LEGE nr. 501 din 17 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 84 din 19 august 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, adoptată în temeiul art. 1. pct. V.2 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:
  c) prin hărțuire sexuală se înțelege orice comportament nedorit - verbal, nonverbal sau fizic - de natură sexuală, care are ca scop sau ca efect atingerea demnității persoanei și/sau crearea unui mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator;
  2. La articolul I punctul 8, alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(3) Este considerată discriminare orice dispoziție de a discrimina o persoană pe criteriu de sex.3. La articolul I punctul 16, alineatele (1) și (3) ale articolului 23^5 vor avea următorul cuprins:

  Articolul 23^5
  (1) Agenția se înființează cu data de 1 ianuarie 2005 și începe să funcționeze din data de 1 martie 2005, cu un număr de 30 de posturi de funcționari publici și personal contractual și cu câte cel puțin un post din cadrul direcțiilor pentru dialog, familie și solidaritate socială județene și a municipiului București, înființat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285/2004 privind aplicarea Planului național de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, asigurate prin redistribuire din numărul de posturi aprobat Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
  ............................................................(3) Agenția coordonează activitatea structurilor specifice pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați prevăzute la alin. (1).
  4. La articolul I punctul 16, articolul 23^9 va avea următorul cuprins:

  Articolul 23^9

  În fiecare județ și în municipiul București se constituie comisia județeană, respectiv a municipiului București, în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES), în vederea îndeplinirii prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 285/2004, coordonată de responsabilul aplicării prevederilor prezentei legi din cadrul direcției pentru dialog, familie și solidaritate socială județeană și a municipiului București.
  5. La articolul I punctul 22, alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în baza prevederilor prezentei legi și transmite o sesizare/reclamație Agenției, președintele Agenției emite, în termen de 10 zile, un aviz consultativ privind oportunitatea sancționării faptei de discriminare sesizate, denumit în continuare aviz.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 17 noiembrie 2004.
  Nr. 501.
  ---------