ORDIN nr. 3.421 din 20 noiembrie 2008
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile şi a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 noiembrie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 7 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează:
  - La formularul Procesul-verbal de recepţie provizorie (cod 14-2-5/a), liniuţa a doua de la punctul 2 din normele de întocmire şi utilizare, cuprinse în anexa nr. 2 la ordin, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "- procesul-verbal de recepţie provizorie (cod 14-2-5/a) se întocmeşte pentru utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricaţie, care depăşesc un exerciţiu bugetar, realizate pe faze de fabricaţie, precum şi clădirile şi construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv la data terminării construcţiei;".


  Articolul II

  Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:
  - La punctul 2 "Lichidarea cheltuielilor", paragraful 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Determinarea sau verificarea existenţei sumei datorate creditorului se efectuează de către persoana împuternicită de ordonatorul de credite, pe baza datelor înscrise în factură şi a documentelor întocmite de comisia de recepţie constituită potrivit legii (Proces-verbal de recepţie - cod 14-2-5, Proces-verbal de recepţie provizorie - cod 14-2-5/a, Proces-verbal de punere în funcţiune - cod 14-2-5/b, în cazul mijloacelor fixe, Nota de recepţie şi constatare de diferenţe - cod 14-3-1A, în cazul bunurilor de natura stocurilor, şi alte documente prevăzute de lege, după caz)."


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 noiembrie 2008.
  Nr. 3.421.
  -----