NORME METODOLOGICE din 24 februarie 2005 (*actualizate*)
de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
(actualizate până la data de 27 august 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 23 martie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 august 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 13 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi local, autorizează, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, denumită în continuare Lege, persoanele fizice şi juridice care solicită să procure, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele letale şi muniţia aferentă ori să efectueze operaţiuni cu acestea şi eliberează permise de armă sau, după caz, autorizaţii, verifică şi autorizează circulaţia armelor, funcţionarea poligoanelor, autorizează desfăşurarea cursurilor de iniţiere şi pregătire teoretică pe linie de arme şi muniţii, acordă atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum şi cel pentru colecţionar de arme.
  (2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează permisul de armă sau, după caz, certificatul de deţinător persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi solicită să deţină şi să folosească arme neletale şi muniţia aferentă ori să efectueze operaţiuni cu acestea.
  -----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (3) Evidenţa persoanelor fizice şi juridice autorizate conform alin. (1) şi (2), a armelor şi muniţiilor deţinute de acestea, precum şi a operaţiunilor cu acestea se ţine de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile sale de specialitate de la nivel central şi local, care administrează Registrul Naţional al Armelor.
  (4) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează cartea de identitate a armei. Acest document însoţeşte obligatoriu arma în toate situaţiile prevăzute de lege.


  Articolul 2

  (1) Ţevile de rezervă ale armelor letale au acelaşi regim juridic ca şi armele.
  (2) Procurarea şi deţinerea ţevilor de rezervă ale armelor letale se fac la cererea persoanelor fizice şi, după caz, juridice, care deţin arme de un anumit calibru şi permit din punct de vedere tehnic montarea altor ţevi de alte calibre, respectându-se procedura autorizării de la armele letale.


  Articolul 3

  Persoanele fizice şi juridice care deţin, folosesc sau desfăşoară operaţiuni cu arme sau muniţii, în condiţiile legii, sunt obligate să se supună controlului organelor de poliţie competente, cu privire la modul de respectare a dispoziţiilor legale în materie.


  Articolul 4

  Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea armelor letale lungi fără pat sau cu pat rabatabil ori modificarea în acest sens a oricărei arme letale lungi prevăzute în anexa la Lege.


  Capitolul II Procurarea, deţinerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor şi muniţiilor de către persoanele fizice


  Secţiunea 1 Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale


  Articolul 5

  (1) În vederea autorizării procurării armelor letale, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, care doreşte să devină titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege:
  a) cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1;
  b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
  c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice*), care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
  d) certificat de cazier judiciar;
  e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
  f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi în copie;
  g) două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;
  h) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
  ------------
  Litera i) a alin. (1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 13 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  j) permis de vânătoare, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizaţie vânătorească legal constituită, pentru arme lungi cu destinaţia vânătoare sau, după caz, tir sportiv ori biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul deţinerii sau, după caz, al portului şi folosirii acesteia;
  ------------
  Litera j) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.254 din 13 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.
  k) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;
  l) adeverinţă care atestă, în cazul cetăţeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare şi pază în scopul portului şi folosirii acesteia.
  (2) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana al cărei drept de deţinere sau port şi folosire a încetat în condiţiile art. 30 alin. (1) lit. e), respectiv ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Lege, dacă perioada de timp dintre data la care acest drept a încetat şi cea la care solicită autorizarea este mai mică de un an, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d), precum şi, dacă arma urmează să fie procurată în scopul portului şi folosirii, cele prevăzute la alin. (1) lit. h)-l).
  (3) În vederea autorizării procurării armelor de către persoana care este titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pentru cele din aceeaşi categorie, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, şi de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi h)-k).
  (4) În vederea autorizării procurării de către titularul dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire, a altor categorii de arme decât cele pentru care solicită autorizarea, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, precum şi, după caz, de documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi i)-l).
  (5) În măsura în care, la data depunerii cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1)-(3), solicitantul are asigurate la domiciliu sau reşedinţă condiţiile de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, acesta poate depune şi următoarele documente, în original şi în copie:
  a) dovada deţinerii legale a spaţiului în care armele urmează a fi păstrate;
  b) dovada omologării spaţiului de către autoritatea competentă;
  c) în cazul în care se solicită autorizarea pentru mai mult de 15 arme, dovada existenţei amenajărilor speciale pentru depozitare, a sistemului de supraveghere video şi a mijloacelor de alarmare, avizate în baza unui plan de securitate de către structura competentă din cadrul organului de poliţie local, precum şi dovada asigurării pazei în condiţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
  (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), e) şi f), persoana care este dotată cu armă de serviciu letală poate face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor şi profesorilor de tir ori biatlon, eliberată de clubul din care fac parte, prin care se certifică faptul că solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical, psihologic şi al cunoştinţelor de specialitate şi că a fost declarat apt să poarte şi să folosească arme letale.
  (7) Persoana care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 din Lege poate solicita prelungirea autorizaţiei de procurare a armelor sau, după caz, eliberarea unei noi autorizaţii, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.


  Articolul 6

  (1) Cererea formulată în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1)-(5) se soluţionează de către autoritatea competentă teritorial, în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.
  (2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii.
  (3) În cazul în care în cadrul verificărilor de specialitate organele de poliţie competente apreciază că sunt necesare documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.
  (4) În situaţia în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, autoritatea competentă informează solicitantul în vederea efectuării de către acesta a demersurilor necesare îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor care urmează a fi procurate, cu excepţia situaţiei în care acesta a depus împreună cu cererea documentele prevăzute la art. 5 alin. (5).
  (5) Termenul de 45 de zile, prevăzut la alin. (1), se suspendă, în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare sau, după caz, i s-a comunicat faptul că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege până la data la care aceasta dă curs solicitării, respectiv poate face dovada asigurării condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor.
  (6) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, organul de poliţie competent poate efectua verificări la domiciliul sau la reşedinţa solicitantului numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.


  Articolul 7

  (1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Lege, autoritatea competentă eliberează câte o autorizaţie de procurare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru fiecare armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.
  (2) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunică documentele sau informaţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) ori de a permite organelor de poliţie efectuarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare numai dacă au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege sau, după caz, a condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor.
  (3) Decizia autorităţii competente, prevăzută la alin. (1), poate fi contestată de către solicitant în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.


  Secţiunea a 2-a Procedura acordării certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor


  Articolul 8

  (1) Persoanele care urmează să solicite autorizarea procurării de arme letale trebuie să urmeze în prealabil cursul de instruire teoretică şi practică prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv să promoveze examenul de absolvire a cursului, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.
  (2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie.
  (3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel puţin documentul de identitate şi certificatul de cazier judiciar valabil.
  (4) Persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile prevăzute la alin. (1) pot solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sănătate fizică şi psihică a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare în acest sens.
  (5) Pentru a se putea prezenta la examenul prevăzut la alin. (1), persoana acceptată în cadrul cursurilor prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a parcurge în proporţie de cel puţin 90% programul de pregătire şi de a desfăşura activităţile corespunzătoare numai în condiţiile stabilite prin programă.


  Articolul 9

  (1) La finalul cursului, pentru absolvire, cursanţii vor susţine examenul de absolvire în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregătire, precum şi, în mod obligatoriu, un poliţist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusă de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.
  (2) Organizatorul are obligaţia de a informa cursantul asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 5 zile înainte.
  (3) Examenul prevăzut la alin. (1) constă în susţinerea a două teste după cum urmează:
  a) testul teoretic, în cadrul căruia se verifică însuşirea cunoştinţelor în următoarele domenii: legislaţia privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi cea referitoare la legitima apărare şi starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv părţile componente şi modul de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor;
  b) testul practic, în cadrul căruia se verifică deprinderile de bază privind folosirea armamentului, respectiv pregătirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor de tragere, reacţia personală la declanşarea focului şi modul de asigurare a armei.
  (4) Rezultatul examenului se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei prevăzute la alin. (1), în care se înscriu punctajele obţinute la cele două teste, precum şi media aritmetică a acestora, sub forma unei note cuprinse între 1 şi 10, respectiv menţiunea "promovat", dacă nota astfel obţinută este cel puţin 7, sau "nepromovat", dacă nota este mai mică de 7.
  (5) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificării, acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4).
  (6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4), în termen de 5 zile de la data susţinerii examenului. Contestaţia se analizează de o nouă comisie constituită potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul iniţial, iar rezultatul analizei se consemnează într-un proces-verbal încheiat în aceleaşi condiţii.
  (7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevăzut la alin. (4), precum şi modalitatea de constituire a comisiei de examinare şi a comisiei de analizare a contestaţiilor se reglementează prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române.


  Articolul 10

  (1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire în condiţiile art. 9 i se eliberează de către persoana juridică organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, în care se menţionează în mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor, şi care se semnează de directorul cursului şi se ştampilează cu ştampila organizatorului.
  (2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condiţiile prevăzute la art. 9, în termen de cel mult 6 luni, conform planificării stabilite de organizator, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.
  (3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate susţine un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condiţiile stabilite la art. 8.


  Secţiunea a 3-a Procurarea şi înstrăinarea armelor şi muniţiilor. Efectuarea menţiunilor în permisul de armă şi eliberarea acestuia


  Articolul 11

  (1) Titularul autorizaţiei de procurare a armei poate procura de la orice armurier legal constituit, din ţară ori din străinătate, o armă sau, după caz, o ţeavă din categoria celei pentru care a fost autorizat, în termenul de valabilitate a documentului, precum şi cartuşele necesare efectuării tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a cap. IV.
  (2) În cazul în care arma sau, după caz, ţeava se procură de la un armurier din România, acesta are obligaţia de a înscrie în autorizaţia de procurare toate datele prevăzute pe versoul acesteia, precum şi de a elibera titularului, împreună cu arma, cartea de identitate a acesteia şi factura fiscală.
  (3) În situaţia în care arma sau ţeava este procurată din străinătate, obligaţia completării rubricilor înscrise în autorizaţia de procurare revine autorităţii vamale din punctul de frontieră prin care s-a introdus arma ori ţeava în ţară, numai după obţinerea certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare şi pe baza documentelor care atestă faptul că aceasta a fost legal procurată de solicitant.


  Articolul 12

  (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, o armă letală sau o ţeavă pentru o asemenea armă are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării sau, după caz, de la data încheierii formalităţilor vamale, să se prezinte la autoritatea care a emis autorizaţia, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a ţevii în acest document, respectiv a eliberării cărţii de identitate a armei, atunci când aceasta a fost procurată din străinătate, având asupra sa arma şi, după caz, ţeava, 5 cartuşe corespunzătoare, precum şi un dosar care va cuprinde următoarele documente:
  a) documentul de identitate, în original şi în copie;
  b) documentul care atestă faptul că arma ori ţeava a fost procurată în condiţii de legalitate, în original şi în copie;
  c) autorizaţia de procurare completată pe verso în condiţiile stabilite la art. 11 alin. (2) sau, după caz, alin. (3);
  d) permisul de armă al titularului, în original şi în copie, atunci când este cazul;
  e) cartea de identitate a armei, în original şi în copie, în cazul în care arma a fost procurată de la un armurier din România.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), organele autorităţii competente verifică, în termen de 10 zile, următoarele:
  a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;
  b) faptul dacă arma sau ţeava procurată corespunde categoriei şi tipului pentru care s-a emis autorizaţia;
  c) corespondenţa dintre seria înscrisă pe armă sau pe ţeavă cu cea din documentele care o însoţesc;
  d) existenţa, în evidenţele proprii, a autorizaţiei armurierului din România de a comercializa arme;
  e) faptul dacă autorizaţia de procurare a fost completată pe verso în mod corespunzător şi conform;
  f) faptul dacă, potrivit evidenţelor proprii, în intervalul de timp dintre eliberarea autorizaţiei de procurare şi data la care persoana s-a prezentat cu arma sau ţeava procurată, nu a intervenit vreunul dintre cazurile prevăzute de Lege de suspendare ori de încetare a dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei.
  (3) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) nu au rezultat nereguli sau impedimente şi după efectuarea, atunci când este cazul, a tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, autoritatea competentă procedează după cum urmează:
  a) în cazul armelor procurate din străinătate, întocmeşte cartea de identitate a armei;
  b) emite permisul de armă tip A, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4, în cazul în care persoana este autorizată să deţină arma procurată, respectiv permisul de armă tip B, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5, dacă persoana este autorizată să o poarte şi să o folosească, înscriind arma în documentul respectiv, precum şi cantitatea, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinută de solicitant;
  c) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă tip A şi a fost autorizată să procure arma în scopul deţinerii sau, după caz, a unui permis de armă tip B şi a fost autorizată să o procure în scopul portului şi folosirii, i se înscriu în permisul respectiv arma, precum şi cantitatea, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinută;
  d) în cazul ţevilor de rezervă, le înscrie în permisul de armă.
  (4) Dacă nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (3) referitoare la inexistenţa unor nereguli sau impedimente, precum şi în caz de refuz nejustificat de prezentare a armei sau ţevii pentru tragere experimentală, autoritatea competentă dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea neconcordanţelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei ori a ţevii în permisul de armă, respectiv eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1), şi dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia spre păstrare la un armurier autorizat, în condiţiile legii, în funcţie de situaţia care justifică acest refuz.


  Articolul 13

  (1) Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul ca arma a fost înstrăinată în condiţiile legii, precum şi dovada achitării taxei privind radierea armei din permisul de armă, prevăzută de legislaţia în vigoare.
  ------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2) Dacă în permisul de armă nu sunt înscrise şi alte arme, se procedează la anularea acestuia prin aplicarea ştampilei "ANULAT".
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la cererea titularului, permisul de armă poate fi păstrat de autoritatea competentă pentru o perioadă de cel mult un an, fără să fie anulat.
  (4) În cazul în care până la împlinirea termenului de un an, prevăzut la alin. (3), titularul nu a solicitat înscrierea în permis a unei alte arme, se procedează la anularea din oficiu a permisului de armă.


  Secţiunea a 4-a Condiţiile păstrării şi asigurării securităţii armelor letale şi a muniţiilor


  Articolul 14

  (1) Titularul dreptului de deţinere este obligat să păstreze armele şi muniţiile letale la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, omologate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, care sunt asigurate cu cel puţin două sisteme de închidere independente, cu cheie sau cifru, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.
  (2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separat de arme, a închizătoarelor aparţinând carabinelor şi, după caz, a piesei a treia la arme letale lungi cu ţevi basculante. Armele letale lungi cu sistem de funcţionare semiautomat se păstrează numai asigurate cu dispozitiv special, omologat în condiţiile legii, destinat pentru blocarea trăgaciului.
  (3) În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deţinătorul are obligaţia de a asigura la adresa prevăzută în permis o încăpere special amenajată pentru depozitare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), dotată cu sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispeceratele de alarmare şi intervenţie specializate.


  Articolul 15

  Muniţia destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri, în casete sau, după caz, în compartimente separate faţă de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepţii:
  a) în cazul armelor de apărare şi pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartuşe destinate unei singure arme;
  b) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, precum şi în cazul armelor de colecţie, poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea o cantitate de cel mult 10 cartuşe cu proiectil şi 50 de cartuşe fără proiectil.


  Articolul 16

  (1) Titularul dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor letale poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum şi muniţia deţinută, la un armurier autorizat în acest sens.
  (2) Titularul dreptului de deţinere poate transfera armele înscrise în permis numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate, în condiţiile prevăzute la art. 17.
  (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), titularul poate transporta prin mijloace proprii un număr de cel mult 10 arme în acelaşi timp. Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport cu arme şi muniţii.


  Articolul 17

  (1) În vederea autorizării efectuării unui transfer de arme, titularul dreptului de deţinere a acestora trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială sunt păstrate armele o cerere în care se precizează datele de identificare a solicitantului, motivul transferului, locul unde urmează să fie transferate armele, data şi durata transferului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele şi muniţiile ce fac obiectul transferului, însoţită, după caz, de următoarele documente:
  a) în situaţia în care se solicită autorizarea transferului unui număr mai mare de 10 arme, o declaraţie scrisă referitoare la modalitatea prin care urmează să transporte armele, respectiv dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens, dacă se va transfera întreaga cantitate de arme în acelaşi timp;
  b) dovada asigurării condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, în cazul transferării armelor la un nou domiciliu sau la o nouă reşedinţă.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează prin eliberarea autorizaţiei de transfer al armelor, al cărei model este prezentat în anexa nr. 6, după cum urmează:
  a) în termen de cel mult o zi lucrătoare, timp în care, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), organul de poliţie competent verifică dacă armurierul care urmează să asigure transferul este autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport, iar în situaţia în care solicitantul declară că armele urmează să fie depuse la un armurier, se verifică dacă acesta există şi este autorizat;
  b) în termen de cel mult 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială urmează să fie transferate armele verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 6 alin. (6).
  (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (2) se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcţie de durata transferului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeaşi perioadă, la cerere, în cazuri justificate.
  (4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), organul de poliţie competent constată că nu se justifică autorizarea solicitată în condiţiile alin. (1), respinge cererea şi comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.


  Articolul 18

  (1) Titularul dreptului de deţinere a armelor sau colecţionarul de arme poate fi autorizat, la cerere, să folosească într-un poligon autorizat o armă dintre cele deţinute, respectiv arma din colecţie prevăzută la art. 29 alin. (4) din Lege, dacă aceasta are inspecţia tehnică efectuată în ultimii 5 ani.
  (2) În cererea prevăzută la alin. (1) se precizează datele de identificare a solicitantului, poligonul unde urmează să fie folosită arma, data şi perioada în care urmează să fie transportată şi folosită arma, traseul de deplasare şi, după caz, mijlocul de transport folosit.
  (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează în termen de o zi lucrătoare, prin eliberarea autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei, al cărei model este prezentat în anexa nr. 7, timp în care organul de poliţie competent verifică dacă poligonul unde urmează să fie folosită arma este autorizat în condiţiile legii.
  (4) Autorizaţia temporară de transport şi folosire a armei se acordă cu o valabilitate de 3 zile, care poate fi prelungită o singură dată, la cerere, pentru aceeaşi perioadă de timp.
  (5) În cazul depunerii unei noi cereri în condiţiile alin. (1) şi (2), aceasta se soluţionează în condiţiile alin. (3) numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data autorizaţiei anterioare.


  Articolul 19

  (1) Persoanele autorizate în condiţiile art. 17 şi 18 au obligaţia de a transporta armele până la locul de destinaţie numai introduse în huse, asigurate cu sisteme mecanice de blocare a trăgaciului.
  (2) În situaţia în care transportul armelor şi al muniţiilor se efectuează cu autoturismul, deţinătorul este obligat să asigure un spaţiu special amenajat în interiorul vehiculului, închis şi asigurat cu încuietoare, iar în cazul vehiculelor prevăzute din construcţie cu portbagaj, armele vor fi ţinute numai în acest compartiment.


  Secţiunea a 5-a Regimul armelor letale aflate în proprietatea unor persoane fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire


  Articolul 20

  Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori cărora acest drept le-a încetat temporar sau definitiv pot avea arme în proprietate numai în următoarele situaţii:
  a) au devenit proprietari în urma încheierii unei proceduri succesorale;
  b) erau proprietari la data suspendării ori încetării dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor, în condiţiile legii.


  Articolul 21

  (1) Armele aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 20 pot fi înstrăinate de acestea în condiţiile legii sau, după caz, pot fi păstrate numai la armurieri autorizaţi, cu excepţia cazului în care sunt luate în custodie de organele de poliţie.
  (2) Persoanele prevăzute la art. 20, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pot fi autorizate, la cerere, să deţină sau să poarte şi să folosească armele aflate în proprietate, în condiţiile prevăzute în secţiunea 1 a prezentului capitol, ori, după caz, le pot transforma în arme neletale, în condiţiile prevăzute la cap. IV secţiunea a 4-a, urmând a fi păstrate cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor secţiunii a 13-a a prezentului capitol.


  Secţiunea a 6-a Modul de acordare a atestatului de colecţionar


  Articolul 22

  (1) Persoanele fizice care doresc să deţină arme de colecţie pot solicita organului de poliţie competent acordarea atestatului de colecţionar, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 15 din Lege.
  (2) În vederea obţinerii atestatului de colecţionar, solicitantul trebuie să depună o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-h), precum şi de unul dintre următoarele documente, după caz, care să justifice scopul solicitării:
  a) dovada calităţii de moştenitor al unei arme letale;
  b) actul de donaţie din partea unei instituţii publice, a unui muzeu, a unei alte persoane juridice autorizate, precum şi din partea persoanelor fizice care deţin în mod legal arma ce urmează a fi donată;
  c) document emis de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, care atestă că arma ce urmează a fi procurată este o armă destinată a fi piesă de muzeu sau constituie o raritate ori are valoare artistică, ştiinţifică sau documentară;
  d) adeverinţă eliberată de o asociaţie de colecţionari, legal constituită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, faptul că acesta urmează să devină membru după procurarea armelor de colecţie;
  e) dovada faptului că solicitantul a fost titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale, iar acest drept nu a încetat din motive imputabile acestuia.
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în situaţia în care solicitantul este titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale, cererea poate fi însoţită doar de permisul de armă valabil.


  Articolul 23

  (1) Prevederile art. 6 referitoare la procedura soluţionării cererii, precum şi cele ale art. 5 alin. (5) şi ale art. 14 şi 15 privind condiţiile de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, respectiv modul de verificare a îndeplinirii acestora, se aplică în mod corespunzător şi solicitanţilor atestatului de colecţionar.
  (2) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, organul de poliţie competent eliberează solicitantului atestatul de colecţionar, precum şi, după caz, autorizaţia de procurare a armelor.
  (3) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a atestatului de colecţionar, organul de poliţie competent comunică în scris solicitantului, în termen de 30 de zile, motivul respingerii solicitării.


  Articolul 24

  (1) Atestatul de colecţionar conferă titularului, după caz, dreptul de deţinere în colecţie a armelor intrate în proprietatea acestuia prin moştenire sau donaţie, anterior obţinerii acestui drept, precum şi dreptul de procurare şi deţinere a armelor de colecţie, de vânătoare sau de tir.
  (2) Armele deţinute în colecţie nu pot fi folosite în nici o împrejurare, cu excepţia celor prevăzute la art. 29 alin. (4) din Lege.
  (3) Transferul temporar al armelor deţinute în colecţie, respectiv folosirea armei prevăzute la art. 29 alin. (4) din Lege, se poate face numai în condiţiile prevăzute la art. 17-19.


  Articolul 25

  Atestatul de colecţionar se vizează o dată cu permisul de armă în care sunt înscrise armele deţinute în colecţie.


  Secţiunea a 7-a Procedura de viză a permisului de armă


  Articolul 26

  (1) Titularii permiselor de armă tip A şi tip B au obligaţia de a se prezenta la viza permisului de armă în perioada stabilită de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în locurile indicate de inspectoratele de poliţie judeţene şi de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, având asupra lor: permisele de armă şi armele înscrise în acestea, actul de identitate al deţinătorului legal de arme, cartea de identitate a fiecărei arme, certificatul de inspecţie tehnică periodică a fiecărei arme, efectuată în ultimele 6 luni, documentul care atestă calitatea ce i-a conferit dreptul de a deţine sau, după caz, de a purta şi folosi arma respectivă, certificatul medical din care să rezulte că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru a deţine sau, după caz, a folosi armele şi muniţia, certificatul de cazier judiciar, precum şi alte documente solicitate de organul de poliţie.
  (2) Este scutită de prezentarea certificatului medical prevăzut la alin. (1) persoana care este dotată cu armă de serviciu letală şi poate face dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la starea de sănătate prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de angajator sau, în cazul sportivilor şi antrenorilor de tir ori biatlon, eliberate de clubul sportiv sau de federaţia sportivă naţională de specialitate din care fac parte, prin care se certifică faptul că solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical şi că a fost declarat apt să poarte şi să folosească arme letale.
  (3) Organul de poliţie competent refuză vizarea permisului de armă în următoarele cazuri:
  a) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 30, respectiv la art. 46 şi 47 din Lege;
  b) la solicitarea expresă a autorităţii competente, solicitantul nu face dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a armelor, cu excepţia armelor de colecţie care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condiţiile art. 29 alin. (4) din Lege sau, după caz, a armelor pentru care titularul are numai drept de deţinere şi care nu au fost folosite, în condiţiile legii, în poligoanele de tragere;
  c) la notificarea autorităţii competente, solicitantul nu a prezentat armele letale cu ţeavă ghintuită pentru efectuarea tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului martor în evidenţele operative ale poliţiei, cu excepţia armelor prevăzute la lit. b).
  ------------
  Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c) se va aplica viza pe permisul de armă numai după efectuarea operaţiunilor menţionate până la finalizarea acţiunii de viză.


  Articolul 27

  Persoanele care fac dovada cu documente autentice că în perioada stabilită pentru viza permisului de armă s-au aflat în imposibilitatea de a se prezenta la organul de poliţie competent, din motive obiective, beneficiază de acordarea ulterioară a vizei permisului de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data încetării motivelor respective.


  Secţiunea a 8-a Procedura autorizării schimbărilor în situaţia armei sau a titularului armei


  Articolul 28

  (1) Proprietarul unei arme letale poate solicita unui armurier autorizat efectuarea unor modificări de natură tehnică ale armei numai cu acordul organului de poliţie competent, precum şi cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.
  (2) Dovada acordului prevăzut la alin. (1) se eliberează, la cerere, fără alte formalităţi, cu excepţia celor prevăzute la art. 29 alin. (1), în cazul în care:
  a) prin modificarea adusă armei nu se schimbă caracteristicile tehnice ale acesteia sau destinaţia acesteia, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa la Lege; sau
  b) prin modificarea adusă arma letală se transformă în armă neletală;
  c) există avizul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, din care să rezulte că, după modificările care vor fi aduse armei, aceasta va îndeplini din punct de vedere tehnic normele de omologare corespunzătoare tipului şi destinaţiei unei arme a cărei deţinere sau port şi folosire sunt permise pentru persoanele fizice.
  (3) În cazul în care prin modificările aduse armei se schimbă destinaţia acesteia ori categoria din care face parte potrivit clasificării prevăzute în anexa la Lege sau modificările sunt de natură să determine schimbarea regimului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei, dovada acordului prevăzut la alin. (1) se eliberează numai după prezentarea avizului prevăzut la alin. (2) lit. c) şi îndeplinirea în prealabil a procedurii corespunzătoare de autorizare a titularului pentru deţinerea sau, după caz, portul şi folosirea acesteia în scopul corespunzător destinaţiei sau categoriei din care face parte arma, în condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6.


  Articolul 29

  (1) În vederea obţinerii acordului prevăzut la art. 28 alin. (1), solicitantul trebuie să depună la organul de poliţie competent în a cărui evidenţă este înscrisă arma o cerere în care să menţioneze datele de identificare a armei, modificările care urmează să fie efectuate, precum şi motivul care determină aceste modificări.
  (2) Cu ocazia depunerii cererii prevăzute la alin. (1) solicitantul trebuie să prezinte actul de identitate, permisul de armă şi cartea de identitate a armei, în copie şi în original.
  (3) În situaţia prevăzută la art. 28 alin. (3), cererea se depune o dată cu cea privind autorizarea în condiţiile art. 5.
  (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător şi proprietarului unei arme care nu este titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei pentru care solicită acordul în vederea modificării.


  Articolul 30

  (1) Termenul de soluţionare a cererii depuse în condiţiile art. 29 se stabileşte după cum urmează:
  a) cel mult 3 zile de la data depunerii, în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (2);
  b) termenul prevăzut la art. 6, în cazul în care cererea este depusă concomitent cu cea de autorizare.
  (2) În termenele prevăzute la alin. (1) organul de poliţie competent efectuează următoarele verificări:
  a) în situaţia prevăzută la art. 28 alin. (2), în cazul în care prin modificările aduse armei se schimbă categoria din care aceasta face parte, verifică dacă se respectă numărul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deţine sau purta şi folosi;
  b) în situaţia prevăzută la art. 28 alin. (3), verificările sunt cele care condiţionează autorizarea deţinerii sau, după caz, portului şi folosirii unei arme de tipul, categoria şi destinaţia corespunzătoare armei după modificare.
  (3) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), nu rezultă impedimente, organul de poliţie eliberează solicitantului dovada acordului pentru modificarea armei, iar în caz contrar, comunică în scris motivele care stau la baza refuzului de a elibera dovada respectivă.


  Articolul 31

  (1) După efectuarea modificării de către un armurier autorizat, titularul este obligat ca în termen de 10 zile să se prezinte, la organul de poliţie care i-a eliberat dovada acordului, cu arma, precum şi cu următoarele documente:
  a) factura fiscală, precum şi, după caz, un alt document autentic eliberat de armurier, care să certifice modificările care au fost aduse armei;
  b) certificatul de omologare sau, după caz, de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, în situaţia în care prin modificările aduse armei s-a schimbat calibrul, felul, tipul acesteia sau categoria din care face parte, potrivit anexei la Lege;
  c) cartea de identitate a armei.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) arma poate fi supusă tragerii experimentale, în condiţiile secţiunii a 3-a a cap. IV.
  (3) Pe baza documentelor prezentate de solicitant, precum şi după efectuarea tragerii experimentale, atunci când este cazul, organul de poliţie competent preschimbă cartea de identitate a armei în cauză, dacă i-a fost modificată cel puţin una dintre caracteristicile înscrise în acest document, respectiv efectuează menţiunile corespunzătoare în permisul de armă.


  Articolul 32

  Schimbarea destinaţiei armei fără efectuarea vreunei modificări tehnice a acesteia poate fi permisă de organul de poliţie competent, la cererea proprietarului, numai în condiţiile autorizării solicitantului pentru deţinere sau, după caz, port şi folosire a armei în scopul corespunzător noii destinaţii, în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6.


  Articolul 33

  (1) Posesorul permisului de deţinere a armei de tip A care doreşte să poarte şi să folosească arma letală înscrisă în permis poate solicita organului de poliţie competent eliberarea permisului de port şi folosire tip B şi înscrierea armei şi muniţiei aferente în documentul menţionat, cu obligaţia de a prezenta documentul care atestă calitatea ce îi conferă dreptul de a purta şi folosi arma letală solicitată.
  (2) Posesorul permisului de port şi folosire a armei de tip B care doreşte să deţină arma letală înscrisă în permis, renunţând la dreptul de port şi folosire, trebuie să solicite organului de poliţie competent eliberarea permisului de deţinere a armei de tip A şi înscrierea armei în acest document.


  Secţiunea a 9-a Procedura privind suspendarea şi anularea dreptului de deţinere, respectiv a dreptului de port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale


  Articolul 34

  (1) În situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), b), d), f), h) şi i), la art. 47 alin. (1) lit. b), c), f), g) şi i), precum şi alin. (2) din Lege, organul de poliţie competent va dispune măsura anulării autorizării deţinerii şi retragerea permisului de armă. Măsura se comunică persoanei în cauză printr-o dispoziţie scrisă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.
  (2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, deţinătorul este obligat să prezinte la organul de poliţie competent permisul de deţinere sau, după caz, cel de port şi folosire, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării armei sau a depunerii armei pentru înstrăinare la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care arma este luată în custodie de poliţie.


  Articolul 35

  (1) În situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (2) şi la art. 46 alin. (1) din Lege, organul de poliţie competent comunică în scris titularului dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armei măsura suspendării acestui drept, punându-i în vedere obligaţia de a depune arma la un armurier şi de a prezenta o dovadă în acest sens, în termen de 10 zile de la comunicare, cu excepţia situaţiei în care arma este luată în custodie de poliţie.
  (2) Pe perioada suspendării dreptului de deţinere sau de port şi folosire, permisul de armă se păstrează de către organul de poliţie competent, care îl va restitui titularului la încetarea motivelor care au determinat măsura suspendării.


  Secţiunea a 10-a Autorizarea călătoriilor în străinătate cu arme şi muniţii letale


  Articolul 36

  (1) Cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, care deţine în condiţiile legii arme letale şi doreşte să călătorească în străinătate cu acestea, trebuie să solicite în prealabil eliberarea de către organul de poliţie competent a autorizaţiei de scoatere temporară din ţară, al cărei model este prezentat în anexa nr. 10, în baza căreia organele poliţiei de frontieră permit scoaterea armelor de pe teritoriul României.
  (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se eliberează dacă solicitantul urmează să se deplaseze în străinătate, după caz, la vânătoare sau la un concurs de tir.


  Articolul 37

  (1) În vederea eliberării autorizaţiei prevăzute la art. 36 alin. (1), persoana interesată trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de documentul de călătorie în străinătate, permisul de armă, cartea de identitate a armei, dovada faptului că i se permite intrarea cu arma respectivă în statul de destinaţie şi în statele care urmează să fie tranzitate, precum şi de următoarele documente, după caz, în funcţie de scopul deplasării:
  a) permis de vânătoare sau carnet de membru vânător, precum şi invitaţie autentificată din partea unei organizaţii de vânătoare sau a altei persoane din statul de destinaţie, însoţită de traducerea legalizată în limba română;
  b) legitimaţie de sportiv sau de antrenor de tir ori biatlon, precum şi o invitaţie la un concurs oficial de tir, organizat în statul de destinaţie, ori o invitaţie din partea unui club sportiv de tir sau biatlon din acel stat, în formă autentică, însoţită de traducerea legalizată în limba română.
  (2) Dovada faptului că persoanei i se permite intrarea pe teritoriul unui stat străin cu arma pentru care se solicită autorizarea scoaterii temporare din România se face cu documente oficiale emise de reprezentanţa diplomatică sau de oficiul consular al statului respectiv ori cu viza de intrare în care să fie menţionată arma respectivă.
  (3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate la alin. (1) şi (2), organul de poliţie competent eliberează, în termen de 5 zile de la depunerea cererii, autorizaţia de scoatere temporară din ţară, în care sunt înregistrate armele şi/sau, după caz, muniţia.
  (4) Termenul de valabilitate a autorizaţiei prevăzute la art. 36 alin. (1) reprezintă perioada pentru care se autorizează scoaterea temporară a armelor de pe teritoriul României şi se stabileşte în funcţie de perioada de valabilitate a vizei de intrare ori a dreptului de şedere în statul respectiv, precum şi, după caz, de datele cuprinse în documentele menţionate la alin. (1) lit. a) şi b).


  Articolul 38

  În baza autorizaţiei prevăzute la art. 36 alin. (1), organele poliţiei de frontieră permit trecerea frontierei de stat a României cu armele şi muniţia aferentă, făcând menţiune despre acestea în documentul de trecere a frontierei, atât la ieşire, cât şi la intrarea în ţară.


  Articolul 39

  În situaţia prevăzută la art. 48 alin. (4) din Lege, organul de poliţie competent sesizat în legătură cu pierderea sau cu furtul armei în străinătate va face menţiunea în evidenţe, fără a radia arma din permisul de armă al titularului, până la recuperarea acesteia.


  Secţiunea a 11-a Introducerea temporară în România a armelor letale şi a muniţiilor de către străinii cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate


  Articolul 40

  (1) Străinul cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate, care călătoreşte temporar în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, poate introduce în ţară arme letale dacă face dovada, în punctul de trecere a frontierei, a deţinerii legale a armelor în statul de unde provine, precum şi a faptului că acestea îndeplinesc condiţiile impuse de normele de omologare prevăzute de legislaţia română.
  (2) Persoana fizică sau juridică care formulează invitaţia de participare pentru unul dintre scopurile prevăzute la alin. (1) trebuie să informeze persoana invitată în condiţiile alin. (1) cu privire la punctele de trecere a frontierei prin care poate introduce arma în ţară, precum şi cu privire la faptul că este obligată ca la intrarea în România să facă dovada deţinerii legale a armelor şi muniţiilor şi a îndeplinirii condiţiilor impuse de normele de omologare prevăzute de legislaţia română.
  (3) Persoana care face invitaţia pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a notifica şi de a înainta o copie a invitaţiei Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră înainte de sosirea invitatului. Invitaţia va cuprinde: datele de identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de muniţie introdusă, locul şi perioada în care se va desfăşura activitatea pe teritoriul României.


  Articolul 41

  Introducerea armelor letale pe teritoriul României în condiţiile art. 40 alin. (1) este permisă prin orice punct de trecere a frontierei de stat în care îşi desfăşoară activitatea un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor.


  Articolul 42

  (1) Dovada deţinerii legale a armei de către persoana prevăzută la art. 40 alin. (1) se face prin una dintre următoarele modalităţi:
  a) arma este înscrisă în documentul de călătorie de către autorităţile statului de unde provine;
  b) un document oficial, emis de autorităţile statului de unde provine persoana, atestă dreptul acesteia de a deţine arma prezentată la intrarea în ţară.
  (2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de omologare a armei introduse pe teritoriul României se efectuează în punctul de frontieră de către un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor şi se atestă prin înscrierea menţiunilor corespunzătoare în avizul de introducere a armei în ţară, eliberat de organele poliţiei de frontieră.
  (3) Verificarea respectării unuia dintre scopurile prevăzute la art. 40 alin. (1), pentru care se solicită autorizarea introducerii armei pe teritoriul României, se efectuează de către organele poliţiei de frontieră pe baza unuia dintre următoarele documente prezentate de deţinătorul armei, după caz:
  a) invitaţia nominală de participare la o vânătoare organizată, din partea unei organizaţii de vânătoare legal constituite, în cazul introducerii unei arme de vânătoare;
  b) invitaţia nominală de participare la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau de un club de tir sportiv afiliat la Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, în cazul unei arme de tir.
  (4) Avizul prevăzut la alin. (2) se eliberează dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de prezentul articol cu privire la introducerea armelor în ţară pentru scopurile prevăzute la art. 40 alin. (1) şi cuprinde următoarele menţiuni:
  a) datele de identitate ale deţinătorului armei;
  b) datele de identificare a armei, astfel cum sunt acestea înscrise în documentele prevăzute la alin. (1);
  c) data şi punctul de trecere a frontierei de stat prin care arma a fost introdusă pe teritoriul României;
  d) menţiunile reprezentantului Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, prin care se atestă faptul că arma îndeplineşte condiţiile de omologare, în funcţie de categoria şi de destinaţia acesteia.
  (5) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de introducere a armei pe teritoriul României, aceasta se depune de către deţinător la organul poliţiei de frontieră, urmând să fie restituită persoanei în cauză, în condiţiile legii.
  (6) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră are obligaţia de a informa organul de poliţie competent cu privire la datele de identificare a armelor şi a persoanei care a intrat pe teritoriul României cu acestea, în condiţiile art. 40, cu privire la cantitatea de muniţie introdusă în ţară, precum şi cu privire la motivul introducerii, locul şi perioada în care se va desfăşura una dintre activităţile prevăzute la art. 40 alin. (1), potrivit datelor cuprinse în documentul prevăzut la alin. (3), prezentat de persoana în cauză.
  (7) Organul de poliţie competent, informat cu privire la datele menţionate la alin. (4), are obligaţia de a verifica, cu sprijinul celorlalte structuri de poliţie teritoriale, dacă persoana străină în cauză respectă scopul pentru care a fost avizată să introducă armele şi muniţiile în ţară.


  Articolul 43

  (1) Persoana din România care a formulat invitaţia în condiţiile prevăzute la art. 40 alin. (2) are obligaţia de a asigura condiţiile de păstrare şi securitate a armei aparţinând persoanei invitate, pe toată perioada şederii acesteia în ţară.
  (2) Deţinătorul armei introduse în România în condiţiile prezentei secţiuni nu are dreptul să o folosească decât, după caz, în cadrul vânătorii sau al concursului de tir la care participă potrivit invitaţiei.


  Articolul 44

  (1) În cazul în care persoana intrată pe teritoriul României în condiţiile art. 40 alin. (1) doreşte ca, pe timpul cât se află în ţară, să înstrăineze una dintre armele introduse, trebuie să solicite în prealabil eliberarea avizului de înstrăinare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 11, precum şi a cărţii de identitate a armei de către organul de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă se află armurierul prin intermediul căruia se va efectua operaţiunea.
  (2) Pe baza avizului de înstrăinare, deţinătorul poate înstrăina arma împreună cu cartea de identitate numai după efectuarea în prealabil a formalităţilor vamale prevăzute de lege.
  (3) Persoana care a înstrăinat arma pe teritoriul României va prezenta, la ieşirea din ţară, organului poliţiei de frontieră originalul avizului de înstrăinare şi al documentului care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii.
  (4) În cazul în care, la ieşirea de pe teritoriul României, persoana nu prezintă arma cu care a intrat, precum şi documentele prevăzute la alin. (3) ori, după caz, dovada eliberată de poliţie în cazul în care aceasta a fost pierdută, furată sau reţinută de autorităţile competente, în condiţiile legii, organul poliţiei de frontieră va aplica măsurile legale, împreună cu organele vamale.


  Secţiunea a 12-a Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiilor de către străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere


  Articolul 45

  (1) Străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere, care doresc să procure, pe timpul şederii în România, arme de vânătoare, de tir sau de colecţie, în vederea scoaterii lor din ţară, trebuie să solicite în prealabil organului de poliţie în a cărui rază de competenţă se află armurierul care intermediază sau, după caz, de la care se procură arma eliberarea autorizaţiei temporare de procurare a armei, al cărei model este prezentat în anexa nr. 12.
  (2) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să prezinte organului de poliţie competent o cerere însoţită de copia documentului de trecere a frontierei, precum şi de un document oficial emis de autoritatea din ţara de domiciliu, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de deţinere a tipului respectiv de armă ori de muniţie, tradus în limba română şi certificat sau, după caz, eliberat de reprezentanţa diplomatică ori de oficiul consular al statului în care urmează să transporte arma.
  (3) În baza cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (2), organul de poliţie competent eliberează autorizaţia temporară de procurare a armei sau a muniţiei, care are o valabilitate de 3 zile.


  Articolul 46

  (1) După procurarea armei deţinătorul are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare, să se prezinte la organul de poliţie competent teritorial care i-a eliberat autorizaţia, acesta procedând la sigilarea armei, eliberarea autorizaţiei de scoatere definitivă a armei de pe teritoriul României, al cărei model este prezentat în anexa nr. 13, şi reţinerea cărţii de identitate a armei.
  (2) În cazul în care persoana urmează să scoată personal de pe teritoriul României arma procurată în condiţiile prezentei secţiuni, trebuie să o prezinte organelor poliţiei de frontieră, împreună cu autorizaţia de scoatere definitivă, la ieşirea de pe teritoriul României.
  (3) În cazul în care persoana prevăzută la art. 45 alin. (1) solicită cumpărarea a două sau mai multe arme, armurierul procedează la sigilarea acestora şi expedierea la domiciliul din străinătate al cumpărătorului, prin intermediul unui armurier autorizat să efectueze operaţiuni de transport internaţional cu arme şi muniţii.
  (4) În situaţia în care persoana a procurat o singură armă şi nu doreşte să o scoată personal din ţară, poate solicita armurierului expedierea acesteia în condiţiile alin. (3).


  Secţiunea a 13-a Regimul procurării, deţinerii şi înstrăinării armelor neletale


  Articolul 47

  Cetăţeanul român sau străinul cu şedere legală în România, care a împlinit vârsta de 18 ani şi doreşte să procure arme neletale în scopul portului şi folosirii, de la un armurier autorizat de pe teritoriul României, trebuie:
  a) să solicite autorizarea procurării armelor neletale supuse autorizării, prevăzute la categoria E din anexa la Lege; sau
  b) să notifice în prealabil organul de poliţie competent teritorial, în cazul armelor neletale supuse notificării, prevăzute la categoria F din anexa la Lege.
  ------------
  Art. 47 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 48

  (1) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, solicitanţii vor depune la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi au reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e), g) şi h).
  (2) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, de către persoana care este titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pentru arme neletale din această categorie sau pentru arme letale, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, şi de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi h).
  (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana care este dotată cu armă letală de serviciu poate face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. c) din Lege, prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de angajator, prin care se certifică faptul că solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical şi psihologic, respectiv că a fost declarat apt să poarte şi să folosească arme letale.
  (4) Cererea formulată în condiţiile alin. (1) şi (2), al cărei model este prezentat în anexa nr. 1, se soluţionează de către autoritatea competentă teritorial, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.
  (5) În cazul în care, din analiza dosarului şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Lege, autoritatea competentă eliberează câte o autorizaţie de procurare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru fiecare armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.
  ------------
  Art. 48 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 48^1

  (1) Autorizaţia de procurare a armelor neletale supuse autorizării se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile şi poate fi prelungită o singură dată de către autoritatea care a emis-o pentru o nouă perioadă de 90 de zile.
  (2) Titularul autorizaţiei de procurare a armelor neletale supuse autorizării poate procura de la orice armurier legal constituit din ţară ori din străinătate o armă din categoria celor pentru care a fost autorizat în termenul de valabilitate al documentului şi, în cazul armelor prevăzute la poziţia nr. 24 din anexa la Lege, cel mult 100 de bucăţi de muniţie aferentă fiecărei arme pentru care a fost autorizat.
  (3) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, o armă neletală supusă autorizării are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării sau, după caz, de la data încheierii formalităţilor vamale, să se prezinte la autoritatea care a emis autorizaţia, în vederea eliberării permisului de armă sau înscrierii armei în acest document, având asupra sa arma, precum şi un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d).
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), organele autorităţii competente procedează potrivit art. 12 alin. (2)-(4).
  ------------
  Art. 48^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 48^2

  (1) Notificarea în vederea procurării armelor neletale supuse notificării se depune în formă scrisă şi trebuie să fie însoţită de actul de identitate, în original sau în copie, care să ateste vârsta solicitantului, precum şi, după caz, şederea legală pe teritoriul României.
  (2) Suplimentar, în vederea procurării armelor neletale supuse notificării, prevăzute la poziţia nr. 26 din anexa la Lege, notificarea trebuie însoţită şi de certificatul de cazier judiciar al solicitantului.
  (3) În baza notificării depuse în condiţiile alin. (1) şi, după caz, alin. (2), organul de poliţie competent eliberează, în termen de 3 zile lucrătoare, dovada notificării, al cărei model este prezentat în anexa nr. 14, a cărei valabilitate este de 30 de zile, sau comunică în scris solicitantului motivele pentru care nu i-a fost eliberată dovada notificării.
  ------------
  Art. 48^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 48^3

  (1) În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armă neletală supusă notificării de la orice armurier autorizat şi are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la procurare, să se prezinte la organul de poliţie care a acordat dovada notificării, în vederea eliberării certificatului de deţinător, al cărui model este prezentat în anexa nr. 15, sau, după caz, a înscrierii armei procurate în acest document, în cazul în care persoana este deja deţinătoare, în condiţiile legii, a unei arme neletale.
  (2) Eliberarea sau, după caz, înscrierea menţiunilor corespunzătoare în certificatul de deţinător se efectuează de organul de poliţie competent, numai pe baza prezentării de către solicitant a armei, a documentului care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condiţiile legii şi, după caz, a certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, eliberate de autoritatea competentă.
  ------------
  Art. 48^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 48^4

  (1) Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să folosească arme neletale supuse notificării au obligaţia ca în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei să se prezinte la organul de poliţie competent, în vederea anulării menţiunilor sau, după caz, retragerii certificatului de deţinător, prezentând în acest sens documentul care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii.
  (2) Prevederile art. 13 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte persoanele care au înstrăinat arme neletale supuse autorizării.
  ------------
  Art. 48^4 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 49

  (1) În cazul în care persoana prevăzută la art. 47 alin. (1) doreşte să scoată definitiv de pe teritoriul României o armă neletală procurată în condiţiile legii, aceasta trebuie să solicite în prealabil organului de poliţie în a cărui evidenţă se află arma eliberarea avizului de scoatere definitivă din România a armei şi muniţiei neletale, al cărui model este prezentat în anexa nr. 16.
  (2) Cererea pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  a) certificatul de deţinător, permisul de armă sau documentul care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condiţiile legii, în cazul în care solicitarea se face înainte sau concomitent cu obţinerea certificatului de deţinător ori a permisului de armă;
  b) documentul de călătorie valabil;
  c) documente oficiale emise de autorităţile statului în care persoana urmează să se deplaseze cu arma, care să ateste faptul că i se permite intrarea în acel stat cu arma respectivă.
  ------------
  Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), organul de poliţie eliberează, în termen de o zi lucrătoare, avizul prevăzut la alin. (1), pentru fiecare armă.
  (4) Cu ocazia eliberării avizului prevăzut la alin. (1), organul de poliţie competent anulează din documentul de deţinere menţiunile privind arma care urmează să fie scoasă definitiv de pe teritoriul României sau, după caz, retrage documentul în cazul în care sunt anulate menţiunile privind toate armele deţinute de titular.
  ------------
  Alin. (4) al art. 49 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (5) Ieşirea de pe teritoriul României cu armele neletale procurate în condiţiile alin. (1)-(3) este permisă numai în condiţiile prezentării de către deţinător, cu ocazia controlului efectuat de organele poliţiei de frontieră, a avizului de scoatere definitivă a armei din România.


  Articolul 49^1

  Străinii titulari ai dreptului de scurtă şedere pot procura, pe timpul şederii în România, arme de autoapărare, de tir sau de colecţie, precum şi muniţia aferentă, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 45 şi 46.
  ------------
  Art. 49^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Secţiunea a 13^1-a Procedura de viză a permisului de armă şi procedura privind suspendarea şi anularea dreptului de deţinere, respectiv a dreptului de port şi folosire a armelor şi muniţiilor neletale

  ------------
  Secţiunea a 13^1-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

  Articolul 49^2

  (1) Prevederile art. 26 alin. (1) şi (2) şi ale art. 27 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte vizarea permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării.
  (2) Organul de poliţie competent refuză vizarea permisului de armă în cazurile prevăzute la art. 58^2 şi 58^3 din Lege.
  ------------
  Art. 49^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 49^3

  În situaţiile prevăzute la art. 58^2 alin. (1) lit. a), b), d), f) şi h) şi la art. 58^3 alin. (2) lit. a) şi e) din Lege sau, după caz, la art. 58^2 alin. (2) şi la art. 58^3 alin. (1) din Lege, organul de poliţie competent şi deţinătorul armei vor proceda potrivit art. 34 sau, după caz, art. 35.
  ------------
  Art. 49^3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Secţiunea a 14-a Introducerea armelor şi muniţiilor neletale pe teritoriul României de către străini


  Articolul 49^4

  (1) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale supuse autorizării este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul dreptului de port şi folosire a armelor face dovada deţinerii legale a acestora, respectiv că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliat la Federaţia Română de Tir Sportiv ori Federaţia Română de Schi şi Biatlon sau, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român.
  (2) Persoana care face invitaţia pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (1) are obligaţia de a notifica şi de a înainta o copie a invitaţiei Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră înainte de sosirea invitatului. Invitaţia va cuprinde: datele de identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de muniţie introdusă, locul şi perioada în care se va desfăşura activitatea pe teritoriul României.
  (3) Prevederile art. 41 şi ale art. 42 alin. (2) se aplică în mod corespunzător în cazul introducerii pe teritoriul României a armelor neletale supuse notificării.
  ------------
  Art. 49^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 50

  (1) Străinul care doreşte să călătorească în România cu arme neletale supuse notificării, inclusiv cu muniţia aferentă, trebuie să solicite în prealabil, la reprezentanţa diplomatică sau la oficiul consular al României din statul în care se află, obţinerea avizului pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României, al cărui model este prezentat în anexa nr. 17, care se eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.
  (2) Cererea prin care se solicită obţinerea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  a) documentul de trecere a frontierei valabil, în copie şi în original;
  b) un document autentic prin care să se facă dovada deţinerii legale a armei pe teritoriul statului respectiv, dacă acest lucru este posibil;
  c) documentaţia tehnică a armei pe care solicitantul doreşte să o introducă pe teritoriul României;
  d) declaraţia scrisă în limba română sau însoţită de traducerea legalizată în limba română, privind necesitatea introducerii armei pe teritoriul României şi perioada de timp în care se află pe teritoriul României.
  (3) Reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular verifică dacă este îndeplinită condiţia privind deţinerea legală a armei şi face menţiune în acest sens în cererea care se transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române, însoţită de documentele prevăzute la alin. (2) lit. d), respectiv de copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi c).
  ------------
  Art. 50 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 51

  (1) Pe baza documentelor primite potrivit art. 50 alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi, în cazul în care nu au rezultat impedimente cu privire la introducerea armei în România, transmite reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular avizul prevăzut la art. 50 alin. (1). În caz contrar, se comunică motivele care au stat la baza neacordării avizului.
  (2) Avizul de introducere a armelor neletale supuse notificării pe teritoriul României se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile, fără posibilitatea prelungirii acesteia.
  (3) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale supuse notificării, de către persoanele prevăzute la art. 50 alin. (1), se permite de către organele poliţiei de frontieră numai în condiţiile prezentării avizului pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României.
  ------------
  Art. 51 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

  ------------
  Art. 52 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

  Articolul 53

  În cazul în care armele neletale introduse în condiţiile prezentei secţiuni sunt pierdute, furate sau distruse pe teritoriul României, titularul are obligaţia să anunţe, în termen de 24 de ore, organul de poliţie în a cărui rază de competenţă s-a produs evenimentul, acesta eliberându-i o dovadă care va fi prezentată organelor poliţiei de frontieră la ieşirea din ţară.


  Secţiunea a 15-a Dispoziţii comune


  Articolul 54

  Prevederile secţiunilor a 11-a, a 12-a şi a 14-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate.


  Articolul 55

  (1) În cazul în care proprietarul unor arme a decedat ori a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu acesta sunt obligate să anunţe cel mai apropiat organ de poliţie şi să depună armele aflate la domiciliul ori la reşedinţa acestuia la cel mai apropiat armurier autorizat, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.
  (2) Primirea armelor de către armurier în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face numai pe baza prezentării de către deponent a dovezii eliberate de organul de poliţie care a fost anunţat cu privire la situaţia armei al cărei proprietar a decedat ori a fost declarat dispărut.
  (3) În cazul în care nu este posibilă depunerea în termenul prevăzut la alin. (1) a armelor la un armurier autorizat, acestea pot fi păstrate de organul de poliţie sesizat în legătură cu decesul sau cu dispariţia proprietarului, până la încheierea procedurii succesorale.
  (4) În cazul în care, la închiderea procedurii succesorale, moştenitorul care a devenit proprietar al armei doreşte să între în posesia acesteia, este necesar ca, pentru a o ridica de la armurier, să fie autorizat în condiţiile secţiunii 1 - în cazul armelor letale -, respectiv să fie autorizat ori să notifice organul de poliţie competent în condiţiile secţiunii a 13-a - în cazul armelor neletale.
  ------------
  Alin. (4) al art. 55 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (5) Persoana care a moştenit o armă letală, dar care nu îndeplineşte condiţiile pentru deţinere sau port şi folosire o poate înstrăina, în condiţiile legii, o poate păstra în continuare la un armurier autorizat ori poate opta pentru transformarea acesteia într-o armă neletală, în condiţiile secţiunii a 4-a a cap. IV.
  (6) În cazul în care persoanele care au devenit proprietare ale unor arme în condiţiile prezentei secţiuni sunt minore, armele respective pot fi păstrate la un armurier autorizat, până la majorat, când pot proceda potrivit prevederilor alin. (4).
  (7) În situaţia în care nu poate fi identificat moştenitorul armei al cărei proprietar a decedat sau a fost declarat dispărut, organele de poliţie procedează potrivit legii care reglementează regimul bunurilor fără stăpân.


  Capitolul III Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor de către persoanele juridice


  Secţiunea 1 Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, după caz, a folosi arme letale şi muniţii

  Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, după caz, a folosi arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniţiile corespunzătoare
  ------------
  Titlul Secţiunii 1 din Cap. III a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

  Articolul 56

  (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (3) şi (4) din Lege, care doresc să deţină şi, după caz, să folosească arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniţiile corespunzătoare, dacă acest fapt se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite organului de poliţie competent potrivit Legii autorizarea deţinerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării şi a muniţiilor corespunzătoare.
  (2) În vederea autorizării corespunzătoare, persoana juridică interesată trebuie să depună o cerere la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul, împreună cu următoarele documente, în original şi în copie:
  a) certificatul de înregistrare fiscală;
  b) actul constitutiv din care să rezulte faptul că, potrivit obiectului de activitate, urmează să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii;
  c) certificatul de omologare şi dovada deţinerii legale, la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii, a spaţiului de depozitare a armelor şi a muniţiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securităţii acestora avizate în condiţiile Legii nr. 333/2003
  , cu modificările şi completările ulterioare;
  d) avizul inspectoratului teritorial de muncă, pentru depozitele destinate păstrării muniţiei;
  e) contractele de muncă şi fişele posturilor persoanelor angajate ca armurieri, cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor, precum şi ale persoanelor care urmează să fie dotate cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu;
  f) certificate de cazier judiciar pentru toţi conducătorii, asociaţii, administratorii şi celelalte persoane care urmează să desfăşoare activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii;
  g) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, după caz, prin certificate de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, certificat medical şi fişă de examinare psihologică, pentru persoanele fizice care vor desfăşura activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii, cu excepţia celor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f);
  h) în cazul unei societăţi specializate de pază, contractul de prestări de servicii încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003
  , cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte faptul că urmează să desfăşoare una dintre activităţile prevăzute la art. 79 alin. (2) din Lege, care necesită folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi plan de pază aprobat de structura de ordine publică din cadrul organului de poliţie competent teritorial, anexat la fiecare contract de prestări de servicii pentru pază şi protecţie, în care este menţionat în mod obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază înarmată;
  i) în cazul persoanelor juridice care deţin poligoane de tragere în condiţiile art. 85 din Lege, planul de dotare cu arme şi muniţii, întocmit în condiţiile legii;
  j) dovada achitării tarifului prevăzut de lege pentru prestarea serviciului solicitat;
  k) împuternicire de reprezentare din partea persoanei juridice în cauză cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia.
  ------------
  Art. 56 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 57

  (1) Cererea formulată în condiţiile prevăzute la art. 56 se soluţionează de către autoritatea competentă teritorial, în termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.
  (2) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor de autorizare, pe baza documentelor depuse de solicitant, precum şi verificările prevăzute la art. 69 alin. (7) din Lege.
  (3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliţie competente apreciază că sunt necesare documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.
  (4) În situaţia în care se constată că nu există impedimente pentru autorizare, organul de poliţie competent poate efectua verificări la sediul sau la punctul de lucru al solicitantului pentru a se constata dacă sunt îndeplinite condiţiile de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, prevăzute la art. 69, numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.
  (5) Termenul de 45 de zile, prevăzut la alin. (1), se suspendă, în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente sau informaţii suplimentare sau, după caz, i s-a solicitat acordul cu privire la efectuarea verificării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, până la data la care aceasta dă curs solicitării.


  Articolul 58

  (1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 56 alin. (2), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Lege, autoritatea competentă eliberează autorizaţia de procurare a armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiei corespunzătoare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 18, numai pentru acele arme şi muniţii care necesită deţinerea şi, după caz, folosirea pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniilor incluse în obiectul de activitate al persoanei juridice solicitante.
  ------------
  Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2) În cazul în care organul de poliţie competent refuză autorizarea procurării tuturor armelor menţionate în cerere, este obligat să comunice în scris solicitantului motivele care au stat la baza acestui refuz.
  (3) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunică documentele sau informaţiile prevăzute la art. 57 alin. (3) ori de a permite organelor de poliţie efectuarea verificărilor prevăzute la art. 57 alin. (4) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare, numai dacă au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentele norme metodologice sau, după caz, a condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor.
  (4) Decizia autorităţii competente, prevăzută la alin. (1), poate fi contestată de către solicitant în condiţiile Legii nr. 554/2004.


  Articolul 59

  (1) După procurarea armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării şi a muniţiei pentru care a primit autorizaţie în condiţiile art. 58 alin. (1), reprezentantul persoanei juridice are obligaţia să se prezinte, în termen de 10 zile, la organul de poliţie competent, cu acestea, împreună cu documentul original care atestă procurarea acestora în condiţiile legii, cărţile de identitate ale armelor, atunci când acestea au fost procurate din România, precum şi cu autorizaţia de procurare completată în mod corespunzător pe verso de armurierul de la care le-a procurat, în vederea eliberării autorizaţiei de deţinere, al cărei model este prezentat în anexa nr. 19, sau, după caz, a autorizaţiei de folosire, al cărei model este prezentat în anexa nr. 20.
  ------------
  Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care numărul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridică are obligaţia să le depoziteze în spaţiile amenajate în acest scop, pe care le deţine, şi să informeze organul de poliţie competent în legătură cu procurarea acestora şi locul de depozitare.
  (3) Organul de poliţie sesizat în condiţiile alin. (1) şi (2) verifică autenticitatea menţiunilor armurierilor, înscrise pe versoul autorizaţiei de procurare, precum şi corespondenţa dintre numărul, categoria, tipul, caracteristicile şi destinaţia armelor pentru care s-a acordat autorizaţia, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurării şi cu cele existente la solicitant. În situaţia prevăzută la alin. (2), această verificare se efectuează la locul de depozitare a armelor şi muniţiilor.
  (4) Pe baza verificărilor prevăzute la alin. (3) şi după efectuarea, atunci când este cazul, a tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 3-a a cap. IV, organul de poliţie competent eliberează, după caz, cărţile de identitate ale armelor, precum şi autorizaţia de folosire, în cazul persoanelor juridice care deţin poligoane de tragere în condiţiile art. 85 din Lege şi al societăţilor specializate de pază, respectiv autorizaţia de folosire, în cazul celorlalte persoane juridice.


  Articolul 60

  (1) Persoanele juridice care deţin poligoane de tragere în condiţiile art. 85 din Lege şi societăţile specializate de pază sunt obligate ca, în termen de 10 zile de la data încetării valabilităţii autorizaţiei de folosire a armelor letale, să înstrăineze armele respective şi să prezinte organului de poliţie competent dovada înstrăinării acestora.
  (2) Persoanele juridice autorizate să deţină arme letale au obligaţia ca, în cazul în care le înstrăinează, să se prezinte la organul de poliţie competent în vederea radierii acestora din autorizaţia de deţinere.
  (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor juridice care au şi calitatea de armurier autorizat să comercializeze arme şi muniţii letale, dacă armele folosite sunt dintre cele aflate în proprietatea acestora, destinate pentru închiriere în condiţiile legii.
  (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), organul de poliţie competent va verifica efectuarea menţiunilor corespunzătoare în evidenţele persoanei juridice, concomitent cu radierea armelor din autorizaţie.


  Articolul 61

  (1) Persoana juridică autorizată în condiţiile prezentei secţiuni să deţină sau să folosească arme letale sau arme neletale supuse autorizării poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum şi muniţia deţinută la un alt armurier autorizat în acest sens.
  ------------
  Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2) Persoana prevăzută la alin. (1) poate transfera armele înscrise în autorizaţie numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate.
  (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana juridică autorizată poate transporta prin mijloace proprii un număr de cel mult 10 arme în acelaşi timp. Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport cu arme şi muniţii, cu excepţia cazului în care persoana juridică este autorizată să desfăşoare şi asemenea operaţiuni.


  Articolul 62

  (1) În vederea autorizării efectuării unui transfer de arme, persoana juridică interesată trebuie să depună, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială sunt păstrate armele, o cerere în care se precizează datele de identificare a solicitantului, motivul transferului, locul unde urmează să fie transferate armele, data şi durata transferului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele şi muniţiile ce fac obiectul transferului, însoţită, după caz, de următoarele documente:
  a) în situaţia în care se solicită autorizarea transferului unui număr mai mare de 10 arme, o declaraţie scrisă referitoare la modalitatea prin care urmează să transporte armele, respectiv dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens sau, după caz, în mijloace proprii, dacă se va transfera întreaga cantitate de arme în acelaşi timp;
  b) dovada asigurării condiţiilor de păstrare şi securitate a armelor, în cazul transferării armelor la un nou domiciliu sau o nouă reşedinţă.
  (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează prin eliberarea autorizaţiei de transfer al armelor, al cărei model este prezentat în anexa nr. 21, după cum urmează:
  a) în termen de cel mult o zi lucrătoare, timp în care, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), organul de poliţie competent verifică dacă armurierul care urmează să asigure transferul este autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport, iar în situaţia în care solicitantul declară că armele urmează să fie depuse la un armurier, se verifică dacă acesta există;
  b) în termen de cel mult 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială urmează să fie transferate armele verifică îndeplinirea condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, prevăzute la art. 69.
  (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (2) se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcţie de durata transferului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeaşi perioadă, la cerere, în cazuri justificate.
  (4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), organul de poliţie competent constată că nu se justifică autorizarea solicitată în condiţiile alin. (1), respinge cererea şi comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.


  Articolul 63

  (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 56 alin. (1), care doresc să transfere temporar în străinătate arme şi muniţii letale, pentru vânătoare, concursuri de tir, prezentarea armelor în cadrul unor colecţii specializate, precum şi pentru efectuarea unor reparaţii ale armelor deţinute, la un armurier autorizat, trebuie să solicite în scris organului de poliţie competent eliberarea autorizaţiei de scoatere temporară din ţară, al cărei model este prezentat în anexa nr. 22, anexând documentele care confirmă scopul călătoriei, în original şi în copie.
  (2) Organul de poliţie competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate în alin. (1), iar în cazul în care nu au rezultat impedimente, eliberează autorizaţia de scoatere temporară din ţară pentru armele şi muniţiile solicitate.
  (3) Prevederile art. 62 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul scoaterii temporare din ţară a armelor.
  (4) Pe baza autorizaţiei de scoatere temporară din ţară, persoana juridică poate scoate armele de pe teritoriul României, prin mijloace proprii, prin orice punct de trecere a frontierei, sau, după caz, poate încheia un contract cu un armurier autorizat să efectueze operaţiuni de transport, în vederea realizării transferului temporar în străinătate al armelor respective.


  Articolul 64

  (1) Persoanele prevăzute la art. 63 alin. (1) au obligaţia ca la întoarcerea în România să prezinte la punctul de frontieră toate armele înscrise în autorizaţia de scoatere temporară din ţară.
  (2) Dacă pe perioada călătoriei în străinătate armele înscrise în documentul de călătorie au fost furate, pierdute sau distruse, titularul trebuie să prezinte la întoarcerea în ţară, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice eliberate de autoritatea competentă din străinătate, care să ateste faptul că evenimentul a fost reclamat.
  (3) În cazul evenimentului prevăzut la alin. (2), reprezentantul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în ţară, să se prezinte la organul de poliţie care a eliberat autorizaţia de scoatere temporară din ţară şi să depună o declaraţie cu privire la evenimentul produs, împreună cu originalul documentului emis de autoritatea competentă din statul unde s-a produs evenimentul.
  (4) Organul de poliţie competent sesizat despre eveniment de către reprezentantul persoanei juridice va face menţiunea în evidenţe până la recuperarea armelor.


  Secţiunea a 2-a Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, după caz, a folosi arme şi muniţii neletale

  Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deţine şi, după caz, a folosi arme şi muniţii neletale supuse notificării
  ------------
  Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. III a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

  Articolul 65

  (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (3), (4) şi (5) din Lege, care doresc să deţină şi, după caz, să folosească arme şi muniţii neletale supuse notificării, dacă acest fapt se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite în prealabil organului de poliţie competent potrivit Legii eliberarea certificatului de deţinător pentru arme şi muniţii neletale, prevăzut în anexa nr. 23.
  ------------
  Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2) În vederea obţinerii certificatului prevăzut la alin. (1), persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul o notificare referitoare la intenţia de procurare a armelor şi muniţiilor neletale supuse notificării, însoţită de documentele prevăzute la art. 56 alin. (2) lit. a)-f) şi h) -i), cu excepţia certificatelor de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor.
  ------------
  Alin. (2) al art. 65 a fost modificat de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), precum şi a verificării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi a muniţiilor, organul de poliţie competent eliberează solicitantului, în termen de 30 de zile, dovada notificării, al cărei model este prezentat în anexa nr. 24, pentru un număr de arme care se justifică în raport cu scopul deţinerii sau, după caz, al folosirii acestora.
  (4) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de organul de poliţie competent, se constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru deţinerea tuturor sau a unei părţi din numărul total de arme pentru care se solicită certificarea, acesta informează în scris solicitantul asupra motivelor pentru care nu se eliberează dovada notificării sau, după caz, aceasta se acordă pentru un număr mai mic de arme decât cel solicitat.


  Articolul 66

  (1) Persoana juridică titulară a dovezii de notificare poate procura cantitatea de arme înscrisă în acest document atât din România, cât şi din străinătate, şi este obligată ca, prin reprezentantul său, să se prezinte la organul de poliţie competent, cu armele, precum şi cu documentul de provenienţă şi certificatele de omologare sau certificatele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, pentru fiecare armă, în termen de 5 zile de la procurare ori, după caz, de la data introducerii armelor pe teritoriul României, în vederea eliberării certificatului de deţinător.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care numărul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridică are obligaţia să le depoziteze în spaţiile amenajate în acest scop, pe care le deţine, şi să informeze organul de poliţie competent în legătură cu procurarea acestora şi locul de depozitare.
  (3) Organul de poliţie sesizat în condiţiile alin. (1) şi (2) eliberează certificatul de deţinător numai după ce, în prealabil, verifică concordanţa dintre numărul, categoria, tipul, caracteristicile şi destinaţia armelor pentru care s-a acordat dovada notificării, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurării şi cu cele existente la solicitant. În situaţia prevăzută la alin. (2), această verificare se efectuează la locul de depozitare a armelor şi muniţiilor.


  Articolul 67

  În cazul în care persoana juridică înstrăinează una sau mai multe dintre armele pe care le deţine în baza certificatului de deţinător, este obligată să informeze organul de poliţie competent, care va proceda la radierea acestora din certificat şi va verifica efectuarea menţiunilor corespunzătoare în evidenţele persoanei juridice.


  Secţiunea a 3-a Evidenţele şi condiţiile de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi muniţiilor deţinute de persoanele juridice


  Articolul 68

  Persoanele juridice autorizate să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii sunt obligate să îşi constituie evidenţele prevăzute la art. 68 alin. (5) din Lege şi să asigure condiţiile de păstrare şi securitate a armelor şi muniţiilor respective.


  Articolul 69

  (1) Armele şi muniţiile ce fac obiectul dreptului de deţinere sau de folosire se păstrează la sediul sau, după caz, la punctul de lucru, menţionat în autorizaţia de deţinere sau de folosire ori, după caz, în certificatul de deţinător, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în podea, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Dulapurile trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite asigurate cu sisteme de închidere multifuncţionale cu cheie sau cifru, pentru păstrarea muniţiei separat de arme, a închizătoarelor de carabine şi, după caz, a piesei a treia la armele letale lungi cu ţevi basculante. Armele letale lungi cu sistem de funcţionare semiautomat se asigură cu dispozitiv special fabricat pentru blocarea trăgaciului.
  (2) În cazul deţinerii unui număr mai mare de 15 arme letale, inclusiv cele de colecţie funcţionale, deţinătorul le va păstra la adresa menţionată în autorizaţia de deţinere şi de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii letale, în condiţiile prevăzute la alin. (1), cu obligaţia de a asigura o încăpere special amenajată pentru depozitare, cu sistem de supraveghere video şi mijloace de alarmare, avizate în baza unui proiect de securitate de către structura competentă din cadrul organului de poliţie local, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie ale unor societăţi specializate de pază sau ale poliţiei.
  (3) În cazul deţinerii unui număr mai mare de 15 arme neletale, acestea se păstrează de către deţinători la adresa menţionată în certificatul de deţinător, într-un spaţiu special amenajat pentru depozitare, cu sistem de supraveghere video şi mijloace de alarmare, avizate de către structura competentă din cadrul organului de poliţie local, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie ale unor societăţi specializate de pază sau ale poliţiei.
  (4) Depozitele destinate păstrării unei cantităţi de muniţii mai mari de 15.000 de cartuşe pot fi amplasate, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă, numai în afara imobilelor cu destinaţie de locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii productive.
  ------------
  Alin. (4) al art. 69 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (5) Spaţiile, dulapurile şi casetele prevăzute la alin. (1)-(3), destinate păstrării sau depozitării armelor şi muniţiilor, trebuie să fie omologate, în condiţiile legii, de către Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, iar imobilele în care sunt amplasate acestea trebuie asigurate cu pază înarmată, în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (3) din Lege.


  Articolul 70

  (1) Persoana juridică autorizată să deţină sau să folosească arme şi muniţii este obligată să ţină evidenţa acestor arme şi muniţii, precum şi a personalului care se dotează cu arme şi muniţii, în registre de evidenţă separate, numerotate şi înregistrate la organul de poliţie competent.
  (2) Persoana juridică prevăzută la alin. (1) are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data înfiinţării sau, după caz, a includerii în obiectul de activitate a activităţilor care justifică deţinerea ori folosirea armelor şi muniţiilor, însă nu mai târziu de data procurării armelor şi muniţiilor, să prezinte la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul acesteia registrul de evidenţă a armelor şi muniţiilor, precum şi cel de evidenţă a personalului care se dotează cu arme, în vederea înregistrării şi luării în evidenţă, în condiţiile legii.
  (3) La împlinirea termenelor prevăzute la art. 68 alin. (6) din Lege sau, după caz, în termen de 5 zile de la data dizolvării persoanei juridice în condiţiile legii, registrele prevăzute la alin. (1) se depun spre arhivare la organul de poliţie competent.


  Secţiunea a 4-a Condiţii privind dotarea personalului cu arme şi muniţii


  Articolul 71

  (1) Pot fi dotate cu arme şi muniţii letale sau, după caz, neletale numai persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1), respectiv la art. 70 alin. (1) din Lege, după obţinerea avizului prealabil acordat, pentru fiecare persoană, de formaţiunile de ordine publică competente teritorial, precum şi după avizarea instructajului care urmează să fie desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care persoanele în cauză sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma.
  (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin. (1), persoana juridică trebuie să se adreseze cu o cerere formaţiunii de ordine publică competente, însoţită de copiile contractelor de muncă ale persoanelor angajate care urmează să fie dotate cu arme şi muniţii, certificate de cazier judiciar, precum şi de instructajul prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. e) din Lege.
  (3) Pe baza cererii formulate în condiţiile alin. (2), precum şi a documentelor prezentate de persoana juridică solicitantă, organul de poliţie competent teritorial verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1), respectiv la art. 70 alin. (1) din Lege şi, după caz, dispune efectuarea altor verificări necesare soluţionării cererii.
  (4) Conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă teme referitoare la condiţiile de port, folosire şi păstrare a armelor letale din dotare, datele tehnico-balistice ale acestora, modalităţi de intervenţie în diferite situaţii apărute pe timpul desfăşurării atribuţiilor de serviciu, uzul de armă, şedinţe de tragere cu armamentul din dotare în poligoane autorizate.
  (5) În cazul în care, în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3), se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, organul de poliţie competent acordă avizele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 72

  Prevederile art. 71 se aplică în mod corespunzător şi următoarelor categorii de personal angajat de persoana juridică autorizată:
  a) personalul desemnat cu administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice respective;
  b) personalul cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică respectivă.


  Secţiunea a 5-a Procedura autorizării poligoanelor de tragere


  Articolul 73

  Poligoanele de tragere construite şi amenajate în condiţiile art. 85 alin. (1) din Lege de către persoanele juridice prevăzute la art. 56 pot fi autorizate, la cerere, să funcţioneze numai pentru scopurile care se justifică în raport cu obiectul de activitate al acestor persoane juridice.


  Articolul 74

  (1) Pentru autorizarea funcţionării poligoanelor de tragere, persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:
  a) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului şi actul constitutiv al persoanei juridice;
  b) dovada deţinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum şi documentele care atestă faptul că acesta a fost construit şi amenajat în condiţiile legii;
  c) certificatul de omologare a poligonului de tragere, eliberat în condiţiile legii;
  d) copii legalizate ale actelor de identitate, ale contractelor de muncă şi ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeaşi valoare juridică, precum şi certificatele de cazier judiciar, pentru personalul desemnat să administreze, să întreţină şi să supravegheze poligoanele de tragere, pentru personalul desemnat să supravegheze activităţile care se desfăşoară în incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori;
  e) dovada asigurării poligonului de tragere cu punct de prim ajutor, precum şi cu personal specializat în acordarea primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă în cazul eventualelor accidente specifice;
  f) dovada existenţei în cadrul poligonului de tragere a echipamentelor individuale de protecţie în timpul tragerii, omologate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor;
  g) regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, semnat de conducătorul persoanei juridice, de asociaţi sau, după caz, de administratorul acesteia;
  h) dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru autorizare;
  i) împuternicire de reprezentare din partea persoanei juridice în cauză cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia.
  (2) Pe baza documentelor prezentate la alin. (1), precum şi a verificărilor efectuate la poligonul de tragere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. b)-d) din Lege, organul de poliţie competent eliberează autorizaţia de funcţionare a poligonului de tragere, al cărei model este prezentat în anexa nr. 25, şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 75.


  Articolul 75

  (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:
  a) datele de identificare a persoanei juridice care deţine poligonul;
  b) denumirea şi adresa poligonului;
  c) destinaţia poligonului, în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu art. 85 alin. (1) lit. a)-c) din Lege;
  d) categoriile de arme permise în poligon;
  e) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a li se permite accesul în poligonul de tragere, referitoare la vârstă şi calitatea de personal propriu, de cursant sau de persoană care a urmat cursurile de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, după caz, precum şi alte condiţii suplimentare, impuse de administratorul poligonului;
  f) obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protecţie şi reguli privind modul de utilizare a acestora;
  g) interdicţii privind introducerea în incinta poligonului de tragere a armelor şi muniţiilor care nu sunt permise sau fără înştiinţarea personalului administrativ, introducerea şi consumul de băuturi alcoolice, droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii, accesul în poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substanţe sau în stare avansată de oboseală ori care suferă de o afecţiune temporară ce poate genera o stare de pericol în condiţiile folosirii armelor;
  h) normele de conduită în incinta poligonului de tragere pe perioada efectuării tragerii;
  i) alte condiţii sau menţiuni suplimentare considerate necesare de către administrator, pentru asigurarea securităţii tragerii.
  (2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) se afişează la intrarea în poligonul de tragere, precum şi în incinta acestuia, în locuri vizibile, iar personalul administrativ are obligaţia de a îndruma persoanele care intră în incinta poligonului pentru efectuarea activităţilor de tragere să consulte conţinutul acestuia.
  (3) La intrarea în poligonul de tragere, persoanele care urmează să efectueze activităţi de tragere trebuie să semneze în registrul de evidenţă prevăzut la art. 76, pentru a certifica faptul că au luat cunoştinţă de conţinutul regulamentului prevăzut la alin. (1) şi se obligă să respecte prevederile acestuia.


  Articolul 76

  (1) Persoana juridică care deţine un poligon de tragere autorizat în condiţiile legii are obligaţia să ţină evidenţa armelor şi muniţiei folosite într-un registru numerotat şi înregistrat la organul de poliţie, care va cuprinde: numărul curent, data şi intervalul de timp în care s-a efectuat tragerea, numele, prenumele, seria şi numărul documentului de identitate aparţinând persoanei fizice sau, după caz, denumirea şi adresa persoanei juridice care a organizat şi a executat tragerea, categoria de arme folosită la tragere, cantitatea de muniţie folosită şi calibrul, numele şi prenumele supraveghetorului sau, după caz, ale instructorului ori coordonatorului de tragere, rubrici destinate semnării de către persoanele menţionate anterior, menţiuni referitoare la eventualele evenimente produse în timpul tragerii, alte observaţii.
  (2) Registrul prevăzut la alin. (1) se ţine de către administratorul poligonului de tragere care este obligat să-l pună la dispoziţie organului de poliţie competent ori de câte ori i se solicită aceasta.


  Secţiunea a 6-a Procedura de viză a autorizaţiilor de deţinere sau de folosire a armelor şi muniţiilor letale, precum şi a autorizaţiilor de funcţionare a poligoanelor de tragere

  Procedura de viză a autorizaţiilor de deţinere sau de folosire a armelor letale şi a armelor neletale, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi a autorizaţiilor de funcţionare a poligoanelor de tragere
  ------------
  Titlul Secţiunii a 6-a din Cap. III a fost modificat de pct. 23 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.

  Articolul 77

  (1) Autorizaţiile de deţinere sau de folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi de funcţionare a poligoanelor de tragere, respectiv certificatele de deţinător pentru arme neletale supuse notificării, au o valabilitate iniţială de 2 ani şi se vizează la fiecare 2 ani.
  ------------
  Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2) Persoanele juridice care sunt autorizate să deţină sau să folosească arme şi muniţii ori care deţin poligoane de tragere autorizate au obligaţia de a se prezenta la viză, până la expirarea termenului stabilit la alin. (1), la inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă.
  (3) Pentru aplicarea vizei persoana juridică trebuie să prezinte organului de poliţie competent următoarele documente, în original şi în copie: cerere de aplicare a vizei, certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului, actul constitutiv al societăţii, autorizaţia de deţinere sau de folosire a armelor şi muniţiilor letale ori de funcţionare a poligonului de tragere, respectiv certificatul de deţinător pentru arme neletale, planul de pază şi apărare sau, după caz, contractul de prestări de servicii şi planul de dotare cu arme şi muniţii.


  Articolul 78

  După primirea cererii şi a documentelor prevăzute la art. 77, organul de poliţie competent efectuează în termen de 15 zile verificări la punctele de lucru ale persoanei juridice unde se deţin armele şi muniţiile, respectiv la poligoanele de tragere, şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se aplică viza pe autorizaţie, respectiv pe certificatul de deţinător.


  Secţiunea a 7-a Autorizarea organizării şi desfăşurării cursurilor de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii


  Articolul 79

  (1) Persoanele juridice pot fi autorizate de structura de arme din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi au sediul ori, după caz, din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române să organizeze cursuri de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor prevăzute de Lege.
  -------------
  Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 25 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) sunt destinate, după caz, pentru:
  a) calificarea profesională a instructorilor în poligoanele de tragere;
  b) pregătirea teoretică şi practică a persoanelor fizice care doresc să deţină sau să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, în condiţiile legii, precum şi a persoanelor care urmează să fie dotate cu arme pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu sau, după caz, să desfăşoare activităţi ce implică accesul la arme şi muniţii în cadrul persoanelor juridice autorizate să deţină ori să folosească arme şi muniţii sau, după caz, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii.
  (3) În vederea autorizării, persoanele juridice vor prezenta la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente, în original şi în copie:
  a) certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului şi actul constitutiv din care să rezulte că are înscrise în obiectul de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, activităţile de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor;
  b) dovada deţinerii de spaţii adecvate activităţii de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor şi a bazei tehnico-materiale necesare;
  c) autorizaţia pentru folosirea de arme şi muniţii;
  d) certificatele de cazier judiciar ale asociaţilor, administratorului şi instructorilor de specialitate, din care să rezulte că nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie la o pedeapsă privativă de libertate cu durata mai mare de un an;
  e) atestatele instructorilor de specialitate;
  f) copia autorizaţiei de funcţionare a poligonului de tragere, în cazul în care persoana juridică deţine un asemenea poligon, sau a contractului de închiriere ori de prestări de servicii încheiat cu o persoană juridică ce deţine poligon de tragere.
  (4) Dacă persoana juridică îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de poliţie competent eliberează autorizaţia pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, al cărei model este prezentat în anexa nr. 26.


  Articolul 80

  După obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 79 alin. (4), persoana juridică va întocmi şi va prezenta pentru avizare organului de poliţie competent programa de pregătire, cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii fiecărui ciclu de cursuri, care trebuie să fie întocmită în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (1), respectiv alin. (2).


  Articolul 81

  (1) Cursurile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. a) se desfăşoară pe o perioadă de cel puţin 6 luni, iar programa de pregătire trebuie să cuprindă următoarele:
  a) teme de cunoaştere a legislaţiei privind regimul armelor şi al muniţiilor, pentru care se alocă cel puţin 30 de ore;
  b) teme de cunoaştere a aspectelor de natură juridică referitoare la uzul de armă, pentru care se alocă cel puţin 10 ore;
  c) teme de cunoaştere a procedurii de acordare a primului ajutor în cazul rănirii cu arma, pentru care se alocă cel puţin 40 de ore, din care 20 de ore de activitate practică;
  d) teme privind cunoaşterea părţilor componente şi a modului de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor şi balistică, pentru care se alocă cel puţin 80 de ore;
  e) teme privind executarea şi supravegherea activităţilor în poligon, mânuirea armelor şi muniţiilor şi utilizarea echipamentelor de protecţie, pentru care se alocă cel puţin 80 de ore, din care 50 de ore de activitate practică;
  f) teme de metodologia instruirii persoanelor fizice pentru executarea tragerilor în poligon, pentru care se alocă 140 de ore, din care 100 de ore de activitate practică;
  g) activitate practică de executare a tragerii într-un poligon autorizat cu toate tipurile de arme permise de lege, pentru care se alocă 100 de ore.
  (2) Cursurile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b) se desfăşoară pe o perioadă de cel puţin 10 zile, iar programa de pregătire trebuie să cuprindă următoarele:
  a) teme de cunoaştere a legislaţiei privind regimul armelor şi al muniţiilor, pentru care se alocă 10 ore;
  b) teme de cunoaştere a aspectelor de natură juridică, referitoare la uzul de armă, pentru care se alocă 4 ore;
  c) teme de cunoaştere a procedurii de acordare a primului ajutor în cazul rănirii cu arma, pentru care se alocă 4 ore;
  d) teme privind cunoaşterea părţilor componente şi a modului de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor şi balistică, pentru care se alocă 12 ore;
  e) activitate practică de executare a unei trageri într-un poligon autorizat, pentru care se alocă 10 ore.
  (3) Tematica va fi întocmită şi cursurile vor fi susţinute de personal cu pregătire superioară de natură juridică şi/sau cu pregătire de specialitate în domeniul armelor şi muniţiilor ori care a activat într-o instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de personal calificat în fiecare dintre domeniile enumerate la alin. (2).
  (4) Cel puţin 25% din orele alocate pregătirii teoretice vor fi rezervate pentru dezbateri şi seminarii.


  Articolul 82

  La finalul cursurilor, participanţii vor susţine examenul de absolvire în condiţiile stabilite la art. 9 sau, după caz, la art. 86.


  Articolul 83

  (1) Organul de poliţie competent verifică, cel puţin din 2 în 2 ani, îndeplinirea tuturor condiţiilor avute în vedere la autorizarea desfăşurării cursurilor prevăzute la art. 79 alin. (1).
  (2) În cazul în care în urma controlului efectuat în condiţiile alin. (1) se constată existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii, organul de poliţie competent dispune anularea autorizaţiei:
  a) nu se respectă destinaţia cursurilor prevăzută la art. 79 alin. (2);
  b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 79 alin. (3) lit. a)-f);
  c) nu sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 81, referitoare la structura şi conţinutul programei de pregătire.


  Secţiunea a 8-a Modul de acordare a atestatului de instructor în poligonul de tragere


  Articolul 84

  Personalul care desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate trebuie să deţină atestatul de instructor în poligonul de tragere, al cărui model este prezentat în anexa nr. 27, care se eliberează, la cerere, de către structurile de specialitate de la nivel central şi local ale Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Articolul 85

  (1) Poate dobândi atestatul de instructor în poligonul de tragere persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) a împlinit vârsta de 21 de ani;
  b) are cetăţenie română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
  c) nu a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu durata mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie;
  d) nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală pentru fapte săvârşite cu intenţie, la care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de un an;
  e) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;
  f) este aptă din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice*), de natură a pune în pericol propria viaţă sau a altora prin folosirea armelor şi muniţiilor;
  g) nu a pierdut anterior arme letale, din motive imputabile acesteia;
  h) posedă cel puţin studii medii şi a obţinut certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, pentru instructor în poligonul de tragere, în condiţiile prevăzute la secţiunea a 7-a din prezentul capitol.
  (2) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află domiciliul acesteia o cerere scrisă însoţită de următoarele documente, în original şi în copie:
  a) actul de identitate;
  b) certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, pentru instructor în poligonul de tragere;
  c) actul de studii;
  d) certificat de cazier judiciar;
  e) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii;
  f) aviz psihologic, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
  g) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere.
  (3) Organul de poliţie competent constată dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), pe baza documentelor menţionate la alin. (2), precum şi a verificărilor efectuate în evidenţele proprii, şi, dacă nu rezultă impedimente, eliberează solicitantului atestatul de instructor în poligonul de tragere, iar în caz contrar, comunică în scris motivele pentru care nu eliberează acest document, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.


  Articolul 86

  (1) Persoanele care urmează să solicite acordarea atestatului de instructor în poligonul de tragere trebuie să urmeze în prealabil cursul de pregătire teoretică şi practică prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv să promoveze examenul de absolvire a cursului, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.
  (2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, au cel puţin studii medii şi nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de un an, pentru infracţiuni comise cu intenţie.
  (3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel puţin documentul de identitate, documentul de studii şi certificatul de cazier judiciar valabil.
  (4) Persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile prevăzute la alin. (1) pot solicita îndeplinirea unor condiţii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sănătate fizică şi psihică a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare în acest sens.


  Articolul 87

  (1) Persoanele care au frecventat în proporţie de cel puţin 90% cursurile prevăzute la art. 86 vor susţine un examen de absolvire în faţa unei comisii formate din cel puţin 4 persoane, constituită din reprezentanţi ai organizatorului, ai structurii de arme aparţinând organului teritorial de poliţie, ai Ministerului Sănătăţii Publice*), precum şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*).
  (2) Organizatorul are obligaţia de a informa candidaţii asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 10 zile înainte.
  (3) Examenul prevăzut la alin. (1) se constituie din susţinerea a două teste, după cum urmează:
  a) testul teoretic, care constă într-un set de întrebări prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor din toate domeniile abordate în cadrul cursurilor;
  b) testul practic, care constă într-o şedinţă de tragere în poligon, prin care se verifică deprinderile privind folosirea armamentului şi a muniţiei, precum şi a echipamentelor de protecţie individuală, pregătirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor pentru tragere, precizia tragerii, reacţia personală la declanşarea focului, modul de asigurare a armei, precum şi deprinderile personale şi modul de acţiune în situaţii care necesită acordarea primului ajutor şi în caz de incendiu.
  (4) Rezultatul examenului se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei prevăzute la alin. (1), în care se înscriu punctajele obţinute la cele două teste, precum şi media aritmetică a acestora, sub forma unei note cuprinse între 1 şi 10, respectiv menţiunea "promovat", dacă nota astfel obţinută este de cel puţin 7, sau "nepromovat", dacă nota este mai mică de 7.
  (5) În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificării, acest fapt se consemnează în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4).
  (6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat în procesul-verbal încheiat în condiţiile prevăzute la alin. (4), în termen de 5 zile de la data susţinerii examenului. Contestaţia se analizează de o nouă comisie constituită potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul iniţial, iar rezultatul analizei se consemnează într-un proces-verbal încheiat în aceleaşi condiţii.
  (7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevăzut la alin. (4) se reglementează prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*), iar modalitatea de constituire a comisiei de examinare, precum şi a celei de analizare a contestaţiilor se stabileşte prin protocol comun încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile implicate din Ministerul Sănătăţii Publice*) şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse*).
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 88

  (1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire în condiţiile art. 87 i se eliberează de către persoana juridică organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, în care se menţionează în mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru instructor în poligonul de tragere, semnat de directorul cursului şi ştampilat cu ştampila organizatorului.
  (2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condiţiile prevăzute la art. 87, în termen de cel mult 12 luni, conform planificării stabilite de organizator, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.
  (3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate susţine un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condiţiile stabilite la art. 86.


  Articolul 89

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 87, următoarele categorii de persoane pot susţine examenul prevăzut la art. 82 fără să fi frecventat cursurile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. a):
  a) persoanele care au calificarea profesională de armurier;
  b) persoanele care au sau au avut calitatea de sportiv de tir sau biatlon, în condiţiile legii.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. b), următoarele categorii de persoane pot solicita acordarea atestatului de instructor în poligonul de tragere fără să fi obţinut certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, pentru instructor în poligonul de tragere:
  a) persoanele care sunt sau au avut calitatea de poliţist sau militar, atestată prin adeverinţă eliberată de instituţia unde sunt sau au fost încadrate;
  b) antrenorii de tir sau biatlon, precum şi profesorii de tir.


  Articolul 90

  (1) Termenul de valabilitate a atestatului de instructor în poligonul de tragere este de 5 ani şi se poate prelungi, la cererea deţinătorului, la fiecare 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b)-f), atestate prin documentele prevăzute la art. 85 alin. (2) lit. a) şi d)-g), precum şi pe baza verificărilor în evidenţele proprii ale organului de poliţie. Prelungirea termenului de valabilitate se menţionează în atestat de către organul de poliţie competent.
  (2) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se anulează dacă se constată, fie cu ocazia solicitării prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificări de specialitate efectuate de organele competente, că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 91

  La nivelul structurilor centrale, precum şi a celor teritoriale ale autorităţilor competente se constituie un registru privind evidenţa atestatelor de instructor, eliberate persoanelor fizice, care va avea următoarele rubrici: numărul curent, numele şi prenumele, domiciliul şi codul numeric personal al persoanei care a obţinut atestatul de instructor, seria atestatului, data eliberării, organul emitent, observaţii.


  Secţiunea a 9-a Retragerea sau anularea autorizaţiilor persoanelor juridice pentru deţinerea sau folosirea armelor şi muniţiilor, respectiv pentru funcţionarea poligoanelor de tragere, precum şi a certificatelor de deţinător al armelor şi muniţiilor neletale


  Articolul 92

  (1) Autorizaţiile care se acordă persoanelor juridice în condiţiile prezentului capitol, pentru a deţine sau a folosi arme şi muniţii, respectiv pentru funcţionarea poligoanelor de tragere, precum şi certificatele de deţinător al armelor şi muniţiilor neletale se retrag sau, după caz, se anulează în condiţiile prevăzute de art. 76 din Lege.
  (2) Retragerea sau, după caz, anularea autorizaţiilor, respectiv a certificatelor prevăzute la alin. (1), se face de organul de poliţie prin dispoziţie scrisă, al cărei model este prezentat în anexa nr. 28, care se comunică persoanei juridice în cauză.


  Secţiunea a 10-a Dispoziţii comune


  Articolul 93

  (1) Prevederile art. 56 alin. (2) lit. d) şi e) referitoare la documentele care trebuie prezentate de persoana juridică organelor competente de poliţie, cu privire la personalul angajat ca armurier sau cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor ori care urmează să fie dotat cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu, ale art. 58 alin. (1) referitoare la modalitatea de stabilire a tipurilor şi cantităţilor de arme şi muniţii care necesită deţinerea sau, după caz, folosirea, ale art. 59 alin. (4) referitoare la condiţiile eliberării cărţilor de identitate ale armelor, ale art. 69 şi 70 referitoare la evidenţele şi condiţiile de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi muniţiilor, ale art. 71 şi 72 referitoare la procedura de avizare a personalului angajat şi a instructajului care urmează să fie desfăşurat de angajator, precum şi ale art. 74 alin. (1) lit. g) şi ale art. 75 referitoare la avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice prevăzute la art. 68 alin. (1) din Lege, în cadrul procedurilor de verificare, înregistrare sau, după caz, de obţinere a avizelor prevăzute la art. 68 alin. (2), (5) şi (7), art. 69 alin. (2), (5) şi (6), respectiv la art. 72 alin. (4) din Lege.
  (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 68 alin. (1) din Lege pot încheia protocoale cu Inspectoratul General al Poliţiei Române în vederea stabilirii condiţiilor concrete de desfăşurare a procedurilor de obţinere a avizelor prevăzute la alin. (1).


  Capitolul IV Regimul circulaţiei armelor


  Secţiunea 1 Marcarea armelor şi muniţiilor produse de armurierii români


  Articolul 94

  (1) Armele şi componentele esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile trebuie să poarte marcaje aplicate în cursul procesului de fabricaţie, care cuprind elementele prevăzute la art. 89 alin. (2) din Lege.
  (2) Marcajele care se aplică pe arme sunt constituite dintr-o înşiruire de trei grupe alfanumerice, după cum urmează:
  a) prima grupă este constituită din 5 litere majuscule, primele două fiind în toate cazurile RO, iar următoarele fiind primele 3 consoane din denumirea armurierului care produce arma;
  b) a doua grupă este constituită dintr-o literă majusculă, de la A la D, corespunzătoare categoriei din care face parte arma, conform anexei la Lege, precum şi din două cifre corespunzătoare numărului curent din anexa respectivă, de la poziţia la care sunt indicate caracteristicile armei pe care se aplică marcajul;
  c) a treia grupă este constituită din cel puţin 3 cifre, dintre care primele două indică ultimele două cifre ale anului în care este produsă arma, iar următoarele indică numărul de ordine al armei, stabilit pe fiecare categorie de arme, în fiecare an.
  (3) Marcajele care se aplică pe cartuşe sunt constituite dintr-o înşiruire de două grupe alfanumerice, după cum urmează:
  a) prima grupă este constituită din 3 litere majuscule, prima fiind întotdeauna R, iar următoarele fiind primele două consoane din denumirea armurierului producător, urmate de două cifre care reprezintă ultimele două cifre ale anului de fabricaţie a muniţiei;
  b) a doua grupă este constituită din litera L, pentru muniţia destinată armelor lungi, respectiv S, pentru muniţia destinată armelor scurte, urmată cel puţin de un număr care reprezintă calibrul exprimat în milimetri.
  (4) Pentru individualizarea grupelor din care sunt constituite marcajele prevăzute la alin. (2) şi (3), acestea trebuie să fie separate prin spaţii suficient de vizibile.


  Articolul 95

  (1) În cazul armelor letale, toate celelalte ansambluri sau subansambluri din care sunt constituite trebuie să fie marcate cu serii numerice, utilizându-se o plajă de cifre stabilită de Registrul Naţional al Armelor, pentru fiecare armurier, în conformitate cu reglementările şi practica în materie.
  (2) Marcajele cuprinzând seriile prevăzute la alin. (1) se aplică pe ţeavă şi pe basculă, pentru armele de acest tip, respectiv pe ţeavă, cutia mecanismelor şi închizător, pentru carabinele de vânătoare, armele de tir cu glonţ, armele de pază şi apărare şi armele de autoapărare, armele cu aer comprimat, numai pe ţeavă pentru armele cu tranchilizante, pistoale de alarmare şi semnalizare, pistoalele de start, armele de recuzită, pe piesa principală metalică, pentru armele cu destinaţie industrială, armele de asomare, arbalete, arcuri şi harpoane destinate pescuitului.


  Articolul 96

  (1) Evidenţa armelor şi muniţiilor produse, asamblate, modificate, prelucrate, casate sau distruse de armurier se ţine de către personalul anume desemnat, într-un registru de evidenţă a produselor finite, numerotat şi înregistrat la organele de poliţie competente, în care se vor menţiona: numărul curent şi felul operaţiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul armei, marca, marcajul armei şi seriile componentelor acesteia, calibrul, data intrării armei în magazie, numele, prenumele şi funcţia celui care a predat-o şi semnătura acestuia, numele, prenumele şi funcţia celui care a primit arma şi semnătura acestuia.
  (2) Fiecare armă ca produs finit trebuie să aibă, la ieşirea din magazia de produse finite, certificat de omologare în baza căruia se eliberează cartea de identitate de către autoritatea prevăzută de lege, în condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a.
  (3) În cazul operaţiunilor de casare şi distrugere a armelor se vor menţiona numele persoanelor fizice sau juridice de la care provin armele, marca, seria şi calibrul acestora, precum şi numărul acordului în baza căruia s-a efectuat operaţiunea.
  (4) Operaţiunile de casare şi distrugere a armelor se efectuează de către armurierii autorizaţi numai după notificarea prealabilă a structurilor de poliţie competente teritorial care vor desemna un reprezentant în comisia de casare, respectiv de distrugere a bunurilor.
  (5) Acordul de efectuare a operaţiunii de casare sau distrugere eliberat de structurile de poliţie competente conţine datele de identificare a armei, a titularului dreptului şi operaţiunea ce urmează a fi efectuată, urmând a fi completat pe verso, de către armurierul care a efectuat operaţiunea, cu datele de identificare, data la care a fost efectuată operaţiunea şi numărul de înregistrare a acesteia în evidenţele proprii, şi constituie actul în baza căruia se va efectua radierea din documentul care atestă deţinerea, respectiv portul şi folosirea armei în cauză.
  -------------
  Art. 96 a fost modificat de pct. 26 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Secţiunea a 2-a Procedura pentru eliberarea cărţii de identitate a armei


  Articolul 97

  (1) Cartea de identitate a armei, al cărei model este prezentat în anexa nr. 29, se eliberează de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin structurile de la nivel central şi local, care administrează Registrul Naţional al Armelor, pentru armele letale destinate introducerii în circuitul comercial sau deţinerii ori folosirii pe teritoriul României.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) armele introduse temporar pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute la secţiunea a 11-a a cap. II, cu condiţia ca acestea să nu fie înstrăinate.


  Articolul 98

  (1) În cazul armelor produse de armurieri români autorizaţi în acest sens, documentul prevăzut la art. 97 alin. (1) se emite după încheierea procesului de producţie a armelor şi omologarea acestora, înainte de introducerea acestora în circuitul comercial.
  (2) În vederea obţinerii cărţilor de identitate în condiţiile alin. (1), armurierul comunică organului de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială au fost produse armele datele de identificare a acestora, astfel cum sunt acestea menţionate în conţinutul acestor documente, de regulă în termen de cel mult 10 zile de la data încheierii procesului de producţie a fiecărui lot de cel mult 50 de arme sau după un calendar stabilit prin protocol încheiat între armurier şi organul de poliţie competent.


  Articolul 99

  (1) Armurierul român care urmează să comercializeze pe teritoriul României arme importate din străinătate în condiţiile legii poate introduce în circuitul comercial aceste arme numai după obţinerea cărţilor de identitate de la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru al acestuia.
  (2) În vederea obţinerii cărţilor de identitate, armurierul prevăzut la alin. (1) trebuie să comunice organului de poliţie competent datele de identificare a armelor, astfel cum sunt acestea menţionate în conţinutul documentelor respective, şi, de asemenea, să pună la dispoziţie certificatele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare, emise în condiţiile legii.


  Articolul 100

  În vederea emiterii cărţii de identitate a armei introduse pe teritoriul României în condiţiile legii de persoana fizică sau juridică autorizată să le procure şi să le deţină ori să le poarte şi/sau să le folosească, posesorul trebuie să le prezinte organului de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul, împreună cu certificatul de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare şi cu documentul care face dovada procurării armelor.


  Articolul 101

  În cazul în care prin modificările aduse armei se schimbă destinaţia acesteia ori categoria din care face parte potrivit clasificării prevăzute în anexa la Lege, eliberarea unei noi cărţi de identitate se efectuează în condiţiile stabilite la art. 31.


  Articolul 102

  Cărţile de identitate ale armelor înstrăinate în afara teritoriului României se depun în mod obligatoriu de către persoanele care le-au înstrăinat, la structurile de specialitate de la nivel din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.


  Secţiunea a 3-a Procedura efectuării tragerii experimentale


  Articolul 103

  (1) Sunt supuse tragerii experimentale armele letale şi ţevile de rezervă ale acestora.
  (2) Deţinătorul armei letale are obligaţia să prezinte pentru tragere experimentală arma sau/şi ţeava deţinută, în următoarele situaţii, la solicitarea organului de poliţie competent:
  a) cu ocazia eliberării permisului de armă, în cazul persoanelor fizice, ori a autorizaţiei de deţinere sau de folosire, în cazul persoanelor juridice ori, după caz, a înscrierii armei sau a ţevii în document;
  b) la vizarea permisului de armă sau, după caz, a autorizaţiei de deţinere ori de folosire;
  c) ori de câte ori arma a suferit modificări sau reparaţii autorizate la mecanismul de dare a focului ori a fost schimbată ţeava;
  d) în cazuri temeinic justificate, stabilite de către organele de poliţie.
  (3) Tragerea experimentală se efectuează de către structura criminalistică din cadrul autorităţii competente, în scopul înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidenţele operative ale poliţiei.
  (4) La solicitarea titularului dreptului de deţinere sau, după caz, de port sau/şi de folosire a armei, tragerea experimentală se poate efectua în prezenţa sau, după caz, de către acesta ori un reprezentant al acestuia.
  (5) În cazul armelor de colecţie care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică sau documentară, numărul de cartuşe care urmează să fie trase, precum şi condiţiile în care se va efectua tragerea se pot stabili de comun acord cu titularul dreptului de deţinere, atunci când există suspiciuni că, prin tragerea experimentală, poate fi afectată funcţionalitatea sau integritatea armei.
  (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(5), tragerea experimentală nu se mai efectuează în următoarele situaţii:
  a) la cererea titularului dreptului de deţinere a unei arme dintre cele prevăzute la alin. (5), în cazul în care acesta face dovada, printr-un document emis de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, că tragerea experimentală este de natură să afecteze funcţionalitatea sau integritatea armei;
  b) cu ocazia vizării permisului de armă tip A, în cazul în care armele sau ţevile înscrise în acesta au fost supuse anterior tragerii experimentale şi nu au fost ulterior folosite ori nu au suferit modificări, dacă organele de poliţie competente apreciază că funcţionalitatea armei nu a fost afectată de perioada de timp scursă de la ultima astfel de tragere.


  Secţiunea a 4-a Transformarea armelor letale în arme neletale


  Articolul 104

  (1) Armele letale pot fi transformate de către armurierii autorizaţi să efectueze operaţiuni de reparare a armelor numai în arme de panoplie sau arme de recuzită.
  (2) Proprietarul unei arme letale, care doreşte să o transforme într-o armă neletală în condiţiile alin. (1), trebuie să notifice în prealabil organului de poliţie în a cărui evidenţă se află arma respectivă, care îi eliberează o dovadă în care se înscriu datele de identificare a acesteia, precum şi faptul că aceasta urmează a se transforma în armă de panoplie sau, după caz, de recuzită.


  Articolul 105

  (1) Armele letale se pot transforma în arme de panoplie, prin perforarea ţevilor, imediat după camera cartuşului, diametrul orificiului fiind de cel puţin 5 mm.
  (2) Armele letale se pot transforma în arme de recuzită prin obturarea canalului ţevii cu ajutorul a două ştifturi de oţel fixate prin sudură de exteriorul ţevii şi amplasate astfel încât să nu permită introducerea în camera cartuşului decât a muniţiei de manevră, neîncărcată cu glonţ sau cu alice.


  Capitolul V Regimul efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii. Evidenţele ţinute de armurieri


  Secţiunea 1 Procedura acordării avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăţilor comerciale a operaţiunilor cu arme şi muniţii


  Articolul 106

  (1) Societăţile comerciale care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operaţiunile cu arme şi muniţii, prevăzute la art. 105 alin. (2) din Lege, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii specializate, centrală sau locală, a Inspectoratului General al Poliţiei Române.
  (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente, în original şi în copie:
  a) pentru toate persoanele care au sau urmează să aibă calitatea de asociat sau administrator al societăţii comerciale: actele de identitate, certificatele de cazier judiciar şi certificatele de cazier fiscal;
  -------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 106 a fost modificată de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  b) pentru persoanele prevăzute la lit. a), care urmează să desfăşoare activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii:
  (i) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
  (îi) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice*), care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
  (iii) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens;
  c) dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru acordarea avizului;
  d) împuternicire de reprezentare din partea societăţii în cauză cu privire la persoana care depune documentele.
  (3) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) asociaţii din cadrul persoanelor juridice care sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor şi muniţiilor, în condiţiile legii, şi care solicită includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii.
  -------------
  Alin. (3) al art. 106 a fost modificat de pct. 27 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (4) În termen de 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2), organul de poliţie competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d), respectiv lit. a) şi e)-g) din Lege, şi eliberează, dacă nu au rezultat impedimente, avizul de principiu, al cărui model este prezentat în anexa nr. 30, în vederea includerii în obiectul de activitate a operaţiunilor solicitate. În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite aceste condiţii, organul de poliţie competent refuză eliberarea avizului şi comunică în scris solicitanţilor motivele care au stat la baza acestei decizii.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.


  Articolul 107

  Pe baza avizului obţinut în condiţiile art. 106, persoana juridică se constituie în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înfiinţarea societăţilor comerciale sau, după caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.


  Secţiunea a 2-a Autorizarea efectuării operaţiunilor cu arme şi muniţii de către armurieri


  Articolul 108

  (1) Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfăşura operaţiuni cu arme şi muniţii numai după obţinerea autorizaţiei, al cărei model este prezentat în anexa nr. 31, sau, după caz, după completarea corespunzătoare a acesteia, care se efectuează, la cerere, de organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare aceste operaţiuni.
  (2) Pentru obţinerea autorizaţiei prevăzute la alin. (1) sau, după caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie să depună o cerere în care se precizează categoria de operaţiuni pe care urmează să le deruleze, însoţită de următoarele documente:
  a) dovada înmatriculării societăţii în registrul comerţului şi actul constitutiv în care să fie menţionate, la obiectul de activitate, operaţiunile pe care urmează să le deruleze potrivit cererii;
  b) dovada deţinerii legale la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii a unei clădiri sau a unui spaţiu distinct şi special amenajat, destinat efectuării operaţiunilor din categoria menţionată în cerere, a unui alt spaţiu destinat exclusiv depozitării armelor, precum şi a unui spaţiu suplimentar destinat exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, spaţii dotate cu sisteme de asigurare a securităţii acestora, avizate de organele de poliţie competente;
  c) avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru spaţiile destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie;
  d) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare operaţiuni de reparare, verificare şi efectuare a inspecţiilor tehnice ale armelor, dovada deţinerii legale a instrumentelor destinate reparării, omologate în condiţiile legii, precum şi, după caz, dovada deţinerii legale de poligoane pentru verificarea armelor, care să fie, de asemenea, omologate;
  e) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare activităţi de transport cu arme şi muniţii, dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport având această destinaţie, omologate în condiţiile legii;
  f) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare activităţi de producere a armelor letale şi neletale, precum şi a componentelor pentru acestea, dovada deţinerii legale a spaţiilor şi a utilajelor destinate producţiei, omologate în condiţiile legii;
  g) documentele prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b), pentru personalul angajat care va desfăşura activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii;
  h) împuternicire de reprezentare din partea societăţii în cauză cu privire la persoana care depune documentele;
  i) dovada achitării taxelor stabilite de lege pentru autorizare.
  -------------
  Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 28 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (3) În cazul în care persoana juridică are mai multe puncte de lucru, situate pe raza teritorială a mai multor judeţe, unde se vor desfăşura operaţiuni cu arme şi muniţii letale, trebuie să solicite câte o autorizaţie pentru fiecare dintre punctele respective, la organele de poliţie competente în a căror rază se află acestea.


  Articolul 109

  (1) Organul de poliţie competent care a primit cererea prevăzută la art. 108 alin. (2) constată dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru autorizare pe baza documentelor prezentate, precum şi pe baza verificărilor pe care le efectuează cu privire la spaţiile unde se vor deţine sau, după caz, se vor desfăşura operaţiunile cu arme şi muniţii letale şi la sediul social.
  (2) Dacă în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, organul de poliţie competent în a cărui rază de competenţă teritorială urmează să se desfăşoare operaţiunile eliberează sau, după caz, completează autorizaţia pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii, prin menţionarea categoriei de operaţiuni pentru care s-a constatat îndeplinirea acestor condiţii.
  (3) Autorizaţia prevăzută la art. 108 alin. (1) se eliberează pentru fiecare punct de lucru al armurierului şi se menţionează în conţinutul acesteia toate operaţiunile care se efectuează la acel punct.
  (4) Organele de poliţie competente local, care au autorizat desfăşurarea de operaţiuni în punctele de lucru situate pe raza lor de competenţă teritorială, vor comunică acest fapt organului de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul social al armurierului.
  (5) Termenul de soluţionare a cererii prevăzute la art. 108 alin. (2) este de 45 de zile de la data înregistrării la organul de poliţie competent.


  Secţiunea a 3-a Regimul funcţionării armurierilor


  Articolul 110

  (1) Persoana juridică autorizată să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii este obligată să ţină evidenţa armelor, muniţiilor şi a operaţiunilor efectuate cu acestea, precum şi a personalului desemnat să efectueze operaţiuni, într-un registru de evidenţă a armelor şi muniţiilor letale, numerotat şi înregistrat la organul de poliţie competent.
  (2) Armurierii pot primi pentru comercializare arme numai în baza unui act care confirmă dreptul de proprietate al deponentului asupra acesteia, împreună cu cartea de identitate a armei, documentul de identitate, permisul de armă sau autorizaţia ori certificatul de deţinător sau, după caz, în baza unei dispoziţii exprese scrise din partea organului de poliţie competent.


  Articolul 111

  Armurierii autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor pot confecţiona muniţie de vânătoare cu alice şi muniţie neletală, în condiţiile legii.


  Articolul 112

  Armurierii autorizaţi să comercializeze arme şi muniţii pot deţine în magazine situate în incinta imobilelor de locuinţe, pentru vânzare zilnică, cantitatea de maximum 15.000 de cartuşe de diferite calibre şi tipuri. Restul muniţiei se va depozita în incinta depozitelor autorizate în acest sens.


  Articolul 113

  Armurierii care primesc arme prin orice modalitate prevăzută de lege, care exclude intrarea în proprietatea acestora, sunt obligaţi să nu înstrăineze sau să folosească armele respective în alte condiţii decât cele stabilite de deponent sau fără acordul acestuia.


  Secţiunea a 4-a Registrele de evidenţă a operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de armurieri


  Articolul 114

  (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni de comerţ, de reparare şi de transport al armelor şi muniţiilor sunt obligaţi să menţioneze în registrele de evidenţă constituite în condiţiile legii toate operaţiunile pe care le desfăşoară.
  (2) Înregistrarea operaţiunilor efectuate, în registrele de evidenţă, este permisă numai după prezentarea acestor documente la organele de poliţie competente, în vederea înregistrării şi luării în evidenţă.
  (3) Armurierii sunt obligaţi să pună la dispoziţia organelor competente registrele constituite în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), ori de câte ori li se solicită aceasta.


  Articolul 115

  (1) Evidenţa operaţiunilor de reparare şi verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop, respectiv de efectuare a inspecţiilor tehnice trebuie ţinută zilnic de armurierii autorizaţi, în registrul de evidenţă, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecţiei tehnice, numărul şi seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizaţiei de deţinere ori de folosire sau ale certificatului de deţinător al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparaţiei efectuate, data restituirii armei, numărul documentului eliberat ca urmare a efectuării operaţiunii de reparare, verificare sau inspecţie tehnică, semnătura, semnătura de recepţie a armei, observaţii.
  -------------
  Alin. (1) al art. 115 a fost modificat de pct. 29 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  (2) Evidenţa operaţiunilor de confecţionare şi comercializare a cartuşelor de vânătoare cu alice, a capselor şi a pulberii folosite, precum şi de comercializare a cartuşelor confecţionate trebuie ţinută zilnic de către armurierii autorizaţi să le desfăşoare, în registrul de evidenţă care trebuie să cuprindă 3 părţi, astfel:
  a) prima parte, denumită "INTRĂRI", va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au procurat capsele şi pulberea, numărul autorizaţiei, cantitatea de pulbere, numărul de capse, numărul facturii, data achiziţionării, numărul şi calibrul cartuşelor confecţionate zilnic;
  b) partea a doua, denumită "IEŞIRI", va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumpărat muniţia, numărul şi seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizaţiei de deţinere a persoanei fizice sau juridice, data cumpărării muniţiei, cantitatea de muniţie, calibrul cartuşului, mărimea alicei, semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observaţii;
  c) partea a treia, denumită "CONSEMNĂRI - VERIFICĂRI", va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observaţii.


  Articolul 116

  (1) Evidenţa operaţiunilor de comercializare a armelor şi muniţiilor trebuie ţinută zilnic de către armurierii autorizaţi să le desfăşoare, în registre separate, care vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, operaţiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vânzare, seria şi numărul permisului de armă, ale certificatului de deţinător sau, după caz, seria şi numărul autorizaţiei de deţinere sau de folosire, respectiv ale altui document legal în baza căruia se deţine arma depusă spre vânzare, categoria din care face parte arma, conform anexei la Lege, tipul, marca, seria şi calibrul armei, seria şi numărul cărţii de identitate a armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procură, numărul şi data autorizaţiei de procurare şi organul de poliţie care a eliberat-o, numărul şi data facturii eliberate cu ocazia cumpărării armei, preţul armei şi semnătura cumpărătorului.
  (2) Registrul pentru evidenţa operaţiunilor cu cartuşe va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operaţiunea, denumirea persoanei juridice şi adresa sau, după caz, numele, prenumele, adresa şi documentul de identitate ale persoanei fizice care depune muniţia spre vânzare, numărul autorizaţiei de deţinere sau, după caz, seria şi numărul permisului ori ale altui document legal în baza căruia se deţine muniţia depusă spre vânzare, numărul şi calibrul cartuşului, mărimea alicei, denumirea sau, după caz, numele, prenumele, adresa şi documentul de identitate ale cumpărătorului, numărul şi data facturii eliberate cu ocazia cumpărării muniţiei, preţul muniţiei şi semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observaţii.


  Articolul 117

  Evidenţa operaţiunilor de import-export, respectiv transfer cu arme şi muniţii trebuie ţinută în registre constituite în condiţiile prevăzute la art. 114, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operaţiunea, numărul şi data eliberării avizului de import-export acordat de către organele de poliţie competente, cantitatea de arme sau de muniţii care fac obiectul operaţiunii de import-export ori transfer, precum şi categoria din care fac parte şi caracteristicile acestora, conform anexei la Lege, denumirea şi adresa partenerului străin de la care importă armele ori muniţiile sau, după caz, căruia îi sunt destinate, data efectuării operaţiunii, iar în privinţa importurilor se vor menţiona: denumirea persoanei juridice din România, beneficiară a importului, sediul acesteia, numărul şi data autorizării ei de către organele de poliţie, numărul şi seria certificatului de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare.
  -------------
  Art. 117 a fost modificat de pct. 30 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 118

  Evidenţa operaţiunilor de transport de arme şi muniţii, precum şi a armelor şi muniţiilor transportate trebuie ţinută în registre constituite în condiţiile prevăzute la art. 114, care vor cuprinde următoarele rubrici: număr curent, denumirea şi numărul documentului de însoţire a mărfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectuează transportul, cantitatea, categoria, caracteristicile şi, după caz, marca, seria şi calibrul armelor, cantitatea şi calibrul muniţiei, mijlocul de transport autorizat şi numărul de înmatriculare al acestuia, dovada asigurării pazei transportului, datele de identificare a reprezentantului şi şoferului societăţii de transport, care însoţesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada în care se desfăşoară transportul, traseul utilizat, menţiuni privind eventualele evenimente petrecute în timpul transportului.


  Articolul 119

  Evidenţa armelor şi muniţiilor păstrate în depozite şi magazii de arme şi muniţii se ţine în registre constituite în condiţiile prevăzute la art. 114, care trebuie să cuprindă trei părţi, astfel:
  a) prima parte, denumită "INTRĂRI", va cuprinde: denumirea şi sediul persoanei juridice sau, după caz, numele, prenumele, adresa şi documentul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele şi muniţiile în depozit, numărul şi data autorizaţiei de deţinere ori de folosire sau, după caz, seria şi numărul permisului de armă ori ale certificatului de deţinător, data vizei acordate de către organele de poliţie competente, data introducerii armelor şi muniţiilor în depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate al persoanei delegate să transporte armele şi muniţiile la depozit, numărul şi data eliberării delegaţiei, numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme şi muniţii, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria şi calibrul fiecărei arme, cantitatea şi calibrul muniţiei, seria şi numărul cărţii de identitate a armei;
  b) partea a doua, denumită "IEŞIRI", va cuprinde: data ieşirii materialelor din depozit, denumirea şi adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numărul şi data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale persoanei delegate să le ridice, numărul şi data eliberării, numărul de înmatriculare al autovehiculului care efectuează transportul, cantitatea de arme şi muniţii, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria şi calibrul fiecărei arme, cantitatea şi calibrul muniţiei, seria şi numărul cărţii de identitate a armei;
  c) partea a treia, denumită "CONSEMNĂRI - VERIFICĂRI", va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observaţii.


  Articolul 120

  (1) Rubricile cuprinse în registrele de evidenţă prevăzute la art. 114-119 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*) privind stabilirea modelului registrelor de evidenţă, care se emite în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) lit. d) din Lege.
  (2) Modelele registrelor prevăzute la alin. (1) se comunică de autoritatea de poliţie competentă, cu ocazia eliberării sau, după caz, a completării autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Secţiunea a 5-a Efectuarea operaţiunilor de import şi export cu arme şi muniţii de către armurieri


  Articolul 121

  (1) Operaţiunile comerciale de import şi export cu arme şi muniţii se pot efectua de către armurierii autorizaţi numai după obţinerea prealabilă a avizului pentru operaţiuni de import/export cu arme şi muniţii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 32, eliberat de către structura specializată din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (4) din Lege.
  (2) În vederea efectuării operaţiunii comerciale de import sau de export, armurierii trebuie să depună o cerere însoţită de factura pro forma tradusă de un traducător autorizat, precum şi dosarul de firmă, care trebuie să cuprindă pentru primul aviz: copie de pe certificatul de înregistrare al societăţii la registrul comerţului, copie de pe actul constitutiv, din care să reiasă faptul că societatea desfăşoară operaţiuni comerciale cu arme şi muniţii, copie de pe autorizaţia pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii, dovada asigurării pazei transportului, în condiţiile legii.
  (3) Pentru următoarele solicitări în vederea eliberării unui nou aviz pentru operaţiuni de import/export cu arme şi muniţii, dacă nu au intervenit modificări cu privire la situaţia juridică a firmei, de natură a împiedica continuarea activităţii de comercializare a armelor şi muniţiilor, se va anexa la cerere doar factura pro forma tradusă de un traducător autorizat.
  (4) După analizarea documentelor prezentate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează avizul în baza căruia se efectuează importul sau exportul armelor şi/sau, după caz, al muniţiilor.
  (5) După efectuarea importului sau exportului, armurierul are obligaţia să prezinte autorităţii care a emis avizul pentru operaţiuni de import/export cu arme şi muniţii declaraţia vamală de import, respectiv export, precum şi certificatele de atestare a îndeplinirii condiţiilor de omologare pentru armele şi muniţia importate.
  (6) Armurierul care a procurat armele şi muniţiile în situaţia prevăzută la alin. (1) este obligat să solicite Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv structurilor de specialitate de la nivel teritorial sau central, eliberarea cărţilor de identitate în condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a a cap. IV, pentru armele importate.


  Articolul 122

  Acordarea avizului de import-export pentru arme de apărare şi pază în vederea comercializării se efectuează potrivit prevederilor art. 121 alin. (1)-(4), numai cu condiţia prezentării autorizaţiei/licenţei emise de Agenţia Naţională de Control al Exporturilor, în condiţiile legii.


  Secţiunea a 6-a Procedura de acordare a avizului pentru operaţiuni de transport de arme şi muniţii în ţară şi în străinătate


  Articolul 123

  (1) Efectuarea operaţiunilor de transport de arme şi muniţii în ţară şi, după caz, în străinătate de către armurierul autorizat în acest sens se poate face numai pe baza avizului eliberat, la cerere, de către organul de poliţie competent, dacă:
  a) îndeplineşte condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) deţine vehicule omologate de Registrul Auto Român şi de Autoritatea Naţională de Omologare a Armelor şi Muniţiilor;
  c) personalul angajat pentru manipularea armelor şi muniţiilor îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b), este instruit cu privire la normele de securitate a muncii şi are avizul structurii de poliţie competente care are atribuţii pe linia pazei bunurilor.
  (2) În vederea avizării, armurierul trebuie să depună o cerere însoţită de documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor de la alin. (1) la organul de poliţie competent care, dacă în urma efectuării verificărilor corespunzătoare constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru efectuarea transportului, eliberează avizul pentru efectuarea transportului de arme şi muniţii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 33.


  Articolul 124

  Armurierii autorizaţi să efectueze transporturi de arme şi muniţii sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare a securităţii transportului, în condiţiile legii.


  Articolul 125

  (1) Transportatorii străini autorizaţi să efectueze transporturi de arme şi muniţii din categoria celor admise de Lege au obligaţia să notifice în prealabil Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.
  (2) Transportatorii şi firmele de curierat rapid au obligaţia să informeze poliţia de frontieră despre transporturile de armament şi muniţie ce urmează să se efectueze în/din România.
  (3) Efectuarea transportului de arme şi muniţii pe teritoriul României se face în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 333/2003, cu mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile de omologare prevăzute de lege.


  Capitolul VI Contravenţii şi sancţiuni


  Articolul 126

  Sunt considerate contravenţii următoarele fapte:
  a) admiterea participării la cursul de instruire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, de către persoane juridice autorizate, a persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2);
  b) efectuarea, de către titularul dreptului de deţinere, a unui transfer al armelor letale deţinute, fără autorizaţia prevăzută la art. 17;
  c) transportul armelor letale de către titularul dreptului de deţinere, fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19;
  d) nerespectarea obligaţiei de asigurare a condiţiilor de păstrare şi securitate a armelor letale introduse temporar pe teritoriul României, de către persoana care a formulat invitaţia, în condiţiile prevăzute la art. 43 alin. (1);
  e) portul armei introduse temporar în România, de către deţinătorul acesteia, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 43 alin. (2);
  f) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare a armei la organul competent de poliţie, de către deţinătorul acesteia, în termenul prevăzut la art. 46 alin. (1);
  f^1) neîndeplinirea obligaţiei de prezentare la organul competent de poliţie, în condiţiile art. 48^4;
  -------------
  Litera f^1) a art. 126 a fost introdusă de pct. 31 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.
  g) înstrăinarea în afara teritoriului României a unei arme neletale de către proprietarul acesteia, fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 49 alin. (1) referitoare la obţinerea avizului de scoatere definitivă din România;
  h) neîndeplinirea de către persoana juridică a obligaţiei de prezentare sau, după caz, de informare a organelor competente, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);
  i) transportul armelor de către persoana juridică autorizată, în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 61 alin. (3);
  j) nerespectarea de către persoana juridică autorizată care a procurat arme neletale a obligaţiei de prezentare sau, după caz, de informare a autorităţilor competente, în termenul prevăzut la art. 66 alin. (1);
  k) nerespectarea de către persoana juridică a obligaţiei de prezentare la autorităţile competente a registrului de evidenţă, în termenul prevăzut la art. 70 alin. (2);
  l) nerespectarea obligaţiei persoanei juridice de a dota cu arme numai persoanele pentru care s-a obţinut avizul autorităţilor competente, în condiţiile art. 71 alin. (1);
  m) nerespectarea de către persoana juridică a obligaţiilor privind afişarea regulamentului de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, respectiv privind informarea persoanelor care intră în incinta poligonului asupra conţinutului acestui regulament, în condiţiile prevăzute la art. 75 alin. (2) şi (3);
  n) nerespectarea de către persoana juridică a obligaţiei de ţinere a evidenţei armelor şi muniţiilor folosite în poligonul de tragere, precum şi a obligaţiei de a prezenta registrul organelor de control competente, ori de câte ori li se solicită aceasta, în condiţiile prevăzute la art. 76 alin. (1), respectiv alin. (2);
  o) nerespectarea obligaţiei persoanelor de a depune la organele de poliţie cărţile de identitate ale armelor pe care le-au înstrăinat în afara teritoriului României, prevăzută la art. 102.
  p) nerespectarea obligaţiei armurierilor autorizaţi de a notifica structurile de poliţie competente teritorial cu privire la efectuarea operaţiunilor de casare sau distrugere a armelor, prevăzută de art. 96 alin. (4).
  -------------
  Litera p) a art. 126 a fost introdusă de pct. 32 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 127

  Contravenţiile prevăzute la art. 126 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la lit. c), f^1) şi g);
  b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, cele prevăzute la lit. b), d), e) şi f);
  c) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. j), k), m), n), o) şi p);
  d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. h), i) şi l);
  e) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, cea prevăzută la lit. a).
  -------------
  Art. 127 a fost modificat de pct. 33 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008.


  Articolul 128

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţiştii anume desemnaţi din cadrul Poliţiei Române.


  Articolul 129

  Contravenţiilor prevăzute la art. 126 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Secţiunea 1 Dispoziţii tranzitorii


  Articolul 130

  Prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, precum şi la documentele prin care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii se aplică după cum urmează:
  a) până la emiterea ordinului ministrului sănătăţii publice*) prin care se stabilesc afecţiunile prin care poate fi pusă în pericol viaţa persoanelor, dacă cel care suferă de acestea ar deţine sau folosi arme şi muniţii, se aplică normele de specialitate aflate în vigoare până la data de 1 martie 2005 în acest domeniu;
  b) până la data înfiinţării persoanelor juridice autorizate să desfăşoare cursurile de instruire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii, se procedează după cum urmează:
  (i) aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice referitoare la îndeplinirea condiţiei privind absolvirea cursurilor se suspendă în fiecare judeţ până la autorizarea a cel puţin câte unei persoane juridice pentru organizarea acestor cursuri;
  (îi) după primele 6 luni ale perioadei de suspendare prevăzute la pct. (i) persoanele cărora li se aplică condiţia absolvirii acestor cursuri trebuie să promoveze un test teoretic pe linie de arme şi muniţii, ale cărui tematică şi condiţii de promovare se aprobă prin dispoziţie a inspectorului general al Poliţiei Române;
  (iii) condiţia promovării testului prevăzut la pct. (îi) încetează în fiecare judeţ de la data autorizării a cel puţin unei persoane juridice în condiţiile stabilite la pct. (i);
  (iv) persoanele fizice care deţin permis de armă la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele care obţin acest document în termen de 6 luni de la aceeaşi dată, precum şi cele care obţin documentul, cu condiţia promovării testului prevăzut la pct. (îi), sunt obligate să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, cu ocazia prezentării la prima viză a permisului de armă, ulterior autorizării, în judeţul unde au domiciliul, a cel puţin unei persoane juridice pentru organizarea acestor cursuri;
  c) îndeplinirea condiţiei referitoare la prezentarea avizului psihologic conform art. 15 alin. (1) lit. e) din Lege se aplică începând cu ocazia prezentării la prima viză a permisului de armă, ulterior autorizării a cel puţin unui psiholog sau cabinet de specialitate, în judeţul în care domiciliază persoana care trebuie să îndeplinească această condiţie.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin HOTĂRÂREA nr. 862 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice.


  Articolul 131

  Prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la îndeplinirea condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi muniţiilor deţinute de persoanele fizice sau juridice se aplică după cum urmează:
  a) până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96 din Lege, se procedează după cum urmează:
  (i) aplicarea prevederilor referitoare la condiţia omologării încăperilor şi spaţiilor în care se păstrează armele şi muniţiile se suspendă;
  (îi) în primele 6 luni ale perioadei de suspendare prevăzute la pct. (i) persoanele fizice şi juridice care la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice deţin arme şi muniţii sunt obligate să întreprindă demersurile corespunzătoare îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii acestora, potrivit prevederilor care li se aplică, cu excepţia celor privind omologarea;
  b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96 din Lege persoanele fizice sau juridice care deţin arme şi muniţii trebuie să îşi adapteze condiţiile de păstrare şi asigurare a securităţii acestora şi să obţină certificatele de omologare corespunzătoare.


  Articolul 132

  (1) Prevederile prezentelor Norme metodologice referitoare la condiţia omologării poligoanelor de tragere se suspendă până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96 din Lege.
  (2) Până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96 din Lege, condiţia omologării, necesară pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a poligoanelor de tragere, se înlocuieşte cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
  a) solicitantul trebuie să facă dovada că poligonul a fost construit potrivit normelor stabilite de Federaţia Română de Tir Sportiv pentru poligoanele de tir existente; dovada se face printr-un aviz de principiu, acordat în cadrul unei proceduri care se stabileşte prin protocol încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Federaţia Română de Tir Sportiv;
  b) perimetrele poligoanelor prevăzute la art. 108 trebuie asigurate cu gard de beton, înalt de 3 metri, pe care se montează din 20 în 20 de metri plăcuţe avertizoare cu inscripţia "POLIGON DE TRAGERE, ACCESUL STRICT INTERZIS".
  (3) În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96 din Lege, persoanele juridice care deţin poligoane de tragere sunt obligate să îşi adapteze amenajările potrivit normelor de omologare şi să obţină certificat de omologare a poligonului.


  Articolul 133

  (1) Prevederile secţiunii 1 a cap. IV, precum şi cele referitoare la condiţia existenţei marcajului pe arme şi muniţii se aplică de la data împlinirii unui termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
  (2) Până la împlinirea termenului de 2 ani prevăzut la alin. (1), armurierii autorizaţi să producă arme şi muniţii pe teritoriul României sunt obligaţi să îşi asigure mijloacele tehnice necesare aplicării marcajului, în condiţiile prevăzute la secţiunea 1 a cap. IV.


  Articolul 134

  Prevederile secţiunii a 2-a a cap. IV, precum şi cele referitoare la condiţia existenţei cărţii de identitate a armei se aplică după împlinirea unui termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, astfel:
  a) la împlinirea acestui termen se pun în circulaţie cărţile de identitate pentru armele produse de armurierii români autorizaţi, destinate introducerii în circuitul comercial pe teritoriul României, precum şi pentru cele importate, în condiţiile legii;
  b) într-un interval de 2 ani de la data împlinirii acestui termen, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96 din Lege, persoanele fizice sau juridice care deţin arme letale sunt obligate să solicite organelor de poliţie competente eliberarea cărţilor de identitate pentru armele letale deţinute;
  c) până la expirarea intervalului de timp prevăzut la lit. b), prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la condiţia existenţei cărţii de identitate se aplică numai în cazul armelor pentru care s-au eliberat aceste documente;
  d) de la data expirării intervalului de timp prevăzut la lit. b), prevederile secţiunii a 2-a a cap. IV, precum şi cele referitoare la condiţia existenţei cărţii de identitate se aplică în toate cazurile.


  Articolul 135

  (1) Persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice efectuează operaţiuni cu arme şi muniţii sunt obligate să solicite organelor de poliţie competente autorizările corespunzătoare, în condiţiile stabilite la cap. V, în termen de cel mult un an de la această dată.
  (2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), operaţiunile cu arme şi muniţii prevăzute de Lege vor putea fi efectuate numai de armurierii autorizaţi, în condiţiile stabilite la cap. V.


  Articolul 136

  (1) Prevederile referitoare la trecerea peste frontiera de stat a României a armelor şi muniţiilor, altele decât cele de vânătoare şi tir, de către persoanele fizice se aplică de la data desemnării în punctele de trecere a frontierei a reprezentanţilor Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Muniţiilor, dar nu mai târziu de 3 luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96 din Lege.
  (2) Până la data prevăzută la alin. (1), trecerea peste frontieră a armelor de vânătoare şi tir, precum şi a muniţiei corespunzătoare se efectuează în condiţiile stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin toate punctele destinate traficului internaţional de persoane.
  (3) Până la data prevăzută la alin. (1), transferul armelor şi muniţiilor, altele decât cele de vânătoare şi tir, în şi din străinătate de către persoanele fizice sau juridice, pentru scopurile prevăzute în prezentele norme metodologice, se poate efectua numai prin intermediul armurierilor autorizaţi să efectueze operaţiuni de import şi export sau al celor autorizaţi să efectueze transporturi internaţionale de arme şi muniţii.


  Secţiunea a 2-a Dispoziţii finale


  Articolul 137

  Înfiinţarea şi funcţionarea Registrului Naţional al Armelor şi asigurarea logistică impusă pentru realizarea tuturor documentelor stabilite în prezentele norme metodologice se vor asigura etapizat, în funcţie de fondurile alocate în aceste scopuri prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), în condiţiile legii.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 138

  (1) Anexele nr. 1-33 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  (2) Anexele pot fi modificate sau completate prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative*).
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 139

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Inspectoratul General al Poliţiei Române va solicita autorităţii în drept includerea în Clasificarea ocupaţiilor din România a ocupaţiei de instructor în poligonul de tragere.

  NOTA

  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. II şi III din HOTĂRÂREA nr. 895 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008 prevăd:
  "ART. II
  (1) Societăţile comerciale autorizate pentru deţinerea, folosirea sau, după caz, desfăşurarea operaţiunilor cu arme şi muniţii au obligaţia ca în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să ia măsurile necesare în vederea obţinerii avizului inspectoratului teritorial de muncă, pentru spaţiile destinate depozitării muniţiilor, precum şi pentru spaţiile destinate exclusiv depozitării capselor sau pulberilor.
  (2) La împlinirea termenului de un an, dreptul de deţinere, folosire sau, după caz, de desfăşurare a operaţiunilor cu arme şi muniţii se suspendă până la obţinerea avizului prevăzut la alin. (1).
  Art. III
  (1) În vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, înscrierii armei în permisul de armă, posesorii armelor neletale supuse autorizării, prevăzuţi la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, trebuie să prezinte autorităţilor competente potrivit legii un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-e) şi g) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, precum şi următoarele:
  a) certificatul de deţinător;
  b) permisul de armă, în original şi în copie, atunci când este cazul;
  c) dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru eliberarea unui nou permis de armă sau, după caz, înscrierii armei în permis.
  (2) Dacă în certificatul de deţinător nu sunt înscrise menţiuni referitoare la alte arme neletale, din categoria celor supuse notificării, se procedează la anularea acestuia prin aplicarea ştampilei "ANULAT", odată cu eliberarea permisului de armă sau, după caz, înscrierea armei în permisul de armă."


  Anexa 1

      MODEL
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │ │R0MÂNIA - MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE│ │
   │ │INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ....... │ │
   │ │Nr. ........... din .............. │ ┌────────┐ │
   │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │
   │ (Se completează de către organul de poliţie) │ FOTO │ │
   │ │3,5x4,5 │ │
   │ │ cm │ │
   │ └────────┘ │
   │ │
   │ CERERE │
   │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │ │ │ │
   │ │ Subsemnatul ___________________ _____________________ │ │
   │ │ (numele de familie) (prenumele) │ │
   │ │ │ │
   │ │ fost(ă) _______________ fiul/fica lui __________ şi _________ │ │
   │ │ (nume anterior) (tata) (mama) │ │
   │ │ │ │
   │ │ nascut(ă) în data de |_|_|_|_|_|_|_|_| în ______________ ___________│ │
   │ │ (ziua, luna, anul) (localitatea) (jud./sector│ │
   │ │ │ │
   │ │ cu domiciliul în _____________, ____________________________________ │ │
   │ │ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) │ │
   │ │ │ │
   │ │ ___________, ________, _______, ______, ______________, _____________│ │
   │ │ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul postal) (jud/sector)│ │
   │ │ │ │
   │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
   │ │ │ │
   │ │ Alte date: Cetatenie ____________, naţionalitate ______________ │ │
   │ │ │ │
   │ │ Act de identitate seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|, │ │
   │ │ │ │
   │ │ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │ │
   │ │ S A A L L Z Z N N N N N C │ │
   │ │ Reşedinţa ___________________, ____________________________________ │ │
   │ │ (localitatea) (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea) │ │
   │ │ ___________, ________, _______, ______, ______________, _____________│ │
   │ │ (numărul) (blocul) (scara) (apt.) (codul postal) (jud/sector)│ │
   │ │ │ │
   │ │ Profesia ___________ locul de muncă _________ functia __________ │ │
   │ │ │ │
   │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
   │ │
   │ rog a fi autorizat în regim [] normal pentru [] deţinerea │
   │ [] de urgenţă [] portul şi folosirea│
   │ ............................................................... │
   │ │
   │unei arme cu destinaţia* [] agrement (1) [] tir sportiv (4) │
   │ [] utilitară (2) [] vânătoare (5) │
   │ [] colecţie (3) [] apărare şi pază (6)│
   │ │
   │ │
   │ ............................................................... │
   │ │
   │ şi a mi se elibera o autorizaţie pentru procurarea armei. │
   │ │
   │ Data ............ Semnătura .............. │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  ---------
      * Conform anexei la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi
      muniţiilor
      Cererea se completează cu litere majuscule iar situaţiile corespunzătoare
      se marchează cu X.
      Cererea completată cu date inexacte sau cu omisiuni, precum şi cererea
      care nu este însoţită de documentele prevăzute de lege sunt nule
      Această parte a documentului se completează de către organul de politie
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Acte necesare obţinerii autorizării pentru prima armă:
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ │
   │ Acte necesare pentru arme având destinaţia: M E N T I U N I │
   │ (nr, seria, data emiterii│
   │ şi emitentul) │
   │ │
   │a) copie B.I./C.I. [] │
   │ │
   │b) certificat medical tip [] │
   │ │
   │c) certificat testare psihologica [] │
   │ │
   │d) certificat de cazier judiciar [] │
   │ │
   │e) 2 fotografii 3,5x4,5 cm [] │
   │ │
   │f) taxa de prestare serviciu [] ___________________ │
   │ │
   │g) certificat de absolvire curs [] ___________________ │
   │ │
   │h) copie permis de vânătoare [] ___________________ │
   │ │
   │i) copie permis antrenor de tir [] ___________________ │
   │ │
   │j) copie permis sportiv categ. I [] ___________________ │
   │ │
   │k) atestat colectionar [] ___________________ │
   │ │
   │l) dovada calităţii prev. de [] ___________________ │
   │ art. 14 alin. 2 din Legea │
   │ nr. 295/2004 │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │În temeiul comunicarii a fost achizitionata arma marca _____, seria _____ │
   │ │
   │calibrul _____, categoria ___ ___, cu factura nr. _____ din ______________│
   │ (data emiterii│
   │ │
   │eliberata de __________________ din _______________________________ │
   │ (localitatea, judeţul) │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │S-a eliberat cartea de identitate a armei, seria ________ nr. _________ │
   │ │
   │la data |_|_|_|_|_|_|_|_| │
   │ Z Z L L A A A A │
   │de către _____________________________________________________ │
   │ (autoritatea emitenta) │
   │ │
   │S-a eliberat permisul de arma seria ________ nr. ______________ │
   │ │
   │la data |_|_|_|_|_|_|_|_| │
   │ Z Z L L A A A A │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │Lucrarea a fost solutionata de către: ______________________________ │
   │ (gradul, numele şi prenumele) │
   │la data |_|_|_|_|_|_|_|_| │
   │ Z Z L L A A A A │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ │
   │ Alte menţiuni efectuate de organul de politie: ....................... │
   │ │
   │ ....................................................................... │
   │ │
   │ ....................................................................... │
   │ │
   │ ....................................................................... │
   │ │
   │ ....................................................................... │
   │ │
   │ ....................................................................... │
   │ │
   │ ....................................................................... │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 2

      MODEL
      Matca
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI .........
      Nr. ....... data .........
                         AUTORIZAŢIE DE PROCURARE
                     ARMĂ ŞI MUNIŢIE - PERSOANE FIZICE
      Se autorizează domnul/doamna ......... cu domiciliul/reşedinţa în
      localitatea ......, str. ....., nr. ....., cod numeric personal ........
      pentru a procura:
      1. Armă cu destinaţia ........ şi cantitatea de ....... cartuşe calibrul
      aferent acesteia.
      2. O ţeava de rezervă calibrul ......, pentru arma: (denumirea) ......
      (categoria) ...... (seria) ..... deţinută în baza permisului de armă
      tip ......, seria ....., nr. .....
             ORGAN DE POLIŢIE
      Faţă
      ROMÂNIA
      MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI.........
      Nr. ....... data .........
                         AUTORIZAŢIE DE PROCURARE
                     ARMĂ ŞI MUNIŢIE - PERSOANE FIZICE
      Se autorizează domnul/doamna ........., cetatenie ....... cu domiciliul/
      reşedinţa în localitatea ......, str. ....., nr. ....., cod numeric
      personal ........ act de identitate ..........., seria ..........,
      nr. ..... pentru a procura:
      1. Armă letala cu destinaţia ........ şi cantitatea de ....... cartuşe
      calibrul aferent acesteia.
      2. O ţeava de rezervă calibrul ......, pentru arma: (denumirea) ......
      (categoria) ...... (seria) ..... deţinută în baza permisului de armă
      tip ......, seria ....., nr. .....
      * Specificaţii suplimentare ...........................................
      .......................................................................
      Termenul de valabilitatea al autorizaţie până la data de ...........
                                 ŞEFUL POLIŢIEI
                                   L.S.
      Se prelungeşte până la data de ...........
                                  ŞEFUL POLIŢIEI
                                   L.S.
      În termen de 10 zile posesorul acestei autorizaţii are obligaţia de a se
      prezenta la organul de poliţie care a eliberat-o, având asupra sa arma
      procurată, actul de provenienţă şi cartea de identitate a armei, în cazul
      când aceasta există.
  ------------
      * se vor menţiona date suplimentare despre arma solicitată
      VERSO
      Data procurării .............
      Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală ...........
      din localitatea ...............................................
      că domnul .....................................................
      a procurat:
      1. armă din categoria ......., cu caracteristicile ...... destinaţia .....
      marca ....... seria ........ calibrul .........
      2. O ţeava de rezervă, calibru ......... Seria ....... marca .........
      a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care
      înstrăinează) .........., titular al permisului de armă/autorizaţie de
      deţinere şi folosire, seria ..... nr. ........./factura numărul .......
      din data de .........
      b) Din străinătate conf doc ..................
      Poziţia din registrul de evidenţă a armelor/registrul vamal nr. .../...
      semnătura gestionarului/organul vamal
      loc ştampilă

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 3

      MODEL
      ROMÂNIA
      EMITENT ...... Seria .... nr. ......
      Nr. ...... data .....
                                  CERTIFICAT
          DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ
                        PE LINIE DE ARME ŞI MUNIŢII*
      Certificăm că domnul (doamna) ........., CNP ........... fiul (fiica) lui
      .......... şi al (a) ........, născut(ă) la data ......., în ...........,
      domiciliat în localitatea ..........., str. ....., nr. ......., judeţul
      (sectorul) ........., a absolvit cursul de pregătire teoretică şi practică
      pe linie de arme şi muniţii.
      Cursul s-a desfăşurat în perioada .........., la sediul societăţii .......,
      din localitatea ........, str. ....., nr. ....., judeţul (sectorul) ......
      Certificatul poate fi utilizat în condiţiile prevăzute de Legea
      nr. 295/2004 şi Normele metodologice de aplicare.
           DIRECTOR CURS
            L.S.
      * ACESTA VA FI ELIBERAT DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ AUTORIZATĂ

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 4

      MODEL
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ │
        │ ROMÂNIA │
        │ MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*) │
        │ INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE │
        │ │
        │ │
        │ ┌─────┐ │
        │ │stema│ │
        │ │ │ │
        │ └─────┘ │
        │ │
        │ │
        │ PERMIS DE ARMA │
        │ │
        │ │
        │ TIP A │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ DETINE │
        │ │
        │ ARME DE FOC Şi MUNIŢII │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ │
        │ pag 1 │
        │ │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ │
        │ │
        │ MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*) │
        │ INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEŢULUI │
        │ │
        │ ┌──────────────┐ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ FOTOGRAFIA │ │
        │ │ TITULARULUI │ ─────────────────────── │
        │ │ │ (Semnătura titularului) │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ └──────────────┘ │
        │ │
        │ │
        │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
        │ │
        │ │
        │ ─────────────────────────────────────── │
        │ (Numele şi prenumele titularului) │
        │ │
        │ Domiciliat în localitatea .................... │
        │ strada ................ nr. ............... │
        │ blocul ......., scara ........, apt. ...... │
        │ judeţul (sectorul) .................. │
        │ │
        │ │
        │ Permisul de armă a fost eliberat la data de ......... │
        │ │
        │ Numărul de înregistrare ...................... │
        │ │
        │ │
        │ ŞEFUL INSPECTORATULUI │
        │ │
        │ │
        │ LS. │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ pag 2 │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ VIZA PERMISULUI DE ARMĂ │
        │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │
        │ │ ┌─────────────────────┐ │ │
        │ │ Organul care a efectuat VIZA ├─────────────────────┤ │ │
        │ │ Data efectuării vizei ├─────────────────────┤ │ │
        │ │ Nr. dosar viza └─────────────────────┘ │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ Şeful Serviciului │ │
        │ │ ştampila │ │
        │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ │
        │ │
        │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │
        │ │ ┌─────────────────────┐ │ │
        │ │ Organul care a efectuat VIZA ├─────────────────────┤ │ │
        │ │ Data efectuării vizei ├─────────────────────┤ │ │
        │ │ Nr. dosar viza └─────────────────────┘ │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ Şeful Serviciului │ │
        │ │ ştampila │ │
        │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ │
        │ │
        │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │
        │ │ ┌─────────────────────┐ │ │
        │ │ Organul care a efectuat VIZA ├─────────────────────┤ │ │
        │ │ Data efectuării vizei ├─────────────────────┤ │ │
        │ │ Nr. dosar viza └─────────────────────┘ │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ Şeful Serviciului │ │
        │ │ ştampila │ │
        │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ │
        │ │
        │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │
        │ │ ┌─────────────────────┐ │ │
        │ │ Organul care a efectuat VIZA ├─────────────────────┤ │ │
        │ │ Data efectuării vizei ├─────────────────────┤ │ │
        │ │ Nr. dosar viza └─────────────────────┘ │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ Şeful Serviciului │ │
        │ │ ştampila │ │
        │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ pag 3 │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ ARME DEŢINUTE │
        │ ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
        │ │ │ │ │ │ │
        │ │ 1 │Cartea de identitate│ ÎNSCRIERE │ RADIERE │ │
        │ │ │a armei │ │ │ │
        │ ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
        │ │Categoria armei │ Data │ Data │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Caracteristicile armei │ Nr. │ Nr. │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Destinaţia armei │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ Marca │ │ │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ seria cal. │ L.S. │ L.S. │ │
        │ └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
        │ ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
        │ │ │ │ │ │ │
        │ │... │Cartea de identitate│ ÎNSCRIERE │ RADIERE │ │
        │ │ │a armei │ │ │ │
        │ ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
        │ │Categoria armei │ Data │ Data │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Caracteristicile armei │ Nr. │ Nr. │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Destinaţia armei │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ Marca │ │ │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ seria cal. │ L.S. │ L.S. │ │
        │ └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
        │ ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
        │ │ │ │ │ │ │
        │ │ ...│Cartea de identitate│ ÎNSCRIERE │ RADIERE │ │
        │ │ │a armei │ │ │ │
        │ ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
        │ │Categoria armei │ Data │ Data │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Caracteristicile armei │ Nr. │ Nr. │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Destinaţia armei │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ Marca │ │ │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ seria cal. │ L.S. │ L.S. │ │
        │ └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
        │ ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
        │ │ │ │ │ │ │
        │ │ ...│Cartea de identitate│ ÎNSCRIERE │ RADIERE │ │
        │ │ │a armei │ │ │ │
        │ ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
        │ │Categoria armei │ Data │ Data │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Caracteristicile armei │ Nr. │ Nr. │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Destinaţia armei │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ Marca │ │ │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ seria cal. │ L.S. │ L.S. │ │
        │ └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
        │ ┌────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │
        │ │ │ │ │ │ │
        │ │ ...│Cartea de identitate│ ÎNSCRIERE │ RADIERE │ │
        │ │ │a armei │ │ │ │
        │ ├────┴────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │
        │ │Categoria armei │ Data │ Data │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Caracteristicile armei │ Nr. │ Nr. │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │Destinaţia armei │ŞEFUL SERVICIULUI│ŞEFUL SERVICIULUI│ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ Marca │ │ │ │
        │ ├─────────────────────────┤ │ │ │
        │ │ seria cal. │ L.S. │ L.S. │ │
        │ └─────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘ │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ pag 4-9 │
        └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ TEVI REZERVĂ │
      │┌───────┬─────┬─────┬────────┬──────────────────┬───────────────────┐ │
      ││ Cat./ │MARCA│SERIA│CALIBRUL│NR.DE ÎNREGISTRARE│NR. DE ÎNREGISTRARE│ │
      ││Caract.│ │ │ │ŞI DATA INSCRIERII│ŞI DATA RADIERII │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │└───────┴─────┴─────┴────────┴──────────────────┴───────────────────┘ │
      │ │
      │ Seria RO nr. 0000000 │
      │ pag 10-11 │
      └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ SCHIMBĂRI DE DOMICILIU │
      │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
      ││ Schimbat domiciliul în localitatea ................... │ │
      ││ strada ......................... nr. ................. │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
      ││ Schimbat domiciliul în localitatea ................... │ │
      ││ strada ......................... nr. ................. │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
      ││ Schimbat domiciliul în localitatea ................... │ │
      ││ strada ......................... nr. ................. │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
      ││ Schimbat domiciliul în localitatea ................... │ │
      ││ strada ......................... nr. ................. │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
      ││ Schimbat domiciliul în localitatea ................... │ │
      ││ strada ......................... nr. ................. │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘ │
      │ │
      │ Seria Ro nr. 0000000 │
      │ pag. 12 │
      └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ MUNITIE │
      │┌────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────┐ │
      ││ │ │ Muniţie pentru │ │
      ││ CALIBRUL │ BUCATI │ arma de la poziţia │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │├────────────────────┼──────────────────┼───────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │
      │└────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────┘ │
      │ │
      │ Seria RO nr. 0000000 │
      │ pag 13 │
      └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ Reşedinţe aprobate pentru deţinerea armelor │
      │┌─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
      ││ A │Localitatea .................. │ │
      │├─────────┘ │ │
      ││ strada ............. nr. ............... │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
      ││La această adresă vor fi deţinute armele înregistrate în prezentul │ │
      ││permis la poziţiile: │ │
      │├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
      ││ ... │Localitatea .................. │ │
      │├─────────┘ │ │
      ││ strada ............. nr. ............... │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
      ││La această adresă vor fi deţinute armele înregistrate în prezentul │ │
      ││permis la poziţiile: │ │
      │├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
      ││ ... │Localitatea .................. │ │
      │├─────────┘ │ │
      ││ strada ............. nr. ............... │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
      ││La această adresă vor fi deţinute armele înregistrate în prezentul │ │
      ││permis la poziţiile: │ │
      │├─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤ │
      ││ ... │Localitatea .................. │ │
      │├─────────┘ │ │
      ││ strada ............. nr. ............... │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ... ┌───────────────────┤ │
      ││ de la data de ............................ │ ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┤ │ │
      ││ │ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ......... │ L.S. │ │
      │├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────┤ │
      ││La această adresă vor fi deţinute armele înregistrate în prezentul │ │
      ││permis la poziţiile: │ │
      │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
      │ │
      │ Seria RO nr. 0000000 │
      │ pag 14-15 │
      └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                 MODIFICĂRI PRIVIND LOCUL UNDE SUNT DEŢINUTE ARMELE
    ┌───┬────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┐
    │NR │NR. ÎNREGISTRARE│MODIFICAREA │LOCUL UNDE AU│LOCUL UNDE VOR│SEMNĂTURA │
    │CRT│ ŞI DATA │PRIVEŞTE │FOST DEŢINUTE│FI DEŢINUTE │ ŞI │
    │ │ MODIFICĂRII │ URMĂTOARELE│ ARMELE │ ARMELE │ŞTAMPILA │
    │ │ │ ARME │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├───┼────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    └───┴────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┘
                           Seria RO nr. 0000000
                             pag 16-17

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 5

         MODEL
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ │
        │ ROMÂNIA │
        │ MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*) │
        │ INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE │
        │ │
        │ │
        │ ┌─────┐ │
        │ │stema│ │
        │ │ │ │
        │ └─────┘ │
        │ │
        │ PERMIS DE ARMA │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ TIP B │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ PORT ŞI FOLOSIRE │
        │ │
        │ ARME DE FOC ŞI MUNIŢIE │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ │
        │ pag. 1 │
        │ │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ │
        │ │
        │ MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*) │
        │ INSPECTORATUL ............ │
        │ │
        │ ┌──────────────┐ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ FOTO │ │
        │ │ TITULAR │ ─────────────────────── │
        │ │ │ (Semnătura titularului) │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ └──────────────┘ │
        │ │
        │ │
        │ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
        │ │
        │ │
        │ ─────────────────────────────────────── │
        │ (Numele şi prenumele titularului) │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ Permisul de armă eliberat la data de ......... │
        │ │
        │ Numărul de înregistrare ...................... │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ pag 2 │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ │
        │ │
        │ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │
        │ │ │ │
        │ │ Domiciliul în localitatea │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ │ ................................................ │ │
        │ │ │ │
        │ │ strada ..................... nr. ......... │ │
        │ │ │ │
        │ │ bloc ......... scara ......... apt. ........... │ │
        │ │ │ │
        │ │ judeţ (sector) ..............................., │ │
        │ │ │ │
        │ │ │ │
        │ └───────────────────────────────────────────────────────┘ │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ │
        │ SEFUL UNITATII │
        │ │
        │ L.S. │
        │ │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ pag 3 │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ VIZA PERMISULUI DE ARMĂ │
        │ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ VIZAT LA DATA │ │ VIZAT LA DATA │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ ..................... │ │ ................. │ │
        │ │ ŞEFUL UNITĂŢII │ │ ŞEFUL UNITĂŢII │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ │ │ │ │ │ │
        │ │ │.................. │ │ │................... │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ ŞTAMPILA UNITĂŢII │ │ ŞTAMPILA UNITĂŢII │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ Nr. înregistrare │ │ Nr. înregistrare │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ ................... │ │ ..................... │ │
        │ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ │
        │ ┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ VIZAT LA DATA │ │ VIZAT LA DATA │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ ..................... │ │ ................. │ │
        │ │ ŞEFUL UNITĂŢII │ │ ŞEFUL UNITĂŢII │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ │ │ │ │ │ │
        │ │ │.................. │ │ │................... │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ ŞTAMPILA UNITĂŢII │ │ ŞTAMPILA UNITĂŢII │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ Nr. înregistrare │ │ Nr. înregistrare │ │
        │ │ │ │ │ │
        │ │ ................... │ │ ..................... │ │
        │ └──────────────────────────┘ └──────────────────────────┘ │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ pag 4-5 │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
        │ │
        │ ARME DEŢINUTE │
        │ ┌────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │
        │ │Cartea de identitate a armei │ │ │
        │ ├─────────────────────────┬──────────┴───────────────────┤ │
        │ │Categoria armei │ │ │
        │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │
        │ │Caracteristicile armei │ │ │
        │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │
        │ │Destinaţia armei │ │ │
        │ ├─────────┬───────────────┴──────────────────────────────┤ │
        │ │Marca │ │ │
        │ ├─────────┼──────────────────────┬──────┬────────────────┤ │
        │ │Seria │ │ Cal. │ │ │
        │ ├─────────┴──────────────────┬───┴──────┴────────────────┤ │
        │ │Data înscrierii ........... │Data radierii ........... │ │
        │ │ │ │ │
        │ │Nr. înregistrare........... │Nr. înregistrare ........ │ │
        │ │ │ │ │
        │ │ŞEFUL UNITATII │ŞEFUL UNITĂŢII │ │
        │ │ │ │ │
        │ │ L.S. │ L.S. │ │
        │ │ │ │ │
        │ └────────────────────────────┴───────────────────────────┘ │
        │ ┌────────────────────────────────────┬───────────────────┐ │
        │ │Cartea de identitate a armei │ │ │
        │ ├─────────────────────────┬──────────┴───────────────────┤ │
        │ │Categoria armei │ │ │
        │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │
        │ │Caracteristicile armei │ │ │
        │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │
        │ │Destinaţia armei │ │ │
        │ ├─────────┬───────────────┴──────────────────────────────┤ │
        │ │Marca │ │ │
        │ ├─────────┼──────────────────────┬──────┬────────────────┤ │
        │ │Seria │ │ Cal. │ │ │
        │ ├─────────┴──────────────────┬───┴──────┴────────────────┤ │
        │ │Data înscrierii ........... │Data radierii ........... │ │
        │ │ │ │ │
        │ │Nr. înregistrare........... │Nr. înregistrare ........ │ │
        │ │ │ │ │
        │ │ŞEFUL UNITATII │ŞEFUL UNITĂŢII │ │
        │ │ │ │ │
        │ │ L.S. │ L.S. │ │
        │ │ │ │ │
        │ └────────────────────────────┴───────────────────────────┘ │
        │ │
        │ Seria RO nr. 0000000 │
        │ pag.6-19 │
        └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ TEVI REZERVĂ │
      │┌───────┬─────┬─────┬────────┬──────────────────┬───────────────────┐ │
      ││ Cat./ │MARCA│SERIA│CALIBRUL│NR.DE ÎNREGISTRARE│NR. DE ÎNREGISTRARE│ │
      ││Caract.│ │ │ │ŞI DATA INSCRIERII│ŞI DATA RADIERII │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │├───────┼─────┼─────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │
      ││ │ │ │ │............./ │............../ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │................ │................ │ │
      ││ │ │ │ │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ │ │ │
      ││ │ │ │ │ L.S. │ L.S. │ │
      │└───────┴─────┴─────┴────────┴──────────────────┴───────────────────┘ │
      │ │
      │ Seria RO nr. 0000000 │
      │ pag 20-23 │
      └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ MUNITIE │
      │┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ │
      ││ CALIBRUL │ CANTITATEA │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │├────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │
      ││ │ │ │
      │└────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ │
      │ │
      │ Seria RO nr. 0000000 │
      │ pag 24-27 │
      └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ SCHIMBĂRI DE DOMICILIU │
      │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
      ││ Schimbat domiciliul în localitatea │ │
      ││ ...................................................... │ │
      ││ strada ......................... nr. ................. │ │
      ││ │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ............. │ │
      ││ │ │
      ││ de la data de ....................................... │ │
      ││ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ................................ │ │
      ││ │ │
      ││ │ │
      ││ SEFUL UNITATII │ │
      ││ │ │
      ││ │ │
      ││ L.S. │ │
      ││ │ │
      │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
      │┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
      ││ Schimbat domiciliul în localitatea │ │
      ││ ...................................................... │ │
      ││ strada ......................... nr. ................. │ │
      ││ │ │
      ││ bloc .. scara ... apt. .. judeţ (sector) ............. │ │
      ││ │ │
      ││ de la data de ....................................... │ │
      ││ │ │
      ││ Nr. de înregistrare ................................ │ │
      ││ │ │
      ││ │ │
      ││ SEFUL UNITATII │ │
      ││ │ │
      ││ │ │
      ││ L.S. │ │
      ││ │ │
      │└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
      │ │
      │ Seria Ro nr. 0000000 │
      │ pag. 28-29 │
      └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 6

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
      Nr. .......... data .........
                      AUTORIZAŢIE DE TRANSFER AL ARMELOR
                             (PERSOANE FIZICE)
      Autorizăm efectuarea transferului de arme şi/sau muniţii, de către
      domnul ........ din localitatea ...... strada ...... nr. ....... judeţul
      (sectorul) ........., CNP ........., posesorul permisului de armă TIP A,
      de deţinere seria ..... nr. ........ eliberat de ....... la data .......,
      vizat la data de ..........
      A*. Autorizaţia se acordă pentru transferul următoarelor arme:
      1. Armă din categoria** ........ caracteristicile armei*** .........
      destinaţia .... marca .... seria ... calibrul ... C.ld. seria ... nr. ...
      2. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      3. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      4. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      5. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      B. Autorizaţia se acordă pentru transferul următoarelor cantităţi şi
      calibre de muniţie:
      1. Cantitatea ................ calibrul ........
      2. Cantitatea ................ calibrul ........
      3. Cantitatea ................ calibrul ........
      4. Cantitatea ................ calibrul ........
      5. Cantitatea ................ calibrul ........
      Transferul armei/muniţiei va avea loc pe traseul ........ ruta .........
      Scopul transferului .........
      Mijloc de transport ..........
      Termenul de valabilitate al autorizaţiei ...........
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
      În baza cererii numărul ...../..... se prelungeşte valabilitatea
      autorizaţiei până la data de ...........
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
  ------------
      * pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie
      de calibre diferite se ataşează o anexă cu datele de identificare ale
      armelor/muniţiilor
      ** categoria de arme conform Legii nr. 295/2004 poate fi B, C, D astfel
      că în cerere se menţionează în raport de situaţie una din categoriile
      specificate
      *** caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi
      individualizate prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din
      anexa la lege la categoriile B, C, D

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 7

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
      Nr. .......... data .........
                AUTORIZAŢIE TEMPORARĂ DE TRANSPORT ŞI FOLOSIRE A ARMEI
                             (PERSOANE FIZICE)
      Autorizăm efectuarea transferului de arme şi/sau muniţii, de către domnul
      ........ din localitatea ...... strada ...... nr. ....... judeţul
      (sectorul) ......, CNP ........., posesorul permisului de armă TIP A, de
      deţinere seria ..... nr. ........ eliberat de ....... la data .......,
      vizat la data de ..........
      A. Autorizaţia se acordă pentru transportul şi folosirea armei categoria
      ........, caracteristicile armei ..... marca ... seria ..... calibrul ...,
      cartea de identitate a armei seria ...... nr. ........
      B. Autorizaţia se acordă pentru transportul muniţiei corespunzătoare:
      Cantitatea .......... calibrul ..........
      Transportul armei/muniţiei va avea loc pe traseul ......... ruta ........
      Mijloc de transport .........
      Titularul este autorizat să folosească arma şi muniţia în poligonul
      aparţinând societăţii ........., situat la adresa .........
      Termenul de valabilitatea al autorizaţiei .........
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
      În baza cererii numărul ...../..... se prelungeşte valabilitatea
      autorizaţiei până la data de ...........
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 8

      MODEL
      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
      │ │
      │ ROMÂNIA │
      │ MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*) │
      │ INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI .......... │
      │ │
      │ │
      │ ┌───────┐ │
      │ │ │ │
      │ │ stema │ │
      │ │ │ │
      │ │ │ │
      │ └───────┘ │
      │ │
      │ ATESTAT DE COLECŢIONAR │
      │ Seria C nr. 0001234 │
      │ │
      │ │
      │ Atestăm prin prezentul că domnul/doamna ....... , domiciliat (ă) │
      │ în localitatea ......, str. ..., nr. ..., bloc ..., scara ..., │
      │ apt. ..., judeţ (sector) ......, C.N.P. .........., îndeplineşte │
      │ condiţiile legale privind statutul de colecţionar de arme, calitate │
      │ care îi conferă dreptul de a procura şi deţine arme pentru colecţie, │
      │ în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. │
      │ │
      │ │
      │ │
      │ │
      │ INSPECTOR SEF Nr. .... data ..... │
      │ │
      │ │
      │ │
      │ L.S. │
      │ │
      └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                         VIZA ATESTATULUI DE COLECŢIONAR
   ┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
   │Nr. de înregistrare ... │Nr. de înregistrare .... │Nr. de înregistrare ...│
   │ │ │ │
   │Data ................ │Data ................ │Data ............... │
   │ │ │ │
   │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │
   │ │ │ │
   │ L.S. │ L.S. │ L.S. │
   │ │ │ │
   ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
   │Nr. de înregistrare ... │Nr. de înregistrare .... │Nr. de înregistrare ...│
   │ │ │ │
   │Data ................ │Data ................ │Data ............... │
   │ │ │ │
   │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │ŞEFUL SERVICIULUI │
   │ │ │ │
   │ │ │ │
   │ L.S. │ L.S. │ L.S. │
   │ │ │ │
   └────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 9

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ..........
      Nr. ........ data ........
                                    DISPOZIŢIE*
             de anulare a autorizării şi de retragere a permisului de armă
      În conformitate cu prevederile art. ....... din Legea nr. 295/2004
      s-a dispus măsura anulării autorizării, pentru a deţine arme şi muniţii
      faţă de domnul ......... fiul lui .......... şi al ....... născut la .....
      în localitatea ........ domiciliat în ..... str. ..... nr. .... bl. ....
      apt. ..... sector/judeţ ..... posesor al actului de identitate .......
      seria .... nr. .... şi al permisului de armă tip A/tip B, seria .....
      nr. ..... eliberat la data de ......... de către ....... pentru încălcarea
      prevederilor art. ....... din constând în aceea că ......... .
      ..................................................................
      ..................................................................
      ..................................................................
      INSPECTOR ŞEF
        L.S.
      *Dispoziţia de anulare a autorizării se va anexa la înştiinţarea adresată
      persoanei în cauză în care se vor menţiona: armele ce fac obiectul anulării
      autorizării, termenul în care persoana este obligată să înstrăineze armele,
      precum şi faptul că s-a retras permisul de armă în situaţiile în care se
      impune acest lucru.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 10

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ..........
      Nr. .......... data .........
                                  AUTORIZAŢIE
                 DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ŢARĂ A ARMELOR/ MUNIŢIILOR
                               (PERSOANE FIZICE)
      Autorizăm scoaterea temporară din România a armelor şi/sau muniţiilor,
      aparţinând domnului .... din localitatea ...... strada ...... nr. ....
      judeţul (sectorul) ........., CNP ........., posesorul permisului de armă
      TIP A/TIP B, de deţinere seria ..... nr. ...... eliberat de ........
      la data ......., astfel:
      A*. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporara a următoarelor arme:
      1. Armă din categoria ........ caracteristicile armei .........
      destinaţia .... marca .... seria ... calibrul ... C.ld. seria ... nr. ...
      2. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      3. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      4. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      5. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      B*. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporara a următoarelor
      cantităţi şi calibre de muniţie:
      1. Cantitatea ................ calibrul ........
      2. Cantitatea ................ calibrul ........
      3. Cantitatea ................ calibrul ........
      4. Cantitatea ................ calibrul ........
      5. Cantitatea ................ calibrul ........
      Transferul armei/muniţiei va avea loc pe traseul ........ ruta .........
      P.C.T.F. / Ieşire ........./ Intrare ............
      Scopul transportului .........
      Mijloc de transport ..........
      Termenul de valabilitate al autorizaţiei ...........
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
  ------------
      * pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie
      de calibre diferite se ataşează o anexă cu datele de identificare ale
      armelor/muniţiilor

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 11

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ........
      Nr. ..... data ..........
                                 AVIZ
                     DE ÎNSTRĂINARE A ARMEI/MUNIŢIEI
                         PE TERITORIUL ROMÂNIEI
      Avizăm înstrăinarea pe teritoriul României de către domnul (doamna) .....,
      domiciliat în ......., posesor al paşaportului/actului de identitate
      seria ......, nr. ......, eliberat de autorităţile statului ........ la
      data de ......., a următoarelor:
      A. Armă din categoria .... caracteristicile armei ....... cu destinaţie
      ...... marca ......... seria ..... calibrul ...... ;
      B. muniţie:
      Cantitatea ........ calibrul ........,
      deţinute în baza permisului de armă seria ....., nr. ....., eliberat la
      data de ...... de ........
      Avizul va fi prezentat autorităţilor de frontieră la ieşirea din România
      pentru justificarea înstrăinării armei/muniţiei
      INSPECTOR ŞEF
       L.S.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 12

      MODEL
      FATĂ
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...........
      Nr. .......... data .........
                         AUTORIZAŢIE TEMPORARĂ
                DE PROCURARE A ARMEI ŞI MUNIŢIEI LETALE
      Se autorizează domnul(doamna) ........., domiciliat în ......., posesor al
      paşaportului/actului de identitate seria ......, nr. ........, eliberat
      de autorităţile statului ......., valabil până la ......... pentru a
      procura din România:
      A. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ..... destinaţia ... .
      B. Ţeava rezervă din categoria .... caracteristici .... destinaţia ... .
      C. Muniţie:
      1. Cantitatea ................ calibrul ........
      2. Cantitatea ................ calibrul ........
      3. Cantitatea ................ calibrul ........
      4. Cantitatea ................ calibrul ........
      5. Cantitatea ................ calibrul ........
      Termenul de valabilitatea al autorizaţiei: ...........
      În termen de 3 zile de la data achiziţionării armei/muniţiei, posesorul
      acestei autorizaţii are obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie
      care a eliberat-o, având asupra sa actul de provenienţă al acestora,
      prezenta autorizaţie, cartea de identitate a armei şi arma procurată,
      (în vederea sigilării acesteia).
      INSPECTOR ŞEF
        L.S.
      VERSO
      Data procurării .................
      Se certifică de către armurierul ............
      din localitatea .......................
      că domnul ...............................
      a cumpărat armă (ţeava) letală din categoria .........,
      caracteristicile ....... destinaţia ........... marca ...... seria ......
      calibrul ..... cu factura numărul ....... din data de ........ poziţia
      din registrul de evidenţă a armelor .........
       semnătura gestionarului
       loc ştampilă

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 13

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ......
      Nr. .......... data .........
                                    AUTORIZAŢIE
                DE SCOATERE DEFINITIVĂ DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
                           A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR LETALE
      Se autorizează domnul/doamna ........ domiciliat(ă) în ....... având
      paşaportul/actul de identitate seria ...... nr. ........ eliberat de ......
      la data ....... pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul României a
      următoarelor:
      A*. Armă din categoria ......., caracteristicile armei ...... destinaţie
      ........ marca ........ seria ..... calibrul ......, cartea de identitate
      a armei seria ....... nr. ........
      B. Ţeava de rezervă seria ....... calibrul .......
      C. Muniţie:
      1. Cantitatea ................ calibrul ........
      2. Cantitatea ................ calibrul ........
      3. Cantitatea ................ calibrul ........
      4. Cantitatea ................ calibrul ........
      5. Cantitatea ................ calibrul ........
      Ţara de destinaţie ........../ruta ........
      Mijloc de transport ................
      P.C.T.F. - Ieşire ......................
      Termenul de valabilitatea a autorizaţiei: ....................
      Arma a fost sigilată la data de ....... de către ....... cu sigilul
      Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*), numărul ............
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
  --------------
      * caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate
      prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege,
      la categoriile B.C.D

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 14

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ......
      Nr. .......... data .........
                                 DOVADA NOTIFICĂRII
              pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice
      Ca urmare a notificării prealabile a domnului ........... cu domiciliul/
      reşedinţa în localitatea .........., str ......., nr. ..., judeţul
      (sectorul) ......., CNP. .......... document de identitate, seria .....
      nr. ....... se eliberează prezenta dovadă, pentru procurarea unei arme
      neletale cu caracteristicile ....... .
      În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale titularul are
      obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie competent cu arma şi
      documentul de provenienţă în vederea eliberării certificatului de
      deţinător.
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 15

      MODEL
      FATĂ
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...... Seria ..... nr. .....
      Nr. ..... data ......
                         CERTIFICAT DE DEŢINĂTOR
                          PENTRU ARME NELETALE
                         - PERSOANE FIZICE -
      În temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor
      domnul (doamna) ........, din localitatea ........, str. ....., nr. ...,
      judeţul (sectorul) ....., posesor al documentului de identitate seria .....,
      nr. ....., C.N.P. ......., este deţinător al armelor/muniţiilor neletale,
      după cum urmează:
      1. ARME*:
  ┌────┬────────────────┬───────────────────┬───────────┬─────────┬─────────────┐
  │Nr. │ Destinaţia │ Caracteristicile │ Marca │ Seria │ Calibrul │
  │crt.│ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
  │ 1 │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
  │... │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┤
  │10 │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────┴───────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┘
      VERSO
      2. MUNIŢIE*:
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┐
  │Nr. │ │ │ │
  │crt.│ Cantitatea (buc.) │ Calibrul │ Alte caracteristici │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ 1 │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │... │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┤
  │ 10 │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┘
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
  ----------
      * Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre
      diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la certificatul
      de deţinător.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 16

      MODEL
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ......
      Nr. ....... data .......
                      AVIZ DE SCOATERE DEFINITIVĂ DIN ROMÂNIA
                        A ARMEI ŞI MUNIŢIEI NELETALE
      ESTE AVIZAT domnul/doamna .......... domiciliat(ă) în ........ având
      paşaportul/actul de identitate seria ..... nr. ........ eliberat de ......
      la data ......., pentru scoaterea definitivă de pe teritoriul României
      a armei şi/sau muniţiei neletale:
      A. Arma neletală, cu caracteristicile ........, destinaţia ...... marca
      seria ....... calibrul ........
      B. Muniţia:
      1. Cantitatea ......... calibrul .........
      2. Cantitatea ......... calibrul .........
      3. Cantitatea ......... calibrul .........
      Ţara de destinaţie ........../ruta ........
      Mijloc de transport ................
      P.C.T.F. - Ieşire ......................
      Termenul de valabilitate a autorizaţiei: ....................
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 17

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI .......
      Nr. ..... data .........
                                   AVIZ
               pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul
                                 României
      Ca urmare a notificării prealabile a domnului/doamnei ....... cu
      domiciliul/reşedinţa în localitatea ........, str. ....., nr. ......,
      ţara ........., document de identitate ...... seria ...... nr. ......,
      adresată misiunii diplomatice române din ........ se acordă AVIZUL pentru
      introducerea armei neletale, cu caracteristicile ........... marca .....
      seria ....... calibrul ....... .
      Avizul este valabil de la data ........ până la data ...........
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 18

      MODEL
      Matca
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI.........
      Nr. ....... data .........
                                 AUTORIZAŢIE
                      DE PROCURARE - ARME ŞI MUNIŢII LETALE
                               (PERSOANE JURIDICE)
      Se autorizează .................... cu sediul în localitatea ......,
      str. ....., nr. ....., Codul Unic de înregistrare nr. ........ pentru
      a procura:
      1. Armă cu destinaţia ........ şi cantitatea de ....... cartuşe calibrul
      aferent acesteia.
      2. O ţeava de rezervă calibrul ......, pentru arma: (denumirea) ......
      (categoria) ...... (seria) ..... deţinută în baza permisului de armă
      tip ......, seria ....., nr. .....
             ORGAN DE POLIŢIE
      Faţă
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI.........
      Nr. ....... data .........
                                 AUTORIZAŢIE
                      DE PROCURARE - ARME ŞI MUNIŢII LETALE
                               (PERSOANE JURIDICE)
      Se autorizează .................... cu sediul în localitatea ......,
      str. ....., nr. ....., Codul Unic de înregistrare nr. ........ pentru
      a procura:
      1. Armă cu destinaţia ........ şi cantitatea de ....... cartuşe calibrul
      aferent acesteia.
      2. O ţeava de rezervă calibrul ......, pentru arma: (denumirea) ......
      (categoria) ...... (seria) ..... deţinută în baza permisului de armă
      tip ......, seria ....., nr. .....
  --------
      * Specificaţii suplimentare ...........................................
      .......................................................................
      Termenul de valabilitatea al autorizaţie până la data de ...........
                                 ŞEFUL POLIŢIEI
                                   L.S.
      Se prelungeşte până la data de ...........
                                  ŞEFUL POLIŢIEI
                                   L.S.
      În termen de 10 zile posesorul acestei autorizaţii are obligaţia de a
      se prezenta la organul de poliţie care a eliberat-o, având asupra sa arma
      procurată, actul de provenienţă şi cartea de identitate a armei, în cazul
      când aceasta există.
  ------------
      * se vor menţiona date suplimentare despre arma solicitată
      VERSO
      Data procurării .............
      Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală ...........
      din localitatea ...............................................
      că persoana juridica ........ C.U.I. ........ cu sediul în localitate ....
      a procurat:
      1. armă din categoria ......., cu caracteristicile ...... destinaţia .....
      marca ....... seria ........ calibrul .........
      2. O ţeava de rezervă, calibru ......... Seria ....... marca .........
      a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care
      înstrăinează) .........., titular al permisului de armă/autorizaţie de
      deţinere şi folosire, seria ..... nr. ........./factura numărul .......
      din data de .........
      b) Din străinătate conf. doc. ..................
      Poziţia din registrul de evidenţă a armelor/registrul vamal nr. .../...
      semnătura gestionarului/organul vamal
      loc ştampilă

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 19

      MODEL
      FATĂ
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...... seria .... nr. ......
      Nr. ........ data ........
                                 AUTORIZAŢIE
                      DE DEŢINERE ARME ŞI MUNIŢII LETALE
                             (PERSOANE JURIDICE)
      În temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor,
      autorizăm .........., cu sediul în localitatea ......... strada ........,
      nr. ........, judeţul (sectorul)........., Codul Unic de Înregistrare
      nr. ......., pentru a deţine armele şi muniţiile specificate în prezenta.
      Adresa la care vor fi deţinute armele:
      1. ................................................
      2. ................................................
      3. ................................................
      4. ................................................
      1. ARME*
  ┌───┬──────────────────┬──────┬─────┬─────┬────────┬──────────┬──────┬─────────┐
  │Nr.│categoria │Desti-│ │ │ │ │ │Semnatura│
  │Crt│ ───────- │natia │Marcă│Serie│Calibrul│Carte de │Adresa│ şi │
  │ │ caracteristici│ │ │ │ │identitate│deti- │stampila │
  │ │ │ │ │ │ │ │nerii │ │
  ├───┼──────────────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼─────────┤
  │1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼──────┼─────────┤
  │...│ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───┴──────────────────┴──────┴─────┴─────┴────────┴──────────┴──────┴─────────┘
      INSPECTOR ŞEF
       L.S.
  -----------
      * Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre
      diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la autorizaţia
      de deţinere
      VERSO
      2. MUNIŢIE
  ┌──────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
  │ Nr. │ Cantitatea │ Calibrul │ Observaţii │
  │ crt. │ │ │ │
  ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └──────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┘
      3. VIZA AUTORIZAŢIEI
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ VIZA ÎN │VIZA ÎN │ VIZA ÎN │
  │ ANUL ........ │ANUL ......... │ ANUL ........... │
  │ LUNA ......... │LUNA ......... │ LUNA ........... │
  │ ZIUA ......... │ZIUA ......... │ ZIUA ........... │
  │ │ │ │
  │ ŞEFUL POLIŢIEI │ŞEFUL POLIŢIEI │ ŞEFUL POLIŢIEI │
  │ │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ VIZA ÎN │VIZA ÎN │ VIZA ÎN │
  │ ANUL ........ │ANUL ......... │ ANUL ........... │
  │ LUNA ......... │LUNA ......... │ LUNA ........... │
  │ ZIUA ......... │ZIUA ......... │ ZIUA ........... │
  │ │ │ │
  │ ŞEFUL POLIŢIEI │ŞEFUL POLIŢIEI │ ŞEFUL POLIŢIEI │
  │ │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 20

      MODEL
      FATĂ
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...... seria .... nr. ......
      Nr. ........ data ........
                                 AUTORIZAŢIE
                      DE FOLOSIRE - ARME ŞI MUNIŢII LETALE
                             (PERSOANE JURIDICE)
      În temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor,
      autorizăm .........., cu sediul în localitatea ......... strada ........,
      nr. ........, judeţul (sectorul)........., Codul Unic de Înregistrare
      nr. ......., pentru a folosi armele şi muniţiile specificate în prezenta.
      Adresa la care se păstrează armele/munitia:
      ................................................
      1. ARME*
  ┌───┬──────────────────┬──────┬─────┬─────┬────────┬──────────┬─────────┐
  │Nr.│categoria │Desti-│ │ │ │ │Semnatura│
  │Crt│ ───────- │natia │Marcă│Serie│Calibrul│Cartea de │ şi │
  │ │ caracteristici│ │ │ │ │identitate│stampila │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┤
  │1. │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───┼──────────────────┼──────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼─────────┤
  │...│ │ │ │ │ │ │ │
  └───┴──────────────────┴──────┴─────┴─────┴────────┴──────────┴─────────┘
      INSPECTOR ŞEF
       L.S.
  -----------
      * Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre
      diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la autorizaţie.
      VERSO
      2. MUNIŢIE
  ┌──────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┐
  │ Nr. │ Cantitatea │ Calibrul │ Observaţii │
  │ crt. │ │ │ │
  ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └──────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────┘
      3. VIZA AUTORIZAŢIEI
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ VIZA ÎN │VIZA ÎN │ VIZA ÎN │
  │ ANUL ........ │ANUL ......... │ ANUL ........... │
  │ LUNA ......... │LUNA ......... │ LUNA ........... │
  │ ZIUA ......... │ZIUA ......... │ ZIUA ........... │
  │ │ │ │
  │ ŞEFUL POLIŢIEI │ŞEFUL POLIŢIEI │ ŞEFUL POLIŢIEI │
  │ │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ VIZA ÎN │VIZA ÎN │ VIZA ÎN │
  │ ANUL ........ │ANUL ......... │ ANUL ........... │
  │ LUNA ......... │LUNA ......... │ LUNA ........... │
  │ ZIUA ......... │ZIUA ......... │ ZIUA ........... │
  │ │ │ │
  │ ŞEFUL POLIŢIEI │ŞEFUL POLIŢIEI │ ŞEFUL POLIŢIEI │
  │ │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 21

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ......
      Nr. .......... data .........
                      AUTORIZAŢIE DE TRANSFER AL ARMELOR
                             (PERSOANE JURIDICE)
      Autorizăm efectuarea transferului de arme şi/sau muniţii, de către
      ........, cu sediul în localitatea ...... strada ..... nr. .... judeţul
      (sectorul) ........., Codul Unic de Înregistrare nr. ............,
      autorizatia de deţinere seria ..... nr. ........
      A. Autorizaţia se acordă pentru transferul următoarelor arme*:
      1. Armă din categoria** ........ caracteristicile armei .........
      destinaţia .... marca .... seria ... calibrul ... C.ld. seria ... nr. ...
      2. Armă din categoria ..... caracteristicile armei*** ..... destinaţia ...
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      3. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      4. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      5. Armă din categoria ..... caracteristicile armei ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      B. Autorizaţia se acordă pentru transferul următoarelor cantităţi şi
      calibre de muniţie:
      6. Cantitatea ................ calibrul ........
      7. Cantitatea ................ calibrul ........
      8. Cantitatea ................ calibrul ........
      9. Cantitatea ................ calibrul ........
      10. Cantitatea ................ calibrul ........
      Transferul armei/muniţiei va avea loc pe traseul ........ ruta .........
      Scopul transferului .........
      Mijloc de transport ..........
      Termenul de valabilitatea al autorizaţiei ...........
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
      În baza cererii numărul ...../..... se prelungeşte valabilitatea
      autorizaţiei până la data de ...........
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
  ------------
      * pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie
      de calibre diferite se ataşează o anexă cu datele de identificare ale
      armelor/muniţiilor
      ** categoria de arme conform Legii nr. 295/2004 poate fi B, C, D astfel
      că în cerere se menţionează în raport de situaţie una din categoriile
      specificate
      *** caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi
      individualizate prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din
      anexa la lege la categoriile B, C, D

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 22

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ........
      Nr. .......... data .........
                                  AUTORIZAŢIE
             DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ŢARĂ A ARMELOR/ MUNIŢIILOR LETALE
                               (PERSOANE JURIDICE)
      Se autorizează scoaterea temporară din România a armelor şi/sau muniţiilor,
      letale aparţinând ....... cu sediul în localitatea ..... strada ......
      nr. .... judeţul (sectorul) ......, Codul Unic de Înregistrare nr. ......,
      posesoare a autorizatiei de deţinere de arme şi munitii seria .....
      nr. ...... eliberată de ........ la data .......
      A*. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporara a următoarelor arme:
      1. Armă din categoria ........ caracteristici ......... destinaţia ....
      marca .... seria ... calibrul ... C.ld. seria ... nr. ...
      2. Armă din categoria ..... caracteristici ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      3. Armă din categoria ..... caracteristici....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      4. Armă din categoria ..... caracteristici ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      5. Armă din categoria ..... caracteristici ....... destinaţia .....
      marca ..... seria .... calibrul .... C.ld. seria .... nr. .....
      B*. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporara a următoarelor
      cantităţi şi calibre de muniţie:
      1. Cantitatea ................ calibrul ........
      2. Cantitatea ................ calibrul ........
      3. Cantitatea ................ calibrul ........
      4. Cantitatea ................ calibrul ........
      5. Cantitatea ................ calibrul ........
      Reprezentantul autorizat al ........... este domnul(doamna) ........,
      CNP ..............
      Motivul scoaterii temporare din ţară ......................
      Mijloc de transport .........................
      P.C.T.F./ Intrare ............../Ieşire ........
      Ţara de destinaţie a armei/muniţiei ................
      Termenul de valabilitate al autorizaţiei până la data de ...............
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.
  ------------
      * pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie
      de calibre diferite se ataşează o anexă cu datele de identificare ale
      armelor/muniţiilor

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 23

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ..... Seria ..... nr. .....
      Nr. ....... data ........
                                 CERTIFICAT
                        DE DEŢINĂTOR ARME NELETALE
                            (PERSOANE JURIDICE)
      În temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor
      ........., cu sediul în localitatea ........, str. ......., nr. .......,
      judeţul (sectorul) ........., cod unic de înregistrare nr. ...........,
      este deţinătoare a armelor / muniţiilor neletale, după cum urmează:
      1. ARME:
  ┌─────────────────────────────────┬────────────┬────────┬───────┬────────────┐
  │Caracteristicile armei prevăzute │ Destinaţia │ Marca │ Seria │ Calibrul │
  │în Anexa la Legea nr. 295/2004* │ │ │ │ │
  ├────┬────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┤
  │Nr │ │ │ │ │ │
  │crt │Poziţia din Anexa │ │ │ │ │
  │ │la lege │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┤
  │ 1. │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┤
  │... │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────┼────────────┤
  │10. │ │ │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────┴────────────┘
      2. MUNIŢIE
  ┌────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┐
  │ Cantitatea (buc.) │ Calibrul │ Alte caracteristici │
  ├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤
  │1. │ │ │
  ├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤
  │... │ │ │
  ├────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┤
  │10. │ │ │
  └────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┘
      Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre
      diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la certificatul
      de deţinător.
  -----------
      * Caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate
      prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege,
      la categoriile B,C,D
      INSPECTOR ŞEF L.S.
      VERSO
                  VIZA CERTIFICATULUI
  ┌────────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐
  │ VIZAT ÎN │VIZAT ÎN │ VIZAT ÎN │
  │ ANUL ........ │ANUL ......... │ ANUL ........... │
  │ LUNA ......... │LUNA ......... │ LUNA ........... │
  │ ZIUA ......... │ZIUA ......... │ ZIUA ........... │
  │ │ │ │
  │ ŞEFUL POLIŢIEI │ŞEFUL POLIŢIEI │ ŞEFUL POLIŢIEI │
  │ │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ VIZAT ÎN │VIZAT ÎN │ VIZAT ÎN │
  │ ANUL ........ │ANUL ......... │ ANUL ........... │
  │ LUNA ......... │LUNA ......... │ LUNA ........... │
  │ ZIUA ......... │ZIUA ......... │ ZIUA ........... │
  │ │ │ │
  │ ŞEFUL POLIŢIEI │ŞEFUL POLIŢIEI │ ŞEFUL POLIŢIEI │
  │ │ │ │
  ├────────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ VIZAT ÎN │VIZAT ÎN │ VIZAT ÎN │
  │ ANUL ........ │ANUL ......... │ ANUL ........... │
  │ LUNA ......... │LUNA ......... │ LUNA ........... │
  │ ZIUA ......... │ZIUA ......... │ ZIUA ........... │
  │ │ │ │
  │ ŞEFUL POLIŢIEI │ŞEFUL POLIŢIEI │ ŞEFUL POLIŢIEI │
  │ │ │ │
  └────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 24

      MODEL
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI .........
      Nr. ...... data ......
                            DOVADA NOTIFICĂRII
                              ARMĂ NELETALĂ
                           (PERSOANE JURIDICE)
      Ca urmare a notificării prealabile a SC ........... cu sediul în localitatea
      ........, str. ........., nr. ......, judeţul (sectorul) ........, cod unic
      de înregistrare nr. ........., reprezentată prin domnul (doamna) .........,
      C.N.P. .........., se eliberează prezenta dovadă, pentru procurarea de arme
      neletale în cantitate de ..........., având destinaţia .......... .
      În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale aveţi obligaţia de a vă
      prezenta la organul de poliţie competent cu arma (armele) şi documentul de
      provenienţă în vederea eliberării certificatului de deţinător.
      INSPECTOR ŞEF
      L.S.

  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a prevăzut organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Anexa 25

      MODEL
      FAŢA
      ROMÂNIA
      MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE*)
      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ...... Seria ..... nr. .....
      Nr. ..... data .......
                                    AUTORIZAŢIE
                      DE FUNCŢIONARE A POLIGONULUI DE TRAGERE
      În temeiul ....................... se AUTORIZEAZĂ FUNCŢIONAREA poligonului
      de tragere pentru:
      1. arme letale []
      2. arme neletale []
      situat în localitatea ........, judeţul (sectorul) ......., strada ........
      nr. ......., aparţinând societăţii comerciale ........, cu sediul în ......
      Codul Unic de înregistrare nr. ............
      În poligon se pot efectua trageri cu următoarele categorii de arme:
      Letale:
      1. Categoria B,
                              ┌──┐
      Caracteristicile armei └──┘
  ┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬───────┬──────┬─────┬──────┐
  │ 8 │ 9 │10 │11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │
  ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┘
      2. Categoria C,
      Caracteristicile armei [ ]
           ┌──────┬─────┬─────┬─────┐
           │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │
           ├──────┼─────┼─────┼─────┤
           │ │ │ │ │
           └──────┴─────┴─────┴─────┘
      3. Categoria D, [ ]
      Neletale: [ ]
      Se va marca cu X în dreptul categoriei şi caracteristicilor
      corespunzătoare armei.
      INSPECTOR ŞEF