ORDIN nr. 653 din 25 septembrie 2001 (*actualizat*)
privind asistenţa medicală a prescolarilor, elevilor şi studenţilor
(actualizat până la data de 13 septembrie 2012*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 septembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 772 din 16 iunie 2004; ORDINUL nr. 761 din 31 iulie 2012 / ORDINUL nr. 5.675 din 10 septembrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  văzând Referatul comun de aprobare al Direcţiei generale de asistenţa medicală şi farmaceutica şi al Direcţiei generale de sănătate publică nr. 15.561 din 13 septembrie 2001,
  având în vedere prevederile art. 6, 11, 15, 17, 18, 20, 23 şi 25 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, 2, 4, 7, ale art. 12 lit. a) şi b), ale art. 13 alin. (1), ale pct. II poz. 1 şi 3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportarii bolilor şi a efectuării vaccinarilor, precum şi ale pct. I poz. 14 şi 15 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 546/1999 privind finanţarea unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând seama de Avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 11.377 din 17 septembrie 2001, de Avizul Colegiului Medicilor din România nr. 2.972 din 13 septembrie 2001 şi de Avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2.407 din 13 septembrie 2001,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Asistenţa medicală şi stomatologica a prescolarilor, elevilor şi studenţilor se asigura în cabinetele medicale şi stomatologice din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior, înfiinţate ca urmare a reorganizării dispensarelor medicale din aceste unităţi, integrate în structura spitalelor teritoriale şi finanţate de la bugetul de stat.
  (2) Pentru serviciile medicale curative cabinetele medicale prevăzute la alin. (1) sunt finanţate din Fondul de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 2

  (1) Asistenţa medicală a prescolarilor din grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal se asigura în timpul programului acestor unităţi prin arondarea la cabinetele medicale din unităţile şcolare cele mai apropiate, iar în afară programului se asigura de către medicii de familie pe listele cărora sunt înscrişi copiii.
  (2) Asistenţa medicală preventivă, inclusiv imunizarile obligatorii prevăzute în Programul naţional de imunizari, precum şi asistenţa medicală curativă în cadrul unităţilor de învăţământ fără personal medico-sanitar se asigura de medicii de familie, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
  (3) Asistenţa medicală curativă a elevilor şi studenţilor care învaţă în alta localitate decât cea în care domiciliază şi care prezintă afecţiuni acute care nu necesita internare în spital este asigurata de medicii cabinetelor medicale din şcoli şi unităţi de învăţământ superior.
  (4) Asistenţa medicală de specialitate a elevilor şi studenţilor prevăzuţi la alin. (3) este asigurata de unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate care au relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii cabinetelor medicale din şcoli sau din unităţi de învăţământ superior.
  (5) Asistenţa medicală spitaliceasca a elevilor şi studenţilor prevăzuţi la alin. (3) se asigura pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cabinetelor medicale din şcoli şi unităţi de învăţământ superior.


  Articolul 3

  Asistenţa stomatologica preventivă, curativă şi de urgenta a elevilor şi studenţilor din unităţile şcolare şi de învăţământ superior în care nu exista posibilitatea înfiinţării în condiţii legale a unui cabinet stomatologic se asigura de medicii stomatologi care au relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.


  Articolul 4

  Costul vaccinurilor pentru imunizarile prevăzute la art. 2 alin. (2), precum şi pentru imunizarile suplimentare prevăzute de reglementările în vigoare se acoperă de la bugetul de stat.


  Articolul 5

  (1) Atribuţiile personalului medico-sanitar din cabinetele medicale ale gradinitelor, unităţilor şcolare şi de învăţământ superior, normarea acestui personal, metodologia examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari, elevi şi studenţi, desfăşurătorul activităţilor specifice lunare în cabinetele medicale din unităţile menţionate, precum şi baremurile de dotare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Pentru asigurarea în condiţii optime a activităţii de medicina şcolară spitalele teritoriale în structura cărora sunt integrate cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti vor desemna un medic coordonator şcolar pentru asistenţa de medicina generală şi un medic coordonator şcolar pentru asistenţa de stomatologie, cu avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 6

  Direcţia generală de asistenţa medicală, programe şi servicii medicale integrate, Direcţia generală de sănătate publică, Direcţia generală resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene, Direcţia asistenţa familială şi socială, Inspecţia sanitară de stat din Ministerul Sănătăţii şi Familiei, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ministerele cu reţea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 8

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 141/2000 privind asistenţa de sănătate publică a prescolarilor, elevilor şi studenţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 17 august 2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos


  Anexa 1

  ATRIBUŢIILE
  medicilor din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală preventivă
  A. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale individuale
  1. Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate [clasele I, a IV-a, a IX-a*) şi a XII-a, ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici], precum şi studenţii din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica şi neuropsihica şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.
  2. Dispensarizeaza elevii din toate clasele şi studenţii din toţi anii universitari cu probleme de sănătate, aflaţi în evidenta specială, în scop recuperator.
  3. Selectioneaza din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientarii lor şcolar-profesionale la terminarea şcolii generale de 9 ani şi a liceului.
  4. Examinează, eliberând avize în acest scop, elevii şi studenţii care urmează sa participe la competiţii sportive.
  5. Examinează elevii şi studenţii care vor pleca în vacante în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnand şi parafand fişele medicale de tabara.
  6. Examinează elevii şi studenţii din evidenta specială, care urmează sa plece la cure balneare.
  7. Examinează elevii şi studenţii care vor fi supuşi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare şi supraveghează efectuarea vaccinarilor şi apariţia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).
  8. Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea depistării afecţiunilor infectocontagioase la subiecti şi contacti.
  9. Supraveghează tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor care au indicaţie pentru acestea.
  10. Eliberează pentru elevii şi studenţii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare.
  11. Eliberează scutiri medicale de prezenta la cursurile şcolare şi universitare teoretice şi practice pentru elevii şi studenţii bolnavi.
  12. Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizica şcolară, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  13. Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile şcolare şi universitare.
  14. Eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, precum şi a liceului sau a facultăţii.
  15. Efectuează triajul epidemiologic după vacanta şcolară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
  16. Controlează prin sondaj igiena individuală a prescolarilor şi scolarilor.
  17. Verifica starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.
  18. Asigura aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.
  ---------------
  *) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.
  B. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale la nivelul colectivităţilor
  1. Iniţiază supravegherea epidemiologică a prescolarilor din grădiniţe, a elevilor şi a studenţilor, scop în care îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) depistează, izoleaza şi declara orice boala infectocontagioasa;
  b) sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participa la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile;
  c) aplica tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicilor epidemiologi;
  d) iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitara (pediculoza, scabie) şi antiinfectioasa (dezinfecţie-dezinsecţie) în focarele din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior (hepatita virala, tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.);
  e) iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.
  2. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igiena din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate.
  3. Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti şi efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii rationale.
  4. Iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ).
  5. Iniţiază cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi cursuri de nutriţie şi stil de viaţa.
  6. Urmăreşte modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizica).
  7. Verifica efectuarea periodică a examinărilor medicale stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, de către personalul didactic şi administrativ-gospodăresc din unităţile arondate.
  8. Participa la acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în şcoli şi unităţi de învăţământ superior (testări PPD 2u. pentru TBC etc.).
  9. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seama statistice (SAN) lunare şi anuale privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din grădiniţele, şcolile şi unităţile de învăţământ superior arondate.
  10. Participa la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior.
  11. Participa la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate.
  12. Prezintă în consiliile profesorale ale şcolilor şi unităţilor de învăţământ superior arondate o analiza anuală a stării de sănătate a elevilor/studenţilor.
  13. Constata abaterile de la normele de igiena şi antiepidemice, informand reprezentanţii inspecţiei sanitare de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege.


  Anexa 2

  ATRIBUŢIILE
  medicilor din cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa medicală curativă
  1. Acorda la nevoie primul ajutor prescolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor respectivi.
  2. Examinează, tratează şi supraveghează medical elevii bolnavi, izolati în infirmeriile şcolare, precum şi studenţii bolnavi.
  3. Acorda consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate, trimitandu-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate.
  4. Prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală, pentru maximum 3 zile, elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesita internare în spital.
  5. La recomandarea expresă a medicului specialist prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală pentru elevii şi studenţii care prezintă afecţiuni cronice.


  Anexa 3

  ATRIBUŢIILE
  medicilor stomatologi din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologica preventivă şi curativă
  1. Aplica măsuri de igiena orodentara, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare.
  2. Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al prescolarilor, elevilor şi studenţilor şi trimit la specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar.
  3. Depistează activ şi dispensarizeaza afecţiunile orodentare.
  4. Urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare.
  5. Urmăresc refacerea morfologiei functionale a dinţilor temporari şi permanenţi.
  6. Asigura profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase.
  7. Examinează parodontiul în vederea decelarii semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.
  8. Examinează, stabilesc diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare.
  9. Efectuează intervenţii de mica chirurgie stomatologica (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare).
  10. Împreună cu specialiştii stomatologi-parodontologi dispensarizeaza elevii şi studenţii care prezintă anomalii dento-maxilare şi parodontopatii şi efectuează tratamentele indicate de aceştia.
  11. Acorda primul ajutor în caz de urgenta în colectivitatile arondate.
  12. Efectuează educaţia prescolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dento-maxilare.
  13. Aplica şi controlează respectarea măsurilor de igiena şi antiepidemice.
  14. Controlează sterilizarea corecta a aparaturii şi instrumentarului medical.
  15. Colaborează cu medicul şcolar de medicina generală, cu medicul cabinetului medical studenţesc şi cu medicul de familie sau de alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni cronice.
  16. Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndruma pacientul către serviciul de specialitate.
  17. Eliberează scutiri medicale pentru absente de la cursuri din motive stomatologice, în condiţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  18. Asigura aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru o buna funcţionare a cabinetului.
  19. Raportează anual direcţiei de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentara a copiilor şi tinerilor din colectivitatile arondate.
  20. Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentara care va însoţi copiii şi ţinerii în ciclul următor.


  Anexa 4

  ATRIBUŢIILE
  cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale din grădiniţe privind asistenţa medicală preventivă şi curativă
  1. Participa alături de medicul colectivităţii la examinarea copiilor în cadrul examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate.
  2. Efectuează de doua ori pe an (la începutul şi la sfârşitul anului de învăţământ) controlul periodic al copiilor (somatometrie, somatoscopie, aprecierea acuităţii vizuale şi auditive) şi interpretează datele privind dezvoltarea fizica a tuturor prescolarilor din grădiniţe, înscriindu-le în fişele medicale ale acestora.
  3. Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, pe care îi trimit la cabinetele medicale din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, prin intermediul medicilor şcolari sau de familie, consemnand în fişele prescolarilor rezultatele acestor examene, iar în registrul de evidenta specială, datele controalelor medicale.
  4. Însoţesc copiii din grădiniţele cu program săptămânal la ambulatoriile de specialitate cele mai apropiate de colectivitatile respective pentru diverse examinări în cadrul supravegherii medicale active (dispensarizare).
  5. Urmăresc ca educatoarele sa aprecieze dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului prescolarilor (conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 8 la ordin), consemnand în fişele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.
  6. Întocmesc evidenta copiilor amanati medical de la începerea şcolarizării la vârsta de 7 ani şi urmăresc dispensarizarea acestora.
  7. Completează documentele medicale ale copiilor care urmează să fie înscrişi în clasa I.
  8. Supraveghează modul în care se respecta orele de odihnă pasiva (somn) şi activa (jocuri) a copiilor şi condiţiile în care se realizează acestea.
  9. Îndruma personalul educativ în aplicarea metodelor de călire (aer, apa, soare, mişcare) a organismului copiilor.
  10. Supraveghează modul în care se respecta igiena individuală a copiilor în timpul spalarii acestora şi la servirea mesei.
  11. Participa la întocmirea meniurilor saptamanale şi efectuează periodic anchete privind alimentaţia copiilor.
  12. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar, constatările privind starea de igiena a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mancarii, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febra, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţa conducerii gradinitei aceste constatări.
  13. Asista la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptica a acestora, semnand foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.
  14. Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuală la preşcolari.
  15. Efectuează zilnic controlul medical (triajul epidemiologic) al copiilor la primirea în colectivitate.
  16. Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile şi anunţa urgent medicul colectivităţii.
  17. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacti şi efectuând recoltari de probe biologice, dezinfectii etc.
  18. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urina) laboratoarelor de bacteriologie şi ridica buletinele de analiza în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.
  19. Aplica, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei, tratamentul profilactic al prescolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii.
  20. Supraveghează starea de sănătate şi de igiena individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenta anunţa, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanta sau/şi familiile prescolarilor.
  21. Ţin evidenta examinărilor medicale periodice pe care personalul angajat din colectivitate are obligaţia să le efectueze în conformitate cu normele Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  22. Întocmesc zilnic evidenta copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie pentru absente ce depăşesc 3 zile.
  23. Controlează zilnic respectarea normelor de igiena din grădiniţa (sali de grupa, bloc alimentar, dormitoare, spalatorie-calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.), aducând operativ la cunoştinţa conducerii colectivităţii deficientele constatate.
  24. Executa activităţi de statistica sanitară prin completarea darilor de seama statistice (SAN), calcularea indicilor de dezvoltare fizica şi de morbiditate (incidenţa, prevalenta etc.).
  25. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu părinţii, copiii şi cu personalul adult (educativ, TESA) din grădiniţa.
  26. Gestionează în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenta şi răspund de utilizarea lor corecta.
  27. Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta.
  28. Însoţesc copiii din grădiniţa, în cazul deplasării acestora într-o tabara de vacanta, pe toată durata acesteia.
  29. Acorda prescolarilor primul ajutor în caz de urgenta şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
  30. Efectuează tratamente curente prescolarilor, la indicaţia medicului.
  31. Supraveghează preşcolarii izolati în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.
  32. Asigura asistenţa medicală de urgenta în taberele de odihnă pentru preşcolari, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.


  Anexa 5

  ATRIBUŢIILE
  cadrelor medii sanitare din cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti
  I. Activităţi medicale privind asistenţa medicală preventivă
  1. Efectuează în fiecare an examinarea medicală periodică a elevilor, semnaland medicului aspectele deosebite constatate.
  1.1. Efectuează, potrivit anexei nr. 8b) la ordin, examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecventa cardiacă, forta musculara manuală, capacitate vitala pulmonara).
  Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naţionale, cu consemnarea rezultatelor în fise.
  1.2. Depistează tulburarile de vedere (optometrie).
  1.3. Depistează tulburarile de auz (audiometrie tonala).
  2. Participa la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate de medicul şcolii la elevii din clasele I, a IV-a, a IX-a*), din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, precum şi de medicul cabinetului medical studenţesc la studenţii din anul II de studii.
  3. Participa la dispensarizarea elevilor şi a studenţilor-problema aflaţi în evidenta specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităţilor de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, şi aplica tratamentele prescrise de aceştia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor şi studenţilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii sau al unităţii de învăţământ superior, precum şi motivarile absentelor din cauza medicală ale elevilor şi studenţilor, scutirile medicale de la orele de educaţie fizica şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practica şcolară.
  4. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar sau studenţesc, calculand indicatorii de prevalenta, incidenţa şi structura a morbiditatii; completează partea medicală a fişelor de tabara de odihnă ale elevilor şi studenţilor, precum şi adeverinţele medicale la elevii care termina clasa a IX-a*), a XII-a şi ultimul an al şcolilor de ucenici şi profesionale şi pentru studenţii care termina cursurile instituţiilor de învăţământ superior.
  5. Participa alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate, şcoli profesionale şi de ucenici sau, după caz, la vizita medicală a candidaţilor care se înscriu în instituţii de învăţământ superior.
  6. Acorda consultaţii privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi participa la anchetele stării de sănătate din colectivitatile de copii şi tineri arondate.
  7. Activităţi cu caracter antiepidemic:
  a) Efectuează catagrafia elevilor/studenţilor supuşi (re)vaccinarilor.
  b) Efectuează sub supravegherea medicului imunizarile profilactice planificate, în conformitate cu Programul naţional de imunizari.
  c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinari imunizarile efectuate.
  7.1. Efectuează triajul epidemiologic la toţi elevii după fiecare vacanta, precum şi alte triaje, atunci când este cazul.
  7.2. Executa acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli sau unităţi de învăţământ superior, întocmind şi fise de focar (gamaglobulinizare a contactilor de hepatita virala acuta, prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, prelucrarea sanitară a elevilor cu pediculoza şi scabie, prelevarea de tampoane de pe echipamentul de protecţie al personalului blocului alimentar şi de pe instrumentele de lucru ale acestuia).
  7.3. Efectuează catagrafierea tuturor elevilor şi studenţilor supuşi depistării biologice prin intradermoreactia la PPD 2u., participând la efectuarea acesteia, precum şi revaccinarea BCG împreună cu personalul dispensarului TBC teritorial.
  8. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborand cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate.
  9. Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igiena din spaţiile de învăţământ (sali de clasa, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, sali de sport), de cazare (dormitoare, sali de meditatii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătarii şi anexele acestora, sali de mese), consemnand în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducându-le la cunoştinţa conducerilor unităţilor şcolare sau de învăţământ superior.
  10. Participa împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii rationale în cantinele şcolare şi studenţeşti, controland zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.
  11. Ţin evidenta examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învăţământ arondata este obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei.
  12. Efectuează, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al studenţilor, al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice.
  12.1. Instruiesc grupele sanitare şi însoţesc la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selectionata.
  12.2. Ţin lecţii sau prelegeri privind educaţia pentru sănătate elevilor şi studenţilor, pe clase sau pe ani universitari şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice.
  12.3. Participa la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate.
  12.4. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor.
  12.5. Participa la consiliile profesorale în care se discuta şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ arondata.
  12.6. Instruieste personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igiena în spaţiile respective.
  II. Activităţi medicale privind asistenţa medicală curativă
  1. Asigura elevilor şi studenţilor acordarea primului ajutor în caz de urgenta şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
  2. Asigura acordarea primului ajutor în caz de urgente medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
  3. Efectuează tratamente elevilor şi studenţilor, la indicaţia medicului.
  4. Supraveghează elevii izolati în infirmerie şi le efectuează acestora tratamentul indicat de medic.
  5. Asigura asistenţa medicală de urgenta în taberele pentru elevi şi studenţi, scop în care pot fi detaşate în aceste unităţi.
  III. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale
  1. Participa la instruirile pe probleme de medicina şi igiena şcolară, precum şi pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  2. Participa în perioada vacantelor şcolare şi studenţeşti la cursuri sau instruiri profesionale.
  IV. Activitatea în perioada vacantelor şcolare şi studenţeşti
  1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru elevii care termina clasele a IX-a*), a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnează în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor vaccinarile efectuate.
  2. Participa la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de specialitate.
  --------------
  *) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.


  Anexa 6

  ATRIBUŢIILE
  cadrelor medii sanitare din cabinetele stomatologice din şcoli şi unităţi de învăţământ superior privind asistenţa stomatologica preventivă şi curativă
  1. Desfăşoară activitate de medicina preventivă şi curativă împreună cu medicul stomatolog şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la ordin, activitate de educaţie pentru sănătate, controlul aplicării şi respectării normelor de igiena orodentara, cu accent pe prevenirea cariei dentare).
  2. Asigura primul ajutor în caz de urgenta prescolarilor, elevilor şi studenţilor şi supraveghează transportul acestora la unităţile sanitare.
  3. Asigura acordarea primului ajutor în caz de urgente medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.
  4. Efectuează şi răspund de sterilizarea instrumentarului.
  5. Aplica orice alte măsuri de igiena şi antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.
  6. Desfăşoară şi alte activităţi conexe:
  a) completarea, sub supravegherea medicului, a rapoartelor statistice;
  b) gestionarea, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii şi Familiei, a instrumentarului, materialelor sanitare şi medicamentelor din cabinetul stomatologic.


  Anexa 7

  Abrogată.
  ----------
  Anexa 7 a fost abrogată de art. II din ORDINUL nr. 761 din 31 iulie 2012 / ORDINUL nr. 5.675 din 10 septembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 13 septembrie 2012.


  Anexa 8

  METODOLOGIE
  privind examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate pentru preşcolari, elevi şi studenţi
  Examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate
  1. Examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate se efectuează în vederea cunoaşterii nivelului de dezvoltare a sănătăţii, prevenirii apariţiei unor îmbolnăviri, depistării precoce a unor afecţiuni sau deficiente, aplicării tratamentului recuperator, precum şi a orientarii şcolare şi profesionale în funcţie de starea de sănătate etc.
  2. Etapele examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate:
  2.1. examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate, efectuate anual tuturor prescolarilor din colectivitatile cu program prelungit şi săptămânal, precum şi tuturor prescolarilor necuprinsi în tipurile de colectivităţi menţionate, înainte de începerea şcolarizării;
  2.2. examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate, efectuate tuturor elevilor din clasele I, a IV-a, a IX-a*), a XII-a, din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici, precum şi studenţilor din anul al II-lea de studii.
  3. Programarea examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate se face de către medic împreună cu conducerea colectivităţii de preşcolari, a unităţii şcolare sau a unităţii de învăţământ superior (care va asigura şi mobilizarea la etapele fixate).
  3.1. Examinările medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate vor începe cu elevii din clasa a IX-a*), iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afecţiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialişti în vederea consilierii privind orientarea şcolară şi profesională în funcţie şi de eventualele abateri de la starea de sănătate.
  3.2. Urmează examinarea elevilor din clasa a IV-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici.
  3.3. În ultimele doua luni de şcoala vor fi examinaţi elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuată o comparaţie între starea de sănătate a acestora la intrarea în şcoala şi, respectiv, la sfârşitul clasei I.
  3.4. Examinarea studenţilor se va efectua în anul al II-lea de studii pe tot parcursul anului universitar.
  4. Obiectivele examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate
  4.1. Depistarea tulburarilor în dezvoltarea somatica, a viciilor de postura, a tulburarilor senzoriale (vaz, auz), a intarzierilor în dezvoltarea neuropsihica, a tulburarilor de comportament şi de adaptare şcolară, a eventualelor abateri în funcţionarea diferitelor aparate şi sisteme ale organismului.
  4.2. Examinările medicale periodice ale prescolarilor urmăresc cu prioritate următoarele:
  4.2.1. depistarea diverselor deficiente sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale sau dobândite, şi aplicarea precoce a tratamentelor recuperatorii medicale şi educative, în vederea integrării viitoare în şcoli;
  4.2.2. orientarea copiilor în vârsta de 7 ani, în raport cu starea lor de sănătate, după caz, spre învăţământul special (pentru deficientii mintal, senzorial şi motor).
  4.3. Examinările medicale periodice la elevi urmăresc:
  4.3.1. depistarea tulburarilor în dezvoltarea fizica şi neuropsihica;
  4.3.2. depistarea deficienţelor şi/sau a bolilor specifice vârstei, cu accent pe următoarele afecţiuni: boli poststreptococice, hipertensiune arterială juvenila, tulburări de pubertate, vicii de refractie şi de postura, nevroze, tulburări de comportament şi de adaptare şcolară;
  4.3.3. orientarea şcolară şi profesională în funcţie de starea de sănătate.
  4.4. Examinările medicale periodice la studenţi urmăresc:
  4.4.1. depistarea bolilor acute şi cronice şi supravegherea efectuării tratamentelor prescrise.
  4.5. Copiii şi ţinerii la care în urma examinărilor medicale s-au depistat boli sau deficiente vor fi luaţi în evidenta specială şi, după caz, vor fi dispensarizaţi de medicul colectivităţii împreună cu specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, în vederea recuperării tulburarilor în starea de sănătate.
  4.6. Preşcolarii sau elevii care au recomandare pentru învăţământul special din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării vor fi trimişi spre examinare la comisiile de expertiza complexa pentru învăţământul special (constituite, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti).
  5. Modul de efectuare a examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate
  5.1. Personalul care asigura examinarea este format din:
  5.1.1. asistentele medicale din colectivitatile de preşcolari, din unităţile şcolare, din unităţile de învăţământ superior sau, în absenta acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectuează măsurătorile somatometrice şi determinarile fiziometrice;
  5.1.2. educatoarele din grădiniţe, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice şi a limbajului şi care consemnează sub semnătura datele obţinute în fişa medicală a prescolarului;
  5.1.3. medicul colectivităţii (şcolar, al unităţii de învăţământ superior sau de familie).
  5.2. Preşcolarii, elevii şi studenţii care au fost depistaţi cu probleme de sănătate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimişi de către acesta la cabinetele de specialitate pentru precizarea diagnosticului şi a atitudinii terapeutice.
  5.3. Personalul medico-sanitar de la nivelul instituţiilor de învăţământ sau, în lipsa acestuia, personalul sanitar din cabinetele medicilor de familie participa la dispensarizare prin urmărirea activa a evoluţiei cazurilor şi prin aplicarea tratamentelor prescrise.
  5.4. Conţinutul examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate:
  5.4.1. efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanţ şi data examinării, deficiente senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintală, date sociofamiliale, cuprinse în modelul fisei de examinare medicală de bilanţ al stării de sănătate prezentat în anexa nr. 8a) la ordin;
  5.4.2. efectuarea unui examen clinic pe aparate şi sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia şi examenul endocrinologic prevăzut în anexa nr. 8f) la ordin;
  5.4.3. efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie), prevăzut în anexa nr. 8b) la ordin;
  5.4.4. depistarea tulburarilor de vedere, prevăzută în anexa nr. 8c) la ordin;
  5.4.5. depistarea tulburarilor de auz, prevăzută în anexa nr. 8d) la ordin;
  5.4.6. depistarea intarzierilor în dezvoltarea neuropsihica la preşcolari, prevăzută în anexa nr. 8e) la ordin;
  5.4.7. efectuarea intradermoreactiei la PPD 2u. la elevii din clasele stabilite prin instrucţiunile Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cazurile de elevi hiperergici fiind controlate radiologic pulmonar (microradiofotografie).
  5.5. Datele obţinute în urma examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate se înregistrează în fişa medicală a celui examinat, ţinându-se seama de:
  5.5.1. date anamnestice;
  5.5.2. rezultatele examenului clinic general, cu accent pe:
  a) dezvoltarea somatica (se vor consemna şi atitudinile vicioase), datele fiziometrice;
  b) dezvoltarea neuromotorie;
  c) dezvoltarea psihică;
  d) acuitatea vizuala OD-OS şi simtul cromatic;
  e) acuitatea auditivă UD-US;
  f) examenul endocrinologic;
  g) examenul orodentar (efectuat de medicul stomatolog);
  h) bolile congenitale;
  i) bolile cronice actuale sau în antecedente;
  5.5.3. alte constatări în momentul examinării;
  5.5.4. concluzii;
  5.5.5. orientarea şcolară şi profesională la copiii în vârsta de 7 ani înainte de începerea şcolarizării, la absolvenţii învăţământului obligatoriu şi ai liceului.
  6. Documentele medicale necesare la înscrierea/terminarea unui ciclu de învăţământ
  6.1. La înscrierea în clasa I în unităţile şcolare fără cabinet medical propriu copiii vor prezenta o adeverinţa medicală (formular tip M.S., cod 18.1.1) eliberata de medicul de familie. Aceasta adeverinţa este completată pe baza examinării medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate, efectuată la vârsta de 6-7 ani, cu obligaţia consemnării de către medic a concluziei "Apt pentru învăţământul obişnuit".
  Pentru copiii care se înscriu în unităţi de învăţământ cu cabinet medical şcolar propriu medicul colectivităţii de preşcolari sau, după caz, medicul de familie va întocmi o epicriza cuprinzând: antecedente fiziologice, principalele antecedente patologice (inclusiv infectocontagioase), precum şi imunizarile efectuate.
  Copiii care au frecventat o grădiniţa cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar vor depune la înscriere şi fişa medicală de la grădiniţa.
  6.2. La terminarea unui ciclu de învăţământ (preuniversitar şi universitar) medicul şcolar, respectiv medicul unităţii de învăţământ superior, sau, în lipsa acestuia, medicul de familie care are în supraveghere unitatea şcolară sau de învăţământ superior respectiva va completa o adeverinţa medicală de tipul menţionat anterior.
  În unităţile şcolare cu cabinet medical propriu, la înscrierea în liceu, în şcoala profesională sau de ucenici elevii care au avut fise medicale la cabinetul medical al şcolii absolvite le vor depune şi pe acestea o dată cu adeverinţa medicală menţionată anterior, iar elevii care provin din unităţi şcolare în care nu au avut fişa medicală vor prezenta o dată cu adeverinţa medicală o dovadă completată de medicul de familie care a avut în supraveghere unitatea şcolară absolvită de elevi, care să cuprindă toate imunizarile efectuate.
  6.3. Medicul care completează adeverinţa medicală pentru înscrierea în/sau terminarea unui ciclu de învăţământ are obligaţia sa consemneze, sub responsabilitate medico-juridică, eventualele tulburări în starea de sănătate a elevului sau a studentului.
  6.4. Adeverinţa medicală pentru înscrierea, respectiv terminarea unui ciclu de învăţământ, se va elibera ţinându-se seama de eventualele tulburări în starea de sănătate apărute după data efectuării examinărilor medicale periodice de bilanţ al stării de sănătate.
  6.5. Elevii şi studenţii transferaţi vor prezenta la înscrierea în noua unitate de învăţământ o adeverinţa medicală (formular tip M.S., cod 18.1.1) eliberata de medicul care are în supraveghere unitatea de învăţământ de la care se transfera şi, după caz, fişa medicală şcolară de la cabinetul medical al acesteia, iar elevii şi studenţii care nu au asemenea fise vor prezenta o adeverinţa medicală de acelaşi tip, eliberata de medicul unităţii şcolare sau de învăţământ superior de la care provin, precum şi o dovadă cu imunizarile profilactice efectuate.
  ----------------
  *) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.

  Anexa 8

                                MODELUL
      fisei de examinare medicală de bilanţ al stării de sănătate
      a elevului (elevei)/a studentului (studentei) ......... clasa/anul .........
      Vârsta (în ani şi luni la data examinării) .................................
      A. Factori familiali (se completează pe baza datelor şi informaţiilor
      furnizate, după caz, de învăţător, diriginte, profesor, asistent
      universitar):
      - compoziţia familiei (ambii părinţi, orfan/orfana de mama sau de tata,
      numărul fraţilor)
      ............................................................................
      - condiţii de viaţa (locuinţa, venitul părinţilor) .........................
      - atmosfera în familie (alcoolism, violenta etc. sau normală) ..............
      ............................................................................
      Comportamentul elevului (elevei)/studentului (studentei) în familie
      ............................................................................
      B. Factori pedagogici (se completează pe baza datelor şi informaţiilor
      furnizate de învăţător sau diriginte):
      - randamentul la învăţătura (foarte bun, bun, mediu, foarte slab -
      corigent/corigenta sau repetent/repetenta în anul şcolar/universitar
      precedent) .................................................................
      - fenomene de inadaptare şcolară sau la cursuri (absente sau prezente, cu
      specificarea acestora) .....................................................
      - tulburări de comportament în afară şcolii sau a unităţii de învăţământ
      superior (absente sau prezente, cu specificarea acestora - alcoolism, fumat,
      droguri, deviatii sexuale etc.) ............................................
      C. Boli şi intervenţii chirurgicale survenite de la examinarea de bilanţ
      precedenta (se completează pe baza datelor şi informaţiilor furnizate de
      elev/eleva, student/studenta, familie, învăţător/diriginte sau de medicul
      curant) ....................................................................
      D. Examen clinic:
      - coloana vertebrala .......................................................
      - restul aparatului locomotor ..............................................
      - cordul ...................................................................
      - celelalte aparate şi sisteme .............................................
      E. Acuitatea vizuala:
      - VOD (fără corecţie) ................ VOS (fără corecţie) .................
      - VOD (după corecţie) ................ VOS (după corecţie) .................
      Valoarea dioptriilor şi tipul acestora la ochiul:
      drept ................. stâng ....................
      F. Acuitatea auditivă:
      UD................ US...................
      G. Măsurători somatometrice:
      - data măsurătorilor ....., vârsta la data masurarii (în ani şi luni) ......
      - înălţimea (în cm) ................ greutatea (în kg) ..........
      - interpretarea măsurătorilor (valoarea indiciilor inaltimii şi greutatii şi
       corelarea acestora) .......................................................
      H. Maturizarea sexuală:
      a) pentru băieţi: peri pubieni (da, nu) .....; peri axilari (da, nu) ......;
      peri faciali (da, nu) .......; schimbarea vocii (da, nu) ..............;
      b) pentru fete: peri pubieni (da, nu) .....; peri axilari (da, nu) ........;
      - starea glandelor mamare (infantile, bombarea areolei, colorarea acesteia,
      sani crescuti incipient, mediu sau evident) .....................;
      - menarha (absenta, prezenta şi de la ce vârsta, în ani şi luni) ...........
      ...........................................................................;
      - tulburări de ciclu (dismenoree, neregulat, abundent sau scăzut,
      hipermenoree, cu specificarea duratei în zile, absente) ....................
      I. Capacitatea de efort fizic la orele de educaţie fizica (sportiv/sportiva
      de performanţă, foarte buna, buna, satisfăcătoare, slaba, scutit/scutită
      medical parţial sau total): ................................................
      ............................................................................
      Concluzii:
      - dezvoltarea fizica (normo-, hipo- sau hiperstaturala, armonica sau
      dizarmonica prin minus sau plus de greutate) ...............................
      - acuitatea vizuala după corecţie (normală sau scăzută şi la care ochi)
      ............................................................................
      - examenul clinic (sanatos/sanatoasa sau cu boli cronice ori cronicizabile
      sau cu infirmităţi, cu menţionarea acestora, forma clinica - uşoară, medie,
      severă) ....................................................................
      ............................................................................
      - orientarea şcolară profesională (la clasele a IX-a*) şi a XII-a): fără
      restricţii medicale (da, nu) ...., cu restricţii medicale**) ...............
      Numele şi prenumele medicului care a efectuat examinarea medicală de bilanţ
      al stării de sănătate ......................................................
                         Semnătura şi parafa ............................
      Data efectuării examinării medicale de bilanţ al stării de sănătate ........
      Numele şi prenumele asistenţei medicale şcolare/de la cabinetul medical
      studenţesc al unităţii de învăţământ superior ..............................
                Semnătura .......................

  ----------------
  *) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.
  **) Se vor enumera principalele restricţii.


  Anexa 8 b)

  EXAMENUL DEZVOLTĂRII FIZICE
  a) Aspectul somatoscopic:
  - starea tegumentelor şi mucoaselor (vascularizatie, uscaciune, elasticitate, culoare, elemente patologice supraadaugate - cicatrice, eruptii etc.);
  - dezvoltarea tesutului adipos (grosimea în centimetri a pliului cutanat la nivelul regiunii subscapulare, pe faţa posterioară a bratului în treimea mijlocie - la nivelul tricepsului - sau abdominal, pe linia care uneste creasta iliaca antero-superioară de ombilic, în treimea sa mijlocie).
  Ea se apreciază cu un subler special (cutimetru);
  - dezvoltarea musculaturii (apreciată ca slaba când relieful dintre muschii invecinati este sters, mijlocie când apare un contur uşor între muschi şi puternica dacă relieful intermuscular este net pronunţat);
  - forma toracelui (normală, deformata - în carena, în palnie, globulos, plat, asimetric etc.);
  - capul (de dimensiuni şi forma variate, cu proeminente sau înfundări);
  - faţa (pot exista aspecte patologice cum ar fi gura de lup sau de iepure, paralizii, cicatrice, defecte ale urechilor, ochilor, nasului; se noteaza şi existenta eventuala a respiratiei bucale ca expresie a prezentei vegetatiilor adenoide);
  - gatul (normal, lung sau scurt, subtire sau gros, înclinat lateral sau anterior, rasucit, cu hipertrofia glandei tiroide);
  - trunchiul, apreciat global, poate fi proportionat în raport cu membrele sau cu capul, simetric ori asimetric, înclinat exagerat etc.;
  - abdomenul (forma, mărime, tonicitate, prezenta eventuala de hernii pe linia mediana, inghinal sau crural);
  - bazinul (normal, ingust, asimetric, largit, înclinat faţă de axa transversala dintre spinele iliace ori lateral faţă de axul sagital, rasucit);
  - membrele pelvine (inferioare) pot fi inegale ca lungime, cu deformări (genu varum în O sau genu valgum în X, cu arcuiri, deviatii, deformaţii);
  - membrele toracale (superioare) pot prezenta inegalitati globale sau doar segmentare (la brate sau antebrate), de grosime sau lungime (atrofii sau hipertrofii), deformări (incurbari); mâinile pot prezenta retractii, deformări sau amputaţii congenitale (sechele după maladie amniotica);
  - centura scapulara (umeri căzuţi sau ridicati, cu omoplatii mult îndepărtaţi - scapulae alatae -, asimetrici etc.);
  - soldurile (scurtarea membrului inferior, asimetrie în luxatii coxofemurale, anchiloze cu sau fără retractii musculare etc.);
  - articulaţiile (normale sau deformate, îndeosebi prin sechele de artrita cronica juvenila, mai cu seama la micile articulaţii interfalangiene de la mâini);
  - coloana vertebrala:
  ● normală: în plan frontal, linia apofizelor spinoase, situata pe verticala care pleacă de la nivelul protuberantei occipitale externe, cade în pliul interfesier; în plan sagital, verticala pornită de la tragus atinge partea anterioară a umarului, taie marginea inferioară a cutiei toracice la jumătatea distantei dintre planul anterior şi cel posterior al trunchiului şi trece prin centrul fetei externe a marelui trohanter, cazand la mijlocul piciorului;
  ● deviata: lateral (atitudine scoliotica sau scolioza constituită), anteroposterior (cu concavitatea înainte - atitudine cifotica sau cifoza constituită - ori cu concavitatea orientata înapoi - atitudine lordotica sau lordoza constituită) ori combinată (cifoscolioze sau cifolordoze).
  În baza elementelor somatoscopice descrise anterior se poate aprecia postura subiectului examinat, care rezultă din considerarea aspectului acestuia privit din profil. Astfel se descriu:
  ● postura foarte buna: când axele longitudinale ale capului, trunchiului şi membrelor pelvine sunt în acelaşi plan frontal, toracele este proeminent, cu umerii şi omoplatii situaţi simetric, abdomenul este plat, iar curburile coloanei vertebrale sunt fără accentuari pronunţate în plan sagital;
  ● postura satisfăcătoare: cele 3 axe amintite prezintă un început de deviatie unghiulara între ele, cu capul uşor aplecat înainte, toracele este mai puţin bombat, iar curbura coloanei dorsale este mai accentuata;
  ● postura rea: toracele sau abdomenul este proeminent datorită devierii axiale a membrelor sau accentuarii lordozei lombare;
  ● postura foarte rea: când toate abaterile descrise mai sus sunt foarte pronunţate.
  În baza examenului somatoscopic prezentat se mai poate aprecia şi tipul constituţional după clasificarea lui Sheldon, utilizata în prezent mai frecvent:
  ● ectomorf (longilin astenic, cerebral, cerebroton, leptosom după alte clasificări mai vechi);
  ● mezomorf (muscular, somatoton, atletic, normostenic);
  ● endomorf (digestiv, picnic, visceroton, hiperstenic sau brevilin astenic).
  Aceste tipuri constituţionale pot fi elemente utile în orientarea spre anumite profesiuni sau domenii de activitate.
  Dezvoltarea caracterelor sexuale secundare
  Trebuie să se aibă în vedere existenta şi caracterul perilor pubieni, axilari şi ai fetei (la băieţi), volumul glandelor mamare (la fete), data primei menstruatii şi caracterele ciclului lunar (la fete), iar la băieţi, caracterul scrotului, momentul schimbării vocii, al producerii primelor polutii.
  b) Examenul somatometric (antropometric)*)
  Reprezintă un element capital în definirea dezvoltării fizice. Cu ajutorul lui se poate stabili dacă un subiect are o statura normală sau nu ori dacă greutatea sa raportată la înălţime este normală sau prezintă o supra- ori o subponderabilitate. Acest examen are în vedere următorii indicatori:
  - înălţimea, masurata cu antropometrul, gradat în centimetri şi în milimetri, este un indicator care poate arata influenţa unor factori din mediul ambiant (alimentaţie, odihna şi activitate, iluminat, mişcare, regimul de viaţa în general) sau intern (diverse afecţiuni cu influente asupra creşterii staturale, altele decât cele endocrine sau genetice), exercitată de-a lungul unei perioade mai indelungate. Din cauza tasarii discurilor intervertebrale spre sfârşitul unei zile, precum şi din cauza relaxarii ligamentelor inter- şi paravertebrale spre seara este de recomandat ca măsurarea staturii să se facă în cursul diminetii. Poziţia corecta a determinării acestui parametru este următoarea: subiectul se va sprijini cu spatele pe un plan vertical (perete), cu calcaiele, fesele şi omoplatii lipiti de acest plan posterior, cu vârfurile picioarelor uşor depărtate, dar cu calcaiele apropiate, cu genunchii în extensie, bratele întinse de-a lungul corpului, iar cu capul aşezat astfel încât unghiul extern al orbitei şi marginea superioară a conductului auditiv extern să fie pe aceeaşi linie orizontala. Cursorul antropometrului în aceasta poziţie va atinge capul la nivelul vertexului.
  Citirea se va face în centimetri şi în milimetri. Înainte de măsurare se va verifica cu firul de plumb verticalitatea antropometrului;
  - greutatea, parametru mai labil la influenţa factorilor ambientali (alimentaţie îndeosebi) sau interni (transpiratie, boli acute digestive sau febrile etc.), se apreciază cu cântarul de persoane. Cântărirea se face cu subiectul cat mai sumar imbracat (de preferat gol). Înainte de măsurare se va verifica exactitatea aparatului (cu greutăţi de 5 kg) şi sensibilitatea sa (cu o greutate de 100 g). Exprimarea se face în kilograme şi sute de grame;
  - perimetrul toracic se determina cu panglica metrica, luându-se ca puncte de reper unghiul inferior al omoplatilor (dorsal) şi mezosternal la nivelul articulaţiei condrosternale a coastei IV (ventral); la fetele cu glande mamare dezvoltate se va trece cu panglica deasupra sanilor.
  Înregistrarea, determinata în pauza respiratorie, se citeşte în centimetri şi în jumătăţi de centimetru .
  Stabilirea diagnosticului individual de dezvoltare fizica se face în raport cu vârsta, sexul şi mediul de provenienţă al subiectilor (mediu urban sau rural). Vârsta se calculează prin rotunjire, considerându-se ca aparţinând aceleiaşi vârste (în ani) toţi subiectii care la data examenului au vârsta cuprinsă între anul respectiv +/- 6 luni (de exemplu, au 14 ani toţi subiectii care la data examinării au vârsta cuprinsă între 13 ani şi 6 luni împlinite şi 14 ani şi 6 luni fără o zi).
  Se apreciază mai întâi dacă subiectul investigat are indici somatometrici cuprinşi în anumite clase sigmale, comparandu-se datele sale cu valorile standard stabilite prin măsurători efectuate pe loturi reprezentative din întreaga ţara.
  În funcţie de sigma (abaterea sau deviatia standard), indicator statistico-matematic, se descriu următorii indici:
  ● foarte mari, cuprinşi între media +2 sigma şi media +3 sigma;
  ● mari, cuprinşi între media +2 sigma şi media +1 sigma;
  ● mijlocii, cuprinşi între media +1 sigma şi media -1 sigma, care se pot subdivide în:
  - mijlocii 2, cuprinşi între media +1 sigma şi medie;
  - mijlocii 1, cuprinşi între medie şi media -1 sigma;
  ● mici, cuprinşi între media -1 sigma şi media -2 sigma;
  ● foarte mici, cuprinşi între media -2 sigma şi media -3 sigma.
  Comparând datele subiectului măsurat cu datele prevăzute în tabelele cuprinzând indicii standard pentru vârsta, sexul şi după mediul de provenienţă, se stabileşte în ce categorie de indici se încadrează înălţimea, greutatea şi perimetrul sau toracic. Dacă subiectul are indici ai staturii mici sau foarte mici, se poate afirma ca el este hipostatural (de gradul I sau II etc.), dacă are indici mijlocii, se considera a fi normostatural, iar dacă indicii săi sunt mari sau foarte mari, atunci este hiperstatural (de gradul I sau II etc.). Pentru a afirma însă dacă el este hipo- sau hiperponderal, trebuie să se recurgă la metoda corelativa, prin care se raportează greutatea subiectului la talia sa. Dacă atât înălţimea, cat şi greutatea se afla în aceeaşi zona de variabilitate sigmala (de exemplu, în zona indicilor mici), el este armonic dezvoltat fizic sau normoponderal pentru statura sa; dacă însă indicii staturali şi cei ponderali sunt situaţi în zone de variabilitate diferite, dezvoltarea fizica se apreciază ca fiind dizarmonica (cu plus de greutate, respectiv hiperponderal, dacă indicii de greutate sunt superiori celor ai inaltimii, spre exemplu, indicii mijlocii ai inaltimii şi mari sau foarte mari ai greutatii ori invers, cu minus de greutate - respectiv hipoponderal - în cazul în care indicii staturali sunt superiori celor ponderali, ca de pilda, indici mijlocii ai inaltimii şi indici mici sau foarte mici ai greutatii).
  c) Fiziometria (măsurarea unor indicatori funcţionali)
  Poate fi considerată ca parte componenta şi a examinării anumitor aparate şi sisteme, în funcţie de indicatorii funcţionali respectivi, şi nu numai ca o latura prin care se poate defini dezvoltarea fizica a subiectului.
  În funcţie de dotările cabinetului respectiv se poate investiga o multime de indicatori funcţionali cu ajutorul unor probe simple (măsurarea pulsului de repaus, a tensiunii arteriale, a capacităţii vitale pulmonare sau a componentelor acesteia, a forţei musculare manuale).
  ● Capacitatea vitala pulmonara*) se determina cu ajutorul spirometrului.
  Subiectul va fi în prealabil invatat să facă o inspiratie profunda pe gura şi apoi printr-o expiratie maxima sa introducă tot aerul în spirometru. Se vor face doua probe şi se va înregistra cifra maxima obţinută, în cmc. Presa bucala este dezinfectata după fiecare subiect într-o soluţie de permanganat de potasiu.
  ● Forta musculara a mainii*) se înregistrează cu dinamometrul.
  Subiectul tine dinamometrul în palma şi îl strânge cat poate de tare, fără miscari suplimentare. Se vor face doua probe şi se va înregistra cifra maxima obţinută pe scara de presiune a dinamometrului în kilograme forta. Proba se executa de obicei cu mana dreapta, cu excepţia subiectilor stangaci, la care testarea se efectuează pentru mana stânga.
  Valorile obţinute se compara cu cele din tabel pentru mana dreapta.
  ● Frecventa pulsului*) se înregistrează prin palparea arterei radiale. Numărarea se va face timp de un minut, la subiectul în poziţie sezanda, după un repaus de minimum 5 minute. Frecventa pulsului se va înregistra înainte de măsurarea tensiunii arteriale.
  ● Tensiunea arterială*) se determina în poziţie sezanda, după înregistrarea pulsului. Se vor folosi aparatele cu manseta pentru adulţi, de 12 cm laţime, prevăzute cu manometre verificate. Tensiunea arterială se va înregistra de doua ori pentru înlăturarea modificărilor datorate racirii pielii prin contact cu manseta şi a reactiilor psihice produse de examen. Se vor înregistra tensiunea maxima şi tensiunea minima în mm Hg.
  ----------------
  *) Valorile de referinţa naţionala ale capacităţii vitale pulmonare, forţei musculare manuale, frecvenţei pulsului şi tensiunii arteriale se stabilesc din 7 în 7 ani, pe baza unor determinări la nivel naţional, de către Institutul de Sănătate Publică Bucureşti.


  Anexa 8c)

  EXAMENUL OFTALMOLOGIC
  Se urmăreşte depistarea principalelor boli oftalmologice intalnite la copii şi tineri:
  - bolile inflamatorii - conjunctivite (foliculara, primavaratica, epidemică, unghiulara, purulenta), cheratoconjunctivite flictenulare (eczematoasa, alergică, tuberculoasa), dacriocistita, blefarita;
  - traumatismele globului ocular;
  - afecţiunile congenitale (cataracte congenitale);
  - strabismul - latent sau manifest;
  - tulburarile de vedere - vicii de refractie, tulburarile simtului vederii colorate (discromatopsie).
  Tehnica depistării tulburarilor de vedere**)
  Viciile de refractie se depistează folosindu-se optotipul (tablou de carton cu litere, numere sau litera E în diferite poziţii). Se plaseaza optotipul în asa fel încât lumina de la o fereastra sau dintr-o sursa luminoasa sa cada pe el. Subiectul examinat se afla la o distanta de 5 m*) faţă de optotip (cu spatele la sursa de lumina). Determinarea acuităţii vizuale se face separat pentru fiecare ochi. Pentru aceasta se acoperă succesiv câte un ochi cu un opercul de carton, evitându-se apasarea. Citirea semnelor se face de sus în jos, examinatorul indicând subiectului semnul şi cerându-i sa îl recunoască (ce litera, ce număr este sau în ce parte se afla deschizatura semnului E).
  Subiectul cu o buna acuitate vizuala distinge toate rândurile de semne; în acest caz se noteaza cu VAO = 1 (vedere ambii ochi = 1).
  Dacă subiectul nu distinge toate rândurile de semne, se va nota pentru fiecare ochi fracţiunea tiparita în stânga optotipului, care corespunde rândului cu cele mai mici semne pe care le-a putut citi subiectul (2/3; 1/2 etc.). Rezultatele se înscriu în fişa pentru fiecare ochi: VOD = ..........; VOS = ............. .
  La subiectii emotivi se recomanda repetarea controlului.
  Tulburarile simtului vederii colorate (discromatopsie). Se cere copilului ca dintr-un număr de jurubite (4-5 nuante de roşu, 4-5 nuante de verde, 2-3 nuante de albastru, 2-3 nuante de bej, 2-3 nuante de galben, 2-3 nuante de gri) să le aleagă numai pe cele de roşu (inclusiv nuante ale acestuia), apoi să le aleagă pe cele de verde şi la final pe cele de albastru.
  Dacă subiectul greseste la una dintre cele 3 alegeri (fie că nu extrage toate nuantele din culoarea respectiva, fie ca alege şi alte culori), acesta va fi considerat ca suspect de discromatopsie.
  Vor fi indrumati către specialistul oftalmolog pentru examinare şi eventuala dispensarizare subiectii care la examinare au la un ochi sau la ambii ochi o vedere egala sau mai mica de 1/2, cei suspectati de discromatopsie, cei cu devieri ale globului ocular, deformări ale pleoapelor, infectii etc., precum şi subiectii care poarta ochelari. Rezultatul examenului de specialitate va fi comunicat cabinetului medical care a trimis subiectul.
  ---------------
  *) La optotipurile standard, cu cifre, distanta de la care se citeşte este de 3 m.
  **) Se efectuează de către personalul mediu sanitar, cu excepţia examinării copiilor în vârsta de 6 ani, care se efectuează de către medic.


  Anexa 8d)

  EXAMENUL O.R.L.
  Examenul nasului urmăreşte depistarea:
  - malformatiei nazale sau a displaziei apărute în urma unei boli cronice ori a unui traumatism;
  - obstructiei nazale determinate la preşcolar şi la scolarul mic de vegetatii adenoide, iar la scolarul mare, de polipoza nazala, deviatii de sept, formaţiuni tumorale ale cavumului;
  - infectiei repetate nazale sau rinofaringiene;
  - secretiei nazale (seroasa, seromucoasa, purulenta), determinata de rinita cronica, alergia nazala, rinosinuzita.
  Examenul faringelui are în vedere aspectul şi volumul amigdalelor palatine, urmărind depistarea amigdalitei cronice (amigdale hipertrofice sau nu, infectie de focar). Se insista asupra datelor anamnestice privind trecutul amigdalian şi eventualele complicaţii la distanta (R.A.A., nefrita etc.).
  Examenul urechii consemnează:
  - eventualele malformatii ale urechii externe;
  - prezenta scurgerilor auriculare (otita medie supurata) şi, în caz pozitiv, de când datează otoreea.
  ● Depistarea tulburarilor de auz**)
  Vorbirea corecta a copilului este cel mai bun text ca acesta aude corect.
  Se cercetează acuitatea auditivă prin metoda vocii soptite sau conversationale.
  Se considera deficient auditiv copilul care nu aude vocea conversationala de la distanta de 4-5 m şi vocea soptita de la distanta de 0,5-0,8 m***).
  De cele mai multe ori la copilul mic hipoacuzia este semnalata de părinţi sau educatori, copilul mare semnaland-o singur.
  ● Depistarea tulburarilor vestibulare care duc la deficiente de echilibratie se face prin probe vestibulare spontane (semn Romberg sensibilizat prezent, vertij, nistagmus).
  Evidenţierea unor afecţiuni, suspectarea unor tulburări de auz sau de echilibratie impun trimiterea copilului la specialistul O.R.L.
  -------------------
  **) Se efectuează de personalul mediu sanitar, cu excepţia examinării copiilor de 6 ani, care se efectuează de medic.
  ***) Subiectii care nu percep vocea soptita de la 5-6 m se considera ca au un grad uşor de deficienţa auditivă dacă la aceeaşi distanta aud vocea conversationala.


  Anexa 8e)

  EXAMENUL
  dezvoltării neuropsihice a copilului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani
  Urmăreşte cunoaşterea dezvoltării psihice în general şi a principalelor aspecte ale dezvoltării celor 4 domenii comportamentale (motor, cognitiv, verbal, social-afectiv) în vederea stabilirii diagnosticului de normalitate sau subnormalitate psihică.
  Ritmul examinărilor este anual.
  Diagnosticul individual apreciază dezvoltarea psihică în raport cu caracteristicile de normalitate ale vârstei. În cazul unei întârzieri în dezvoltarea psihică se urmăreşte perioada de instalare, dacă interesează unul, mai multe sau toate comportamentele şi modul în care evoluează cu vârsta (către stabilizare sau compensare).
  Pentru testarea dezvoltării psihice şi interpretarea rezultatelor obţinute sunt necesare următoarele:
  - material tehnic pentru examinarea dezvoltării psihice;
  - tabelul cu punctajul de normalitate al fiecărei vârste;
  - tabelele cu caracteristicile de normalitate ale dezvoltării psihice la preşcolari, cuprinzând principalele componente care trebuie urmărite în evoluţia lor pe scara vârstelor, pentru fiecare domeniu comportamental. Se examinează copiii sanatosi la împlinirea vârstei cronologice, cu un corectiv de +/- 3 luni; cei bolnavi sau convalescenti se amâna. La examinare copiii trebuie să fie linistiti şi bine dispusi, nu agitati, plangareti sau somnolenti.
  Examinarea se face într-o camera linistita sau într-o sala de grupa, dar izolat de ceilalţi copii. Aprecierea dezvoltării psihice a copilului se efectuează printr-o examinare completa, aplicându-se toate probele de vârsta, utilizându-se materialul tehnic prevăzut şi respectându-se indicaţiile de notare şi de interpretare a rezultatelor. Consemnarea rezultatelor se face individual, fiecare proba de vârsta (intrebare) rezolvată corect se noteaza cu 1, cele nerezolvate, cu 0.
  Totalul punctelor realizate reprezintă punctajul individual.
  Examenul în grădiniţe se efectuează de educatoarea grupei de preşcolari, iar rezultatul se comunică cabinetului medical al colectivităţii.


  Anexa 8f)

  EXAMENUL ENDOCRINOLOGIC
  Scopul examenului endocrinologic este de a sesiza şi de a îndruma spre specialistul endocrinolog prescolarul, elevul sau studentul consultat ori aflat în evidenta cabinetului medical, care prezintă tulburări endocrine sau de creştere.
  Stabilirea hiper- sau hipofunctiei glandulare se face ţinându-se seama de vârsta subiectului examinat şi de următoarele criterii de activitate pentru fiecare glanda:
  Hipofiza:
  - hiperfunctie - hipertrofie staturala peste 3 sigma, pubertate accelerata, semne de gigantism sau acromegalie;
  - hipofunctie - hipotrofie staturala sub 3 sigma (nanism armonic), infantilism genital, diabet insipid (diureza peste 2-3 l/24 de ore, cu densitatea în jur de 1.000);
  Tiroida (examen local; volumul glandei - normal sau hipertrofiat):
  - hiperfunctie - slabire, tahicardie, exoftalmie, nervozitate, insomnii;
  - hipofunctie - hipotrofie staturala dizarmonica, bradipsihie, bradikinezie, constipatie, macroglosie, somnolenta, hipercheratoza, bradicardie;
  Paratiroida:
  - hiperfunctie - deformări sau chisturi osoase;
  - hipofunctie - semnul Chwostek prezent (excitabilitatea orbicularului buzelor), semnul Weiss prezent (excitabilitatea orbicularilor pleoapelor), tulburări trofice dentare şi ale fanerelor, crize tetanice;
  Pancreasul:
  - hiperfunctie - crize hipoglicemice (transpiratii, lipotimii, apetit crescut);
  - hipofunctie - diabet zaharat;
  Suprarenala:
  - hiperfunctie - striuri cutanate roşii, obezitate, facies roşu, hipertricoza, hipertensiune arterială;
  - hipofunctie - astenie, adinamie, hipotensiune arterială, hiperpigmentare, pilozitate sexuală redusă (axilara, pubiana);
  Gonade:
  - fete: glande mamare - volum; pilozitate sexuală; menstre - data apariţiei şi caracterele (pubertate normală - menarha la fete între 11 şi 14 ani);
  - băieţi: pilozitate, schimbarea vocii, musculatura; dimensiunile penisului şi testiculelor (eventuale ectopii) - pubertate normală la baietii între 12 şi 15 ani.
  Tulburări vegetative pubertare:
  - jocuri tensionale (oscilatii ale T.A.), lipotimii, transpiratii, tahicardie.


  Anexa 9

  DESFĂŞURĂTORUL
  activităţilor lunare în cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi unităţi de învăţământ superior de-a lungul unui an de învăţământ*)
  Luna septembrie
  ● Grădiniţe:
  - planificarea, împreună cu directoarele gradinitelor, a examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolari de-a lungul anului de învăţământ;
  - verificarea actelor medicale ale copiilor nou-înscrişi (toţi copiii de la grupa mica şi preşcolarii nou-înscrişi faţă de anul preşcolar precedent din celelalte grupe);
  - întocmirea fişelor medicale de colectivitate ale tuturor prescolarilor menţionaţi în alineatul precedent şi includerea în registrul de evidenta specială a copiilor cu probleme în starea de sănătate;
  - efectuarea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolarii din grupa mica, cu consemnarea rezultatului acestora în fişele medicale din grădiniţa şi cu trimiterea la medicul de familie a celor depistaţi cu abateri în starea de sănătate;
  - aprecierea dezvoltării neuropsihomotorii, efectuată de educatoare, şi consemnarea în fişele medicale ale copiilor de la grupa mica;
  - începerea primei măsurători somatometrice (înălţime, greutate, perimetru toracic) şi aprecieri somatoscopice la copiii din grupa mica şi la copiii nou-înscrişi în celelalte grupe;
  - comunicarea către educatoare a tuturor prescolarilor cu abateri în starea de sănătate.
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:
  - planificarea, împreună cu conducerile unităţilor şcolare şi de învăţământ superior arondate, a efectuării examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi a altor examene medicale (înainte de vaccinari etc.) de-a lungul anului şcolar/universitar;
  - verificarea documentelor medicale ale elevilor şi studenţilor nou-înscrişi (cu includerea în registrul de evidenta specială a tuturor elevilor şi studenţilor cu abateri în starea de sănătate);
  - efectuarea triajului epidemiologic după vacanta de vara, cu aplicarea măsurilor de prelucrare antiepidemica a elevilor depistaţi cu pediculoza şi/sau scabie şi raportarea situaţiei triajului la direcţia de sănătate publică - supravegherea stării de sănătate şi realizarea programelor de sănătate;
  - începerea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale şcolare, cu trimiterea la specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate a tuturor celor cu abateri în starea de sănătate şi consemnarea rezultatelor examenelor de specialitate în fişele medicale şcolare;
  - începerea măsurătorilor somatometrice (înălţime, greutate, perimetru toracic) la elevii din clasa I, a IX-a**) şi a XII-a;
  - comunicarea către învăţători şi diriginţi a tuturor elevilor cu abateri importante în starea de sănătate;
  - efectuarea la elevii din clasa I a vaccinarilor antirujeolice (AR) şi antidiftero-antitetanice (DT), cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare ale elevilor şi în registrul de vaccinari;
  - eliberarea de scutiri medicale (parţiale sau totale) de la lectiile de educaţie fizica şcolară (conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii şi Familiei);
  - efectuarea la vârsta de 24 de ani a vaccinarii dT; aceasta vaccinare/revaccinare se efectuează şi la gravide şi la studenţii cu plagi tetanigene;
  - începerea testarilor prin intradermoreactia la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG a celor anergici şi trimiterea la examen radiologic pulmonar a celor hiperergici.
  Luna octombrie
  ● Grădiniţe:
  - încheierea primei măsurători somatometrice şi a primei aprecieri somatoscopice la preşcolarii de la grupa mica, precum şi efectuarea acestora la copiii din grupa mare şi grupa pregătitoare, care urmează să fie supuşi examinărilor medicale de bilanţ în minivacanta şcolară de la începutul lunii noiembrie;
  - efectuarea primei anchete (pe o durată de 10 zile lucrătoare) asupra alimentaţiei copiilor.
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:
  - continuarea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale şcolare şi trimiterea la specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate a elevilor depistaţi cu abateri în starea de sănătate, a rezultatelor examenelor speciale în fişele medicale şcolare şi cu includerea elevilor din această categorie în registrul de evidenta specială;
  - încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa I, continuarea acestora la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a;
  - prezentarea în consiliile profesorale a analizei stării de sănătate a elevilor sau studenţilor (din şcolile sau unităţile de învăţământ superior arondate) în anul şcolar/universitar precedent;
  - efectuarea anchetei (pe o durată de 10 zile) asupra alimentaţiei elevilor şi studenţilor în cantinele şcolare şi studenţeşti;
  - încheierea vaccinarilor AR şi DT la elevii din clasa I, cu consemnarea lor în fişele medicale şcolare şi în registrul de vaccinari;
  - efectuarea vaccinarii antihepatitice B la elevii din clasa a III-a (doza I), cu consemnarea acesteia în fişele medicale ale elevilor din registrul de vaccinari;
  - continuarea testarilor prin intradermoreactie la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG la cei anergici şi trimiterea la examenul radiologic pulmonar a celor hiperergici;
  - efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza I) la elevii din anul I al şcolilor postliceale sanitare şi la studenţii din anul I al facultăţilor de medicina şi stomatologie, cu consemnarea acesteia în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor şi în registrul de vaccinari.
  Luna noiembrie
  ● Grădiniţe:
  - începerea în prima minivacanta şcolară de la începutul lunii noiembrie a examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolarii din grupa mare şi grupa pregătitoare, cu accent pe stabilirea aptitudinii de a începe şcolarizarea la vârsta de 6 sau 7 ani şi cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale din grădiniţa;
  - consemnarea în fişele medicale ale prescolarilor menţionaţi la alineatul precedent a aprecierilor efectuate de educatoare, vizând dezvoltarea neuropsihomotorie şi a limbajului acestora;
  - începerea primei măsurători somatometrice şi a prime aprecieri somatoscopice a prescolarilor de la grupa mijlocie, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale din grădiniţa.
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior
  - continuarea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a (cu acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi începerea celor ale studenţilor din anul II;
  - încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a;
  - efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza a II-a) la elevii din clasa a III-a şi din anul I al şcolilor postliceale sanitare, precum şi la studenţii din anul I al facultăţilor de medicina şi stomatologie, cu consemnarea acesteia în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor şi în registrul de vaccinari;
  - continuarea prezentării analizei stării de sănătate (la elevii şi studenţii din şcolile sau unităţile de învăţământ superior arondate) în anul de învăţământ precedent în cadrul consiliilor profesorale;
  - efectuarea examenelor medicale la elevii din clasa a III-a, în vederea vaccinarii antipoliomielitice, efectuarea acesteia şi consemnarea ei în fişele medicale şcolare şi în registrul de vaccinari;
  - continuarea testarilor prin intradermoreactie la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu revaccinarea BCG la cei anergici şi trimiterea la examenul radiologic pulmonar a celor hiperergici.
  Luna decembrie
  ● Grădiniţe:
  - încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate (în vacanta de Craciun a elevilor) la preşcolarii de la grupa mare şi grupa pregătitoare;
  - consemnarea în fişele medicale ale prescolarilor menţionaţi la alineatul precedent a aprecierilor efectuate de educatoare, vizând aptitudinea acestora de a începe şcolarizarea la 6 ori la 7 ani;
  - încheierea primei măsurători somatometrice şi a primei aprecieri somatoscopice la preşcolarii de la grupa mijlocie.
  ● Şcoli:
  - încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasele a IX-a*) şi a XII-a (cu acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi continuarea examinărilor medicale la studenţii din anul II de studiu;
  - începerea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa a V-a şi la cei din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici;
  - îndrumarea către specialiştii neuropsihiatri a elevilor din clasa I care nu au făcut faţa cerinţelor şcolarizării, în vederea eventualei întreruperi a şcolarizării şi (re)înscrierii într-o grădiniţa;
  - efectuarea la elevii din clasa a VIII-a a vaccinarii DT, cu consemnarea acesteia în fişele medicale ale elevilor şi în registrul de vaccinari;
  - încheierea testarilor IDR la PPD 2u. la elevii din clasa a VIII-a, cu acelaşi procedeu ca în luna septembrie.
  Luna ianuarie
  ● Grădiniţe:
  - începerea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolarii din grupa mijlocie (în minivacanta şcolară de la sfârşitul lunii ianuarie), cu consemnarea rezultatelor acestora în fişele medicale ale copiilor din grădiniţe şi îndrumarea prescolarilor cu probleme de sănătate către specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, cu notarea în fişele medicale a rezultatelor de la aceştia şi cu includerea copiilor confirmaţi cu tulburări ale sănătăţii în registrul de evidenta specială.
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:
  - efectuarea triajului epidemiologic după vacanta de Craciun, cu aplicarea măsurilor de prelucrare antiepidemica la elevii depistaţi cu pediculoza sau/şi scabie, şi raportarea situaţiei triajului la direcţia de sănătate publică - supravegherea stării de sănătate şi realizarea programelor naţionale de sănătate;
  - începerea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici (cu acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi continuarea celor ale studenţilor din anul al II-lea de studii;
  - începerea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii claselor a II-a, a IV-a şi a X-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi încheierea acestora la elevii din clasa a V-a.
  Luna februarie
  ● Grădiniţe:
  - efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a doua anchete asupra alimentaţiei copiilor.
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:
  - continuarea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi la studenţii din anul II de studii şi începerea acestora la elevii din clasa a IV-a (urmandu-se acelaşi procedeu ca în luna octombrie);
  - încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a II-a şi a X-a şi din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi continuarea acestora la elevii din clasa a IV-a;
  - efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) în cantinele şcolare şi studenţeşti a celei de-a doua anchete asupra alimentaţiei elevilor şi studenţilor.
  Luna martie
  ● Grădiniţe:
  - începerea celei de-a doua acţiuni de măsurători somatometrice şi aprecieri somatoscopice la preşcolarii din grupa mica.
  ● Şcoli:
  - încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi continuarea acestora la elevii din clasa a IV-a şi la studenţii din anul II de studii (cu acelaşi procedeu ca în luna octombrie);
  - încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasa a IV-a şi începerea acestora la elevii din clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a şi a XI-a, din anul II al şcolilor profesionale şi din anul I al şcolilor de ucenici, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale ale elevilor.
  Luna aprilie
  ● Grădiniţe:
  - încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la preşcolarii din grupa mijlocie şi continuarea la cei de la grupa mica (în vacanta şcolară de Pasti), cu acelaşi procedeu ca în luna februarie;
  - încheierea celei de-a doua măsurători somatometrice şi a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la preşcolarii din grupa mica.
  ● Şcoli:
  - efectuarea (în cazul în care vacanta este în aceasta luna, altfel se va amâna pentru luna mai) a triajului epidemiologic după vacanta de Pasti, cu raportarea rezultatelor la direcţia de sănătate publică - supravegherea stării de sănătate a teritoriului şi realizarea programelor naţionale de sănătate;
  - încheierea măsurătorilor somatometrice şi a aprecierilor somatoscopice la elevii din clasele a III-a, a VI-a, a VIII-a şi a XI-a, din anul II al şcolilor profesionale şi din anul I al şcolilor de ucenici, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale ale elevilor;
  - încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la clasa a IV-a (cu acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi continuarea acestora la studenţii din anul II de studii;
  - completarea adeverinţelor medicale pentru absolvenţii claselor a IX-a*), a XII-a şi pentru elevii din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici (în vacanta de Pasti), în vederea înscrierii într-o treapta superioară de învăţământ, respectiv pentru angajare;
  - efectuarea vaccinarii antihepatitice B (doza a III-a) la elevii din clasa a III-a şi din anul I al şcolilor postliceale sanitare, precum şi la studenţii din anul I al facultăţilor de medicina şi stomatologie, cu acelaşi procedeu ca în luna octombrie.
  Luna mai
  ● Grădiniţe:
  - reexaminarea medicală (în minivacanta şcolară de la sfârşitul lunii mai şi începutul lunii iunie) a prescolarilor de la grupa mare şi grupa pregătitoare depistaţi la prima examinare medicală de bilanţ al stării de sănătate cu probleme în starea de sănătate, pentru definitivarea, împreună cu specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, a aptitudinii de începere a şcolarizării la 6 ori 7 ani;
  - efectuarea celei de a doua măsurători somatometrice şi a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la copiii de la grupa mare şi grupa pregătitoare;
  - efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a treia anchete asupra alimentaţiei copiilor.
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:
  - începerea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasa I (cu acelaşi procedeu ca în luna octombrie) şi continuarea acestora la studenţii din anul II de studii;
  - începerea celei de-a doua măsurători somatometrice şi a celei de-a doua aprecieri somatoscopice a elevilor din clasa I şi a primei măsurători la elevii din clasa a VII-a, cu consemnarea rezultatelor în fişa medicală a elevilor;
  - efectuarea (timp de 10 zile lucrătoare) a celei de-a treia anchete asupra alimentaţiei elevilor şi studenţilor în cantinele şcolare şi studenţeşti.
  Luna iunie
  ● Grădiniţe:
  - continuarea (în minivacanta şcolară de la începutul acestei luni) a reexaminarii medicale a prescolarilor cu probleme de sănătate de la grupa mare şi grupa pregătitoare;
  - efectuarea celei de-a doua măsurători somatometrice şi a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la preşcolarii din grupa mijlocie;
  - îndrumarea prescolarilor în vârsta de peste 7 ani cu întârziere mintală, confirmată de specialiştii neuropsihiatri şi psihologi, către comisia judeţeana sau a municipiului Bucureşti de expertiza complexa pentru învăţământ special din cadrul inspectoratului şcolar teritorial, în vederea înscrierii în învăţământul special;
  - îndrumarea tuturor prescolarilor în vârsta de peste 7 ani cu tulburări mari senzoriale (auz, vedere) către comisia menţionată la alineatul precedent, în vederea încadrării în învăţământul special pentru deficienti senzoriali;
  - definitivarea documentelor medicale (fişele medicale şi adeverinţele medicale) ale prescolarilor care urmează să se înscrie în clasa I.
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:
  - încheierea examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate la elevii din clasa I şi la studenţii din anul II de studii (cu acelaşi procedeu ca în luna octombrie);
  - încheierea celei de-a doua acţiuni de măsurători somatometrice şi a celei de-a doua aprecieri somatoscopice la elevii din clasa I, precum şi a primei acţiuni la elevii din clasa a VII-a, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale şcolare;
  - înmânarea adeverinţelor medicale de absolvire elevilor din clasele a IX-a*) şi a XII-a, din ultimul an al şcolilor profesionale şi de ucenici şi studenţilor din ultimul an;
  - definitivarea completării formularelor statistice de raportare anuală a prevalentei şi dezvoltării fizice şi depunerea acestora la direcţia de sănătate publică;
  - completarea rubricilor medicale din fişele elevilor care pleacă în tabere de odihnă;
  - controlul medical al elevilor care pleacă în tabere de odihnă şcolară în centre anume destinate din localitatea respectiva şi verificarea existenţei documentelor medicale obligatorii la aceşti elevi şi la cadrele didactice insotitoare.
  Luna iulie
  ● Grădiniţe:
  - insotirea de către cadrele medii sanitare din colectivitate a copiilor şi personalului adult din grădiniţa în tabere, pe toată durata desfăşurării acestora;
  - înmânarea documentelor medicale necesare în acest scop părinţilor prescolarilor ce urmează să fie şcolarizaţi în toamna;
  - efectuarea concediilor de odihnă anuale (numai în grădiniţele care se inchid în aceasta luna pentru efectuarea lucrărilor anuale de recondiţionare şi igienizare generală).
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:
  - efectuarea controalelor medicale la elevii care se înscriu în şcoli profesionale şi în licee de specialitate (industriale şi neindustriale);
  - asigurarea asistenţei medicale de urgenta în zilele în care se susţin examene de capacitate şi de bacalaureat, probe de aptitudini la înscrierea în liceu, la şcoala profesională sau examen de admitere la o unitate de învăţământ superior;
  - detaşarea în tabere şcolare;
  - controlul medical al elevilor care pleacă în tabere şcolare în centre anume destinate din localitatea respectiva şi verificarea existenţei documentelor medicale obligatorii la aceşti elevi şi la cadrele didactice insotitoare;
  - efectuarea concediilor legale anuale de odihnă.
  Luna august
  ● Grădiniţe:
  - insotirea copiilor şi a personalului adult din grădiniţe în tabere, pe toată durata acestora;
  - efectuarea concediilor legale anuale de odihnă (în grădiniţele care se inchid pentru lucrări anuale de recondiţionare şi igienizare generală).
  ● Şcoli şi unităţi de învăţământ superior:
  - asigurarea asistenţei medicale de urgenta pe perioada sesiunii de corigente şi de restante;
  - detaşarea în taberele şcolare şi studenţeşti;
  - controlul medical al elevilor şi studenţilor care pleacă în tabere;
  - efectuarea concediilor legale anuale de odihnă.
  ----------------
  *) În afară activităţilor din desfăşurătorul lunar alte activităţi au caracter permanent şi se referă la: controlul igienico-sanitar al spaţiilor de învăţământ teoretic (sali de clasa sau de grupa, laboratoare, cabinete) şi practic (ateliere şcolare), al salilor şi terenurilor de educaţie fizica, al spaţiilor de cazare (dormitoare din grădiniţe, internate şcolare şi cămine studenţeşti) şi de alimentaţie colectivă (blocuri alimentare din grădiniţe, cantine şcolare, semiinternate şcolare şi cantine studenţeşti), al anexelor social-sanitare (grupuri sanitare etc.), al spălătoriilor (în grădiniţe şi internate şcolare), triajul epidemiologic zilnic al prescolarilor din grădiniţe, activităţi de educaţie pentru sănătate (în orele de dirigentie, la lectoratele cu părinţii, instruirea grupelor sanitare etc.), recoltari de probe în cazurile suspecte de boli transmisibile (exsudate nazofaringiene, urina etc.), trimiterea la specialiştii din unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate a prescolarilor, elevilor şi studenţilor din evidenta specială, cu consemnarea rezultatelor acestor examinări în fişele medicale, eliberarea de scutiri medicale de la orele de educaţie fizica şcolară la elevii şi studenţii la care s-au produs abateri în starea de sănătate pe parcursul anului şcolar, vizarea scutirilor medicale de la frecventarea gradinitei, şcolii sau unităţii de învăţământ superior, cu consemnarea în fişele medicale din grădiniţa, şcoala sau unitatea de învăţământ superior a diagnosticului bolilor pentru care au absentat, eliberarea de scutiri medicale de efort fizic sau alte recomandări la orele de educaţie tehnologică (instruire practica şcolară), vizarea documentelor medicale ale elevilor şi studenţilor care solicită burse medicale sociale, verificarea prezentării de avize epidemiologice de către preşcolarii care au lipsit o perioadă de peste 3 zile din grădiniţe, aprovizionarea cu medicamente şi materiale sanitare pentru aparatul de urgente.
  **) Sau din clasa a VIII-a, aflată în prezent în lichidare, potrivit legii.


  Anexa 10

                                   BAREM
                  pentru dotarea unui cabinet medical din grădiniţe
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Denumirea U.M.
    crt. (bucăţi/cantitate)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Instrumentar medical
    1. Tensiometru 1
    2. Stetoscop 1
    3. Casoleta (Ø'4f 20 cm) 2
    4. Pensa de prins limba 1
    5. Apasatoare de limba 2 la 20 de copii
    6. Ciocan pentru reflexe 1
    7. Cantar pentru persoane 1
    8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
    9. Panglica metrica 1
   10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
   11. Tavita renala 2
   12. Foarfece curb 1
   13. Foarfece drept 1
   14. Pensa chirurgicală 1
   15. Pensa rotunda 1
   16. Pensa Koher 2
   17. Termometru maximal 2 la 20 de copii
   18. Seringa de unica folosinţa (5 ml) 2 la 20 de copii
   19. Seringa de unica folosinţa (10 ml) 1 la 20 de copii
   20. Bisturiu 1
   21. Ac Cooper (pentru ligaturi) 1
   22. Pensa pentru agrafe 1
   23. Pensa pentru scos agrafe 1
   24. Atele (de dimensiuni diverse) 3
   25. Optotip pentru preşcolari 1
   26. Pahar 5
   27. Lighean 1
   28. Garou 2
   29. Masuta pentru instrumentar 1
   30. Canapea pentru consultaţii 1
   31. Dulap cu uşi din sticlă (pentru medicamente
       şi instrumente) 1
   32. Agrafe chirurgicale 10
   33. Eprubete 5
   34. Oglinda frontala 1
    B. Materiale sanitare
    1. Alcool sanitar 500 ml lunar
    2. Cloramina (tablete) 20 de tablete
    3. Fesi 5/8 1 la 40 de copii
    4. Vata 250 g la 40 de copii
    5. Pansamente sterile 10
    6. Leucoplast (2 cm şi 5 cm) 2
    7. Bicarbonat de Na 100 g
    8. Alcool iodat 100 g
    9. Albastru de metil 100 g
   10. Rivanol 1% 0,500 l
   11. Manusi chirurgicale 1 la 40 de copii
   12. Cearsaf de pat 3
   13. Prosop 6
   14. Halat alb 3/persoana
    C. Medicamente (cantităţi variabile în funcţie de
       numărul de copii şi de tipul gradinitei: cu
       program prelungit, de zi, sau săptămânal)
    1. Hidrocortizon hemisuccinat fiole
    2. Miofilin comprimate
    3. Ventolin spray
    4. Diazepam fiole şi comprimate
    5. Fenobarbital fiole şi comprimate
    6. Paracetamol supozitoare şi comprimate
    7. Furazolidon 100 mg comprimate
    8. Metoclopramid fiole/soluţie uz intern
    9. Calciu gluconic fiole
   10. Gentosept sau Proculin soluţie oftalmica
   11. Romergan sirop
   12. Anatoxina tetanica fiole
   13. Adrenalina 1(la mie) fiole
   14. Glucoza 33% fiole
   15. Apa distilata fiole
   16. Ser fiziologic fiole
   17. Xilina fiole
   18. Antinevralgic comprimate
   19. Claritine sirop
   20. Unguent cu tetraciclina
   21. Bioxiteracor spray - Oximed
   22. Soluţie nazala Nasivin
   23. Boramid soluţie otica
   24. Lasonil unguent
   25. Codeina fosforica comprimate
   26. Algocalmin fiole şi supozitoare 0,300 g
    D. Mobilier pus la dispoziţie de grădiniţa
    1. Birou 1
    2. Dulap fisier 1
    3. Dulap vestiar 1
    4. Scaune 4
    5. Cos cu pubela 2
    6. Cuier 1
    E. Evidente primare
    1. Adeverinţa medicală, model M.S. cod 18.1.1
    2. Aviz epidemiologic/dovada de vaccinare/revaccinare
    3. Bilet de trimitere
    4. Centralizator lunar al morbiditatii (incidenţa)
       şi al consultaţiilor
    5. Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalenta)
       şi al consultaţiilor
    6. Condica de prescripţii pentru aparat
    7. Registru de tratamente medicale
    8. Registru de consultaţii
    9. Registru de evidenta specială a bolnavilor
   10. Registru de evidenta a activităţii de educaţie
       sanitară
   11. Registru de evidenta a bolilor transmisibile
   12. Fişa de supraveghere a focarelor de boli
       transmisibile
   13. Reţeta medicală
   14. Tabel de catagrafie
   15. Bilet de internare
   16. Fişa medicală pentru copii
   17. Fişa de ancheta epidemiologică a cazului
       de ...... în familie/colectivitate.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 11

                                        BAREM
                 pentru dotarea unui cabinet medical şcolar/studenţesc
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Denumirea U.M.
   crt. (bucăţi/cantitate)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Instrumentar medical
    1. Tensiometru 1
    2. Stetoscop 1
    3. Casoleta (Ø'4f 20 cm) 2
    4. Pensa de prins limba 1
    5. Apasatoare de limba 10 (la 500 de
                                                           elevi/studenţi)
    6. Ciocan pentru reflexe 1
    7. Cantar pentru persoane 1
    8. Antropometru (pentru măsurarea staturii) 1
    9. Panglica metrica 1
   10. Cutie metalică pentru instrumente (20 cm) 2
   11. Tavita renala 2
   12. Foarfece curb 1
   13. Foarfece drept 1
   14. Pensa chirurgicală 1
   15. Pensa rotunda 1
   16. Pensa Koher 2
   17. Termometru maximal 5 (la 500 de elevi/studenţi)
   18. Seringa de unica folosinţa (5 ml) 5 (la 500 de elevi/studenţi)
   19. Seringa de unica folosinţa (10 ml) 5 (la 500 de elevi/studenţi)
   20. Bisturiu 1
   21. Ac Cooper (pentru ligaturi) 1
   22. Pensa pentru fixat agrafe 1
   23. Pensa pentru scos agrafe 1
   24. Atele (de dimensiuni diverse) 3
   25. Optotip pentru şcolari 1
   26. Pahar 5
   27. Lighean 1
   28. Garou 2
   29. Masuta pentru instrumentar 1
   30. Canapea pentru consultaţii 1
   31. Dulap cu uşi din sticlă (pentru medicamente
       şi instrumente) 1
   32. Agrafe chirurgicale 20 de bucăţi
   33. Eprubete 5
   34. Oglinda frontala 1
   B. Materiale sanitare
    1. Alcool sanitar 500 ml lunar
    2. Cloramina (tablete) 20 de tablete
    3. Fesi 5/8 5 la 500 de elevi/studenţi
    4. Fesi 8/10 5 la 500 de elevi/studenţi
    5. Vata 500 g la 500 de
                                                            elevi/studenţi
    6. Pansamente sterile 20
    7. Leucoplast (2 cm şi 5 cm) 3
    8. Bicarbonat de Na 100 g
    9. Alcool iodat 100 g
   10. Albastru de metil 100 g
   11. Rivanol 1% 0,500 l
   12. Manusi chirurgicale 10 la 500 de elevi/studenţi
   13. Cearsaf de pat 3
   14. Prosop 6
   15. Halat alb 3/persoana
    C. Medicamente (cantităţi variabile în funcţie de
       numărul de elevi/studenţi şi dacă exista sau
       nu internat):
    1. Hidrocortizon hemisuccinat fiole - înlocuit cu
       Dexametazon 2 mg i.m., i.v.
    2. Miofilin comprimate
    3. Ventolin spray
    4. Diazepam fiole şi comprimate
    5. Fenobarbital fiole şi comprimate
    6. Paracetamol supozitoare şi comprimate
    7. Furazolidon 100 mg comprimate
    8. Metoclopramid fiole soluţie uz intern, comprimate
    9. Calciu gluconic fiole
   10. Ulcerotrat comprimate
   11. Proculin soluţie oftalmica
   12. Romergan sirop
   13. Anatoxina tetanica fiole
   14. Adrenalina 1(la mie) fiole
   15. Algocalmin fiole şi comprimate
   16. Fitomenadion fiole
   17. Efedrina fiole
   18. Glucoza 33% fiole
   19. Papaverina fiole
   20. Apa distilata fiole
   21. Ser fiziologic fiole
   22. Xilina fiole
   23. Antinevralgic comprimate
   24. Fasconal comprimate
   25. Clorfeniramin comprimate sau Claritine
       sirop şi comprimate
   26. Lizadon supozitoare
   27. Scobutil tablete
   28. Meprobamat comprimate
   29. Unguent cu tetraciclina
   30. Bioxiteracor spray - Oximed
   31. Soluţie nazala Nasivin
   32. Bixtonim soluţie nazala
   33. Boramid soluţie otica
   34. Carbo medicinalis comprimate
   35. Acid acetilsalicilic tamponat comprimate
   36. Paracetamol comprimate
   37. Jecozinc unguent
   38. Lasonil unguent
   39. Distonocalm drajeuri
   40. Calmogastrin comprimate
   41. Codeina fosforica comprimate
    D. Aparate şi instrumente facultative
    1. Dinamometru pentru adulţi şi copii
       (pentru forta musculara) 2
    2. Spirometru (pentru capacitatea vitala
       pulmonara) 2
    3. Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1
    4. Tabele pseudoizocromatice (pentru
       depistarea discromatopsiilor) 1
    5. Audiometru portabil 1
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Denumirea Nr.
   crt. de bucăţi
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    E. Mobilier asigurat de unitatea şcolară sau de
       unitatea de învăţământ superior
    1. Birou 1
    2. Dulap fisier 1
    3. Dulap vestiar 1
    4. Scaune 4
    5. Cos cu pubela 2
    6. Frigider (pentru conservarea vaccinurilor) 1
    7. Cuier 1
    F. Evidente primare
    1. Adeverinţa medicală, model M.S.F., cod 18.1.1
    2. Aviz epidemiologic/dovada de vaccinare/revaccinare
    3. Bilet de trimitere
    4. Centralizator lunar al morbiditatii (incidenţa) şi
       al consultaţiilor
    5. Centralizator anual al stării de morbiditate
       (prevalenta) şi al consultaţiilor
    6. Condica de prescripţii pentru aparat
    7. Registru de tratamente medicale
    8. Registru de consultaţii
    9. Registru de evidenta specială a bolnavilor
   10. Registru de evidenta a activităţii de educaţie sanitară
   11. Reţeta medicală
   12. Tabel de catagrafie
   13. Bilet de internare
   14. Fişa medicală pentru copii
   15. Fişa medicală pentru adulţi
   16. Fişa de ancheta epidemiologică a cazului de..... în
       familie/colectivitate
   17. Fişa de plan pentru vaccinari
   18. Înştiinţare nr. ...........
   19. Registru de vaccinari
   20. Dare de seama privind activitatea dispensarului
       medical şcolar/studenţesc.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 12

                                      BAREM
                pentru dotarea unui cabinet stomatologic şcolar/studenţesc
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Denumirea U.M.
   crt. (bucăţi/cantitate)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    A. Instrumentar medical
    1. Seringa Uniject 2
    2. Ace atraumatice de unica folosinţa pentru
       seringa Uniject 100
    3. Seringi de unica folosinţa (5 ml) 10/500 de elevi
    4. Manere de bisturiu 3
    5. Lame sterile pentru bisturiu drept şi curb 100
    6. Clesti pentru extracţie maxilar superior 9
    7. Clesti pentru extracţie maxilar inferior 9
    8. Cleste crampon 1
    9. Elevatoare drepte 4
   10. Elevatoare curbe 6 (3 perechi)
   11. Manere pentru oglinda dentară 15
   12. Oglinzi dentare 15
   13. Pense dentare 15
   14. Sonde dentare 15
   15. Spatule dentare 15
   16. Canule pentru aspirarea salivei 100
   17. Pensa instrumentar 1
   18. Tavite renale mici 2
   19. Tavite renale mari 2
   20. Casolete (14 cm şi/sau 19 cm) 2
   21. Cutii instrumentar 4
   22. Truse instrumentar pentru detartraj 3
   23. Perii pentru periaj profesional 20
   24. Pensa Pean 2
   25. Recipient pentru dezinfectarea instrumentarului
       folosit la pacienti cu antecedente de hepatita
       acuta tip B şi C 1
   26. Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului
       folosit în cabinetul stomatologic 3 (un set)
   27. Excavatoare duble 15
   28. Fuloare dentare 10
   29. Dalti dentare 2
   30. Chiurete alveolare 3
   31. Forfecuta chirurgicală 1
   32. Linguri standard pentru amprenta 10 (5 perechi)
   33. Matrice circulara 1
   34. Portmatrice 1
   35. Cuţit pentru ceara 1
   36. Spatula de malaxat materialele de amprenta 1
   37. Bol din cauciuc 1
   38. Lampa de spirt sau arzator de gaze 1
   39. Freze diamantate sau din oţel pentru piesa dreapta 5
   40. Freze diamantate sau din oţel pentru piesa unghi 20
   41. Freze din oţel pentru turbina 20
   42. Freze diamantate pentru turbina 10
   43. Freze Beutelrock 5 (o cutie)
   44. Ace de tratament endodontic (Reamers, Hedstrom,
       Lentullo, Miller, Tire-nerf, Kerr) 1 cutie din fiecare tip
   45. Freze pentru lustruit 5
   46. Matrice metalică 5
   47. Matrice din celuloid 1 cutie
   48. Ace chirurgicale 5
    B. Aparatura medicală
    1. Unit dentar 1
    2. Fotoliu dentar 1
    3. Compresor 1
    4. Sterilizator cu aburi sau etuva pupinel 1
    5. Tensiometru 1
    6. Stetoscop 1
    C. Materiale stomatologice
    1. Dentocalmin 3 flacoane
    2. Eugenol 3 flacoane
    3. Oxid de zinc 1.500 g
    4. Iodoform 1 cutie
    5. Pasta pe bază de hidroxid de calciu 3 tuburi/seringi
    6. Material de obturatie provizorie 3 flacoane
    7. Ciment fosfat de zinc 1 cutie
    8. Arsodent 1 cutie
    9. Clorura de zinc 1 flacon
   10. Soluţie Walkhoff 3 flacoane
   11. Soluţie Clumsky 2 flacoane
   12. Mercur 1 flacon
   13. Aliaj de argint 3 flacoane
   14. Ciment tip ionomer de sticlă 1 cutie
   15. Compozit autopolimerizabil 1 cutie
   16. Materiale de amprentare a arcadelor
       alveolo-dentare (de tip alginat şi de tip
       siliconic în doua consistente) 1 cutie din fiecare tip
   17. Gelaspon 2 cutii
   18. Antibiotic pentru alveolite postextractionale 1 flacon
   19. Pasta pentru detartraj 1 tub
   20. Conuri din gutaperca 1 cutie
   21. Anestezic în carpule pentru seringa Uniject 100
   22. Lidocain spray 2 flacoane
    D. Materiale sanitare
    1. Manusi chirurgicale 100 (50 de perechi)
    2. Masti de protecţie 50
    3. Rulouri de vata 1 cutie
    4. Fesi din tifon 10/10 50
    5. Alcool sanitar 2 litri
    6. Vata 1.000 g
    7. Produse pentru dezinfecţia instrumentarului
       stomatologic 5 litri
    8. Produse pentru dezinfecţia mainilor 3 litri
    9. Dezinfectant pentru turbina şi piese de mana 2 flacoane
   10. Soluţie de albastru de metil 5 flacoane
   11. Leucoplast 2
   12. Prosop 4
   13. Halat alb 3/persoana
   14. Pahare de unica folosinţa
   15. Câmpuri de hârtie pentru truse individuale 10 pachete
   16. Banderola pentru cutiile de instrumentar steril
    E. Medicamente
    1. Hemisuccinat de hidrocortizon 10 fiole
    2. Fitomenadiona 5 fiole
    3. Vitamina C 5 ml 10 fiole
    4. Papaverina 5 fiole
    5. Calciu gluconic 10% 20 de fiole
    6. Cofeina 5 fiole
    7. Ser fiziologic 5 fiole
    8. Clorocalcin 1 flacon
    9. Algocalmin 10 comprimate
   10. Antinevralgic 10 comprimate
    F. Mobilier medical
    1. Dulap pentru instrumente şi medicamente 1
    2. Masuta pentru instrumente şi medicamente 1
    G. Evidente primare
    1. Registru de consultaţii şi tratamente 1
    2. Registru de evidenta a activităţii de educaţie
       pentru sănătate 1
    3. Fise de consultaţii
    4. Fise de dispensarizare
    5. Bilete de trimitere
    6. Reţete medicale
    7. Condica de prescripţii pentru aparat
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ───────────────