HOTĂRÎRE Nr. 150 din 12 martie 1996
privind păstrarea bunurilor sub supraveghere vamală pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de introducere în ţara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 61 din 26 martie 1996  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Bunurile aparţinând persoanelor fizice, precum şi cele intrate în ţara pentru persoane juridice, altele decît cele din cadrul operaţiunilor de comerţ exterior, pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de vamuire la import, se păstrează sub supraveghere vamală în depozitele unităţilor vamale sau ale comisionarilor în vama, la dispoziţia titularilor, pe o perioadă de 30 de zile.


  Articolul 2

  Bunurile intrate în ţara pentru persoanele juridice în cadrul activităţii de comerţ exterior şi pentru care exista un contract de transport internaţional, iar transportatorul, din motive justificate, nu le poate preda destinatarului sau destinatarul nu îndeplineşte condiţiile de vamuire la import, pot fi păstrate de transportator sau de comisionarii în vama pe o perioadă de cel mult 120 de zile.


  Articolul 3

  În cazul vietatilor, al bunurilor perisabile sau al celor care nu sunt bine conservate, termenul de păstrare este de 48 de ore.


  Articolul 4

  Autorităţile vamale nu răspund de deteriorarea, alterarea sau pierderilor cantitative din cauze naturale, produse la bunurile păstrate sub supraveghere vamală.


  Articolul 5

  Pentru bunurile păstrate sub supraveghere vamală, autorităţile vamale emit adeverinte de reţinere care se înregistrează într-un registru special de evidenta al unităţii vamale, iar termenele de păstrare curg de la data emiterii adeverintei.
  După înregistrare, bunurile a căror deţinere sau circulaţie este reglementată de legi speciale se predau imediat autorităţilor competente sa aprobe deţinerea sau circulaţia lor.


  Articolul 6

  La expirarea termenelor de păstrare prevăzute la art. 1-3, dacă titularii nu au soluţionat situaţia vamală a bunurilor, acestea se considera abandonate şi se valorifica potrivit normelor legale.
  În cazul în care titularii abandoneaza bunurile printr-o declaraţie scrisă, data autorităţilor vamale, condiţiile pentru a fi valorificate sunt îndeplinite din momentul depunerii declaraţiei.
  Bunurile al căror titular nu a putut fi stabilit, identificate de către autorităţile vamale în locuri unde se exercită controlul şi supravegherea vamală, se înscriu în evidentele unităţii vamale şi îndeplinesc condiţiile pentru a fi valorificate din momentul înregistrării.
  Bunurile al căror termen de valabilitate ori de garanţie expira în cadrul termenelor prevăzute la art. 1 şi 2 îndeplinesc condiţiile de valorificare în termen de 48 de ore de la data înregistrării.


  Articolul 7

  Bunurile care îndeplinesc condiţiile de valorificare se declara bilunar organelor financiare locale, care sunt obligate să le preia în termen de 30 de zile de la data declarării.
  Bunurile prevăzute la art. 5 alin. 2 se valorifica de către autorităţile cărora le-au fost predate, potrivit legii.


  Articolul 8

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.107/1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul comerţului,
  Dan Ioan Popescu
  -----------------