DECRET nr. 478 din 26 decembrie 1983
privind scoaterea din inventar a animalelor de muncă
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 104 din 26 decembrie 1983  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Animalele de muncă din patrimoniul unităţilor socialiste pot fi scoase din inventar numai în condiţiile şi cu aprobările prevăzute în prezentul decret.
  Prin animale de muncă, în sensul prezentului decret, se înţeleg cabalinele, inclusiv catirii şi magarii, şi bovinele, care constituie, potrivit legii, fonduri fixe şi sînt supuse în mod corespunzător amortizarii.


  Articolul 2

  Unităţile socialiste răspund de întreţinerea, furajarea corespunzătoare şi menţinerea în stare de sănătate a animalelor de muncă, astfel încît să asigure exploatarea raţională şi eficienta a acestora pe întreaga durata de serviciu normata prevăzută în anexa la Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe.


  Articolul 3

  Scoaterea din inventar se poate propune numai pentru animalele de muncă la care durata de serviciu normata a expirat sau expira în anul scoaterii, prezintă un grad avansat de scădere a puterii de muncă, iar menţinerea lor în exploatare este neeconomica. Propunerile vor cuprinde şi măsurile de valorificare şi înlocuire a animalelor.
  Propunerile de scoatere din inventar a animalelor de muncă se cuprind în lucrările de fundamentare a prevederilor de plan potrivit metodologiei prevăzute de lege pentru elaborarea planului naţional unic de dezvoltare economico-socială, precizîndu-se valoarea de inventar a animalelor, valoarea amortizata, sumele ce se vor obţine din valorificare şi modul în care urmează a fi asigurata înlocuirea acestora.


  Articolul 4

  Animalele de muncă care nu prezintă un grad avansat de scădere a puterii de muncă, sînt necesare procesului de producţie şi pentru care nu exista posibilităţi efective de înlocuire vor fi menţinute în inventar chiar dacă au durata de serviciu normata expirată.


  Articolul 5

  Scoaterea efectivă din inventar a animalelor de muncă cu durata de serviciu normata expirată, în cadrul volumului stabilit prin planul naţional unic, se aproba de organul de conducere colectivă al unităţii şi se confirma de organul ierarhic superior al acesteia.


  Articolul 6

  Comisiile de analiza, avizare şi valorificare a animalelor de muncă, precum şi documentaţia necesară pentru aprobarea scoaterii efective din inventar a animalelor de muncă, sînt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 7

  Scoaterea din inventar a animalelor de muncă cu durata de serviciu normata neexpirata este interzisă.
  În mod cu totul excepţional, cînd datorită scaderii puterii de muncă, accidentarii, bolilor infectocontagioase sau parazitare, unor afecţiuni sau altor cauze, animalele de muncă sînt inapte pentru exploatare, acestea pot fi scoase din inventar, în baza unei documentaţii întocmite în acest scop. Documentaţia va fi analizata în mod temeinic în cadrul unităţilor socialiste de către comisiile constituite potrivit art. 6.
  Propunerile comisiilor, însuşite de organul de conducere colectivă al unităţii, vor fi examinate şi verificate la faţa locului de către specialişti şi cadre cu munci de răspundere din ministere, celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi se supun confirmării organelor de conducere colectivă ale acestora.
  Scoaterea din inventar se aproba prin decret al Consiliului de Stat.


  Articolul 8

  Se interzice scoaterea efectivă din inventar a animalelor de muncă cu durata de serviciu normata expirată, înainte de aprobarea documentaţiei de către organele prevăzute la art. 5, precum şi a animalelor de muncă cu durata de serviciu normata neexpirata, înainte de aprobarea documentaţiei de către organele prevăzute la art. 7.
  Fac excepţie animalele de muncă moarte sau sacrificate de necesitate, pentru care aprobarea de scoatere din inventar se da ulterior de organele prevăzute la art. 7.
  În cazul în care se constată că moartea, accidentarea sau îmbolnăvirea animalelor de muncă propuse a fi scoase din inventar se datorează întreţinerii sau unei furajari necorespunzătoare, se vor lua măsuri de recuperare a pagubei de la persoanele vinovate, potrivit legii.


  Articolul 9

  Sumele rezultate din valorificarea animalelor de muncă scoase din inventar în condiţiile art. 3 se depun la unităţile bancare la care îşi au conturile de finanţare unităţile care le au în patrimoniu, pînă la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a terminat operaţiunea de valorificare, şi vor fi utilizate ca surse de finanţare a investiţiilor.
  Sumele rezultate din valorificarea animalelor de muncă scoase din inventar în condiţiile art. 7 vor fi evidentiate în contul amortizarii rămase de vărsat. Eventuala diferenţa rămasă de amortizat urmează regimul prevăzut la art. 9 din Legea nr. 62/1968 privind amortizarea fondurilor fixe.


  Articolul 10

  Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, întreprinderile şi celelalte unităţi socialiste vor lua măsuri de valorificare cu maximum de eficienta a animalelor de muncă scoase din inventar, cît şi de înlocuire în prealabil a acestora cu altele corespunzătoare.


  Articolul 11

  Încălcarea prevederilor prezentului decret atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz, precum şi materială sau civilă, a persoanelor vinovate, potrivit legii.


  Articolul 12

  Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei încălcarea prevederilor art. 8 alin. 1, dacă fapta nu a fost săvîrşită în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune.
  Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de personalul muncitor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, de personalul de inspecţie financiară al Ministerului Finanţelor, precum şi de personalul de inspecţie al băncilor, anume împuternicit de conducerile acestor organe.
  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a amenzii se poate face plîngere la judecătorie în termen de 15 zile de la comunicare.
  Contravenţiei prevăzute în prezentul decret îi sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Articolul 13

  Dispoziţiile prezentului decret se aplică în mod corespunzător organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti.


  Anexa 1
  Comisiile de analiza, avizare şi valorificare a animalelor de muncă care urmează a fi scoase din inventar şi documentaţia privind scoaterea efectivă din inventar a animalelor de muncă
  I. Analiza şi avizarea documentaţiei de scoatere efectivă din inventar a animalelor de muncă, de valorificare şi înlocuire cu altele corespunzătoare se efectuează de comisii numite de conducătorii unităţilor socialiste, după cum urmează:
  1. La întreprinderi şi instituţii, comisia se compune din cel puţin 5 membri, şi anume:
  - directorul tehnic sau inginerul şef, preşedinte;
  - epizootologul şef sau medicul veterinar;
  - conducătorul compartimentului financiar-contabil;
  - delegatul organului bancar;
  - alţi specialişti.
  Pentru unităţile din alte ramuri decît agricultura - silvicultura, turism, transport şi altele -, care sînt deţinătoare de animale de muncă şi nu au epizootolog sau medic veterinar, în comisie va participa medicul veterinar de la circumscripţia sanitar-veterinara pe raza căreia se afla unitatea respectiva.
  Conducătorii întreprinderilor, ai centralelor şi unităţilor asimilate acestora, care au în componenta unităţi cu autogestiune economică financiară fără personalitate juridică, situate la distanţe mari, în afară sediului principal, pot numi şi la aceste unităţi comisii de analiza şi avizare, completate cu un delegat al întreprinderii sau centralei respective.
  2. La centrale şi unităţi asimilate acestora, pentru animale de muncă proprii şi ale unităţilor subordonate, comisia se compune din cel puţin 5 membri, şi anume:
  - directorul tehnic, preşedinte;
  - conducătorul compartimentului financiar-bancar;
  - un inginer;
  - delegatul organului bancar;
  - alţi specialişti.
  3. La ministere, celelalte organe centrale şi la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru animalele de muncă ale unităţilor subordonate, comisia se compune din cel puţin 5 membri, şi anume:
  - un adjunct al ministrului sau al conducătorului organului central de stat sau un vicepreşedinte al consiliului popular judeţean şi al municipiului Bucureşti, preşedinte;
  - conducătorul compartimentului tehnic zooveterinar;
  - conducătorul compartimentului financiar-contabil;
  - delegatul organului bancar;
  - alţi specialişti.
  4. La comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti, comunale, la instituţiile finanţate din bugetele consiliilor populare, la unităţile subordonate, la unităţile autofinanţate, precum şi la cele finanţate din alte fonduri legal constituite, comisia se compune din cel puţin 5 membri, şi anume:
  - secretarul comitetului sau al biroului executiv al consiliului popular, respectiv persoana desemnată de conducătorul unităţii, preşedinte;
  - un contabil;
  - delegatul organului bancar;
  - alţi specialişti.
  5. Lucrările documentare ale comisiilor se asigura de un secretar desemnat de preşedinte dintre membrii acestora.
  6. Comisiile verifica la faţa locului starea animalelor de muncă, îndeplinirea condiţiilor de scoatere din inventar şi realitatea datelor înscrise în documentaţie.
  Constatările şi concluziile comisiei se consemnează într-un proces-verbal de scoatere din inventar a animalelor de muncă, care se depune conducătorului unităţii în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei complete.
  Avizul favorabil al comisiei se supune dezbaterii şi însuşirii de către organul colectiv de conducere al unităţii.
  7. Documentaţia însuşită de organul de conducere colectivă al unităţii, împreună cu procesul-verbal, se înaintează organului ierarhic superior.
  Conducătorul organului ierarhic superior poate dispune verificarea puterii de muncă şi a sănătăţii animalelor prin comisia de analiza, avizare şi valorificare proprie. În cazurile prevăzute la art. 7 din decret, verificarea este obligatorie.
  Concluziile şi propunerile comisiei se consemnează în procesul-verbal de scoatere din inventar a animalelor de muncă, în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei.
  8. Comisiile de analiza, avizare şi valorificare, precum şi conducătorii unităţilor socialiste de stat, ai organelor ierarhic superioare, care nu-şi insusesc documentaţia prezentată, vor stabili măsurile ce trebuie luate pentru folosirea în continuare a animalelor de muncă.
  II. Documentaţia privind scoaterea efectivă din inventar a animalelor de muncă se prezintă conducătorului unităţii socialiste de către conducătorul compartimentului care le are în exploatare ori de către alte persoane desemnate în acest scop de conducerea unităţii.
  1. Pentru animalele de muncă care se încadrează în prevederile art. 3 din decret, documentaţia cuprinde nota privind gradul de scădere a puterii de muncă a animalelor propuse a fi scoase din inventar, măsurile de condiţionare pentru valorificare superioară şi de înlocuire cu altele corespunzătoare, precum şi celelalte elemente necesare elaborării propunerii.
  2. Pentru animalele de muncă care se încadrează în prevederile art. 7 din decret, documentaţia va cuprinde buletinul de analiza de laborator pentru afectiunile, bolile infectocontagioase sau parazitare, împrejurările sau cauzele care au dus la scăderea puterii de muncă, morţii sau tăierii de necesitate, precum şi măsurile de valorificare şi înlocuire cu altele corespunzătoare şi celelalte elemente necesare elaborării propunerii.
  ----------------