HOTĂRÂRE nr. 981 din 29 decembrie 1998
privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Apele Române " - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 31 decembrie 1998  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Apele Române" care se desfiinţează.
  (2) Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie se desprinde din structura Regiei Autonome "Apele Române" şi trece în subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Activitatea Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. se afla în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.


  Articolul 2

  (1) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este societate comercială pe acţiuni, persoana juridică română cu capital integral de stat, care desfăşoară în principal activităţi de interes public naţional, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, conform legilor în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. are în structura sucursalele fără personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 1, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  (1) Capitalul social al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este de 250.329.750.000 lei, fiind în întregime vărsat, şi se constituie prin preluarea unei părţi din patrimoniul net al Regiei Autonome "Apele Române", pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 iunie 1998.
  (2) Capitalul social al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este subscris şi vărsat integral de statul român, în calitate de acţionar unic, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
  (3) În capitalul social al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. nu sunt incluse bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie.
  (4) Capitalul social prevăzut la alin. (1) va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome "Apele Române".


  Articolul 4

  (1) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. are ca principal obiect de activitate aplicarea strategiei naţionale în domeniul gospodăririi şi valorificării apelor, precum şi gestionarea reţelei naţionale de măsurători hidrologice, hidrogeologice şi de calitate a resurselor de apa.
  (2) Pentru exercitarea funcţiilor sale de serviciu public în domeniul gospodăririi şi valorificării resurselor de apa de suprafaţa şi subterane, cu potentialele lor naturale, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., ca operator unic la nivel naţional, are următoarele atribuţii: cunoaşterea, conservarea, valorificarea, dezvoltarea, punerea în valoare şi protecţia apelor de suprafaţa şi subterane, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de gospodărire a apelor, organizarea activităţilor de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, coordonarea activităţii de investiţii din surse bugetare, proprii şi atrase.
  (3) În exercitarea atribuţiilor privind gospodărirea apelor, hidrologia şi hidrogeologia, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este abilitata sa propună Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului reglementări în domeniu.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. preia toate drepturile şi va fi ţinuta de toate obligaţiile Regiei Autonome "Apele Române", cu excepţia celor ale Institutului Naţional de Meteorologie şi Hidrologie, precum şi a activităţilor de reglementare a lucrărilor, de control şi sancţionare, care vor fi preluate de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi de unităţile teritoriale ale acestuia.


  Articolul 6

  (1) Bunurile proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 3, aflate în patrimoniul regiei Autonome "Apele Române", se concesioneaza, conform prevederilor legale, Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi nu se includ în capitalul social al acesteia, urmând regimul juridic prevăzut la art. 135 alin. (4) şi (5) din Constituţie.
  (2) Bunurile proprietate publică a statului care vor rezultă în urma cheltuielilor de capital din surse bugetare existente, nou-create sau rezultate în urma dezvoltării şi modernizării celor existente se concesioneaza Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. potrivit legii.
  (3) Cheltuielile pentru întreţinerea şi exploatarea bunurilor proprietate publică a statului, prevăzute la alin. (1) şi (2), se vor asigura din fondurile proprii ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.


  Articolul 7

  Acţiunile Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. sunt deţinute, iniţial, în totalitate de către stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, până la finalizarea procesului de privatizare.


  Articolul 8

  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. poate participa cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale cu obiect de activitate similar sau conex, împreună cu persoane fizice/juridice, române/străine.


  Articolul 9

  (1) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este condusă de către adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii statului, şi de către un consiliu de administraţie.
  (2) Până la finalizarea procesului de privatizare reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor şi membrii consiliului de administraţie se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.
  (3) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor şi cele ale consiliului de administraţie ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. sunt prevăzute în statutul acesteia.
  (4) Conducerea executivă a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este asigurata de un director general care este şi preşedintele consiliului de administraţie.


  Articolul 10

  (1) Lucrările de gospodărire a apelor, de interes public, inclusiv forajele de adancime cu caracter de explorare-exploatare, precum şi stocul de apărare împotriva inundaţiilor, care au efect social şi aparţin infrastructurii de baza din domeniul gospodăririi apelor, urmează a fi executate în continuare cu finanţare bugetară, potrivit legii.
  (2) În caz de calamitati naturale, dezastre sau de alte evenimente deosebite, cheltuielile ocazionate de refacerea şi punerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate se finanţează de la bugetul de stat, precum şi din alte surse extrabugetare, potrivit legii.


  Articolul 11

  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. propune, în condiţiile legii, preţul apei brute, fundamentat pe bazine hidrografice, la nivelul necesar întreţinerii şi exploatării în condiţii de siguranţă a Sistemului naţional de gospodărire a apelor, care va fi avizat de către Oficiul Concurentei. Preţurile şi tarifele pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor includ şi valoarea redeventei pentru bunurile concesionate.


  Articolul 12

  (1) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este furnizorul unic de apa bruta de suprafaţa şi subterana pentru toate categoriile de utilizatori şi singura în drept sa încaseze preţul apei brute şi preţul pentru nisipuri şi pietrisuri din albiile minore, pe bază de contracte.
  (2) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este singurul prestator de servicii specifice de gospodărire a apelor şi singura în drept sa încaseze tarife pentru aceste servicii.
  (3) Produsele şi serviciile specifice de gospodărire a apelor pentru care Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este furnizor, respectiv prestator, sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.
  (4) Serviciile comune de gospodărire a apelor sunt prevăzute în anexa nr. 6.


  Articolul 13

  (1) Personalul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este preluat de la Regia Autonomă "Apele Române", în funcţie de competenţa profesională şi de disciplina în activitate, şi este considerat transferat. Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de celelalte drepturi de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă, precum şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (2) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal sunt stabilite de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.


  Articolul 14

  Predarea-preluarea activului şi pasivului între Regia Autonomă "Apele Române" şi Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. se va face pe bază de protocol ce se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 16

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 196/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Apele Române", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 19 februarie 1993, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Alexandru Athanasiu


  Anexa 1
  DENUMIREA ŞI SEDIILE
  sucursalelor Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  A. Sucursale bazinale:
  1. Direcţia apelor Somes-Tisa, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Somes-Tisa, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17;
  2. Direcţia apelor Crisuri, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Crisuri, cu sediul în Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35;
  3. Direcţia apelor Mures, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Mures, cu sediul în Targu Mures, str. K'f7teles Samuel nr. 33;
  4. Direcţia apelor Banat, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Banat, cu sediul în Timişoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32;
  5. Direcţia apelor Jiu, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Jiu, cu sediul în Craiova, Str. Dunării nr. 48;
  6. Direcţia apelor Olt, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Olt, cu sediul în Ramnicu Valcea, str. Remus Belu nr. 6;
  7. Direcţia apelor Arges-Vedea, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Arges-Vedea, cu sediul în Pitesti, str. Campulung nr. 6-8;
  8. Direcţia apelor Ialomita-Buzau, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Ialomita-Buzau, cu sediul în Buzau, str. Bucegi nr. 20 bis;
  9. Direcţia apelor Siret, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Siret, cu sediul în Bacau, str. Cuza Voda nr. 1;
  10. Direcţia apelor Prut, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Prut şi al Raului Barlad, cu sediul în Iaşi, str. Teodor Vascauteanu nr. 10;
  11. Direcţia apelor Dobrogea-Litoral, organizată la nivelul spaţiului hidrografic Dobrogea-Litoral, cu sediul în Constanta, bd. Mircea cel Batran nr. 122.
  B. Alte subunitati:
  1. Centrul de perfecţionare, cu sediul în Bucureşti, ┐os. Virtutii nr. 9;
  2. Revista Hidrotehnica, cu sediul în Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.


  Anexa 2
  STATUTUL
  Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.

  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata


  Articolul 1

  Denumirea
  (1) Denumirea societăţii comerciale este Compania Naţionala "Apele Române" - S.A.
  (2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, de sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.


  Articolul 2

  Forma juridică
  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială de acţiuni, şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
  Activitatea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. se desfăşoară pe baza legilor române şi a prezentului statut.


  Articolul 3

  Sediul
  (1) Sediul central al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este în municipiul Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.
  (2) Sediul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.
  (3) La data infiintarii, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. are în structura sa sucursale, denumite direcţiile apelor, organizate pe bazine şi spaţii hidrografice, precum şi alte subunitati. Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi sucursalele sale pot avea subunitati, reprezentante şi agenţii situate în alte localităţi din ţara şi din străinătate.


  Articolul 4

  Durata
  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.


  Capitolul 2 Scopul şi obiectul de activitate


  Articolul 5

  În calitate de companie naţionala în domeniul resurselor de apa, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. aplica strategia şi politica naţionala în domeniul gospodăririi apelor, scop în care coordonează şi răspunde de modul de folosire a resurselor de apa pe ansamblul teritoriului tarii şi de exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor, controlează modul în care se efectuează prelevarea şi folosirea apelor, evacuarea apelor uzate şi stabileşte măsuri de remediere. În activitatea sa Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. colaborează cu Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor I.N.M.H. - S.A., punându-şi reciproc la dispoziţie, prin convenţii de colaborare, date, informaţii şi prognoze meteorologice, hidrologice şi de gospodărire a apelor.


  Articolul 6

  (1) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. are ca scop cunoaşterea, administrarea, gestionarea cantitativă şi calitativă, precum şi valorificarea economică a resurselor de apa de suprafaţa şi subterane şi a celor ale marii teritoriale, administrarea, exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de gospodărire a apelor, de stocare, captare şi transport al apei, precum şi a reţelei naţionale de urmărire a calităţii apelor şi a reţelei naţionale de hidrologie şi hidrogeologie, organizarea şi coordonarea pe bazine hidrografice a activităţilor de protecţie împotriva epuizarii şi degradării apelor de suprafaţa şi subterane, care îi sunt date în concesiune, precum şi a măsurilor de prevenire şi apărare împotriva acţiunilor distructive ale apelor şi de prevenire şi avertizare a poluarilor accidentale.
  (2) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. acţionează pentru cunoaşterea, folosirea raţională şi protecţia împotriva epuizarii şi degradării resurselor de apa de suprafaţa şi subterane, pentru efectuarea observaţiilor şi a măsurătorilor hidrologice, hidrogeologice şi meteorologice specifice, pentru satisfacerea cerinţelor proprii, a celor sociale, publice şi de alta natură.
  (3) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. desfăşoară, conform statutului, şi alte activităţi pentru valorificarea potenţialului economic al apelor şi pentru susţinerea în condiţii economice a activităţilor sale de baza.


  Articolul 7

  (1) În calitate de concesionar al apelor şi al lucrărilor hidrotehnice din domeniul public, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., prin direcţiile apelor, are următorul obiect de activitate:
  1. administrarea şi gospodărirea cantitativă şi calitativă a resurselor de apa de suprafaţa şi subterane, protecţia acestora împotriva epuizarii şi poluarii, asigurarea scurgerii libere a apelor, întreţinerea cursurilor de apa pe sectoarele neamenajate, împreună cu administraţia publică locală; administrarea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi baltilor în starea lor naturala sau amenajată, a falezei şi plajei marii, precum şi a zonelor umede;
  2. cunoaşterea, conservarea, dezvoltarea, protejarea şi valorificarea complexa a apelor, a potenţialului şi uzufructului acestora; aplicarea programelor privind satisfacerea cerinţelor de apa ale populaţiei şi economiei, valorificarea de noi surse de apa în concordanta cu cerinţele actuale şi de perspectiva ale bazinelor hidrografice;
  3. controlul sistematic al reţelei hidrografice, în scopul sesizării şi remedierii degradărilor de albii şi maluri, şi asigurarea funcţiei de operator al Sistemului naţional de gospodărire a apelor, prin dispeceratele bazinale şi Dispeceratul naţional al apelor;
  4. exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de gospodărire a apelor, coordonarea exploatării lacurilor de acumulare, pe bazin hidrografic, indiferent de deţinătorul acestora;
  5. aprobarea evacuarii din lacurile de acumulare a unor volume de apa diferite de cele înscrise în regulamentul de exploatare şi efectuarea unor manevre neprevăzute la mecanismele barajelor, în cazuri de necesitate;
  6. controlul utilizatorilor de apa cu privire la modul de prelevare, utilizare, epurare şi evacuare, precum şi al lucrărilor construite pe ape şi în legătură cu apele, din punct de vedere al funcţionarii şi siguranţei acestora şi al încadrării în prevederile actelor de reglementare şi ale contractelor economice; controlul şi avizarea instalării debitmetrelor la utilizatorii de apa;
  7. asigurarea realizării lucrărilor de întreţinere, regularizare, calibrare şi de indiguire a albiilor minore, precum şi a altor lucrări pentru dezvoltarea bazei materiale a activităţii proprii;
  8. organizarea, actualizarea potrivit evoluţiei fenomenelor şi desfăşurarea activităţii de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice, luând operativ măsurile care se impun;
  9. întocmirea, în mod corelat, pe ansamblul fiecărui bazin hidrografic, de propuneri de lucrări noi de amenajare a acestuia, necesare satisfacerii cerinţelor de apa, protecţiei calităţii apelor şi prevenirii acţiunii distructive a acestora;
  10. apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor care îi sunt concesionate şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;
  11. asigurarea secretariatelor permanente în domeniul apărării împotriva inundaţiilor, ale comisiilor judeţene de apărare împotriva dezastrelor şi participarea la coordonarea acţiunilor de apărare împotriva inundaţiilor şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
  12. avertizarea populaţiei în caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi de accidente la construcţiile hidrotehnice; participarea la pregătirea populaţiei pentru apărarea împotriva inundaţiilor prin exercitii periodice de simulare;
  13. coordonarea activităţii de investiţii proprii, urmărirea realizării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor, prin alocaţii bugetare, pentru folosinţe complexe: alimentari cu apa pentru populaţie şi irigaţii, apărarea împotriva inundaţiilor, desecări şi altele asemenea, în calitate de ordonator secundar al cheltuielilor de capital din bugetul de stat;
  14. asigurarea funcţiei de operator comercial în domeniul gospodăririi apelor, ca unic furnizor al apei brute şi al serviciilor specifice de gospodărire a apelor;
  15. efectuarea de audituri, inspecţii, expertize, consultanţa, măsurători, precum şi recepţia calităţii produselor şi/sau serviciilor şi lucrărilor de construcţii-montaj, a lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor hidrotehnice, a studiilor şi documentaţiilor de proiectare şi cercetare;
  16. participarea la activitatea privind conservarea şi protejarea ecosistemelor acvatice şi la protecţia faunei şi florei acvatice;
  17. elaborarea de studii de sinteza privind folosirea cantitativă şi calitativă a apelor, autorizarea folosintelor neconsumatoare şi a exploatarilor de nisipuri şi pietrisuri;
  18. coordonarea elaborării de către utilizatorii de apa a planurilor de restrictie şi folosire a apei în perioadele deficitare şi a planului de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
  19. realizarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii în unităţile sistemului de gospodărire a apelor şi de prestări de servicii în domeniul informatic şi de telecomunicaţii;
  20. elaborarea de produse software în domeniul gospodăririi apelor şi al hidrologiei;
  21. colectarea, validarea de fond şi stocarea datelor şi a informaţiilor specifice Fondului naţional de date de gospodărire a apelor, în vederea ţinerii la zi şi constituirii băncilor de date tematice la nivel bazinal şi naţional, precum şi actualizarea bazelor de date;
  22. participarea la activităţile internaţionale de schimb de date şi informaţii, reuniuni tehnico-ştiinţifice, studii şi proiecte în domeniul gospodăririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei;
  23. asigurarea aplicării prevederilor convenţiilor şi ale altor acorduri internaţionale din domeniul apelor de frontieră, la care România este parte;
  24. valorificarea complexa a apelor ca resursa economică, cu potentialele şi uzufructul acestora, realizarea produselor şi serviciilor specifice şi comune de gospodărire a apelor şi livrarea acestora pe bază de contracte cu beneficiarii;
  25. propunerea, în condiţiile legii, a preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor, fundamentate pe baza normativelor pentru lucrările de gospodărire a apelor, şi actualizarea acestora ori de câte ori este necesar; propunerea tarifelor pentru lucrări şi servicii din domeniul de activitate;
  26. aplicarea sistemului de plati, de bonificatii şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a apelor;
  27. încheierea de contracte pentru livrarea de apa bruta şi realizarea serviciilor specifice şi comune de gospodărire a apelor, exploatarea de materiale din albii etc., inclusiv cu parteneri străini;
  28. comercializarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar, pieselor de schimb şi a altora asemenea, aflate în stoc sau procurate prin compensare de la debitori;
  29. prestarea altor servicii precum: studii, proiecte, cercetări, asistenţa tehnica, reparaţii, transport, aprovizionare etc.;
  30. extragerea, prelucrarea şi valorificarea materialelor locale provenite din lucrările de întreţinere a cursurilor de apa şi a lacurilor de acumulare, a barajelor şi digurilor (gheaţa, materiale vegetale, nisipuri şi pietrisuri);
  31. valorificarea potenţialului piscicol al apei, hidromecanic, hidroenergetic, de navigaţie şi de agrement, a namolurilor din lacurile naturale şi a agregatelor minerale din albiile şi malurile cursurilor de apa;
  32. furnizarea de date celor interesaţi din Fondul naţional de date de gospodărire a apelor în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condiţiile legii;
  33. realizarea prin unităţile de profil, în condiţiile prevăzute de lege, de cercetări ştiinţifice de specialitate, de lucrări de amenajare a cursurilor de apa şi de proiectare a lucrărilor de investiţii, precum şi a asistenţei tehnice de specialitate;
  34. valorificarea economică a serviciilor diverse prestate prin lucrările de gospodărire a apelor (circulaţia vehiculelor pe coronamentul barajelor şi al digurilor, desecarea terenurilor, apărarea de inundaţii) şi a spaţiilor disponibile în clădiri administrative şi de exploatare;
  35. realizarea politicii de încasări şi plati, programarea şi executarea activităţii economico-financiare, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli, analiza execuţiei acestora şi destinaţia profitului;
  36. activităţi din domeniul financiar;
  37. testări, reparaţii, retehnologizari şi modernizări în sistemul gospodăririi apelor, inclusiv lucrări de construcţii-montaj;
  38. revizii şi reparaţii la lucrările şi instalaţiile hidrotehnice, precum şi la dispozitivele de lucru şi de mecanizare specifice;
  39. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, a produselor secundare rezultate din activitatea de baza (fascine, energie electrica etc.);
  40. vânzarea, darea în locatie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;
  41. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare;
  42. activităţi de turism;
  43. reprezentarea în justiţie a intereselor Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. în acţiunile de apărare a integrităţii patrimoniului public concesionat şi respectarea legalităţii în domeniul gospodăririi apelor;
  44. participarea la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale în domeniul apelor;
  45. iniţierea de acţiuni de cooperare tehnico-economică şi ştiinţifică în domeniul gospodăririi apelor şi al hidrologiei cu agenţi economici şi firme din ţara şi din străinătate;
  46. operaţiuni de import-export şi de tranzit, inclusiv de barter cu apa bruta, apa plata şi apa minerala;
  47. import-export de combustibil, piese de schimb, nisipuri şi pietrisuri, de materiale de întreţinere şi exploatare a lucrărilor de gospodărire a apelor concesionate;
  48. microproducţie de echipamente, dotări şi piese de schimb pentru necesarul propriu şi pentru terţi;
  49. realizarea operaţiunilor financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare internationala, în vederea asigurării resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii şi constituirii de societăţi mixte;
  50. operaţiuni de comision şi intermediere în domeniul specific de activitate;
  51. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţilor proprii;
  52. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este titulara;
  53. gestionarea şi paza bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, concesionate Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.;
  54. pregătirea şi perfecţionarea personalului în reţeaua proprie de învăţământ şi în sistemul învăţământului public sau privat;
  55. construcţia, administrarea şi vânzarea de locuinţe, spaţii de cazare pentru personalul propriu în cămine de nefamilisti, locuinţe de serviciu şi intervenţie;
  56. realizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;
  57. activităţi de propaganda, de informare directa şi de sensibilizare a publicului în problemele apei;
  58. editarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii tehnice în domeniul apelor;
  59. transportul personalului propriu la/de la locul de muncă;
  60. urmărirea corelării lucrărilor şi activităţilor desfăşurate pe ape sau în legătură cu acestea cu prevederile schemelor-cadru de amenajare şi gospodărire a bazinelor hidrografice;
  61. participarea la conservarea şi protejarea ecosistemelor acvatice şi la protecţia faunei şi florei acvatice;
  62. asigurarea participării publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor;
  63. asigurarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor de bazin;
  64. elaborarea proiectului bugetului Fondului apelor;
  65. ţinerea la zi a cadastrului apelor;
  66. fundamentarea costurilor de producţie la nivelul necesar menţinerii în funcţiune a Sistemului naţional de gospodărire a apelor la parametrii nominali, cu includerea redeventei pentru bunurile concesionate;
  67. orice alte activităţi ori servicii necesare realizării obiectului principal de activitate şi obţinerii de profit.
  (2) În calitate de concesionar al reţelei naţionale de hidrologie şi hidrogeologie, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., prin direcţiile apelor, are următorul obiect de activitate:
  a) folosirea, exploatarea şi întreţinerea reţelei naţionale de hidrologie şi hidrogeologie;
  b) realizarea observaţiilor şi măsurătorilor asupra stării şi evoluţiei apelor, a observaţiilor meteorologice specifice şi participarea la realizarea schimbului internaţional de date în domeniu;
  c) colectarea, validarea şi stocarea datelor şi informaţiilor de hidrologie şi hidrogeologie, în vederea constituirii băncilor de date tematice la nivel naţional;
  d) participarea la elaborarea diagnozelor şi a prognozelor hidrologice pe cursurile de apa interioare şi la avertizarea în caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase.
  (3) În calitate de concesionar al reţelei naţionale de monitorizare a calităţii apelor, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., prin direcţiile apelor, are următorul obiect de activitate:
  a) organizarea sistemului naţional de supraveghere a calităţii resurselor de apa, administrarea, exploatarea şi întreţinerea reţelei naţionale de monitorizare a calităţii apelor;
  b) realizarea observaţiilor şi măsurătorilor asupra stării şi evoluţiei calităţii apelor şi participarea la realizarea schimbului internaţional de date în domeniu;
  c) colectarea, validarea şi stocarea datelor şi informaţiilor de gospodărire calitativă a apelor, în vederea constituirii băncilor de date tematice la nivel naţional;
  d) organizarea activităţii de prevenire a poluarilor accidentale şi de inlaturare a efectelor lor, precum şi avertizarea utilizatorilor de apa şi a autorităţilor administraţiei publice din localităţile din aval, în caz de producere a unei poluari accidentale;
  e) efectuarea de analize fizico-chimice, hidrobiologice şi bacteriologice pentru apa;
  f) coordonarea elaborării de către utilizatorii de apa a planurilor de protecţie a calităţii şi de prevenire şi inlaturare a efectelor poluarilor accidentale, precum şi elaborarea planurilor bazinale de prevenire şi inlaturare a poluarilor accidentale.


  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile


  Articolul 8

  Capitalul social
  (1) Capitalul social iniţial al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este de 250.329.750.000 lei, fiind constituit prin preluarea unei părţi din patrimoniul net al Regiei Autonome "Apele Române", evidenţiat în bilanţul contabil la data de 30 iunie 1998, şi este împărţit în 10.013.190 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 25.000 lei fiecare.
  (2) Capitalul social este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, şi este subscris şi vărsat integral la data constituirii Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  (3) Capitalul social prevăzut la alin. (1) va fi modificat în raport cu rezultatele inventarierii patrimoniului Regiei Autonome "Apele Române", reflectate în bilanţul contabil de închidere al regiei, potrivit legii. La finalizarea acestor operaţiuni adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării corespunzătoare a capitalului social al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., a prezentului statut şi asupra efectuării menţiunilor necesare în registrul comerţului.
  (4) Acţiunile sunt deţinute în totalitate de către statul român, iar drepturile şi obligaţiile decurgând din dreptul de acţionar unic asupra acestora sunt exercitate de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului până la finalizarea privatizării, conform legii. În capitalul social nu este inclusă valoarea bunurilor de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţia României.


  Articolul 9

  Reducerea sau majorarea capitalului social
  (1) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării lui.
  (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
  a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura;
  b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a profitului şi a primelor de emisiune;
  c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
  d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
  (3) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acţiuni, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor.


  Articolul 10

  Acţiunile
  (1) Acţiunile nominative ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
  (2) Acţiunile nominative emise de către Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont, caz în care se vor emite certificate de acţionar potrivit legii.
  (3) Prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acţionarilor vor putea fi emise şi acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot, potrivit legii.
  (4) Acţiunile vor purta timbrul sec al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi semnatura a 2 administratori.
  (5) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie, registru care se păstrează la sediul acesteia, sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie. Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
  Acţiunile emise de Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii.
  (6) Persoanele fizice sau juridice române şi străine vor putea deţine acţiuni ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. potrivit prevederilor legale în vigoare, fără însă a se afecta poziţia statului de acţionar majoritar.


  Articolul 11

  Obligaţiuni
  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. poate să emita obligaţiuni în condiţiile legii.


  Articolul 12

  Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
  (1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de statut.
  (2) Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
  (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  (4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
  (5) Obligaţiile Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limitele valorii acţiunilor pe care le deţin.
  (6) Patrimoniul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.


  Articolul 13

  Cesiunea acţiunilor
  (1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
  (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
  (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.


  Articolul 14

  Pierderea acţiunilor
  În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.


  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor


  Articolul 15

  Atribuţii
  (1) Adunarea generală a acţionarilor Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice.
  (2) Până la apariţia unor noi reglementări privind situaţia societăţilor comerciale având ca acţionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de 2 împuterniciţi ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi un împuternicit al Ministerului Finanţelor, numiţi prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.
  (3) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
  (4) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
  a) aproba strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  b) alege consiliul de administraţie şi cenzorii, conform prevederilor legale;
  c) aproba descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie şi dispune revocarea membrilor acestuia;
  d) stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor;
  e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
  f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administraţie şi al cenzorilor şi repartizează profitul conform legii;
  g) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare;
  h) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii;
  i) analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii;
  j) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru recuperarea prejudiciilor produse de către aceştia Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.;
  k) hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii;
  l) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
  m) aproba structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  (5) Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), j) şi k) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
  (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri pentru:
  a) majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi pentru cesiunea acţiunilor;
  b) modificarea statutului, precum şi transformarea formei juridice a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.;
  c) fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.;
  d) schimbarea obiectului de activitate;
  e) mutarea sediului Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.;
  f) emisiunea de obligaţiuni;
  g) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor;
  h) aprobarea schimbării categoriei acţiunilor din nominative în acţiuni la purtător;
  i) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
  (7) Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. a), d) şi e).


  Articolul 16

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  (1) Adunările generale ordinare ale acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie. Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs.
  (2) Convocarea adunării generale a acţionarilor se va face cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie din Bucureşti şi va cuprinde locul şi data ţinerii acesteia, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
  (3) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
  (4) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.


  Articolul 17

  Organizarea adunării generale a acţionarilor
  (1) În ziua şi la ora precizate în convocare, şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.
  (2) În cazul în care la data stabilită nu sunt prezenţi deţinătorii a cel puţin jumătate din capitalul social, adunarea generală a acţionarilor se convoacă din nou, după 7 zile calendaristice, în acelaşi loc şi la aceeaşi ora, şi va avea loc indiferent de numărul acţionarilor prezenţi.
  (3) Adunarea generală a acţionarilor va desemna dintre actionarii prezenţi 2 secretari care vor verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea adunării, şi vor întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. Procesul-verbal, semnat de preşedintele şedinţei şi de secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţa. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor. Procesul-verbal al şedinţei va fi trecut în registrul adunărilor generale ale acţionarilor, sigilat şi parafat.
  (4) La şedinţele adunării generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.


  Articolul 18

  Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
  (1) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau de regula prin vot deschis. Cvorumul de prezenta şi majoritatea necesară pentru luarea hotărârilor sunt cele prevăzute de lege.
  (2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari, prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
  (3) Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv, se va putea publică numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.
  (4) Hotărârile nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute la alin. (3).
  (5) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii absenţi sau nereprezentati în adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva.
  (6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul de a se retrage din Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.


  Capitolul 5 Consiliul de administraţie


  Articolul 19

  Organizare
  (1) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 9 membri, dintre care unul este preşedintele consiliului de administraţie, care îndeplineşte şi funcţia de director general, 2 reprezentanţi ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, un reprezentant al Ministerului Finanţelor şi ingineri, economişti, jurişti sau alţi specialişti în domeniul de activitate al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., numiţi dintre salariaţii acesteia sau din alte unităţi.
  (2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. În perioada în care statul este acţionar unic, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.
  (3) Membrii consiliului de administraţie, denumiţi administratori, pot avea calitatea de acţionar.
  (4) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, se numeşte un nou administrator în vederea completării locului vacant. Durata pentru care este numit noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.
  (5) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
  (6) Preşedintele consiliului de administraţie este numit de către adunarea generală a acţionarilor şi este directorul general al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  (7) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
  Consiliul de administraţie este prezidat de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului preşedintelui.
  Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afară acestuia.
  (8) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
  (9) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de către preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii consiliului de administraţie participanţi la şedinţa şi de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
  (10) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, o parte din atribuţiile sale directorului general al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., comitetului director şi directorilor de sucursala şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru studierea şi soluţionarea anumitor probleme.
  (11) Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea Companiei Naţionale "Apele Române" -S.A. în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
  (12) Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  (13) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau alte abateri de la prevederile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia.
  În astfel de situaţii, ei vor fi revocaţi de către adunarea generală a acţionarilor.
  (14) Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.
  (15) Nu pot fi membri ai consiliului de administraţie persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.
  (16) Consiliul de administraţie poate forma un comitet director.


  Articolul 20

  Atribuţiile consiliului de administraţie
  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) elaborează strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.;
  b) elaborează structura organizatorică a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.;
  c) aproba nivelul garanţiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar, potrivit legii;
  d) face propuneri cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.;
  e) aproba delegarea de competente pentru directorul general, directorii executivi şi directorii sucursalelor, în vederea executării atribuţiilor acestora;
  f) supraveghează utilizarea Fondului apelor, potrivit aprobării Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;
  g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
  h) propune repartizarea profitului conform legii şi majorarea sau diminuarea capitalului social, precum şi emisiunea de obligaţiuni în condiţiile legii;
  i) negociaza contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
  j) aproba încheierea de contracte de închiriere;
  k) propune, în condiţiile legii, asocierea cu alţi agenţi economici pentru realizarea de activităţi de interes comun;
  l) face propuneri privind folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare;
  m) analizează activitatea economică a sucursalelor şi încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsurile corespunzătoare;
  n) stabileşte măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul utilizării şi protecţiei calităţii apei;
  o) propune lucrările noi ce trebuie realizate pentru asigurarea surselor de apa şi protecţia apelor împotriva poluarii;
  p) aproba orice alte măsuri pentru activitatea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii.


  Articolul 21

  Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa de analiza a unor probleme complexe specialişti din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi plătită pe bază de convenţii civile încheiate potrivit legii.


  Articolul 22

  Consiliul de administraţie prezintă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, o dată pe an, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor, un raport privind activitatea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.


  Articolul 23

  Directorul general al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. o reprezintă pe aceasta în raport cu terţii, scop în care este investit de către consiliul de administraţie cu puteri decizionale în organizarea şi conducerea activităţii acesteia.


  Capitolul 5 Comitetul director


  Articolul 24

  (1) Comitetul director al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este constituit din directorul general şi directorii executivi. Acesta se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru rezolvarea operativă a problemelor curente.
  (2) Comitetul director prezintă trimestrial raportul sau de activitate consiliului de administraţie.


  Capitolul 6 Gestiunea


  Articolul 25

  Cenzorii
  (1) Gestiunea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. Un cenzor extern independent, persoana juridică, poate fi numit sau ales cenzor al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  (2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.
  (3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
  (4) În scopul exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor ce le revin, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
  (5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
  a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
  b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., a bilanţului şi contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
  c) la lichidarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. controlează operaţiunile de lichidare;
  d) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  (6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
  a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. sau care au fost primite în gaj sau în depozit;
  b) sa ia parte la adunările ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, putând insera pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
  c) să constate depunerea în mod regulat a garanţiei din partea administratorilor;
  d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
  (7) Cenzorii se întrunesc la sediul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
  (8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
  (9) Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile lor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
  (10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 3 ani şi pot fi realeşi.
  (11) Nu pot fi cenzori persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.
  (12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia pentru membrii consiliului de administraţie.
  (13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat de către un cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte.
  (14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acţionarilor.
  (15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
  (16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
  (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările extraordinare.


  Capitolul 8 Activitatea


  Articolul 26

  (1) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţia celor care i-au fost concesionate. Bunurile proprietate publică concesionate Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. se evidenţiază distinct şi au regimul prevăzut de lege.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al sucursalelor va trebui să asigure funcţionarea corecta şi dezvoltarea tehnologică la nivelul standardelor a activităţilor de exploatare, întreţinere, apărare împotriva inundaţiilor, de monitorizare a calităţii resurselor de apa şi a reţelei naţionale de hidrologie şi hidrogeologie, precum şi a reţelei meteorologice specifice.
  (3) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. are în structura sa sucursale ale căror atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. În cadrul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. funcţionează direcţii, servicii, inspecţii, birouri şi alte compartimente, ale căror norme de structura se propun de către consiliul de administraţie şi se aproba de către adunarea generală a acţionarilor.
  (4) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. elaborează studii de sinteza pentru întregul bazin al Dunării de pe teritoriul României.


  Articolul 27

  Finanţarea activităţii proprii
  Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite în conformitate cu legea, credite bancare şi alte surse financiare.


  Articolul 28

  Exerciţiul financiar
  Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.


  Articolul 29

  Personalul
  (1) Personalul de conducere al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi al sucursalelor este numit sau concediat de către directorul general al acesteia.
  (2) Personalul de execuţie al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă.
  (3) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale.
  (4) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii.
  (5) Drepturile şi obligaţiile personalului Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin contractul colectiv de muncă.


  Articolul 30

  Amortizarea mijloacelor fixe
  Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.


  Articolul 31

  Evidenta contabila şi bilanţul contabil
  (1) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. va tine evidenţa contabilă separat pe sucursale şi activităţi şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pentru aceste activităţi, având în vedere normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor.
  (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.


  Articolul 32

  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. poate constitui, conform legii, fonduri necesare realizării obiectului sau de activitate (fondul de reabilitare a lucrărilor calamitate, introdus pe costuri).


  Articolul 33

  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., prin sucursalele sale, poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 34

  Operaţiunile de încasări şi plati ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. se efectuează în conturi deschise la bănci. În limitele prevederilor stabilite de Banca Naţionala a României pentru necesitaţi curente, Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin unităţile bancare.


  Articolul 35

  Calculul şi repartizarea profitului
  (1) Profitul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. se stabileşte, în condiţiile legii, pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) Profitul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.
  (3) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii.
  (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
  (5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele producerii acestora şi va hotărî în consecinţa cum vor fi suportate aceste pierderi. Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul de capital şi în limita capitalului subscris.


  Articolul 36

  Registrele
  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. va tine prin grija administratorilor şi a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.


  Capitolul 9 Asocierea


  Articolul 37

  Se pot asocia cu Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. societăţi comerciale din alte sectoare de activitate, care au legătură cu obiectul de activitate al acesteia. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.


  Articolul 38

  Societăţile comerciale asociate cu Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. vor respecta şi aplica procedurile şi metodologiile unitare, stabilite de comun acord prin contractul de asociere pentru desfăşurarea principalelor relaţii comerciale, de producţie, financiare etc.


  Articolul 39

  Asocierea unei societăţi comerciale cu Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. se propune de către consiliul de administraţie al acesteia, sub rezerva aprobării de către adunarea generală a acţionarilor.


  Articolul 40

  Condiţiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum şi cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi fiecare societate comercială asociata.


  Capitolul 10 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii


  Articolul 41

  Modificarea formei juridice
  (1) Modificarea formei juridice a Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formelor prevăzute de lege.
  (2) Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate, cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.


  Articolul 42

  Dizolvarea
  (1) Următoarele situaţii duc la dizolvarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.:
  a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  b) declararea nulităţii;
  c) hotărârea adunării generale a acţionarilor;
  d) falimentul;
  e) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă;
  f) când numărul acţionarilor scade sub numărul minim legal;
  g) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea extraordinară a acţionarilor constata ca funcţionarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. nu mai este posibila;
  h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  (2) Dizolvarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. va fi înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 43

  Lichidarea
  (1) Dizolvarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
  (2) Lichidarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 44

  Litigii
  (1) Litigiile de orice fel apărute între Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.
  (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi persoane juridice române sau străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.


  Capitolul 11 Dispoziţii finale


  Articolul 45

  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. va practica în raporturile cu terţii preţuri şi tarife în condiţiile legii.


  Articolul 46

  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială.


  Anexa 3
  LISTA
  cuprinzând bunurile proprietate publică a statului, aflate în patrimoniul Regiei Autonome "Apele Române", care se concesioneaza Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.
  1. Apele de suprafaţa din domeniul public, asa cum sunt definite în Legea apelor nr. 107/1996, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, cu bogăţiile lor naturale şi potenţialul energetic valorificabil, apele subterane, faleza şi plaja marii
  2. Barajele
  3. Lacurile de acumulare permanente şi nepermanente
  4. Prizele de apa, staţiile de tratare
  5. Digurile de apărare împotriva inundaţiilor
  6. Lucrările de regularizare a albiilor
  7. Cantoanele hidrotehnice şi alte construcţii asimilate
  8. Staţii şi instalaţii ale reţelei de supraveghere a calităţii resurselor de apa
  9. Canalele statiilor de pompare şi conductele pentru derivare de debite
  10. Staţii şi instalaţii ale reţelei naţionale de observaţii şi măsurători hidrologice şi hidrogeologice, precum şi ale reţelei de observaţii şi măsurători meteorologice specifice gospodăririi apelor
  11. Alte construcţii şi lucrări hidrotehnice, bunuri proprietate publică a statului.


  Anexa 4
  PRODUSE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
  1. Apa bruta de suprafaţa în sursa
  1.1. Apa bruta din râuri interioare pentru:
  1.1.1. Agenţii economici industriali, de construcţii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală, agrozootehnici de tip industrial
  1.1.2. Termocentrale şi centrale nuclearoelectrice, în limita debitului minim de apa prelevat la recirculare maxima
  1.1.3. Termocentrale şi centrale nuclearoelectrice, peste debitul minim de apa prelevat la recirculare maxima
  1.1.4. Hidrocentrale
  1.1.5. Irigaţii
  1.1.6. Piscicultura şi pastravarii
  1.1.7. Instituţii publice şi unităţi de cult
  1.1.8. Alţi agenţi economici
  1.2. Apa bruta de suprafaţa din Dunăre pentru:
  1.2.1. Agenţii economici industriali, de construcţii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală, agrozootehnici de tip industrial şi pentru ecluzare la canale magistrale
  1.2.2. Termocentrale şi centrale nuclearoelectrice, în limita debitului minim de apa prelevat la recirculare maxima
  1.2.3. Termocentrale şi centrale nuclearoelectrice, peste debitul minim de apa prelevat la recirculare maxima
  1.2.4. Hidrocentrale
  1.2.5. Irigaţii
  1.2.6. Piscicultura şi pastravarii
  1.2.7. Instituţii publice şi unităţi de cult
  1.2.8. Alţi agenţi economici
  2. Apa din subteran în sursa
  Apa bruta din subteran pentru:
  2.1. Agenţii economici industriali, de construcţii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală pentru industrii şi alţii
  2.2. Agenţii economici de gospodărie comunală pentru populaţie, instituţii publice, unităţi de cult
  2.3. Irigaţii şi pastravarii
  2.4. Agenţii economici agrozootehnici
  2.5. Alţi agenţi economici
  3. Nisipuri şi pietrisuri extrase din albiile minore, malurile cursurilor de apa şi din lacurile de acumulare


  Anexa 5
  SERVICII SPECIFICE
  de gospodărire a apelor realizate prin unităţile de gospodărire a apelor
  1. Primirea în apele de suprafaţa a substanţelor poluante conţinute în apele uzate evacuate de utilizatori, în cadrul prevederilor actelor de reglementare în vigoare (autorizaţie sau aviz de gospodărire a apelor), puse de acord cu prevederile NTPA - 001, cu standarde şi alte normative:
  a) pentru materii în suspensie;
  b) pentru substanţe în soluţie;
  c) pentru germeni patogeni;
  d) pentru poluare termica;
  e) pentru substanţe consumatoare de oxigen.
  2. Primirea în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgerea asigurata natural a apelor uzate, epurate, evacuate de utilizatori, în cadrul prevederilor actelor de reglementare în vigoare (autorizaţie sau aviz de gospodărire a apelor), puse de acord cu prevederile NTPA - 001, cu standarde şi alte normative:
  a) pentru materii în suspensie;
  b) pentru alte substanţe în soluţie.
  3. Injectarea în straturi de foarte mare adancime a apelor uzate industriale, a apelor de mina sau de zacamant:
  a) pentru materii în suspensie;
  b) pentru substanţe în soluţie.
  4. Primirea în apele litorale şi în marea teritorială, inclusiv în cele din zona de interes economic natural, a substanţelor poluante conţinute în apele uzate evacuate de utilizatori, în cadrul prevederilor actelor de reglementare în vigoare (autorizaţie sau aviz de gospodărire a apelor), puse de acord cu prevederile NTPA - 001, cu standarde şi alte normative:
  a) pentru materii în suspensie;
  b) pentru substanţe în soluţie;
  c) pentru germeni patogeni.
  5. Asigurarea apei în sursa
  6. Concentrarea prin barajele unităţilor de gospodărire a apelor a potenţialului hidroenergetic:
  Pentru cadere medie asigurata de baraje:
  - la hidrocentrale cu putere instalata mai mica de 4 MW;
  - la hidrocentrale cu putere instalata cuprinsă între 4 MW şi 8 MW;
  - la hidrocentrale cu putere instalata mai mare de 8 MW.
  7. Asigurarea folosirii potenţialului piscicol şi de agrement al marii teritoriale
  8. Asigurarea folosirii potenţialului piscicol al Dunării, râurilor şi lacurilor naturale
  9. Asigurarea folosirii potenţialului turistic şi de agrement al plajelor
  10. Asigurarea folosirii potenţialului turistic şi de agrement al Dunării, râurilor şi lacurilor naturale
  11. Asigurarea potenţialului de transport pe apele din domeniul public
  12. Asigurarea gospodăririi nisipurilor şi pietrisurilor din albiile minore.
  NOTĂ:
  Indicatorii folosiţi pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile de la pct. 1-5 sunt următorii:
      IndicatorulU.M.
    A.Indicatori fizici - temperatură°C
    B.Indicatori chimici generali:  
    -materii totale în suspensie (MTS)tone
    -cloruri, sulfaţi, calciu, magneziu, bariu, sodiu, potasiutone
    -azotaţi, amoniu, CBO5tone
    -CCOMntone
    -CCOCrtone
    -fosfaţitone
    -aluminiu, crom trivalent, fier total ionic, mangan, zinc, cobalttone
    -substanţe extractibiletone
    -produse petrolieretone
    -detergenţi sintetici anioni biodegradabilitone
    C.Indicatori chimici specifici:  
    -sulfiţi, azotiţi, fluoruri, fenolikg
    -clor rezidualkg
    -sulfuri şi hidrogen sulfurat, polisulfurikg
    -plumb, cadmiu, crom hexavalent, cupru, nichel, argint, seleniu, molibden, litiukg
    D.Indicatori chimici toxici şi foarte toxici:  
    -arsen, cianuri şi cianuri complexekg
    -pesticide, erbicide, triazine, triazinone, toluidinekg
    -pesticide, insecticide, organoclorurate persistente, organosilicice persistente, organofosforice, organometalicekg
    -substanţe cancerigene (benziprenul şi compuşii lui, nitroderivaţi şi compuşii lor)kg
    E.Indicatori bacteriologici:  
    -bacterii coliforme totalenr./100 cm3
    -bacterii coliforme fecalenr./100 cm3
    -streptococi fecalinr./100 cm3


  Anexa 6
  SERVICII COMUNE
  de gospodărire a apelor în scopul prelucrării şi utilizării acestora
  1. Captarea, pomparea şi tratarea apei
  2. Distribuţia apei prin reţeaua publică
  3. Distribuţia apei pe platforme industriale
  4. Distribuţia apei brute prin reţeaua de irigaţii
  5. Distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi
  6. Transportul apei prin conducte şi canale
  7. Epurarea apelor uzate
  8. Asigurarea folosirii potenţialului de turism şi agrement al lacurilor de acumulare
  9. Asigurarea folosirii potenţialului piscicol al lacurilor de acumulare
  10. Navigaţie şi transport pe apa
  11. Reţinerea viiturilor prin lucrările de gospodărire a apelor
  12. Suplimentarea debitelor minime
  13. Pomparea apelor în vederea protecţiei lacurilor terapeutice, precum şi din incinte indiguite
  14. Activităţi conexe legate de valorificarea potentialelor apelor şi a patrimoniului
  15. Alte servicii privind prelucrarea şi utilizarea apei, cu potentialele ei.
  ------------------