LEGE nr. 415 din 18 octombrie 2004
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 23 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.26 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (1) şi alineatele (2), (7), (8) şi (11) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:
  "a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puţin două axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
  ................................................................................................
  (2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi structurat în funcţie de perioada de parcurs şi de staţionare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, după caz.
  ................................................................................................
  (7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni şi 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare.
  (8) Tariful de utilizare se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii români şi străini ai reţelei de drumuri naţionale din România, aflată în administrarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
  ................................................................................................
  (11) În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului român i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare."
  2. La articolul I punctul 3, articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele deţinute în proprietate de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, astfel cum au fost reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate, precum şi vehiculele deţinute în proprietate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."
  3. La articolul I punctul 5, articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 6 luni şi 12 luni."
  4. La articolul I punctul 6, alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(3) Este obligatorie păstrarea rovinietelor aplicate vizibil pe partea interioară a parbrizului pentru vehiculele înmatriculate, pe toată perioada de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România."
  5. La articolul I punctul 7, articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare în ceea ce priveşte tipul şi valabilitatea rovinietei revine în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.
  (2) Valabilitatea rovinietei este determinată de încadrarea în durata de utilizare şi în criteriile de acordare."
  6. La articolul I punctul 8, articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
  (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 3.
  (3) Sumele încasate în urma aplicării amenzilor se fac venit la bugetul de stat în proporţie de 75%, diferenţa de 25% revenind, ca venituri extrabugetare, Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz.
  (4) Contravenienţii au obligaţia ca în termen de 72 de ore de la aplicarea amenzii contravenţionale să achite tariful de utilizare.
  (5) Conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state li se vor aplica amenzi contravenţionale numai în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.
  (6) O dată cu aplicarea amenzii contravenţionale, conducătorilor vehiculelor înmatriculate în România, care circulă fără a avea rovinietă valabilă, li se reţine certificatul de înmatriculare a vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.
  (7) Depăşirea termenului de valabilitate a rovinietei pentru un utilizator străin poate fi motivată în cazul blocării fortuite a unui vehicul din cauza unor calamităţi naturale, a unui accident sau a reţinerii conducătorului vehiculului de către autorităţile în drept. În aceste cazuri utilizatorul străin va prezenta reprezentanţilor Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. din agenţiile din punctele de control al trecerii frontierei, la ieşirea din ţară, documente justificative încheiate de organele poliţiei rutiere, organele judecătoreşti şi, în plus, dacă este cazul, dovada reparării vehiculului într-un atelier de reparaţie atestat de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Dovada blocării fortuite a vehiculului sau a reţinerii conducătorului vehiculului nu scuteşte utilizatorul străin de plată tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier pe întreaga perioadă cuprinsă între data intrării şi data ieşirii din România, ci justifică neaplicarea amenzii contravenţionale."
  7. La articolul I punctul 9, litera c) a articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "c) poliţia rutieră, în situaţia când efectuează controlul existenţei rovinietei valabile, fără personalul menţionat la lit. a) şi b);"
  8. La articolul I punctul 12, alineatele (2)-(4) ale articolului 12 se abrogă.
  9. La articolul I punctul 12, după alineatul (5) al articolului 12 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:
  "(6) În cazul lipsei rovinietei din motive justificate, dovada achitării tarifului de utilizare se poate face cu documentul original de plată a acestuia."
  10. La articolul I, punctul 16 se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 18 octombrie 2004.
  Nr. 415.
  -----------