ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 martie 1999
privind unele măsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 31 martie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează raporturile generate de măsurile care se impun pentru prevenirea disfunctionalitatilor ce pot aparea la data de 31 decembrie 1999, ora 24,00, din cauza unor defecte tehnologice legate de reprezentarea digitala a datei calendaristice, care pot fi identificate în sistemele informatice şi în sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor incorporat), defecte care pot aduce prejudicii securităţii persoanelor, funcţionarii serviciilor publice, siguranţei naţionale, economiei şi societăţii în ansamblul ei.
  (2) Expresia prevenirea disfunctionalitatilor care pot aparea la data de 31 decembrie 1999, ora 24,00, din cauza unor defecte tehnologice legate de reprezentarea digitala a datei calendaristice, care pot fi identificate în sistemele informatice şi în sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor incorporat) va fi denumita prin sintagma "Anul 2000".


  Articolul 2

  În cadrul acţiunilor "Anul 2000" rolul instituţiilor statului este de a mobiliza comunitatea naţionala prin acţiuni de informare şi sensibilizare, în special pentru agenţii economici, precum şi de a urmări direct adaptarea sau înlocuirea sistemelor utilizate de administraţia publică, de organismele subordonate acesteia şi de agenţii economici în care statul este acţionar.


  Articolul 3

  Responsabilitatea pentru buna desfăşurare a acţiunii "Anul 2000" revine autorităţilor publice pentru domeniile pe care le conduc sau, după caz, le coordonează, conform legilor în vigoare, atât la nivel central, cat şi teritorial.


  Articolul 4

  (1) Coordonarea la nivel naţional a acţiunilor vizând "Anul 2000" se realizează de către Consiliul Naţional "Mileniul", constituit prin decizie a primului-ministru.
  (2) Sursa de finanţare pentru sumele necesare în vederea angajării logisticii şi acoperirii costurilor aferente funcţionarii Consiliului Naţional "Mileniul" o constituie bugetul de stat, iar alocarea creditelor bugetare va fi prevăzută distinct, cu aceasta destinaţie, în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica.
  (3) Sursa de finanţare pentru sumele necesare în vederea acoperirii costurilor ce revin părţii române în derularea proiectelor finanţate din credite nerambursabile acordate Guvernului României de către instituţii financiare internaţionale, destinate rezolvarii problemei "Anul 2000", o constituie bugetul de stat, iar alocarea creditelor bugetare va fi prevăzută distinct, cu aceasta destinaţie, în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica.


  Articolul 5

  (1) Conducătorii instituţiilor publice centrale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome de interes naţional, instituţiile publice şi autorităţile administrative autonome, societăţile şi companiile naţionale vor lua măsurile corespunzătoare privind "Anul 2000", prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, şi vor întocmi în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă planul de acţiuni "Anul 2000" în domeniul condus sau, după caz, coordonat.
  (2) Societăţile comerciale, indiferent de forma de proprietate, inclusiv băncile şi societăţile de asigurare-reasigurare, regiile autonome de interes local vor lua măsurile corespunzătoare privind "Anul 2000", prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (3) Planul de acţiuni va cuprinde:
  a) inventarierea şi diagnosticul sistemelor informatice şi sistemelor electronice microprogramate (cu microprocesor incorporat);
  b) evaluarea riscurilor şi a prioritatilor de remediere; c) soluţii de adaptare sau de înlocuire a sistemelor în cauza;
  d) estimarea resurselor umane şi financiare necesare;
  e) graficul pentru implementarea soluţiilor identificate;
  f) graficul pentru testarea sistemelor remediate;
  g) calendarul de desfăşurare a acţiunilor.
  (4) Planurile de acţiuni astfel întocmite vor fi transmise Consiliului Naţional "Mileniul", în vederea avizării şi corelării intersectoriale, prin Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica.


  Articolul 6

  (1) Toate persoanele juridice au obligaţia de a raporta acţiunile întreprinse pentru rezolvarea problemei "Anul 2000".
  (2) Raportarile privind stadiul acţiunilor întreprinse pentru "Anul 2000" se vor realiza astfel:
  a) către ministerul sau organul coordonator al domeniului, iar acesta către Consiliul Naţional "Mileniul", pentru persoanele juridice prevăzute la art. 5 alin. (1);
  b) către prefecturile în a căror rază teritorială îşi au sediul social, iar acestea către Consiliul Naţional "Mileniul", pentru persoanele juridice prevăzute la art. 5 alin. (2).
  (3) Procedurile de lucru, conţinutul raportarilor şi activităţile legate de "Anul 2000" se stabilesc prin norme metodologice emise de către Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica, cu avizul Ministerului Finanţelor, şi vor fi supuse aprobării Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 7

  Pentru realizarea acţiunilor "Anul 2000", persoanele juridice prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2) vor colabora cu furnizorii de produse şi servicii de tehnologia informatiei şi comunicatiei pentru diagnosticarea sistemelor informatice şi a sistemelor electronice microprogramate (cu microprocesor incorporat), pentru identificarea de soluţii şi pentru punerea în aplicare a acestora.


  Articolul 8

  Achizitorii de echipamente şi servicii de tehnologia informatiei şi comunicatiei sunt obligaţi să solicite furnizorilor acestora prezentarea de garanţii şi certificate de conformitate în problema "Anul 2000".


  Articolul 9

  Costurile aferente elaborării planului de acţiuni, adaptării sau înlocuirii sistemelor, pentru rezolvarea problemei "Anul 2000", vor fi suportate de beneficiari.


  Articolul 10

  (1) Sunt scutite de taxe vamale importurile de echipamente, componente şi produse software destinate rezolvarii problemei "Anul 2000".
  (2) Scutirile de taxe vamale prevăzute se vor acorda în următoarele condiţii:
  a) prezentarea de către fiecare beneficiar de importuri pentru "Anul 2000", în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a listei cuprinzând, pentru fiecare produs importat:
  (i) denumirea;
  (îi) caracteristicile tehnice relevante pentru "Anul 2000";
  (iii) cantităţile necesare;
  (iv) nivelul riscului "Anul 2000" rezolvat;
  (v) numele beneficiarului, inclusiv locurile de instalare a produselor importate;
  b) comunicarea, după stabilirea conform legislaţiei în vigoare a furnizorilor, a identificarii oficiale a furnizorilor de echipamente, componente şi produse software;
  c) punerea la dispoziţie Direcţiei Generale a Vamilor a listei complete cuprinzând echipamente, componente şi produse software, în vederea punerii în aplicare a acestor scutiri de taxe vamale.
  (3) Fiecare beneficiar va transmite organizatorului şi administratorului bazei de date, pe propria răspundere, toate informaţiile prevăzute la alin. (2) cu privire la denumirea produselor, caracteristicile lor tehnice, cantităţile necesare şi numele furnizorilor stabiliţi.
  (4) Agenţia Naţionala pentru Comunicaţii şi Informatica, prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Informatica (ICI) Bucureşti, va organiza şi va administra baza de date necesară pentru acordarea de scutiri de taxe vamale în vederea rezolvarii problemei "Anul 2000".
  (5) Sursa de finanţare pentru sumele necesare în vederea organizării şi administrării bazei de date necesare pentru acordarea scutirilor de taxe vamale în problema "Anul 2000", pentru toată perioada până la rezolvarea integrală a problemei "Anul 2000" pentru fiecare beneficiar, o constituie bugetul de stat, iar alocarea creditelor bugetare va fi prevăzută distinct, cu aceasta destinaţie, în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica.


  Articolul 11

  Ministerul Finanţelor este autorizat sa opereze în bugetul de stat modificările corespunzătoare prevederilor din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 12

  Sunt scutite de taxe vamale importurile de echipamente, componente, produse software şi documentaţie finanţate integral din credite nerambursabile acordate Guvernului României de către instituţii financiare internaţionale, destinate rezolvarii problemei "Anul 2000".


  Articolul 13

  Înscrierea nejustificată de echipamente, componente sau produse software, de către beneficiari, în lista cuprinzând produsele scutite de taxe vamale la import, sub aspectul denumirii produsului, al caracteristicilor lui tehnice şi al cantităţilor necesare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.


  Articolul 14

  (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către împuterniciţii Consiliului Naţional "Mileniul", precum şi ai Agenţiei Naţionale pentru Comunicaţii şi Informatica.
  (2) Sancţiunea se poate aplica şi persoanelor juridice.


  Articolul 15

  Dispoziţiile privitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Preşedintele Agenţiei
  Naţionale pentru Comunicaţii
  şi Informatica,
  Dan Chirondojan,
  vicepreşedinte
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ------