HOTĂRÂRE nr. 404 din 19 iunie 2013
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", prevăzut la art. 1, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" va putea efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru
  învăţământ superior, cercetare ştiinţifică
  şi dezvoltare tehnologică,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 19 iunie 2013.
  Nr. 404.


  Anexa
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  Operatorul economic: REGIA AUTONOMĂ EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ
  Sediul/Adresa: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucureşti
  Cod unic de înregistrare: RO 1589983
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  PE ANUL 2013
  INDICATORI Nr. rd. BVC 2013 PROPUNERI
  0 1 2 3 5
  I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) 1 4.035,00
  1 Venituri din exploatare 2 4.001,00
  2 Venituri financiare 3 34,00
  3 Venituri extraordinare 4 0,00
  II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 5 3.933,00
  1 Cheltuieli de exploatare, din care: 6 3.921,00
  A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 7 2.600,81
  B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 8 1,00
  C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 1.291,30
  C1 cheltuieli cu salariile 10 858,40
  C2 bonusuri 11 84.89
  C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 12 0,00
  ch. cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 13 0,00
  C4 cheltuieli aferente contractului de mandat 14 109,80
  C5 ch. cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale 15 238,21
  D. alte cheltuieli de exploatare 16 27,89
  2 Cheltuieli financiare 17 12,00
  3 Cheltuieli extraordinare 18 0,00
  III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 19 102,00
  IV. IMPOZIT PE PROFIT 20 16,96
  V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 21 85,04
  1 Rezerve legale 22 0,00
  2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 23 0,00
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 24 0,00
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 25 0,00
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 26 0,00
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, şi 26 27 85,04
  7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 28 2,28
  8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 29 72,28
  a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local după caz 30 0,00
  9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 31 10,48
  VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 0,00
  VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care 33 0,00
  a) cheltuieli materiale 34 0,00
  b) cheltuieli salariale 35 0,00
  c) cheltuieli privind prestările de servicii 36 0,00
  d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 37 0,00
  e) alte cheltuieli 38 0,00
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 154,30
  1 Alocaţii de la buget, din care: 40 0,00
  alocaţii bugetare aferente plăţii angaja- mentelor din anii anteriori 40 bis 0,00
  IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 41 154,30
  X. DATE DE FUNDAMENTARE 42 0,00
  1 Nr. de personal prognozat la finele anului 43 44,00
  2 Nr. mediu de salariaţi total 44 44,00
  3 Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: 45 943,29
  a) cheltuieli cu salariile 46 858,40
  b) bonusuri 47 84,89
  4 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 48 1.625,76
  5 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 49 1.786,53
  6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente(lei/ persoană)(Rd.1/Rd.44) 50 91.704,55
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP) 51 91.704,55
  8 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) 52 15.498,30
  9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000 53 974,72
  10 Plăţi restante, în preţuri curente 54 0,00
  11 Creanţe restante, în preţuri curente 55 0,00

  ---------