HOTĂRÂRE nr. 551 din 6 mai 2009
privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 14 mai 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  După subpunctul B "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză" al punctului P1 "Programul naţional de boli transmisibile" al secţiunii C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" din sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%" din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu completările ulterioare, se introduce un nou subpunct, subpunctul C, cu următorul cuprins:
  - "C. Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare - Prevenirea şi tratamentul gripei
  Nr. DCI COD ATC
  1 Zanamivirum J05AH01
  2 Oseltamivirum J05AH02"

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Preşedintele Casei Naţionale
  de Asigurări de Sănătate,
  Irinel Popescu
  Bucureşti, 6 mai 2009.
  Nr. 551.
  ___________