ORDIN nr. 749 din 2 iunie 2021pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor pentru creșe", indicativ NP 022-2021
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 9 iunie 2021
  În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 lit. cc) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 11.05.2021 al Comitetului tehnic de specialitate CTS B - Siguranța în exploatare pentru construcții - Subcomitetul Construcții civile, industriale, agricole și Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 14.05.2021 al Comitetului tehnic de coordonare generală,
  având în vedere art. 6 alin. (1) și art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
  în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor pentru creșe“, indicativ NP 022-2021, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 177/N/1997*) pentru aprobarea normativului privind proiectarea de creșe și creșe speciale pe baza exigențelor de performanță, indicativ NP 022-97, își încetează aplicabilitatea.
  *) Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 177/N/1997 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán

  București, 2 iunie 2021.
  Nr. 749.

  ANEXĂ

  REGLEMENTARE TEHNICĂ
  "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor
   pentru creșe", indicativ NP 022-2021