HOTĂRÂRE nr. 2.408 din 21 decembrie 2004 (*actualizată*)
privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători
(actualizată până la data de 10 august 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 10 august 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.004 din 2 august 2006.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Volumele de transport public de călători ce trebuie realizate pe calea ferată română pentru a se asigura libera circulaţie a persoanelor constituie pachetul minim pentru serviciul public social în transportul feroviar, denumit în continuare pachet minim social, se stabilesc de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la propunerea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." S.A., şi se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Pachetul minim social cuprinde numărul de perechi de trenuri pentru fiecare categorie de tren, care vor circula zilnic pe fiecare secţie de circulaţie deschisă traficului feroviar public de călători, precum şi volumul anual de tren-km pentru fiecare secţie de circulaţie şi pentru toată reţeaua feroviară.


  Articolul 2

  Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului stabileşte condiţiile minimale privind calitatea serviciilor de transport feroviar public de călători pentru fiecare categorie de tren, care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Pachetul minim social se determină de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, până la data de 1 iulie a fiecărui an pentru anul următor, pentru întreaga reţea de cale ferată.


  Articolul 4

  (1) Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R. - S.A., în calitatea sa de administrator al infrastructurii feroviare, va asigura anual colectarea datelor privind pachetul minim social, în vederea transmiterii acestora la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în următoarele condiţii:
  a) până la data de 1 aprilie a fiecărui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va înainta propuneri în scris la consiliile judeţene implicate, privind pachetul minim social ce urmează să fie executat în anul următor; propunerile se vor baza pe pachetul minim social în execuţie în anul curent, corectat în funcţie de capacităţile de transport disponibile şi de volumele de călători transportaţi;
  b) până la data de 1 mai a fiecărui an calendaristic, consiliile judeţene vor transmite în scris la C.F.R. - S.A. propunerile proprii privind pachetul minim social; pentru orice solicitări care impun creşteri ale volumului de tren-km faţă de pachetul minim social existent se vor anexa documentaţii şi fundamentări detaliate privind creşterea volumului de călători; consiliile judeţene vor înainta, de asemenea, la C.F.R. - S.A. şi la Ministerul Finanţelor Publice date privind eventuale contribuţii din bugetul local pentru subvenţionarea totală sau parţială a pachetului minim social solicitat;
  c) până la data de 10 iunie a fiecărui an calendaristic, C.F.R. - S.A. va analiza propunerile consiliilor judeţene în funcţie de capacităţile de transport existente pe reţeaua de cale şi va transmite la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului descrierea completă a pachetului minim social pentru anul următor, menţionând inclusiv propunerile consiliilor judeţene privind acordarea unor subvenţii prin bugetele locale, în vederea elaborării propunerilor pentru proiectul legii bugetare pe anul următor.
  (2) Părţile implicate în stabilirea pachetului minim social vor avea în vedere, pentru fiecare secţie de circulaţie, preluarea cu prioritate a cerinţelor de transport feroviar de călători la orele de trafic maxim, pentru a răspunde solicitărilor majorităţii publicului călător.


  Articolul 5

  Anual, până la data de 1 iulie, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va evalua nivelul subvenţiilor necesare pentru pachetul minim social, care urmează să fie asigurate din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale astfel:
  a) stabileşte pe baza datelor de bilanţ şi a altor date statistice privind activitatea operatorilor feroviari pe ultimele 12 luni calendaristice, transmise de aceştia în formatul solicitat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, nivelul costului mediu la nivelul reţelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social şi nivelul venitului mediu la nivelul reţelei feroviare pe un tren-km pentru pachetul minim social, exclusiv valoarea subvenţiei pentru pachetul minim social primit pentru perioada analizată;
  b) diferenţa dintre valoarea costului mediu pentru un tren-km şi valoarea venitului mediu pentru un tren-km din pachetul minim social, la care se adaugă cota de profit în limitele stabilite de lege, devine baza de evaluare a subvenţiei propuse pentru anul calendaristic următor pentru pachetul minim social.


  Articolul 6

  Fondurile necesare subvenţiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul minim social în transportul feroviar se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau bugetele locale.


  Articolul 7

  După aprobarea bugetului de stat, repartizarea subvenţiei pe fiecare operator feroviar se realizează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului proporţional cu volumul de tren-km realizat în cadrul pachetului minim social contractat de aceştia.


  Articolul 8

  Aprobarea de către Guvern a bugetului anual de venituri şi cheltuieli al C.F.R. - S.A. va cuprinde şi aprobarea pachetului minim social pe anul respectiv, pentru care s-au aprobat subvenţii prin legea bugetului de stat.


  Articolul 9

  Serviciile de transport feroviar public din pachetul minim social se menţionează în mod distinct în contractul de acces pe infrastructura feroviară interoperabilă sau în contractul de închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnat de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 10

  Contractele de acces pe infrastructura feroviară şi contractele de închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnate de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., conform prevederilor art. 9, se înregistrează la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau la autoritatea locală, după caz.
  -----------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.004 din 2 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 august 2006.


  Articolul 11

  (1) Operatorii de transport feroviar licenţiaţi pentru servicii de transport de călători pot semna cu C.F.R. S.A. contracte de acces pe infrastructura feroviară interoperabilă pentru orice alte servicii de transport feroviar de călători, în afara celor stabilite prin pachetul minim social, cu plata tarifului corespunzător de utilizare a infrastructurii.
  (2) Operatorii de transport feroviar licenţiaţi pentru servicii de transport de călători pot semna cu C.F.R. S.A. contracte de închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile pentru orice alte servicii de transport feroviar de călători, în afara celor stabilite prin pachetul minim social.
  (3) Pentru serviciile de transport feroviar public de călători desfăşurate conform prevederilor alin. (1) şi (2), operatorii de transport feroviar nu au dreptul de a primi subvenţie de la bugetul de stat.


  Articolul 12

  Operatorii de transport feroviar licenţiaţi în condiţiile legii îşi organizează evidenţa contabilă analitică distinct pentru activităţile feroviare necesare asigurării transportului de călători din pachetul minim social, conform prevederilor legale.
  -----------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.004 din 2 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 august 2006.


  Articolul 13

  (1) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, după caz, pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferentă lunii anterioare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
  (2) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, după caz, pentru lunile ianuarie şi decembrie se va realiza astfel:
  a) pentru luna ianuarie, pe baza numărului de tren-km realizat în luna decembrie a anului anterior;
  b) pentru luna decembrie, pe baza numărului de tren-km stabilit ca diferenţă între numărul total de tren-km din pachetul minim social şi numărul de tren-km pentru care s-a acordat subvenţia până la luna decembrie.
  -----------
  Alin. (2) al art. 13 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.004 din 2 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 august 2006.


  Articolul 14

  Pentru solicitarea subvenţiei de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale operatorul de transport feroviar trebuie să prezinte la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau la autoritatea locală, după caz, o cerere de subvenţie a serviciilor de transport programate în luna respectivă, însoţită de dovada plăţii la zi a tuturor obligaţiilor la bugetul de stat şi/sau la bugetele locale şi de nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor, întocmite în conformitate cu normele comune ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Ministerului Finanţelor Publice.
  -----------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.004 din 2 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 august 2006.


  Articolul 15

  Operatorii de transport feroviar de călători vor prezenta Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului până la data de 31 ianuarie a anului următor dovada, confirmată de C.F.R. - S.A., a efectuării părţii din pachetul minim social care le revenea. În cazul nerealizării programului vor restitui până la aceeaşi dată subvenţia aferentă volumului de tren-km nerealizat. La închiderea bilanţului anual, fiecare operator feroviar licenţiat va prezenta Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului dovada încadrării în rentabilitatea maximă de 5% pentru activitatea de transport feroviar de călători. Sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  -----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.004 din 2 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 august 2006.


  Articolul 16

  Modificarea în cursul anului a pachetului minim social aprobat se poate face în funcţie de cerinţele pieţei de transport, fără depăşirea volumului anual aprobat de tren-km, în următoarele condiţii:
  a) pentru trenurile programate să circule pe linii interoperabile, la propunerea operatorului de transport de călători interesat, cu avizul C.F.R. - S.A. privind capacităţile disponibile şi cu aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  b) pentru trenurile programate să circule pe liniile neinteroperabile, la propunerea persoanei juridice care a preluat prin contract de închiriere cu C.F.R. - S.A. serviciile de transport de călători pe liniile respective, cu aprobarea consiliilor judeţene implicate şi a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Articolul 17

  Operatorii de transport feroviar de călători vor utiliza tarife de transport maximale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2002, cu modificările ulterioare, şi care pot fi ajustate cu aprobarea Consiliului Concurenţei, în condiţiile legii.


  Articolul 18

  Facilităţile de călătorie pe calea ferată, acordate prin acte normative unor anumite categorii de călători, se plătesc de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului către operatorii de transport feroviar de călători în conformitate cu normele metodologice în vigoare şi în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.


  Articolul 19

  Dispoziţiile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul 2005.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  p. Ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Ilie Ştefan,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 21 decembrie 2004.
  Nr. 2.408.
  -----