LEGE nr. 164 din 31 mai 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 7 iunie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46 din 14 aprilie 2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 18 aprilie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:
  h) investitor din Uniunea Europeană:1. persoană fizică, care este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România;2. persoană juridică, al cărei sediu social se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România;3. persoană juridică, al cărei sediu social se află într-un stat membru al Uniunii Europene, care a realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România, în care este exercitat în mod direct sau indirect controlul de către: o persoană fizică ce este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, o persoană juridică al cărei sediu social se află într-un stat membru al Uniunii Europene sau o altă entitate juridică, fără personalitate juridică, organizată în temeiul legilor unui stat care este membru al Uniunii Europene;4. administrator fiduciar al unei entități fără personalitate juridică ce a realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România sau o persoană aflată într-o poziție similară, dacă aceasta este cetățean al Uniunii Europene, în cazul unei persoane fizice, sau dacă aceasta are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul unei persoane juridice, sau dacă această entitate a fost constituită în temeiul legilor unui stat care este stat membru al Uniunii Europene;
  i) concentrare economică - definită potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) au ca obiect domeniile de activitate prevăzute la art. 2 din Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 73/2012 referitoare la aplicarea art. 46 alin. (9) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la criteriile prevăzute la art. 4 din Regulament; și
  3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), vor fi supuse examinării și avizării CEISD și notificările transmise potrivit art. 47 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent dacă sunt investitori străini sau investitori din Uniunea Europeană, dacă acestea îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b).4. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Modalitatea de stabilire a valorii investiției va fi prevăzută prin instrucțiuni ale Consiliului Concurenței.5. La articolul 7 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
  m) un reprezentat al Ministerului Energiei.
  6. La articolul 7, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) În cadrul CEISD va funcționa un grup de lucru format din experți ai instituțiilor prevăzute la alin. (1), coordonat de Secretariatul CEISD, care se va reuni ori de câte ori este necesar. Aceștia vor fi numiți prin actul administrativ al conducătorului instituțiilor pe care le reprezintă, care se comunică Secretariatului CEISD, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Activitatea experților va consta în elaborarea de analize, studii de specialitate, recomandări sau opinii pentru membrii CEISD, care vor fi avute în vedere la analiza cererilor de autorizare.7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În situația în care CEISD constată, în condițiile art. 5 alin. (2), că o investiție străină directă a fost pusă în aplicare cu nerespectarea prevederilor Regulamentului sau ale prezentei ordonanțe de urgență și afectează securitatea sau ordinea publică a României sau este de natură să afecteze proiecte sau programe de interes pentru Uniunea Europeană, va emite un aviz prin care va propune anularea investiției directe.8. La articolul 9, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Avizul CEISD prevăzut la alin. (2) va fi conform în situația reglementată la alin. (2) lit. a) și consultativ în situațiile reglementate la alin. (2) lit. b), c) și alin. (3^1).
  ..................................................................................................(6) Dacă prin avizul transmis de CEISD se propune una dintre soluțiile prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și alin. (3^1), acesta este transmis Guvernului în vederea emiterii unei hotărâri prin care să autorizeze condiționat, să respingă cererea de autorizare a investiției străine directe sau să dispună anularea investiției. În cazul în care soluția propusă este cea de la alin. (2) lit. b), CEISD va transmite și angajamentele propuse și asumate de solicitant în vederea autorizării condiționate a investiției străine directe, angajamente de natură să înlăture îngrijorările identificate de CEISD. Condițiile, criteriile, termenele, procedura pentru acceptarea și evaluarea angajamentelor propuse și nominalizarea autorității sau instituțiilor publice care vor monitoriza respectarea angajamentelor se vor face la propunerea CEISD și vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  9. La articolul 9, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul în care soluția propusă este cea prevăzută la alin. (3^1), CEISD va transmite și condițiile, criteriile, termenele și procedura pentru anularea investiției străine directe care vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.10. La articolul 9, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Declanșarea procedurii privind cercetarea detaliată a cererii de autorizare de către CEISD potrivit prevederilor alin. (10) poate avea loc și la solicitarea CSAT, atunci când acesta deține date sau informații cu privire la posibila aplicare a prezentei ordonanțe de urgență în cazul unei cereri de autorizare aflate pe rolul CEISD.11. La articolul 18, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. La articolul 24, după alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8)-(11), cu următorul cuprins:(8) Consiliul Concurenței asigură fondurile necesare funcționării Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, denumită în continuare CEISD, prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.(9) Pentru activitatea depusă, membrii grupului de experți prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 beneficiază de indemnizație de ședință stabilită în cuantum de până la 15% din indemnizația lunară corespunzătoare funcției de ministru, prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, iar membrii CEISD beneficiază de indemnizație de ședință în cuantum de până la 30% din indemnizația lunară corespunzătoare funcției de ministru, prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. (10) Finanțarea activității CEISD se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Consiliului Concurenței, în limitele fondurilor alocate cu această destinație prin legile anuale ale bugetului de stat, pentru:
  a) pregătirea profesională a membrilor CEISD, membrilor grupului de experți ai CEISD și persoanelor care desfășoară activități specifice Secretariatului CEISD;
  b) realizarea de analize, studii, consultanță și expertiză;
  c) indemnizațiile de ședință acordate membrilor Comisiei CEISD;
  d) indemnizațiile de ședință acordate membrilor grupului de experți prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022;
  e) participarea membrilor CEISD, a persoanelor care desfășoară activitate specifică Secretariatului CEISD și a membrilor grupului de experți prevăzut la art. 7 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2022 la congrese naționale și internaționale în domeniul de reglementare al Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, la activități de cooperare cu statele membre, cu statele cu care există încheiate parteneriate strategice, cu Comisia Europeană sau cu alte organisme sau instituții publice internaționale, la proiecte și programe de asistență tehnică, precum și la proiecte de înfrățire instituțională;
  f) organizarea de către Consiliul Concurenței de congrese, conferințe și alte acțiuni profesionale derulate cu scopul sprijinirii activității desfășurate de către CEISD.
  (11) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (9) și (10) se stabilește prin regulament al Consiliului Concurenței aprobat prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  12. La articolul 18 punctul 3, după alineatul (3) al articolului 31^1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului articol va fi detaliată prin regulament adoptat prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.13. La articolul 18 punctul 4, alineatul (10) al articolului 47 se modifică și va avea următorul cuprins:(10) Consiliul Concurenței va informa CEISD în legătură cu operațiunile de concentrare economică care sunt notificate acestuia, susceptibile să fie analizate din punctul de vedere al siguranței naționale, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022.14. La articolul 18 punctul 6, articolul 71^1 se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 31 mai 2023.
  Nr. 164.
  -----