MODALITATE DE DECONTARE din 17 decembrie 2020a carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale și indexarea limitelor prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1297 din 28 decembrie 2020 Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 1.118 din 17 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1297 din 28 decembrie 2020.


  Articolul 1
  (1) În condițiile prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, persoanele cu handicap, reprezentanții legali ai acestora, precum și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, își exprimă opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin cerere depusă prin mijloace electronice sau la direcția generală de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază teritorială domiciliază beneficiarul, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 1.(2) Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.


  Articolul 2

  În situația în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.


  Articolul 3
  (1) Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.(2) Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoțitorului sau furnizorului de servicii sociale se face în baza unei cereri de decontare, modelul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 2.(3) Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoțește și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.


  Articolul 4
  (1) Cererea de decontare cuprinde o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.(2) Cererea de decontare se depune la direcția generală de asistență socială și protecția copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, și este însoțită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere. (3) Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin. (1) și (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.


  Articolul 5
  (1) Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenția privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor.(2) Structura de specialitate din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului urmărește încadrarea sumelor decontate în limitele prevăzute la art. 24 alin. (9) din lege.(3) În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârșitul anului.


  Articolul 6

  Pentru fiecare solicitant, direcția generală de asistență socială și protecția copilului emite un borderou de decont, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 7
  (1) În vederea decontării carburantului, direcția generală de asistență socială și protecția copilului depune, la sediul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, până pe data de 10 a lunii, decontul pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din lege, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(2) Decontul prevăzut la alin. (1) se întocmește de către structura de specialitate din cadrul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, pe baza informațiilor cuprinse în centralizatorul borderourilor de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 8
  (1) Cheltuielile pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se decontează din bugetul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, prin transferuri din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale până la sfârșitul lunii în care s-a încheiat necesarul de fonduri.(2) Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.(3) Decontarea cheltuielilor de transport generate de aplicarea prezentelor reglementări se face cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.


  Articolul 9

  Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează pe baza deciziei directorului general/executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv a sectorului municipiului București, care constituie titlu de creanță și care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.


  Articolul 10

  Limitele prevăzute la art. 24 alin. (9) din lege se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, odată cu creșterea ratei inflației pe anul anterior.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta modalitate de decontare.


  Anexa nr. 1

  la modalitatea de decontare
  CERERE
  pentru exprimarea opțiunii prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -

  Nr. ......./.............
  Doamnă/Domnule Director,I. (Se completează de către persoana solicitantă.)
  Subsemnatul/Subsemnata:1. Numele și prenumele ..........................................2. CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 3. Domiciliul: localitatea: sat .................. comună .............. oraș ................. sector/județ ..........., str. ...................... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, interfon ......, cod poștal ............4. E-mail ..............................5. B.I./C.I. .......... seria ...... nr. ...... eliberat de .................. la data .............. valabilitatea: ...................................6. Telefon .....................
  II. (Se completează de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.) 1. Numele și prenumele .....................................2. Domiciliul: localitatea: sat .................. comună ........................, oraș ...................., sector/județ ................., str. ............................ nr. …, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, interfon ...... cod poștal ..... .3. Telefon .....................4. E-mail ……………………………………………………
  Actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal și valabilitatea acestuia ......................................................
  Îmi exprim opțiunea
  [] pentru acordarea gratuității la transportul interurban
  sau
  [] pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

  Data: ...................... Semnătura ................


  Anexa nr. 2

  la modalitatea de decontare
  CERERE
  pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  - model -

  Nr. ......./.............
  Doamnă/Domnule Director,I. (Se completează de către persoana solicitantă.)
  Subsemnatul/Subsemnata:1. Numele și prenumele ..............................................2. CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 3. Domiciliul: localitatea: sat ...................... comună ................... oraș ................... sector/județ .............., str. ................. nr. ……., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....., interfon ....., cod poștal ........4. Telefon .............................5. E-mail ............................
  II. (Se completează de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.) 1. Numele și prenumele ...............................2. Domiciliul: localitatea: sat ....... comună .............. oraș ................ sector/județ ................, str. ................... nr. ..........., bl. ........., sc. ........, et. .........., ap. .........., interfon ....., cod poștal ............. .3. Telefon .......................4. E-mail .............................
  Actul prin care persoana este desemnată reprezentant legal și valabilitatea acestuia .........................................................
  Solicit decontarea carburantului necesar următoarelor deplasări, pentru care atașez bonurile fiscale aferente:
  Nr. crt.Data călătoriei zz.ll.aaaaNr. bon fiscalLocalitatea de plecareLocalitatea de destinațieAutoturismul cu care se efectuează deplasarea este în proprietate/proprietatea*
  personalăfamilieiasistentului personalînsoțitoruluifurnizorului de servicii sociale  * Se va marca cu X situația corespunzătoare.

  Solicit ca suma reprezentând decontarea carburantului să fie virată în contul ............................. .
  Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații prevăzut de Codul penal, că deplasările au fost efectuate numai în interesul propriu al persoanei cu handicap.
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

  Data
  ........................

  Semnătura
  ..........................

  Anexez la prezenta cerere următoarele documente:– copie de pe documentele de identitate;– certificat de încadrare în grad de handicap;– bonuri fiscale nr. .............../data ............................ .


  Anexa nr. 3

  la modalitatea de decontare
  Borderou de decont - model -
  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) .............................................
  Nr. ............. data ..........................
  BORDEROU DECONT

  Decontare carburant în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  Numele și prenumele persoanei cu handicap ............................................
  CNP ....................................
  Nr. crt.Data călătoriei zz.ll.aaaaNr. bon fiscalLocalitatea de plecareLocalitatea de destinațieNr. kmTarif prevăzut în convenția dintre DGASPC și operatorul de transport feroviarSuma calculată pentru a fi decontată
  Autoturismul cu care se efectuează deplasarea este în proprietate/proprietatea*
  1. personală
  2. familiei
  3. asistentului personal
  4. însoțitorului
  5. furnizorului de servicii sociale
  1.  .  24.  TOTAL borderou decont
  Nr. călătorii
  Nr. km
  Suma decontată
  * Se va nota nr. corespunzător.
  Semnătură autorizată
  Director general


  Anexa nr. 4

  la modalitatea de decontare
  DECONT
  pentru decontarea carburantului în baza art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006
  privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - model -

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului .............................................
  Nr. ............. data ..........................
  Nr. crt.Nr. persoane cu dizabilități pentru care se solicită decontareaNr. total de călătorii pentru care se solicită decontareaNr. total km pentru care se solicită decontareaSuma solicitată pentru decontare


  Semnătură autorizată
  Director general


  Anexa nr. 5

  la modalitatea de decontare
  CENTRALIZATOR BORDEROURI DE DECONT

  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei cu dizabilități care solicită decontareaCNP-ul persoanei cu dizabilități care solicită decontareaNr. total de călătorii pentru care se solicită decontareaNr. total km pentru care se solicită decontareaSuma solicitată pentru decontare
  1.
  2.


  Total
  Nr. persoane cu dizabilități care solicită decontarea
  Nr. total de călătorii pentru care se solicită decontareaNr. total km pentru care se solicită decontareaSuma solicitată pentru decontare


  Semnătură autorizată
  Director general

  ----