ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007  Având în vedere faptul că de la data aderării la Uniunea Europeană România trebuie să asigure armonizarea deplină cu acquis-ul comunitar a legislaţiei naţionale din domeniul transporturilor, inclusiv în ceea ce priveşte permisul de conducere,
  ţinând cont de prevederile art. 53 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, care face parte integrantă din Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005 care prevede obligaţia pentru România de a pune în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma, de la data aderării, dispoziţiilor directivelor şi deciziilor,
  luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea transpunerii art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, care să asigure exercitarea de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene a dreptului de a obţine în România permis de conducere, precum şi recunoaşterea şi preschimbarea permiselor de conducere naţionale pe care le deţin,
  în scopul garantării ducerii la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din Tratatul de aderare şi din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligaţia ce incumbă statului român de a comunică măsurile naţionale de executare către Comisia Europeană,
  având în vedere notificarea Comisiei Europene de punere în întârziere, ca fază premergătoare a declanşării procedurii de infringement, prevăzută de art. 226 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, pentru necomunicarea măsurilor de transpunere integrală de către România a Directivei Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere şi ţinând cont de necesitatea de a comunică în cel mai scurt timp către Comisia Europeană faptul că respectivele dispoziţii au fost transpuse în legislaţia română,
  ţinând seama de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligaţii va avea ca efect declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,
  se impune adoptarea, în regim de urgenţă, a prezentului act normativ, care are drept scop transpunerea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, creându-se în acest fel premisele îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat membru al Uniunii Europene.
  În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (4) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care acestea ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor."
  2. La articolul 6, punctul 13 se abrogă.
  3. La articolul 6, punctele 19 şi 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie;
  20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic - dispozitivul care stabileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei;".
  4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul şi tramvai trebuie să fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate."
  5. Alineatele (4) şi (10) ale articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
  ......................................................................
  (10) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea."
  6. Alineatul (2) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Autovehiculele şi remorcile din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi cele ale Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii şi pot, după caz, să fie înmatriculate în condiţiile prevăzute la alin. (1)."
  7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz."
  8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 23^1. - (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni sau care au rezidenţa normală în România pot solicita obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente să le examineze.
  (2) Pentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţă, prin rezidenţă normală se înţelege locul unde o persoană locuieşte în mod obişnuit, adică cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic, datorită unor legături personale şi profesionale sau, în cazul persoanelor fără legături profesionale, datorită unor legături strânse între acestea şi locul în care locuiesc."
  9. Alineatele (1), (4), (5) şi (6) ale articolului 24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul, reşedinţa ori rezidenţa normală sau, în cazul celor aflaţi la studii în România potrivit art. 23^1 alin. (1), de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ.
  ......................................................................
  (4) În cazul cetăţenilor străini care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenţa normală sau care se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.
  (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum şi la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără susţinerea unui nou examen, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1)."
  10. Articolul 27 se abrogă.
  11. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ţine de către poliţia rutieră, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative."
  12. La articolul 32 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăşite."
  13. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:
  "Art. 50. - (1) Vitezele maxime admise în afara localităţilor pentru categoriile şi subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 15 alin. (2) sunt următoarele:
  a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A şi B;
  b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D şi subcategoria D1;
  c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 şi C1;
  d) 45 km/h, pentru tractoare şi mopede."
  14. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 52 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 52. - (1) Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri pe drumurile publice, cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate de poliţia rutieră.
  (2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori întrecerilor autorizate sunt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic."
  15. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 57 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 57. - (1) La intersecţiile cu circulaţie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în condiţiile stabilite prin regulament.
  (2) La intersecţiile cu circulaţie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificaţia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicaţiile ori semnalele poliţistului rutier."
  16. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 61 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 61. - (1) Au regim de circulaţie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore.
  (2) Conducătorii autovehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă."
  17. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 64. - (1) Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.
  (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului staţionat neregulamentar se suportă de către deţinătorul acestuia.
  (3) Ridicarea vehiculelor dispusă de poliţia rutieră în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament."
  18. Alineatul (2) al articolului 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Pază."
  19. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 71 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 71. - (1) Sunt interzise accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole şi forestiere, a animalelor de povară, de tracţiune sau de călărie, precum şi a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile naţionale, în municipii şi pe drumurile la începutul cărora există indicatoare de interzicere a accesului.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să amenajeze, cu acordul administratorului drumului public şi avizul poliţiei rutiere, drumuri laterale, căi de acces către aceste drumuri, precum şi locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulaţiei animalelor şi vehiculelor prevăzute la alin. (1), semnalizate corespunzător."
  20. La articolul 75, litera d) se abrogă.
  21. Alineatul (1) al articolului 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 76. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii."
  22. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 79. - (1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:
  a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
  b) să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.
  (2) Se exceptează de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b):
  a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
  b) conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul."
  23. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 80. - (1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă, tramvai sau moped a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligaţia prezentării la unitatea de poliţie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective."
  24. Articolul 80^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 80^1. - În situaţiile prevăzute la art. 79 şi 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor."
  25. După articolul 80^1 se introduce un nou articol, articolul 80^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 80^2. - Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, potrivit legii, şi să comunice de îndată, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta."
  26. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 81 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor din domeniul asigurărilor, poliţia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.
  (3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenţa acestora sau alte date expres cerute, în condiţiile legii."
  27. Alineatul (3) al articolului 82 se abrogă.
  28. Alineatul (5) al articolului 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Persoanele care şi-au stabilit domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, au rezidenţa normală în România pot să îşi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă pe raza căreia au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală."
  29. Articolul 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 83. - (1) Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere naţionale valabile, eliberate de autorităţile:
  a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2);
  b) statelor membre ale Uniunii Europene;
  c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto.
  (2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere naţional eliberat de autorităţile unui stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere şi nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto trebuie să posede şi permis de conducere internaţional.
  (3) Permisele de conducere naţionale eliberate de autorităţile prevăzute la alin. (1), precum şi cele a căror valabilitate este recunoscută de România în mod unilateral, deţinute de persoane care au domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală în România, pot fi preschimbate cu documente similare româneşti, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  30. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 91. - Neîndeplinirea de către unitatea de asistenţă medicală autorizată care a efectuat examenul de specialitate a obligaţiei de a comunică poliţiei rutiere faptul că o persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, dacă s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecţiunilor medicale ale conducătorului de vehicul, se pedepseşte cu amendă."
  31. Alineatul (2) al articolului 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii, fără documentele de constatare eliberate de poliţia rutieră sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."
  32. Alineatul (3) al articolului 95 se abrogă.
  33. La articolul 96 alineatul (2), litera f) se abrogă.
  34. Alineatul (4) al articolului 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere din judeţul sau municipiul Bucureşti care îl are în evidenţă pe titularul permisului de conducere."
  35. Partea introductivă a alineatului (1) şi alineatele (2), (3) şi (6) ale articolului 97 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 97. - (1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:
  ......................................................................
  (2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către poliţistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie."
  (3) Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se consideră suspendare, conform dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. b).
  .....................................................................
  (6) Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabileşte prin regulament."
  36. La articolul 97 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar."
  37. La articolul 99 alineatul (1), punctele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "8. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;
  9. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată;".
  38. La articolul 100 alineatul (1), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;".
  39. La articolul 100 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "g) neprezentarea la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2)."
  40. La articolul 101 alineatul (1), punctul 2 se abrogă.
  41. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:
  "18. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)."
  42. La articolul 102, punctele 2, 13 şi 30 ale alineatului (1), precum şi litera d) a alineatului (3) se abrogă.
  43. La articolul 103 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  "c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce."
  44. După alineatul (1) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se dispune de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta."
  45. Alineatul (6) al articolului 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază, are reşedinţa sau, după caz, rezidenţa normală, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere."
  46. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 104. - La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament."
  47. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 106. - (1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul şi tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, după cum urmează:
  a) când permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
  b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, iar instanţa de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal;
  c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.
  (2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeşte cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), sau nu se prezintă la serviciul poliţiei rutiere pentru susţinerea verificării cunoaşterii regulilor de circulaţie."
  48. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctele 8 şi 9 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "8. oprirea neregulamentară;
  9. folosirea incorectă a luminilor de drum faţă de autovehiculul care circulă în faţa sa, în aceeaşi direcţie de mers."
  49. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:
  "7. staţionarea neregulamentară;
  8. folosirea luminilor de ceaţă în alte condiţii decât pe timp de ceaţă;".
  50. La articolul 108 alineatul (1) litera c), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea poliţistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului;".
  51. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;".
  52. Alineatul (8) al articolului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(8) Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se achită în condiţiile legii şi se fac venit integral la bugetele locale."
  53. Alineatele (3), (4), (5) şi (6) ale articolului 111 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi art. 102 alin. (3) lit. a)-c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie.
  (4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se reţine de către poliţia rutieră dacă autorul accidentului a încălcat o regulă de circulaţie, eliberându-se dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, în condiţiile stabilite în regulament.
  (5) În situaţiile prevăzute la art. 85 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) şi la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. e), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile.
  (6) Prelungirea dreptului de circulaţie, atunci când dovada înlocuitoare eliberată în condiţiile alin. (4) prevede acest drept, se poate dispune, cu câte 30 de zile, de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale ori la propunerea instanţei de judecată care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale ori scoaterii de sub urmărire penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti."
  54. La articolul 113 alineatul (1), literele b) şi d) se abrogă.
  55. După alineatul (1) al articolului 113 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.
  (1^2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1^1), Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul."
  56. La articolul 114 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă."
  57. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 118. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.
  (2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
  (3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidenţe şi îi va restitui permisul de conducere.
  (4) În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.
  (5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce."
  58. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 120 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 120. - (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
  (2) Procesele-verbale ale cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor români cu domiciliul sau, după caz, rezidenţa normală în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunică de către poliţia rutieră pe raza căreia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Poliţiei Române."
  59. Alineatul (1) al articolului 121 se abrogă.


  Articolul II

  Prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 80^1, art. 80^2, art. 81 alin. (3) şi art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispoziţiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale.


  Articolul III

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.
  *
  Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 237 din 28 august 1991, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 iunie 2007.
  Nr. 69.
  --------