PLAN DE MANAGEMENT din 21 decembrie 2016al riscului la inundații Administrația Bazinală de Apă Banat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 bis din 7 februarie 2017 Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972 din 21 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 106 din 7 februarie 2017

  CUPRINS
  Abrevieri

  Capitolul 1 Prezentarea generală a spațiului hidrografic Banat

  Capitolul 2 Riscul la inundații în spațiul hidrografic Banat2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare și de răspuns la inundații2.3. Istoricul inundațiilor2.4. Evenimentele semnificative de inundații2.5. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații2.6. Hărți de hazard și hărți de risc la inundații2.7. Indicatori statistici


  Capitolul 3 Descrierea obiectivelor de management al riscului la inundații3.1. Procesul de elaborare a obiectivelor


  Capitolul 4 Sinteza măsurilor propuse și prioritizarea acestora4.1. Măsuri aplicabile la nivel național4.2. Măsuri aplicabile la nivel de A.B A. Banat4.3. Măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F. R. din cadrul A.B.A. Banat4.4. Prioritizarea măsurilor4.5. Concluzii cu privire la strategia de management al riscului la inundații la nivel de A.B.A.4.6. Definirea de proiecte integrale majore la nivel de A.B.A4.7. Descrierea procesului de coordonare cu D.C.A.


  Capitolul 5 Descrierea modului în care progresul implementării măsurilor va fi monitorizat

  Capitolul 6 Informarea și consultarea publicului

  Capitolul 7 Lista autorităților competente în implementarea și monitorizarea evaluarea P.M.R.I.7.1. Autorități responsabile în domeniul managementului riscului la inundații în România7.2. Autorități competente în implementarea P.M.R.I. inclusiv în monitorizarea și evaluarea acestuia în timp

  Bibliografie
  Planșe
  Planșa nr. 1 Harta hipsometrică
  Planșa nr. 2 Rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice
  Planșa nr. 3 Utilizarea terenului
  Planșa nr. 4 Zone afectate de inundații istorice semnificative
  Planșa nr. 5 Zonele cu risc potențial semnificativ în inundații
  Planșa nr. 6 Extinderea arealelor inundabile în cele trei scenarii (0,1%, 1%, 10%)
  Planșa nr. 7 Riscul la inundații în secenariul mediu
  Planșa nr. 8 Propuneri de proiecte integrate majore

  Anexe
  Anexa 6.1 Planul de comunicare privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații
  Anexa 6.2 Chestionare privind elaborarea Planului de Management al Riscului la Inundații
  Anexa 6.3 Newsletter nr. 1
  Anexa 6.4 Pliant P.M.R.I.
  Anexa 7.1 Legislația din domeniul managementului situațiilor de urgență generale de inundații

  Tabele
  Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici
  Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice
  Tabel 2-3 Diguri
  Tabel 2-4 Baraje care realizează acumulări permanente
  Tabel 2-5 Baraje care realizează acumulări nepermanente
  Tabel 2-6 Poldere
  Tabel 2-7 Inundații istorice în Spațiul Hidrografic Banat
  Tabel 2-8 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Banat
  Tabel 2-9 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Banat
  Tabel 2-10 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărți de hazard și de risc la inundații
  Tabel 2-11 Indicatorii statistici la nivel de A.B.A. Banat (în cazul scenariului mediu) Categorie consecințe Indicatori Evaluare
  Tabel 3-1 Obiectivele, indicatorii și țintele managementului riscului la inundații (cerințele minime și țintele aspiraționale sunt valabile pentru scenariul 1%)
  Tabel 4-1 Centralizator tipuri de măsuri
  Tabel 4-2 Centralizator măsuri aplicabile la nivel național
  Tabel 4-3 Centralizator măsuri aplicabile la nivel A.B.A. Banat
  Tabel 4-4 Centralizator măsuri aplicabile la nivel de A.P.S.F.R. pentru A.B.A. Banat
  Tabel 4-5 Prezentarea sintetică a măsurilor propuse a se realiza la nivelul A.P.S.F.R.--lor identificate pentru reducerea riscului la inundații
  Tabel 4-6 Principalele localități/grupuri de localități potențial afectate, situate în banda de inundabilitate 1% la nivelul A.P.S.F.R. - A.B.A. Banat
  Tabel 5-1 Indicatori asociați măsurilor conform Catalogului de măsuri potențiale la nivel național

  Figuri
  Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic Banat
  Figura 2-2 Schema sinoptică a fluxului informațional din A.B.A. Banat
  Figura 4-1 Număr de măsuri propuse pentru reducerea riscului la inundații pe A.P.S.F.R. - A.B.A. Banat

  ABREVIERI
  A.B.A. - Administrația Bazinală de Apă
  A.N.A.R. - Administrația Națională "Apele Române"
  A.N.C.O.M. - Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  A.N.C.P.I. - Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  A.N.I.F. - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  A.N.M. - Administrația Națională de Meteorologie
  A.R.A. - Asociația Română a Apei
  A.S.A.S. - Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu - Șișești"
  AMC - Aparate de măsură și control
  C.E. - Comisia Europeană
  C.I.R. - Centrul de Intervenție Rapidă
  C.J. - Consiliul Județean
  C.J.S.U - Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
  C.L.S.U. - Comitetul Local pentru Situații de Urgență
  C.M.R. - Centru Meteorologic Regional
  C.N.A.D.N.R. - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
  C.N.S.S.U. - Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență
  CFR - Companiei Naționale de Căi Ferate
  D.A.I.I. - Dispecerat și Apărare Împotriva Inundațiilor
  D.B.H. - District de Bazin Hidrografic
  D.C.A. - Directiva Cadru Apă
  D.D.I. - Departamentul de Dezvoltare, Investiții
  D.M.L.H. - Departamentul Managementul Lucrărilor Hidrotehnice
  D.S.U. - A.N.A.R. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul A.N.A.R.
  D.S.U. - M.A.I. - Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul M.A.I.
  DC - Drum Comunal
  DE - Drum European
  DJ - Drum Județean
  DN - Drum Național
  E.P.R.I. - Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații
  E-PRTR - Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați
  F.I.R. - Formație de Intervenție Rapidă
  G.A. - Gospodărirea Apelor
  HH - Hărți de hazard la inundații HR - Hărți de risc la inundații
  I.C.P.D.R. - Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea
  I.G.S.U. - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
  I.N.C.D.D.D. - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării
  I.N.C.D.S. - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
  I.N.H.G.A. - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
  I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcții
  I.S.U.J - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean
  LDE - Linie Dublă Electrificată
  LDN - Linie Dublă Neelectrificată
  LEL - Linie cu Ecartament Larg
  LI - Linie Închisă
  LII - Linie Îngustă
  LN - Linie Neinteroperabilă
  LSE - Linie Simplă Electrificată
  LSN - Linie Simplă Neelectrificată
  M.A.D.R. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne
  M.Ap.N. - Ministerul Apărării Naționale
  M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  M.D.T. - Modelul digital al terenului
  M.E. - Ministerul Energiei
  M.E.C.R.M.A. - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
  M.E.N.C.S. - Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
  M.F.E. - Ministerul Fondurilor Europene
  M.F.P. - Ministerul Finanțelor Publice
  M.M.A.P. - Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor
  M.M.D.D. - Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
  M.R.I. - Managementul Riscului la Inundații
  M.S. - Ministerul Sănătății
  M.T. - Ministerul Transporturilor
  MHC - Microhidrocentrală
  ONG - Organizație Neguvernamentală
  P.A.T.J. - Planul de Amenajare a Teritoriului Județean
  P.B.H.H. - Prognoză Bazinală, Hidrologie și Hidrogeologie
  P.E.B. - Potențial ecologic bun
  P.F. - Persoană Fizică
  P.G.A. - Programul de Gospodărire a Apelor
  P.M.B.H. - Planul de Management al Bazinului Hidrografic
  P.M.R.I. - Planul de Management al Riscului la Inundații
  P.O.I.M. - Programul Operațional "Infrastructură Mare"
  P.P.P.D.E.I. - Planul de Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor
  P.U.D. - Planurile de Urbanism și de Dezvoltare
  P.U.G. - Planurile Urbanistice Generale
  P.U.Z. - Planul Urbanistic Zonal
  P.A.T. - Planul de Amenajare a Teritoriului
  P.A.T.N. - Planul de Amenajare a Teritoriului Național
  P.A.T.Z. - Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal
  PET - Polietilena tereftalat
  REBAR - Registrul Național al Barajelor din România
  R.N.P. - Romsilva - Regia Națională a Pădurilor Romsilva
  R.N.T.D.G.A. - Rețea Națională de Transmisie a Datelor de Gospodărire Apelor
  S.A. - Societate pe Acțiuni
  S.C. - Societate Comercială
  S.C.I. - Situri de importanță comunitară
  S.E.B. - Starea ecologică bună
  S.G.A. - Sistemul de Gospodărire a Apelor
  S.H. - Spațiu Hidrografic
  S.H.I. - Sistem Hidrotehnic Independent
  S.M.R.I. - Strategia de Management a Riscului la Inundații
  S.N.C.S. - Strategia Națională a României privind Schimbările Climatice
  S.P.A. - Arii de protecție specială avifaunistică
  S.R.L. - Societate cu Răspundere Limitată
  SIMIN - Sistemul Meteorologic Integrat Național
  STAS - Standard de stat
  TVR - Televiziunea Română
  U.A.T. - Unitate administrativ teritorială
  U.C.C.T. - Urmărirea Comportării Construcțiilor Tehnice
  U.N.S.A.R. din România - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare din România
  U.P.B. - Universitatea Politehnica București
  U.T.C.B. - Universitatea Tehnică de Construcții București
  UE - Uniunea Europeană
  A.P.S.F.R. - Areas with Potențial Significant Flood Risk
  CLC - Corine Land Cover
  DESWAT - Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters
  DSS - Decision Support System
  EEA - European Econimic Area
  FRMPs - Flood Risk Management Plans
  GIS - Geographic Information System
  GPRS - General Packet Radio Service
  GSM - Global System for Mobile Communications
  I.E.D. - Industrial Emissions Directive
  IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control
  JRC - Joint Research Centre
  LIDAR - Light Intensity Detection and Ranging
  NAVTEQ - Navigation Technologies
  OSM - Open Street Map
  P.F.R.A. - Preliminary Flood Risk Assessment
  UoM - Unit of Management
  VPN - Virtual Private Network
  WATMAN - Information System for Integrated Water Management
  WFD RBMPs - Water Flood Directive River Basin Management Plan
  s WG-Floods - Working Group Floods
  WI-FI - Wireless Fidelity-Wireless Internet
  WIMS - Water Management System
  WISE - Web-based Inquiry Science Environment


  Capitolul 1 Prezentarea generală a spațiului hidrografic Banat
  Spațiul hidrografic administrat de Administrația Bazinală de Apă Banat, cuprinde bazinele hidrografice ale râurilor Aranca, Bega, Timiș, Caraș, Nera, Cerna, situate în extremitatea de Sud-Vest a României, precum și sectorul fluviului Dunărea situat aval de confluența cu râul Nera - amonte de confluența cu râul Cerna (inclusiv afluenții de stânga ai Dunării situați în acest sector).
  Suprafața totală a spațiului hidrografic este de 18.393,15 kmp.
  Relief
  Spațiul hidrografic Banat se caracterizează prin prezența tuturor treptelor de relief.
  Zona montană este redusă ca suprafață (13%) reprezentată de Munții Godeanu, Munții Cernei, Munții Banatului, ce fac parte din Carpații Meridionali. Culmile acestor munți au înălțimi cuprinse între 2.229 m și 600-700 m. Munții Mehedinți se continuă cu Podișul Mehedinți, piemont cu altitudini mai reduse.
  Zona dealurilor (Dealurile Lipovei, Dealurile Sacos-Zagujeni, Dealurile Tirolului, Dealurile Oraviței, Dealurile Bozoviciului) se află în prelungirea munților și au o răspândire relativ restrânsă. Înălțimea lor variază între 170 și 800 m și ocupă 25 % din suprafața spațiul hidrografic Banat.
  Zona de câmpie este întinsă fiind reprezentată de Câmpia Banatului ce acoperă 60% din suprafața spațiul hidrografic Banat, fiind o câmpie joasa (altitudinea minimă 77 m).
  O altă unitate geomorfologica distinctă este Defileul Dunării, cel mai spectaculos defileu european, cu o lungime totală de 134 km.
  În planșa nr. 1 se prezintă harta hipsometrică a spațiului hidrografic Banat.

  Geologie
  Din punct de vedere geologic,în spațiul hidrografic Banat predomină rocile de tip silicios. Rocile calcaroase se regăsesc în special în fâșii transversal iar rocile organice ocupă suprafețe restrânse. Formațiunile montane aparțin cristalinului autohton și Pânzei Getice.
  La câmpie se regăsesc nisipuri, argile, argilă roșie, loessuri, călcare, gresii, marne, marne nisipoase, pietrișuri.

  Clima
  Spațiul hidrografic Banat are o climă temperat continentală moderată cu influențe submediteraneene.
  Temperaturile variază astfel: în zona de câmpie temperaturile medii multianuale sunt cuprinse între 10-11°C, iar în zona montană ajung la -2°C. Temperatura medie multianuală este cuprinsă între 10°C - 11°C, în zonele de câmpie, 9°C - 10°C în zona dealurilor joase și 5°C - 8°C în zona dealurilor înalte. În zona montană temperatura medie multianuală variază între 9°C - 4°C și 0°C.
  În ceea ce privește precipitațiile, acestea au valori de 500 mm în zonele de câmpie, în zonele înalte din Munții Poiana Ruscă, Munții Semenic și Munții Anine se înregistrează 1.000 - 1.200 mm iar în zona aferentă afluenților Dunării sunt de 500 - 600 mm.

  Resurse de apă
  Resursele de apă de suprafață ale spațiul hidrografic administrat de A.B.A. Banat, cuprinde resursele de apă ale celor 6 bazine hidrografice: Aranca, Bega, Timiș, Caraș, Nera, Cerna, plus resursele de apă ale fluviului Dunărea. Lungimea totală a rețelei hidrografice aferentă spațiului hidrografic administrat de A.B.A. Banat este de 6.705 km. Pe teritoriul acestuia, resursa de apă este monitorizată prin intermediul a 81 stații hidrometrice.
  Râul Aranca (cod cadastral IV.2.), are o lungime de 76 km pe teritoriul românesc și mai parcurge încă alți 41 km până la vărsarea în Tisa. Izvorăște la Sud- Vest de municipiul arad, după care își începe parcursul spre vest, prin județul Timiș.
  Râul Bega (cod cadastral V.1.) este situat în partea de vest a țării și are o orientare generală Est-Vest. Răul Bega izvorăște din Carpații Apuseni (Munții Poiana Ruscă) și are lungimea (până la granița) de 170 km. El cuprinde 80 de cursuri de apă codificate. Lungimea totală a rețelei hidrografice este de 1.418 km densitatea medie fiind de 0,38 km/kmp. Suprafața totală a bazinului este de 4.470 kmp, din care cursului principal îi revin 2.362 kmp. Principalul afluent al Begăi este răul Bega Veche (L = 107 km, S = 2.108 kmp) punctul de confluența situându-se pe teritoriul Șerbiei.
  Râul Timiș (cod cadastral V.2.) este situat în partea de vest a țării având orientarea generală Est-Vest. Răul Timiș izvorăște din Carpații Meridionali (Munții Semenic) și are o lungime de 244 km pe teritoriul românesc. Răul Timiș colectează - pe teritoriul României - apele unui număr de 150 afluenți (cursuri de apă codificate), lungimea totală a rețelei hidrografice fiind de 2.434 km, iar densitatea medie de 0,33 km/kmp. Suprafața totală a bazinului este de 7.310 kmp. Principalii afluenți ai Timișului sunt Bistra (L = 60 km, S = 919 kmp) și Bârzava (L = 154 km, S = 1.202 kmp), punctele de confluența cu aceste două râuri situându-se pe teritoriul sârbesc.
  Râul Caraș (cod cadastral V.3.) este situat în partea de Sud-Vest a țării și are o orientare Nord Est-Sud Vest. Răul Caraș izvorăște că și răul Timiș din Carpații Meridionali (Munții Semenic) și are o lungime de 72 km pe teritoriul României. Colectează apele unui număr de 31 cursuri de apă codificate, lungimea rețelei hidrografice este de 502 km iar densitatea medie de 0,39 km/kmp. Suprafața bazinului de recepție este de 1.280 kmp.
  Râul Nera (cod cadastral VI.1.) este situat în partea de Sud-Vest a țării și are orientarea generală Est-Vest. Râul Nera izvorăște din Carpații Meridionali (Munții Semenic) și se varsă direct în Dunăre. Lungimea cursului său este de 143 km. Adună 36 cursuri de apă codificate, lungimea rețelei hidrografice este de 574 km, densitatea fiind de 0,42 km/kmp. Suprafața bazinului este de 1.380 kmp.
  Râul Cerna(cod cadastral VI.2.) este situat în partea de sud a țării având orientarea generală Nord-Sud. Răul Cerna izvorăște din Carpații Meridionali (Munții Vălcan), are lungimea de 79 km și se varsă direct în Dunăre. Cuprinde 42 cursuri de apă codificate, cu o lungime totală de 524 km și are o densitate de 0,39 km/kmp. Bazinul acoperă o suprafață de 1.36 0 kmp. Singurul afluent important al Cernei este Bela Reca (L = 36 km, S = 713 kmp).
  În tabelul 1-1 se prezintă principalele stații hidrometrice și parametrii hidrologici caracteristici.
  Tabel 1-1 Principalele stații hidrometrice și parametri hidrologici caracteristici

  Nr.
  crt.

   
  Râul

  Stația
  hidrometrică

  F
  (kmp)

  H
  (m)

  Qmax1%
  (mc/s)

  1

  Bega

  Balint

  1002

  335

  265

  2

  Bega Veche (Beregsău)

  Cenei

  1592

  126

  100

  3

  Timiș

  Lugoj

  2827

  666

  1225

  4

  Timiș

  Șag

  4493

  477

  1425

  5

  Bârzava

  Partoș

  933

  293

  205

  6

  Caraș

  Carașova

  131

  615

  190

  7

  Caraș

  Vărădia

  897

  347

  450

  8
   

  Nera
   

  Mocerniș -
  Dalboșeț

   
  817

   
  676

   
  605

  9

  Nera

  Sasca Montană

  1160

  626

  685

  10

  Nera

  Naidaș

  1264

  590

  700

  Lacurile naturale nu reprezintă o caracteristică acestui spațiu hidrografic; se regăsesc doar 9 lacuri cu o suprafață mai mare de 0,5 kmp dar toate sunt lacuri de acumulare (Gozna, Timiș Trei Ape, Secul, Poiana Mărului, Valea lui Iovan, Herculane, Surduc, Murani, Greoni).
  Pe teritoriul spațiului hidrografic Banat au fost delimitate 20 corpuri de apă subterană: 9 corpuri sunt de tip poros permeabil, 8 corpuri sunt de tip fisural - carstic și 3 corpuri sunt de tip mixt (poros permeabil și fisural).
  În planșa nr. 2 se prezintă rețeaua hidrografică și amplasamentul stațiilor hidrometrice din cadrul spațiului hidrografic Banat.

  Soluri
  Solurile din spațiul hidrografic Banat variază în aceeași măsură ca și formele de relief și anume:
  ● soluri schelete și podzoluri de locuri înalte - pe înălțimile munților;
  ● podzoluri, soluri brune sau brun roșcate - în zona deluroasă;
  ● soluri aluviale - în depresiuni;
  ● cu exces de apă la suprafață și în masa lor - la câmpia joasă;
  ● soluri cernoziomice, predominante fiind cele ciocolatii - pe formele ridicate ale câmpiei joase.

  Biodiversitate
  La nivelul bazinului hidrografic Banat flora sălbatică se diferențiază în funcție de relief și se întâlnesc pădurile de foioase (fag în amestec cu rășinoase), numeroase specii de ciuperci dar și specii submediteraneene rare.
  În regiunea de câmpie, pajiștile spontane au fost înlocuite cu plante de cultură. În luncile râurilor se găsesc specii de sălcii, plopi, etc.
  În regiunea de deal și munte, în zona pădurilor, predomină fagul, speciile țări, rășinoasele, stejarii și apoi speciile moi. În zona alpină se întâlnesc pajiștile și iarba câmpului.
  Fauna sălbatică este diversă și se regăsesc numeroase specii de animale și păsări protejate.

  Populație, așezări umane
  Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, spațiul hidrografic Banat include teritorii administative din doua regiuni: 2,8 % din regiunea Sud-Vest și 55,1 % din regiunea Vest.
  Din punct de vedere administrativ, spațiul hidrografic Banat ocupă integral județele Timiș și Caraș-Severin și parțial județele Arad, Mehedinți și Gorj.
  În ceea ce privește situația așezărilor umane, în componența spațiului hidrografic Banat se întâlnesc 5 municipii și14 orașe (în a căror componență intră în afara localităților de reședință și un număr de 45 de sate) și 161 de comune (având în componență 516 de sate).
  Populația totală din spațiul hidrografic Banat era conform recensământului din 2011 de 1.000.617 locuitori, din care 593.338 locuitori în mediul urban (59,3 %) și 407.279 locuitori în mediul rural (40,7 %). Ponderea populației din spațiul hidrografic Banat față de populația totală a României este de 4,97 %.

  Utilizarea terenului
  În cadrul spațiului hidrografic Banat predomină pădurile, care reprezintă cca. 45% din total. Pe locurile următoare se situează terenuri arabile care ocupă cca. 27% și apoi de arii agricole eterogene (pășuni 1,89%, ape și zone umede 0,45%, culturi perene 21,5%). De remarcat este faptul că zonele urbane și industriale ocupă și ele o suprafață de 3,89% din totalul spațiului hidrografic Banat.
  Suprafața totală agricolă este de cca. 12 mii ha.
  În planșa nr. 3 se prezintă utilizarea terenului din spațiul hidrografic Banat.

  Activitatea economică
  În spațiul hidrografic Banat activitățile economice variate: industria minieră, tratarea și prelucrarea lemnului, industria metalurgică de prelucrare a metalelor feroase, industria chimică, alimentară, fabricarea celulozei și a produselor din hârtie, producerea energiei electrice,extracții petroliere etc.
  Infrastructura
  Pe teritoriul acoperit de spațiul hidrografic Banat există o rețea relativ densă de drumuri naționale, județene și comunale.
  Lungimea totală drumurilor naționale și europene însumează aproximativ 4.800 km. Rețeaua de căi ferate cu ecartament normal însumează 1.190 km.
  Spațiul hidrografic Banat dispune și de căi navigabile, reprezentate de Canalul Bega navigabil în lungime de cca. 44,5 km.

  Recreere și turism
  Spațiul hidrografic Banat dispune de un valoros potențial turistic ce face posibil practicarea unui turism variat: de tranzit, montan și balnear (Băile Herculane).
  Se enumeră doar câteva din obiectivele turistice care pot fi vizitate și anume: Cheile Minișului, Cheile Carasului, Munții Semenic, Muntele Mic - Tarcu, Valea Cerni, Munții Aninei, Defileul Dunării, Parcul Național Valea Cernei - Domogled, Băile Herculane, Lacul Prisaca, Grota Haiducilor, Sfinxul Bănățean, Lacul de acumulare Poiana Mărului, Peștera Pietroasa, Peștera Românești, Munții Poiana Ruscăi, Lacul Surduc.
  Siturile Natura 2000 din cadrul spațiului hidrografic Banat includ 14 situri tip S.P.A. (arii pentru protecție specială) conform H.G. nr. 1284/2007 și 22 situri de tip S.C.I. (arii de importanță comunitară) conform O.M. nr. 776/2007.
  ● Situri de tip S.P.A. sunt: Teremia Mare - Tomnatic, Hunedoara Timișană, Pădurea Macedonia, Depresiunea Bozovici, Livezile Dolaț, Lunca Bârzavei, etc.;
  ● Situri de tip S.C.I. sunt: Pajiștea Cenad, Mlaștina Satchinez, Râul Timișului între Rusca și Prisaca, Semenic - Cheile Carașului, Cheile Nerei - Beușnița, Porțile de Fier, Cheile Rudăriei, Râul Cerna între Bozovici și Moceriș, Cheile Teregovei, etc.

  Patrimoniu cultural
  Obiectivele culturale ce se află pe teritoriul A.B.A Banat sunt numeroase. Astfel se pot enumera cele mai interesante obiective, ca de exemplu Muzeul Satului Bănățean, Mănăstirea Nera, Muzeul Locomotivelor cu abur Reșița, Castelul Huniade, Catedrala Mitropolitană Timișoara, Muzeul Traia Vuia, Mănăstirea Partos, Castelul Reginei Elisabeta Banloc; Castelul Contelui Mercy Carani și multe altele.


  Capitolul 2 Riscul la inundații în spațiul hidrograficBanat2.1. Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor
  Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic Banat este prezentată în figura 2-1.
  Spațiul hidrografic Banat deține lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conținând îndiguri, regularizări, derivații de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul, acumulări permanente și nepermanente. O caracteristică principală a acestei zone, o reprezintă faptul că, Banatul este zona geografică cea mai îndiguită din România.
  Cea mai mare parte a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor sunt realizate în bazinele râurilor Bega și Timiș (550 km îndiguiri și 480 km regularizări, suprafața apărată fiind de 230.000 ha). În cadrul acestor lucrări se include și derivația de ape mari (canalul descărcător) Bega - Timiș - destinat apărării împotriva inundațiilor a municipiului Timișoara și a localităților limitrofe canalului Bega aval Topolovăț (L = 5,9 km, Qcapabil = 560 mc/s).
  Ca principale lucrări de apărare împotriva inundațiilor în spațiul hidrografic Banat există 29 de acumulări nepermanente însumând un volum destinat atenuării viiturilor de 211 mil.mc, 1.118 km de diguri, 1.037 km de regularizări de albii și 150 km de apărări de maluri. Acumulările cu scop complex au prevăzut un volum de atenuare a viiturilor ce însumează cca. 69,6 mil.mc.
  Se face precizarea că pe teritoriul spațiului hidrografic Banat se află în exploatare un număr de 8 baraje de categorie A și B, respectiv un numar de 55 baraje de categorie C și D.
  În tabelele nr. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 se prezintă principalele lucrări de apărare împotriva inundațiilor.
  Starea principalelor componente ale sistemului național de gospodărire a apelor cu rol de protecție împotriva inundațiilor, repectiv diguri, acumulări permanente/nepermanente, se regăsește la adresa: http://www.rowater.ro/dabanat/EPRI/Planul%20de%20Management%20al%20riscului %20la%20Inundații.aspx
  Figura 2-1 Schema de gospodărire a apelor existentă în spațiul hidrografic Banat

  Tabel 2-1 Noduri hidrotehnice

  Nr.
  crt.
   
   

   
  Denumire
   
   

  Curs de
  apă
   
   

  Cod
  cadastral
   
   

  Județ
   
   
   

  Comuna
   
   
   

  Localitate
   
   
   

  Debite
  maxime
  derivate
  (mc/s)

   
  Deținător
   
   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  9

  10

  BAZIN HIDROGRAFIC BEGA

  1

  NH Sânmartinu Maghiar

  Bega

  V-1

  TM

  Uivar

  Sânmartinu Maghiar

  83,5

  A.B.A. Banat

  2

  NHTopolovăț

  Bega

  V-1

  TM

  Topolovăț

  Topolovăț

  400

  A.B.A. Banat

  3
   

  NH Sânmihaiu Roman
   

  Bega
   

  V-1
   

  TM
   

  Sânmihaiu
  Roman

   
  Sânmihaiu Roman

   
  83,5

   
  A.B.A. Banat

  4
   

  Bega - baraj și bloc
  priză

   
  Bega

   
  V-1

   
  TM

   
   

   
  Timișoara

   
  83,5

  S.C. COLTERM S.A.
  Timișoara

  BAZINUL HIDROGRAFIC TIMIȘ

  5

  NH Costei

  Timiș

  V-2

  TM

  Costei

  Costei

  40

  A.N.A.R. -A.B.A. Banat

  Tabel 2-2 Derivații de ape mari

  Nr.
  crt.
   

  Denumire
   
   

  Județ
   
   

  Comuna/
  localitate
   

  Curs de
  apă
  derivat

  Cod
  cadastral
   

  Curs de
  apă în care
  se derivă

  Cod
  cadastral
   

  Lungime
  (m)
   

  Deținător
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  BAZIN HIDROGRAFIC BEGA

  1
   

  Canal descărcare Bega
  - Timiș

   
  TM

   
  Topolovat

   
  Bega

   
  V-1

   
  Timiș

   
  V-2

   
  5570

   
  A.B.A. Banat

  2
   

  Canal alimentare
  Timiș - Bega

   
  TM

   
  Costei

   
  Timiș

   
  V-2

   
  Bega

   
  V-1

   
  9700

   
  A.B.A. Banat

  BAZINUL HIDROGRAFIC TIMIȘ

  3

  Canal italian

  TM

  Deta

  Bârzava

  V-2.38

  Bârzava

  V-2.38

  12000

  A.B.A. Banat

  Tabel 2-3 Diguri

  Nr.
  crt.
   
   
   
   
   

   
  Denumire lucrare
   
   
   
   
   

  Curs de
  apă
   
   
   
   
   

  Cod
  cadastral
   
   
   
   
   

  Poziție
  dig (mal
  stâng/mal
  drept)
  MS/MD
   
   

  Județ
   
   
   
   
   
   

  Comuna/localitate
   
   
   
   
   
   

  Lungime
  (m)*
   
   
   
   
   

  Înălțime
  medie
  (m)*
   
   
   
   

  PIF
   
   
   
   
   
   

  Condiții normale
  de exploatare

  Locali-
  tăți
  apărate
   
   
   
   

  Deținător
   
   
   
   
   
   

  Probabi-
  litate
  de depă-
  șire pc%

  Qcalcul
  (mc/s)
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  BAZINUL HIDROGRAFIC BEGA

  1
   

  Dig Bega Navigabila
  mal stg

   
  Bega

   
  V-1

   
  MS

   
  TM

  Timișoara, Peciu,
  Uivar, Timiș

   
  37340

   
  3

   
  1915

   
  5

   
  47,00

   
  7

   
  A.B.A. Banat

  2
   

  Dig Bega Navigabila
  mal drept

   
  Bega

   
  V-1

   
  MD

   
  TM

  Timișoara, Sinmihaiul
  Roman, Uivar, Timiș

   
  39595

   
  3

   
  1915

   
  5

   
  47,00

   
  5

   
  A.B.A. Banat

  3
   

  Dig Bega Nenavigabil
  mal drept

   
  Bega

   
  V-1

   
  MD

   
  TM

  Topolovat, Remetea,
  Timiș

   
  12865

   
  3

   
  1915

   
  2

   
  72

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  4
   

  Dig Bega Nenavigabila
  mal stg.

   
  Bega

   
  V-1

   
  MS

   
  TM

  Topolovat, Remetea,
  Timiș

   
  20375

   
  3

   
  1915

   
  2

   
  72

   
  5

   
  A.B.A. Banat

  5
   

  Dig Bega mal drept
   

  Bega
   

  V-1
   

  MD
   

  TM
   

  Balint, Belint,
  Chizătău, Timiș

   
  10051

   
  3

   
  1860

   
  2

   
  365

   
  3

   
  A.B.A. Banat

  6
   

  Dig Bega mal stâng
   

  Bega
   

  V-1
   

  MS
   

  TM
   

  Bethausen, Balint,
  Chizătău, Timiș

   
  26285

   
  3

   
  1860

   
   

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  7

  Dig Chizdia mal drept

  Chizdia

  V-1.16

  MD

  TM

  Ghizela, Timiș

  2700

  2

  1984

  5

   

  1

  A.B.A. Banat

  8

  Dig Chizdia mal stâng

  Chizdia

  V-1.16

  MS

  TM

  Ghizela,Timiș

  2200

  2

  1984

  5

   

  1

  A.B.A. Banat

  9
   

  Dig Bega Veche m.stg.
   

  Bega
  Veche

   
  V-1.21

   
  MS

   
  TM

  Sacalaz, Becicherec,
  Cenei, Timiș

   
  33360

   
  4

   
  1898

   
  5

   
  47

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  10
   

  Dig Bega Veche mal dr
   

  Bega
  Veche

   
  V-1.21

   
  MD

   
  TM

  Sacalaz, Becicherec,
  Cenei, Timiș

   
  32080

   
  4

   
  1898

   
  5

   
  47

   
  4

   
  A.B.A. Banat

  11
   

  Dig canal Carlea mal
  drept

  Glavita-
  Riul

  V-1.15
  V-1.10

   
  MD

   
  TM

   
  Traian Vuia, Timiș

   
  1950

   
  2

   
  1976

   
  5

   
   

   
  0

   
  A.B.A. Banat

  12
   

  Dig canal Carlea mal
  stâng

  Glavita-
  Riul

  V-1.15
  V-1.10

   
  MS

   
  TM

   
  Traian Vuia, Timiș

   
  1500

   
  2

   
  1976

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  13

  Dig Glavita mal drept

  Glavita

  V-1.15

  MD

  TM

  Traian Vuia, Timiș

  4200

  1,5

  1975

  2

   

  1

  A.B.A. Banat

  14

  Dig Glavita mal stâng

  Glavita

  V-1.15

  MS

  TM

  Traian Vuia, Timiș

  3800

  1,5

  1975

  2

   

  1

  A.B.A. Banat

  15
   

  Dig Apa Mare (Ier)
  m.dr. km 0+000-12+606

   
  Apa Mare

   
  V-1.21.4

   
  MD

   
  TM

  Satchinez, Biled,
  Becicherec, Timiș

   
  12606

   
  3

   
  1898

   
  5

   
   

   
  9

   
  A.B.A. Banat

  16
   
   

  Dig Apa Mare (Ier)
  m.stg. km 0+000-12+
  119

   
   
  Apa Mare

   
   
  V-1.21.4

   
   
  MS

   
   
  TM

   
   
  Ier, Timiș

   
   
  12119

   
   
  3

   
   
  1898

   
   
  5

   
   
  9

   
   
  1

   
   
  A.B.A. Banat

  17

  Dig Minis mal drept

  Minis

  V-1.14

  MD

  TM

  Ghizela, Timiș

  1500

  2

  1973

  5

   

  3

  A.B.A. Banat

  18

  Dig Radasel mal drept

  Riul

  V-1.10

  MD

  TM

  Traian Vuia, Timiș

  1350

  1

  1975

  2

   

  1

  A.B.A. Banat

  19

  Dig Radasel mal stâng

  Riul

  V-1.10

  MS

  TM

  Traian Vuia, Timiș

  1400

  1

  1975

  2

   

   

  A.B.A. Banat

  20

  Dig Saraz mal stâng

  Saraz

  V-1.15.1

  MS

  TM

  Traian Vuia, Timiș

  450

  2

  1977

  5

   

  1

  A.B.A. Banat

  21
   

  Dig canal descărcare
  Bega m.dr.

   
  Bega

   
  V-1

   
  MD

   
  TM

   
  Topolovat, Timiș

   
  5758

   
  4

   
  1910

   
  2

   
  350

   
   

   
  A.B.A. Banat

  22
   

  Dig canal descărcare
  Bega m.stg

   
  Bega

   
  V-1

   
  MS

   
  TM

   
  Topolovat, Timiș

   
  5777

   
  4

   
  1915

   
  2

   
  350

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  23
   

  Dig pamint Iercici
  mal dr.

   
  Iercici

  V-1.21.
  4.5

   
  MD

   
  TM

  Becicherecul Mic,
  Timiș

   
  1600

   
  2

   
  1973

   
  5

   
  9

   
   

   
  A.B.A. Banat

  24
   

  Dig pamint Iercici
  mal stg.

   
  Iercici

  V-1.21.
  4.5

   
  MS

   
  TM

  Becicherecul Mic,
  Timiș

   
  1600

   
  2

   
  1973

   
  5

   
  9

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  25
   

  Dig de pamint Surduc
  mal dr.

   
  Surduc

  V-1.21.
  4.6

   
  MD

   
  TM

  Becicherecul Mic,
  Timiș

   
  2900

   
  2

   
  1973

   
  5

   
  9

   
   

   
  A.B.A. Banat

  26
   

  Dig pamint mal stg.
  Surduc

   
  Surduc

  V-1.21.
  4.6

   
  MS

   
  TM

  Becicherecul Mic,
  Timiș

   
  2900

   
  2

   
  1973

   
  5

   
  9

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  27

  Dig Riu mal drept

  Riul

  V-1.10

  MD

  TM

  Traian Vuia, Timiș

  1975

  2

  1976

  5

  50

  1

  A.B.A. Banat

  28

  Dig Riu mal stâng

  Riul

  V-1.10

  MS

  TM

  Traian Vuia, Timiș

  2100

  2

  1976

  5

  50

  2

  A.B.A. Banat

  29
   

  Dig remu Gherteamos
  m.dr. 2050m

  Gherte-
  amos

   
  V-1.19

   
  MD

   
  TM

   
  Remetea Mare, Timiș

   
  2050

   
  2

   
  1970

   
  2

   
  72

   
   

   
  A.B.A. Banat

  30
   

  Dig remu Gherteamos
  m.stg.1300m

  Gherte-
  amos

   
  V-1.19

   
  MS

   
  TM

   
  Remetea Mare, Timiș

   
  1300

   
  2

   
  1970

   
  2

   
  72

   
   

   
  A.B.A. Banat

  31
   

  Dig remu Giurita
  m.stg. 250 ml

   
  Remetea

   
  V-1.19a

   
  MS

   
  TM

   
  Remetea Mare, Timiș

   
  2250

   
  2

   
  1970

   
  2

   
  72

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  32
   

  Dig remu Giurita mal
  dr.

   
  Remetea

   
  V-1.19a

   
  MD

   
  TM

   
  Remetea Mare, Timiș

   
  600

   
  2

   
  1970

   
  2

   
  72

   
   

   
  A.B.A. Banat

  BAZINUL HIDROGRAFIC TIMIȘ

  33
   
   

  Dig Timiș m.dr.
   
   

  Timiș
   
   

  V-2
   
   

  MD
   
   

  TM
   
   

  Costei, Boldur,
  Racovița, Cheveres,
  Giera

   
   
  99760

   
   
  5

   
   
  1896

   
   
  5

   
   
  900

   
   
  14

   
   
  A.B.A. Banat

  34
   
   

  Dig Timiș m.stg.
   
   

  Timiș
   
   

  V-2
   
   

  MS
   
   

  TM
   
   

  Costei, Belint,
  Topolovat, Recas,
  Giulvaz

   
   
  99136

   
   
  5

   
   
  1896

   
   
  5

   
   
  900

   
   
  15

   
   
  A.B.A. Banat

  35
   

  Dig Fizes mal stg
   

  Fizes
   

  V-2.38.8
   

  MS
   

  CS
   

  Berzovia,Caras-
  Severin

   
  1600

   
  1,5

   
  1984

   
  5

   
  188

   
  3

   
  A.B.A. Banat

  36
   

  Dig Fizes mal dr.
   

  Fizes
   

  V-2.38.8
   

  MD
   

  CS
   

  Berzovia,Fisez,Caras-
  Severin

   
  500

   
  1,5

   
  1983

   
  5

   
  36

   
  3

   
  A.B.A. Banat

  37
   

  Dig Birzava mal stg,
  sect Ghertenis-Bocsa

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MS

   
  CS

   
  Bocsa-limita judet CS

   
  35106

   
  1,5-1,8

   
  1984

   
  2

   
  215

   
  3

   
  A.B.A. Banat

  38

  Dig Birzava mal dr

  Bârzava

  V-2.38

  MD

  CS

  Bocsa-limita judet CS

  35635

  1,5-1,8

  1982

  2

  215

   

  A.B.A. Banat

  39
   

  Dig Bistra mal stg.
   

  Bistra
   

  V-2.20
   

  MS
   

  CS
   

  Obreja,Glimboca,Caras
  -Severin

   
  6400

   
  0,8-2,0

   
  1974

   
  5

   
  360

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  40
   

  Îndiguire Bistra la
  Otelu Rosu

   
  Bistra

   
  V-2.20

   
  MS

   
  CS

  Otelu Rosu, Glimboca
  Caras- Severin

   
  7900

   
  3

   
  1996

   
  5

   
  260

   
  3

   
  A.B.A. Banat

  41
   

  Dig Bistra mal drept
   

  Bistra
   

  V-2.20
   

  MD
   

  CS
   

  Obreja, Glimboca,
  Caras-Severin

   
  900

   
  0,8-2,0

   
  1973

   
  5

   
  360

   
   

   
  A.B.A. Banat

  42
   

  Dig Poganis mal dr.
   

  Poganis
   

  V-2.35
   

  MD
   

  CS
   

  Brebu, Vermes, Caras-
  Severin

   
  26430

   
  1-1,6

   
  1986

   
  5

   
  59

   
  4

   
  A.B.A. Banat

  43
   
   
   
   

  Dig Poganis mal stg.+
  parapet beton
  ciclopian pr.
  Poganis, sector
  Remetea Poganici

   
   
   
   
  Poganis

   
   
   
   
  V-2.35

   
   
   
   
  MS

   
   
   
   
  CS

   
   
   
  Brebu,Vermes,Caras-
  Severin

   
   
   
   
  44400

   
   
   
   
  1-1,6

   
   
   
   
  1986

   
   
   
   
  5

   
   
   
   
  59

   
   
   
   
  4

   
   
   
   
  A.B.A. Banat

  44
   

  Dig Carastau mal
  drept

   
  Cherastau

   
  V-2.30.5

   
  MD

   
  TM

   
  Racovița, Timiș

   
  2290

   
  2,5

   
  1970

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  45
   

  Dig Carastau mal
  stâng

   
  Cherastau

   
  V-2.30.5

   
  MS

   
  TM

   
  Racovița, Timiș

   
  2163

   
  2,5

   
  1970

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  46
   

  Dig Cernabora Sergani
  mal drept

   
  Cernabora

   
  V-2.29c

   
  MD

   
  TM

  VV Delamarina,
  Darova, Timiș

   
  503

   
  3

   
  1975

   
   

   
   

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  47
   

  Dig Cernabora Sergani
  mal stâng

   
  Cernabora

   
  V-2.29c

   
  MS

   
  TM

  VV Delamarina,
  Darova, Timiș

   
  666

   
  3

   
  1975

   
   

   
   

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  48
   

  Dig Cernabora Stiuca
  Timiș mal. Dr.

   
  Cernabora

   
  V-2.29c

   
  MD

   
  TM

  VV Delamarina,
  Stiuca, Timiș

   
  2087

   
  3

   
  1975

   
   

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  49
   

  Dig Cernabora Stiuca
  Timiș mal st.

   
  Cernabora

   
  V-2.29c

   
  MS

   
  TM

  VV Delamarian,
  Stiuca, Timiș

   
  2400

   
  3

   
  1975

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  50
   

  Dig Cernabora mal
  drept

   
  Cernabora

   
  V-2.29c

   
  MD

   
  TM

   
  VV Delamarina, Timiș

   
  1010

   
  3

   
  1975

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  51
   

  Dig Cernabora mal
  stâng

   
  Cernabora

   
  V-2.29c

   
  MS

   
  TM

   
  VV Delamarina, Timiș

   
  625

   
  3

   
  1975

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  52

  Dig DIcsani mal drept

  Dicsani

  V-2.30.4

  MD

  TM

  Boldur, Timiș

  2938

  2,5

  1970

  5

   

  1

  A.B.A. Banat

  53

  Dig Dicsani mal stâng

  Dicsani

  V-2.30.4

  MS

  TM

  Boldur, Timiș

  2967

  2,5

  1970

  5

   

  1

  A.B.A. Banat

  54
   

  Dig Moravița m.dr.
  11,450 km

   
  Moravița

   
  V-2.38.12

   
  MD

   
  TM

   
  Moravița, Timiș

   
  11450

   
  3

   
  1984

   
  5

   
  83,5

   
  3

   
  A.B.A. Banat

  55
   

  Dig Moravița m.stg.
  13,320 km

   
  Moravița

   
  V-2.38.12

   
  MS

   
  TM

   
  Moravița, Timiș

   
  11230

   
  3

   
  1983

   
  5

   
  83,5

   
   

   
  A.B.A. Banat

  56
   

  Dig Poganis m.dr.km
  0+000- 5+235

   
  Poganis

   
  V-2.35

   
  MD

   
  TM

   
  Sacosu Turcesc, Timiș

   
  5235

   
  3,5

   
  1908

   
  5

   
   

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  57
   

  Dig Poganis m.stg.
  0+000-4+620

   
  Poganis

   
  V-2.35

   
  MS

   
  TM

   
  Sacosu Turcesc, Timiș

   
  4620

   
  3,5

   
  1952

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  58
   

  Dig Sechelita mal
  stâng

   
  Dicsani

   
  V-2.30.4

   
  MS

   
  TM

   
  Darova, Timiș

   
  2472

   
  2,5

   
  1975

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  59
   

  Dig Sculea m.dr. km
  0+000-4+300

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MD

   
  TM

   
  Gătaia,Timiș

   
  4300

   
  2

   
  1970

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  60
   

  Dig Sculea m.stg.km
  0+000-3+30

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MS

   
  TM

   
  Gătaia, Timiș

   
  3300

   
  2

   
  1970

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  61

  Dig Sergani mal drept

  Cernabora

  V-2.29c

  MD

  TM

  VV Delamarina, Timiș

  11600

  3

  1975

   

   

   

  A.B.A. Banat

  62

  Dig Sergani mal stâng

  Cernabora

  V-2.29c

  MS

  TM

  VV Delamarina,, Timiș

  11700

  3

  1975

   

   

  2

  A.B.A. Banat

  63

  Dig Stiuca mal stâng

  Stiuca

  V-2.29

  MS

  TM

  Lugoj, Timiș

  200

  2

  1975

   

   

   

  A.B.A. Banat

  64

  Dig Timiș mal drept

  Timiș

  V-2

  MD

  TM

  Lugoj, Timiș

  10260

  2

  1860

  5

  860

  1

  A.B.A. Banat

  65

  Dig Timiș mal stâng

  Timiș

  V-2

  MS

  TM

  Lugoj, Timiș

  11070

  2

  1860

  5

  860

  1

  A.B.A. Banat

  66

  Dig Timiș mal drept

  Timiș

  V-2

  MD

  TM

  Lugoj, Timiș

  5190

  2

  1987

  5

  860

  1

  A.B.A. Banat

  67

  Dig Timiș m. stâng

  Timiș

  V-2

  MS

  TM

  Lugoj, Timiș

  2237

  2

  1987

  5

  860

  1

  A.B.A. Banat

  68
   

  Dig Timișina mal
  drept

   
  Timișina

   
  V-2.31

   
  MD

   
  TM

  Boldur Racovița,
  Timiș

   
  20770

   
  3

   
  1970

   
  5

   
   

   
  5

   
  A.B.A. Banat

  69
   

  Dig Timișina mal
  stâng

   
  Timișina

   
  V-2.31

   
  MS

   
  TM

  Boldur Racovița,
  Timiș

   
  18000

   
  3

   
  1970

   
  5

   
   

   
  3

   
  A.B.A. Banat

  70
   

  Dig Tofaia m.dr.
  km 0+000-7+630

  Lanca
  Birda

   
  V-2.36

   
  MD

   
  TM

   
  Voiteg, Timiș

   
  7630

   
  2

   
  1970

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  71
   

  Dig Tofaia m.stg.
  km 0+000-6+670

  Lanca
  Birda

   
  V-2.36

   
  MS

   
  TM

   
  Voiteg, Timiș

   
  6670

   
  2

   
  1970

   
   

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  72
   

  Dig canal alimentare
  mal drept

   
  Timiș

   
  V-2

   
  MD

   
  TM

   
  Costei, Timiș

   
  3930

   
  3

   
  1860

   
  2

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  73
   

  Dig canal alimentare
  mal stâng

   
  Timiș

   
  V-2

   
  MS

   
  TM

   
  Costei, Timiș

   
  3665

   
  3

   
  1860

   
  2

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  74
   

  Dig izolare Preco-
  Bara 3,05 km

   
  Timiș

   
  V-2

   
  MD

   
  TM

   
  Foieni, Timiș

   
  3050

   
  3

   
  1967

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  75
   

  Dig m.dr. Birda Veche
  5,250 km

   
  Birdanca

   
  V-2.38.11

   
  MD

   
  TM

   
  Deta, Timiș

   
  5250

   
  1,5

   
  1858

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  76
   

  Dig m.dr. Boruga
  0+000-1+400 km

   
  Boruga

  V-2.38.
  12.6

   
  MD

   
  TM

   
  Jamu Mare, Timiș

   
  1400

   
  2

   
  1983

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  77
   

  Dig m.stg. Boruga
  0+000- 1+500km

   
  Boruga

  V-2.38.
  12.6

   
  MS

   
  TM

   
  Moravița, Timiș

   
  1500

   
  2

   
  1983

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  78
   

  Dig m.dr. Lanca-Birda
  17,100 km

  Lanca
  Birda

   
  V-2.36

   
  MD

   
  TM

  Jebel, Ciacova,
  Timiș

   
  17100

   
  3

   
  1968

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  79
   

  Dig m.stg.Lanca-Birda
  18,400 km

  Lanca
  Birda

   
  V-2.36

   
  MS

   
  TM

   
  Jebel, Ciacova, Timiș

   
  18400

   
  3

   
  1968

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  80
   

  Dig m.dr. Roiga km
  0+000-4+842

   
  Roiga

  V-2.38.
  12.7

   
  MD

   
  TM

   
  Moravița, Timiș

   
  4842

   
  2

   
  1890

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  81
   

  Dig m.stg.Roiga km
  0+000-4+882

   
  Roiga

  V-2.38.
  12.7

   
  MS

   
  TM

   
  Moravița, Timiș

   
  4882

   
  2

   
  1980

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  82
   

  Dig m.dr. V.Singeorge
  km.1+450

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MD

   
  TM

   
  Gătaia, Timiș

   
  1450

   
  1,5

   
  1986

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  83
   

  Dig m.stg.V.Singeorge
  1,450 km

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MS

   
  TM

   
  Gătaia, Timiș

   
  1450

   
  1,5

   
  1985

   
  5

   
   

   
  4

   
  A.B.A. Banat

  84
   

  Dig m.dr.Birzava
  36,360 km

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MD

   
  TM

  Gătaia, Denta,
  Banloc, Timiș

   
  36360

   
  2

   
  1858

   
  5

   
  128

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  85
   

  Dig m.stg. Birzava
  Veche 41,33km

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MS

   
  TM

  Gătaia, Denta,
  Banloc, Timiș

   
  41330

   
  2

   
  1858

   
  5

   
  128

   
  7

   
  A.B.A. Banat

  86
   

  Dig m.dr.Clopodia
  0+000-2,400km

   
  Clopodia

  V-2.38.
  12.3

   
  MD

   
  TM

   
  Jamu Mare, Timiș

   
  2400

   
  2

   
  1984

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  87
   

  Dig m.stg.Clopodia
  0+000-1+500

   
  Clopodia

  V-2.38.
  12.3

   
  MS

   
  TM

   
  Jamu Mare, Timiș

   
  1500

   
  2

   
  1984

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  88
   

  Dig m.dr.Surgani
  0+000- 11+600km

   
  Surgani

   
  V-2.33

   
  MD

   
  TM

  Sacosu Turcesc,
  Cheveres, Timiș

   
  11600

   
  3

   
  1868

   
  5

   
   

   
  3

   
  A.B.A. Banat

  89
   

  Dig m.stg.Surgani
  0+000-11+700

   
  Surgani

   
  V-2.33

   
  MS

   
  TM

  Sacosu Turcesc,
  Cheveres, Timiș

   
  11700

   
  3

   
  1868

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  90
   

  Dig m.dr.V.Brestei
  0+000-0+400

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MD

   
  TM

   
  Denta, Timiș

   
  400

   
  1,5

   
  1985

   
  5

   
   

   
  2

   
  A.B.A. Banat

  91
   

  Dig m.stg.V.Brestei
  0+000-0+400

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MS

   
  TM

   
  Denta, Timiș

   
  400

   
  1,5

   
  1985

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  92
   

  Dig m.dr.V.Manastirii
  0,360 km]

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MD

   
  TM

   
  Gătaia, Timiș

   
  360

   
  1,5

   
  1986

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  93
   

  Dig m.stg.V.
  Manastirii 0,360 km

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MS

   
  TM

   
  Gătaia, Timiș

   
  360

   
  1,5

   
  1986

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  94
   

  Dig m.dr.V.Voita
  0+000-0+300 km

   
  Bârzava

   
  V-2.38

   
  MD

   
  TM

   
  Gătaia, Timiș

   
  300

   
  2

   
  1984

   
  5

   
  37,8

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  95
   

  Dig m.dr.Valea
  Vucovei 1,100 km

   
  Vucova

   
  V-2.33.2

   
  MD

   
  TM

  Sacosul Turcesc,
  Timiș

   
  1100

   
  2,5

   
  1958

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  96
   

  Dig m.stg.Vucovei
  0+000- 2+200km

   
  Vucova

   
  V-2.33.3

   
  MS

   
  TM

  Sacosul Turcesc,
  Timiș

   
  2200

   
  1,5

   
  1969

   
  5

   
   

   
  1

   
  A.B.A. Banat

  97
   

  Dig m.dr. Semnita
  3,615 km

   
  Semnita

  V-2.38.
  12.5

   
  MD

   
  TM

   
  Jamu Mare, Timiș

   
  3640

   
  2

   
  1984

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  98
   

  Dig m.stg.Semnita
  3,745 km

   
  Semnita

  V-2.38.
  12.5

   
  MS

   
  TM

   
  Jamu Mare, Timiș

   
  3745

   
  2

   
  1983

   
  5

   
   

   
   

   
  A.B.A. Banat

  99
   
   

  Dig Caras mal stg.
   
   

  Caras
   
   

  V-3
   
   

  MS
   
   

  CS
   
   

  am.Grădinari-
  frontiera,Caras-
  Severin

   
   
  35512

   
   
  1,5-1,6

   
   
  1987

   
   
  5

   
   
  220

   
   
  4

   
   
  A.B.A. Banat

  100
   
   

  Dig Caras mal dr.
   
   

  Caras
   
   

  V-3
   
   

  MD
   
   

  CS
   
   

  am.Grădinari-
  frontiera,Caras-
  Severin

   
   
  35688

   
   
  1,5-1,6

   
   
  1986

   
   
  5

   
   
  220

   
   
  2

   
   
  A.B.A. Banat

  BAZINUL HIDROGRAFIC NERA

  101

  Dig Nera mal stg.

  Nera

  VI-1

  MS

  CS

  Socol,Caras-Severin

  2000

  1,6

  1977

  5

  438

  1

  A.B.A. Banat

  Tabel 2-4 Baraje care realizează acumulări permanente

  Nr.
  crt.
   

  Denumire baraj/
  acumulare
   

  Râul
   
   

  Cod
  cadastral
   

  Județ
   
   

  Cea mai apropiată
  comună/localitate
   

  Înălțime
  baraj
  (m)

  Tip
  baraj*
   

  Volum
  NNR
  (mil.mc)

  Volum
  total NME
  (mil.mc)

  Volum
  atenuare
  (mil.mc)

  Folosințe
  **
   

  Deținător
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  BAZIN HIDROGRAFIC BEGA

  1
   

  Sustra
   

  Lipari
   

  V-1.16b.1
   

  TM
   

  Sustra, UAT
  Topolovățu Mare

   
  8,5

   
  PO

   
  0,06

   
  0,92

   
  0,86

   
  V,P

   
  A.B.A. Banat

  2

  Topolovat

  Mociur

  V-1.16b

  TM

  Topolovățu Mare

  9,5

  PM

  0,325

  4,2

  3,875

  VPR

  A.B.A. Banat

  3
   

  Ianova
   

  Gherteamos
   

  V-1.19
   

  TM
   

  Ianova, UAT
  Remetea Mare

   
  8,75

   
  PM

   
  0,68

   
  5,5

   
  4,82

   
  V,P

   
  A.B.A. Banat

  4

  Giarmata

  Behela

  V-1.20

  TM

  Giarmata

  10,5

  PM

  0,6

  1,34

  0,74

  VPIR

  A.B.A. Banat

  5

  Dumbrăvița

  Behela

  V-1.20

  TM

  Dumbrăvița

  5

  PM

  0,1

  1,32

  1,22

  VPR

  A.B.A. Banat

  6

  Satchinez

  Sisco

  V-1.21.4.3

  TM

  Satchinez,

  6,3

  PM

  0,26

  3,35

  3,09

  V

  A.B.A. Banat

  7
   

  Murani
   

  Măgheruș
   

  V-1.21.2
   

  TM
   

  Murani UAT
  Pișchia

   
  7,65

   
  PM

   
  1,47

   
  6,24

   
  4,77

   
  VP

   
  A.B.A. Banat

  8
   

  Sinandrei
   

  V.Lacului
   

  V-1.21.3
   

  TM
   

  Sinandrei
   

  7,25
   

  PM
   

  0,643
   

  1,509
   

  0,866
   

  I
   

  SANTIM
  Sinandrei SA

  9

  Surduc

  Gladna

  V-1.10

  TM

   

  34,0

  AM

  24,225

  50,000

  25,775

  V,H,R,A

  A.B.A. Banat

  10
   

  Mailat
   

  Sisco
   

  V-1.21.4.3
   

  AR
   

  Mailat UAT Vinga
   

  2,50
   

   
   

  0,500
   

   
   

   
   

  P
   

  Primărie
  Vinga

  BAZINUL HIDROGRAFIC TIMIS

  11

  Salcia

  Surgani,

  V-2.33

  TM

  Buziaș

  9,7

  PM

  0,082

  1,525

  1,443

  VP

  A.B.A. Banat

  12
   

  Latunas
   

  V.Semnita
   

  V-2.38.11.5
   

  TM
   

  Latunas UAT Jamu
  Mare

   
  6,5

   
  PO

   
  0,09

   
  0,81

   
  0,72

   
  VP

   
  A.B.A. Banat

  13
   

  Liebling
   

  Lanca
  Birda

   
  V-2.36

   
  TM

   
  Liebling

   
  5,35

   
  PO

   
   

   
  0,420

   
  0,42

   
  P

   
  SCMAGUS

  14
   
   
   

  Honorici I
   
   
   

  afl.
  Sezonier
  piriu
  Fata

   
   
   
  necodificat

   
   
   
  TM

  Herendesti UAT
  Victor Vlad
  Delamarina
   

   
   
   
  7,8

   
   
   
  PO

   
   
   
  0,097

   
   
   
   

   
   
   
  0,097

   
   
   
  P

  SCAGROME C
  HONORICI SA
  Lugoj
   

  15
   
   

  Honorici II
   
   

  afl.
  Sezonier
  piriu Fata

   
   
  necodificat

   
   
  TM

  Herendesti UAT
  Victor Vlad
  Delamarina

   
   
  7,8

   
   
  PO

   
   
  0,065

   
   
   

   
   
  0,065

   
   
  P

  SCAGROME C
  HONORICI SA
  Lugoj

  16
   
   

  Honorici III
   
   

  afl.
  Sezonier
  piriu Fata

   
   
  necodificat

   
   
  TM

  Herendesti UAT
  Victor Vlad
  Delamarina

   
   
  5,5

   
   
  PO

   
   
  0,083

   
   
   

   
   
  0,083

   
   
  P

  SCAGROME C
  HONORICI SA
  Lugoj

  17
   
   
   

  Timis Trei Ape
   
   
   

  Timis
   
   
   

  V-2
   
   
   

  CS
   
   
   

   
   
   
   

  30,0
   
   
   

  AA
   
   
   

  4,8
   
   
   

  5,800
   
   
   

  1,000
   
   
   

  A,V,R,H
   
   
   

  SC Tmk
  Hydroenergy
  Power SRL
  Resita

  18
   
   
   

  Poiana Mărului
   
   
   

  Bistra
  Mărului
   
   

   
  V-2.20.5
   
   

   
  CS
   
   

   
   
   
   

   
  125,0
   
   

   
  AA
   
   

   
  90
   
   

   
  102,000
   
   

   
  12,000
   
   

   
  A,H,V
   
   

  Hidroelectri
  ca S.A.
  Suc. Hidr.
  Caranse bes

  19
   
   
   

  Poiana Rusca
   
   
   

  Piriu Rece
   
   
   

  V-2.5
   
   
   

  CS
   
   
   

   
   
   
   

  75,0
   
   
   

  A
   
   
   

  15,098
   
   
   

  18,990
   
   
   

  3,892
   
   
   

  V,H
   
   
   

  Hidroelectri
  ca S.A. Suc.
  Hidr.
  Caranse bes

  BAZINUL HIDROGRAFIC CARAS

  20

  Oravița Mare

  Oravița

  V-3.10a.1

  CS

  Oravița

  12,5

  AA

  0,207

  0,341

  0,134

  A

  A.B.A. Banat

  21

  Oravița Mica

  Oravița

  V-3.10a.1

  CS

  Oravița

  7,5

  AA

   

  0,043

  0,043

  A

  A.B.A. Banat

  22

  Dognecea Mare

  Dognecea

  V-3-5

  CS

  Dognecea

  14,8

  AA

  0,305

  0,391

  0,086

  A

  A.B.A. Banat

  23
   

  Dognecea Mica
   

  V.Lacului,
  necodif.

   
  necodif.

   
  CS

   
  Dognecea

   
  12

   
  AA

   
  0,07

   
  0,133

   
  0,063

   
  A

   
  A.B.A. Banat

  24

  Buhui

  Buhui

  V-3.1

  CS

  Anina

  17

  PM

  0,505

  0,726

  0,221

  A

  A.B.A. Banat

  25
   

  Marghitas
   

  Buhui
   

  V-3.1
   

  CS
   

  Anina
   

  10,00
   

  A
   

  0,044
   

  0,230
   

  0,186
   

  R
   

  Primărie
  Anina

  BAZINUL HIDROGRAFIC BÂRZAVA

  26
   
   
   

  Văliug
   
   
   

  Bârzava
   
   
   

  V-2.38
   
   
   

  CS
   
   
   

  Văliug UAT Văliug
   
   
   

  27,0
   
   
   

  G
   
   
   

  1,20
   
   
   

  1,32
   
   
   

  0,124
   
   
   

  A,R,H
   
   
   

  SC Tmk
  Hydroenergy
  Power SRL
  Resita

  27
   

  Danila
   

  Moravița
   

  V-2.38.5
   

  CS
   

  Ocna de Fier
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  0
   

   
   

  Primăria
  Ocna de Fier

  28
   
   
   

  Gozna
   
   
   

  Bârzava
   
   
   

  V-2-38
   
   
   

  CS
   
   
   

  Văliug
   
   
   

  48,0
   
   
   

  AM
   
   
   

  9,924
   
   
   

  12,050
   
   
   

  2,126
   
   
   

  A,V,R,H
   
   
   

  SC Tmk
  Hydroenergy
  Power SRL
  Resita

  29
   
   
   

  Secul
   
   
   

  Bârzava
   
   
   

  V-2-38
   
   
   

  CS
   
   
   

  Resita
   
   
   

  41,0
   
   
   

  C
   
   
   

  8
   
   
   

  14,300
   
   
   

  6,300
   
   
   

  A,V,R,H
   
   
   

  SC Tmk
  Hydroenergy
  Power SRL
  Resita

  30
   

  Medres
   

  Medres
   

  necodificat
   

  CS
   

  Bocsa
   

  8,00
   

  PO
   

  0,027
   

  0,070
   

  0,043
   

  V,R
   

  Primărie
  Bocsa

  BAZINUL HIDROGRAFIC CERNA

  31
   
   
   

  Herculane
   
   
   

  Cerna
   
   
   

  VI-2
   
   
   

  CS
   
   
   

  Baile Herculane
   
   
   

  58,0
   
   
   

  A
   
   
   

  12,37
   
   
   

  14,940
   
   
   

  2,570
   
   
   

  V,H,A
   
   
   

  Hidroelectri
  ca S.A. Suc.
  Hidr.Caranse
  bes

  32
   
   

  Valea Lui Iovan
  (Cerna Principal)
   

   
  Cerna
   

   
  VI-2
   

   
  GJ
   

   
   
   

   
  110,0
   

   
  A
   

   
  111
   

   
  120,000
   

   
  9,000
   

   
  V,H
   

  Hidroelectri
  ca S.A. Suc.
  Hidr.Tg. Jiu

  BAZINUL HIDROGRAFIC NERA

  33
   
   
   

  Gura Golumbului
   
   
   

  Minis
   
   
   

  VI-1.7
   
   
   

  CS
   
   
   

  Valea Minisului
  UAT Bozovici
   
   

   
  9,5
   
   

   
  SBB
   
   

   
  0,35
   
   

   
  0,35
   
   

   
  0
   
   

   
  H
   
   

  Hidroelectri
  ca S.A. Suc.
  Hidr.
  Caransebeș

  34

  Taria

  Taria

  VI-1.7.2

  CS

  Bozovici

  10,45

  AM

  0,082

  0,125

  0,043

  A,V

  A.B.A. Banat
  Notă
  Lista va cuprinde toate barajele din REBAR, indiferent de deținător (A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., TMK, alți deținători) grupate pe subbazine
  * Tip baraj*
  ** Folosințe
  A - Baraj de beton în arc (sau de greutate arcuit)
  V - apărarea împotriva inundațiilor
  G - Baraj de beton de greutate
  I - irigații
  C - Baraj de beton cu contraforți
  H - hidroenergie
  AA - Baraj din anrocamente etanșat cu argile
  P - piscicultură
  AM - Baraj din anrocamente etanșat cu masca amonte
  A - alimentări cu apă
  PO - Baraj de pământ omogen
  R - agrement (recreere)
  PA - Baraj de pământ etanșat cu argile (pământ fin)
  X - alte folosințe care nu se încadrează în tipurile menționate
  PM - Baraj de pământ etanșat cu masca amonte sau pereu
  SS - Stăvilar cu stavile de suprafață
  SBB - Stăvilar cu baraj de închidere din beton
  SBML - Stăvilar cu baraj de închidere sau contur din materiale locale

  Tabel 2-5 Baraje care realizează acumulări nepermanente

  Nr.
  crt.
   

  Denumire baraj/
  acumulare
   

   
  Râul
   

  Cod
  cadastral
   

   
  Județ
   

  Tip
  baraj*
   

  Înălțime
  baraj (m)
  (mil.mc)

  Volum total
  (volum atenuare)
   

  Deținător
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  7

  8

  9

  10

  BAZIN HIDROGRAFIC BEGA

  1

  Iosifalau

  Iosifalau

  V-1.16a

  TM

  PO

  9,15

  0,99

  A.B.A. Banat

  2

  Cosarii II

  Chizdia

  V-1.16

  TM

  PO

  7,6

  2

  A.B.A. Banat

  3

  Cosarii I

  Chizdia

  V-1.16

  TM

  PO

  6,6

  0,325

  A.B.A. Banat

  4

  Repas

  Repas

  V-1.16.1

  TM

  PO

  7,6

  1,6

  A.B.A. Banat

  5

  Hodos

  Hodos

  V-1.16.2

  TM

  PO

  6,6

  0,875

  A.B.A. Banat

  6

  Recas

  Curasita

  V-1.18.1

  TM

  PO

  8,5

  0,52

  A.B.A. Banat

  7

  Pișchia

  Bega Veche

  V-1.21

  TM

  PO

  10,4

  13,3

  A.B.A. Banat

  8

  Mănăștur

  Apa Mare(Rat),

  V-1.21.4

  AR

  PO

  8

  10,15

  A.B.A. Banat

  9

  Izvorin

  Slatina (Izvorin),

  V-1.21.4.2

  AR

  PO

  8,05

  6,64

  A.B.A. Banat

  10

  Secas I

  Minis

  V-1.14

  TM

  PO

  5,67

  0,482

  A.B.A. Banat

  11

  Secas II

  Minis

  V-1.14

  TM

  PO

  5,59

  0,495

  A.B.A. Banat

  12

  Secas III

  Minis

  V-1.14

  TM

  PO

  6,43

  0,559

  A.B.A. Banat

  BAZINUL HIDROGRAFIC TIMIS

  13

  Silagiu

  Silagiu

  V-2.33.a

  TM

  PM

  9,15

  0,635

  A.B.A. Banat

  14

  Cadar duboz

  Poganis

  V-2.35

  TM

  PO

  10

  41,4

  A.B.A. Banat

  15

  Moravița

  Moravița

  V-2.38.12

  TM

  PO

  6,5

  11,35

  A.B.A. Banat

  16

  Nanoviste

  Moravița

  V-2.38.12

  TM

  PO

  6,5

  0,37

  A.B.A. Banat

  17

  Porcareata

  Clopodia

  V-2.38.12.3

  TM

  PO

  5,1

  0,2

  A.B.A. Banat

  18
   

  Pruni
   

  La Pruni
   

  V-2.38.12.
  3.1

   
  TM

   
  PO

   
  5,4

   
  0,097

   
  A.B.A. Banat

  19

  Boculundia

  Boculundia

  V-2.38.12.a

  TM

  PO

  5,1

  0,133

  A.B.A. Banat

  20

  Stiuca

  Timisana

  V-2.30

  TM

  PM

  12,1

  2,309

  A.B.A. Banat

  21

  Herendesti

  Fata

  V-2.30.2

  TM

  PM

  11,8

  1,6

  A.B.A. Banat

  BAZINUL HIDROGRAFIC CARAS

  22

  Mercina I (Vrani)

  Mercina

  V-3.11

  CS

  PO

  6,80

  0,130

  ANIF CS

  23
   

  Rovina (Vrani -
  Mercina III

   
  Rovina

   
  necodif.

   
  CS

   
  PO

   
  6,00

   
  0,080

   
  ANIF CS

  24
   

  Valea Virtopului -
  Vicinic

   
  Vartopului

   
  necodificat

   
  CS

   
  PO

   
  8,00

   
  0,111

   
  ANIF CS

  25
   

  Bucovăț - Mercina Ii
  (Vrani)

   
  Bucovăț

   
  necodif.

   
  CS

   
  PO

   
  5,75

   
  0,136

   
  ANIF CS

  BAZINUL HIDROGRAFIC BÂRZAVA

  26
   

  Pastoanea (Bârzava
  Mijlocie)

   
  Pastoanea,

   
  necodif.

   
  CS

   
  PO

   
  5,00

   
  0,035

   
  ANIF CS

  27

  Fizes

  Fizes,Necodif.

  necodif.

  CS

  PO

  6,00

  0,013

  ANIF CS

  28
   

  Valea Satului
   

  Valea Satului,
  Necodif.

   
  necodif.

   
  CS

   
  PO

   
  6,00

   
  0,025

   
  ANIF CS

  29
   

  Valea Vina Satului
   

  Valea Vina Satului
  Necodif.

   
  necodif.

   
  CS

   
  PO

   
  6,00

   
  0,250

   
  ANIF CS
  Notă
  Lista va cuprinde toate barajele din REBAR, indiferent de deținător (A.N.A.R., Hidroelectrica S.A., TMK, alți deținători) grupate pe subbazine
  Tip baraj *
  PO Baraj de pământ omogen
  PA Baraj de pământ etanșat cu argile (pământ fin)
  PM Baraj de pământ etanșat cu mască amonte sau pereu SS Stăvilar cu stavile de suprafață

  Tabel 2-6 Poldere

  Nr .
  crt
   
   

  Denumire polder
   
   
   

   
  Râul
   
   

  Cod
  cadastral
   
   

   
  Județ
   
   

   
  Comuna/ localitate
   
   

  Tip dig
  (lateral,
  de contur)
   

  Lungime
  (m)
   
   

  Înălțime
  dig (m)
   
   

  Suprafața
  totală
  polder (ha)
   

  Volum total
  (volum
  atenuare)
  mii.mc)

  Deținător
  polder
   
   

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  BAZIN HIDROGRAFIC TIMIS

  1

  Hitias- Polder

  Timiș-Bega

  Timis-Bega

  TM

  Hitias UAT Racovița

  lateral

  11310

  5

  1430

  20

  A.B.A. Banat

  2
   
   

  Gad -Polder
   
   

  Timiș -- -
  Lanca Birda
   

  Timis,V-2--
  Lanca Birda
  - V-2.36

   
   
  TM

   
   
  Gad UAT Ghilad

   
   
  închidere

   
   
  4500

   
   
  5

   
   
  420

   
   
  20,5

   
   
  A.B.A. Banat

  3

  Pădureni- Polder

  Timiș

  V-2

  TM

  Pădureni

  lateral

  8640

  8

  1120

  35

  A.B.A. Banat

  4
   

  Ghertenis- Polder
   

  Bârzava
   

  V-2.38
   

  CS
   

  Ghertenis UAT
  Berzovia

   
  lateral

   
  8100

   
  4,25

   
  456

   
  17,7

   
  A.B.A. Banat

  5
   
   
   

  Zervesti - Polder
   
   
   

  Sebeș
   
   
   

  V-2.18
   
   
   

  CS
   
   
   

  Caransebeș
   
   
   

  frontal
   
   
   

  1260
   
   
   

  12
   
   
   

  21,83
   
   
   

  1,156
   
   
   

  Hidroelectri
  ca S.A.Suc.
  Hidr.
  Caransebeș

  BAZINUL HIDROGRAFIC CARAS

  6
   

  Vărădia- Incinta
   

  Caraș-
  Ciornovat

   
  V-3/V-3.8

   
  CS

   
  Grădinari

   
  contur

   
  6950

   
  4,75

   
  335

   
  8,84

  A.N.A.R.
  A.B.A. Banat

  7
   

  Lisava- Incinta
   

  Caraș -
  Lisava

   
  V-3/V-3.10a

   
  CS

   
  Grădinari

   
  contur

   
  7635

   
  4,8

   
  495

   
  10,24

  A.N.A.R.
  A.B.A. Banat

  BAZINUL HIDROGRAFIC BEGA

  8

  Cenei

  Bega Veche

  V-1.21

  TM

  Cenei

  laterala

  3200

  3

  193

  4

  A.N.I.F.
  2.2. Descrierea sistemelor existente de avertizare - alarmare și de răspuns la inundații
  Sistemul existent de avertizare - alarmare
  Managementul Situațiilor de Urgență se asigură de către componentele Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgentă, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgentă, ale Legii 15/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Comun al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.
  Principiile managementului situațiilor de urgență sunt:
  ● previziunea și prevenirea;
  ● prioritatea potecției și salvării vieții omenești;
  ● respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
  ● asumarea responsabilității gestionării situațiilor de urgență de către autoritățile administrației publice;
  ● cooperarea la nivel național, regional și internațional cu organisme și organizații similare;
  ● transparența activităților desfășurate pentru situații de urgență, astfel încât acestea să nu conducă la agravarea efectelor produse;
  ● continuitatea și gradualitatea activităților de gestionare a situațiilor de urgență, de la nivelul autorităților administrative publice locale până la nivelul autorităților administrației publice centrale, în funcție de amploarea și intensitatea acestora;
  ● operativitatea, conlucrarea activă și subordonarea ierarhică a componentelor Sistemului Național.

  Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență, se întreprind măsuri și acțiuni pentru:
  ● avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zonele de pericol;
  ● declararea stării de alertă în cazul iminenței amenințări sau producerii situației de urgență;
  ● punerea în aplicare a măsurilor de prevenire și de protecție specifice tipurilor de risc și, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parțial afectată;
  ● intervenția operativă cu forțe și mijloace special constituite, în funcție de situație, pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative;
  ● acordarea de ajutoare de urgență;
  ● instituirea regimului stării de urgență, în condițiile prevăzute de art. 93 din Constituția României, republicată;
  ● solicitarea sau acordarea de asistență internațională;
  ● acordarea de despăgubiri persoanelor fizice și juridice;
  ● alte măsuri prevăzute de lege.

  În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră", aprobat prin Ordinul Comun al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 192/1422/2012Art. 7. - "Deținătorii, cu orice titlu, de baraje și de alte construcții hidrotehnice a căror avariere sau distrugere poate pune în pericol populația și bunurile sale materiale, obiectivele sociale și capacitățile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligați să le întrețină, să le repare și să le exploateze corespunzător, să doteze aceste lucrări cu aparatură de măsură și control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populației în localitățile situate în aval de baraje, să asigure în caz de pericol iminent alarmarea populației din zona de risc creată ca urmare a activităților proprii desfășurate informând despre aceasta Comitetul local și/sau județean, după caz, și Centrul operațional județean și să organizeze activitatea de supraveghere, intervenție și reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizațiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și accidentelor la construcții hidrotehnice, planurilor de acțiune în caz de accidente la baraje și planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale".
  Sistemul actual de avertizare - alarmare a populației în aval de construcțiile hidrotehnice din administrarea A.B.A. Banat permite o alarmare preventivă a populației în cazul apariției unei situații de urgență. Pentru integrarea actualului sistem de avertizare - alarmare al Administrației Naționale "Apele Române" cu cel al I.S.U.J. sunt necesare modernizarea acestuia și completarea lui în zonele în care nu există.
  O situație detaliată a stadiului existent privind sistemul de avertizare - alarmare a populației la obiectivele hidrotehnice din administrarea Administrației Naționale "Apele Române se regăsește la adresa: http://www.rowater.ro/dabanat/EPRI/Planul%20de%20Management%20al%20risculu i%20la%20Inundații.aspx

  Sistemul informațional hidrometeorologic
  Conform definiției din "Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră", aprobat prin Ordinul Comun al Ministrului Administrației și Internelor și al Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 192/1422/2012 sistemul informațional meteorologic și hidrologic constă în observarea, măsurarea, înregistrarea și prelucrarea datelor meteorologice și hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizărilor și alarmărilor, precum și în transmiterea acestora factorilor implicați în managementul situațiilor de urgență, conform schemei fluxului informațional definit în planurile de apărare, în vederea luării deciziilor și măsurilor acestora.
  Schema sinoptică a sistemului informațional hidrometeorologic pe ansamblul spațiului hidrografic Banat, conține următoarele date și informații referitoare la:
  ● Instituțiile Meteorologice și Hidrologice de la care se declanșează primele informații/avertizări meteorologice și hidrologice;
  ● Instituțiile și Ministerele de la nivel național cu funcții de sprijin importante în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații;
  ● Unitățile A.N.A.R. (de la nivel central A.N.A.R. până la nivel local S.G.A./S.H.I.) implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații;
  ● Comitetele Județene pentru Situații de Urgență;
  ● Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență;
  ● Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și obiectivele ce trebuie avertizate direct.

  Legăturile între toate aceste structuri implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații sunt prezentate în Schema sinopticăprezentată în figura 2-2, informațiile privind evoluția fenomenelor meteorologice și hidrologice plecând de la nivel central (A.N.M. + I.N.H.G.A.) către nivelul local (C.L.S.U. + populație), de la aceștia din urmă reîntorcându-se informațiile privind evoluția în teren a acestor fenomene.

  Structura și funcțiile sistemului informațional
  La nivelul A.N.A.R., sistemul informațional este bazat pe o Rețea Națională de Transmisie a Datelor de Gospodărire Apelor (R.N.T.D.G.A.) structurată pe 4 niveluri, și anume, de jos în sus:
  ● Nivelul 4 - nivelul local care include unități de producere a datelor (stații hidrometrice sub jurisdicția stațiilor hidrologice de colectare județene);
  ● Nivelul 3 - nivelul de decizie teritorial/județean și sub-bazinal care include unitățile de colectare a datelor hidrologice (S.G.A. și stații hidrologice), aflate în subordinea Administrațiilor Bazinale de Apă;
  ● Nivelul 2 - nivelul de decizie bazinal, care corespunde Centrelor/Servicilor de Prognoză Bazinale din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă;
  ● Nivelul 1 - nivelul național cuprinde Centrul Național de Prognoză din cadrul I.N.H.G.A. și Centrele Operative pentru Situații de Urgență din cadrul Administrației Naționale "Apele Române", și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

  Prin intermediul acestui sistem descris anterior sunt transmise atât informații operative - fluxul rapid (date hidrologice, date privind poluări accidentale, accidente la construcțiile hidrotehnice, etc) cât și informații în flux lent (prognoze, diagnoze, date informative, rezumate, baze de date, etc.)
  Concentrarea maximă de informații (ca substanță) este la nivelul (1), nivelul de coordonare și control permițând acestuia să funcționeze ca un sistem integrat, capabil să realizeze și să implementeze strategii la nivel național. La nivelurile (2) și (3) concentrarea datelor este mai scăzută, dar este necesară asigurarea validării datelor pentru luarea de decizii rapide și corecte în cazul desfășurării unor evenimente-tip, colapsuri, etc.
  Ca regulă generală, la nivelurile 1, 2, 3, centrul focal pentru concentrarea informațiilor este reprezentat la nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă de serviciile hidrologie și dispecerat unde se colectează toate informațiile privind gestionarea situațiilor de urgență, pe baza analizelor efectuate dispunându-se măsuri clare pentru prevenirea și monitorizarea fenomenelor hidrologice. Deasemenea, în afara rolului de cunoaștere a evenimentelor în derulare din jurisdicția lor, au rolul de a coordona acțiunile de răspuns în concordanță cu deciziile respectivei administrații bazinalede apă.
  Figura 2-2 Schema sinoptică a fluxului informațional din A.B.A. Banat

  Pe perioada situațiilor de urgență, între nivelurile de decizie 2 (Administrațiile Bazinale de Apă) și 1 (Centrul Național de Prognoză din cadrul I.N.H.G.A.) există un permanent schimb de informații și date privind fenomenele hidro-meteorologice periculoase și evoluția acestora în vederea realizării unei prognoze hidrologice cât mai bună și rapidă, aceasta fiind transmisă conform fluxului informațional către Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență direct interesate.
  La nivel general, sistemul informațional al Administrației Naționale "Apele Române" asigură următoarele funcții:
  ● Colectarea datelor și informațiilor;
  ● Transmiterea datelor și informațiilor;
  ● Procesarea datelor și informațiilor;
  ● Stocarea datelor și informațiilor;
  ● Diseminarea datelor și informațiilor;

  De asemenea, în vederea asigurării fluxului de date, există structuri de intervenție.
  Colectarea datelor se face printr-o rețea de monitorizare de la:
  ● stații hidrometrice și posturi pluviometrice;
  ● acumulări permanente și nepermanente;
  ● posturi pluvio din rețeaua proprie Administrația Națională "Apele Române";
  ● prize de apă, aducțiuni, etc; lacare se adaugă:
  ● date furnizate din rețeaua A.N.M.:– stații meteorologice și posturi pluvio;– prognoze și avertizări meteorologice;– hărți sinoptice și radar furnizate de terminalele S.I.M.I.N.;
  ● date obținute din activitatea de prognoză hidrologică:– prognoze hidrologice realizate la Centrul Național de Prognoză Hidrologică din cadrul I.N.H.G.A.;– detalieri ale prognozelor realizate în Centrele Bazinale de Prognoză din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă.

  Informațiile de bază necesare sistemului informațional hidrometeorologic al gospodăririi apelor pe suprafața spațiului hidrografic Banat, provin de la:
  ● 1 radar meteorologic (Timișoara); informațiile necesare în fluxul hidrometeorologic referitoare la precipitații potențiale se primesc de la sistemul național integrat S.I.M.I.N.;
  ● 81 stații hidrometrice ale A.B.A. Banat;
  ● 88 stații pluviometrice ale A.B.A. Banat;
  ● 14 stații meteorologice ale C.M.R. Banat - Crișana/A.N.M.;
  ● 2 stații pluviometrice ale C.M.R. Banat - Crișana/A.N.M.;

  La nivelul S.G.A.-urilor, monitorizarea cantitativă a resurselor de apă se realizează prin sistemele proprii ale S.G.A.-urilor și se centralizează la nivelul dispeceratului A.B.A. Banat și apoi la nivelul dispeceratului central din A.N.A.R. Situația pe S.G.A.-uri se prezintă astfel:
  ● S.G.A. Timiș realizează monitorizarea prin:– 26 stații hidrometrice din care 15 sunt automatizate;– 28 stații pluviometrice din care 9 sunt automatizate;– 5 stații meteorologice ale C.M.R./A.N.M.;– 2 stații pluviometrică ale C.M.R./A.N.M.;
  ● S.G.A. Caraș-Severin realizează monitorizarea prin:– 55 stații hidrometrice din care 39 sunt automatizate;– 60 stații pluviometrice din care 53 sunt automatizate;– 9 stații meteorologice ale C.M.R./A.N.M.

  De asemenea, fluxul privind colectarea datelor hidrologice (precipitații, debite, niveluri) cuprinde și informațiile provenite de la acumulările, derivațiile, nodurile hidrotehnice, etc. din administrarea A.B.A. Banat concentrarea informațiilor făcându-se la nivelul 2 de decizie.
  Transmisia datelor este asigurată de infrastructura existentă la sediul fiecărei administrații bazinale, reprezentată prin:
  ● rețeaua de telefonie fixă și mobilă, scanner și fax;
  ● rețeaua de calculatoare existentă și legăturile cu sistemele de gospodărire a apelor de la nivelul fiecărui județ din bazin;
  ● rețeaua V.P.N. dintre Administrațiile Bazinale de Apă și Administrația Națională "Apele Române".

  Procesarea datelor și informațiilor este realizată în prima fază la Nivelul 3 de decizie (Stațiile hidrologice), toate informațiile fiind transmise către Nivelul 2 de decizie (sediul A.B.A. Banat). La nivelul serviciilor P.B.H.H. și Dispecerat se concentrează toate informațiile primite din teritoriu, se analizează în detaliu la nivel bazinal cauzele care au produs fenomenele, se compară înregistrările actuale cu cele din baza de date, se realizează prognozele hidrologice privind depășirea pragurilor critice de apărare la stațiile hidrometrice (în colaborare cu I.N.H.G.A.), se analizează pagubele potențiale ce se pot produce în localitățile riverane.
  Stocarea datelor și informațiilor -se face la nivelurile de decizie 3 (Stații hidrologice) și 2 (A.B.A. Banat), aceste informații constituind principala bază de date de lucru a serviciilor P.B.H.H. și A.B.A. Banat.

  Diseminarea datelor și informațiilor
  În primă fază, toate informațiile privind datele de gospodărire a apelor înregistrate la stațiile de măsură ale A.B.A. Banat sunt transmise pentru informare conform fluxului informațional operativ decizional către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență direct interesate.
  Structurile de intervenție, sunt compuse din:
  ● Sistemele de Gospodărire a Apelor, care au fost constituite, la nivel de județe, formații de intervenție operativă (utilaje și personal);
  ● Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență cu personal specializat în intervenții pe perioada situațiilor de urgență generate de inundații;
  ● Comitetele Locale pentru Situații de Urgență care au fost constituite la nivel local Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență (personal și utilaje minime de intervenție).

  În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Ministerului Administrației și Internelor și al Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 192/1422/2012 - "Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene metorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră", activitatea de gestionare a situațiilor de urgență generate de inundații la nivel județean este coordonată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, Administrațiile Bazinale de Apă coordonând Grupurile de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații.
  2.3. Istoricul inundațiilor
  Ca zone supuse inundațiilor sunt cunoscute cele din bazinul superior al râului Bega și afluenți, Bega Veche și afluenți, Timișul până la Lugoj și afluenți, Bârzava între Reșița și Gătaia, Carașul și Nera.
  Istoricul inundațiilor pe râul Timiș începe cu anul 1753 când a avut loc prima viitură semnificativă care a determinat apariția primelor proiecte de amenajare a bazinelor Bega și Timiș. Însă, cea mai mare inundație produsă în Banat a avut loc în luna iulie a anului 1859 cu consecințe negative importante.
  Secolul XX aduce cu el evenimente hidrologice extreme. Importante și de menționat sunt inundațiile ce au avut loc în anii 1912, 1966, 1999. În secolul XXI sunt importante de reținut evenimentele extreme din anii 2000, 2005, 2006 și respectiv 2010.
  În 1966 au fost inundații în tot spațiul hidrografic Banat și au culminat cu ruperea digului de apărare pe râul Timiș, mal stâng în zona localității Gad. Ca și cauză cunoscută a acestor inundații a fost cantitatea mare de precipitații cazută în tot spațiul. Această viitură excepțională a generat debite de vârf de 1.100 mc/s la Lugoj și de 1.416 mc/s la Șag.
  Inundațiile din februarie 1999 au fost cauzate de viituride origine pluvio-nivală și s-au produs în bazinele hidrografice Bega Veche, Bega - bazinul mijlociu și inferior, Timiș - bazinul inferior, Pogăniș, Moravița, Bârzava - bazinul mijlociu și inferior.
  În anul 2000, pe fondul existenței în zona montană și de deal a unui strat de zapadă consistent, peste care s-au înregistrat cantități mari de precipitații lichide (120 mm în 24 de ore) a dus la ieșirea râurilor din albie în zonele neamenajate și la deversarea și ruperea digului pe râul Timiș, mal stâng, în zona localității Grăniceri, provocând inundarea unor suprafețe extinse de teren pe malul stâng al cursului principal.
  În aprilie 2005 s-a înregistrat un excedent pluviometric îndeosebi în Banat. La majoritatea stațiilor meteorologice dinBanat au fost depășite vechile recorduri lunare la cantitatea de apă înregistrată. Aceste precipitații, la care s-a adăugat și aportul provenit din topirea zăpezilor, au produs în bazinul Timiș o undă de viitură compusă în care se remarcă un vârf principal și alte vârfuri secundare care au precedat sau au urmat vârfului principal. Astfel, au loc inundații excepționale provocate de ruperea digurilor pe malul drept al Timișului. Pe teritoriul României, aceasta a afectat suprafețe întinse de teren, în zona localităților Otelec, Iohanisfeld, Foeni și Cruceni.
  În anul 2006, în luna aprilie, cantitățile de precipitații au depășit media multianuală (10,4 mm la Cebza până la 28,6 mm la Gătaia). Caracterul precipitațiilor și cantitățile de apă înregistrate au condus la formarea unei viituri monoundice pe cea mai mare parte a cursurilor de apă, viitură ce a avut ca efect depășirea cotelor de apărare.
  În cele ce urmează se prezintă în tabelul 2-7, pentru A.B.A. Banat, un istoric al evenimentelor de inundații, care au servit ca bază de analiză în identificarea evenimentelor semnificative de inundații, ca parte a evaluării preliminare a riscului la inundații.
  Tabel 2-7 Inundații istorice în Spațiul Hidrografic Banat

  Unitate de management
   

  Nume eveniment
   

  Data
  producerii

  Durată
  (zile)

  Administrația Bazinală
  de Apă Banat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  Bega Veche - Apa Mare, Măgheruș

   
  1999

   
  7

  Bega - Riul, Gladna

  1999

  7

  Timiș

  1999

  7

  Caraș

  1999

  7

  Bârzava - Vicinic, Oravița

  1999

  5

  Timiș - Nădrag

  2000

  6

  Bârzava

  2000

  6

  Caraș

  2000

  6

  Bega - Riu, Hauzeasca, Poieni, Sasa

  2000

  6

  Timiș - Bistra, Bolvasnita, Vana
  Secaneasca, Tau, Poganis, Rusca,
  Sebes, Surgani, Nădrag

   
   
  2005

   
   
  15

  Bega - Hauzeasca, Munisel, Gladna,
  Icui, Bega Poienilor, Minis,
  Glavița, Saraz

   
   
  2005

   
   
  15

  Bârzava - Sodol, Moniomel, Boruga,
  Fizes, Cheie(necodif), Moravița
  (de Bocsa)

   
   
  2005

   
   
  15

  Nera - Minis, Rudăria, Lapusnic,
  Putna, Sopot

   
  2005

   
  15

  Caraș - Lisava, Ciornovat, Ciclova,
  Ogasu Popii, Gelug, Vicinic

   
  2005

   
  15

  Cerna - Bela Reca

  2005

  15

  Timiș

  2006

  9

  Bega

  2006

  9

  Bârzava

  2006

  9

  Bega - Vadana

  2010

  2

  Timiș - Bistra, Rusca, Poganiș

  2010

  15
  2.4. Evenimentele semnificative de inundații
  Evenimentele semnificative de inundații selectate*1) în cadrul primei etape de implementare a Directivei Inundații (evaluarea preliminară a riscului la inundații), aferente A.B.A. Banat se prezintă în tabelul 2-8, respectiv planșa 4. Notă
  *1) Evenimentele istorice semnificative la inundații au fost selectate în baza criteriilor hidrologice și a criteriilor privind efectele negative ale inundațiilor asupra celor patru categorii de consecințe stabilite în cadrul Directivei: sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural și activitate economică (stabilirea criteriilor, a indicatorilor prag și analiza evenimentelor istorice a fost realizată în cadrul I.N.H.G.A.)

  Tabel 2-8 Evenimente istorice semnificative în A.B.A. Banat

  Nume eveniment
   

  Sursă, caracteristici,
  mecanism inundație

  Data
  producerii

  Inundație r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos am. loc.
  Topolovățu Mare

  A11, A21, A32
   

  Aprilie 2000
   

  Inundație r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos am. loc.
  Topolovățu Mare

   
  A11, A21, A38

  Aprilie 2005
   

  Inundație r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina de
  Sus

   
  A11, A21, A32

  Aprilie 2000
   

  Inundație r. Gladna - av. loc. Fârdea am. ac. Surduc
  și afl. Hăuzeasca

   
  A11, A21, A32

  Aprilie 2000
   

  Inundație r. Munișel - av. loc. Drăgsinești am. ac.
  Surduc

  A11, A21, A38
   

  Aprilie 2005
   

  Inundație r. Glavița - sector loc. Păru - Gruni

  A11, A21, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Săraz - av. confl. Verdea am. loc.
  Săceni

   
  A11, A21, A32

  Aprilie 2000
   

  Inundație r. Săraz - av. confl. Verdea am. loc.
  Săceni

   
  A11, A21, A38

  Aprilie 2005
   

  Inundație r. Curașița - loc. Recaș

  A11, A21, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Timiș - av. loc. Teregova am. loc.
  Coșteiu

  A11, A12, A21, A22, A23,
  A32

  Aprilie 2000
   

  Inundație r. Timiș - av. loc. Teregova am. loc.
  Coșteiu

  A11, A13, A21, A38
   

  Aprilie 2005
   

  Inundație r. Timiș - sector loc. Cebza loc.
  Grănicerii

  A11, A12, A21, A22, A23,
  A32

  Aprilie 2000
   

  Inundație interfluviu r. Timiș - r. Bega, loc.
  Cruceni - Uivar

   
  A11, A13, A21, A38

  Aprilie 2005
   

  Inundație r. Bistra - av. loc. Bucova

  A11, A21, A32

  Aprilie 2000

  Inundație r. Bistra - av. confl. Bucovița

  A11, A21, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Rusca - loc. Rusca Montană

  A11, A21, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Vâna Secănească - loc. Copăcele

  A11, A21, A22, A23, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Nădrag - sector loc. Nădrag Crivina

  A11, A21, A32

  Aprilie 2000

  Inundație r. Șurgani

  A11, A21, A22, A23

  Aprilie 2005

  Inundație r. Sariș - loc. Sacoșu Turcesc
   

  A11, A12, A21, A22, A23,
  A38

   
  Aprilie 2005

  Inundație r. Pogăniș - sector av. confl. Igăzău loc.
  Remetea-Pogănici

   
  A11, A21, A32

  Aprilie 2000
   

  Inundație r. Pogăniș - av. loc. Delinești

  A11, A21, A22, A23, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Tău - av. loc. Soceni

  A11, A21, A22, A23, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Bârzava - av. confl. Terova

  A11, A21, A22, A23, A32

  Aprilie 2000

  Inundație r. Bârzava - av. loc. Reșița

  A11, A21, A22, A23, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Moravița - loc. Ocna de Fier
   

  A11, A12, A21, A22, A23,
  A38

   
  Aprilie 2005

  Inundație r. Fizeș - av. loc. Doclin

  A11, A21, A22, A23, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Caraș - av. confl. Dognecea

  A11, A21, A22, A23, A32

  Aprilie 2000

  Inundație r. Caraș - av. loc. Carașova

  A11, A21, A22, A23, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Gârliște - loc. Anina
   

  A11, A12, A21, A22, A23,
  A38

   
  Aprilie 2005

  Inundație r. Dognecea - loc. Dognecea

  A11, A12, A21, A32

  Aprilie 2000

  Inundație r. Dognecea - loc. Dognecea
   

  A11, A12, A21, A22, A23,
  A38

   
  Aprilie 2005

  Inundație r. Oravița - loc. Oravița
   

  A11, A12, A21, A22, A23
  A38

   
  Aprilie 2005

  Inundație r. Vicinic - av. loc. Macoviște

  A11, A21, A22, A23, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Nera - av. loc. Borlovenii Vechi am.
  confl. Răchita

  A11, A13, A21, A38
   

  Aprilie 2005
   

  Inundație r. Nera - av. confl. Beu

  A11, A13, A21, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Miniș - loc. Bozovici

  A11, A12, A21, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Cerna - av. confl. Bela Reca

  A11, A21, A38

  Aprilie 2005

  Inundație r. Globul - av. loc. Pârvova

  A11, A21, A38

  Aprilie 2005

  Legenda:
  A11 = Fluvială; A12 = Pluvială; A13 = Din apa freatică (subteran); A21 = Depășirea capacității de transport a albiei; A22 = Depășirea asigurării lucrărilor de apărare; A23 = Distrugerea infrastructurii de apărare; A32 = Viitură de primăvară datorată topirii zăpezii; A38 = Viitură cu niveluri remarcabile.
  2.5. Zone cu risc potențial semnificativ la inundații
  Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații au fost identificate în cadrul Evaluării preliminare a riscului la inundații (prima etapă de implementare a Directivei Inundații, raportată de I.N.H.G.A. pentru toate A.B.A. în martie 2012).
  În determinarea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații în cadrul A.B.A. Banat au fost luate în considerare, într-o primă etapă, informațiile disponibile la momentul respectiv, rezultatele obținute în cadrul proiectului PHARE 2005/017-690.01.01 Contribuții la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundații (beneficiar - Ministerul Mediului și Pădurilor și Administrația Națională "Apele Române"), și anume:
  ● zonele potențial inundabile, sub forma înfășurătorii inundațiilor istorice extreme;
  ● evaluarea impactului potențial al inundației (consecințe potențiale).

  Astfel, pe baza hărților topografice și a interpretărilor orto-fotografice, în cadrul proiectului s-au creat straturi G.I.S., care să vină în completarea bazei de date a bunurilor din zonele potențial inundabile (aflate în înfășurătoarea inundațiiloristorice extreme). Bunurile considerate în vederea evaluării pagubelor sunt: populație, drumuri și cai ferate, poduri, lucrări de regularizare, clădiri, suprafețe agricole.
  În cadrul proiectului mai sus-menționat, s-a dezvoltat oMetodologie de evaluare a pagubelor produse de inundații și, în continuare, s-a procedat la extragerea valorilor pagubelor medii; facem precizarea că această extragere a fost parțială și posibilă doar pentru categorii de bunuri care au putut fi clar identificate ca fiind relevante pentru România și care au avut un număr suficient de elemente pentru o analiză statistică. Evaluarea este prezentată sub formă de text și hărți reprezentând rezultatele calculului indicatorilor mai sus-amintiți. O sinteză (analiză) a consecințelor potențiale este realizată la nivelul fiecărei A.B.A., ca mai apoi aceasta să fie integrată la nivelul teritoriului național. Aceasta a condus la o identificare preliminară a zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații delimitată pe sectoare de cursuri de apă.
  Evident, metodele utilizate și rezultatele obținute în cadrul proiectului comportă/prezintă anumite limite; cu toate acestea, ele constituie analiza preliminară cea mai completă și mai detaliată a riscului la inundații, la scară națională, care a putut fi valorificată la momentul respectiv pentru identificarea A.P.S.F.R. (Areas with Potențial Significant Flood Risk).
  Se menționează că, într-o a doua etapă, delimitarea zonelor potențial inundabile, respectiv înfășurătoarea inundațiiloristorice extremea fost ameliorată; realizarea layere-lor GIS a acestor zone a fost realizată la nivelul teritoriului național, cu sprijinul A.N.A.R., prin Administrațiile Bazinale de Apă, în coordonarea Ministerul Mediului și Pădurilor și cu îndrumarea științifică a I.N.H.G.A. (2009 - 2010) pentru realizarea Planurilorde apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale.
  Pentru inundațiile pentru care nu au existat informații clare pe baza cărora să se furnizeze banda înfășurătoare a viiturilor istorice, s-a apelat la experiența specialiștilor și cunoașterea locală a evenimentelor; mai mult decât atât, pentru râurile principale, s-a realizat o analiză G.I.S. semi-automată pe baza M.D.T.-ului și a nivelurilor înregistrate la stațiile hidrometrice. Astfel au putut fi identificate zonele posibil afectate la marile viituri istorice.
  În etapa a treia de identificare a A.P.S.F.R., s-a ținut seama de zonele apărate împotriva inundațiilor cu lucrări hidrotehnice, pe baza:
  ● normelor tehnice de proiectare în vigoare - STAS 4273/83 cu privire la categoria construcției și clasa de importanță determinate pe baza valorii caselor inundate sau a numărului de locuitori afectați/evacuați precum și a suprafețelor apărate la inundații, și ținând cont de probabilitatea de depășire a debitelor de calcul.
  ● stării tehnice actuale a lucrărilor hidrotehnice, ca rezultat al inspecțiilor vizuale, efectuate în cadrul verificărilor periodice.

  Cu alte cuvinte, s-au considerat toate inundațiile care au survenit în trecut și care au avut impact negativ semnificativ asupra sănătății umane, mediului, patrimoniului cultural și activității economice, fără eliminarea din lista respectivă a acelor viituri care se pot produce pe sectoare care au fost amenajate hidrotehnic (îndiguite).
  În aceeași măsură, s-a considerat riscul tehnologic al lucrărilor de îndiguire, asupra acelor zone care, deși protejate pentru anumite categorii de evenimente (și care nu au făcut obiectul inventarului zonelor afectate de viiturile istorice), ar putea fi inundate în cazul unor:
  ● potențiale ruperi de baraj (în special cele de tip C sau D) sau dig;
  ● evenimente extreme, superioare obiectivului de protecție stabilit prin proiectul de calcul.

  Pentru inundațiile pentru care zona potențial inundabilă nu este delimitată (nu a fost posibil furnizarea benzii înfășurătoare) - de exemplu cazul barajelor lacurilor de acumulare, indicatorii de impact nu sunt calculați. În acest caz, considerarea ca A.P.S.F.R. ține seama doar de experiența specialiștilor și cunoașterea locală a evenimentelor.
  Prin urmare, se poate concluziona că evaluarea consecințelor potențiale ale inundațiilor viitoare (pe diverse categorii de bunuri) reprezintă un criteriu important de selecție a A.P.S.F.R. Totuși și alte criterii sau elemente au fost considerate, criterii care nu sunt măsurabile și sunt bazate pe experiența specialiștilor (expert judgement).
  În tabelul 2-9, respectiv în planșa 5, sunt prezentate zonele cu risc potențial semnificativ la inundații identificate în A.B.A. Banat.
  Tabel 2-9 Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații în A.B.A. Banat

  Denumire zonă cu risc potențial semnificativ la inundații
   

  Lungime
  (km)

  r. Bega - av. loc. Luncanii de Jos am. confl. Iosifalău

  87.1

  r. Bega - av. loc. Topolovățul Mic

  77.5

  r. Bega Poienilor - av. loc. Crivina de Sus

  10.5

  r. Râu - av. loc. Traian Vuia

  7

  r. Hăuzeasca - av. loc. Hăuzești

  3.9

  r. Munișel - sector av. loc. Drăgsinești am. ac. Surduc

  4.6

  r. Glavița - av. loc. Păru

  8.9

  r. Glavița - av confl. Biniș

  3.1

  r. Săraz - sector av. confl. Verdea am. loc. Săceni

  12.5

  r. Chizdia - av. confl. Hisiaș

  6.4

  r. Curașița

  9.4

  r. Bega Veche - loc. Sânandrei

  31.6

  r. Bega Veche - av. loc. Săcălaz

  7.2

  r. Apa Mare - av. confl. Iercici

  14

  r. Timiș - sector av. loc. Teregova am. loc. Coșteiu

  80.4

  r. Timiș - sect. av.loc. Coșteiu am.loc. Cebza

  23.4

  interfluviu r. Timiș - r. Bega, loc. Cruceni - Uivar

  12.2

  r. Timiș - sect. av.loc. Cebza am.loc. Grănicerii

  26.8

  r. Timiș - av. loc. Grăniceri

  3.8

  r. Bistra - av. loc. Bucova

  43.3

  r. Rusca - av. confl. Lozna

  8.1

  r. Vâna Secănească - av. loc. Copăcele

  15.9

  r. Nădrag - sector av. loc. Nădrag am. loc Crivina

  12

  r. Timișana - av. confl. Fața, sect. îndig.

  106.2

  r. Șurgani

  19.5

  r. Șurgani - av. confl. Vucova

  11.6

  r. Șariș

  8.8

  r. Pogăniș - av. loc. Delinești

  106.3

  r. Tău - av. loc. Soceni

  19.7

  r. Lanca Birda - av. confl. Folea

  27.1

  r. Bârzava - av. confl. Bârzăvița

  98.3

  r. Moravița

  14.9

  r. Vornic - av. loc. Ramna

  5.1

  r. Fizeș - av. loc. Doclin

  19.4

  r. Moravița - av. loc. Șemlacu Mic

  21.2

  r. Caraș - av. loc. Carașova

  50.3

  r. Gârliște

  19.6

  r. Dognecea -av. loc. Dognecea

  21.9

  r. Oravița

  19.4

  r. Vicinic - sector av. loc. Macoviște am. loc. Milcoveni

  22.7

  r. Vicinic - av. loc. Milcoveni

  7.6

  r. Nera - sect. av. loc. Borlovenii Vechi am. confl. Răchita

  38.8

  r. Nera - av. confl. Beu

  53

  r. Miniș - av. loc. Valea Minișului

  22.1

  r. Cerna - sector av. confl. Bela Reca am. Orșova

  14.6

  r. Globul - av. loc. Pârvova

  15.5
  2.6. Hărți de hazard și hărți de risc la inundații
  Hărțile de hazard la inundații oferă informații cu privire la extinderea suprafețelor inundate, adâncimea apei și după caz viteza apei, pentru viituri care se pot produce într-o anumită perioadă de timp. Elaborarea acestor hărți se realizează prin utilizarea diferitelor tehnici, cum ar fi modelarea hidrologică și hidraulică, bazată pe o cartografiere detaliată a râului și a albiei majore. Prin urmare, procesul de realizare al acestor hărți este unul complex și necesită atât o perioadă îndelungată de elaborare cât și un efort financiar susținut.
  Hărțile de hazard la inundații la nivelul A.B.A. Banat raportate la C.E. s-au întocmit în conformitate cu cerințele Directivei Inundații, pentru zonele desemnate ca având un risc potențial semnificativ la inundații și acoperă zonele geografice care ar putea fi inundate în scenariile:
  ● scenariul cu probabilitate mică (Q0,1% - inundații care se pot produce, în medie, o dată la 1000 de ani);
  ● scenariul cu probabilitate medie (Q1% - inundații care se pot produce, în medie, o dată la 100 de ani);
  ● scenariul cu probabilitate mare (Q10% - inundații care se pot produce, în medie, o dată la 10 de ani).

  În această a doua etapă de implementare a Directivei 2007/60/CE, pentru realizarea hărților de hazard la inundațiiau fost utilizate, în cea mai mare parte, rezultatele obținute în cadrul Programului Național Planul de Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor (P.P.P.D.E.I.)*2). Notă
  *2) În cadrul acestui program, la nivel național, au fost realizate hărți de hazard la inundații pentru o lungime de cursuri de apă de cca. 33.500 km, din care aproximativ 13.250 sectoare de râu declarate ca zone cu risc potențial semnificativ la inundații (raportate la C.E. - martie 2012) beneficiază de harți de hazard la inundațiirealizate în cadrul programului mai sus menționat. Hărțile de hazard la inundații raportate la Comisia Europeană acoperă sectoare de râu cu o lungime însumată de aproximativ 16.40 0 de km, exclusiv fluviul Dunărea, pentru care au fost utilizate rezultatele din cadrul proiectului Danube Floodrisk (cca 1.10 0 km).

  Descrierea metodei de evaluare a hazardului la inundații
  Metoda folosită pentru elaborarea hărților de hazard la inundații la nivelul A.B.A. Banat, în cadrul Programului Național Planul de prevenire, protecție și diminuare a efectelor inundațiilor pe bazine hidrografice (desfășurate în perioda 2011-2014), se bazează pe studii complexe (topogeodezice, hidrologice și hidraulice) și cuprinde două componente: I) studii topografice și geodezice și II) studii hidrologice și hidraulice.I. Studii topografice și geodezice
  ● Scanare teren prin zboruri cu mijloace aeropurtate utilizând tehnologia L.I.D.A.R. (Light Intensity Detection and Ranging);
  ● Procesarea datelor după scanarea L.I.D.A.R. rezultând un model digital al terenului primar (M.D.T).
  ● Activități de teren având ca scop lucrările necesare îmbunătățirii M.D.T.-ului rezultat în etapa anterioară (rețea geodezică, profile transversale, relevee structuri inginerești, lucrări topometrice pentru obiectivele de infrastructură longitudinală, măsurători batimetrice).
  ● Prelucrarea și editarea Modelului Digital al Terenului. A fost obținut un M.D.T. care pentru zona considerată prioritară are o rezoluție foarte mare (±10-15 cm pe verticală - nivel detaliere A) și o rezoluție mare (±15-20 m pe verticală - nivel detaliere B) și corespunde metodei L.I.D.A.R. completat cu măsurători topografice clasice pentru structurile inginerești de pe cursurile de apă (poduri, podețe, lucrări de barare, lucrări de apărare, etc), iar pentru restul de spațiu hidrografic M.D.T.-ul rezultat pe baza vectorizărilor hărților topografice disponibile (nivel de detaliere C).
  II. Studii hidrologice și hidraulice
  ● Modelarea hidrologică a constat în calculul hidrografelor debitelor pe subbazine, propagarea și compunerea acestora pe râurile principale și pe afluenți.

  Datele hidrologice de bază au constat în debite maxime în regim actual de scurgere corespunzătoare diferitelor probabilități de depășire 0,1%, 1%, 5% și rezultând hidrografele de debit aferente.
  Au fost rulate modelele hidrologice CONSUL și RĂZVAN elaborate în cadrul I.N.H.G.A.
  Modelarea hidraulică a sectoarelor cursurilor de apă identificate ca potențial inundabile cu ajutorul softurilor de specialitate, a constat în simularea unidimensională (1D) și bidimensională (2D) a scurgerii pe cursurile de apă analizate, în condițiile actuale de amenajare a bazinelor hidrografice. Pentru generarea harților de inundabilitate s-a utilizat rularea software-urile HEC RAS
  Informații suplimentare cu privire la modelarea hidrologică și hidraulică utilizată pentru realizarea Hărților de Hazard la Inundații (date de intrare, softuri utilizate, calibrare model, rezultate) pot fi consultate la adresa: http://www.rowater.ro/dabanat/EPRI/Planul%20de%20Management%20al%20risculu i%20la%20Inundații.aspx
  Scenariile considerate în modelare (în cadrul P.P.P.D.E.I.) au fost cele corespunzătoare probabilităților de depășire de 80%, 10%, 5%, 1% și 0,1%, din care 10%, 1% și 0,1% au fost selectate în vederea raportării, cu respectarea cerințelor de implementare a Directivei 2007/60/EC.
  În cadrul acestui program, la nivelul A.B.A. Banat, au fost realizate hărți de hazard la inundații pentru o lungime de cursuri de apă de cca. 3.624 km, din care 41 zone în lungime totală de 1.188km, declarate ca zone cu risc potențial semnificativ la inundații, în cadrul primului ciclu de implementare a Directivei Inundații (raportate la C.E. - martie 2012), beneficiază de harți de hazard la inundații realizate în cadrul programului mai sus menționat. Hărțile de hazard la inundații raportate la Comisia Europeană acoperă sectoare de râu cu o lungime însumată de aproximativ 1.246 km.
  În continuare (în perioada noiembrie 2013 - martie 2014), în cadrul unui grup de lucru numit la nivelul A.N.A.R. - sediul central și I.N.H.G..A., hărțile realizate de contractorul A.B.A. Banat(Aquaproiect, Cornel&Cornel Topoexim, U.T.C.B.), în cadrul P.P.P.D.E.I, au fost verificate și corectate, armonizate și structurate unitar, codificate conform WISE și mai apoi transmise Comisiei Europene.
  Mai mult decât atât, pentru trei zone raportate la Comisia Europeană și neacoperite de P.P.P.D.E.I. (r. Glavița - av. confl. Biniș, r. Timiș - av. loc. Grăniceri, r. Timiș - sect. av.loc. Cebza am.loc. Grănicerii, ceea ce reprezintă cca 4,7 % din A.P.S.F.R. declarate în cadrul P.F.R.A. - Preliminary Flood Risk Assessment), s-au generat curbe de inundabilitate pe baza unor metode simplificate, aproximative (modelare cu sisteme fuzzy - GrassGIS, instrumente care utilizeaza extensii ArcView, modelare hidraulica aproximativă cu HEC-RAS, etc), pe o lungime de cca. 58 km, urmând ca aceste zone să fie modelate detaliat până la următoarea etapă de raportare.
  Extindera arealelor inundabile în cele 3 scenarii (0,1%, 1%, 10%) pentru spațiul hidrografic Banat este prezentată în planșa 6.
  Hărțile de risc la inundații s-au elaborat pe baza hărților de hazard la inundații, analizându-se datele privind elementele expuse hazardului și vulnerabilitatea acestora. Acestea indică potențialele efecte negative asociate scenariilor de inundare funcție de: populație, activitate economică, mediu și patrimoniu cultural.
  Elaborarea și raportarea hărților de risc la inundații, împreună cu metodologiile și bazele de date asociate, a fost realizată de aceeași echipă de lucru stabilită la nivelul A.N.A.R. - sediul central și I.N.H.G.A.
  Descrierea metodei de evaluare a riscului la inundații
  Pentru A.B.A. Banat, ca pentru toate Administrațiile Bazinale de Apă din țară, în cadrul primului ciclu de implementare a Directivei 2007/60/EC, s-a optat pentru o evaluare calitativă a riscului la inundații; aceasta a presupus, în primul rând, identificarea receptorilor de risc și, mai apoi, evaluarea vulnerabilității obiectivelor identificate și expuse riscului la inundații, ținând cont de adâncimea apei*3) și de pagubele potențiale produse obiectivelor inundate, respectiv de impactul asupra receptorilor de risc considerați. Notă
  *3) Intervalele de valori ale adâncimii apei pentru care s-a determinat vulnerabilitatea bunurilor din zonele inundabile sunt: (a). adâncimea apei sub 0,5 m; (b). adâncimea apei intre 0,5 m și 1,5m; (c). adâncimea apei mai mare de 1,5 m.

  Hărțile de risc la inundații publicate la nivel național sunt realizate pentru fiecare probabilitate de depășire a debitului maxim de: 0,1%, 1% și 10%, conform legislației în vigoare, pentru următorii indicatori:
  ● numărul aproximativ de locuitori afectați (pentru care s-a utilizat metoda statistică)
  ● indicatori, aferenți celorlalte tipuri de consecințe - economice, mediu, patrimoniu cultural.

  Pentru indicatorii asociați consecințelor economice, în vederea elaborării hărților de risc la inundații, s-a dezvoltat și aplicat o matrice de risc, care ia în considerare diverse straturi informaționale (layere) din Corine Land Cover și din NAVTEQ.
  Pentru fiecare clasă de adâncime, se evaluează magnitudinea hazardului, atribuindu-se trei clase cu următoarea semnificație: clasa 1 - sub 0,5 m; clasa 2-0,5Ț1,5m; clasa 3 - mai mare de 1,5 m, rezultând astfel 3 zone: zone cu risc major - reprezentate cu culoarea roșie, zone cu risc mediu - reprezentate cu culoarea portocalie, zone cu risc redus - reprezentate cu culoarea galbenă.
  Harta de risc la inundații în cazul senariului mediu pentru Spațiului Hidrografic Banat este prezentată în planșa nr. 7.

  *
  * *

  Hărțile de hazard și risc la inundații publicate pe site-ul A.N.A.R. și raportate la C.E. sunt realizate pentru probabilitatea de depășire a debitului maxim de 1% (probabilitate medie de depășire), pentru cei 16.400 km cursuri de apă interioare (la nivel național), din care 1.246 km la nivelul A.B.A. Banat.
  Ulterior, s-au publicat hărțile elaborate și în celelalte două scenarii respectiv 0,1% (probabilitate mică de depășire) și 10% (probabilitate mare de depășire), conform legislației în vigoare.
  Tabel 2-10 Lungimi sectoare de râu acoperite de hărți de hazard și de risc la inundații

  Scenariul
   

  1% obligatoriu
  pentru C.E.

   
  0,1 și 10 %

  Hărți de hazard și de risc la inundații pentru
  cursurile de apă interioare, la nivelul
  A.B.A. Banat

   
   
  1.246 km

   
   
  1.188 km
  Notă
  În cursul anului 2015, în cadrul I.N.H.G.A. s-a conținut activitatea de verificare/corectare/adaptare a hărților de hazard la inundații disponibile și de evaluare a riscului pentru toate cursurile de apă (râuri tratate în cadrul ProgramuluiNațional Planul de Prevenire, Protecție și Diminuare a Efectelor Inundațiilor, chiar dacă ele nu au fost declarate ca A.P.S.F.R.în 2012).