LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 (*actualizată*)
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
(actualizată până la data de 5 martie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl reprezintă reglementarea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente din extravilanul localităţilor."
  2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Pajiştile permanente din extravilanul localităţilor, denumite în continuare pajişti permanente, sunt terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin 5 ani sau mai mult, aşa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, denumit în continuare Regulament.
  (1^2) Pajiştile permanente pot include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, utilizaţi şi pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante, precum şi terenurile bune pentru păşunat care fac parte din practicile şi obiceiurile locului, unde, în mod obişnuit, suprafeţele de păşunat nu sunt predominant acoperite cu iarbă şi cu alte plante furajere erbacee.
  3. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.
  4. La articolul 2, literele b) , d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) păşuni şi fâneţe - suprafeţe agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii de folosinţă, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă şi alte plante erbacee pentru animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin păşunare;
  .................................................................................................
  d) utilizator de păşuni şi fâneţe - crescător de animale, persoană fizică/juridică înscrisă în Registrul naţional al exploataţiilor care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe, conform clasificării statistice a activităţilor economice în Uniunea Europeană pentru producţia vegetală şi animală, care deţine legal dreptul de folosinţă asupra suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel puţin o dată pe an;
  ................................................................................................
  f) deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători precari ai pajiştilor;"
  5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin intermediul registrului agricol va centraliza anual suprafeţele din categoria de folosinţă pajişti permanente pentru verificarea, controlul şi menţinerea suprafeţei totale ocupate cu pajişti în România la data de 1 ianuarie 2007, aşa cum este prevăzut în art. 6 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003.
  (2) Suprafaţa din categoria de folosinţă prevăzută la alin. (1) se actualizează în registrul agricol potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile cu atribuţii în domeniu aflate în subordinea sa, este autoritatea competentă pentru verificarea respectării prevederilor alin. (1)."
  6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.
  (2) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor din extravilanul localităţilor.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor situate în extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru:
  a) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
  b) înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, în condiţiile legii, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor;
  c) lucrări privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;
  d) operaţiuni şi lucrări legate de explorarea, dezvoltarea, exploatarea ţiţeiului şi a altor resurse minerale naturale, desfăşurate în baza acordurilor de concesiune petrolieră, operaţiuni şi lucrări de construcţii în legătură cu acestea şi operaţiuni legate de extracţia, depozitarea, procesarea, transportul, distribuirea şi comercializarea producţiei de ţiţei şi resurse minerale naturale;
  e) reconstituirea dreptului de proprietate în condiţiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 33/1994, republicată;
  g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale.
  (4) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul suprafeţei scoase definitiv din circuitul agricol al pajiştilor să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă din circuitul agricol. Avizarea scoaterii definitive din circuitul agricol fără obligaţia de recuperare se face până la echivalarea suprafeţei de pajişti din România cu suprafaţa prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în actul prin care se avizează scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional, după caz, sub cea prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulament.
  (5) Excepţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) se realizează cu obligaţia ca beneficiarul pajiştilor scoase definitiv din circuitul agricol să recupereze din terenurile neproductive o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face până la data stabilită în avizul de scoatere definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean sau naţional să nu scadă, după caz.
  (6) Pe terenurile recuperate prevăzute la alin. (4) şi (5) se efectuează toate lucrările necesare pentru refacerea covorului vegetal.
  (7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti situate în extravilanul localităţilor pentru realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. (3) se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cu respectarea prevederilor regulamentului aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (8) Pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti nu se face recuperare.
  (9) Pajiştile pot fi introduse în intravilanul localităţilor cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu condiţia respectării prevederilor alin. (4) şi (5).
  (10) Pajiştile proprietate publică şi/sau privată a statului, situate în intravilanul localităţilor, pot fi scoase din circuitul agricol cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."
  7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale.
  (2) Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  (4) Folosirea şi exploatarea pajiştilor se fac cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
  8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee furajere din familiile de graminee şi leguminoase perene sau amestecuri ale acestora."
  9. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
  (2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani."
  10. La articolul 9, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1)-(7^3), cu următorul cuprins:
  "(7^1) Preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral.
  (7^2) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (7^3) Concesiunea/Închirierea pajiştilor permanente aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE."
  11. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
  "(9) Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
  12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să efectueze o cosire cel puţin o dată pe an sau încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2014.
  (2) În cazul în care proprietarii de animale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează în comun o suprafaţă de păşune, contractul de închiriere/concesiune se încheie cu fiecare utilizator membru al asociaţiei."
  13. La articolul 14 alineatul (1), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, altele decât cele folosite pentru activităţi agricole de către cel care utilizează pajiştea, cu excepţia circulaţiei cu orice mijloace de transport în situaţii de urgenţă generate de calamităţi, accidente de orice natură, precum şi cu autovehicule, motociclete şi ATV-uri sau mopede în vederea organizării de activităţi sportive, de recreere şi turism, cu acordul deţinătorului sau al utilizatorului, în condiţiile legii;
  .................................................................................................
  f) arderea vegetaţiei pajiştilor fără respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;"
  14. La articolul 14 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (7^1)."
  15. La articolul 14 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizică, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoana juridică, faptele prevăzute la lit. f);"
  16. La articolul 14 alineatul (2), litera d) se abrogă.
  17. La articolul 14 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevăzute la lit. g)-j)."
  18. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Obiectivelor de investiţii aprobate anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru realizarea cărora este necesară scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor suprafeţe de pajişti, precum şi obiectivelor de investiţie care au fost introduse în intravilan, în condiţiile legii, prin documentaţii urbanistice PUG/PUZ, anterior intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu li se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  19. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  20. La articolul 20 punctul 2, alineatul (1^2) al articolului 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1^2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1^1) terenurile ocupate de pajişti care, prin degradare sau poluare, şi-au pierdut total ori parţial capacitatea de producţie, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare şi amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991."
  21. La articolul 20, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. În tot cuprinsul legii, sintagma «păşuni şi fâneţe» se înlocuieşte cu sintagma «pajişti permanente»."


  Articolul II

  Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, nu se aplică următoarelor obiective de investiţii la amplasarea pe pajişti a:
  a) construcţiilor care servesc activităţile agricole, precum şi anexelor la exploataţiile agricole;
  b) refugiilor montane, în caz de urgenţă cu infrastructura necesară;
  c) drumurilor de utilitate privată;
  ----------
  Lit. c) a art. II a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 16 din 29 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 2 martie 2016, care introduce art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 mai 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 3 iunie 2015.
  d) investiţiilor realizate din fonduri europene;
  e) locuinţelor şi investiţiilor în cadrul unor programe de dezvoltare/locală/judeţeană/regională aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;
  f) acvaculturii cu infrastructura şi utilităţile necesare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  VIOREL HREBENCIUC

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 27 iunie 2014.
  Nr. 86.
  ------