ORDIN nr. 1.819 din 31 martie 2020pentru modificarea și completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum și pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 3 aprilie 2020
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 47 alin. (16), art. 79 alin. (4) și art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor comunicat prin Adresa nr. SG MCSI 1.939 din 31.03.2020,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Articolul 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (1), (1^2) și (2) se abrogă.2. Alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.3. Alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, Sistemul național de raportare Forexebug - Informații publice - Formulare sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează și se depune on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declarații» de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice. (4) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități prevăzute la alin. (1^1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcționare a Sistemului național de raportare Forexebug, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare.4. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Validarea și procesarea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» depus on-line de operatorii economici și alte entități decât instituții publice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 3 al capitolului II din anexa nr. 9 - Procedură de depunere on-line, validare și procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)», aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, cu deosebirea că recipisele aferente depunerii și validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul privat virtual (SPV), secțiunea Mesaje.5. La alineatul (5), litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:
  r) în rubrica «Semnătura 1», după validarea și generarea fișierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care, potrivit legislației în vigoare, are competența de a efectua plăți și este înrolată la funcționalitățile Sistemului național de raportare Forexebug, în cazul instituțiilor publice, sau este înregistrată în Spațiul privat virtual (SPV), în cazul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice.
  6. După alineatul (5) se introduc zece noi alineate, alineatele (6)- (15), cu următorul cuprins:(6) Persoanele din cadrul instituțiilor publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r) și s), trebuie să fie înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care își gestionează bugetul propriu. Verificarea corespondenței dintre semnăturile aplicate pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) cu cele aprobate prin fișa specimenelor de semnături va fi asigurată la nivelul unității Trezoreriei Statului la care este depus specimenul de semnături. (7) Persoanele din cadrul operatorilor economici și altor entități decât instituții publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r), trebuie să fie înrolate în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu cele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceștia își desfășoară activitatea. Verificarea corespondenței dintre semnătura electronică aplicată în rubrica «Semnătura 1» pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) și cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unitățile Trezoreriei Statului se realizează automat potrivit instrucțiunilor și aplicației informatice puse la dispoziție de Centrul Național pentru Informații Financiare în funcție de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective și corespondența acestuia cu codul de identificare fiscală al plătitorului.(8) Operatorii economici și alte entități care au aprobate în fișa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnătura 1 și semnătura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fișă a specimenelor de semnături în aceste condiții.(9) Operatorii economici și alte entități care decid efectuarea de plăți din conturile deschise la Trezoreria Statului atât cu semnătura 1, cât și cu semnătura 2 de către persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului nu pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME), operațiunile de plăți urmând a fi efectuate de către aceștia numai pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT). (10) Răspunderea pentru efectuarea plăților pe bază de ordine de plată multiple electronice (OPME) întocmite de către operatorii economici și alte entități prevăzute la alin. (8) revine exclusiv persoanei care a semnat documentele respective.(11) Eventualele modificări în ceea ce privește persoanele aprobate în fișa specimenelor de semnături intră în vigoare în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia la unitatea trezoreriei statului. (12) În cazul în care prevederile alin. (6) și (7) nu sunt respectate, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este respins.(13) Răspunderea privind concordanța dintre informațiile afișate în fișierul PDF al ordinului de plată multiplu electronic (OPME) și cele din fișierul XML atașat acestuia revine exclusiv instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități care leau întocmit și depus on-line prin Sistemul național de raportare Forexebug sau prin intermediul serviciului «Depunere declarații», după caz. (14) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăților din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT). (15) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități prevăzute la alin. (1^1) au obligația de a verifica zilnic concordanța operațiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situația în care sunt constatate erori materiale generate de unitățile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun.


  Articolul II

  Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 24 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  j) formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)», document .pdf cu fișier .xml atașat.
  2. În anexa nr. 2, după punctul 16.2 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins:17. formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» 60 de zile


  Articolul III

  Ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, poate fi utilizat de operatorii economici și alte entități decât instituții publice, începând cu data de 21 aprilie 2020.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 31 martie 2020.
  Nr. 1.819.
  -----