HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 2 august 2007
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Prezenta hotărâre creează cadrul instituțional pentru aplicarea directă a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deșeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006, denumit în continuare Regulament.(2) Regulamentul se completează cu prevederile Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, întocmită la 20-22 martie 1989, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificările ulterioare (Convenția de la Basel), și cu cele ale amendamentelor la Convenția de la Basel, acceptate de România prin Legea nr. 265/2002.


  Articolul 2

  Abrogat.

  (la 20-12-2021, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )

  Articolul 3
  (1) Se desemnează autoritatea publică centrală pentru protecția mediului ca autoritate competentă pentru punerea în aplicare a Regulamentului.(2) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este desemnată punct focal pentru Convenția de la Basel în conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 7 din aceasta.(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului îndeplinește atribuții de autoritate competentă:
  a) de expediere, așa cum este ea definită la art. 2 alin. (19) din Regulament;
  b) de destinație, așa cum este ea definită la art. 2 alin. (20) din Regulament;
  c) de tranzit, așa cum este ea definită la art. 2 alin. (21) din Regulament.
  (4) Atribuțiile autorității publice centrale pentru protecția mediului în calitate de autoritate competentă pentru punerea în aplicare a Regulamentului, prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) se pun în aplicare de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, conform prevederilor legale în vigoare.(5) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului desemnează corespondenți responsabili cu informarea sau consilierea persoanelor fizice și juridice care solicită informații, în conformitate cu prevederile art. 54 din Regulament.(6) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului întocmește și transmite rapoartele prevăzute la art. 51 alin. (1) și (2) din Regulament.(7) Cuantumul costurilor administrative prevăzute la art. 29 din Regulament vor fi stabilite prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(8) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului comunică Comisiei Europene informațiile prevăzute la alin. (5).
  (la 11-01-2014, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. )


  Articolul 3^1

  Abrogat.

  (la 20-12-2021, Articolul 3^1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )

  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 11-01-2014, Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. )


  Articolul 5

  Transportul deșeurilor se efectuează în conformitate cu legislația națională și cu acordurile și convențiile internaționale privind transportul mărfurilor periculoase, la care România este parte.


  Articolul 6
  (1) Se desemnează Garda Națională de Mediu, organ de specialitate al administrației publice centrale din subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, ca fiind instituție responsabilă cu supravegherea și controlul transferului de deșeuri, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română și Ministerul Afacerilor Interne prin structurile subordonate, după caz, conform competențelor și atribuțiilor prevăzute în actele normative de organizare și funcționare a acestora.
  (la 20-12-2021, Alin. (1) al articolului 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (1^1) Se desemnează Administrația Fondului pentru Mediu, aflată sub coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, ca fiind instituție publică responsabilă cu gestionarea informațiilor privind transferul de deșeuri.
  (la 20-12-2021, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (1^2) Controlul asupra transferurilor de deșeuri se efectuează de Garda Națională de Mediu în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Registrul Auto Român, Autoritatea Vamală Română, Ministerul Sănătății prin autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, precum și cu Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția Română.
  (la 20-12-2021, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (1^3) În situația importurilor/transferurilor intracomunitare de mărfuri care, conform documentelor de transport, sunt declarate ca bunuri second-hand, pentru care se constată de către autoritățile competente, după caz, la punctele de trecere a frontierei, neconformități între starea de fapt a mărfurilor și cele declarate, în documente Garda Națională de Mediu efectuează verificarea și stabilește măsurile aplicabile conform atribuțiilor.
  (la 20-12-2021, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (1^4) Punctele de trecere a frontierei de stat, pentru transferurile de deșeuri și mărfurile/bunurile second-hand, vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne.
  (la 20-12-2021, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (1^5) Operatorii economici care introduc deșeuri în țară pentru a fi valorificate au obligația de a le descărca doar la punctul de lucru al instalației de valorificare declarat în documentele care însoțesc transportul.
  (la 20-12-2021, Articolul 6 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (2) Abrogat.
  (la 20-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 ) (3) Garda Națională de Mediu desemnează în condițiile legii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, reprezentanți responsabili pentru cooperarea cu celelalte state membre, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (6) din Regulament, și stabilește punctul/punctele focal(e) pentru inspecțiile fizice menționate la art. 50 alin. (4) din Regulament și comunică datele de contact ale acestora autorității publice centrale pentru protecția mediului.(4) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului comunică Comisiei Europene reprezentanții responsabili și punctul/punctele focal(e) prevăzut(e) la alin. (3).
  (la 11-01-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. )


  Articolul 7
  (1) În vederea valorificării deșeurilor generate ca urmare a unei activități desfășurate în perimetrul zonei libere și în antrepozitele vamale pentru care au fost întocmite formalitățile vamale, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului, emite documentul de notificare, anexa IA la Regulament, și documentul de circulație, anexa IB la Regulament pentru valorificarea în instalații autorizate, la solicitarea persoanei care deține aceste tipuri de deșeuri.
  (la 20-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (1^1) Fiecare document de notificare se referă la un singur cod de identificare a deșeurilor și la un transfer individual, așa cum este prevăzut în documentul de notificare, anexa IA la Regulament.
  (la 20-12-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (1^2) Deșeurile prevăzute în anexa III la Regulament vor fi însoțite de anexa VII la Regulament, completată cu toate informațiile care însoțesc transferurile de deșeuri.
  (la 20-12-2021, Articolul 7 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )
  (2) Deținătorul de deșeuri are obligația de a prezenta toate documentele cu privire la proveniența acestora, statutul vamal și alte informații suplimentare solicitate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, după caz.
  (la 11-01-2014, Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. )


  Articolul 7^1

  Ieșirile de deșeuri nepericuloase de pe amplasament destinate operațiunilor de valorificare/recuperare însoțite de anexa VII la Regulament vor fi înscrise într-un registru conform anexei, care va fi prezentat autorității publice responsabile cu supravegherea și controlul transferului de deșeuri.
  (la 11-01-2014, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. )


  Articolul 7^2
  (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 6 alin. (1^5) au obligația să se înregistreze într-un registru instituit la Administrația Fondului pentru Mediu, furnizând inclusiv informații privind capacitatea anuală autorizată de procesare, precum și estimările anuale ale cantităților de deșeuri provenite din import/transfer intracomunitar. (2) Procedura de înregistrare, raportare și declarare se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(3) În cazul valorificării cantităților de deșeuri estimate la înregistrare, operatorii economici au posibilitatea să solicite suplimentarea cantităților de deșeuri.(4) Operațiunile de valorificare a cantităților de deșeuri generate pe teritoriul național au prioritate.
  (la 20-12-2021, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 24-11-2008, Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.453 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 24 noiembrie 2008. )


  Articolul 9
  (1) Constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul sau transferul intracomunitar de deșeuri, însoțite de documentele prevăzute în anexa IA, anexa IB sau anexa VII la Regulament, după caz, incomplete sau completate eronat.(2) Constituie contravenție dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei:
  a) abaterea de la traseul aprobat, fără informarea autorităților care au emis aprobarea;
  b) utilizarea unor noi transportatori, fără informarea autorităților care au emis aprobarea;
  c) transferul deșeurilor menționate în documentele care însoțesc transportul, amestecate cu alte deșeuri;
  d) transferul deșeurilor, ambalate în ambalaje care nu au fost aprobate prin anexa IA la Regulament.
  (3) Constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei:
  a) netransmiterea în scris către autoritățile competente a documentului de circulație prevăzut în anexa IB la Regulament cu minimum 3 zile înainte de efectuarea transferului de deșeuri;
  b) netransmiterea către autoritățile competente a certificării recepției deșeurilor, în termen de 3 zile de la realizarea acesteia;
  c) netransmiterea către autoritățile competente a certificării că operațiunea de valorificare a deșeurilor a fost finalizată, în termen de 30 de zile de la realizarea acesteia;
  d) netransmiterea către autoritățile competente a certificării că operațiunea de valorificare finală a deșeurilor a fost finalizată, conform art. 15 lit. (e) din Regulament;
  e) lipsa semnăturilor pe documentul original al anexei I B sau al anexei VII la Regulament pentru exportul/transferul transfrontalier al deșeurilor, după caz;
  f) lipsa copiilor de pe documentul prevăzut în anexa IA la Regulament, din care să rezulte aprobările autorităților implicate, inclusiv condiții speciale privind acordul, după caz;
  g) nerespectarea obligației de a se înregistra în registrul prevăzut la art. 7^1;
  h) nerespectarea obligației de a înscrie/înscrierea eronată în registrul menționat la art. 7^2 a tuturor transporturilor efectuate.
  (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu potrivit competențelor acesteia.
  (la 19-01-2022, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021, dispozițiile art. I pct. 9 și 10 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10

  Contravențiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 19-01-2022, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 ) Notă
  Potrivit alin. (2) al articolului II din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021, dispozițiile art. I pct. 9 și 10 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10^1

  Normele metodologice privind controlul transferurilor de deșeuri vor fi aprobate prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.
  (la 20-12-2021, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021 )


  Articolul 11

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în, înspre și dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006;
  b) Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului finanțelor publice nr. 1.371/2.225/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea și controlul transporturilor de deșeuri în, înspre și dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările și completările ulterioare, și ale Convenției de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2007.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Albu,
  secretar de stat
  Departamentul pentru Afaceri Europene
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 17 iulie 2007.
  Nr. 788.

  Anexă

  REGISTRU
  Informații care însoțesc transferurile de deșeuri destinate operațiunilor de valorificare/recuperare menționate la art. 3 alin. (2) și (4) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deșeuri
  În prezentul registru se înregistrează documentele emise în anul .......... și are ..... pagini.

  Nr.
  crt.
  Nr.
  doc.
  Data
  emi-
  terii  Denumirea uzu-
  ală a deșeului
  din anexa VII
  la Regulamen-
  tul (CE) nr.
  1.013/2006

  Codul deșeului
  din anexa VII
  la Regulamen-
  tul (CE) nr.
  1.013/2006
  căsuța 10

  Cantitatea
  [tone] din
  anexa VII la
  Regulamentul
  (CE) nr.
  1.013/2006

  Destinatarul
  din anexa VII
  la Regulamen-
  tul (CE) nr.
  1.013/2006

  Producă-
  torul
  deșeu-
  rilor


  Persoana
  care
  organi-
  zează
  trans-
  ferul*1)

  Obser-
  vații
  ----------
  *1) În cazul în care aceasta este alta decât producătorul.
  ----------
  Anexa a fost introdusă de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.168 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014, având conținutul prevăzut în anexa din același act normativ.
  --------