DECRET nr. 493 din 10 decembrie 1954pentru autorizarea comitetelor executive ale sfaturilor populare sa atribuie terenuri, proprietatea statului, unor categorii de cetățeni ce voiesc a-și construi locuințe fără credite acordate de stat
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 46 din 10 decembrie 1954
  Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române, decretează:

  Articolul 1

  Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt autorizate sa atribuie, gratuit, în folosință veșnică, parcele de terenuri necesare construirii de locuințe pe baza cooperării între locatari, precum și pentru construcția de locuințe individuale, muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și funcționarilor din orașe și comune, membrilor gospodariilor agricole colective, învățătorilor, medicilor și personalului sanitar de la sate, dacă toți aceștia nu au asemenea terenuri și pot, prin mijloacele lor, să-și construiască locuințe proprii fără a avea nevoie de credite de stat și dacă sînt angajați în localitatea respectiva sau în apropierea ei.


  Articolul 2

  Atribuirea terenurilor se va face la cererea instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, cooperatiste și obștești ai căror angajați sînt solicitanții, în ordinea de preferinta stabilită în art. 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 4.015/1953*) și după ce au fost satisfacute cererile de atribuire de terenuri celor ce au primit în anul în curs credite de la stat pentru construire de locuințe.
  *) Hotărîrea nr. 4.015 din 9 decembrie 1953, modificată prin H.C.M. nr. 1.422 din 26 august 1954, reglementează construcția de locuințe pe baza cooperării între locatari și construcția de locuințe individuale prin credite acordate de stat.

  Alegerea parcelelor ce se atribuie potrivit prezentului Decret și construirea locuințelor pe aceste terenuri, se vor face în condițiile prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 4.015/1953.


  Articolul 3

  Beneficiarii de terenuri atribuite potrivit prezentului Decret, vor semna un angajament autentificat la Notariatul de Stat, prin care se vor obliga sa construiască în cel mult doi ani de la data atribuirii terenului și conform proiectelor avizate de comitetul executiv al sfatului popular.
  La cererea părții interesate, tribunalul locului va dispune transcrierea în registrul de mutațiuni imobiliare, respectiv intabularea în cartea funciară, a dreptului de folosință veșnică asupra terenului atribuit, pe baza copiei certificate după decizia data de comitetul executiv al sfatului popular prin care se face aceasta atribuire, fără îndeplinirea altor formalități.
  Autentificarea angajamentului și transcrierea, respectiv intabularea, prevăzută în alineatele precedente, sînt scutite de orice taxe de timbru.


  Articolul 4

  Dacă la expirarea termenului, în care beneficiarii de terenuri atribuite s-au angajat sa construiască potrivit art. 3, alin. 1, se constată că nu s-au executat construcțiile, comitetele executive ale sfaturile populare vor anula atribuirile, terenurile reintrînd de drept în folosință sfaturilor populare respective, putind fi atribuite altor beneficiari.
  Cu aprobarea comitetului executiv al sfatului popular imediat superior, se va putea acorda o prelungire a termenului prevăzut în art. 3, alin. 1, de cel mult un an, pentru terminarea construcției, cînd nerespectarea termenului de angajament este bine justificată.
  Constatarea executării sau neexecutării în termen a construcțiilor se va face pe bază de proces-verbal încheiat de secțiunea gospodăriei comunale, iar la comune de către un membru al comitetului executiv al sfatului popular.


  Articolul 5

  La cererea comitetului executiv al sfatului popular, în baza deciziei de anulare a atribuirii terenului, tribunalul va dispune radierea transcrierii, respectiv a intabulării făcute potrivit art. 3, alin. 2.


  Articolul 6

  În cazul cînd beneficiarii terenurilor atribuite potrivit prezentului Decret nu au executat, în termenul prevăzut în art. 3, alin. 1, nici o lucrare, ei vor putea fi obligați pe cale judecătorească sa plătească despăgubiri pentru folosință acestor terenuri.


  Articolul 7

  Terenurile atribuite potrivit prezentului Decret nu vor putea fi transmise sub nici o formă, înainte de terminarea construcției. Numai odată cu transmiterea imobilului construit pe terenul atribuit, dreptul de folosință a acestui teren trece asupra noului proprietar al imobilului.


  Articolul 8

  Locuintele construite pe terenurile atribuite potrivit prezentului decret, sînt scutite de impozit pe clădiri timp de 10 ani în mediul sătesc și 15 ani în mediul orasenesc, de la data terminării lor.
  De asemenea, aceste locuințe nu sînt supuse dispozițiilor privitoare la normarea și repartizarea suprafeței locative, atît timp cît sînt locuite personal de către proprietari cu familiile lor.


  Articolul 9

  În cazurile în care muncitorii, tehnicienii, inginerii și funcționarii din orașe și comune, membrii gospodariilor agricole colective, invatatorii, medicii și personalul sanitar de la sate au construit, pînă la 25 iulie 1951, pe terenuri proprietatea statului, fără aprobarea legală, comitetele executive ale sfaturilor populare respective sînt autorizate sa atribuie în folosință veșnică acele terenuri, la cererea beneficiarilor.
  Atribuirea se va face cu avizul comitetului executiv al sfatului popular imediat superior și numai dacă terenurile întrunesc condițiile prevăzute în art. 9 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 4.015/1953, iar construcțiile s-au executat cu respectarea planului de sistematizare și în lipsa acestuia, cu a regulamentului de construcții.

  ----