HOTĂRÂRE nr. 50 din 22 februarie 2021pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 22 februarie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2021 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1038 din 28 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 7 se abrogă.2. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se abrogă.3. La articolul 10, alineatele (2), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(2) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (1) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege, precum și de documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-k).(3) Cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de documentul prevăzut la alin. (1) lit. a), precum și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale.(4) În cazul angajatorului transnațional în stare de insolvență, cererea prevăzută la art. 19 alin. (2) din lege trebuie însoțită de o copie de pe hotărârea judecătorească prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege și de o copie de pe notificarea adresată, potrivit art. 19 alin. (4) din lege, administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale.4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) În situația în care se constată îndeplinirea de către angajator a condiției prevăzute la art. 2 din lege, agenția teritorială emite dispoziția prevăzută la art. 21 alin. (1) din lege.
  5. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) În situația în care se constată neîndeplinirea de către angajator a condiției prevăzute la art. 2 din lege, agenția teritorială emite dispoziția prevăzută la art. 21 alin. (3) din lege.
  6. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.7. În cuprinsul anexelor nr. 3 și 4, sintagma „condițiilor prevăzute de art. 2 din lege“ se înlocuiește cu sintagma „condiției prevăzute de art. 2 din lege“.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan

  București, 22 februarie 2021.
  Nr. 50.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la norme)
  Către
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
  a Județului .........../Municipiului București
  CERERE
  pentru stabilirea cuantumului și plata creanțelor ce se suportă
  din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

  În temeiul prevederilor art. 19 alin. ..... din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, persoana fizică/persoana juridică/dl (dna)/organizația ........................, cu sediul/domiciliul/reședința în ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ....., în calitate de administrator/lichidator/salariat(ă)/reprezentant al salariaților angajatorului în stare de insolvență ......................, cu sediul/domiciliul/reședința în ......................, str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........, vă solicit să procedați la stabilirea cuantumului și la plata creanțelor ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.
  Anexăm prezentei cereri următoarele documente:*)
  *) Se bifează cu „x“ căsuțele corespunzătoare documentelor anexate de solicitant.
  [] copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență;
  [] copie de pe hotărârea prevăzută la art. 20 alin. (2) din lege;
  [] copie de pe notificarea adresată administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale;
  [] situația creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege, întocmită de administrator sau lichidator;
  [] copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariați în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;
  [] copii de pe statele de plată care atestă existența creanțelor salariale aferente perioadelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege;
  [] copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvență;
  [] copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaților care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;
  [] copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă și bolilor profesionale;
  [] copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;
  [] copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;
  [] copii de pe fișele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat în perioadele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și/sau art. 15 din lege.

  Data
  .................
  Semnătura solicitantului
  ..............................

  ----