ORDONANȚĂ nr. 15 din 24 ianuarie 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2002 Notă
  ORDONANȚA nr. 15 din 24 ianuarie 2002, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 82 DIN 1 FEBRUARIE 2002, SE VA ABROGA LA DATA DE 1 IANUARIE 2026, CONFORM ALINEATULUI (1) AL ARTICOLULUI 24, CAPITOLUL VI DIN LEGEA NR. 226/2023 PRIVIND APLICAREA UNOR TARIFE RUTIERE PE REȚEAUA DE DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA.
  Notă
  Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 424 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2002.
  Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007.
  Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, contravaloarea rovinietelor emise pentru persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, în baza prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se decontează bianual către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R., de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanță.

  Articolul 1
  (1) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel puțin doua axe, sau un ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorca ori remorcile tractate de acesta;
  ---------
  Litera a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificata de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.

  a^1) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput și construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;
  (la 01-01-2008, Litera a^1) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )

  a^2) vehicul de transport marfă - vehiculul conceput și construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
  (la 01-01-2008, Litera a^2) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )

  a^3) vehicul mixt - vehicul destinat prin construcție pentru transportul de persoane și marfă în compartimente separate;
  (la 28-04-2015, Lit. a^3) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;
  (la 01-03-2010, Litera b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. )

  c) distribuitori - persoanele juridice agreate de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în condiții prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, precum și subunitățile Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care încasează tariful de utilizare și/sau tariful de trecere și înregistrează informațiile în baza de date a sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei;
  (la 28-04-2015, Lit. c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  d) rețeaua de drumuri naționale din România - drumurile de interes național prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, administrate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;
  (la 29-01-2024, Litera d), Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  e) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, rețeaua de drumuri naționale din România prevăzută la lit. d);
  (la 29-01-2024, Litera e), Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  f) tarif de trecere - o anumită sumă care se plătește pentru un vehicul în funcție de distanța parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, și de tipul vehiculului;
  (la 28-04-2015, Lit. f) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  g) tarif de trecere mediu ponderat - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărțit la numărul de kilometri parcurși de vehicule pe o anumită rețea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât și kilometrii fiind calculați pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere;
  (la 01-01-2008, Litera g) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )

  h) contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 29-01-2024, Litera h), Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  i) tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar, în cadrul unui contract de concesiune;
  (la 29-01-2024, Litera i), Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  j) rovinietă - înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare;
  (la 28-04-2015, Lit. j) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  k) costuri de construcție - costurile legate de construcția rețelei de drumuri naționale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale:(i) infrastructurii noi sau ale îmbunătățirii infrastructurii noi, inclusiv reparații structurale semnificative; sau(ii) infrastructurii existente sau ale îmbunătățirii infrastructurii existente, inclusiv reparații structurale semnificative;
  (la 01-01-2008, Litera k) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )

  l) costuri financiare - dobânda la împrumuturi și/sau restituiri de dividende pentru acționari;
  (la 01-01-2008, Litera l) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )

  m) reparații structurale semnificative - reparațiile structurale ale rețelei de drumuri naționale din România, exclusiv acele reparații care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri.
  (la 01-01-2008, Litera m) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )

  n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei - sistem informatic ce permite înregistrarea în format electronic a informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea și controlul achitării tarifului de utilizare și de trecere, denumit în continuare SIEGMCR;
  (la 28-04-2015, Lit. n) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  o) mijloace tehnice - echipamente ce permit verificarea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul. Acestea sunt:(i) terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;(ii) sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica, în regim static ori dinamic, numărul de înmatriculare al vehiculului, în vederea interogării bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzătoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;
  (la 28-04-2015, Lit. o) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  p) peaj - înregistrarea în format electronic a tarifului de trecere;
  (la 28-04-2015, Lit. p) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  q) trecere - parcurgerea, o singură dată, într-un sens, a unei distanțe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, pe care se aplică tariful de trecere;
  (la 28-04-2015, Lit. q) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  r) autostradă - drum public, definit conform art. 6 pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 29-01-2024, Alineatul (1), Articolul 1 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  s) operator de transport rutier - întreprindere definită conform art. 3 pct. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 29-01-2024, Alineatul (1), Articolul 1 a fost completat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )
  (1^1) Rovinieta valabilă reprezintă înregistrarea în baza de date a SIEGMCR a informațiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data și ora pentru care se efectuează verificarea.
  (la 28-04-2015, Alin. (1^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (1^2) Peaj valabil reprezintă înregistrarea, în baza de date a SIEGMCR, a informațiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de trecere pentru un vehicul, a cărui perioadă de valabilitate nu a expirat.
  (la 28-04-2015, Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduce tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, denumit în continuare tarif de utilizare, aplicat tuturor utilizatorilor români și străini pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe rețeaua de drumuri naționale din România și structurat în funcție de perioada de parcurs și de staționare, de încadrarea în clasa de emisii poluante (EURO), de masa totală maximă autorizată (MTMA) și de numărul de axe, după caz.
  (la 04-11-2004, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004. )
  (2^1) Tariful de utilizare se aplică pe rețeaua de drumuri naționale din România, astfel cum este definită la alin. (1) lit. d), cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieșire în/din acestea.
  (la 09-07-2015, Alin. (2^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care modifică pct. 6 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2^2) Sectoarele de drum pentru utilizarea cărora se vor percepe tarife de concesiune și care vor fi exceptate de la plata tarifului de utilizare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (la 11-04-2009, Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007, cu pct. 5^1. )
  (2^3) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere și tarifele de concesiune nu pot fi impuse în același timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum.
  (la 28-04-2015, Alin. (2^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2^4) Pe rețeaua de drumuri naționale din România unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica și tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor și trecătorilor de munte.
  (la 28-04-2015, Alin. (2^4) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2^5) Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe rețeaua de drumuri naționale din România pe care se aplică tariful de trecere sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  (la 28-04-2015, Alin. (2^5) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2^6) Tariful de utilizare și tariful de trecere se achită în funcție de tipul vehiculului și se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români și străini pentru toate vehiculele înmatriculate care utilizează rețeaua de drumuri naționale din România pe parcursul unei perioade date sau, după caz, o anumită distanță de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România.
  (la 28-04-2015, Alin. (2^6) al art. 1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1.
  (la 01-01-2008, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )
  (3^1) Începând cu data de 1 august 2010*) nu vor mai fi eliberate roviniete matcă-cupon, tariful de utilizare fiind achitat numai prin intermediul SIEGMCR.
  (la 01-03-2010, Alin. (3^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. )
  (4) Abrogat.
  (la 01-01-2008, Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )
  (5) Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al aplicării tarifului de utilizare și al tarifului de trecere, cu vehiculele de transport marfă.
  (la 28-04-2015, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (6) Abrogat.
  (la 01-01-2008, Alin. (6) al art. 1 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )
  (7) Tariful de utilizare este structurat în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile*), 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare.
  (la 01-03-2010, Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. )
  Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, alin. (7) din art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  (7) Tariful de utilizare este structurat în funcție de durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, care cuprinde durata de parcurs, precum și durata de staționare, astfel:
  a) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. A și B din anexa nr. 1: o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile și 12 luni. Tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu depășește 9% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 10 zile nu depășește 12% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu depășește 19% din tariful de utilizare pentru 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de 60 de zile nu depășește 30% din tariful de utilizare pentru 12 luni;
  b) pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-H din anexa nr. 1: o zi, 7 zile, 30 de zile și 12 luni. Tariful de utilizare cu valabilitate de 1 zi nu depășește 2% din tariful pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7 zile nu depășește 5% din tariful de utilizare pentru 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu depășește 10% din tariful de utilizare pentru 12 luni.
  Notă
  Potrivit alin. (3) al art. IV din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, rovinietele valabile la data de 11 martie 2024 își păstrează valabilitatea.
  (7^1) Prin excepție de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme și pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.
  (la 01-01-2008, Alin. (7^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. ) Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, alin. (7^1) din art. 1 se abrogă.
  (7^2) Tariful de trecere se achită înainte de trecere.
  (la 28-04-2015, Alin. (7^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (7^3) Prin excepție de la prevederile alin. (7^2), tariful de trecere poate fi achitat până cel târziu la ora 24,00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.
  (la 28-04-2015, Alin. (7^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (7^4) Tariful de trecere neutilizat într-o perioadă de 12 luni de la data achitării își pierde valabilitatea.
  (la 28-04-2015, Alin. (7^4) al art. 1 a fost introdus de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (7^5) Pentru tipurile de vehicule prevăzute la lit. C-F din anexa nr. 1, tariful de utilizare cu valabilitate de 30 de zile nu trebuie să depășească 10% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, tariful de utilizare cu valabilitate de 7 de zile nu trebuie să depășească 5% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni, iar tariful de utilizare cu valabilitate de o zi nu trebuie să depășească 2% din tariful de utilizare cu valabilitate de 12 luni.
  (la 24-11-2016, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 ) Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, alin. (7^5) din art. 1 se abrogă
  (8) Perioada de valabilitate a rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
  (la 28-04-2015, Alin. (8) al art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (8^1) Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informațiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat.
  (la 28-04-2015, Alin. (8^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 11 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (9) Încasarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, înregistrarea în baza de date a informațiilor privind achitarea acestora și eliberarea documentelor care atestă achitarea se fac de către distribuitori. Datele, modul de înregistrare al acestora în baza de date a SIEGMCR și documentele care atestă achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere, precum și modul de aplicare a acestora se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 28-04-2015, Alin. (9) al art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (10) În cazul schimbării utilizatorului vehiculului, rovinieta și peajul își mențin valabilitatea.
  (la 28-04-2015, Alin. (10) al art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (11) În cazul radierii din circulație a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare și contravaloarea tarifului de trecere corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în condițiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 28-04-2015, Alin. (11) al art. 1 a fost modificat de pct. 12 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (12) Începând cu data de 1 august 2010*), în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta își menține valabilitatea numai în condițiile în care utilizatorul informează în scris Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date. Documentele necesare și condițiile de efectuare a modificării, precum și tarifele aferente se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine sau al ministrului transporturilor.
  (la 22-12-2012, Alin. (12) al art. 1 a fost modificat de alin. (5) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, care a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
  (13) În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta și peajul își mențin valabilitatea în condițiile în care în baza de date a autorității de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare este obligată să asigure, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. la baza de date privind modificările cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare.
  (la 28-04-2015, Alin. (13) al art. 1 a fost modificat de pct. 13 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )


  Articolul 1^1
  (1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere și al tarifelor de concesiune are la bază principiul recuperării costurilor de construcție, de operare și de întreținere.(2) Aplicarea și colectarea tarifelor de trecere și de utilizare, precum și urmărirea plății acestora se fac în așa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puțin și să se evite controalele și verificările obligatorii exercitate la granițele interne ale Comunității Europene. În acest scop, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va coopera cu celelalte autorități similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puțin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obișnuite de plată, în interiorul și exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităților adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere și de utilizare, astfel încât să se mențină siguranța rutieră normală.(3) Nivelul tarifului de trecere, sectoarele de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte care fac parte din rețeaua de drumuri naționale din România pe care tariful de trecere se înregistrează prin intermediul SIEGMCR, precum și data de la care acesta se aplică, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  (la 28-04-2015, Alin. (3) al art. 1^1 a fost modificat de pct. 14 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (4) Abrogat.
  ----------
  Alin. (4) al art. 1^1 a fost abrogat de pct. 15 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015.
  (la 11-04-2009, Art. 1^1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )


  Articolul 1^2
  (1) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcționează în mod transparent și nediscriminatoriu.(2) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. are dreptul de a monitoriza aplicarea și colectarea tarifelor de concesiune în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune la care este parte.
  (la 11-04-2009, Art. 1^2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )


  Articolul 2

  Abrogat.
  (la 01-01-2008, Art. 2 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )


  Articolul 3
  (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:
  a) deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:(i) unitățile Ministerului Apărării Naționale;(ii) unitățile Ministerului Afacerilor Interne;(iii) unitățile Serviciului Român de Informații;(iv) unitățile Serviciului de Informații Externe;(v) unitățile Serviciului de Protecție și Pază;(vi) unitățile Serviciului de Telecomunicații Speciale;(vii) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia;(viii) serviciile publice comunitare pentru situații de urgență, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;(ix) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și subunitățile acesteia;(x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;(xi) Societatea Națională de Cruce Roșie din România;(xii) serviciile de ambulanță; Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul (xii) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (xii) autorități/entități publice încadrate în categoria ambulanță;

  b) Abrogată.
  (la 29-01-2024, Litera b), Alineatul (1), Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  c) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile și tratatele internaționale la care România este parte;
  d) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localități. Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, articolul 3 alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate;

  e) destinate transportului școlar.
  (la 09-07-2015, Lit. e) a alin. (1) al art. 3 a fost introdusă de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care modifică pct. 16 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. ) Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, articolul 3 alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) autorizate pentru efectuarea transportului școlar.

  (la 28-04-2015, Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 16 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (1^1) Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), precum și:
  a) vehiculele care desfășoară activități pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreținerea curentă pe timp de vară și iarnă, lucrări de siguranță rutieră pe distanța aflată pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte pe care se aplică tariful de trecere;
  b) autoturismele deținute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de persoanele fizice care au domiciliul situat de o parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere și locul de muncă sau teren agricol deținut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a podului, tunelului sau trecătoarei de munte pe care se aplică tariful de trecere, și care utilizează podul, tunelul sau trecătoarea de munte pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu.
  (la 28-04-2015, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 17 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SIEGMCR.
  (la 09-07-2015, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care modifică pct. 18 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2^1) Vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai dacă sunt marcate, de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de utilizare.
  (la 28-04-2015, Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 19 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2^2) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1^1) sunt exceptate de la plata tarifului de trecere numai dacă sunt înregistrate, ca vehicule exceptate, în baza de date a SIEGMCR.
  (la 28-04-2015, Alin. (2^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 19 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (3) Obligația de a solicita înscrierea/eliminarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) și alin. (1^1) în/din baza de date a SIEGMCR și marcarea vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate revine utilizatorilor acestora.
  (la 09-07-2015, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care modifică pct. 20 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (4) Documentele necesare și condițiile de înscriere/eliminare a vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) și alin. (1^1) în/din baza de date a SIEGMCR și de marcare a vehiculelor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 09-07-2015, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 186 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 iulie 2015, care modifică pct. 20 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (5) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-c), înscrise în baza de date ca exceptate de la plata tarifului de utilizare, sunt exceptate și de la obligația de plată a tarifului de trecere, fără a mai fi necesară solicitarea înscrierii acestora în baza de date a SIEGMCR.
  (la 28-04-2015, Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 21 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (6) Începând cu data de la care înregistrarea tarifului de trecere se realizează prin SIEGMCR, vehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii), marcate ca exceptate de la plata tarifului de utilizare de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, sunt exceptate și de la obligația de plată a tarifului de trecere, fără a mai fi necesară solicitarea marcării de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de trecere.
  (la 28-04-2015, Alin. (6) al art. 3 a fost introdus de pct. 21 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  (la 01-03-2010, Art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 8 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2010. )


  Articolul 3^1
  (1) Vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecție civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul României sau care tranzitează România în acest scop beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare, pe baza solicitării transmise Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență.(2) Pentru a beneficia de scutirea prevăzută la alin. (1), Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., cu cel puțin o zi lucrătoare sau îndată ce primește informarea privind desfășurarea misiunii prevăzute la alin. (1) pe teritoriul României, emiterea de roviniete cu titlu gratuit.(3) În vederea obținerii scutirii prevăzute la alin. (1), autoritățile naționale din statele care organizează misiunea sau organizațiile internaționale organizatoare au obligația de a comunica Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne informațiile prevăzute la alin. (4), în termenul stabilit la alin. (2).(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) cuprinde lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoțită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora, precum și perioada de desfășurare a transporturilor pe teritoriul României.(5) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. emite, cel târziu în a doua zi lucrătoare de la data primirii solicitării, numărul minim de roviniete cu titlu gratuit, în funcție de tipul vehiculului și de duratele de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, prevăzute în anexa nr. 1, astfel încât să fie acoperită integral perioada menționată la alin. (4) pentru desfășurarea pe teritoriul României a transporturilor menționate la alin. (1), așa cum a fost solicitată de Departamentul pentru Situații de Urgență, și îl informează cu privire la emiterea acestora.(6) Contravaloarea rovinietelor eliberate în baza prevederilor alin. (5) se decontează bianual Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, din sumele alocate de către Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului sau alte sume legal constituite, prevăzute cu această destinație în legile bugetare anuale, pe baza situației transmise până la data de 15 a primei luni din fiecare semestru, pentru semestrul anterior.(7) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (5), pentru situații urgente în care termenele nu pot fi respectate, procedura de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit se stabilește prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului afacerilor interne.
  (la 16-12-2023, Actul a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 390 din 12 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1124 din 13 decembrie 2023 )


  Articolul 3^2

  Vehiculele care sunt deținute în proprietate, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și unitățile teritoriale subordonate, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare, pe baza solicitării transmise Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
  (la 16-12-2023, Actul a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 390 din 12 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1124 din 13 decembrie 2023 )


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 28-04-2007, Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. )


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 28-04-2007, Art. 5 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 101 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007. )


  Articolul 6
  (1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului.(2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înțelege cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.(3) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:
  a) în valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Națională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;
  b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, așa cum este definit la alin. (2).
  (4) Tarifele de trecere pot fi stabilite în lei sau în euro.
  (la 28-04-2015, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 22 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (5) Tarifele de trecere stabilite în lei se achită de către utilizatorii români în lei și de către utilizatorii străini în lei sau în valute liber convertibile cotate pe piața valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
  (la 28-04-2015, Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (6) Tarifele de trecere stabilite în euro se achită de către utilizatorii români în lei și de către utilizatorii străini în lei sau în valute liber convertibile cotate pe piața valutară, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor prevăzut la art. 1^1 alin. (3).
  (la 28-04-2015, Alin. (6) al art. 6 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (7) Nivelul în lei sau în alte valute al tarifelor de trecere stabilite în euro se actualizează anual, în funcție de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
  (la 28-04-2015, Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (8) Tarifele menționate la alin. (7) se aplică la valoarea întreagă, fără monedă divizionară.
  (la 28-04-2015, Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 23 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  (la 01-01-2008, Art. 6 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )


  Articolul 7
  (1) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de utilizare și a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.(2) Responsabilitatea achitării corespunzătoare a tarifului de trecere revine în exclusivitate utilizatorilor.
  (la 28-04-2015, Art. 7 a fost modificat de pct. 24 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )


  Articolul 8
  (1) Fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenție continuă și se sancționează cu amendă.
  (la 28-04-2015, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 25 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (1^1) Fapta de a circula fără peaj valabil constituie contravenție și se sancționează cu amendă.
  (la 28-04-2015, Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 26 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (2) Contravenția prevăzută la alin. (11), se consideră săvârșită după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (7^3).
  (la 28-04-2015, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 27 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (3) Abrogat.
  (la 27-07-2012, Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. )
  (3^1) Abrogat.
  (la 27-07-2012, Alin. (3^1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. )
  (3^2) Cuantumul amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) și (1^1) este prevăzut în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 4, care poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.
  (la 28-04-2015, Alin. (3^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 28 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (4) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
  (la 11-04-2009, Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 61 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 8 aprilie 2009, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007. )
  (5) Amenzile contravenționale se pot aplica atât pe rețeaua de drumuri naționale din România, cât și în punctele de trecere a frontierei de stat, la ieșirea din România.
  (la 28-04-2015, Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 29 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )
  (6) Abrogat.
  (la 27-07-2012, Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 144 din 23 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iulie 2012. )
  (7) Abrogat.
  (la 28-04-2015, Alin. (7) al art. 8 a fost abrogat de pct. 30 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )

  ----------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 415 din 18 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.002 din 1 noiembrie 2004.


  Articolul 9
  (1) Constatarea contravențiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 8 se face de către:
  a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare;
  b) poliția rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare;
  c) personalul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. care efectuează controlul, în condițiile prevăzute în normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România: (i) în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare, în cazul utilizatorilor străini;(ii) pe rețeaua de drumuri naționale din România, în cazul utilizatorilor români, prin intermediul sistemelor de camere video, cu excepția camerelor video din punctele de trecere a frontierei și din proximitatea acestora, prevăzute în anexa nr. 5, care sunt destinate exclusiv monitorizării traficului rutier;
  (la 29-01-2024, Litera c), Alineatul (2), Articolul 9 a fost modificată de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  d) personalul poliției de frontieră care își desfășoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare.
  (3) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se face de către personalul prevăzut la alin. 2.(4) În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârșirea contravenției, încheie procesul-verbal de constatare a contravenției și aplică sancțiunea contravențională.
  (la 14-09-2018, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 ) Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, art. 9 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (4) Dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil în cazul utilizatorilor români, personalul care efectuează controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) constată săvârșirea contravenției, încheie procesul-verbal de constatare a contravenției și aplică sancțiunea contravențională în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în mod obligatoriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate. Datele privind utilizatorul vehiculului se obțin în mod automat de la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări și sunt corelate cu datele furnizate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu informațiile existente în Registrul național de evidență a persoanelor, pentru persoanelor fizice sau corelate cu datele furnizate de Ministerul Justiției - Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru profesioniștii care au obligația de înregistrare în registrul comerțului.
  (4^1) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenției pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 61^1 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 14-09-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )
  (5) Procesul-verbal de constatare a contravenției întocmit conform alin. (4) se încheie în lipsa contravenientului.(6) În cazul utilizatorilor străini, dacă se constată lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancțiunea și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției după identificarea contravenientului, respectiv a conducătorului auto, proces-verbal de constatare a contravenției care poate fi încheiat și în lipsa contravenientului.
  (la 29-01-2024, Alineatul (6), Articolul 9 a fost modificat de Punctul 9., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )
  (7) În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa peajului valabil, personalul abilitat aplică sancțiunea și încheie procesul-verbal de constatare a contravenției după expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (7^3) și după identificarea contravenientului, utilizator român sau străin, proces-verbal de constatare a contravenției care poate fi încheiat și în lipsa contravenientului.(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției. În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.
  (la 14-09-2018, Alineatul (8) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )
  (9) Terminalele de interogare necesare constatării contravențiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) vor fi puse la dispoziția agenților constatatori și întreținute, în mod gratuit, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, alin. (9) al art. 9 se abrogă.
  (10) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei.
  (la 14-09-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )
  (11) Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. asigură accesul utilizatorilor la baza de date pentru verificarea existenței și valabilității rovinietei și peajului.
  (la 14-09-2018, Articolul 9 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 60 din 9 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 14 martie 2018 )

  (la 28-04-2015, Art. 9 a fost modificat de pct. 31 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )


  Articolul 10

  Contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
  (la 31-07-2004, Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004. )


  Articolul 10^1

  Prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contravenienților cu domiciliul sau sediul în România, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se introduce la judecătoria pe raza teritorială a căreia contravenientul domiciliază sau își are sediul.
  (la 28-04-2015, Art. 10^1 a fost modificat de pct. 32 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )


  Articolul 11

  Aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere nu exonerează utilizatorii români și străini de la plata celorlalte tarife percepute de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., prevăzute de legislația în vigoare.
  (la 28-04-2015, Art. 11 a fost modificat de pct. 33 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )


  Articolul 12

  Sumele încasate în urma aplicării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a tarifului de utilizare și a tarifelor de trecere se constituie venit la dispoziția acesteia și vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, întreținerea, exploatarea și modernizarea drumurilor de interes național, precum și pentru garantarea și rambursarea creditelor externe și interne contractate în acest scop, inclusiv pentru plăți în numele autorității publice contractante, ca urmare a obligațiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public-privat în sectorul drumurilor naționale și autostrăzilor.
  (la 28-04-2015, Art. 12 a fost modificat de pct. 34 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )


  Articolul 12^1

  Abrogat.
  (la 31-07-2004, Art. 12^1 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 51 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004. )


  Articolul 12^2
  (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), lit. n), lit. o), lit. p), alin. (1^2), alin. (7^3), alin. (7^4), alin. (9)-(11), alin. (13), art. 1^1 alin. (3), art. 3 alin. (1^1), alin. (2^1), alin. (2^2), alin. (3)-(6), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1^1), alin. (2), alin. (3^2)-(5), art. 9, art. 10 și art. 10^1 nu se aplică tarifelor de trecere pentru care informațiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de trecere, monitorizarea și controlul achitării acestora nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR.(2) Nivelul și modul de aplicare a tarifului de trecere care nu se înregistrează prin intermediul SIEGMCR se reglementează prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 28-04-2015, Art. 12^2 a fost introdus de pct. 35 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015. )


  Articolul 12^3
  (1) Ministerul Transporturilor va comunica Comisiei Europene cu cel puțin 6 luni înainte de punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare a utilizării infrastructurii:
  a) pentru alte sisteme de taxare decât cele are implică tarifele de concesiune:(i) valorile unitare și alți parametri folosiți la calcularea diferitelor elemente de cost ale infrastructurii;(ii) informații privind vehiculele reglementate prin sistemele de taxare și întinderea geografică a rețelei sau a părții rețelei, folosită pentru calculul fiecărui cost și proporția din costurile pe care intenționează să le recupereze;
  (b) pentru sistemele de taxare care implică tarife de concesiune:(i) contractele de concesiune sau modificările importante ale acestor contracte;(ii) costurile estimate de construcție, operare și întreținere, traficul prognozat defalcat pe tipul de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele aplicate și extinderea geografică a rețelei reglementate de contractul de concesiune, pe care concedentul a fundamentat avizul de concesiune.
  (2) O dată la fiecare 4 ani, Ministerul Transporturilor elaborează un raport privind tarifele de trecere și tarifele de concesiune, pe care îl transmite Comisiei Europene.(3) Raportul prevăzut la alin. (2) cuprinde informații privind:
  a) sumele specifice percepute pentru fiecare tip de vehicul, categorie de drum și perioadă de timp;
  b) variația tarifelor de trecere și tarifelor de concesiune, în funcție de tipul de vehicul și de perioadă;
  c) tariful de trecere mediu ponderat, precum și veniturile totale provenite din perceperea acestuia;
  d) destinația sumelor încasate.
  (4) Raportul prevăzut de alin. (2) poate exclude modalitățile de taxare care erau deja în vigoare la 10 iunie 2008, atât timp cât respectivele modalități rămân în vigoare și cu condiția să nu fie modificate substanțial.(5) Ministerul Transporturilor desemnează un reprezentant și un reprezentant supleant în scopul asigurării participării la Comitetul constituit în baza art. 9c din Directiva 1999/62/CE, cu modificările și completările ulterioare, pentru asistarea Comisiei Europene în conformitate cu art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.
  (la 24-11-2016, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 221 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 21 noiembrie 2016 )


  Articolul 13

  În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.
  (la 17-12-2014, Art. 13 a fost modificat de alin. (3) al art. 18 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014, prin înlocuirea unei sintagme. )


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.
  (la 29-01-2024, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 11., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )


  Articolul 15

  Prezenta ordonanță transpune Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, numai în ceea ce privește tarifarea utilizării infrastructurii de transport rutier, Directiva 2011/76/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 269 din 14 octombrie 2011, precum și Directiva 362/2022 de modificare a Directivelor 1999/62/CE, 1999/37/CE și (UE) 2019/520, în ceea ce privește taxarea vehiculelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 69 din 4 martie 2022.
  (la 29-01-2024, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 12., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor și locuinței,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexa nr. 1

  NIVELUL
  tarifului de utilizare a drumurilor naționale


  Tipul vehiculului

  Durata de utilizare a
  rețelei de drumuri
  naționale din România

  Tarif
  [euro]
  (TVA inclus)

  A

  Autoturisme

  1 zi

  -

  7 zile

  3

  30 de zile

  7

  90 de zile

  13

  12 luni

  28

  B

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone

  1 zi

  -

  7 zile

  6

  30 de zile

  16

  90 de zile

  36

  12 luni

  96

  C

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică
  sau egală cu 7,5 tone

  1 zi

  4

  7 zile

  16

  30 de zile

  32

  90 de zile

  92

  12 luni

  320

  D

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică
  decât 12,0 tone

  1 zi

  7

  7 zile

  28

  30 de zile

  56

  90 de zile

  160

  12 luni

  560

  E

  Vehicule de transport marfă cu MTMA maimare sau egală cu 12,0 tone, cu
  maximum 3 axe (inclusiv)

  1 zi

  9

  7 zile

  36

  30 de zile

  72

  90 de zile

  206

  12 luni

  720

  F

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone,
  cu minimum 4 axe (inclusiv)

  1 zi

  11

  7 zile

  55

  30 de zile

  121

  90 de zile

  345

  12 luni

  1.210

  G

  Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv
  conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv
  conducătorul auto)

  1 zi

  4

  7 zile

  20

  30 de zile

  52

  90 de zile

  120

  12 luni

  320

  H

  Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune
  (inclusiv conducătorul auto)

  1 zi

  7

  7 zile

  35

  30 de zile

  91

  90 de zile

  210

  12 luni

  560

  (la 30-06-2017, Anexa 1 a fost modificată de Punctele 1-6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 30 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 30 iunie 2017 ) Notă
  Începând cu data de 11-03-2024, potrivit pct. 13 al art. I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Anexa nr. 1
  NIVELUL
  tarifului de utilizare a drumurilor naționale

  CategoriaTipul vehicululuiDurata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din RomâniaTariful (euro) (TVA inclus) - final -
  AAutoturisme1 zi2,5
  10 zile3,3
  30 de zile5,3
  60 de zile8,4
  12 luni28,0
  BVehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone1 zi8,6
  10 zile11,5
  30 de zile18,2
  60 de zile28,8
  12 luni96,0
  CVehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone1 zi4,0
  7 zile16,0
  30 de zile32,0
  12 luni320,0
  DVehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone1 zi7,0
  7 zile28,0
  30 de zile56,0
  12 luni560,0
  EVehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)1 zi9,0
  7 zile36,0
  30 de zile72,0
  12 luni720,0
  FVehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)1 zi11,0
  7 zile55,0
  30 de zile121,0
  12 luni1210,0
  GVehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1 zi4,0
  7 zile16,0
  30 de zile32,0
  12 luni320,0
  HVehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)1 zi7,0
  7 zile28,0
  30 de zile56,0
  12 luni560,0
  Notă
  Potrivit alin. (3) al art. IV din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 26 ianuarie 2024, rovinietele valabile la data de 11 martie 2024 își păstrează valabilitatea.


  Anexa nr. 2

  CUANTUMUL
  amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile


  Tipul vehiculului

  Cuantumul amenzii contravenționale Tipul vehiculului (lei)

  Minim

  Maxim

  A

  Autoturisme

  275

  550

  B

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone

  950

  1.900

  C

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone

  1.550

  3.100

  D

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone

  2.750

  5.500

  E

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv)

  3.550

  7.100

  F

  Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv)

  5.950

  11.900

  G

  Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

  1.550

  3.100

  H

  Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

  2.750

  5.500

  (la 20-08-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din LEGEA nr. 241 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022 )


  Anexa nr. 3

  Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe rețeaua de
  drumuri naționale din România pe care se aplică tariful de trecere

  Nr.
  crt.

  Indicativ drum

  Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecătorile de munte de pe rețeaua
  de drumuri naționale din România pe care se aplică tariful de trecere

  1

  DN 5

  Pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse*)

  2

  DN 2A

  Pod peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii

  3

  A2

  Poduri peste Dunăre între Fetești și Cernavodă

  *) Tariful de trecere se percepe numai pentru sensul Giurgiu-Ruse.
  ----------
  Anexa nr. 3 a fost reintrodusă de pct. 37 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015, având conținutul prevăzut în anexa nr. 1 din același act normativ.


  Anexa nr. 4

  Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile
  utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil


  Tip vehicul

  Cuantumul amenzii contravenționale
  (lei)  minim

  maxim

  1

  a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv
  conducătorul auto-autoturisme
  b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone,
  exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  130

  260

  2

  a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv
  conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto
  b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică
  de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  470

  940

  3

  a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune
  (inclusiv conducătorul auto)
  b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone
  și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  640

  1.280

  4

  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone
  și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

  910

  1.820

  ----------
  Anexa nr. 4 a fost reintrodusă de pct. 37 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 28 aprilie 2015, având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 din același act normativ.


  Anexa nr. 5

  LISTA
  camerelor video din punctele de trecere a frontierei sau din proximitatea acestora


  Nr. crt.

  Amplasament cameră

  Poziție kilometrică

  Localitate/Județ

  Sens

  1

  PTF Negru Vodă Camera 1

  DN38 km 53+450

  Negru Vodă, județul Constanța

  Ieșire din țară

  2

  PTF Vălcani Camera 2

  DN 59F km 22+012

  Vălcani, județul Timiș

  Ieșire din țară

  3

  PTF Naidăș Camera 4

  DN 57C km 0+268

  Naidăș, județul Caraș-Severin

  Ieșire din țară

  4

  PTF Naidăș Camera 3

  DN 57C km 0+268

  Naidăș, județul Caraș-Severin

  Ieșire din țară

  5

  PTF Zimnicea Camera 2

  DN 51 km 42+000

  Zimnicea, județul Teleorman

  Ieșire din țară

  6

  PTF Vama Veche Camera 2

  DN39 km 53+790

  Vama Veche, județul Constanța

  Ieșire din țară

  7

  PTF Turnu Măgurele Camera 1

  DN52 km 52+430

  Turnu Măgurele, județul Teleorman

  Ieșire din țară

  8

  PTF Stamora-Moravița Camera 1

  DN59 km 62+444

  Stamora-Moravița, județul Timiș

  Ieșire din țară

  9

  PTF Jimbolia Camera 1

  DN 59A km 47+360

  Jimbolia, județul Timiș

  Ieșire din țară

  10

  PTF Foeni Camera 2

  DN59D km 4+130

  Foeni, județul Timiș

  Ieșire din țară

  11

  PTF Turnu Camera 2

  DN7B km 9+782

  Turnu, județul Arad

  Ieșire din țară

  12

  PTF Siret Camera 2

  DN 2 km 481+789

  Siret, județul Suceava

  Ieșire din țară

  13

  PTF Siret Camera 1

  DN 2 km 481+789

  Siret, județul Suceava

  Ieșire din țară

  14

  PTF Halmeu Camera 1

  DN1 C km 215+975

  Halmeu, județul Satu Mare

  Ieșire din țară

  15

  PTF Rădăuți-Prut Camera 1

  DN29 A km 97+802

  Rădăuți-Prut, județul Botoșani

  Ieșire din țară

  16

  PTF Oancea Camera 2

  DN26 A km 0+220

  Oancea, județul Galați

  Ieșire din țară

  17

  PTF Albița Camera 3

  DN24 B km 47+500

  Albița, județul Vaslui

  Ieșire din țară

  18

  PTF Albița Camera 2

  DN24 B km 47+500

  Albița, județul Vaslui

  Ieșire din țară

  19

  PTF Albița Camera 1

  DN24 B km 47+500

  Albița, județul Vaslui

  Ieșire din țară

  20

  PTF Stânca Camera 2

  DN29 E km 2+470

  Stânca, județul Botoșani

  Ieșire din țară

  21

  PTF Galați Camera 2

  DN2 B km 149+815

  Galați, județul Galați

  Ieșire din țară

  22

  PTF Sculeni Camera 2

  DN24 km 219 + 385

  Sculeni, județul Iași

  Ieșire din țară

  23

  PTF Vărșand Camera 3

  DN79A km 126+800

  Vărșand, județul Arad

  Ieșire din țară

  24

  PTF Vărșand Camera 2

  DN79A km 126+800

  Vărșand, județul Arad

  Ieșire din țară

  25

  PTF Borș III Camera 3

  DN1 km 642+312

  Borș, județul Bihor

  Ieșire din țară

  26

  PTF Borș III Camera 2

  DN1 km 642+312

  Borș, județul Bihor

  Ieșire din țară

  27

  PTF Borș III Camera 1

  DN1 km 642+312

  Borș, județul Bihor

  Ieșire din țară

  28

  PTF Salonta Camera 2

  DN79B km 12+255

  Salonta, județul Bihor

  Ieșire din țară

  29

  PTF Urziceni Camera 2

  DN 1F km 177+823

  Urziceni, județul Satu Mare

  Ieșire din țară

  30

  PTF Petea 1 Camera 2

  DN19 A km 61+747

  Petea, județul Satu Mare

  Ieșire din țară

  31

  PTF Petea 1 Camera 1

  DN19 A km 61+747

  Petea, județul Satu Mare

  Ieșire din țară

  32

  PTF Valea lui Mihai Camera 2

  DN19C km 9+117

  Valea lui Mihai, județul Bihor

  Ieșire din țară

  33

  PTF Săcuieni Camera 2

  DN19D km 10+224

  Săcuieni, județul Bihor

  Ieșire din țară

  34

  PTF Nădlac DN Camera 2

  DN7 km 595+575

  Nădlac, județul Arad

  Ieșire din țară

  35

  PTF Nădlac DN Camera 1

  DN7 km 595+575

  Nădlac, județul Arad

  Ieșire din țară

  36

  PTF Calafat Camera 6

  DN56 km 81+864

  Calafat, județul Dolj

  Ieșire din țară

  37

  PTF Calafat Camera 5

  DN56 km 81+864

  Calafat, județul Dolj

  Ieșire din țară

  38

  PTF Calafat Camera 4

  DN56 km 81+864

  Calafat, județul Dolj

  Ieșire din țară

  39

  PTF Calafat Camera 3

  DN56 km 81+864

  Calafat, județul Dolj

  Ieșire din țară

  40

  PTF Nădlac II Camera 6

  A1 km 583+168

  Nădlac, județul Arad

  Ieșire din țară

  41

  PTF Nădlac II Camera 5

  A1 km 583+168

  Nădlac, județul Arad

  Ieșire din țară

  42

  PTF Nădlac II Camera 4

  A1 km 583+168

  Nădlac, județul Arad

  Ieșire din țară

  43

  PTF Cenad Camera 2

  DN6 km 638+845

  Cenad, județul Timiș

  Ieșire din țară

  44

  PTF Lunga Camera 2

  DN59E km 3+200

  Lunga, județul Timiș

  Ieșire din țară

  45

  PTF Bechet Camera 1

  DN55 km 71+072

  Bechet, județul Dolj

  Ieșire din țară

  46

  PTF Giurgiu Camera 2

  DN5 km 63+723

  Giurgiu, județul Giurgiu

  Ieșire din țară

  47

  PTF Ostrov Camera 4

  DN3 km 128+800

  Ostrov, județul Constanța

  Ieșire din țară

  48

  PTF Ostrov Camera 3

  DN3 km 128+800

  Ostrov, județul Constanța

  Ieșire din țară

  49

  PTF Porțile de Fier 1 Camera 1

  DN6A km 0+433

  PF1, județul Mehedinți

  Ieșire din țară

  (la 29-01-2024, Actul a fost completat de Punctul 14., Articolul I din ORDONANȚA nr. 14 din 25 ianuarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 26 ianuarie 2024 )

  -------