCT │
                    └─────────────────┘ │ └─────────────────┘
         ┌──────────────────┬────────────┼──────┬─────────────┬───────────┐
         │ │ │ │ │ │
     ┌───┴──────┐ ┌───────┴─────────┐ │ ┌────┴──────┐ ┌────┴────┐ ┌────┴─────┐
     │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA GENERALĂ│ │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │
     │ GENERALĂ │ │ CONTROLUL │ │ │ CONTROL │ │JURIDICĂ │ │ECONOMICĂ,│
     │CONTROLUL │ │BIODIVERSITĂŢII, │ │ │ SPECIAL │ │ ŞI │ │ACHIZIŢII │
     │ POLUĂRII │ │BIOSECURITĂŢII ŞI│ │ │ "DELTA │ │ RESURSE │ │ PUBLICE │
     │ │ │ARIILOR PROTEJATE│ │ │ DUNĂRII" │ │ UMANE │ │ ŞI IT │
     └──────────┘ └─────────────────┘ │ └───────────┘ └─────────┘ └──────────┘
                                         │
                                         │
                                         │
             ┌───────────────────────────┴─────────────────────────┐
             │COMISARIATE JUDEŢENE 1'f741, COMISARIATUL MUNICIPIULUI │
             │ BUCUREŞTI ŞI COMISARIATUL REZERVAŢIEI BIOSFEREI │
             │ "DELTA DUNĂRII" │
             └─────────────────────────────────────────────────────┘

  __________
  *) Se organizează la nivel de compartiment.
  **) Se organizează la nivel de birou.


  Anexa 2

  Modelul procesului-verbal de constatare a
  contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
  ROMÂNIA
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  Garda Naţională de Mediu
  Comisariatul ............., cod fiscal ..............................
  Localitatea ................, str. .................. nr. ...........
  Tel. .............., Fax ......................
  Seria ............. nr. .......................
  PROCES-VERBAL
  de constatare şi sancţionare a contravenţiei
  încheiat astăzi, ziua .... luna ......... anul, la ....... din .........
      Subsemnatul(a), ........................................................,
   în calitate de angajat la Garda Naţională de Mediu ........................,
   împuternicit cu legitimaţia specială de control nr. ........ din anul .....,
   în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea
   şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu şi ale Ordonanţei Guvernului
   nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări
   şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
   ulterioare,
      în urma controlului efectuat la ..........................................
   din localitatea ........................ str. ...............................
   nr. ......, bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ......., judeţul
   (sectorul) ............................................................, în
   subordinea .................................................................,
   înmatriculată la ORC sub nr. J......../................../, cod unic de
   înregistrare ................................., la sediul (punctul de lucru)
   din .................................. am constatat următoarele:
      Domnul/Doamna (unitatea) ........................................ fiul lui
   ........................... şi al ................................, născut la
   data .............................. în localitatea ........................,
   cu domiciliul (sediul) în .......................... nr. ......, bl. .......,
   sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul (sectorul) ....................,
   cu act de identitate (certificat de înmatriculare) seria ........ nr. ......,
   eliberat de ................, C.N.P. (C.U.I.) ..............................,
   ocupaţia (profil de activitate - cod CAEN) ..................................
   (reprezentată de) .................................................... (act
   de identitate) seria ........ nr. ...................., C.N.P. .............,
   în calitate de .............................................., a săvârşit
   următoarele fapte în data de ........................... ora ..........:
      ..........................................................................
   .............................................................................
      ..........................................................................
   .............................................................................
      ..........................................................................
   .............................................................................
      ..........................................................................
   .............................................................................
      Faptele descrise mai sus contravin:
      - .............................. art. ....... alin. ......... prf. .......
   lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la ........................
   la .......................;
      - .............................. art. ....... alin. ......... prf. .......
   lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la ........................
   la .......................;
      - .............................. art. ....... alin. ......... prf. .......
   lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la ........................
   la .......................;
      - .............................. art. ....... alin. ......... prf. .......
   lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la ........................
   la .......................;
      - .............................. art. ....... alin. ......... prf. .......
   lit. ............ şi se sancţionează cu amendă de la ........................
   la .......................;
   pentru care se aplică următoarele sancţiuni:
      ........................................... lei contravenţia prevăzută de
   ................ art. ...... alin. ....... prf. .............. lit. ........;
      ........................................... lei contravenţia prevăzută de
   ................ art. ...... alin. ....... prf. .............. lit. ........;
      ........................................... lei contravenţia prevăzută de
   ................ art. ...... alin. ....... prf. .............. lit. ........;
      ........................................... lei contravenţia prevăzută de
   ................ art. ...... alin. ....... prf. .............. lit. .........
      TOTAL LEI ............. (................................................)
      Conform prevederilor legale, contravenientul poate/nu poate achita în cel
   mult 48 de ore de la data comunicării prezentului proces-verbal jumătate din
   minimul amenzii prevăzute de dispoziţia legală pentru fapta(ele) săvârşită(e),
   care este de ...................................... (...................) lei.
      Amenda se va achita în contul ............................................,
   deschis la trezoreria/casieria autorităţii administraţiei publice locale
   ...................................., iar copia dovezii efectuării plăţii va
   fi înapoiată în termen de 48 de ore/15 zile, după care, de la data plăţii
   amenzii/comunicării procesului-verbal, la Garda Naţională de
   Mediu - Comisariatul ......................... .
      Am luat cunoştinţă
      -------------------
      Semnătura ......................
      ALTE MENŢIUNI
      ...........................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
      În legătură cu faptele arătate, contravenientul ..........................,
   reprezentat prin .............................................., în calitate
   de ......................................., face următoarele
      OBIECŢIUNI
      ...........................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
      Semnătura .........................
      Faţă de obiecţiunile contravenientului, se constată din actele controlate
   la unitate (documente, declaraţii scrise etc.) următoarele:
      ...........................................................................
   ..............................................................................
      Prin săvârşirea acestei (acestor) contravenţii s-au produs următoarele
   pagube:
      ...........................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
      În temeiul art. ......... din .............................................
   contravenientului i se aplică următoarele sancţiuni contravenţionale
   complementare:
      ...........................................................................
   ..............................................................................
      Contravenientul nu poate să semneze/nu este de faţă/refuză să semneze,
   împrejurare ce se adevereşte de martorul ....................................,
   fiul lui ................................ şi al ...........................,
   născut la data ......................... în localitatea .....................,
   cu domiciliul în .................................. nr. ........., bl. ......,
   sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul (sectorul) .....................,
   cu act de identitate ............... seria .............. nr. ...............,
   eliberat de ....................., C.N.P. ....................................
      Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezenţa unui martor
   deoarece:
      ...........................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
     Semnătura comisarului Semnătura martorului Semnătura contravenientului
   Gărzii Naţionale de Mediu
   .......................... ................... .........................
      Înştiinţare de plată: Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile
   de la data înmânării sau comunicării, în caz contrar urmând să se procedeze la
   executare silită. Împotriva procesului-verbal se poate face plângere în termen
   de 15 zile de la data comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a
   fost săvârşită contravenţia.
      Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, din care unul
   a fost înmânat contravenientului.
         Semnătura comisarului Gărzii Semnătura contravenientului
             Naţionale de Mediu
        .............................. ..............................


  Anexa 3

  LISTA
  articolelor din compunerea uniformei pentru
  personalul Gărzii Naţionale de Mediu
  a) Uniformă bărbaţi
  1. Cămaşă cu guler pentru cravată
  2. Costum bărbaţi clasic
  3. Cravată
  4. Jachetă din stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi
  b) Uniformă femei
  1. Bluză
  2. Fustă dreaptă
  3. Pantalon drept, din stofă, pentru pantof
  4. Sacou clasic din stofă
  5. Jacheta din stofă căptuşită, model unic pentru femei şi bărbaţi
  c) Accesorii
  1. Pantofi din piele de culoare neagră
  2. Insignă de comisar de mediu
  3. Plachetă cu nume
  NOTĂ:
  Culoarea articolelor de uniformă din materiale textile este verde, cu excepţia cravatei care este verde-închis şi a cămăşii care este gris-vert deschis.


  Anexa 4

  NORME DE DOTARE
  şi durata de serviciu a articolelor de uniformă pentru
  personalul Gărzii Naţionale de Mediu
   ┌────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────┐
   │Nr. │ Denumirea articolului de uniformă │Norma de dotare │Durata de│
   │crt.│ │iniţială (bucată/│serviciu │
   │ │ │pereche) │ (ani) │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 1. │Costum bărbaţi clasic │ 1 │ 2 │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 2. │Costum damă clasic, cu fustă şi │ 1 │ 2 │
   │ │pantalon │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 3. │Cămaşă bărbaţi │ 2 │ 2 │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 4. │Bluză femei │ 2 │ 2 │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 5. │Jachetă din stofă pentru bărbaţi şi│ 1 │ 2 │
   │ │femei │ │ │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 6. │Cravată │ 2 │ Numai │
   │ │ │ │ dotare │
   │ │ │ │iniţială │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 7. │Pantofi din piele de culoare neagră│ 1 │ 1 │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 8. │Insignă │ 1 │ Numai │
   │ │ │ │ dotare │
   │ │ │ │iniţială │
   ├────┼───────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────┤
   │ 9. │Plachetă cu nume │ 2 │ Numai │
   │ │ │ │ dotare │
   │ │ │ │iniţială │
   └────┴───────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────┘


  Anexa 5

  INSIGNA ŞI PLACHETA
  pentru Garda Naţională de Mediu
  Insigna
  NOTĂ:
  Insigna se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color, pe revers va avea serie de personalizare gravată şi se va purta cu ajutorul suportului din piele.
  Placheta se va confecţiona din aliaj metalic uşor, cu aversul emailat color roşu, galben, albastru în primele 3 casete şi verde în caseta pentru inscripţionarea numelui. Numele va fi inscripţionat vizibil cu culoarea neagră, pe revers va avea sistem de prindere şi se va purta deasupra buzunarului stâng al uniformei.


  Anexa 6

  UNIFORMA BĂRBAŢI


  Anexa 7

  UNIFORMA FEMEI


  Anexa 8

  CĂMAŞĂ - BLUZĂ


  Anexa 9

  JACHETĂ DIN STOFĂ PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI


  Anexa 10

  LISTA
  mijloacelor tehnice şi echipamentelor de
  comunicare, de transport şi de protecţie
  din dotarea Gărzii Naţionale de Mediu
  a) Mijloace de transport şi comunicare
  1. Autoturism inscripţionat corespunzător, dotat cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă
  2. Ambarcaţiuni inscripţionate şi dotate corespunzător cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă
  3. Elicopter inscripţionat şi dotat corespunzător cu mijloace de avertizare acustică şi luminoasă
  4. Radiotelefon sau telefon mobil
  5. Mijloace de comunicare specifice navigaţiei
  b) Echipament individual de protecţie
  1. Salopetă - combinezon impermeabil, culoare verde
  2. Cască de protecţie
  3. Ochelari de protecţie
  4. Mască izolantă
  5. Mănuşi de protecţie
  6. Cizme din cauciuc
  Echipamentul de protecţie este asigurat numai ca dotare iniţială, selectiv, în funcţie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.
  NOTĂ:
  Durata de serviciu a mijloacelor tehnice şi echipamentelor din prezenta listă este cea prevăzută de furnizori sau de normele specifice în vigoare.


  Anexa 11

  NUMĂRUL
  de autoturisme, ambarcaţiuni şi normele privind consumul lunar
  de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile
  care aparţin Gărzii Naţionale de Mediu
      I. Număr de autoturisme
   ┌─────────────────────┬────────────────────────────────────┐
   │Numărul maxim aprobat│Consumul de carburanţi maxim aprobat│
   ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ 332 │ 400 litri/lună/autoturism │
   ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ 10 │ 400 litri/lună/autoutilitară │
   └─────────────────────┴────────────────────────────────────┘
      II. Număr de ambarcaţiuni
   ┌─────────────────────┬────────────────────────────────────┐
   │Numărul maxim aprobat│Consumul de carburanţi maxim aprobat│
   ├─────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ 20 │20-50 litri/oră, în funcţie de │
   │ │capacitatea cilindrică a bărcilor │
   │ │din dotare, pentru maximum 80 de ore│
   │ │pe lună, şi 3 litri ulei la 100 │
   │ │litri benzină │
   └─────────────────────┴────────────────────────────────────┘

  III. Un elicopter care va fi folosit în caz de intervenţie rapidă sau în situaţii de urgenţă ale cărui cotă de consum şi cheltuieli de întreţinere vor fi suportate din bugetul alocat Gărzii Naţionale de Mediu pentru acest aparat, în conformitate cu fişa tehnică de exploatare.
  NOTE:
  1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se stabilesc prin decizia comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu.
  2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Naţională de Mediu.


  Anexa 12

  LEGITIMAŢIE SPECIALĂ DE CONTROL
  ----