HOTĂRÎRE Nr. 11 din 29 martie 1994privind modificarea și completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 4 aprilie 1994
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Regulamentul Senatului, adoptat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, se modifica și se completează după cum urmează: 1. Articolul 149 va avea următorul cuprins:

  Articolul 149

  Senatorii se bucura de imunitate parlamentară.
  Imunitatea parlamentară are ca scop protejarea senatorilor împotriva urmăririlor judiciare și garantarea libertății de exprimare a acestora.
  Senatorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
  Nici un senator nu poate fi reținut, arestat, percheziționat sau trimis în judecata, penală ori contravențională, fără încuviințarea prealabilă a Senatului, după ascultarea senatorului.
  Cererea de reținere, arestare, perchezitie sau privind posibilitatea trimiterii în judecata penală ori contravențională, precum și cererea de suspendare a imunitatii parlamentare se adresează președintelui Senatului de către ministrul justiției. Președintele Senatului aduce cererea la cunoștința senatorilor în ședința publică, după care o trimite de îndată Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunități și validari, spre examinare, care va stabili dacă exista motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei se adoptă prin votul secret al majorității membrilor acesteia.
  Ministrul justiției va inainta comisiei toate documentele pe care aceasta le solicita; în caz de refuz, comisia va apela la Senat.
  Raportul comisiei se supune, în termenul stabilit de Senat, dezbaterii și aprobării acestuia.
  Cererea de suspendare a imunitatii parlamentare, formulată de un grup parlamentar din Senat sau din Camera Deputaților, de un senator sau de un deputat ori de Comisia juridică, de numiri, disciplina, imunități și validari, la cererea părții vătămate, se adresează președintelui Senatului; acesta o aduce la cunoștința senatorilor în ședința publică, după care o trimite de îndată, pentru cercetare, Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunități și validari, care va stabili dacă exista motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotărârea comisiei se adoptă prin vot secret al majorității membrilor acesteia. Raportul comisiei se supune, în termenul stabilit de Senat, dezbaterii și aprobării acestuia.
  În toate cazurile, Senatul decide asupra cererii, prin vot secret, cu majoritatea de două treimi din numărul senatorilor prezenți."
  2. Secțiunea a 5-a din Capitolul IV "Statutul senatorului" va avea următorul cuprins:

  Secţiunea a 5-a Deontologia parlamentară; abateri și sancțiuni

  Articolul 172

  Încălcarea dispozițiilor obligatorii privind îndatoririle senatorului prevăzute în Constituție și în Regulamentul Senatului, exercitarea abuzivă a mandatului de senator, comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar sau a altui demnitar în ședințele de plen, de comisii sau de birou, ori în afară acestora, dar cu privire la exercitarea mandatului de senator, constituie abatere de la deontologia parlamentară.


  Articolul 173

  Abaterile de la deontologia parlamentară se sancționează cu:
  a) avertisment;
  b) chemarea la ordine;
  c) retragerea cuvintului;
  d) îndepărtarea din sala pe durata ședinței;
  e) interzicerea de a participa la lucrările Senatului pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice.


  Articolul 174

  Abaterile și sancțiunile prevăzute la art. 172 și art. 173 lit. a)-d) se constata și se aplică de președintele de ședința sau, după caz, președintele comisiei senatoriale.


  Articolul 175

  Președintele Senatului poate, înainte de a chema la ordine un senator, sa-l invite să-și retragă sau sa explice cuvintul care a generat incidente și care ar atrage aplicarea măsurii.
  Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă sau regretata ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte sau de senatorul vizat ca satisfăcătoare, măsura nu se mai aplica.


  Articolul 176

  În cazul în care, după chemarea la ordine, senatorul continua să se abata de la regulament, președintele Senatului îi va putea retrage cuvintul, iar dacă persista, îl va îndepărta din sala.


  Articolul 177

  Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele Senatului și pot aplica măsurile prevăzute la art. 173 lit. a)-d).
  În cazul în care un senator săvârșește abateri deosebit de grave, președintele comisiei va suspenda ședința și va aduce cazul la cunoștința președintelui Senatului, care îl va supune Biroului permanent.


  Articolul 177^1

  Abaterile grave sau repetate care implica aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 173 lit. e) se constata de Comisia juridică, de numiri, disciplina, imunități și validari a Senatului, la sesizarea unui grup parlamentar din Senat sau din Camera Deputaților, a unui senator ori a unui deputat. Sesizarea se adresează președintelui Senatului.
  Comisia juridică, de numiri, disciplina, imunități și validari soluționează sesizarea înaintată de președintele Senatului în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la comisie. Soluția comisiei se ia cu votul majorității membrilor prezenți.
  Raportul comisiei se înaintează de îndată, împreună cu dosarul cauzei, Biroului permanent al Senatului.
  Biroul permanent soluționează cauza în termen de 7 zile de la data primirii raportului împreună cu dosarul cauzei.
  Împotriva hotărârii Biroului permanent al Senatului petiționarul sau senatorul sancționat poate face contestație în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia.
  Contestația se soluționează de plenul Senatului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, cu votul majorității senatorilor prezenți.
  Hotărârea plenului Senatului este definitivă și executorie.


  Articolul 177^2

  În cazul aplicării sancțiunii prevăzute la art. 173 lit. e), senatorului în cauza i se suspenda toate drepturile bănești și materiale ce i s-ar cuveni pe durata interzicerii participării la lucrările Senatului.


  Articolul 177^3

  Sancțiunile prevăzute la art. 173 se aplică pentru fiecare abatere în parte și se cumulează aritmetic.

  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 29 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

  București, 29 martie 1994.
  Nr. 11.
  --------