LEGE nr. 126 din 17 iulie 2000
de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 18 iulie 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 55 din 28 august 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal, emisă în temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La punctul 2, articolul 5 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 50% din numărul total al posturilor de magistrat-asistent prevăzut în statul de funcţii al Curţii Supreme de Justiţie, şi pentru cel mult 25% din numărul celorlalte posturi."
  2. La punctul 3, articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Magistraţii-asistenţi, care sunt numiţi după pensionare, beneficiază de sporul de vechime în munca pentru vechimea totală în munca, precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege. La încetarea activităţii aceste persoane au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se în baza de calcul a pensiei vechimea în munca şi salariul realizate după data pensionării.
  (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi magistraţilor-asistenţi care beneficiază de pensie de serviciu potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.
  (3) La calcularea pensiei de serviciu vor fi avute în vedere salariul de baza, sporul pentru vechime în munca, precum şi toate celelalte sporuri la salariul de baza, cu caracter permanent, iar actualizarea pensiei de serviciu se va face în raport şi cu aceste sporuri."
  3. După punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu următorul cuprins:
  "3^1. Articolul 12 alineatul (1) partea introductivă va avea următorul cuprins:
  «Art. 12. - (1) Magistraţii-asistenţi beneficiază de un spor de stabilitate în magistratura, în raport cu vechimea efectivă în funcţia de magistrat, calculat la salariul de baza brut, după cum urmează:»"
  4. După punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:
  "5^1. - După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:
  «Art. 12^1. - Personalul de execuţie de specialitate pe trepte profesionale beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile prevăzute la art. 12, care se aplică în mod corespunzător.»"
  5. La punctul 6, articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Magristratii-asistenţi desemnaţi conform legii sa desfăşoare activităţi la comisiile electorale şi la comisia de cercetare a averilor beneficiază pe perioada respectiva de o indemnizaţie de 10%, aplicată la salariul de baza brut, în afară de cazul în care, prin legi speciale, se stabileşte o remunerare superioară.
  (2) Pentru participarea la şedinţele Secţiilor Unite, la cele ale completului de 9 judecători şi la cele ale secţiilor Curţii Supreme de Justiţie magistraţii-asistenţi beneficiază, pentru fiecare şedinţa, de o indemnizaţie egala cu 3% din salariul de baza brut, în condiţiile respectării criteriilor de calitate şi operativitate stabilite cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."
  6. Punctul 7 va avea următorul cuprins:
  "7. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:
  «Art. 13^1. - Magistraţii-asistenţi care au titlul ştiinţific de doctor în drept sau doctor docent beneficiază de un spor de 15% la salariul de baza brut.»"
  7. La punctul 8, articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - În funcţie de necesitaţi pot fi utilizate şi funcţii specifice unităţilor bugetare ale căror salarii de baza sunt stabilite potrivit legii."
  8. La punctul 11, articolul 23^1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23^1. - Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica magistraţii-asistenţi şi personalul de execuţie de specialitate pe trepte profesionale beneficiază de un spor de 50% la salariul de baza brut lunar."
  9. La punctul 13, articolul 34^1 se abroga.


  Articolul 2

  Articolul 36 din Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal se abroga.


  Articolul 3

  Din anexa se elimina punctul I "Coeficienţii de ierarhizare pentru conducerea Curţii Supreme de Justiţie", iar la punctul II "Coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie de specialitate juridică din Curtea Suprema de Justiţie", subpunctul A "Funcţii de execuţie de specialitate" se elimina funcţia de judecător de la nr. crt. 1 şi primul alineat din nota.


  Articolul 4

  În cuprinsul ordonanţei Guvernului se va înlocui sintagma "Legea pentru organizarea judecătorească" cu "Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată".
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
  --------