HOTĂRÂRE nr. 857 din 31 octombrie 2018privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", județele Brăila și Tulcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 7 noiembrie 2018
  Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 612/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, potrivit planului de amplasament/hărții topografice prevăzut/prevăzute în anexa nr. 1*).
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.


  Articolul 2
  (1) Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aflate pe coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, sunt în cuantum total de 10.348,1 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.


  Articolul 4

  Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 31 octombrie 2018.
  Nr. 857.

  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
  de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila
  și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora,
  precum și sumele individuale aferente despăgubirilor


  Nr.
  crt.

  U.A.T.

  Nume și prenume
  proprietar/ deținător

  Nr.
  tarla

  Nr.
  parcelă

  Poziția
  față de
  localitate

  Categoria
  de folosință

  Nr. cad.

  Nr. CF

  Nr. cad.
  dezmembrare
  2009

  Suprafață
  teren de
  expropriat
  (mp)

  Construcții
  de expropriat

  Valoare de
  despăgubire
  construcții
  investiții
  (lei)

  Valoare de
  despăgubire
  teren

  Total valoare de
  despăgubire
  construcții
  + teren
  (lei)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  1

  Brăila

  S.C. Lukoil România - S.R.L.

  23

  218

  intravilan

  CC

  5613

  81495
   
  347
    
  59.858

  59.858

  2

  Brăila

  S.C. SOROLI COLA - S.A. - BRĂILA

  22

  1

  Intravilan

  Curți- construcții

  94982 - Lot 2

  94982 - Lot 3

  19220

  23

  -

  -

  4830,00

  2.637.390,00

  94983 - Lot 3

  94983 - Lot 4

  12.536

  -

  -

  2.632.560,00

  3

  Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 2, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale

  4

  Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 2, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale

  5

  Brăila

  S.C. Confmetal - S.R.L.
   
  1

  intravilan

  CC

  75465

  75465
   
  1.720

  platformă betonată și împrejmuire

  39.240

  296.700

  335.940

  6

  Brăila

  S.A. Nador Com - S.R.L.

  15

  166/1/3

  intravilan

  arabil

  15849

  86996

  19225

  989
    
  130.511

  130.511

  7

  Brăila

  S.A. Nador Com - S.R.L.

  15

  166/1/4

  intravilan

  arabil

  15849

  86996

  19226

  1.960
    
  258.647

  258.647

  8

  Brăila

  S.A. Nador Com - S.R.L.

  15

  166/1/5

  intravilan

  arabil

  15849

  86996

  19227

  1.926
    
  254.160

  254.160

  9

  Brăila

  Cojan Gheorghe

  15

  166/1/2

  intravilan

  arabil

  19245
   
  20008

  950
    
  125.365

  125.365

  10

  Brăila

  Cojan Gheorghe

  15

  166/1/2

  intravilan

  arabil

  19245
   
  20009

  1.772
    
  233.838

  233.838

  11

  Brăila

  Cojan Gheorghe

  15

  166/1/2

  intravilan

  arabil

  19245
   
  20010

  1.566
    
  206.654

  206.654

  12

  Brăila

  Radu Joita

  15

  166/1/1

  intravilan

  arabil

  16290

  86955

  19228

  1.109
    
  146.347

  146.347

  13

  Brăila

  Radu Joita

  15

  166/1/1

  intravilan

  arabil

  16290

  86955

  19229

  1.392
    
  183.692

  183.692

  14

  Brăila

  Radu Joita

  15

  166/1/1

  intravilan

  arabil

  16290

  86955

  19230

  243
    
  32.067

  32.067

  15

  Brăila

  Dumitru Petra

  16

  173/2

  intravilan

  arabil

  16967

  85728

  19660

  18
    
  2.376

  2.376

  16

  Brăila

  Dumitru Petra

  16

  173/2

  intravilan

  arabil

  16967

  85728

  19661

  1.953
    
  257.723

  257.723

  17

  Brăila

  Dumitru Petra

  16

  173/2

  intravilan

  arabil

  16967

  85728

  19662

  2.336
    
  308.264

  308.264

  18

  Brăila

  Zarimba Rodica, Costea Cristian

  16

  173/3

  intravilan

  arabil

  84841

  84841
   
  224
    
  29.560

  29.560

  19

  Brăila

  Verdet Moise

  16

  173/1

  intravilan

  arabil

  7989

  87010

  19656

  555
    
  73.239

  73.239

  20

  Brăila

  Verdet Moise

  16

  173/1

  intravilan

  arabil

  7989

  87010

  19657

  2.340
    
  308.792

  308.792

  21

  Brăila

  Verdet Moise

  16

  173/1

  intravilan

  arabil

  7989

  87010

  19658

  1.989
    
  262.474

  262.474

  22

  Brăila

  Costea Stefan

  16

  173/5

  intravilan

  arabil

  17267

  77673

  19756

  2.865
    
  378.073

  378.073

  23

  Brăila

  Costea Stefan

  16

  173/6

  intravilan

  arabil

  17267

  77673

  19757

  2.691
    
  355.111

  355.111

  24

  Brăila

  Costia Dumitru

  16

  173/6

  intravilan

  arabil

  17293

  86992

  19758

  357
    
  47.111

  47.111

  25

  Brăila

  Costia Dumitru

  16

  173/6

  intravilan

  arabil

  17293

  86992

  19759

  1.517
    
  200.187

  200.187

  26

  Brăila

  S.C. HORTICOLA DUNĂREA - S.A.

  Calea Galați

  Nr. 374

  Intravilan

  Curți- construcții

  74996 - Lot 1; 95165 - Lot 3

  74996 - Lot 1; 95165 - Lot 4

  -

  2.400
    
  414.000,00

  466.799,00
   
  împrejmuire

  12.164
    
    
  platformă betonată 387 mp

  40.635,00
    

  27

  Brăila

  Danketer Impex - S.R.L.
    
  intravilan

  CC

  1195

  72130

  19237

  1.713

  hala de prod. + împrejmuire

  1.917.458

  295.493

  2.212.951

  28

  Brăila

  Danketer Impex - S.R.L.
    
  intravilan

  CC

  1195

  72130

  19238

  1.743
    
  300.668

  300.668

  29

  Brăila

  Danketer Impex - S.R.L.
    
  intravilan

  CC

  1195
   
  19239

  671

  cabină porta. + împrejmuire

  21.798

  115.748

  137.546

  30

  Brăila

  Capbun Neculai

  11

  17-18

  intravilan

  arabil

  89441

  89441
   
  2.374
    
  348.088

  348.088

  31

  Brăila

  Scarlet Gheorghe; Scarlet Georgeta

  11

  16

  intravilan

  arabil

  75546

  75546
   
  2
    
  265

  265

  32

  Brăila

  S.C. Agrozootehnica Vădeni - S.A.
    
  intravilan

  CC

  9688

  80688

  19240

  25
    
  4.313

  4.313

  33

  Brăila

  S.C. Agrozootehnica Vădeni - S.A.
    
  intravilan

  CC

  9688

  80688

  19241

  429

  împrejmuire din metal

  7.888

  74.003

  81.891

  34

  Brăila

  Ailutoae Nicolaea, Ailutoae Ionica-Safta
    
  intravilan

  CC

  9689

  80689
   
  100

  casă de locuit

  46.000

  17.250

  63.250

  34^1

  Brăila

  CAPBUN NECULAI

  11/ Calea Galați

  17,18/ Nr. 378 + 378A

  Intravilan

  Arabil

  95102 - Lot 1; 95103; 95104 - Lot 3; 95105 - Lot 4 (302)

  -

  -

  302

  -

  -

  63.420,00

  63.420,00

  35

  Vădeni

  Bogza Nedealca

  200

  1

  extravilan

  arabil

  990

  72356

  4603

  1.574
    
  3.983

  3.983

  36

  Vădeni

  Bogza Nedealca

  200

  1

  extravilan

  arabil

  990

  72356

  4604

  2.109
    
  5.336

  5.336

  37

  Vădeni

  Bogza Nedealca

  200

  1

  extravilan

  arabil

  990

  72356

  4605

  989
    
  2.502

  2.502

  38

  Vădeni

  S.C. Lanul Auriu - S.R.L.

  200

  2/2

  extravilan

  arabil

  75369

  75369
   
  4.880
    
  12.346

  12.346

  39

  Vădeni

  Gazdaru Daniel

  200

  18

  extravilan

  arabil

  4608
   
  4638

  605
    
  1.531

  1.531

  40

  Vădeni

  Gazdaru Daniel

  200

  18

  extravilan

  arabil

  4608
   
  4639

  611
    
  1.546

  1.546

  41

  Vădeni

  Gazdaru Daniel

  200

  18

  extravilan

  arabil

  4608
   
  4640

  23
    
  59

  59

  42

  Vădeni

  Tanase Viorel; Tanase Marioara

  200

  17 Lot 1

  extravilan

  arabil

  70947

  70947
   
  945
    
  2.391

  2.391

  43

  Vădeni

  Potlog Coculeana; Potlog Dorian

  200

  17 Lot 2

  extravilan

  arabil

  70948

  70948
   
  873
    
  2.209

  2.209

  44

  Vădeni

  Dumitrache Paraschiv

  200

  16

  extravilan

  arabil

  4610
   
  4648

  1.332
    
  3.370

  3.370

  45

  Vădeni

  Dumitrache Paraschiv

  200

  16

  extravilan

  arabil

  4610
   
  4649

  248
    
  628

  628

  46

  Vădeni

  Anghel Costica

  200

  15

  extravilan

  arabil
     
  49
    
  124

  124

  47

  Vădeni

  SCARLET RAUL PETRE

  200

  2/1

  Extravilan

  Arabil

  Lot 2

  -

  4641

  9.231
    
  29.723,82

  29.723,82

  48

  Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 47, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale

  49

  Vădeni

  Broasca Rodica

  200

  3

  extravilan

  arabil

  2153

  73066

  4606

  650
    
  1.645

  1.645

  50

  Vădeni

  Broasca Rodica

  200

  3

  extravilan

  arabil

  2153

  73066

  4607

  2.800
    
  7.084

  7.084

  51

  Vădeni

  Mizileanu Cristina

  200

  4

  extravilan

  arabil
     
  451
    
  1.141

  1.141

  52

  Vădeni

  Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana

  199

  1301/16

  extravilan

  arabil

  75658

  75658
   
  474
    
  1.200

  1.200

  53

  Vădeni

  Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana

  199

  1301/15

  extravilan

  arabil

  1528

  72801

  4652

  995
    
  2.517

  2.517

  54

  Vădeni

  Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana

  199

  1301/16

  extravilan

  arabil

  1528

  72801

  4653

  367
    
  928

  928

  55

  Vădeni

  S.C. Contecoman Serv - S.R.L.

  199

  1301/14

  extravilan

  arabil

  75701

  75701
   
  1.986
    
  5.024

  5.024

  56

  Vădeni

  Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana

  199

  1301/13

  extravilan

  arabil

  75660

  75660
   
  2.004
    
  5.070

  5.070

  57

  Vădeni

  Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana

  199

  1301/12

  extravilan

  arabil

  75659

  75659
   
  2.617
    
  6.621

  6.621

  58

  Vădeni

  Dan Dumitru

  199

  1301/11

  extravilan

  arabil

  4616
   
  4664

  1.890
    
  4.782

  4.782

  59

  Vădeni

  Dan Dumitru

  199

  1301/11

  extravilan

  arabil

  4616
   
  4665

  85
    
  215

  215

  60

  Vădeni

  Dan Dumitru

  199

  1301/11

  extravilan

  arabil

  4616
   
  4666

  1.944
    
  4.919

  4.919

  61

  Vădeni

  S.C. CONTECOMAN SERV - S.R.L.

  199

  1301/10

  Extravilan

  Arabil

  76693 - Lot 2 76694 - Lot 3

  -

  4667

  5.013

  -

  -

  16.141,86

  16.141,86

  62

  Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 61, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale

  63

  Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 61, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale

  64

  Vădeni

  Gavrila Luciu

  199

  1301/9

  extravilan

  arabil

  4618
   
  4670

  2.002
    
  5.065

  5.065

  65

  Vădeni

  Gavrila Luciu

  199

  1301/9

  extravilan

  arabil

  4618
   
  4671

  917
    
  2.320

  2.320

  66

  Vădeni

  Gavrila Luciu

  199

  1301/9

  extravilan

  arabil

  4618
   
  4672

  2.117
    
  5.356

  5.356

  67

  Vădeni

  Popa Gogu

  199

  1301/8

  extravilan

  arabil

  4619
   
  4673

  2.061
    
  5.214

  5.214

  68

  Vădeni

  Popa Gogu

  199

  1301/9

  extravilan

  arabil

  4619
   
  4674

  936
    
  2.368

  2.368

  69

  Vădeni

  Popa Gogu

  199

  1301/10

  extravilan

  arabil

  4619
   
  4675

  1.125
    
  2.846

  2.846

  70

  Vădeni

  Chivu Iulian

  199

  1301/7

  extravilan

  arabil

  824

  72437

  4676

  2.116
    
  5.353

  5.353

  71

  Vădeni

  Chivu Iulian

  199

  1301/7

  extravilan

  arabil

  824

  72437

  4677

  1.069
    
  2.705

  2.705

  72

  Vădeni

  Pavel Constantin

  199

  1301/6

  extravilan

  arabil

  4620
   
  4678

  165
    
  418

  418

  73

  Vădeni

  Pavel Constantin

  199

  1301/6

  extravilan

  arabil

  4620
   
  4679

  2.091
    
  5.290

  5.290

  74

  Vădeni

  Dutu Dumitra și alții

  199

  1301/5

  extravilan

  arabil
     
  1.324
    
  3.350

  3.350

  75

  Vădeni

  Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana

  199

  1301/4

  extravilan

  arabil

  71302

  71302
   
  503
    
  1.273

  1.273

  76

  Vădeni

  Chivu Iulian; Chivu Madalina Mariana

  199

  1301/3

  extravilan

  arabil

  71303

  71303
   
  47
    
  119

  119

  77

  Vădeni

  Tomescu Veronica și alții

  199

  1301/26

  extravilan

  arabil

  75791

  75791
   
  1.384
    
  3.502

  3.502

  78

  Vădeni

  Zamfirescu Floarea

  199

  1301/25

  extravilan

  arabil

  4621
   
  4680

  89
    
  225

  225

  79

  Vădeni

  Zamfirescu Floarea

  199

  1301/25

  extravilan

  arabil

  4621
   
  4681

  184
    
  466

  466

  80

  Vădeni

  Copaciu Dorin

  199

  1301/24

  extravilan

  arabil

  4622
   
  4682

  231
    
  584

  584

  81

  Vădeni

  Copaciu Dorin

  199

  1301/24

  extravilan

  arabil

  4622
   
  4683

  219
    
  554

  554

  82

  Vădeni

  Filip Cristian

  199

  1301/23

  extravilan

  arabil

  4623
   
  4825

  1.314
    
  3.325

  3.325

  83

  Vădeni

  Filip Cristian

  199

  1301/23

  extravilan

  arabil

  4623
   
  4826

  108
    
  274

  274

  84

  Vădeni

  Mehedinta Costel

  199

  1301/22

  extravilan

  arabil

  4624
   
  4685

  2.605
    
  6.591

  6.591

  85

  Vădeni

  Mehedinta Costel

  199

  1301/22

  extravilan

  arabil

  4624
   
  4686

  7
    
  17

  17

  86

  Vădeni

  Angheluta Mihalache

  199

  1301/21

  extravilan

  arabil

  4625
   
  4688

  3.321
    
  8.402

  8.402

  87

  Vădeni

  Cioran Anton

  199

  1301/20

  extravilan

  arabil

  4626
   
  4691

  3.764
    
  9.523

  9.523

  88

  Vădeni

  CHIVU IULIAN

  198

  1299/8

  Extravilan

  Arabil

  76703 - Lot 1; 76705 - Lot 3

  -

  4694

  7.413

  -

  -

  23.869,86

  23.869,86

  89

  Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 88, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale

  90

  Vădeni

  COMUNA VĂDENI (DOMENIUL PRIVAT)

  196

  1285/38

  Extravilan

  Arabil

  -

  -

  -

  6.641

  -

  -

  16.802,00

  16.802,00

  91

  Vădeni

  STENCAU SORIN; STENCAU DORINA; BUSURCA GEORGICA; BUSURCA MARIANA

  196

  1285/37

  Extravilan

  Arabil

  76672 - Lot 1; 76674 - Lot 3

  -

  4818

  6.219
   
  -

  20.025,18

  20.025,18

  92

  Vădeni

  Popescu Jenica

  196

  1285/36

  extravilan

  arabil

  4828
    
  1.946
    
  4.923

  4.923

  93

  Vădeni

  Nicolau Epure Elena

  196

  1285/35

  extravilan

  arabil
     
  5.025
    
  12.713

  12.713

  94

  Vădeni

  Bucurescu Lucretia

  196

  1285/34

  extravilan

  arabil

  70735

  70735
   
  330
    
  835

  835

  95

  Vădeni

  Manolescu Alexandru Yves

  196

  1285/17/6

  extravilan

  arabil

  75754

  75754
   
  1.659
    
  4.198

  4.198

  96

  Vădeni

  Comuna Vădeni (domeniul privat)

  196/1

  34

  extravilan

  neproductiv

  76801, 76802, 76803

  76801, 76802, 76803

   

  2.769

   

   

  3.488,94

  3.488,94

  96^1

  Vădeni

  SCARLET RAUL PETRE

  200

  2/1

  Extravilan

  Arabil

  76731 - Lot 1; 76732 - Lot 4; 76733 - Lot 5

  -

  -

  699

  -

  -

  2.935,80

  2.935,80

  96^2

  Vădeni

  Județul Brăila (domeniul privat)

  196/1

  34

  extravilan

  neproductiv

  76801, 76802, 76803, 77622

  76801, 76802, 76803, 77622

   

  1.178

   

   

  1.484,28

  1.484,28

  97

  Smârdan

  PREDA CONSTANTIN

  33

  121

  Extravilan

  Arabil

  31861 - Lot 2; 33787 - Lot 3; 33788 - Lot 4

  -

  -

  13.097

  -

  -

  34.485,99

  34.485,99

  98

  Smârdan

  SANDU AURELIA

  33

  121

  Extravilan

  Arabil

  31862 - Lot 2

  -

  -

  8.703

  -

  -

  22.916,05

  22.916,05

  99

  Smârdan

  SANDU VASILE

  33

  121

  Extravilan

  Arabil

  31863

  -

  -

  11.963

  -

  -

  31.500,03

  31.500,03

  100

  Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 102, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale

  101

  Poziție eliminată ca urmare a comasării cu poziția nr. crt. 102, prin întocmirea unui singure documentații cadastrale individuale

  102

  Smârdan

  BOGDAN SANDA

  33

  222

  Extravilan

  Arabil

  31937 - Lot 1; 33789 - Lot 3

  -

  -

  19.813

  -

  -

  52.170,03

  52.170,03

  103

  Smârdan

  BOGDAN GHEORGHE; BOGDAN TUDORACHE; BOGDAN STEFAN; BOGDAN DUMITRU; BOGDAN ANGELICA

  33

  222

  Extravilan

  Arabil

  31938 - Lot 1

  -

  -

  8.538

  -

  -

  22.481,59

  22.481,59

  104

  Smârdan

  JIPA GHEORGHE; GALATEANU SUSANA; JIPA AUREL; SILIFON PAVEL; BORADATENCU NICULINA

  33

  222

  Extravilan

  Arabil

  31972 - Lot 1

  -

  -

  13.434

  -

  -

  35.373,35

  35.373,35

  105

  Smârdan

  NITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN

  32

  219/1

  Extravilan

  Arabil

  32045 - Lot 2

  -

  -

  8.443

  -

  -

  22.231,44

  22.231,44

  106

  Smârdan

  NITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN

  32

  217/1

  Extravilan

  Arabil

  32048 - Lot 1

  -

  -

  845

  -

  -

  2.224,99

  2.224,99

  107

  Smârdan

  MARCU MARCEL; MARCU ANISOARA

  32

  217/2

  Extravilan

  Arabil

  32049 - Lot 1

  -

  -

  13

  -

  -

  34,23

  34,23

  108

  Smârdan

  Marcu Marcel
    
  extravilan

  arabil

  217/3
    
  46
    
  46

  46

  109

  Smârdan

  NITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN

  32

  219/2

  Extravilan

  Arabil

  32046 - Lot 1

  -

  -

  2.453

  -

  -

  6.459,04

  6.459,04

  110

  Smârdan

  NITU CONSTANTIN; NITU GHEORGHE; BALAN NITA; DRUGAN ELISABETA; NITU DAN

  32

  217/7

  Extravilan

  Arabil

  32053 - Lot 2

  -

  -

  1.446

  -

  -

  3.807,50

  3.807,50

  111

  Smârdan

  LAZAR CONSTANTIN; LAZAR NICOLAE; SAVA MITICA

  32

  217/3

  Extravilan

  Arabil

  32270 - Lot 1; 33949 - Lot 2

  -

  -

  856

  -

  -

  2.253,96

  2.253,96

  112

  Smârdan

  MARCULESCU VASILE PETRICA; MARCULESCU PETRANA

  32

  217/4

  Extravilan

  Arabil

  32271 - Lot 1; 33947 - Lot 3

  -

  -

  513

  -

  -

  1.350,79

  1.350,79

  113

  Smârdan

  CIREASA VASILE; RADULESCU TINCA; COMAN STEFAN

  32

  217/5

  Extravilan

  Arabil

  32272 - Lot 1; 33934 - Lot 3

  -

  -

  1.532

  -

  -

  4.033,95

  4.033,95

  114

  Smârdan

  PANA ION; PUISOR MARIA; PUISOR ION; PANA ION; PANA GHERGHINA

  32

  217/6

  Extravilan

  Arabil

  32273 - Lot 1; 33945 - Lot 3

  -

  -

  1.025

  -

  -

  2.698,95

  2.698,95

  115

  Smârdan

  PUISOR MARIA; PUISOR ION

  32

  217/7

  Extravilan

  Arabil

  32274 - Lot 1; 33946 - Lot 3

  -

  -

  1.057

  -

  -

  2.783,21

  2.783,21

  116

  Smârdan

  GHEORGHE MARIA; GHEORGHE IOANA; GHEORGHE MINDRA; PREDA ILINCA

  32

  217/8

  Extravilan

  Arabil

  32275 - Lot 1; 33954 - Lot 3

  -

  -

  1.112

  -

  -

  2.928,03

  2.928,03

  117

  Smârdan

  BORODATENCO NICULINA

  32

  217/9

  Extravilan

  Arabil

  32276 - Lot 1; 33935 - Lot 3

  -

  -

  584

  -

  -

  1.537,75

  1.537,75

  118

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN

  32

  217/10

  Extravilan

  Arabil

  32277 - Lot 1; 33921 - Lot 3

  -

  -

  606

  -

  -

  1.595,68

  1.595,68

  119

  Smârdan

  NECULAI RADITA

  32

  217/11

  Extravilan

  Arabil

  32278 - Lot 1; 33955 - Lot 3

  -

  -

  1.300

  -

  -

  3.423,06

  3.423,06

  120

  Smârdan

  BALAN VERONICA; STANESCU MARLENA

  32

  217/12

  Extravilan

  Arabil

  32279 - Lot 1; 33936 - Lot 3

  -

  -

  1.596

  -

  -

  4.202,46

  4.202,46

  121

  Smârdan

  CUZMIN ILIE

  32

  217/13

  Extravilan

  Arabil

  32280 - Lot 1; 33939 - Lot 3

  -

  -

  1.516

  -

  -

  3.991,81

  3.991,81

  122

  Smârdan

  PRAJA TUDOREL; PRAJA MARIA

  32

  217/14

  Extravilan

  Arabil

  32281 - Lot 1; 33951 - Lot 3

  -

  -

  3.125

  -

  -

  8.228,50

  8.228,50

  123

  Smârdan

  POSTOLACHE AURELIA; POSTOLACHE MARIN; POSTOLACHE MARIA

  34

  224/24

  Extravilan

  Arabil

  32308 - Lot 1

  -

  -

  101

  -

  -

  265,94

  265,94

  124

  Smârdan

  GHEORGHITA IOAN; BRINZA AURELIA; GHEORGHITA IORDAN; BOJAN ECATERINA

  34

  224/25

  Extravilan

  Arabil

  32307 - Lot 1

  -

  -

  200

  -

  -

  526,62

  526,62

  125

  Smârdan

  GHEORGHE MARIA; GHEORGHE IOANA; GHEORGHE MINDRA; PREDA ILINCA

  34

  224/26

  Extravilan

  Arabil

  32306 - Lot 1

  -

  -

  300

  -

  -

  789,94

  789,94

  126

  Smârdan

  VOICU ANDREI

  34

  224/27

  Extravilan

  Arabil

  32305 - Lot 1; 33975 - Lot 3

  -

  -

  583

  -

  -

  1.535,11

  1.535,11

  127

  Smârdan

  LAZAR ALEXANDRU; LAZAR STELICA; SCOBAI MARIA; NECULAI SOFIA

  34

  224/28

  Extravilan

  Arabil

  32304 - Lot 1; 33977 - Lot 3

  -

  -

  402

  -

  -

  1.058,51

  1.058,51

  128

  Smârdan

  STRAMANSOV GILDA; BUCURESTEANU EVELINA; STEFANESCU ELENA

  34

  224/29

  Extravilan

  Arabil

  32303 - Lot 1; 33976 - Lot 3

  -

  -

  408

  -

  -

  1.074,32

  1.074,32

  129

  Smârdan

  GHEORGHE JENICA; ORLATEANU PETRICA; GHEORGHE ZOIA

  34

  224/30

  Extravilan

  Arabil

  32302 - Lot 1; 33981 - Lot 3

  -

  -

  413

  -

  -

  1.087,48

  1.087,48

  130

  Smârdan

  DRAGOMIR VALENTIN

  34

  224/31

  Extravilan

  Arabil

  32301 - Lot 1; 33982 - Lot 3

  -

  -

  419

  -

  -

  1.103,28

  1.103,28

  131

  Smârdan

  STICLARU GHEORGHE; STICLARU ION; STICLARU ANGHEL; PATRASCU MARIA; BIRZU MIHAELA

  34

  224/32

  Extravilan

  Arabil

  32300 - Lot 1; 33971 - Lot 3

  -

  -

  426

  -

  -

  1.121,71

  1.121,71

  132

  Smârdan

  SECU NECULAI

  34

  224/33

  Extravilan

  Arabil

  32299 - Lot 1; 33961 - Lot 3

  -

  -

  433

  -

  -

  1.140,15

  1.140,15

  133

  Smârdan

  STAN DUMITRA; CARLAN STEFANIA; IOAN PETRICA; BALANICA SOFIA; NICOLITA MARIA

  34

  224/34

  Extravilan

  Arabil

  32298 - Lot 1; 33972 - Lot 3

  -

  -

  441

  -

  -

  1.161,20

  1.161,20

  134

  Smârdan

  MUNTEANU ILINCA

  34

  224/35

  Extravilan

  Arabil

  32297 - Lot 1; 33962 - Lot 3

  -

  -

  452

  -

  -

  1.190,17

  1.190,17

  135

  Smârdan

  CHIRACU ION

  34

  224/36

  Extravilan

  Arabil

  32296 - Lot 1; 33973 - Lot 3

  -

  -

  466

  -

  -

  1.227,03

  1.227,03

  136

  Smârdan

  DANILA DUMITREL GABRIEL; DANILA TINCA

  34

  224/37

  Extravilan

  Arabil

  32295 - Lot 1; 33967 - Lot 3

  -

  -

  481

  -

  -

  1.266,54

  1.266,54

  137

  Smârdan

  BOGDAN STEFAN

  34

  224/38

  Extravilan

  Arabil

  32294 - Lot 1; 33968 - Lot 3

  -

  -

  498

  -

  -

  1.311,30

  1.311,30

  138

  Smârdan

  DAN TUDORA; ARMASEL NICULAE; MIHALACHE IOANA

  34

  224/39

  Extravilan

  Arabil

  32293 - Lot 1; 33956 - Lot 3

  -

  -

  516

  -

  -

  1.358,69

  1.358,69

  139

  Smârdan

  Prodan Smaranda

  T 34
   
  extravilan

  arabil

  224/40
    
  514
    
  508

  508

  140

  Smârdan

  STAN DUMITRA; ARMASEL NICOLAE; NICA RADITA

  34

  224/41

  Extravilan

  Arabil

  32292 - Lot 1; 33969 - Lot 3

  -

  -

  536

  -

  -

  1.411,35

  1.411,35

  141

  Smârdan

  MIHALACHE CHIRA

  34

  224/42

  Extravilan

  Arabil

  32291 - Lot 1; 33959 - Lot 3

  -

  -

  1.148

  -

  -

  3.022,82

  3.022,82

  142

  Smârdan

  BOCANEALA STANA

  34

  224/43

  Extravilan

  Arabil

  32290 - Lot 1; 33960 - Lot 3

  -

  -

  1.282

  -

  -

  3.375,67

  3.375,67

  143

  Smârdan

  BISCA PANTELIMON

  34

  224/44

  Extravilan

  Arabil

  32289 - Lot 1; 33970 - Lot 3

  -

  -

  3.126

  -

  -

  8.231,13

  8.231,13

  144

  Smârdan

  ALEXE CONSTANTIN; ALEXE DESPINA; TIRON ANGELA

  34

  224/45

  Extravilan

  Arabil

  32288 - Lot 1; 33953 - Lot 3

  -

  -

  988

  -

  -

  2.601,52

  2.601,52

  145

  Eliminată prin HG nr. 144/2024

  146

  Eliminată prin HG nr. 144/2024

  147

  Eliminată prin HG nr. 144/2024

  148

  Eliminată prin HG nr. 144/2024

  149

  Eliminată prin HG nr. 144/2024

  150

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  175/17

  Extravilan

  Arabil

  32165 - Lot 1

  -

  -

  1.076

  -

  -

  2.833,24

  2.833,24

  151

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  175/21

  Extravilan

  Arabil

  32169 - Lot 1

  -

  -

  7.231

  -

  -

  19.040,10

  19.040,10

  152

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  175/18

  Extravilan

  Arabil

  32164

  -

  -

  5.422

  -

  -

  14.276,78

  14.276,78

  153

  Smârdan

  BURADATENCU VIOREL-CATALIN; BURADATENCU LAVINIA-GIANINA

  26

  175/20

  Extravilan

  Arabil

  32170 - Lot 1

  -

  -

  1.288

  -

  -

  3.391,46

  3.391,46

  154

  Smârdan

  TEODORESCU SOFICA

  26

  175/20

  Extravilan

  Arabil

  32171 - Lot 1

  -

  -

  811

  -

  -

  2.135,46

  2.135,46

  154^1

  Smârdan

  VACARESCU MARIANA

  26

  175/20

  Extravilan

  Arabil

  32172 - Lot 1

  -

  -

  419

  -

  -

  1.103,28

  1.103,28

  154^2

  Smârdan

  TUDORACHE ELENA

  26

  175/20

  Extravilan

  Arabil

  32173 - Lot 1

  -

  -

  61

  -

  -

  160,62

  160,62

  154^3

  Smârdan

  UDREA MARIANA

  26

  175/20

  Extravilan

  Arabil

  32174 - Lot 1

  -

  -

  52

  -

  -

  136,92

  136,92

  154^4

  Smârdan

  DURBACA GETA

  26

  175/20

  Extravilan

  Arabil

  32175 - Lot 1

  -

  -

  44

  -

  -

  115,86

  115,86

  155

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  175/19

  Extravilan

  Arabil

  32163

  -

  -

  5.434

  -

  -

  14.308,38

  14.308,38

  156

  Smârdan

  BORTUN CONSTANTIN; BORTUN ION; COROI TINCUTA; BORTUN GHEORGHE; BORTUN STEFAN; BORTUN ELENA; VULPE MARIA

  26

  173/65

  Extravilan

  Arabil

  32161 - Lot 1; 33928 - Lot 3

  -

  -

  7.281

  -

  -

  19.171,75

  19.171,75

  157

  Smârdan

  GHERGHISAN CONSTANTIN

  26

  173/64

  Extravilan

  Arabil

  32160 - Lot 1; 33950 - Lot 3

  -

  -

  2.688

  -

  -

  7.077,83

  7.077,83

  158

  Smârdan

  CHIRILA VALERICA

  26

  173/63

  Extravilan

  Arabil

  32159 - Lot 1; 33948 - Lot 3

  -

  -

  1.075

  -

  -

  2.830,60

  2.830,60

  158^1

  Smârdan

  CHIRILA AURELIA

  26

  173/63

  Extravilan

  Arabil

  32230 - Lot 1; 33931 - Lot 3

  -

  -

  1.075

  -

  -

  2.830,60

  2.830,60

  159

  Smârdan

  Mititelu Nicolae

  T26
   
  extravilan

  arabil

  30603
    
  1.408
    
  1.393

  1.393

  160

  Smârdan

  Bortun Stefan

  T26
   
  extravilan

  arabil

  173/60
    
  2.800
    
  2.769

  2.769

  161

  Smârdan

  BURADATENCU VIOREL-CATALIN; BURADATENCU LAVINIA-GIANINA

  26

  173/59

  Extravilan

  Arabil

  32155 - Lot 1; 33930 - Lot 3

  -

  -

  4.311

  -

  -

  11.351,38

  11.351,38

  162

  Smârdan

  MANDRA DUMITRU; DIMA MARIN; DIMA LENUTA

  26

  173/58

  Extravilan

  Arabil

  32154 - Lot 2; Lot 3

  -

  -

  1.949

  -

  -

  5.131,95

  5.131,95

  163

  Smârdan

  STAN ION

  26

  173/57

  Extravilan

  Arabil

  32153 - Lot 1; 33933 - Lot 3

  -

  -

  1.208

  -

  -

  3.180,81

  3.180,81

  164

  Smârdan

  NICOLAU IONICA

  26

  173/55

  Extravilan

  Arabil

  32151 - Lot 1

  -

  -

  2.413

  -

  -

  6.353,72

  6.353,72

  165

  Smârdan

  S.C. AGRI TERENURI - S.A.

  26

  173/45

  Extravilan

  Arabil

  32129 - Lot 1

  -

  -

  2.203

  -

  -

  5.800,76

  5.800,76

  166

  Smârdan

  BOSNEAG ROMEO; BOSNEAG TUDOR

  26

  173/54

  Extravilan

  Arabil

  32150 - Lot 1

  -

  -

  435

  -

  -

  1.145,41

  1.145,41

  167

  Smârdan

  Radu Vasile

  T26
   
  extravilan

  arabil

  30534
    
  1.746
    
  1.727

  1.727

  168

  Smârdan

  GIDIUTA MARIOARA

  26

  173/47

  Extravilan

  Arabil

  32133 - Lot 1; 33925 - Lot 4

  -

  -

  868

  -

  -

  2.285,56

  2.285,56

  169

  Smârdan

  Ionita George, Djighit Viorica Maria

  T26
   
  extravilan

  arabil

  30165
    
  3.294
    
  3.258

  3.258

  170

  Smârdan

  AVRIGEANU STELIAN

  26

  173/49

  Extravilan

  Arabil

  32135 - Lot 1; 33926 - Lot 2

  -

  -

  6.623

  -

  -

  17.439,17

  17.439,17

  171

  Smârdan

  VADINEANU ANASTASIA

  26

  173/50

  Extravilan

  Arabil

  32136 - Lot 1; 33944 - Lot 3

  -

  -

  9.724

  -

  -

  25.604,47

  25.604,47

  172

  Smârdan

  S.C. EUROPA CAPITAL - S.A.; S.C. AGRI TERENURI - S.A.

  26

  173/1

  Extravilan

  Arabil

  32138 - Lot 1

  -

  -

  1.348

  -

  -

  3.549,45

  3.549,45

  173

  Smârdan

  VALCU DOINA-MIOARA

  23

  145/10

  Extravilan

  Arabil

  32358 - Lot 1; 33980 - Lot 3

  -

  -

  6.063

  -

  -

  15.964,62

  15.964,62

  174

  Smârdan

  EFTIMIE STANA

  23

  145/2

  Extravilan

  Arabil

  32354 - Lot 1

  -

  -

  461

  -

  -

  1.213,87

  1.213,87

  175

  Smârdan

  Vadineanu Victoria, Suleiman Mirela, Vadineanu Ion, Filip Nicolae
    
  extravilan

  arabil

  30260
    
  4.211
    
  4.165

  4.165

  176

  Smârdan

  TOADER DUMITRU

  23

  145/7

  Extravilan

  Arabil

  32362 - Lot 1; 33979 - Lot 3

  -

  -

  3.149

  -

  -

  8.291,70

  8.291,70

  177

  Smârdan

  ANTON NECULINA

  23

  145/8

  Extravilan

  Arabil

  32361 - Lot 1; 33983 - Lot 3

  -

  -

  2.040

  -

  -

  5.371,56

  5.371,56

  178

  Smârdan

  Armanschi Jusepe (decedat), Aurica
    
  extravilan

  arabil

  30111
    
  2.033
    
  2.011

  2.011

  179

  Smârdan

  Gheolmez Cristache

  T24/1
   
  extravilan

  arabil

  31497
    
  1.003
    
  992

  992

  180

  Smârdan

  Parja Costica

  T24/1
   
  extravilan

  arabil

  31496
    
  1.597
    
  1.579

  1.579

  181

  Smârdan

  Sima Maria

  T24/1
   
  extravilan

  arabil

  31495
    
  4.871
    
  4.818

  4.818

  182

  Smârdan

  Ion V. Vasilica

  T24/1
   
  extravilan

  arabil

  31494
    
  6.390
    
  6.320

  6.320

  183

  Smârdan

  Neacsu Stroe

  T24/1
   
  extravilan

  arabil

  31493
    
  2.884
    
  2.852

  2.852

  184

  Smârdan

  ENACHE STEFANA; NEACSU PETRE; NEACSU ION; PARASCHIV ILIE

  24/1

  3530

  Extravilan

  Arabil

  32372 - Lot 1; 33790 - Lot 3

  -

  -

  5.541

  -

  -

  14.590,13

  14.590,13

  185

  Smârdan

  SERBAN MARIN

  45

  372/9

  Extravilan

  Arabil

  33055 - Lot 1

  -

  -

  932

  -

  -

  2.454,07

  2.454,07

  185^1

  Smârdan

  GHEORGHE CONSTANTINA

  33

  121

  Extravilan

  Arabil

  31860 - Lot 3

  -

  -

  873

  -

  -

  2.415,35

  2.415,35

  185^2

  Smârdan

  MOISE STELIAN; MOISE SILVIU; MOISE ION

  33

  222

  Extravilan

  Arabil

  31971 - Lot 1

  -

  -

  2.679

  -

  -

  7.412,05

  7.412,05

  185^3

  Smârdan

  S.C. LIDAS COMPANY - S.R.L.

  30

  208/4

  Extravilan

  Curți construcții

  30169

  -

  -

  41

  -

  -

  170,16

  170,16

  185^4

  Smârdan

  ONOFREI TIBERIU; ONOFREI LORELAY-GRATIELA

  32

  219

  Extravilan

  Arabil

  32042

  -

  -

  1.484

  -

  -

  4.105,82

  4.105,82

  185^5

  Smârdan

  BADESCU PETRE; BADESCU TEODOR; SAVA STEFANA; PAMFIL MARIA; LAZAR ALEXANDRA; CROITOR AUREL; CROITOR NICOLETA

  32

  217/2

  Extravilan

  Arabil

  32269 - Lot 1

  -

  -

  48

  -

  -

  132,80

  132,80

  185^6

  Smârdan

  ARDELEANU NICOLAE

  34

  224/23

  Extravilan

  Arabil

  32309 - Lot 1

  -

  -

  14

  -

  -

  38,74

  38,74

  185^7

  Smârdan

  TRIFANESCU DUMITRU

  34

  224/46

  Extravilan

  Arabil

  32287 - Lot 1; 33952 - Lot 3

  -

  -

  2.413

  -

  -

  6.676,11

  6.676,11

  185^8

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  30

  205/3

  Extravilan

  Arabil

  31330

  -
   
  1.292

  -

  -

  3.574,61

  3.574,61

  185^9

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  32

  217

  Extravilan

  Arabil

  31331

  -

  -

  12.846

  -

  -

  35.541,34

  35.541,34

  185^10

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  173/46/1

  Extravilan

  Arabil

  32132

  -

  -

  762

  -

  -

  2.108,25

  2.108,25

  185^11

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  173/50/1

  Extravilan

  Arabil

  32137

  -

  -

  757

  -

  -

  2.094,41

  2.094,41

  185^12

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  173/56

  Extravilan

  Arabil

  32152

  -

  -

  964

  -

  -

  2.667,13

  2.667,13

  185^13

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  173/62

  Extravilan

  Arabil

  32158

  -

  -

  692

  -

  -

  1.914,57

  1.914,57

  185^14

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  173/65/1

  Extravilan

  Arabil

  32162

  -

  -

  1.106

  -

  -

  3.059,99

  3.059,99

  185^15

  Smârdan

  ORAȘUL MĂCIN - DOMENIUL PRIVAT

  26

  175/22

  Extravilan

  Arabil

  32168 - Lot 1

  -

  -

  2.072

  -

  -

  5.732,65

  5.732,65

  185^16

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  32

  219

  Extravilan

  Arabil

  32232

  -

  -

  960

  -

  -

  2.656,05

  2.656,05

  185^17

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  32

  217

  Extravilan

  Arabil

  32282

  -

  -

  2.089

  -

  -

  5.779,69

  5.779,69

  185^18

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  34

  224

  Extravilan

  Arabil

  32286

  -

  -

  5.439

  -

  -

  15.048,21

  15.048,21

  185^19

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  34

  224

  Extravilan

  Arabil

  32338

  -

  -

  6.514

  -

  -

  18.022,44

  18.022,44

  185^20

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  23

  145/6

  Extravilan

  Arabil

  32363

  -

  -

  1.413

  -

  -

  3.909,37

  3.909,37

  185^21

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  35

  389

  Extravilan

  Arabil

  32417

  -

  -

  31.920

  -

  -

  88.313,83

  382.220,61

  35

  389/2/1

  Extravilan

  Curți- construcții

  32417

  -

  -

  431

  -

  -

  1.788,68
   

  35

  389/3

  Extravilan

  Ape stătătoare

  32417

  -

  -

  398

  -

  -

  1.651,73
   

  35

  389/2

  Extravilan

  Curți- construcții

  32417

  -

  -

  463

  -

  -

  1.921,49
   

  35

  389/4

  Extravilan

  Arabil

  32417

  -

  -

  37.228

  -
   
  102.999,60
   

  35

  389/2/1

  Extravilan

  -

  32417

  -

  -

  -

  construcție industrial edilitară - 58 ml

  96.951,58
    

  35

  389/2

  Extravilan

  -

  32417

  -

  -

  -

  construcție industrial edilitară - 53 ml

  88.593,70

  -
   

  185^22

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  35

  389/10

  Extravilan

  Arabil

  32436

  -

  -

  15.646

  -

  -

  43.288,17

  645.869,60

  35

  389/2/3

  Extravilan

  Curți- construcții

  32436

  -

  -

  4.607

  -

  -

  19.119,45
   

  35

  389/3/1

  Extravilan

  Ape stătătoare

  32436

  -

  -

  1.957

  -

  -

  8.121,72
   

  35

  389/11

  Extravilan

  Arabil

  32436

  -

  -

  26.353

  -

  -

  72.911,48
   

  35

  389/2/3

  Extravilan

  -

  32436

  -

  -

  -

  construcție industrial edilitară - 526 ml

  502.428,78
    

  185^23

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  45

  372/10

  Extravilan

  Arabil

  33057

  -

  -

  805

  -

  -

  2227,22

  2.227,22

  185^24

  Smârdan

  COMUNA SMÂRDAN - DOMENIUL PRIVAT

  38

  384

  Extravilan

  Neproductiv

  33590

  -

  -

  398

  -

  -

  614,80

  614,80

  186

  Jijila

  Geru Nastase, Dumitru, Neculai, Tudora, Sima Ghergina, Ion Stefana, Petre Fanica, Molacu Iordana

  T24
   
  extravilan

  arabil

  3370, TP 89016
    
  587
    
  581

  581

  187

  Jijila

  Geru Nicolae

  T24
   
  extravilan

  arabil

  3369, TP 52834
    
  4.223
    
  4.177

  4.177

  188

  Jijila

  Taranu Gheorghe

  T24
   
  extravilan

  arabil

  3367/1, TP 55831
    
  1.000
    
  989

  989

  189

  Jijila

  Caramarin Pavel, Stefan, Elena, Niculita Marita

  T24
   
  extravilan

  arabil

  3367/3, TP 58823
    
  4.000
    
  3.956

  3.956

  190

  Jijila

  Baranga Gherghina

  T24
   
  extravilan

  arabil

  3367, TP 81932
    
  2.309
    
  2.284

  2.284

  191

  Jijila

  Baranga Dumitru, Marin, Sterea, Neculai, Vasile, Aurel, Gheoreghe, Tudorel, Ion

  T24
   
  extravilan

  arabil

  3366, TP 52874
    
  1.612
    
  1.594

  1.594

  192

  Jijila

  Chiriac D. Mincu

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31019
    
  327
    
  323

  323

  193

  Jijila

  Mihai Ion

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31020
    
  309
    
  306

  306

  194

  Jijila

  Catruna Elena, Mihai Mihai, Badescu Victoria

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31042
    
  355
    
  351

  351

  195

  Jijila

  Vasile Neculai

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31023
    
  178
    
  176

  176

  196

  Jijila

  Mihai Mihai

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31024
    
  311
    
  308

  308

  197

  Jijila

  Greceanu Ioana

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31006
    
  313
    
  310

  310

  198

  Jijila

  Mihai Tudor

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31007
    
  314
    
  311

  311

  199

  Jijila

  Iamandii Ileana

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31009
    
  666
    
  659

  659

  200

  Jijila

  Ion Anisoara, Mangir Constantin, Toader Florica, Mangir Gh., Rica Ilinca, Banea Magdalena, Mangir Mihai, Mangir Petrica, Duduta Victoria

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31043
    
  668
    
  661

  661

  201

  Jijila

  Mocanu Vasile

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31013
    
  340
    
  336

  336

  202

  Jijila

  Burtea Constantina, Tacea Dumitra, Milea Maria, Haralambie Marita, Stoica Mitica

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31044
    
  347
    
  343

  343

  203

  Jijila

  Malacu Ilinca

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31014
    
  356
    
  352

  352

  204

  Jijila

  Malacu Craciun, Zlate Ioana, Stoica Niculina, Ghiolmez Petrana

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31045
    
  364
    
  360

  360

  205

  Jijila

  Tandara Ion, Tandara Mitu

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31017
    
  371
    
  367

  367

  206

  Jijila

  Malacu Elena

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31018
    
  315
    
  312

  312

  207

  Jijila

  Taranu Stavirita

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31021
    
  383
    
  379

  379

  208

  Jijila

  Taranu Ilie

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31022
    
  396
    
  392

  392

  209

  Jijila

  Iamandi Gheorghe

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31025
    
  812
    
  803

  803

  210

  Jijila

  Mocanu Marin

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31026
    
  671
    
  664

  664

  211

  Jijila

  Deacu Petrea

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31027
    
  234
    
  231

  231

  212

  Jijila

  Brezeanu Anicuta, Cornel, Ion, Irina, Lenuta, Stoiana, Vasilica

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31046
    
  246
    
  243

  243

  213

  Jijila

  Sima Maria

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31028
    
  13
    
  13

  13

  214

  Jijila

  Craciun Ionel, Lenuta, Nicolae

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31040
    
  24
    
  24

  24

  215

  Jijila

  MOȘTENITORI TARANU STAVIRITA

  22

  3571

  Extravilan

  Arabil

  31041 - Lot 1; 35605 - Lot 3

  -

  -

  4.355

  -

  -

  11.467,25

  11.467,25

  216

  Jijila

  Toader Ion

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31008
    
  1.236
    
  1.223

  1.223

  217

  Jijila

  Malacu Tanase

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31011
    
  1.518
    
  1.501

  1.501

  218

  Jijila

  Adamita Dumitru

  T22
   
  extravilan

  arabil

  31012
    
  125
    
  124

  124

  219

  Jijila

  POPA A. RADU

  21

  3038

  Extravilan

  Arabil

  30933 - Lot 1; 35795 - Lot 3

  -

  -

  174

  -

  -

  458,16

  458,16

  220

  Jijila

  Caramarin Tinca, Dictor Victoria

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30932
    
  182
    
  180

  180

  221

  Jijila

  Popa Ioana

  T21
   
  extravilan

  arabil

  32976
    
  204
    
  202

  202

  222

  Jijila

  Popa Dinu, Marghioala, Pavel, Vasile, Rilea Mita

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30987
    
  223
    
  221

  221

  223

  Jijila

  Obancea Dumitra, Popa Vasile

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30924
    
  224
    
  222

  222

  224

  Jijila

  Staicu Constantin, Dumitru, Ioana

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30986
    
  454
    
  449

  449

  225

  Jijila

  Staicu Dumitru

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30915
    
  457
    
  452

  452

  226

  Jijila

  Radu Tudora

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30914
    
  296
    
  293

  293

  227

  Jijila

  Ionita Neculina, Radu Rada, Radu Radu, Radu Tanasache, Radu Vasilica

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30985
    
  183
    
  181

  181

  228

  Jijila

  Radu Aurel, Ileana, Ion, Nicu

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30984
    
  340
    
  336

  336

  229

  Jijila

  Radu Mircea

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30905
    
  297
    
  294

  294

  230

  Jijila

  Radu Zizu

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30904
    
  294
    
  291

  291

  231

  Jijila

  MOȘTENITORI RADU NECULAI

  21

  3046

  Extravilan

  Arabil

  30895 - Lot 1; 35760 - Lot 3

  -

  -

  294

  -

  -

  774,14

  774,14

  232

  Jijila

  Caramarin Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30894
    
  353
    
  349

  349

  233

  Jijila

  Petrea Floarea, Frunza, Gheorghe, Ileana, Ioana, Ivan

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30983
    
  398
    
  394

  394

  234

  Jijila

  Tandara Carol, Florea, Georgeta, Gheorghe, Ileana, Marita, Paraschiv, Radita, Vasile

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30982
    
  177
    
  175

  175

  235

  Jijila

  S.C. OVINE TRIM - S.R.L.

  21

  3050

  Extravilan

  Arabil

  30885 - Lot 1; 35737 - Lot 3

  -

  -

  222

  -

  -

  584,56

  584,56

  236

  Jijila

  Popescu Enache, Ghergina, Neculai

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30981
    
  221
    
  219

  219

  237

  Jijila

  Constantin Dumitra, Enache, Ilinca, Ion, Maria

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30980
    
  221
    
  219

  219

  238

  Jijila

  Sima Ioana

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30884
    
  220
    
  218

  218

  239

  Jijila

  Petre Gheorghe

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30876
    
  219
    
  217

  217

  240

  Jijila

  Dorobantu Vasilica

  T21
   
  extravilan

  arabil

  33841
    
  218
    
  216

  216

  241

  Jijila

  Dorobantu Vasilica

  T21
   
  extravilan

  arabil

  33842
    
  240
    
  237

  237

  242

  Jijila

  Manolache Floarea

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30868
    
  888
    
  878

  878

  243

  Jijila

  Racheleanu Vasile

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30867
    
  442
    
  437

  437

  244

  Jijila

  Racheleanu Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30860
    
  220
    
  218

  218

  245

  Jijila

  Geru Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30859
    
  219
    
  217

  217

  246

  Jijila

  Geru Ivan

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30852
    
  185
    
  183

  183

  247

  Jijila

  Geru Ioana

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30851
    
  131
    
  130

  130

  248

  Jijila

  Radu Gheorghe

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30844
    
  867
    
  857

  857

  249

  Jijila

  Iamandi Adamita

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30843
    
  216
    
  214

  214

  250

  Jijila

  Stoica Florea

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30836
    
  220
    
  218

  218

  251

  Jijila

  Stoica Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30835
    
  509
    
  503

  503

  252

  Jijila

  Banea Steluta

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30828
    
  280
    
  277

  277

  253

  Jijila

  Duduta Stan

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30827
    
  330
    
  326

  326

  254

  Jijila

  Chirnoaga Dumitru, Ion, Stavar, Steliana, Tudorache

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30979
    
  673
    
  666

  666

  255

  Jijila

  Chirnoaga Dumitru, Ion, Banea Iordana, Dorobantu Nita, Chirnoaga Vasile

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30978
    
  339
    
  335

  335

  256

  Jijila

  Chirnoaga Mita

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30820
    
  341
    
  337

  337

  257

  Jijila

  Nadoleanu Elena, Andrei Gheorghe, Ioana Gheorghe, Andrei Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30977
    
  343
    
  339

  339

  258

  Jijila

  Andrei Gherghina

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30819
    
  344
    
  340

  340

  259

  Jijila

  Toader Gheorghe, Manea, Spiru, Chirnoaga Vasilica

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30976
    
  345
    
  341

  341

  260

  Jijila

  Catruna Elena, Mihai Mihai, Badescu Victoria

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30975
    
  694
    
  686

  686

  261

  Jijila

  Perianu Luiza, Sandu Marioara, Tilea Paula-Victoria, Bazacliu Victoria

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30998
    
  1.057
    
  1.045

  1.045

  262

  Jijila

  Dauceanu Nicolae

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30812
    
  717
    
  709

  709

  263

  Jijila

  Banea Ana, Dauceanu Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30811
    
  728
    
  720

  720

  264

  Jijila

  Brezeanu Vasile

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30941
    
  741
    
  733

  733

  265

  Jijila

  Dauceanu Dumitru

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30940
    
  361
    
  357

  357

  266

  Jijila

  Dauceanu Gheorghe, Pavel, Daiceanu Vasile

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30997
    
  345
    
  341

  341

  267

  Jijila

  Tandara Mita

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30931
    
  639
    
  632

  632

  268

  Jijila

  Paraschiv Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30930
    
  568
    
  562

  562

  269

  Jijila

  Caramarin Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30923
    
  499
    
  494

  494

  270

  Jijila

  Paraschiv Gheorge, Costica, Pricop Mita

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30996
    
  432
    
  427

  427

  271

  Jijila

  Andrei Gherghina

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30922
    
  189
    
  187

  187

  272

  Jijila

  Tandara Constantin, Mita, Neculai, Mocanu Mita, Manole Vasile

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30995
    
  473
    
  468

  468

  273

  Jijila

  Neacsu Dumitru, Ion, Neculai, Paraschiv, Bica Mita

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30994
    
  150
    
  148

  148

  274

  Jijila

  Gherghisan Dumitru

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30913
    
  132
    
  131

  131

  275

  Jijila

  Dascalu V. Dumitru

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30912
    
  112
    
  111

  111

  276

  Jijila

  Dorobantu Floarea

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30903
    
  87
    
  86

  86

  277

  Jijila

  Galeteanu Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30902
    
  59
    
  58

  58

  278

  Jijila

  Stoica Gheorghe, Ion, Tudora, Stefana

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30993
    
  45
    
  45

  45

  279

  Jijila

  Duduta Dumitra, Dumitru, Gheorge, Ileana, Ion, Trandafir, Racheleanu Lenuta, Pirja Vasile

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30992
    
  91
    
  90

  90

  280

  Jijila

  Gheolmez Marcu

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30893
    
  85
    
  84

  84

  281

  Jijila

  Sima Ion

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30892
    
  4
    
  4

  4

  282

  Jijila

  Sima Petrana

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30883
    
  4
    
  4

  4

  283

  Jijila

  Sima Anicuta

  T21
   
  extravilan

  arabil

  30882
    
  1
    
  1

  1

  284

  Jijila

  Deacu Gheorghe

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3044, TP 52825
    
  4.120
    
  4.075

  4.075

  285

  Jijila

  ANDREI ION

  20

  3384/1

  Extravilan

  Arabil

  32862 - Lot 1; 35705 - Lot 3

  -

  -

  3.337

  -

  -

  8.786,72

  8.786,72

  286

  Jijila

  CARAMARIN GHEORGHE

  20

  3060/8

  Extravilan

  Arabil

  32861 - Lot 1; 35714 - Lot 3

  -

  -

  2.802

  -

  -

  7.378,00

  7.378,00

  287

  Jijila

  Chiriac Constantin

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3385/1
    
  1.300
    
  1.286

  1.286

  288

  Jijila

  GERU TRANDAFIR; GERU STROE; STEREA GHERGHINA; ȚANDARĂ ILINCA

  20

  3385

  Extravilan

  Arabil

  32859 - Lot 1; 35698 - Lot 3

  -

  -

  1.219

  -

  -

  3.209,78

  3.209,78

  289

  Jijila

  Baranga Dumitru

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3384, TP 53637
    
  2.816
    
  2.785

  2.785

  290

  Jijila

  Stoica Calina

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3383, TP 55772
    
  1.858
    
  1.838

  1.838

  291

  Jijila

  Vasile Costica

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3382, TP 55808
    
  671
    
  664

  664

  292

  Jijila

  Sima Ion

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3060/1, TP 84601
    
  1.426
    
  1.410

  1.410

  293

  Jijila

  Malacu Craciun

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3060, TP 81959
    
  1.943
    
  1.922

  1.922

  294

  Jijila

  POPA DUMITRU

  20

  460/4

  Extravilan

  Arabil

  32853 - Lot 1; 35718 - Lot 3

  -

  -

  2.896

  -

  -

  7.625,52

  7.625,52

  295

  Jijila

  Nadoleanu Ghita

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3059/2, TP 84716
    
  867
    
  857

  857

  296

  Jijila

  Topoleanu Maria

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3059/1, TP 81701
    
  787
    
  778

  778

  297

  Jijila

  Vasile Maria

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3059, TP 53600
    
  4.537
    
  4.487

  4.487

  298

  Jijila

  Baranga Gheorghe

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3057/5, TP 58184
    
  820
    
  811

  811

  299

  Jijila

  Sima Maria

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3058/1, TP 55782
    
  209
    
  207

  207

  300

  Jijila

  Iordache Vasile

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3057, TP 53587
    
  994
    
  983

  983

  301

  Jijila

  MOȘTENITORI BANU STOICA

  20

  3057

  Extravilan

  Arabil

  32846 - Lot 1; 35709 - Lot 3

  -

  -

  1.498

  -

  -

  3.944,42

  3.944,42

  302

  Jijila

  Banea Constantin, Dumitru, Eugenia

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3056, TP 95660
    
  1.206
    
  1.193

  1.193

  303

  Jijila

  Sima Stefan

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3055, TP 55787
    
  1.519
    
  1.502

  1.502

  304

  Jijila

  Galateanu Iordana

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3054, TP 53818
    
  1.869
    
  1.848

  1.848

  305

  Jijila

  Ion Stefan

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3053, TP 52844
    
  778
    
  770

  770

  306

  Jijila

  Geru Ileana, Geru Nicolae, Eiub Nineta

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3050/1, TP 55817
    
  1.385
    
  1.370

  1.370

  307

  Jijila

  Dorobantu Vasile

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3051/1, TP 58210
    
  2.366
    
  2.340

  2.340

  308

  Jijila

  Nadoleanu Alexandru

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3052, TP 52858
    
  1.762
    
  1.743

  1.743

  309

  Jijila

  Neidentificat*)

  T20
   
  extravilan

  arabil
     
  1.064
    
  1.052

  1.052

  310

  Jijila

  Neidentificat*)

  T20
   
  extravilan

  arabil
     
  3.010
    
  2.977

  2.977

  311

  Jijila

  Neidentificat*)

  T20
   
  extravilan

  arabil
     
  152
    
  150

  150

  312

  Jijila

  Geru Neculai, Dorobantu Petcu

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3050, TP 58868
    
  902
    
  892

  892

  313

  Jijila

  Paraschiv Neculai

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3049, TP 90525
    
  2.739
    
  2.709

  2.709

  314

  Jijila

  Chiriac Elena, Chirnoaga Ioana, Nadoleanu Afruzia

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3048, TP 81990
    
  1.393
    
  1.378

  1.378

  315

  Jijila

  MOȘTENITORI BURDUF MARIN

  20

  3047/1

  Extravilan

  Arabil

  32834 - Lot 1; 35683 - Lot 3

  -

  -

  1.428

  -

  -

  3.760,09

  3.760,09

  316

  Jijila

  Nadoleanu Iordan

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3047, TP 52856
    
  3.640
    
  3.600

  3.600

  317

  Jijila

  Dragoi Ion

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3389, TP 52882
    
  4.063
    
  4.018

  4.018

  318

  Jijila

  Nadoleanu Alexandru, Murghoci Constantina, Nadoleanu Gheorghe, Gheorghe Ioana, Sava Maria, Nadoleanu Nita, Foraru Ruxandra

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3389, TP 84671
    
  437
    
  432

  432

  319

  Jijila

  MARIN FLORICA; MARIN FANICA; CARAMARIN MARIA; CARAMARIN VASILICA

  20

  3390

  Extravilan

  Arabil

  32830 - Lot 1; 35686 - Lot 3

  -

  -

  1.331

  -

  -

  3.504,69

  3.504,69

  320

  Jijila

  Marin Floarea

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3390/1, TP 58202
    
  1.069
    
  1.057

  1.057

  321

  Jijila

  Caramarin Fanica

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3391, TP 54449
    
  2.811
    
  2.780

  2.780

  322

  Jijila

  Deacu Dumitru

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3043, TP 89014
    
  1.869
    
  1.848

  1.848

  323

  Jijila

  Stoian Vasile

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3043/1, TP 58240
    
  603
    
  596

  596

  324

  Jijila

  Paraschiv Ivana, Deacu Petre

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3042, TP 52886
    
  621
    
  614

  614

  325

  Jijila

  MOȘTENITORI PARASCHIV STEFAN

  20

  3041

  Extravilan

  Arabil

  32824 - Lot 1; 35421 - Lot 3

  -

  -

  1.969

  -

  -

  5.184,62

  5.184,62

  326

  Jijila

  Petcu Gherghina

  T20
   
  extravilan

  arabil

  3040, TP 58239