ANEXE din 20 decembrie 2016 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător de doctorat şi a atestatului de abilitare din 20.12.2016
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 bis din 15 februarie 2017

  ORDIN

  privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare,

  a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare*)

  În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările ulterioare, având în vedere că, de la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu modificările ulterioare, și până în prezent, au fost semnalate discrepanțe între standardele naționale și standardele relevante la nivel internațional, precum și între standardele propuse de comisiile de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor,

  Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU),

  având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare,

  luând în considerare Procesul-verbal al ședinței din 8 decembrie 2016 a Consiliului general al CNATDCU, înregistrat la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice cu nr. 47.918 din 13 decembrie 2016,

  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

  ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

  Art. 1. — Se aprobă standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, denumite în continuare standardele minimale necesare și obligatorii, prevăzute în anexele nr. 1—35, care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

  Anexa nr. 1 — Comisia de Matematică Anexa nr. 2 — Comisia de Informatică Anexa nr. 3 — Comisia de Fizică Anexa nr. 4 — Comisia de Chimie

  Anexa nr. 5 — Comisia de Științele Pământului

  Anexa nr. 6 — Comisia de Inginerie civilă și management Anexa nr. 7 — Comisia de Ingineria materialelor

  Anexa nr. 8 — Comisia de Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale

  Anexa nr. 9 — Comisia de Inginerie electrică Anexa nr. 10 — Comisia de Inginerie energetică

  Anexa nr. 11 — Comisia Electronică, telecomunicații și nanotehnologie

  Anexa nr. 12 — Comisia de Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze

  Anexa nr. 13 — Comisia de Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi

  Anexa nr. 14 — Comisia Ingineria resurselor vegetale și animale Anexa nr. 15 — Comisia Calculatoare, tehnologia informației și

  ingineria sistemelor

  Anexa nr. 16 — Comisia Inginerie industrială și management Anexa nr. 17 — Comisia Inginerie mecanică, mecatronică și robotică Anexa nr. 18 — Comisia de Ingineria mediului

  Anexa nr. 19 — Comisia de Biologie și biochimie Anexa nr. 20 — Comisia de Medicină

  Anexa nr. 21 — Comisia Medicină veterinară Anexa nr. 22 — Comisia de Medicină dentară Anexa nr. 23 — Comisia de Farmacie

  Anexa nr. 24 — Comisia de Științe juridice

  Anexa nr. 25 — Comisia de Sociologie, științe politice și administrative

  Anexa nr. 26 — Comisia de Științe militare, informații și ordine publică

  Anexa nr. 27 — Comisia de Științe economice și administrarea afacerilor Anexa nr. 28 — Comisia de Psihologie, științe ale educației,

  educație fizică și sport

  Anexa nr. 29 — Comisia de Filologie Anexa nr. 30 — Comisia de Filosofie

  Anexa nr. 31 — Comisia de Istorie și studii culturale Anexa nr. 32 — Comisia de Teologie

  Anexa nr. 33 — Comisia de Arhitectură și urbanism Anexa nr. 34 — Comisia de Arte vizuale

  Anexa nr. 35 — Comisia de Artele spectacolului

  Art. 2. — Standardele minimale de acceptare a dosarului pentru obținerea atestatului de abilitare sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar.

  Art. 3. — (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de învățământ superior modifică și completează standardele proprii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu standardele minimale necesare și obligatorii aprobate prin prezentul ordin.

  1. (2) Standardele universității sunt aprobate de către senatul universitar și publicate pe site-ul web al instituției de învățământ superior.

  2. (3) Începând cu anul universitar 2017—2018, conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu standardele proprii ale instituțiilor de învățământ superior, aprobate de senatele universitare cu respectarea standardelor minimale necesare și obligatorii aprobate prin prezentul ordin.

  3. (4) Începând cu anul universitar 2017—2018, se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 și 890 bis din 27 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.

   Art. 4. — Direcția generală învățământ superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   București, 20 decembrie 2016.

   Nr. 6.129.

   Ministrul educației naționale și cercetării științifice,

   Mircea Dumitru

   image

   *) Ordinul nr. 6.129/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2017 și este reprodus și în acest număr bis.

   Anexa nr. 1 - COMISIA DE MATEMATICĂ

   STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

   1. 1. PRINCIPII ALE EVALUĂRII

    • - Evaluarea va reflecta nivelul realizărilor în activitatea de cercetare ştiinţifică.

    • - Evaluarea va măsura impactul şi recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel internaţional.

    • - Criterii suplimentare pot fi utilizate atât în cazul posturilor didactice, cât şi al posturilor din cercetare, dar fără a scadea standardele impuse de criteriile minimale de mai jos.

    • - În cazul posturilor de profesor universitar şi de conferenţiar universitar, evaluarea activităţii didactice- profesionale va fi facută prin criterii suplimentare introduse şi calculate de universităţi şi departamente.

    • - Standardele minimale cantitative de mai jos trebuie înţelese ca o condiţie preliminară înscrierii la un concurs. Ele nu sunt suficiente pentru accederea la un post didactic sau de cercetare. Standardele cantitative care urmează nu trebuie folosite în ierarhizarea candidaţilor pe un post în concurs, ierarhizarea fiind calitativă şi fiind exclusiv sarcina unei comisii de experţi, care va stabili valoarea în matematică a rezultatelor lucrărilor fiecarui candidat.

    • - Evaluarea va respecta normele de etică a cercetarii; dosarele ce cuprind lucrări suspectate de plagiat nu vor fi evaluate.

   2. 2. MOTIVAREA ALEGERII CRITERIILOR MINIMALE

    • - Se constată în ultimii ani falsificarea factorilor de impact ai unor reviste naţionale sş internaţionale prin diverse mijloace de fraudă, ce au ca efect creşterea nenaturală a factorilor de impact ai acestor reviste. De exemplu: cerinţa de a cita lucrări din aceeaşi revistă ca o condiţie a acceptării lucrărilor trimise la publicare, sau constituirea de grupuri de cercetători care se citează reciproc, în bloc, la lucrări care nu au o legatură directă cu lucrarea publicată. Unele dintre aceste reviste au fost scoase din listele ISI Thomson în urma acestor fraude ştiinţifice.

    • - Având în vedere aceste fapte, se va lua în considerare la evaluare numai factorul AIS (scorul de influenţă al articolului (revistei)), prin normarea sa la factorul SRI (scorul relativ de influenţă). Acest factor (normat sau nu) are mai multe avantaje: nu are în vedere autocitările din aceeaşi revistă şi citările sunt ponderate în funcţie de rangul revistelor dintr-un subdomeniu. Se înlătură astfel consecinţele fraudelor de tipul descris anterior.

    • - Pentru a evalua corect nivelul articolelor ştiinţifice din domenii şi subdomenii diferite (acelaşi autor poate să publice lucrări în mai multe subdomenii şi chiar domenii) este necesară normarea factorului AIS din fiecare listă anuală pe subdomenii de la ISI Thomson. Se obţine în acest mod factorul SRI, care se poate gasi pe site- ul UEFISCDI sau se poate calcula astfel: dacă o listă dintr-un subdomeniu are 2n sau 2n+1 reviste cu factorul AIS nenul, atunci „revista mediană" este revista clasată după factorul AIS descrescător în poziţia n+1. Toţi factorii AIS ai revistelor de pe această listă se împart la factorul AIS al revistei mediane, aceasta obţinând factorul SRI egal cu 1.

    • - În evaluare se consideră toate lucrările unui candidat din toate subdomeniile în care a publicat.

    • - În evaluare, toţi factorii SRI (respectiv AIS) se iau din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor, adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

   3. 3. DEFINIŢII

    • - A este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, publicate (tipărite sau online) de candidat ca autor sau coautor, în reviste cu maximul factorilor SRI (scorul relativ de influenţă) din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor (adica din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5), mai mare sau egal cu 0,5.

    • - A_recent este mulţimea articolelor ştiinţifice care prezintă contribuţii originale, publicate (tiparite sau online) de candidat ca autor sau coautor, în ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare, în reviste care au maximul factorilor SRI din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor, (adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5) mai mare sau egal cu 0,5. Ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare în anul t se consideră a fi anii: t-1, t-2, ., t-6, t-7.

    • - s_i reprezintă maximul factorilor SRI din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor (adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5), ai revistei ştiinţifice dintr-un subdomeniu în care a fost publicat articolul i din lista candidatului. Daca o revistă apare în mai multe liste din subdomenii diferite se aleg factorii SRI cel mai mari.

    • - n_i reprezintă numărul de autori ai articolului i din lista candidatului.

    • - S = suma (s_i/n_i), unde suma se face după toate articolele i din A.

    • - S_recent = suma (s_i/n_i), unde suma se face după toate articolele i din A_recent.

    • - C este numarul de citări, provenind din articole publicate în reviste ştiinţifice care au maximul factorilor SRI mai mare sau egal cu 0,5 (maximul se calculează din ultimele 5 liste ISI Thomson, indiferent de anul publicării, adică din anii t-1, t-2, t-3, t-4, t-5, unde t este momentul depunerii dosarului), care citează articole

     ştiinţifice publicate de candidat ca autor sau coautor. Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul.

   4. 4. STANDARDE MINIMALE

    Profesor universitar, cercetator ştiinţific gradul I, candidat la abilitare:

    S mai mare sau egal cu 5 si S_recent mai mare sau egal cu 2,5 si C mai mare sau egal cu 12.

    Conferenţiar universitar, cercetator ştiinţific gradul II:

    S mai mare sau egal cu 2,5 si S_recent mai mare sau egal cu 1,5 si C mai mare sau egal cu 6.

   5. 5. MODELUL FIŞELOR DE VERIFICARE A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE

  image

  1

  I

  I

  I

  I

  I

  2

  I

  I

  I

  .

  I .

  I .

  I.

  I . I .

  TOTAL:

  S =

  I S_recent =

  Nr. crt. articol I Articol, referinţă bibliografică I Publicat în ultimii 7 ani I s_i I n_i I s_i/n_i

  I I

  image

  Nr.crt. I Articolul citat, referinţă bibliografică I Revista şi articolul în care a fost citatI s_i

  image

  1. 1. I I I

  2. 2. . .

  image

  Total I C =

  image

  - În acest tabel coloana s_i se completează cu maximul factorilor SRI (din ultimele 5 liste ISI Thomson disponibile în momentul t al depunerii dosarului, indiferent de anul publicării articolelor, adică din anii t-1, t- 2, t-3, t-4, t-5) ai revistei în care a fost publicat articolul care citează.

  Anexa nr. 2 - COMISIA DE INFORMATICĂ

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. 1. Principii şi perspective ale evaluării

   Evaluarea trebuie să reflecte nivelul implicării candidatului în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, în activitatea didactică-profesională, precum şi impactul şi recunoaşterea implicării lui în aceste activităţi, la nivel naţional şi internaţional. În conformitate cu aceste principii, evaluarea va cuprinde următoarele perspective:

   1. a) respectarea normelor de etică a cercetării,

   2. b) producţia ştiinţifică,

   3. c) impactul rezultatelor,

   4. d) performanţa academică.

    Se recomandă comisiilor de concurs ca evaluarea dosarelor candidaţilor să ţină seamă cu predilecţie de calitatea cercetării raportată în lucrări. Îndeplinirea standardelor minimale este o condiţie eliminatorie pentru înscrierea la concurs, dar nu şi suficientă pentru obţinerea titlului.

  2. 2. Metodologie

  Fiecare dintre perspectivele a)-d) se evaluează cu unul din calificativele: îndeplinit, neîndeplinit. Standardele minimale se consideră îndeplinite dacă toate perspectivele sunt îndeplinite.

  Perspectiva a) : Etica cercetării. Gradul didactic nu se acordă în cazurile în care există evidenţe care probează că autorul îşi atribuie (implicit sau explicit) rezultate (teoretice sau empirice), texte sau imagini care nu-i aparţin, ori care probează că în publicaţiile sale candidatul a inclus părţi copiate din literatură sau din alte surse (inclusiv manuscrise nepublicate ale altor autori).

  Perspectiva b) : Producţia ştiinţifică. Această perspectivă se evaluează prin publicaţii apărute în forumuri (conferinţe şi reviste). Comisia CNATDCU de Informatică va folosi două liste de clasificare a forumurilor, una pentru conferinţe şi una pentru reviste. Fiecare din aceste liste conţine 5 (cinci) categorii de forumuri: A*, A, B, C, şi D. Punctajele asociate forumurilor din aceste categorii sunt următoarele:

  Punctajul citărilor se calculează după formula:

  S

  Ni

  i

  N j

  unde:

  N este numărul de publicaţii citate;

  ni este numărul de autori ai publicaţiei citate;

  Ni este numărul de citări ale publicaţiei i;

  C           j 1        

  i1 max(1, ni 2)

  j

  Si este punctajul asociat forumului în care apare a j-a publicaţie care citează publicaţia i. Pentru citări în forumuri de

  j

  j

  j

  categoria A*, A, B, C sau D, Si se obţine ca şi Si în formula de calcul a punctajului din perspectiva b). Pentru citări în teze de doctorat, rapoarte de cercetare şi publicaţii în forumuri din afara listelor precizate, Si va fi 1; pentru citări în monografii şi cărţi editate, Si va fi 12/8/4/2/1, în funcţie de categoria editurii conform ultimului clasament SENSE [1] (în ultima categorie incluzându-se editurile din categoriile D, E şi nelistate).

  Valorile minime şi pragurile pentru perspectiva c) se găsesc în următorul tabel.

  Perspectiva c)

  Conferenţiar / CS II

  Profesor / CS I / Abilitare

  Valori minime

  48

  120

  Praguri [2]

  A*+A+B 12

  A*+A+B 40

  1 Secţiunea Journal and book publisher rankings în pagina http://www.sense.nl/organisation/documentation. Comisia de Informatică îşi rezervă dreptul de a promova în clase superioare şi edituri româneşti care nu sunt menţionate acum, atunci când CNCS va finaliza o astfel de listă. Aceste promovări vor fi anunţate explicit.

  1 Categoriile A*, A şi B sunt categoriile forumurilor în care apar publicaţiile care citează.

  Perspectiva d): Performanţa academică. Această perspectivă se evaluează după indicatorii din tabelul de mai jos (n reprezintă numărul de autori):

  i). Cărţi de autor/editate şi capitole publicate în edituri de

  16 / max(1, n-2)

  8 / max(1, n-2)

  4 / max(1, n-2)

  2 / max(1, n-2)

  1 / max(1, n-2)

  categoria (conform clasamentului SENSE):

  • - cărţi (A)

  • - cărţi (B) sau capitole (A)

  • - cărţi (C) sau capitole (B)

  pe volum sau capitol

  - cărţi (D, E şi nelistate) sau capitole (C)

  - capitole (D, E şi nelistate)

  ii). Editor proceedings la conferinţe de tip:

  - A* I A I B I C I D

  (12 I 8 I 4 I 2 I 1) /

  max(1, n-2)

  pe volum

  iii). Publicarea unui curs universitar în format electronic

  2

  pe curs

  iv). Director/editor al unei reviste de tip:

  - A* I A I B I C I D

  36 I 24 I 12 I 6 I 3

  pe revistă

  v). Director (coordonator/responsabil) I membru al unui

  10 I 5

  8 I 4

  6 I 3

  4 I 2

  2 I 1

  grant/proiect/contract/program de cercetare

  naţional/internaţional a cărui valoare intrată în instituţie este: 2 500.000 Euro, ca director I membru

  200.000 - 499.999 Euro, ca director I membru

  pe grant/proiect/ contract/program

  100.000 - 199.999 Euro, ca director I membru

  50.000 - 99.999 Euro, ca director I membru

  <50.000 Euro, ca director I membru

  vi). Membru în comitetul ştiinţific (de program) al unor conferinţe, simpozioane, workshop-uri, de tip:

  - A* I A I B I C I D

  6I 4 I 2 I 1 I 0,5

  pe eveniment

  vii). Organizare evenimente ştiinţifice/şcoli de vară, în calitate de:

  - director I membru în comitetul de organizare

  2 I 1

  pe eveniment

  viii). Keynote/invited speaker/professor la

  evenimente/universităţi[1]:

  - de tip A*/top 20

  12

  • - de tip A/top 100

  • - de tip B/şcoli de vară internaţionale/top 200

  • - de tip C, şcoli de vară naţionale, conferinţe ale Academiei Române/top 500

  8

  4

  2

  pe eveniment/conferinţă

  - de tip D/evenimente locale/> 500

  1

  ix). Profesor/cercetător asociat/visiting la o universitate din:

  12 * nr. luni 8 * nr. luni 4 * nr. luni 2 * nr. luni nr. luni

  pe vizită (pentru vizite scurte cu predare intensivă se pot

  face echivalări: 1 lună=16 ore de predare);

  maximum 24 puncte

  - top 20

  - top 100

  - top 200

  - top 500

  - > 500

  x). Consolidarea de echipe de cercetare (numai în postura de

  lider), la nivel: internaţional (acreditări) I naţional (acreditări) I

  (4 I 2 I 1 )

  pentru echipe de

  minimum 5 persoane, nu

  în instituţie (recunoscute oficial)

  * nr. ani

  mai mult de 10% din punctajul total al

  perspectivei d

  xi). Membru în comisii de evaluare a tezelor de doctorat la o universitate din top:

  - 20 I 100 I 200 I 500 I >500

  6 I 4 I 2 I 1 I 0,5

  pe teză

  xii). Membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor (dovedit prin decizia şcolii doctorale)

  1

  pe doctorand îndrumat

  care a obţinut titlul de doctor

  xiii). Brevete şi invenţii active (OSIM, ORDA etc.)

  12 / max(1, n-2)

  pe brevet/invenţie

  xiv). Dezvoltarea de pachete şi instrumente software,

  pe produs;

  dezvoltarea de resurse şi colecţii de date de largă utilitate (probate prin număr de accesări, publicarea pe site-uri open

  2 max(1, n-2)

  maximum 10% din punctajul total al

  source etc.)

  perspectivei d

  xv). Poziţii de conducere în organizaţii profesionale:

  - internaţionale I naţionale

  4 I 2

  pe organizaţie

  xvii). Premii şi alte merite

  Punctaj conform

  deciziei univ. sau inst. de cercetare

  maximum 10% din

  punctajul total al perspectivei d

  Valorile minime şi pragurile pentru perspectiva d) se găsesc în următorul tabel:

  Perspectiva d)

  Conferenţiar / CS II

  Profesor / CS I / Abilitare

  Valori minime

  36

  60

  Praguri

  -

  Minim un proiect, cu echipă de cel puţin 2 (doi) membri, obţinut

  de candidat prin competiţie la nivel naţional sau internaţional

  image

  image

  http://www.shanghairanking.com/

  1. [1] Cele mai bune poziţii conform clasamentelor: http://www.topuniversities.com/university-rankings, http://www.urapcenter.org/,

   image

   puncte pentru Profesor/CS I/Abilitare) se pot modifica doar prin transfer de la perspectiva c) la perspectiva b), cu păstrarea categoriei forumurilor.

   Notă: Maximum 20% din valorile pragurilor de la perspectiva b) (3,2 puncte pentru Conferenţiar/CS II, respectiv 4,8 I 8

   Precizări:

   Anexa nr. 3 - COMISIA DE FIZICĂ

   STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

   1. 1. AISi

    este scorul de influenţă absolut al revistei ştiinţifice în care a fost publicat articolul i , corespunzător

    anului de publicare al acestuia conform cu www.eigenfactor.org pentru articolele publicate până în 2006 şi Journal Citation Report (ISI Web of Science) începând cu anul 2007; în cazul în care anul de publicare nu se găseşte în baza de date, se va alege anul cel mai apropiat.

    n

    ef

   2. 2. i reprezintă numărul efectiv de autori ai itemului i şi ia următoarele valori: ni , dacă ni 5 ; ni 5 / 2 ,

    dacă 5 ni 15 ; ni 15 / 3 , dacă 15 ni 75 ; şi ni 45 / 4 , dacă ni 75 , unde ni este

    numărul de autori ai itemului i . În cazul publicaţiilor HEPP (High Energy Particle Physics) cu număr mare de

    i

    autori, dacă articolul are la bază o notă internă a experimentului la care candidatul este coautor, atunci nef

    poate

    fi dat de numărul de autori din nota internă.

   3. 3. Indicele Hirsch h se defineşte astfel: un autor are un indice Hirsch h dacă a publicat h articole care au fost citate fiecare de cel puţin h ori. Pentru calcularea indicelui Hirsch se va folosi baza de date ISI Web of Science.

   4. 4. Lucrările de tip "Article. Proceedings paper" pot fi considerate la punctele 1.6 sau 2, o singură dată, la alegerea candidatului.

   5. 5. Editurile recunoscute Web of Science se găsesc pe site-ul Web of Science - Master Book List- Publishers (http://wokinfo.com/mbl/publishers/)

   6. 6. Se recomandă ca fiecare candidat să îşi creeze un cont pe ResearcherID pentru facilitarea verificării datelor privind activitatea de cercetare şi recunoaşterea impactului activităţii.

    1. 1. Activitatea didactică şi profesională

     Nr. Crt.

     Tipul activităţilor

     Indicatori

     1

     Cărţi în edituri internaţionale recunoscute Web of Science în calitate de autor

     A1 4 / nef

     i

     i

     2

     Capitole de cărţi în edituri internaţionale recunoscute Web of Science în calitate de autor/ Review-uri în reviste cotate ISI

     A2 1/ nef

     i

     i

     3

     Cărţi în edituri internaţionale recunoscute Web of Science în calitate de editor

     A3 0.5 / nef

     i

     i

     4

     image

     Cărţi, manuale, îndrumare de laborator în edituri naţionale sau alte edituri internaţionale ca autor, note interne, prezentări susţinute pentru aprobarea analizelor de date în cadrul colaborărilor mari

     A4 0.5 / nef

     i

     i

     5

     Capitole de cărţi în edituri naţionale sau alte edituri internaţionale ca autor

     A5 0.2 / nef

     i

     i

     6

     Lucrări în extenso (cel puţin 3 pagini) publicate în Proceedings-uri indexate ISI

     A6 0.2 / nef

     i

     i

     7.

     Brevete de invenţie internaţionale acordate

     A7 3 / nef

     i

     i

     8

     Brevete de invenţie naţionale acordate

     A8 0.5 / nef

     i

     i

     9

     Director/ responsabil/ coordonator pentru programe de studii, programe de formare continuă, proiecte educaţionale şi proiecte de infrastructură (proiectele de cercetare se exclud)

     A9 0.5

     i

     10.

     Director/ responsabil pentru proiecte de cercetare in valoare Vi euro

     câştigate prin competiţie naţională sau internaţională (proiectele de la punctul 9 se exclud). Sumele în lei sau în alte valute se convertesc în euro la cursul mediu din anul respectiv conform www.bnr.ro pentru perioada de după 1999 şi la cursul din 1999 pentru perioada anterioară.

     Responsabilii de proiect sunt cei care conduc o echipă de cercetare, fiind

     A10 Vi /100.000

     i

     menţionaţi ca atare în proiectul depus; în cazul lor se consideră doar suma aferentă echipei conduse.

     Criterii minimale pentru activitatea didactică şi profesională:

     10

     CSII, conferenţiar universitar: A Ai 1

     i1

     10

     Abilitare, CS I, profesor universitar: A Ai 2

     i1

    2. 2. Activitatea de cercetare

     Nr. crt.

     Tipul activităţilor

     Indicatori

     1

     Articole ştiinţifice originale în extenso ca autor

     I AISi / nef

     i

     i

     2

     Articole ştiinţifice originale în extenso ca prim autor sau autor corespondent, conform menţiunilor de pe articol. Nu se iau în considerare articolele la care autorii sunt indicaţi în ordinea alfabetică a numelui şi candidatul este prim-autor exclusiv datorită numelui acestuia şi ordonării alfabetice. În cazul publicaţiilor HEPP (High Energy Particle Physics) cu număr mare de autori, dacă articolul are la bază o notă

     internă a cărei aprobare în vederea trimiterii la publicare a fost susţinută de către autor, atunci autorul este considerat prim autor.

     P AISi

     i

     Criterii minimale pentru activitatea de cercetare:

     CSII, conferenţiar universitar: I 2, P 2

     Abilitare, CS I, profesor universitar: I 4, P 4

    3. 3. Recunoaşterea impactului activităţii

  Nr.crt.

  Tipul activităţilor

  Indicatori

  1

  Citări în reviste ştiinţifice cu factor de impact care se regăsesc în InCites Journal Citation Reports sau în cărţi în edituri recunoscute Web of Science. Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul

  C ci / nef , unde c

  i i

  i

  reprezintă numărul de citări în

  reviste ISI ale publicaţiei i.

  2

  Indicele Hirsch

  h

  Criterii minimale pentru recunoaşterea impactului activităţii:

  CSII, conferenţiar universitar: C 20 , h 5

  Abilitare, CS I, profesor universitar: C 40 , h 10

  Punctajul total CNATDCU: T A P / 2 I / 2 C / 20 h / 5

  CSII, conferenţiar universitar: T 5

  Abilitare, CS I, profesor universitar: T 12

  Notă: Satisfacerea prezentelor standarde minimale permite participarea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din învăţământul superior şi cercetare. Pentru selecţia/ ierarhizarea candidaţilor, universităţile şi institutele de cercetare pot impune cerinţe suplimentare proprii, conform legii..

  Notă privind concursurile: În cazul universităţilor asupra acestora se va pronunţa un organism abilitat de către Senatul Universităţii şi rezultatele vor fi aprobate de către Senat (Legea 1/2011 art. 297, 219). În cazul institutelor asupra acestora va decide Comisia de Concurs şi rezultatele vor fi aprobate de către Consiliul Ştiinţific (Legea 319/2003, art 16(2)c). În ambele cazuri , CNATDCU va valida îndeplinirea setului minimal, conform legii 1/2011, art. 166(2), 219(1), 295(1)(3) si 300(4); respectiv legii 319/2003, art. 16(2)c.

  Anexa nr. 4 - COMISIA DE CHIMIE

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  Criterii generale:

  Categorie

  Nmax (*)

  FIC

  (**)

  FICD

  (***)

  FICAP

  (****)

  FICAC

  (*****)

  h index

  Profesor/CS1/Habilitare

  50

  100

  70

  50

  25

  13

  Conferenţiar/CS2

  30

  50

  -

  20

  -

  9

  (*) Nmax - primele maxim N lucrări, organizate în ordinea descrescătoare a factorilor de impact a revistelor în care au fost publicate;

  (**) FIC - factorul de impact cumulat minimal al revistelor în care s-au publicat lucrările în cauză;

  (***) FICD -factorul de impact cumulat minimal din publicaţii în domeniile de cercetare declarate;

  (****) FICAP -factorul de impact cumulat minimal din publicaţii în calitate de autor principal (prim-autor şi autor de corespondenţă);

  (*****) FICAC -factorul de impact cumulat minimal din publicaţii în calitate de autor de corespondenţă.

  Recomandări suplimetare:

  Anexa nr. 6 - COMISIA DE INGINERIE CIVILĂ ŞI MANAGEMENT

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. Structura activităţii candidatului

  Nr. crt.

  image

  Domeniul activităţilor

  Tipul activităţilor

  Categorii si restricţii

  image

  Subcategorii/ Activităţi

  image

  Indicatori / Punctaj

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Activitate didactică şi profesională (A1)

  1.1 Cărţi, cursuri universitare şi capitole în cărţi de specialitate

  1.1.1. Cărţi, cursuri universitare / capitole ca autor; pentru Profesor / CS I minimum 2, Conferenţiar / CS II

  minimum 1

  1.1.1.1

  internaţionale

  Nr. Pagini /(2*nr. Autori)

  1.1.1.2 naţionale

  Nr. Pagini /(5*nr. Autori)

  1.1.2 Cărţi, cursuri universitare / capitole de cărţi ca editor /

  coordonator

  1.1.2.1

  internaţionale

  Nr. Pagini /(3*nr. Autori)

  1.1.2.2 naţionale

  Nr. Pagini /(7*nr.

  Autori)

  1.2 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de

  formare continuă şi proiecte educaţionale (POS, Erasmus, Socrates, Leonardo, sa)

  Punctaj unic, egal cu unitatea, pentru fiecare activitate (maxim 10 activităţi pentru Profesor /CS I; maxim 5 activităţi pentru Conferenţiar/CS II)

  Maximum 10 pentru Profesor/ CSI

  Maxim 5 pentru Conferenţiar / CSII

  Activitate de cercetare (A2)

  2.1 Articole în reviste cotate* ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI Proceedings

  Minimum 8 articole pentru Profesor / CS I

  - dintre acestea minim 2 trebuie să fie în reviste cu FI > 1 şi minim 2 în reviste cu FI>0.5.

  (25+20*FI) / nr.

  Autori

  2

  *Factorul de Impact (FI) al revistei este cel din anul publicării articolului

  Minimum 5 articole pentru Conferenţiar / CS II - dintre acestea minim 2 trebuie să fie în reviste cu FI > 0.5.

  (25+20*FI) / nr.

  Autori

  2.2 Articole* în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale (BDI)**

  Minimum 12 pentru Profesor / CS I

  20/nr. de autori

  *Articolele indexate în ISI WOS care nu sunt luate în considerare la criteriul A2.1 pot fi echivalate cu articole BDI în forma 1 lucrare

  Minimum 8 pentru Conferenţiar / CS II

  20/nr. de autori

  indexată în ISI Web of Science este echivalentă cu o lucrare indexată în baze de date internaţionale.

  **Bazele de date considerate sunt: Scopus, Wiley, Springer, Science Direct, IEEE, Engineering

  Village, Proquest, EBSCO.

  2.3 Brevete de invenţie înregistrate la OSIM sau WIPO

  2.3.1 cotate ISI

  50/nr. de autori

  2.3.2

  internaţionale, necotate ISI

  35/nr. de autori

  2.3.3 naţionale

  25/nr. de autori

  2.4 Granturi/Proiecte* câştigate prin competiţiile ce finanţează activităţi de cercetare.

  *Prin grant/proiect de cercetare câştigat prin competiţie se înţelege că trebuie să fie atrase simultan fonduri pentru: cheltuieli de personal, cheltuieli de capital, cheltuieli cu logistică (obiecte de mică valoare şi consumabile), deplasări şi regia universităţii.

  2.4.1 Director (pentru instituţia coordonatoare) / responsabil (pentru instituţia parteneră) - Minim 2 pentru Profesor / CS I ; Minimum 1 pentru

  Conferenţiar / CS II

  2.4.1.1

  internaţionale

  20*număr ani de desfăşurare (dovediţi prin

  contract)

  2.4.1.2 naţionale

  10*număr ani de desfăşurare (dovediţi prin contract)

  2.4.2. Membru în echipa de implementare a grantului

  2.4.2.1

  internaţionale

  10* număr ani de desfăşurare (participarea se dovedeşte prin fişele de pontaj)

  2.4.2.2 naţionale

  5* număr ani de desfăşurare (participarea se dovedeşte prin fisele de pontaj)

  2.5 Responsabil de proiecte de cercetare/consultanţă (fiecare proiect considerat la calculul punctajului trebuie să fie în valoare de minim 50000 lei pentru instituţia la care responsabilul era/este titular)

  5/proiect (se dovedeşte prin contract)

  3

  Recunoaştere şi (A3)

  3.1 Citări în reviste ISI şi BDI şi în volumele conferinţelor ISI si BDI (Nu se iau în considerare citările provenind din articole care au ca autor sau coautor candidatul (autocitările))

  Minimum 15 citări pentru Profesor / CS I Minimum 8 citări pentru Conferenţiar / CS II

  3.1.1 Articole in

  reviste cotate ISI

  10,0*FI / nr autori

  3.1.2 Articole in volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI

  2,5 / nr autori

  impactul activităţii

  (FI este factorul de impact al revistei în care se citează publicaţia candidatului / candidatei)

  3.1.3 Articole in reviste indexate BDI

  2,0 / nr autori

  3.1.4 Articole in volumele unor manifestări ştiinţifice

  indexate BDI

  1,0 / nr autori

  3.2 Prezentări invitate în plenul unor

  manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (keynote-speaker) şi Profesor invitat pentru a susţine module de curs /

  prelegeri (exclusiv ERASMUS)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate (maximum

  10 activităţi pentru Profesor / CS I, maximum 5 activităţi pentru Conferenţiar / CS II)

  3.2.1

  internaţionale

  10

  3.2.2 naţionale

  5

  3.3 Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor si manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice; Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice

  Punctaje unice pentru fiecare categorie, ce se acordă numai dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe minimale, astfel:

    1. 3.3.1 - minimum 2 colective de redacţie şi minimum 8 recenzii

    2. 3.3.2 - minimum 2 colective de redacţie şi minimum 8 recenzii

    3. 3.3.3 - minimum 2 comitete ştiinţifice şi minimum 12 recenzii

  Obs. Pentru reviste, comitete ştiinţifice şi manifestări ştiinţifice internaţionale, valorile minime specificate

  anterior se împart la 2

    1. 3.3.1 Membru în colective de redacţie sau recenzor pentru reviste cotate

  ISI

  10

  3.3.2 Membru în colective de redacţie sau recenzor pentru reviste indexate

  BDI

  6

  3.3.3 Membru în comitete ştiinţifice, organizator sau recenzor pentru manifestări ştiinţifice

  4

  3.4 Experienţa de management universitar sau de cercetare

  3.4.1 Funcţii de conducere (rector, prorector, decan, prodecan, director departament, director şcoală doctorală, director general, director ştiinţific, director adjunct,

  şef secţie, şef laborator)

  5*nr. de ani

  3.4.2 Membru în organisme de conducere (senat, consiliul facultăţii, consiliul.

  ştiinţific)

  2* nr. de ani

  3. Condiţii minimale (Ai)

  Nr. crt.

  Categoria

  Domeniul de activitate

  Condiţii Conferenţiar

  Condiţii CS II

  Condiţii Profesor

  Condiţii CS I

  1

  Activitatea didactică / profesională (A1)

  Minimum 30 pct

  Fără restricţii

  Minimum 70 pct

  Fără restricţii

  2

  Activitatea de cercetare

  (A2)

  Minimum 180 pct

  Minimum 220

  pct

  Minimum 300 pct

  Minimum 380

  pct

  3

  Recunoaştere şi impactul

  activităţii (A3)

  Minimum 40 pct

  Minimum

  30 pct

  Minimum 80 pct

  Minimum 70 pct

  TOTAL

  Minimum 250

  Minimum 250

  Minimum 450

  Minimum 450

  Anexa nr. 7 - COMISIA DE INGINERIA MATERIALELOR

  activităţilor

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. Structura activităţii candidatului

  Nr. crt.

  Domeniul

  Tipul activităţilor

  Categorii şi restricţii

  Subcategorii

  Indicatori (kpi)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Activitatea didactică şi profesională (A1)

  1.1 Cărţi şi capitole în cărti de specialitate în edituri recunoscute

  1.1.1 Cărţi /capitole ca autor

  1.1.1.1 Internaţionale

  Nr.pagini /

  (2 x nr.autori)

  1.1.1.2 Naţionale; din

  care: [1]: Profesor

  minim 2, d.c. 1 prim autor; Conferenţiar minim 1

  Nr.pagini /

  (5 x nr.autori)

  1.1.2 Cărţi / capitole ca editor

  1.1.2.1 Internaţionale

  Nr.pagini /

  (3 x nr.editori)

  1.1.2.2 Naţionale

  Nr.pagini /

  (7 x nr.editori)

  1.2 Suport didactic

  1.2.1 Manuale didactice, monografii, inclusiv electronice: pentru Profesor min. 2, din care 1 ca prim

  autor; pentru Conferenţiar min. 1

  Nr.pagini /

  (10 x nr.autori)

  1.2.2 Îndrumatoare de laborator / aplicaţii

  Nr.pagini /

  (20 x nr.autori)

  2

  Activitatea de cercetare (A2)

  2.1 Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters-Web of Science Core Collection [FI - Factor de Impact] şi în volume indexate ISI proceedings - Web of Science, în specificul postului scos la concurs [2]

  2.1.1 Minimum 15 articole pentru Profesor / CS I din care min. 10 în Reviste cotate ISI Th.R. [din care min. 5 cu FI de min. 1, şi

  min. 5 ca autor principal cu FI min 0,5] [3]

  50*X / nr.autori; (pentru reviste X= factorul de impact al revistei ; pentru articole în volume X =0,1)

  2.1.2 Minimum 10 articole pentru Conferenţiar / CSII din care min. 5 în Reviste cotate ISI Th.R. [din care min. 3 cu FI de min. 1 si min. 2 ca autor principal cu

  FI min. 0,5] [3]

  2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte Baze de Date Internaţionale [BDI], în specificul postului scos la

  concurs [4]

  50*X / nr.autori; X= 0.08

  2.3 Brevete de invenţie acordate, neindexate/indexate ISI Thomson Reuters-Web of Science-Derwent

  Innovations Index

  2.3.1 Internaţionale

  25/50 / nr. Autori (Triadic, Europatent)

  2.3.2. Nationale

  15/25 / nr. autori

  2.4 Granturi/proiecte de

  2.4.1 Director/Responsabil

  2.4.1.1.Internaţionale

  20 x ani desfasurare

  cercetare câştigate prin competiţie/ Contracte cu agenţi economici, min

  10.000 echivalent Euro, încasaţi

  partener: Minimum 2 pentru Profesor / CS I, din care cel putin 1 ca director ; Minim 1

  pentru Conferentiar / CSII.

  2.4.1.2. Naţionale

  5 x ani desfăşurare

  2.4.2 Membru în echipă

  2.4.2.1 Internaţionale

  4 x ani desfăşurare

  2.4.2.2 Naţionale

  2 x ani desfăşurare

  3

  Recunoasterea si impactul activitătii (A3)

  3.1 Citări în reviste cotate în ISI Thomson Reuters- Web of Science Core Collection [FI - Factor de Impact] şi în alte BDI (FI se referă la revista în care a fost publicat articolul care citează)

  Se exclud autocitările tuturor co-autorilor ;

  Lucrări citate: articol de revistă, conferinţă, carte, teza brevet invenţie; Minimum 30 citări pentru Profesor / CSI şi minimum 15 citări pentru Conferenţiar

  / CSII , în ISI Thomson

  Reuters-Web of Science Core Collection şi SCOPUS

  3.1.1 ISI

  5/nr. autori pentru FI < 0.5;

  10/nr. autori pentru 0,5 <FI<1; 15/nr.

  autori pt. 1<FI<2; 20/nr. autori pt. FI

  >2 si 30/nr.de autori pt.FI>5

  3.1.2 BDI

  3 / nr. autori

  3.2 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv ERASMUS)

  3.2.1 Internaţionale

  8

  3.2.2 Naţionale

  4

  3.2.3 Profesor invitat

  8

  3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor si manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice / Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

  3.3.1 ISI

  Editor/chairman -12;

  Membru - 8;

  Recenzor - 5

  3.3.2 BDI

  Editor/chairman -10;

  Membru - 5;

  Recenzor - 3

  3.3.3 Naţionale şi internationale

  neindexate

  Editor/chairman - 5; Membru - 3 ;

  Recenzor - 2

  3.4 Expert evaluare proiecte de cercetare

  3.4.1 Internaţionale

  10* nr.contracte de

  evaluare

  3.4.2 Naţionale

  5* nr.contracte de evaluare

  Criterii opţionale

  3.5 Premii (nu se consideră premierea articolelor de către UEFISCDI)

  3.5.1 Academia Română

  50

  3.5.2 ASAS, AOSR,

  academii de ramură şi CNCSIS

  20

  3.5.3 Premii internaţionale

  10

  3.5.4 Premii naţionale

  în domeniu

  5

  3.6 Membru în academii, organizatii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

  3.6.1 Academia Română

  50

  3.6.2 ASAS, AOSR şi

  academii de ramură

  10

  3.6.3 Conducere asociaţii profesionale

  3.6.3.1 Internaţionale

  15

  3.6.3.2 Naţionale

  5

  3.6.4 Asociaţii profesionale

  3.6.4.1 Internaţionale

  5

  3.6.4.2 Naţionale

  2

  3.6.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

  3.6.5.1 Conducere

  10

  3.6.5.2 Membru

  2

  1. [1] Carte: minimum 35 pagini per autor; Capitol carte: minimum 25 pagini per autor (se referă numai la naţionale) se exclud volumele unor conferinţe.

  2. [2] Lucrări publicate vizibile în ISI Thomson Reuters, Web of Science Core Collection, în contul candidatului, FI- Journal Citation Reports, la momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziţii didactice, de cercetare si abilitare sau la data publicării articolului

  3. [3] Autor principal: Prim Autor / Autor Corespondent / Reprint Autor

  4. [4] Bazele de date internationale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, EBSCO, Metals Abstracts CSA/METADEX, Chemical Abstracts, AFS Library. (Se exclud Google Scholar / Google Academics)

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  A n 1 i k 1 i n 2 i k 2 i

  n 3 i k 3 i

  i i

  unde: npi - numărul de activităti din categorie

  kpi - coeficient specific tipului şi categoriei de activitate i

  3. Condiţii minimale (Ai)

  Nr. crt.

  Categoria

  Domeniul de activitate

  image

  Condiţii Conferenţiar

  Condiţii CS II

  image

  Condiţii Profesor

  Condiţii CS I

  1

  Activitatea didactică / profesională (A1)

  Minimum 30 puncte

  Fără restricţii

  Minimum 60 puncte

  Fără restricţii

  2

  Activitatea de cercetare (A2)

  Minimum 160 puncte

  Minimum 190 puncte

  Minimum 320 puncte

  Minimum 380 puncte

  3

  Recunoaşterea impactului activităţii

  (A3)

  Minimum 60 puncte

  Minimum 60 puncte

  Minimum 120 puncte

  Minimum 120 puncte

  TOTAL

  250 puncte

  250 puncte

  500 puncte

  500 puncte

  Anexa nr. 8 - COMISIA DE INGINERIE CHIMICĂ, INGINERIE MEDICALĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  Se definesc:

  NTOP = număr total de articole în reviste ISI situate în top 25% (zona roşie) în calitate de autor principal. Situaţia revistelor în top 25% se judecă pe cazul cel mai favorabil pentru candidat, fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs.

  FIC = factor de impact cumulat (suma factorilor de impact ai revistelor la momentul înscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziţii didactice)

  NP = număr articole în reviste ISI la care candidatul este autor principal (prim autor sau autor de corespondenţă) NC = număr total de citări (din baza SCOPUS) (se exclud autocitările candidatului)

  NCO = număr contracte de cercetare-dezvoltare-inovare obţinute prin competiţie la nivel naţional sau internaţional ori contracte de cercetare-dezvoltare-inovare cu terţii în valoare minimă echivalentă cu 10.000 Euro

  Articolele pentru calculul NTOP, FIC, NP, NC se vor lua în considerare numai dacă la data publicării revista era indexată ISI, iar la data inscrierii la concurs a candidatului articolele sunt vizibile în WoS sau dacă se prezintă ca reprinturi (inclusiv cu paginaţia revistei)

  1. 1. Concurs de Conferenţiar / CS II

   Standarde minimale (cumulative):

   1. a) NTOP 2 2

   2. b) NP 2 10

   3. c) FIC 2 15

    În acest caz în calculul FIC se ţine seamă de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a

    publicat un articol în care nu este autor principal

   4. d) NC 2 50

    Brevetele naţionale (FI = 1) şi internaţionale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)

   5. e) NCO 2 1 (in calitate de Director proiect/Responsabil proiect)

  2. 2. Concurs de Profesor / CS I

   Standarde minimale (cumulative):

   1. a) NTOP 2 4

   2. b) NP 2 20

   3. c) FIC 2 30

    În acest caz în calculul FIC se ţine seamă de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol în care nu este autor principal

   4. d) NC 2 120

    Brevetele naţionale (FI = 1) şi internaţionale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)

   5. e) NCO 2 1 (în calitate de Director proiect)

  ANEXA nr. 9 - COMISIA DE INGINERIE ELECTRICĂ

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. 1. Tabel cu structura activităţii candidatului

   Nr. crt.

   image

   Domeniul activităţilor

   Tipul activităţilor

   Categorii şi restricţii

   Subcategorii

   Indicatori (kpi)

   1

   2

   3

   4

   5

   1

   Activitatea didactică/ profesională (A1)

   1.1 Cărţi si capitole în cărţi de specialitate

   1.1.1 Cărţi cu ISBN/ capitole ca autor: Profesor minimum 4;

   Conferenţiar minimum 2; CS I minimum 2; CS II minimum 1

   1.1.1.1

   internaţionale

   nr. pagini/ (2*nr.autori)

   1.1.1.2 naţionale

   nr. pagini/ (5*nr.autori)

   1.1.2 Cărţi/ capitole de cărţi ca editor/ coordonator

   1.1.2.1

   internaţionale

   nr. pagini/ (3*nr.autori)

   1.1.2.2 naţionale

   nr. pagini/ (7*nr.autori)

   1.2 Suport didactic

   1.2.1 Suport de curs inclusiv electronic: Profesor minimum 2 din care 1 ca prim autor;

   Conferenţiar minimum 1; CSI şi CS II fără restricţii

   nr. pagini/ (10*nr. autori)

   1.2.2 Îndrumare de laborator/aplicaţii: pentru Profesor minimum 2 din care minimum 1 prim autor; Conferenţiar minimum 1;

   CS I şi CS II fără restricţii

   nr. pagini/ (20*nr. autori)

   1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte

   educaţionale(POS, ERASMUS, s.a.)

   Punctaj unic pentru fiecare activitate

   10

   2

   Activitatea de cercetare (A2)

   2.1 Articole în extenso în reviste cotate WOS Thomson-Reuters (1), în volume proceedings indexate WOS Thomson- Reuters şi brevete de invenţie indexate WOS- Derwent

   2.1.1 Profesor / CS I: minimum 10 articole din care minimum 4 ca prim autor si minimum 4 în

   reviste

   (25+20*factor impact

   (2))/nr. de autori

   2.1.2 Conferenţiar / CS II: minimum 7 articole din care minimum 2 ca prim

   autor si minimum 2 în reviste

   2.2 Articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale

   (BDI (3))

   2.2.1 Profesor / CS I: minimum 20 articole din

   care minimum 5 în reviste

   20/nr. de autori

   2.2.2 Conferenţiar / CS II: minimum 15 articole din

   care minimum 2 în reviste

   2.3 Brevete de invenţie

   indexate în alte baze de date

   2.3.1

   internaţionale

   25/nr. de autori

   2.3.2 naţionale

   15/nr. de autori

   2.4 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie nationala/internationala

   (4)

   2.4.1 Director / Responsabil proiect partener: minimum 2 pentru Profesor / CS I;

   minimum 1 pentru

   2.4.1.1.

   internaţionale

   20*ani de desfăşurare

   2.4.1.2 naţionale

   10*ani de desfăşurare

   Conferenţiar/CS II

   2.4.2 Membru în echipă

   2.4.2.1.

   internaţionale

   4*ani de desfăşurare

   2.4.2.2 naţionale

   2*ani de desfăşurare

   2.5 Contracte de cercetare/consultanţă

   (valoare echivalentă de minim 2000 Euro)

   2.5.1 Director /

   Responsabil proiect partener

   5*ani de desfăşurare

   2.5.2 Membru în echipă

   2*ani de desfăşurare

   3

   Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

   3.1 Citări în revistele WOS şi volumele conferinţelor WOS (5)

   3.1.1 Profesor / CS I:

   minimum 10 citări

   5/nr. autori ai articolului citat

   3.1.2 Conferenţiar / CS II:

   minimum 7 citări

   3.2 Citări în revistele BDI şi volumele conferinţelor BDI (5)

   3.2.1 Profesor / CS I: minimum 20 citări

   3/nr. autori ai articolului citat

   3.2.2 Conferenţiar / CS II:

   minimum 10 citări

   3.3 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor

   invitat (exclusiv POS, ERASMUS)

   Punctaj unic pentru fiecare activitate

   3.3.1

   internaţionale

   20

   3.3.2 naţionale

   5

   3.4 Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (punctajul se acordă pentru fiecare revistă, manifestare

   ştiinţifică şi recenzie)

   3.4.1 WOS

   10

   3.4.2 BDI

   6

   3.4.3 Naţionale

   şi internaţionale neindexate

   3

   3.5 Referent în comisii de doctorat

   3.5.1

   internaţionale

   10

   3.5.2 naţionale

   5

   3.6 Premii

   Academia Română

   30

   ASAS, AOSR,

   academii de ramură şi CNCS

   15

   Premii

   internaţionale

   10

   Premii naţionale

   în domeniu

   5

   3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

   3.7.1 Academia Română

   100

   3.7.2 ASAS, AOSR şi

   academii de ramură

   30

   3.7.3 Conducere asociaţii

   profesionale

   internaţionale

   30

   naţionale

   10

   3.7.4 Asociaţii

   profesionale

   internaţionale

   5

   naţionale

   2

   3.7.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi

   cercetării

   conducere

   15

   membru

   10

   Note:

   image

   (1) Conform situaţiei curente de pe site-ul WOS (Web of Science) THOMSON REUTERS; o revistă cotată WOS este echivalentă cu o revistă cotată ISI conform Ordinului de Ministru (MECTS) Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011;

   (2) Factorul de impact al revistei menţionat pe site-ul WOS în anul curent; pentru articolele în proceedings WOS si pentru brevetele indexate WOS-Derwent factorul de impact considerat va fi egal cu 0;

   (3) Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste/proceedings cotate WOS, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional: Scopus, IEEE Xplore, Elsevier Science Direct, Engineering Village, Compendex, INSPEC, Springerlink, Cabi, EBSCO, CSA ILLUMINA/PROQUEST, Index Copernicus şi Urlich's;

   (4) Nu se consideră în această categorie proiectele/granturile de tip POSDRU (POCU), POSCCE (POC), ERASMUS (ERASMUS PLUS), COMENIUS, bursele postdoctorale şi alte tipuri de proiecte similare care nu prezintă un caracter predominant de cercetare; se consideră numai proiectele/granturile relevante pentru profilul postului scos la concurs / domeniul de abilitare;

   (5) Autocitările sunt excluse (se consideră autocitare existenţa unui autor/coautor comun între lucrarea citată şi lucrarea care citează).

  2. 2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A)

   unde: kip - indice specific domeniului (i = 1, 2 şi 3) şi tipului (p) de activitate (conform tabelului 1). Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului.

   3 3 5 7

   A  Ai k1p k2 p k3 p

  3. 3. Condiţii minimale (Ai, i=1, 2 şi 3)

  i1 p1 p1 p1

  Nr. crt.

  Domeniul de activitate

  Condiţii conferenţiar

  Condiţii CS II

  Condiţii profesor

  Condiţii CS I

  1

  Activitatea didactică/

  profesională (A1)

  Minimum 60

  puncte

  Minimum 20

  puncte

  Minimum 120

  puncte

  Minimum 40

  puncte

  2

  Activitatea de cercetare (A2)

  Minimum 180

  puncte

  Minimum 220

  puncte

  Minimum 360

  puncte

  Minimum 440

  puncte

  3

  Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

  Minimum 60 puncte

  Minimum 60 puncte

  Minimum 120 puncte

  Minimum 120 puncte

  TOTAL

  Minimum 300 puncte

  Minimum 300 puncte

  Minimum 600 puncte

  Minimum 600 puncte

  Categoria

  Anexa nr. 10 - COMISIA DE INGINERIE ENERGETICĂ

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. 1. Structura activităţii candidatului

   Nr. crt.

   image

   Domeniul activităţilor

   Tipul activităţilor

   image

   Categorii şi restricţii

   Subcategorii

   image

   Indicatori (kpi)

   0

   1

   2

   3

   4

   5

   1

   Activitatea didactică / profesională (A1)

   1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

   1.1.1 Cărţi cu ISBN/ capitole ca autor; pentru Profesor minimum 4, d.c. 1 prim autor; pentru Conferenţiar minimum 2; CS I minimum 2; CS II - minimum 1

   1.1.1.1 internaţionale

   nr. pagini /

   (2 * nr. autori)

   1.1.1.2 naţionale

   nr. pagini/ (5 * nr. autori)

   1.1.2 Cărţi / capitole de cărţi ca editor / coordonator

   1.1.2.1 internaţionale

   nr. pagini / (3 * nr. autori)

   1.1.2.2 naţionale

   nr. pagini /

   (7 * nr. autori)

   1.2 Suport didactic

   1.2.1 Manuale, suport de curs inclusiv electronic; pentru Profesor minimum 2,

   d.c. 1 prim autor; pentru Conferenţiar minimum 1; CS I şi CS II - fără restricţii

   nr. pagini / (10 * nr. autori)

   1.2.2 Îndrumare de laborator / aplicaţii; pentru Profesor minimum 2, d.c. 1 prim autor; pentru Conferenţiar minimum 1; CS I şi CS II - fără restricţii

   nr. pagini / (20 * nr. autori)

   1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale

   (POS, ERASMUS, sa)

   Punctaj unic pentru fiecare activitate

   10

   2

   Activitatea de cercetare (A2)

   2.1 Articole în extenso în reviste cotate WOS Thomson Reuters(1), în volume proceedings indexate WOS Thomson-Reuters şi brevete de invenţie indexate WOS-Derwent

   2.1.1 Profesor / CS I: Minimum 10 articole, din care minimum 4

   în reviste

   (25+20 * factor impact(2)) / nr. autori

   2.1.2 Conferenţiar / CS II: Minimum 7 articole, din care

   minimum 2 în reviste

   2.2 Articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte

   baze de date internaţionale (BDI(3))

   2.2.1 Profesor / CS I: Minimum 20 articole

   20 / nr. autori

   2.2.2 Conferenţiar/CS II: Minimum 15 articole

   2.3 Brevete de invenţie indexate în alte baze de

   date

   2.3.1 internaţionale

   25 / nr. autori

   2.3.2 naţionale

   15 / nr. autori

   2.4 Granturi / proiecte câştigate prin competiţie

   2.4.1 Director / responsabil partener

   2.4.1.1 internaţionale

   20 * ani de desfăşurare

   naţională / internaţională

   proiect - Minimum 2 pentru Profesor / CS

   I; Minimum 1 pentru Conferenţiar / CS II

   2.4.1.2 naţionale

   10 * ani de desfăşurare

   2.4.2 Membru în echipă

   2.4.2.1.

   internaţionale

   4 * ani de

   desfăşurare

   2.4.2.2 naţionale

   2 * ani de

   desfăşurare

   2.5 Contracte de cercetare / consultanţă (valoare echivalentă de minimum 2 000 Euro)

   2.5.1 Director / responsabil partener

   contract

   5 * ani de desfăşurare

   2.5.2 Membru în

   echipă

   2 * ani de

   desfăşurare

   3

   Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

   3.1 Citări în reviste WOS şi volumele conferinţelor WOS (4)

   3.1.1 Profesor / CS I: Minimum 8 citări

   5 / nr. autori ai articolului citat

   3.1.2 Conferenţiar / CS II: Minimum 4

   citări

   3.2 Citări în reviste şi volumele conferinţelor BDI(3) (4)

   3.2.1 Profesor / CS I: Minimum 16 citări

   3 / nr. autori ai articolului citat

   3.2.2 Conferenţiar /

   CS II: Minimum 8 citări

   3.3 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv POS,

   ERASMUS)

   Punctaj unic pentru fiecare activitate

   3.3.1 internaţionale

   20

   3.3.2 naţionale

   5

   3.4 Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, Organizator de manifestări ştiinţifice, Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (punctajul se acordă pentru fiecare revistă, manifestare

   ştiinţifică şi recenzie)

   3.4.1 ISI

   10

   3.4.2 BDI

   6

   3.4.3 Naţionale şi internaţionale neindexate

   3

   3.5 Referent în comisii de doctorat

   3.6.1 internaţionale

   10

   3.6.2 naţionale

   5

   3.6 Premii

   Academia Română

   30

   ASAS, AOSR,

   academii de ramură şi CNCS

   15

   Premii internaţionale

   10

   Premii naţionale în

   domeniu

   5

   3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

   3.7.1 Academia Română

   100

   3.7.2 ASAS, AOSR şi

   academii de ramură

   30

   3.7.3 Conducere

   asociaţii profesionale

   internaţionale

   30

   naţionale

   10

   3.7.4 Asociaţii

   profesionale

   internaţionale

   5

   naţionale

   2

   3.7.5 Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi

   cercetării

   conducere

   15

   membru

   10

   Note:

   (1) Conform situaţiei curente de pe site-ul WOS (Web of Science) THOMSON REUTERS.

   (2) Factorul de impact al revistei menţionat pe site-ul WOS în anul curent; pentru articolele în proceedings WOS şi pentru brevetele indexate WOS-Derwent factorul de impact considerat va fi egal cu 0.

   (3) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste / proceedings cotate WOS, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional: Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, EBSCO, ProQuest, IndexCopernicus, Urlichsweb.

   (4) Autocitările sunt excluse.

  2. 2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)

   3 3 5 7

   A  Ai k1p k2 p k3 p

   i1

   p1

   p1

   p1

   unde: kpi- indice specific domeniului (i = 1, 2 şi 3) şi tipului (p) de activitate (conform tabelului 1). Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului.

  3. 3. Condiţii minimale (Ai, i = 1, 2 şi 3)

  Nr. crt.

  Domeniul de activitate

  Condiţii conferenţiar

  Condiţii CS II

  Condiţii profesor

  Condiţii CS I

  1

  Activitatea didactică / profesională (A1)

  Minimum 60 puncte

  Minimum 20 puncte

  Minimum 120 puncte

  Minimum 40 puncte

  2

  Activitatea de cercetare (A2)

  Minimum 180

  puncte

  Minimum 220

  puncte

  Minimum 360

  puncte

  Minimum 440

  puncte

  3

  Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

  Minimum 60 puncte

  Minimum 60 puncte

  Minimum 120 puncte

  Minimum 120 puncte

  TOTAL

  Minimum 300 puncte

  Minimum 300 puncte

  Minimum 600 puncte

  Minimum 600 puncte

  Categoria

  Anexa nr. 11 - COMISIA ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. Structura activităţii candidatului

  Nr. crt

  image

  Domeniul activităţilor

  Categorii si restricţii

  Subcategorii

  Indicatori (kpi)

  0

  1

  2

  3

  4

  1

  Activitatea didactică şi profesională (A1)

  Cărţi de autor sau capitole[1] de specialitate in edituri cu ISBN

  Cărţi / monografii

  A1.1.1

  internaţionale

  50 / nr. de autori sau 100/ nr. autori

  cu condiţia[2]

  A1.1.2

  naţionale

  50 / nr. de autori

  Material didactic / Lucrări

  didactice publicate în edituri cu ISBN

  Manuale didactice

  A1.2.1

  40 / nr. de autori

  2

  Activitatea de cercetare (A2)

  Articole în reviste cotate ISI, şi lucrări în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate

  ISI

  A2.1

  (25+ 30 * factor impact [3]) / nr. de autori

  Articole în reviste, şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale

  recunoscute (BDI) [4]

  A2.2

  20 / nr. de autori

  Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, certificate ORDA

  A2.3.1

  Internaţionale [5]

  35/ nr. de

  autori

  A2.3.2

  naţionale (OSIM)

  25 / nr. de autori

  Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin competiţie [6] sau

  Contracte cu agenţi economici în valoare de minim 10.000 dolari S.U.A. echivalent încasaţi [3]

  Director / responsabil partener

  A2.4.1.1

  internaţionale

  20 * ani de

  desfăşurare

  A2.4.1.2

  naţionale

  10 * ani de

  desfăşurare

  Membru în echipă

  A2.4.2.1

  internaţionale

  4 * ani de desfăşurare

  A2.4.2.2

  naţionale

  2 * ani de

  desfăşurare

  3

  Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

  Citări [7] în cărţi, reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice

  A3.1.1

  cărţi, ISI [8]

  8 / nr aut art. citat

  A3.1.2

  BDI [1]

  4 / nr. aut. art.

  citat

  Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice ale revistelor indexate ISI, chair, co-chair sau membru în comitetele de organizare ale manifestărilor ştiinţifice internaţionale

  indexate ISI [9]

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  A3.2

  10

  Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice ale revistelor indexate BDI, chair, co-chair sau membru în comitetele de organizare ale manifestărilor

  ştiinţifice indexate BDI [6]

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  A3.3

  6

  Premii în domeniu conferite de Academia Româna, ASTR, AOSR, sau premii

  internaţionale de prestigiu.

  A3.4.

  15

  1. [1] Capitolul de carte editată trebuie sa NU fie într-un volum de conferinţă (cu ISBN), şi se punctează cu 1/4 din punctajul pentru cartea de categoria respectivă.

  2. [2] Dacă cartea respectivă se regăseşte în cel puţin 50 de biblioteci din străinătate conform catalogului WorldCat.

  3. [3] Se consideră factorul de impact ISI al revistei valabil în anul publicării sau la data depunerii dosarului. Pentru volumele manifestărilor ISI se considera factorul de impact echivalent 0,25 ; Se consideră factorul de impact echivalent 0,75 pentru volumele conferinţelor internaţionale de top (cele de nivel 2 sau mai mare din lista agreată de comisia CNATDCU şi indicată in nota de subsol 10).

  4. [4] Pentru domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologii Informaţionale sunt recunoscute următoarele baze de date internaţionale (BDI): ISI, Scopus, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Xplore, Science Direct, Elsevier, Springerlink, ACM (Association for Computing Machinery), DBLP, EURASIP.

  5. [5] Se dublează punctajul dacă rezultatul este înregistrat la WIPO, EPO, USPTO, JPO.

  6. [6] Nu se consideră în această categorie proiecte/granturi care nu prezintă un caracter predominant de cercetare; Se consideră numai proiecte/granturi, relevante pentru profilul postului scos la concurs / domeniul de abilitare; Candidatul va ataşa documente care să demonstreze caracterul de cercetare al proiectului

  7. [7] Se exclud autocitările (auto-citarea se referă la situaţia în care numele candidatului apare simultan atât printre numele autorilor referinţei bibliografice în cauză cât şi printre numele autorilor articolului care citează, conform WOS https://images.webofknowledge.com/WOKRS523R4/help/WOS/hs_crsearch_self_citations.html )

  8. [8] Se dublează punctajul dacă citarea provine dintr-o revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notaţia ISI).

  9. [9] Nu se consideră calitatea de recenzor al unor articole individuale.

   2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

   A i K1i i K2i i K3i , unde k pi - Indice specific tipului şi categoriei de activitate

   3. Condiţii minimale (Ai)

   Nr. crt.

   Domeniul de activitate

   Conferenţiar

   CS II

   Profesor

   CS I

   A1

   Activitatea didactică /

   profesională (A1)

   50

   Fără restricţii

   100

   Fără restricţii

   A2

   Activitatea de cercetare

   (A2)

   300

   350

   600

   700

   A3

   Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

   50

   50

   150

   150

   Total (A)

   400

   400

   850

   850

   Condiţii minimale obligatorii pe subcategorii

   Conferenţiar

   CS II

   Profesor

   CS I

   A1.1.1 - A1.1.2

   Cărţi de specialitate

   1 carte /

   capitol

   1 carte /

   capitol

   1 carte

   1 carte

   A2.1

   Articole în reviste cotate ISI şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings.

   6

   din care minimum 1 în reviste cotate ISI Q1 sau

   Q2[10]

   6

   din care minimum 1 în reviste cotate ISI Q1 sau

   Q2[7]

   15

   din care minimum 3 în reviste cotate ISI Q1 sau Q2[7]

   15

   din care minimum 3 în reviste cotate ISI Q1 sau Q2[7]

   A2.4.1

   Granturi / proiecte de cercetare

   câştigate prin competiţie (Director / Responsabil partener )

   1

   2

   2

   4

   A3.1.1

   Număr de citări în cărţi, reviste cotate ISI şi în volume ale unor

   manifestări ştiinţifice ISI (WOS) [11]

   10

   10

   25

   25

   Factor de impact ISI cumulat

   pentru publicaţii [12]

   4

   4

   10

   10

  10. [10] Revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notaţia ISI). Situaţia revistelor în top 25-50% (Q1,Q2) se consideră fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs; una şi numai una dintre lucrările necesare poate fi

   echivalată cu: (un brevet de invenţie indexat WOS- Derwent) sau (1 articol în conferinţe internaţionale de top în domeniul de abilitare de nivel 2 sau mai mare sau minimum 3 articole in conferinţe de nivel 1 in clasificarea Julkaisu Publication Forum https://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang=en ).

  11. [11] Lucrarea citată nu este obligatoriu sa fie indexata WOS.

  12. [12] Pentru brevete se consideră factorul de impact echivalent 0.5, pentru celelalte publicaţii conform notei de subsol 3.

  Notă: Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condiţiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea şi relevanţa acestora pentru postul în concurs.

  Abrevieri: BDI = bază de date internaţională; ISI = baza de date internaţională Institute for Scientific Information Web of Science; WOS = ISI Web of Science; OSIM = Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; WIPO = World Intellectual Property Organization (Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale); EPO = European Patent Office (Oficiul European de Patente); USPTO = United States Patent and Trademark Office (Oficiul de Brevete şi Mărci a Statelor Unite ale Americii; JPO = Japan Patent Office (Oficiul de Brevete al Japoniei)

  Anexa nr. 12 - COMISIA DE INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE GEODEZICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE

  activităţilor

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. Structura activităţii candidatului

  Nr. crt.

  Domeniul

  Tipul activităţilor

  Categorii şi restricţii

  Subcategorii

  Indicatori

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Activitatea didactică şi profesională i (A1)

  1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

  1.1.1. Cărţi / capitole ca autor; pentru Profesor / CS I minimum 4, din care 1 prim autor; Conferenţiar / CS II

  minimum 2

  1.1.1.1

  internaţionale

  nr. pagini/(nr.

  autori)

  1.1.1.2 naţionale

  nr. pagini/(2*nr. autori)

  1.1.2 Cărţi / capitole de cărţi ca editor / coordonator

  1.1.2.1

  internaţionale

  nr. pagini/(3*nr. autori)

  1.1.2.2 naţionale

  nr. pagini/(3*nr.

  autori)

  1.2 Suport didactic

  1.2.1. Manuale, suport de curs: pentru Profesor: minimum 2 din care 1 ca prim autor; pentru Conferenţiar: minimum 1; pentru

  CS I/CS II: fără restricţii

  nr. pagini/(6*nr. autori)

  1.2.2. Îndrumare de laborator/aplicaţii;

  pentru Profesor - minimum 2, din care 1 prim autor;

  Conferenţiar-minimum 1; CS I/CS II: Fara restricii

  nr. pagini/(6*nr. autori)

  1.3. Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale (POS,

  Socrates, Leonardo, sa)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  15

  2

  Activitatea de cercetare (A2)

  2.1. Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings

  Minim 10 articole pentru Profesor /CS I

  (25+20*factor

  impact)/nr.de autori

  Minimum 6 articole pentru Conferenţiar /CS II

  (25+20*factor

  impact)/nr.de autori

  2.2. Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale

  *

  Minimum 20 articole pentru Profesor / 25 articole pentru CS I

  25/nr. de autori

  Minimum 10 articole pentru Conferenţiar /CS II

  20/nr. de autori

  2.3. Proprietate

  intelectuală, brevete de inventive

  2.3.1. internaţionale

  35/nr.de autori

  2.3.2. naţionale

  25/nr.de autori

  2.4. Granturi/ proiecte câştigate prin competiţie

  2.4.1. Director/ responsabil - Minimum 2 pentru Profesor/CS I; Minimum 1 pentru Conferenţiar / CS II

  2.4.1.1.

  internaţionale

  30*ani de desfăşurare

  2.4.1.2. naţionale

  15*ani de

  desfăşurare

  2.4.2. Membru în echipa

  2.4.2.1.

  internaţionale

  10*ani de desfăşurare

  2.4.2.2. naţionale

  5*ani de desfăşurare

  2.5. Proiecte de cercetare/consultanta (valoare de minim 5 000 Euro

  echivalent)

  2.5.1. Responsabil

  8*ani de

  desfăşurare

  2.5.2. Membru echipă (sunt luate în considerare numai proiectele pe care a fost

  pontat)

  6*ani de desfăşurare

  3

  Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

  3.1. Citări în reviste ISI şi

  BDI şi în volumele conferinţelor ISI şi BDI

  3.1.1. ISI

  8/nr. aut art.citat

  3.1.2. BDI

  4/nr aut art.citat

  3.2. Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv

  ERASMUS)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate (maximum 10 activităţi pentru Profesor / CS I)

  3.2.1. internaţionale

  10

  3.2.2. naţionale

  5

  3.3. Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi

  internaţionale

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  3.3.1. ISI

  10

  3.3.2. BDI

  6

  3.3.3. naţionale şi internaţionale Neindexate

  3

  3.4. Experienţa de management

  3.4.1. Conducere (rector, prorector, cancelar, decan, prodecan, director departament, director şcoală doctorală, director, director adj., şef

  secţie)

  5* nr.ani

  3.4.2. Membru organisme conducere (senat, consiliu facultăţii, cons. departament, cons. admin., cons. ştiinţific)

  2* nr.ani

  3.5. Premii

  3.5.1. Academia

  Română

  30

  3.5.2. ASAS,

  AOSR, academii de ramură şi CNCSIS

  15

  3.5.3. Premii

  internaţionale

  10

  3.5.4 Premii

  naţionale în domeniu

  5

  3.6. Membru în academii, organizatii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

  3.6.1. Academia Română

  100

  3.6.2. ASAS, AOSR şi

  academii de ramură

  40

  3.6.3. Conducere asociaţii profesionale

  3.6.3.1.

  internaţionale

  30

  3.6.3.2. naţionale

  10

  3.6.4. Asociaţii profesionale

  3.6.4.1.

  internaţionale

  10

  3.6.4.2. naţionale

  5

  3.6.5. Consilii şi organizaţii în domeniul educaţiei şi

  cercetării

  3.6.5.1. Conducere

  15

  3.6.5.2. Membru

  10

  3.7. Conducere de doctorat

  3.7.1. Conducător ştiinţific - teze susţinute

  1 p/ teză

  3.7.2. Conducător ştiinţific -

  doctorand în stagiu

  0,3 p /doctorand

  3.7.3. Referent oficial în

  comisii de susţinere a tezelor în România

  0,1 p/ comisie)

  3.7.4. Referent oficial în comisii de susţinere a

  tezelor în străinătate

  0,3 p / comisie)

  Nota: *) bazele de date internationale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice cu excepţia articolelor publicate în reviste cotatate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC.

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A=A1+A2+A3)

  A i k1i i k2i i k3i

  unde kpi= Indicele specific tipului de categorie de activitate

  3.Condiţii minimale (Ai)

  Nr. Crt.

  Categoria

  Domeniul de activitate

  Conditii Conferenţiar

  Condiţii CS II

  Condiţii Profesor

  Condiţii CS I

  1

  Activitatea didactică/

  profesională

  Minimum 60

  puncte

  Fără restricţii

  Minimum 120

  puncte

  Fără restricţii

  2

  Activitatea de cercetare (A2)

  Minimum 160 puncte

  Minimum 220 puncte

  Minim 260 puncte

  Minimum 380puncte

  3

  Recunoaşterea impactului

  activităţii (A3)

  Minimum 30

  puncte

  Minimum 30

  puncte

  Minim 70 puncte

  Minimum 70

  puncte

  TOTAL

  Minimum 250 puncte

  Minimum 250 puncte

  Minimum 450 puncte

  Minimum 450 puncte

  Anexa nr. 13 - COMISIA DE INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. 1. Criterii de evaluare

   1.1 Activitatea didactică şi profesională (A1)

   image

   1.2 Activitatea de cercetare ştiinţifică (A2)

   1.3 Recunoaşterea performanţelor

   image

   profesionale şi impactul activităţii (A3)

   specialişti/formare profesională.

  2. 2. Structura activităţii candidatului

   Nr. crt.

   Domeniul

   Tipul activităţilor

   image

   Categorii şi restricţii

   Subcategorii

   Indicatori (kpi)

   0

   1

   2

   3

   4

   5

   1

   Activitatea didactică şi profesională (A1)

   1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

   1.1.1 Cărţi/capitole, ca autor, în edituri naţionale sau internaţionale Profesor: minimum 4;

   Conf: minimum 2;

   1.1.1.1

   internaţionale

   Nr.pag./(2*nr.autori)

   1.1.1.2

   naţionale

   Nr.pag./(5*nr.autori)

   1.1.2 Cărţi, ca editor

   1.1.2.1

   internaţionale

   Nr.pag./(3*nr.editori)

   1.1.2.2

   naţionale

   Nr.pag./(7*nr.editori)

   1.2 Materiale didactice/ lucrări didactice

   1.2.1 Manuale didactice/ monografii: Profesor/CSI minimum 2, din

   care 1 prim-autor; Conferenţiar/CSII minimum 1

   Nr.pag./(10*nr.autori)

   1.2.2 Îndrumare de laborator/ aplicaţii; Profesor/CSI - minimum 2, din

   care 1 prim-autor; Conferenţiar/CSII - minimum 1

   Nr.pag./(20*nr.autori)

   1.3 Organizare şi coordonare programe de studii

   1.3.1 Director/ responsabil

   10*(nr.ani de desfăşurare)

   1.3.2 Membru

   3*(nr.ani de

   desfăşurare)

   1.4 Conducere proiecte de diplomă şi disertaţie

   Max. 50 puncte

   1 / 1.5

   1.5 Introducere discipline

   1.5.1 Discipline noi

   10

   şi laboratoare noi, confirmate prin manuale şi îndrumare publicate

   (max. 40 puncte

   împreună cu 1.5.2)

   1.5.2 Lucrări noi de laborator (max. 40

   puncte împreună cu 1.5.1)

   2 / lucrare

   1.6 Director/ responsabil programe parteneriat academic internaţional / Erasmus

   20 / activitate

   2

   Activitatea de cercetare ştiinţifică (A2)

   2.1 Articole in extenso în reviste cotate ISI, proceedings indexate ISI Thomson Reuters sau SAE

   Profesor, CSI: Minimum 11

   articole sau 60 puncte, din care minimum 1 articol în revistă cotată ISI Conferenţiar,CSII: Minimum 6 articole

   sau 30 puncte

   (25+20*factor impact)/nr.autori

   2.2 Brevete de invenţie

   2.2.1 Internaţionale

   25/nr.autori

   2.2.2 Naţionale

   20/nr.autori

   2.3 Articole publicate în reviste naţionale şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în BDI recunoscute de comisia CNATDCU1.

   Profesor/CSI: minimum 30

   puncte; minimum 5 articole Conf./CSII: minimum 20

   puncte, minimum 3 articole

   20/nr.autori

   2.4 Articole publicate în reviste naţionale şi volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale,

   neindexate

   5/nr.autori

   2.5 Granturi / proiecte câştigate prin competiţie

   / de cercetare / consultanţă pentru mediul economic

   2.5.1 Director

   /responsabil: Profesor/CSI: minim 2 granturi sau val. contracte cu mediul economic minimum 200.000 lei,

   Conf./CSII: Minim 1 grant sau val. contracte cu mediul

   economic minimum

   100.000 lei

   2.5.1.1

   Internaţionale

   20*nr.ani desfăşurare (1 an = 12 luni)

   2.5.1.2

   Naţionale

   10*nr.ani desfăşurare (1 an = 12 luni)

   2.5.2 Membru în echipă - confirmare

   prin documente oficiale

   2.5.2.1

   Internaţionale

   4*nr.ani desfăşurare (1

   an = 12 luni)

   2.5.2.2

   Naţionale

   2*nr.ani desfăşurare (1

   an = 12 luni)

   3

   Recunoaşterea performanţelor profesionale şi impactul activităţii (A3)

   3.1 Citări în reviste ISI şi BDI

   (fără autocitări)

   3.1.1 ISI cu factor de impact

   Profesor/CSI: minimum 40p. Conf./CSII: minimum 20p.

   20/nr.autori

   3.1.2 ISI fără factor

   de impact

   15/nr.autori

   3.1.3 BDI

   10/nr.autori

   3.2 Prezentări în plenul

   3.2.1 Internaţionale

   20

   unor manifestări ştiinţifice naţionale şi

   internaţionale

   3.2.2 Naţionale

   10

   3.3 Profesor invitat, în cadrul acordurilor academice internaţionale şi programelor de colaborare cu instituţii şi firme internaţionale,

   inclusiv programele Erasmus+ (predare)

   30

   3.4 Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice ale revistelor sau manifestărilor ştiinţifice. Organizator de manifestări ştiinţifice / Recenzor

   3.4.1 Reviste ISI cu factor de impact

   3.4.1.1

   Membru în comitetul ştiinţific /

   editor

   15

   3.4.1.2

   Recenzor

   10 / articol recenzat

   3.4.2. Reviste ISI fără factor de impact / proceedings ISI

   3.4.2.1

   Membru în comitetul ştiinţific /

   editor

   10

   3.4.2.2

   Recenzor

   5 / articol recenzat

   3.4.3 Reviste / manifestări ştiinţifice indexate BDI

   3.4.3.1

   Membru în comitetul

   ştiinţific / editor

   8

   3.4.3.2

   Recenzor

   2 / articol recenzat

   3.4.4 Reviste / manifestări ştiinţifice neindexate

   3.4.4.1

   Membru în comitetul

   ştiinţific / editor

   5

   3.4.4.2

   Recenzor

   1 / articol recenzat

   3.5 Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

   3.5.1 Organizaţii internaţionale

   3.5.1.1

   Conducere

   10 * nr.ani desfăşurare

   3.5.1.2

   Membru / evaluator

   5 * nr.ani desfăşurare

   3.5.2 Organizaţii naţionale

   3.5.2.1

   Conducere

   5 * nr.ani desfăşurare

   3.5.2.2

   Membru / evaluator

   2 * nr.ani desfăşurare

   3.6 Referent în comisii de doctorat / abilitare; Membru în echipe de îndrumare doctorat

   3.6.1 Internaţional

   10

   3.6.2 Naţional

   5

   3.7 Premii / distincţii

   3.7.1 Academia

   Română

   30

   3.7.2 Academii de

   ramură şi CNCSIS

   15

   3.7.3 Premii internaţionale în

   domeniu

   10

   3.7.4 Premii

   naţionale în domeniu

   5

   3.8 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

   3.8.1 Academia Română

   100

   3.8.2 Academii de

   ramură

   30

   3.8.3 Conducere asociaţii profesionale

   3.8.3.1

   Internaţionale

   30

   3.8.3.2

   Naţionale

   15

   3.8.4 Membru în asociaţii profesionale

   3.8.4.1

   Internaţionale

   10

   3.8.4.2

   Naţionale

   5

   3.8.5 Organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

   3.8.5.1

   Conducere

   15

   3.8.5.2

   Membru

   10

   1 Scopus, SpringerLink, FISITA, SAE Papers, IEEE Xplore, Science Direct, Engineering Village, Compendex, Index Copernicus, ProQuest, EBSCO, CrossRef, DOAJ, Wiley, Elsevier, ACM, TRID, TRIS, ITRD, Ulrich's Periodicals, SCIRUS, REPEC, Geobase.

  3. 3. Formula de calcul a indicatorului de evaluare (A= A1 + A2 + A3)

  4. 4. Condiţii minimale

   Nr.crt.

   Domeniul de activitate

   Condiţii conferenţiar

   Condiţii CSII

   Condiţii profesor

   Condiţii CSI

   1

   Activitatea didactică şi profesională (A1)

   Minimum 100 puncte

   -

   Minimum 180 puncte

   -

   2

   Activitatea de cercetare

   ştiinţifică (A2)

   Minimum 100

   puncte

   Minimum 200

   puncte

   Minimum 200

   puncte

   Minimum 380

   puncte

   3

   Recunoaşterea performanţelor

   profesionale şi impactul activităţii (A3)

   Minimum 50 puncte

   Minimum 50 puncte

   Minimum 100 puncte

   Minimum 100 puncte

   Total

   250

   250

   480

   480

   Anexa nr. 14 - COMISIA DE INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE

   STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

   Preambul

  1. 1. Structura activităţii candidatului

   Nr. crt.

   image

   Domeniul activităţilor

   Tipul activităţilor

   Categorii şi restricţii

   Subcategorii

   image

   Indicatori (kpi)

   0

   1

   2

   3

   4

   5

   1

   Activitatea didactică / profesională (A1)

   1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

   1.1.1 Cărţi cu ISBN/ capitole ca autor; pentru Profesor minimum 2 în calitate de prim autor; cel puţin o lucrare publicată după ultima promovare sau în ultimii 5 ani; pentru Conferenţiar: minimum 1 carte/capitol în calitate de prim autor; CS I şi CS II - fără restricţii; Pentru abilitare - aceleaşi condiţii ca la profesor

   1.1.1.1

   internaţionale

   nr. pagini /

   (2 * nr. autori)

   1.1.1.2

   naţionale

   nr. pagini/ (5 * nr. autori)

   1.1.2 Cărţi / capitole de cărţi ca editor / coordonator

   1.1.2.1

   internaţionale

   nr. pagini / (3 * nr. autori)

   1.1.2.2

   naţionale

   nr. pagini /

   (7 * nr. autori)

   1.2 Suport didactic

   1.2.1 Manuale, suport de curs inclusiv electronic - fără restricţii

   nr. pagini / 8 * nr. autori)

   1.2.2 Îndrumare de laborator / aplicaţii

   - fără restricţii

   nr. pagini / (8* nr. autori)

   1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă şi proiecte educaţionale (POS,

   ERASMUS, sa)

   Punctaj unic pentru fiecare activitate

   15

   2

   Activitatea de cercetare (A2)

   2.1 Articole în extenso în reviste cotate Thomson

   2.1.1 Profesor / CS I: Minimum 8 articole, din care minimum 4 în

   (35+20 *

   factor

   Reuters, în volume proceedings indexate Thomson-Reuters şi brevete de invenţie indexate Web of Science - Derwent

   reviste cotate ISI; la 4 dintre lucrări (dintre care 2 ISI cotate) să fie autor principal/ corespondent/ coordonator (ultim autor - doar dacă este conducator de doctorat)(2) . Cel puţin 3 lucrări să fie publicate după ultima promovare sau în ultimii 5

   ani.

   impact(1)) / nr. autori

   2.1.2 Conferenţiar / CS II: Minimum 5 articole, din care minimum 3 în reviste ISI cotate; la 3 dintre lucrări (dintre care 1 ISI cotata) să fie autor principal/ corespondent/ coordonator (ultim autor - doar dacă este conducător de doctorat) 2). Cel puţin 2 lucrări să fie publicate după ultima promovare

   sau în ultimii 5 ani.

   2.2 Articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de

   date internaţionale (BDI(3))

   2.2.1 Profesor / CS I: Minimum 15

   articole,

   15 / nr. autori

   2.2.2 Conferenţiar/CS II: Minimum 10 articole

   2.3 Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, tehnologii şi produse omologate

   (soiuri, hibrizi, rase, etc.)

   2.3.1

   internaţionale

   40 / nr. autori

   2.3.2 naţionale

   30 / nr. autori

   2.4 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de minim 10 000 Euro echivalenţi)(3)

   2.4.1 Director /

   responsabil partener proiect - Minimum 2 pentru Profesor / CS I;

   Minimum 1 pentru Conferenţiar / CS II

   2.4.1.1

   internaţionale

   20 * ani de desfăşurare

   2.4.1.2

   naţionale

   10 * ani de desfăşurare

   2.4.2 Membru în echipă

   2.4.2.1.

   internaţionale

   4 * ani de

   desfăşurare

   2.4.2.2

   naţionale

   2 * ani de

   desfăşurare

   3

   Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

   3.1 Citări în reviste ISI şi volumele conferinţelor

   indexate WOS (4)

   10 / nr. autori ai articolului

   citat x nr.citari

   3.2 Citări în reviste şi volumele conferinţelor

   BDI(4) (5)

   5 / nr. autori ai

   articolului citat x nr.citari

   3.3 Prezentări invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor

   invitat (exclusiv POS, ERASMUS)

   Punctaj unic pentru fiecare activitate

   3.3.1

   internaţionale

   20

   3.3.2 naţionale

   5

   3.4 Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, Organizator de manifestări ştiinţifice.

   3.4.1 ISI

   15

   3.4.2 BDI

   10

   3.4.3

   Naţionale şi

   internaţionale neindexate

   5

   3.5. Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (punctajul se acordă pentru fiecare revistă şi manifestare ştiinţifică o singură dată/an, indiferent de

   numărul recenziilor)

   3.5.1 ISI

   10

   3.5.2 BDI

   5

   3.5 Referent în comisii de doctorat

   3.6.1

   internaţionale

   10 x nr. comisii

   3.6.2 naţionale

   5 x nr.comisii

   3.6 Premii

   Academia

   Română

   30

   ASAS,AOSR,

   academii de ramură şi CNCS

   15

   Premii internaţionale

   10

   Premii naţionale în

   domeniu

   5

   3.7 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

   3.7.1 Academia Română

   100

   3.7.2 ASAS, AOSR şi

   academii de ramură

   30

   3.7.3 Conducere asociaţii

   profesionale

   internaţionale

   30

   naţionale

   10

   3.7.4 Asociaţii profesionale

   internaţionale

   5

   naţionale

   2

   3.7.5 Consilii şi organizaţii în

   domeniul educaţiei şi cercetării

   conducere

   15

   membru

   10

   Note:

   (1) Factorul de impact al revistei menţionat pe site-ul WOS (Web of Science) în anul în care a fost publicat articolul; pentru articolele în Proceedings WOS (Web of Science - THOMSON REUTERS) şi pentru brevetele indexate WOS-Derwent factorul de impact considerat va fi egal cu 0.

   image

   (2) La articolele ISI şi BDI in extenso pentru autor principal/prim autor/autor corespondent/coordonator (ultim autor), punctajul rezultat din calcul se multiplică cu coeficientul 2. Se admit maxim 2 articole în acelaşi volum/ediţie. Calitatea de coordonator (ultim autor) se referă doar la conducătorul de doctorat. Pentru Profesor/CSI I lucrări ISI pot fi echivalate cu 2 brevete indexate WOS- Derwent /soiuri, iar pentru conferenţiar/CS II, o lucrare ISI poate fi echivalată cu un brevet indexat WOS- Derwent /soi, doar pentru dacă cel care candidează este prim autor.

   (3) pentru contractele de consultanţă trebuie sa existe dovada încasării sumei menţionate în contabilitatea instituţiei beneficiare.

   image

   (4) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste / proceedings cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional, precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Thomson Reuters Master Journal List, DOAJ, AGRICOLA.

   (5) Autocitările sunt excluse.

  2. 2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3)

   3 3 5 7

   A  Ai k1p k2 p k3 p

   i1

   p1

   p1

   p1

   unde: kpi- indice specific domeniului (i = 1, 2 şi 3) şi tipului (p) de activitate (conform tabelului 1). Notă: Indicatorul se referă la întreaga activitate a candidatului cu precizări distincte pentru Criteriul 2.1.

  3. 3. Condiţii minimale (Ai, i = 1, 2 şi 3)

  Nr. crt.

  Domeniul de activitate

  Condiţii conferenţiar

  Condiţii CS II

  Condiţii profesor/ Abilitare

  Condiţii CS I

  1

  Activitatea didactică /

  profesională (A1)

  Minimum 50 puncte

  Fără restricţii

  Minimum 100 puncte

  Fără restricţii

  2

  Activitatea de cercetare

  (A2)

  Minimum 130

  puncte

  Minimum 180

  puncte

  Minimum 260 puncte

  Minimum 360

  puncte

  Categoria

  3

  Recunoaşterea şi impactul activităţii (A3)

  Minimum 40 puncte

  Minimum 40 puncte

  Minimum 60 puncte

  Minimum 60 puncte

  TOTAL

  Minimum 220 puncte

  Minimum 220 puncte

  Minimum 420 puncte

  Minimum 420 puncte

  Anexa nr. 15 - COMISIA CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. Structura activităţii candidatului

  Nr. crt

  image

  Domeniul activităţilor

  Categorii şi restricţii

  Subcategorii

  image

  Indicatori (kpi)

  0

  1

  2

  3

  4

  1

  Activitatea didactică şi profesională (A1)

  Cărţi de autor sau capitole [1] de specialitate la edituri cu ISBN

  Cărţi / monografii

  A1.1.1

  internaţionale

  50 / nr. de autori sau

  100 / nr. autori cu condiţia [2]

  A1.1.2

  naţionale

  50 / nr. de autori

  Material didactic / Lucrări

  didactice publicate la edituri cu ISBN

  Manuale didactice

  A1.2.1

  40 / nr. de autori

  2

  Activitatea de cercetare (A2)

  Articole în reviste cotate ISI, şi lucrări în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI

  A2.1

  (25+30* factor impact[3]) / nr. de autori

  Articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale recunoscute (BDI)[4]

  A2.2

  20 / nr. de autori

  Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, certificate ORDA

  A2.3.1

  Internaţionale[5]

  35/ nr. de autori

  A2.3.2

  naţionale (OSIM)

  25 / nr.de autori

  Granturi / proiecte de cercetare câştigate prin competiţie [6] sau Contracte cu agenţi economici, în valoare de

  minimum 10.000 dolari USA echivalent încasaţi [6]

  Director/ responsabil partener

  A2.4.1.1

  internaţionale

  20 * ani de desfăşurare

  A2.4.1.2

  naţionale

  10 * ani de

  desfăşurare

  Membru in echipă

  A2.4.2.1

  internaţionale

  4 * ani de

  desfăşurare

  A2.4.2.2

  naţionale

  2 * ani de desfăşurare

  3

  Recunoaştere a şi impactul activităţii (A3)

  Citări [7] în cărţi, reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice

  A3.1.1

  cărţi, ISI [8]

  8 / nr aut art.

  citat

  A3.1.2

  BDI [4]

  4 / nr. aut. art.

  citat

  Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice ale revistelor indexate ISI, chair, co-chair sau membru în comitetele de organizare ale manifestărilor ştiinţifice internaţionale indexate ISI [9]

  A3.2

  10

  Membru în colectivele de redacţie sau comitetele ştiinţifice ale revistelor indexate BDI, chair, co-chair

  sau membru în comitetele de organizare ale manifestărilor

  A3.3

  6

  ştiinţifice internaţionale indexate BDI[4]

  Premii în domeniu conferite de Academia Română, ASTR, AOSR, sau premii internaţionale de prestigiu

  A3.4

  15

  Note:

  1. [1] Capitolul de carte editată trebuie să NU fie într-un volum de conferinţă (cu ISBN) şi se punctează cu 1/4 din punctajul pentru cartea din categoria respectivă.

  2. [2] Dacă cartea respectivă se regăseşte în cel puţin 50 de biblioteci din străinătate conform catalogului WorldCat.

  3. [3] Se consideră factorul de impact ISI al revistei valabil în anul publicării sau la data depunerii dosarului. Pentru volumele manifestărilor ISI se consideră factorul de impact echivalent 0.25. Pentru volumele conferinţelor internaţionale de top în domeniul de abilitare se consideră factorul de impact echivalent 0.75 (lista acestora agreată şi ţinută la zi de comisia CNATDCU nr.15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdcu-c15.org);

  4. [4] Pentru domeniul Calculatoare, Tehnologia Informaţiei şi Ingineria Sistemelor sunt recunoscute următoarele baze de date internaţionale (BDI): ISI, Scopus, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Xplore, Science Direct,

   Elsevier, Springerlink, ACM (Association for Computing Machinery), DBLP, EURASIP, Wiley, Inspec

  5. [5] Se dublează punctajul dacă rezultatul este înregistrat la WIPO, EPO, USPTO, JPO.

  6. [6] Nu se consideră în această categorie proiecte/granturi care nu prezintă un caracter predominant de cercetare. Se consideră numai proiecte/granturi relevante pentru profilul postului scos la concurs / domeniul de abilitare. Candidatul va ataşa documente care să demonstreze caracterul de cercetare al proiectului

  7. [7] Se exclud autocitările (auto-citarea se referă la situaţia în care numele candidatului apare simultan atât printre numele autorilor referinţei bibliografice în cauză cât şi printre numele autorilor articolului care citează, conform WOS https://images.webofknowledge.com/WOKRS523R4/help/WOS/hs_crsearch_self_citations.html)

  8. [8] Se dublează punctajul dacă citarea provine dintr-o revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notaţia ISI).

  9. [9] Nu se ia în consideraţie calitatea de recenzor al unor articole individuale.

   2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

   A i K1i i K2i i K3i , unde k pi - Indice specific tipului si categoriei de activitate

   3. Condiţii minimale (Ai)

   Nr. crt.

   Domeniul de activitate

   Conferenţiar

   CSII

   Profesor

   CS I

   A1

   Activitatea didactică / profesională (A1)

   50

   Fără restricţii

   100

   Fără restricţii

   A2

   Activitatea de cercetare (A2)

   300

   350

   600

   700

   A3

   Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

   50

   50

   150

   150

   Total (A)

   400

   400

   850

   850

   Condiţii minimale obligatorii pe subcategorii

   Conferenţiar

   CS II

   Profesor

   CS I

   A1.1.1 - A1.1.2

   Cărţi de specialitate

   1 carte / capitol

   1 carte / capitol

   1 carte

   1 carte

   A2.1

   Articole în reviste cotate ISI şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings

   6

   din care minimum 1 în reviste cotate ISI Q1 sau Q2[11]

   6

   din care minimum 1 în reviste cotate ISI Q1 sau Q2[7]

   15

   din care minimum 3 în reviste cotate ISI Q1 sau Q2[7]

   15

   din care minimum 3 în reviste cotate ISI Q1 sau Q2[7]

   A2.4.1

   Granturi / proiecte de

   1

   2

   2

   4

   cercetare câştigate prin competiţie (Director / Responsabil partener )

   A3.1.1

   Număr de citări în cărţi, reviste cotate ISI şi volume ale unor manifestări ştiinţifice ISI (WOS) [12]

   10

   10

   25

   25

   Factor de impact ISI cumulat pentru publicaţii [13]

   4

   4

   10

   10

  10. [10] Revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notaţia ISI). Situaţia revistelor în top 25-50% (Q1,Q2) se consideră fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs. Una şi numai una dintre lucrările necesare poate fi echivalată cu: (un brevet de invenţie indexat WOS- Derwent) sau (1 articol în conferinţe internaţionale de top în domeniul de abilitare, lista acestora agreată şi ţinută la zi de comisia CNATDCU nr.15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdcu- c15.org).

  11. [11] Revistă cotată ISI aflată printre primele 50% în cadrul subdomeniului (sau al unuia dintre subdomeniile) de acreditare ISI din punct de vedere al factorului de impact (zonele Q1-Q2 în notaţia ISI). Situaţia revistelor în top 25-50% (Q1,Q2) se consideră fie la momentul publicării, fie la data înscrierii la concurs. Una şi numai una dintre lucrările necesare poate fi echivalată cu: (un brevet de invenţie indexat WOS- Derwent) sau (1 articol în conferinţe internaţionale de top în domeniul de abilitare, lista acestora agreată şi ţinută la zi de comisia CNATDCU nr.15 fiind disponibilă la adresa www.cnatdcu- c15.org).

  12. [12] Lucrarea citată nu este obligatoriu sa fie indexată WOS.

  13. [13] Pentru brevete se consideră factorul de impact echivalent 0.5, pentru celelalte publicaţii factorul de impact se calculeazăconform notei de subsol 3.

  Notă: Comisia de concurs va aprecia îndeplinirea condiţiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea şi relevanţa acestora pentru postul în concurs.

  Abrevieri: BDI = bază de date internaţională; ISI = baza de date internaţională Institute for Scientific Information Web of Science; WOS = ISI Web of Science; OSIM = Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci; WIPO = World Intellectual Property Organization (Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale); EPO = European Patent Office (Oficiul European de Patente); USPTO = United States Patent and Trademark Office (Oficiul de Brevete şi Mărci a Statelor Unite ale Americii; JPO = Japan Patent Office (Oficiul de Brevete al Japoniei)

  Anexa nr. 16 - COMISIA INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT

  activităţilor

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. Criterii şi condiţii

  Nr.crt.

  Domeniul

  Tipul activităţilor

  Categorii şi restricţii

  Subcategorii

  Indicatori unitari (kpi)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Activitatea didactică şi profesională (A1)

  image

  1.1 Cărţi/manuale/monografii/ capitole în cărţi de specialitate

  1.1.1

  image

  image

  Cărţi/manuale/monografii/ capitole de specialitate ca autor Profesor minimum 2 de prim autor;

  Conferenţiar minimum 1 de prim autor

  1.1.1.1

  Internaţionale

  nr. pag./(5•nr. autori)

  1.1.1.2 naţionale (edituri recunoscute)

  nr. pag./(10•nr. autori)

  1.1.2 Cărţi ca editor

  1.1.2.1

  image

  internaţionale

  image

  nr. pag./(10•nr. editori)

  1.1.2.2 naţionale

  image

  nr. pag./(20•nr. editori)

  image

  1.2 Alte materiale didactice - inclusiv în format electronic (pentru format electronic - echivalent format A4 text fără figuri cu minimum 3200 caractere inclusiv spaţii)

  image

  1.2.1 Suporturi de curs/ Îndrumare

  Profesor: Minimum 4, din care 2 prim autor

  Conferenţiar: Minimum 2, din care 1 prim autor

  image

  nr. pag./(20•nr. autori)

  image

  1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă

  Director/ Responsabil

  15

  image

  1.4 Dezvoltare de noi discipline (se punctează o singură dată în cazul multiplicării lor în programe de studii diferite)

  Titular

  10

  image

  1.5 Proiecte educaţionale (ERASMUS, Leonardo etc.)

  Director/ Responsabil

  image

  10• (ani desfăşurare)

  2

  image

  2.1 Articole indexate în reviste ISI Thomson Reuters şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI Thomson Reuters, vizibile în baza de date

  De la ultima promovare* Minimum 8 articole, din care 3 în reviste, minimum 3 ca autor principal, pentru Profesor Minimum 11 articole, din care 4 în reviste, minimum 4 ca autor principal, pentru CS I

  Pentru profesor şi CS1, începând din 2018 - minimum 1 articol în reviste din zona roşie sau galbenă****.

  Pentru reviste

  image

  (30 + 10 • factor de impact)*****/ (nr.de autori)

  image

  Pentru volume conferinţe 25/(nr.de autori)

  Activitatea de cercetare (A2)

  De la ultima promovare Minimum 5 articole, din care minimum 1 în reviste, minimum 2 ca autor principal, pentru Conf.;

  Minimum 8 articole, din care minimum 2 în reviste, minimum 3 ca autor principal, pentru CS II.

  image

  2.2 Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale**

  image

  De la ultima promovare* Minimum 8 pentru profesor; Minimum 11 pentru CSI; Minimum 5 pentru conferenţiar;

  Minimum 7 pentru CS II.

  15/nr. de autori

  image

  2.3 Articole in extenso în reviste/ volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale/ internaţionale neindexate

  image

  Se admit max. două articole la aceeaşi ediţie

  image

  6/ nr. autori (reviste)

  4/nr. autori (volume conferinţe)

  image

  2.4 Proprietate intelectuală, brevete de invenţie şi inovaţie, etc.

  2.4.1 internaţionale

  40/nr. de autori

  2.4.2 naţionale

  20/nr. de autori

  image

  2.5 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie sau contracte cu mediul socio-economic (în valoare de minimum 25000 lei, (justificată cu documente care să ateste încasarea sumei)

  2.5.1 Director/ Responsabil -

  image

  Minimum 2D

  sau 4R pentru Profesor/ CS I; Minimum 1D sau 2R pentru Conferenţiar/ CS II

  Pentru cerinţele minimale, în cazul proiectelor de cercetare/inovare finanţate prin programele cadru ale U.E. de tip FP6, FP7, H2020, calitatea de R - reprezentant al instituţiei este echivalentă cu cea de D - director de proiect/contract.

  2.5.1.1

  internaţionale

  20• val***/ (10 mii

  €)

  2.5.1.2 naţionale

  10• val***/ (10 mii

  € )

  2.5.2 Membru în echipă

  2.5.2.1

  image

  internaţionale

  4•nr. ani participare

  image

  în proiect

  2.5.2.2 naţionale

  2•nr. ani participare

  în proiect

  image

  2.6 Coordonare/dezvoltare laborator/centru cercetare

  (dacă laboratorul este şi didactic, punctajul se ia în calcul o singură dată)

  Responsabil

  40

  3

  Recunoaşterea şi impactul activităţii

  3.1 Vizibilitate în baze de date internaţionale

  Număr de citări în publicaţii (fără autocitări)

  3.1.1 citări în articole indexate ISI

  10/nr. autori articol citat

  3.1.2 citări în

  articole indexate BDI

  5/nr. autori articol citat

  3.1.3 citări în alte

  publicaţii

  3/nr. autori articol

  citat

  3.2 Prezentări efectuate ca invitat/invitată în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi Profesor invitat (exclusiv Erasmus)

  3.2.1 în străinătate

  20

  3.2.2 în ţară

  10

  3.3 (a) Membru în colectivele de

  Punctajul se ia în calcul o

  3.3.1 indexate ISI

  10

  (A3)

  redacţie sau comitete ştiinţifice ale revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice/(b) Recenzor pentru reviste şi

  manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale indexate ISI

  singură dată pentru o revistă sau o manifestare ştiinţifică

  3.3.2 indexate BDI

  8

  3.3.3 naţionale si internaţionale neindexate

  5

  3.4 Experienţă de management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau învăţământ

  3.4.1 Conducere

  5•ani desfăşurare

  3.4.2 Membru

  2•ani desfăşurare

  3.5 Premii

  image

  3.5.1 Academia Română

  30

  3.5.2 ASAS, AOSR,

  image

  academii de ramură şi CNCS

  15

  image

  3.5.3 premii internaţionale

  10

  image

  3.5.4 premii naţionale în domeniu

  5

  image

  3.6 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

  3.6.1 Academia Română

  100

  3.6.2 ASAS, AOSR şi

  academii de ramură

  20

  3.6.3 Conducere asociaţii profesionale

  3.6.3.1

  image

  internaţionale

  30

  3.6.3.2 naţionale

  10

  3.6.4 Asociaţii profesionale

  3.6.4.1

  image

  internaţionale

  5

  3.6.4.2 naţionale

  3

  image

  3.6.5 Organizaţii în domeniul educaţiei şi cercetării

  3.6.5.1 Conducere

  10

  3.6.5.2 Membru

  5

  *) de la ultima promovare pentru posturi didactice şi de cercetare sau în ultimii 5 ani pentru candidaţii din afara sistemului de învăţământ; pentru abilitare: de la ultima promovare sau în ultimii 5 ani.

  image

  image

  **) bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum: ACM, Cabi, CEEOL, CiteSeerX, Compendex/Engineering Village, CRCnetBASE, CrossRef, Current Contents, CSA, DBLP, DOAJ, EBSCO, EdITLib, Emerald, ERIC, Genamics, GeoBase, GEOREF, IEEE Xplore, IFAC-PapersOnLine, Index Copernicus, INSPEC/IET, J-Gate, Library of Congress, MathSciNet, ProQuest, PubMed, Referativnai Jurnal, RePEc, Elsevier/Scopus, Elsevier/Science Direct, Springerlink, Ulrichsweb, WorldCat, Wiley, Zenodo, Zentrallblatt, Scientific.net, Seek Digital Library. De asemenea, sunt luate în considerare şi alte baze de date recunoscute CNCS, iar în privinţa revistelor buletinele ştiinţifice cotate CNCS B+.

  image

  image

  ***) Se va lua în considerare, din bugetul total al proiectului, suma care revine instituţiei din partea căreia este Responsabil calculată la cursul de schimb oficial la data contractării.

  ****) Se aplică doar începând din 2018 şi se referă la întreaga activitate;

  *****) Factorul de impact - în anul publicării.

  1. 2. Calculul punctajului

   Calculul punctajului se realizează prin însumarea în cadrul fiecărei categorii de activităţi p (p=1, 2, 3) a punctajelor specifice tipului activităţilor listate (i).

   Pentru activităţi multiple în cadrul aceluiaşi tip de activitate punctajul se calculează prin multiplicarea indicatorului unitar

   kpi specific tipului de activitate cu numărul npi al activităţilor de acel tip: image Formula de calcul a indicelui de merit total A=A1+A2+A3 va fi:

   A 

   i

   n 1 i k 1 i

   

   i

   n 2 i k 2 i

   

   i

   n 3 i k 3 i

  2. 3. Condiţii minimale privind punctajul

  3. Condiţii minimale privind punctajul

  Nr. crt.

  Categoria

  Domeniul de activitate

  image

  Condiţii Conferenţiar

  Condiţii CS II

  image

  Condiţii Profesor / Abilitare

  Condiţii CS I

  1

  Activitatea didactică / profesională (A1)

  Minimum 80 puncte

  -

  Minimum 130 puncte

  -

  2

  Activitatea de cercetare

  (A2)

  Minimum

  150 puncte

  Minimum

  230 puncte

  Minimum

  300 puncte

  Minimum

  430 puncte

  3

  Recunoaşterea impactului activităţii

  (A3)

  Minimum 50 puncte

  Minimum 50 puncte

  Minimum 100 puncte

  Minimum 100 puncte

  TOTAL

  280 puncte

  280 puncte

  530 puncte

  530 puncte

  Anexa nr. 17 - COMISIA INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ

  STANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  Nr. crt.

  image

  Domeniul activităţilor

  Rezultatele activităţilor

  Subcategorii

  Indicatori

  1

  Activitatea didactică şi profesională - DID (A1)

  Manuale suport de curs (conform fişei disciplinei de concurs)

  A1.1

  Format tipărit/electronic[1] (min. 100 pag.)

  Coordonator/ prim autor

  N1.1 = număr

  Co-autor

  N1.2 = număr

  Format electronic disponibil pe platforma

  universităţii/departamentului (autor)

  N1.3 = număr

  Material didactic

  /Dezvoltare laboratoare, aplicaţii

  A1.2

  Standuri laborator (construcţie/ modernizări) certificate de

  directorul de departament

  N2.1 = număr

  Îndrumar laborator/carte aplicaţii

  format tipărit sau electronic (autor, co-autor)

  N2.2 = număr

  Aplicaţie informatică educaţională

  N2.3 = număr

  2

  Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare - CDI (A2)

  Articole şi publicaţii ştiinţifice indexate Web of Science Thomson Reuters (WOS) [2] , unde n = nr.de autori şi FI este factorul de impact [3]

  A2.1

  Autor corespondent

  / prim autor

  n :S3

  P1.1 = 2(0,2 + FI)

  n 24

  P1.2 = 23(0,2

  + FI)/n

  Co-autor

  n :S3

  P1.3 = 0,2 + FI

  n 24

  P1.4 = 3(0,2 +

  FI)/n

  Articole şi publicaţii ştiinţifice BDI [4]

  neincluse la A2.1

  A2.2

  Autor corespondent/prim autor

  N3.1 = număr

  Co-autor

  N3.2 = număr

  Brevete de invenţii indexate [5]

  A2.3.

  Internaţionale indexate în Web of Science - Derwent Innovation

  P2.1 = acelaşi

  calcul cu A2.1 şi FI = 2

  Naţionale indexate OSIM

  P2.2 = acelaşi calcul cu A2.1

  şi FI = 0,5

  Produse, tehnologii, platforme şi servicii inovative (validate conform procedurilor specifice unităţilor de

  învăţământ superior sau de cercetare)

  A2.4

  Coordonator/prim autor

  N4.1 = număr

  Co-autor

  N4.2 = număr

  Monografii/cărţi de specialitate[2], format tipărit/electronic (min. 100 pag.)

  A2.5

  Coordonator/prim autor

  N4.3 = număr

  Co-autor

  N4.4 = număr

  3

  Recunoaşterea şi impactul activităţii - RIA (A3)

  Atragere resurse financiare prin granturi/proiecte/contracte terţi

  A3.1

  Director sau responsabil partener la grant/proiect câştigat prin

  competiţie naţională sau internaţională

  S1 [6] = sumă echivalentă în mii Euro(9)

  Membru în echipă la grant/proiect câştigat prin competiţie naţională

  sau internaţională, proiecte/contracte terţi

  S2[7]= sumă echivalentă în mii Euro[8]

  Prezentarea/Diseminarea rezultatelor: prezenţă la manifestări ştiinţifice în calitate de autor/co-autor

  de lucrări, profesor invitat

  A3.2

  Congrese/conferinţe/workshopuri internaţionale, profesor invitat la universităţi/institute din străinătate

  N5 = număr

  Citări în publicaţii BDI [5] (se exclud autocitările)

  A3.3.

  C1 = numărul de citări

  SFI = suma factorilor de impact al publicaţiilor WOS în care apar citările

  C = C1 + SFI

  Note:

  [1] Publicaţia este înregistrată în fondul de carte al bibliotecii naţionale sau al bibliotecilor universităţilor respective.

  1. [2] Se exclud publicaţiile conferinţelor DAAAM şi WSEAS.

   image

  2. [3] FI este factorul de impact al revistei la data înscrierii la concurs sau la data publicării articolului (cel mai avantajos pentru candidat). Se iau în considerare la această categorie numai revistele cu factor de impact la data publicării articolului. O revistă WOS este echivalentă cu o revistă cotată ISI cf. Ordinului de Ministru (MECTS) Nr. 4478 din 23 iunie 2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 448/27.VI.2011.

  3. [4] Bazele de date BDI acceptate sunt: Web of Science Thomson Reuters (WOS) şi SCOPUS.

  4. [5] Un brevet se poate încadra la o singură categorie.

  5. [6] Suma din grant/proiect încasată de instituţie repartizată echipei din care directorul de grant/responsabil partener face parte (S1 include cheltuieli de: personal, logistică, deplasări, indirecte).

   image

   Pentru contractele derulate înainte de 01.01.1999 se va considera echivalarea: 1 EURO = 1 $ USA

  6. [7] Suma din grant/proiecte câştigate prin concurs naţional/internaţional şi proiecte/contracte terţi încasată de instituţie şi repartizată de director/responsabil persoanei respective (S2 include cheltuieli de: personal, logistică, deplasări, indirecte). [8]

   Condiţii minimale şi obligatorii

   Domeniul de activitate

   Indicatori

   Conferenţiar

   Profesor

   CSII

   CSI

   Activitatea didactică / profesională (A1)

   A1.1

   N1

   2

   2

   Nu se aplică

   Nu se aplică

   N1.1

   0

   1

   N1.3

   1

   1

   A1.2

   N2

   3

   4

   N2.1

   1

   2

   Activitatea de cercetare (A2)

   A2.1 + A2.3

   P1+P2

   5

   10

   5

   10

   P1

   3

   6

   3

   6

   A2.2

   N3

   8

   10

   8

   10

   N3.1

   3

   5

   3

   5

   A2.4 +

   A2.5

   N4

   1

   2

   1

   2

   N4.3

   0

   1

   0

   1

   Recunoaşterea impactului activităţii (A3)

   A3.1

   S1 + S2

   10

   50

   10

   50

   A3.2

   N5

   5

   10

   5

   10

   A3.3

   C

   10

   25

   10

   25

   unde:

   P 1 = P1.1 + P1.2 + P1.3 + P1.4; P2 = P2.1 + P2.2;

   N1 = N1.1 + N1.2; N2 = N2.1 + N2.2 + N2.3; N3 = N3.1 + N3.2; N4 = N4.1 + N4.2 + N4.3 + N4.4.

   Anexa nr. 18 - COMISIA DE INGINERIA MEDIULUI

   STANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

   Se definesc:

   1. 1. Concurs de Conferenţiar/CS II

    Standarde minimale (cumulative):

    1. a) NT 2 15

    2. b) NP 2 6, cu mimin patru lucrări publicate în reviste cu factor de impact > 1

    3. c) FIC2 12

     În acest caz în calculul FIC se ţine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol la care nu este autor principal.

    4. d) NC 2 60

     Brevetele naţionale (FI = 1) şi internaţionale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)

   2. 2. Concurs de Profesor/CSI

    Standarde minimale (cumulative):

    1. a) NT 2 25

    2. b) NP 2 10, cu minim şase lucrări în reviste cu FI > 1

    3. c) FIC2 20

     În acest caz în calculul FIC se ţine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor principal şi respectiv de factorul de impact împărţit la numărul de autori pentru revistele în care candidatul a publicat un articol la care nu este autor principal.

    4. d) NC 2 100

  Brevetele naţionale (FI = 1) şi internaţionale (FI = 3) intră în calculul FIC de la punctul c)

  Pentru concursurile de Conferenţiar şi Profesor se recomandă universităţilor să includă în grila proprie şi criterii suplimentare care să ţină cont de experienţa didactică a candidaţilor (activitate didactica, redactarea de manuale şi îndrumare etc.), precum şi de cea ştiinţifică (dezvoltarea unor direcţii de cercetare, redactarea de monografii sau capitole la edituri recunoscute din ţară şi străinătate, granturi naţionale şi internaţionale câştigate în calitate de director sau membru etc.).

  Pentru concursurile de CS II si CS I, se recomandă instituţiilor organizatoare să includă în grila de concurs şi alte criterii care să ţină cont de activitatea ştiinţifică a candidaţilor (dezvoltarea unor direcţii de cercetare, granturi naţionale şi internaţionale câştigate în calitate de director sau membru etc.)

  Anexa nr. 19 - COMISIA DE BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE

  STANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  PREAMBUL

  Criteriile, indicatorii şi standardele minimale de mai jos îşi propun evaluarea corectă şi echilibrată a utilităţii sociale a demersului educaţional şi ştiintific - legată în primul rând de cerinţele pieţei muncii, dar şi de necesitatea modernizării sistemului educativ, convergenţa sa cu tendinţele internationale şi creşterea ponderii cercetării româneşti în fluxul ştiinţific principal. Criteriile încearcă să menţină un echilibru între cerinţele ştiinţifice care trebuie ridicate pentru a putea selecta conducători de doctorat ce au capacitatea şi abilităţile necesare pentru a coordona şi motiva cu succes doctoranzi, ceea ce necesită şi capacitatea de obţinere de fonduri.

  Astfel, evaluarea ia în calcul principalii trei factori care definesc importanţa socială, utilitatea publică şi calitatea unei cariere: (1) impactul şi vizibilitatea operei - prin citări; (2) calitatea diseminării - prin scorul de influenţă (AIS) al articolelor sau prestigiul editurilor în cazul cărţilor şi capitolelor de carte; (3) interesul comunităţii asupra cercetărilor în domeniu ale candidaţilor - printr-un prag minimum de granturi câştigate prin competiţie.

  Spre deosebire de Factorul de Impact (FI), folosit anterior, AIS măsoară mai corect calitatea şi utilitatea publică a diseminării, deoarece ia în calcul reţeaua de citări externe a unei reviste, difuzarea informaţiei spre comunitatea ştiintifică în ansamblu, nu interesul particular al unui grup restrâns de cercetători.

  În formulele de calcul prezentate mai jos, scăderea constantelor şi creşterea pantei de scalare a scorului AIS faţă de criteriile anterioare au dublul rol de a creşte ponderea citărilor şi de a recompensa publicarea în reviste cu grad ridicat de influenţă şi autoritate. Ţinând cont de specificul modului de publicare în anumite subdomenii, pe lânga articole ştiinţifice propriu-zise, tratatele, atlasele, capitolele de carte sunt considerate aici mijloace legitime de diseminare, iar punctajele acordate au fost calibrate în raport cu cele ce pot fi obţinute din articole.

  1. A. Condiţii preliminare obligatorii

   1. 1. calificarea profesională: titlul de Doctor în specialitatea disciplinei postului sau înrudită cu aceasta şi Abilitarea pentru Profesor;

   2. 2. articole ştiinţifice ca autor principal:

    • - pentru Conferenţiar (CS II): minimum 2 articole în reviste cotate ISI cu AIS cumulat mai mare sau egal cu 2, din care 1 articol cu AIS de cel puţin 0,2 în ultimii 5 ani;

    • - pentru Profesor (CS I; Abilitare): minimum 4 articole în reviste cotate ISI cu AIS cumulat mai mare sau egal cu 4, din care 2 articole cu AIS de cel puţin 0,3 în ultimii 5 ani;

   3. 3. coordonare proiecte de cercetare obţinute prin competiţie naţională sau internaţională:

    • - pentru Conferenţiar (CS II): minimum un grant naţional de cercetare în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul internaţional (în calitate de responsabil naţional); nu se iau în considerare granturi finanţate de propria instituţie şi granturi pentru participare la congrese, granturi de cercetare din finanţarea de bază de ex. programul Nucleu;

    • - pentru Profesor (CS I; Abilitare): minimum două granturi naţionale de cercetare în calitate de director (sau responsabil de proiect în cazul parteneriatelor) sau unul naţional (în calitate de director) şi unul internaţional (în calitate de responsabil naţional); nu se iau în considerare granturi finantate de propria instituţie, granturi pentru participare la congrese, granturi de cercetare din finanţarea de baza de ex. programul Nucleu.

  2. B. Criterii şi standarde minimale

   - B.1. Evaluarea activităţii de cercetare

   Cuantificarea activităţii ştiinţifice se va face în funcţie de prestigiul publicaţiei (factorul AIS-Article Influence Score, respectiv de editura la care a fost publicată cartea sau volumul), de contribuţia persoanei (autor principal sau contributor) şi de impactul (vizibilitatea) lucrării în comunitatea specialiştilor în domeniu.

   Tabel 1 Parametrii luaţi în calcul şi modul lor de cuantificare

   Nr.crt.

   Parametrul

   Mod de calcul

   1.

   Articole în reviste cotate ISI, ca autor principal*,#

   conform formulei (1)

   2.

   Articole în reviste cotate ISI, ca şi contributor **,#

   conform formulei (2)

   3.

   Articole în reviste indexate BDI*** ca autor principal

   (1+c1)+(1+c2)+...+(1+cN)

   4.

   Articole în reviste indexate BDI*** ca şi contributor

   0.7 x [(1+c1)+(1+c2)+...

   +(1+cN)]

   5.

   Cărţi la edituri internaţionale de prestigiu ****

   (100+c) : n

   6.

   Cărţi la alte edituri internaţionale

   (40+c) : n

   7.

   Cărţi la Editura Academiei Române

   (40+c) : n

   8.

   Cărţi la Edituri Universitare

   (20+c) : n

   9.

   Cărţi la alte edituri din ţară

   (20+c): n

   10.

   Capitole în volume la edituri internaţionale de prestigiu

   ****

   (50+c) : n

   11.

   Capitole în volume la alte edituri internaţionale

   (20+c): n

   12.

   Capitole în cărţi/volume la edituri naţionale

   (10+c) : n

   13.

   Editor/redactor/coordonator cărţi la edituri internaţionale de

   prestigiu****

   (50+c) : n

   14.

   Editor/redactor/coordonator cărţi la alte edituri internaţionale

   (30+c) : n

   15.

   Editor/redactor/coordonator cărţi la edituri naţionale

   (20+c ): n

   Formula (1): 1 x [4+(7 x AI1)+c1] + 1 x [4+(7 x AI2)+c2] +…+1 x [4+(7 x AIN)+cN]

   Formula (2): 0,7 x [4+(7 x AI1)+c1] + 0,7 x [4+(7 x AI2)+c2] +…+0,7 x [4+(7 x AIN)+cN]

   AI1, AI2 ..., AIN factorul AIS (Article Influence Score), conform http://eigenfactor.org, în momentul publicării; la articolele publicate inainte de 1997 se ia AIS din 1997. În categoria articolelor ISI se includ şi brevetele omologate la Oficiul European de Patente şi Oficiile din Elvetia, Norvegia, Statele Unite şi Japonia considerându-se AI=0,00 şi calculul în funcţie de poziţia autorului (conform formulei 1 sau 2) pentru fiecare brevet. În categoria BDI*** se includ şi brevetele omologate la OSIM, păstrându-se modul de calcul în funcţie de pozitia autorului.

   # inclusiv capitole din serii de carti cotate ISI;

   c1, c2.... numărul de citări fără autocitări pentru articolul 1, 2..., N, preluat de pe Web of Science sau Scopus, în momentul întocmirii dosarului, cu specificarea sursei utilizate.

   c - citări fără autocitări preluat de pe Web of Science sau Scopus, în momentul depunerii dosarului, cu specificarea sursei utilizate. În categoria „cărţi" nu se includ şi broşurile de popularizare.

   N - numărul total de articole din categoria respectivă (fără rezumate/abstract, recenzii, comemorări, note!).

   n - numărul de autori (ed., red., coord., pentru cărţile/capitolele editate/elaborate).

   Pentru articolele publicate in extenso în Proceeding-uri editate de reviste cu vizibilitate internaţională notabilă (ISI), aceste articole, dacă au minimum 3 citări pe Web of Science sau Scopus, pot fi luate în calcul la nr. 1 şi 2 (tabel 1), considerându-se în formulele respective AIS=0.

   * prin autor principal se înţelege prim-autor, autor corespondent, ultim autor; sunt considerate „articole în reviste cotate ISI", numai lucrările care sunt listate în Web of Science Core Collection sub numele candidatului, la data depunerii dosarului de concurs;

   ** prin contributor se înţelege orice poziţie, cu excepţia celor menţionate la autor principal.

   *** BDI (baze de date internaţionale) sunt considerate cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional, cum ar fi:

   Scopus(Elsevier), Web of Science, CAB, ProQuest, EBSCO, CSA/Biological Sciences, Index Copernicus, SpringerLink.

   **** editurile internaţionale de prestigiu sunt: editurile Universităţilor din "Top 500", Springer Verlag, Blackwell, London Academic Press, NY: Chapman & Hall, Kluwer Academic Press, Elsevier, Washington: National Academy Press, Smithsonian Institution Press, Kew Royal Botanic Gardens, Masson Paris, Sinauer.

   Tabel 2 Standarde minimale*

   Parametrul

   Conferenţiar/ CS II

   Abilitare

   Profesor/ CS I

   :E1 - 2 (recunoaştere internaţională)

   90/ 110

   150

   150/ 180

   :E1 - 15 (performanţa totală)

   150 / 180

   250

   250/ 300

   * punctaj total rezultat pe baza calculului indicatorilor din tabel 1.

   - B.2. Evaluarea activităţii didactice

   Această apreciere se face pe baza prelegerii susţinută de candidaţi în faţa comisiei de concurs. Calificativul minim necesar este foarte bine.

  3. C. Condiţii privind egalitatea de şanse

  Faţă de criteriile minimale de mai sus, în selecţia candidaţilor, Unităţile de Învăţământ Superior si Cercetare au libertatea de a-şi defini Formule de calcul şi Standarde proprii, mai înalte, care să favorizeze şi mai mult calitatea producţiei ştiinţifice.

  Aceste Formule şi Standarde proprii nu trebuie să recurgă însă la alte tipuri de parametri şi condiţii care ar putea fi considerate discriminatorii - precum tipuri particulare de publicaţii sau caracteristici ale acestora - şi care ar putea bloca sau afecta şansele candidaţilor care îndeplinesc condiţiile minimale de mai sus.

  Anexa nr. 20 - COMISIA DE MEDICINĂ

  STANDARDE MINIMALE NECESARE SI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  Tabelul nr. 1

  Titlul

  Nr. Articole lSI Autor principal

  Nr. Articole lSI

  Coautor

  Index Hirsch

  (lSI) Factor cumulat de impact autor principal

  (FCIAP)

  Profesor universitar /CSI

  10

  5

  6

  10

  Abilitare

  10

  5

  6

  10

  Conferenţiar universitar

  /CSII

  6

  3

  4

  6

  Note asupra metodei de calcul:

  1. 1. Va fi luat în considerare lndexul Hirsch calculat utilizând lSI Web of Science, Core Collection, Thomson Reuters, pentru întreaga carieră a candidatului („ all years").

  2. 2. O revistă cotată lSI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează şi publică factorul de impact în

   „Journal Citation Reports".

  3. 3. Autorul sau autorii principali ai unei publicaţii se consideră a fi oricare dintre următorii:

   1. a. Primul autor

   2. b. Autorul corespondent

   3. c. Alţi autori, a căror contribuţie este indicată explicit în cadrul publicaţiei a fi egală cu contribuţia primului autor sau a autorului corespondent

   4. d. Ultimul autor

  4. 4. Factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor principal (FCIAP ). FCiAP =suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor în calitate de autor principal în reviste cotate lSI.

  5. 5. În analiză vor fi incluse articole originale şi reviews. În cazul publicaţiilor în reviste cu factor de impact mai mare decât 3, pot fi luate în considerare şi alte tipuri de publicaţii in extenso (nu rezumate).

  Anexa nr. 21 - COMISIA MEDICINĂ VETERINARĂ

  itate

  STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, A ATESTATULUI DE ABILITARE ŞI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE

  1. Structura activităţii candidatului

  Nr. crt.

  Domeniul activităţilor

  Tipul activităţilor

  Categorii şi restricţii

  Subcategorii

  Indicatori (kpi)

  1

  2

  3

  4

  5

  Activitatea didactică şi profesională (A1)

  1.1 Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate

  1.1.1 Cărţi/monografii/ capitole ca autor.

  1 capitol în tratat internaţional =1 carte naţională; 5 capitole în tratate

  /cărţi naţionale = 1 carte naţională

  1.1.1.1 - internaţionale

  nr. pag/nr. autori

  1.1.1.2 - naţionale;

  Profesor minimum 2, din care 1 prim autor; Conferenţiar

  minimum 1

  nr. pag/2xnr. autori

  1.1.2 Cărţi/capitole ca editor/coordonator

  1.1.2.1 -

  internaţionale

  nr. pag/3xnr.

  editori/coord onatori

  1.1.2.2 - naţionale

  nr. pag/5xnr.

  editori/coord onatori

  1.2 Material didactic

  / Lucrări didactice

  1.2.1 Manuale didactice -

  Minimum 3 pentru Profesor

  / CS I, din care 1 ca prim autor de la ultima promovare; Minimum 2 pentru Conferenţiar / CS II; din care 1 de la ultima

  promovare

  nr. pag/2xnr. autori

  1.2.2 -Îndrumătoare de

  laborator/aplicaţii: Profesor - minimum 1, prim autor; Conferenţiar - minimum 1,

  coautor

  nr. pag/3xnr. autori

  1.3 Coordonare de programe de studii, organizare şi coordonare programe de formare continuă (ex: licenţă, masterat, doctorat,

  postdoctorat etc.)

  15/program

  1.4. Proiecte

  educaţionale şi de formare continuă (ex: POS-DRU, POS-

  CCE etc.)

  1.4.1 - director/responsabil/

  membru

  director:

  5xnr. ani/ membru: 2xnr. ani

  Activ

  2.1 Articole *) în

  Minimum 4 articole pentru

  (30+10xfacto

  reviste cotate ISI

  Profesor / CS I cu FI

  r impact)/nr.

  Thomson Reuters

  cumulat 2, din care 2 ca

  autori

  principal autor (prim autor/corresponding/senior autor), respectiv 2 de la ultima promovare. Minimum

  2 articole pentru Conferenţiar / CS II cu FI cumulat 1, din care 1 de la

  ultima promovare (FI = factor de impact)

  2.2 Articole *) în

  volumele unor manifestări ştiinţifice indexate ISI proceedings/ Articole

  *) publicate în rezumat în reviste şi volumele unor

  manifestări ştiinţifice cotate ISI

  Minimum 2 articole pentru Profesor / CS I de la ultima promovare; Minimum 1 articol pentru Conferenţiar / CS II, de la ultima promovare

  1 articol ISI cu FI se echivalează cu 2 lucrări ISI proceedings sau 2

  rezumate ISI, dar nu şi invers!

  15/nr. autori

  2.3 Articole *) în

  reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale **)

  2.3.1 - Minimum 30 pentru

  Profesor, din tematica disciplinelor postului, din care minimum 25 ca singur

  sau prim autor

  1 articol ISI cu FI<1 = 3

  articole în reviste indexate BDI, dar nu şi invers; 1 articol ISI cu FI21 = 5 articole în reviste indexate BDI, dar nu şi invers!

  10/nr. autori

  2.3.2 Minimum 20 pentru Conferenţiar, din tematica disciplinelor postului, din

  care minimum 15 ca singur sau prim autor

  10/nr. autori

  2.4 Proprietate

  intelectuală, brevete

  de invenţie şi inovaţie, etc.

  2.4.1 - internaţionale

  60/nr. autori

  2.4.2 - naţionale

  50/nr. autori

  2.5 Granturi/proiecte câştigate prin competiţie

  (1 director /

  responsabil se echivalează cu 2 membru, nu şi invers)

  2.5.1 Profesor - minimum 2

  granturi câştigate prin competiţie ca director / responsabil; Conferenţiar - minimum 1 grant câştigat

  prin competiţie ca director / responsabil

  2.5.1.1 - internaţionale

  20x nr. ani

  2.5.1.2 - naţionale

  10x nr. ani

  2.5.2 Membru în echipă:

  Profesor minim 4;

  Conferenţiar minim 3

  2.5.2.1 - internaţionale

  4x nr. ani

  2.5.2.2 - naţionale

  2x nr. ani

  Recunoaşterea şi

  3.1 - Citări în reviste ISI şi BDI

  3.1.1 - Profesor - minim 30 citări, din care 15 ISI;

  Conferenţiar - minim 15 citări, din care 8 ISI

  3.1.1.1 - ISI

  20/nr. autori

  3.1.1.2 - BDI

  5/nr. autori

  3.2. Prezentări

  invitate în plenul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi

  internaţionale şi Profesor invitat

  3.2.1 - internaţionale

  20

  3.2.2 - naţionale

  10

  impactul activităţii (A3)

  (exclusiv

  ERASMUS)

  3.3 Membru în colectivele de redacţie sau comitete ştiinţifice ale

  revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice

  / Recenzor pentru reviste şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

  indexate ISI

  3.3.1 ISI

  20

  3.3.2 BDI*

  10

  3.3.3 naţionale şi internaţionale neindexate

  5

  3.4 Experienţa de

  management, analiză şi evaluare în cercetare şi/sau

  învăţământ

  3.4.1 Conducere

  5xnr. ani

  3.4.2 Membru

  2xnr. ani

  Criterii opţionale

  3.5 Premii

  3.5.1 Academia Română

  30

  3.5.2ASAS, AOSR, academii de

  ramură şi CNCSIS

  20

  3.5.3 Premii internaţionale

  30

  3.5.4 Premii naţionale în domeniu

  10

  3.6 Membru în academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, naţionale şi internaţionale, apartenenţă la

  organizaţii din domeniul educaţiei şi cercetării

  3.6.1 - Academia Română

  100

  3.6.2 ASAS, AOSR, academii de

  ramură şi alte academii

  40

  3.6.3 - Conducere asociaţii

  profesionale

  3.6.3.1 - internaţionale

  30

  3.6.3.2 - naţionale

  10

  3.6.4 Asociaţii profesionale

  3.6.4.1 - internaţionale

  5

  3.6.4.2 - naţionale

  3

  3.6.5 Organizaţii în domeniul educaţiei

  şi cercetării

  3.6.5.1 - conducere

  50

  3.6.5.2 - membru

  25

  Notă: *) Se vor lua în considerare doar articolele care se încadrează în tematica disciplinelor postului.

  **) Bazele de date internaţionale (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.

  1. 2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3):

   A

   i

   k 1 i

   i

   k 2 i

   i

   k 3 i

   unde: kpi - indice specific tipului şi categoriei de activitate

   Nr.

   Categoria

   Domeniul de activitate

   Condiţii Conferenţiar

   Condiţii CS II

   Condiţii Profesor/Abilitare

   Condiţii CS I

   1

   Activitatea didactică /

   profesională (A1)