LEGE nr. 440 din 18 iulie 2001pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 23 din 27 martie 2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 2, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Societatea Naționala «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. este societate comercială pe acțiuni, cu capital de stat, de interes național, cu sediul în municipiul București, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, și are în structura sucursalele județene fără personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 2.
  ....................................................................(3) Societatea Naționala «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. va funcționa sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.
  2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Capitalul social inițial al Societății Naționale «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. este de 129.657 milioane lei și se constituie prin preluarea unei părți din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii și înregistrat în evidența contabilă la data de 31 decembrie 2000.
  3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în numele statului, concesioneaza Societății Naționale «Îmbunătățiri Funciare» - S.A., pe termen de 49 de ani, bunurile aparținând domeniului public al statului, prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 3. Nivelul redeventei este de 0,05% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune și se acoperă din veniturile realizate din tarifele pentru irigații.(2) Lucrările din amenajările de irigații și orezării, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 3, vor fi administrate de Societatea Naționala «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. până la transferul acestora, la cerere, fără plata, către asociațiile utilizatorilor de apa, conform legii, în termen de până la 5 ani, și pe măsura infiintarii acestora.(3) Clădirile de producție și administrative, cu terenurile aferente, dotările, utilajele și mijloacele de transport, necesare pentru desfășurarea activității Societății Naționale «Îmbunătățiri Funciare» - S.A., din domeniul privat al statului, se preiau de la Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare prin protocol, iar valoarea acestora se înscrie în capitalul social al societății comerciale.(4) Valorile bunurilor prevăzute la pct. 1 și 2 din anexa nr. 3 se stabilesc pe baza inventarierii fizice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.
  4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Societatea Naționala «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. își desfășoară activitatea în domeniul imbunatatirilor funciare, având ca obiect principal de activitate administrarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare de interes național din patrimoniu, efectuarea de prestări de servicii, precum și aplicarea strategiilor de dezvoltare, a politicilor în domeniul imbunatatirilor funciare, de investiții și cercetare științifică de specialitate.
  5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență acțiunile Societății Naționale «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea sa de acționar unic prin Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.
  6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Cheltuielile cu energia electrica necesară în vederea pomparii apei de la sursa, priza, până la hidrant, cheltuielile de exploatare pentru stațiile de pompare de baza și stațiile de repompare și toate cheltuielile cu evacuarea apei din rețeaua de desecare, cheltuielile de întreținere și reparații ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare în care se cuprind, potrivit legii, și digurile, barajele și construcțiile anexe din patrimoniul Societății Naționale «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. se suporta de la bugetul de stat.(2) Cheltuielile cu energia electrica necesară în vederea pomparii apei de la stațiile de pompare de punere sub presiune până la hidrant sau vaneta din orezării și cheltuielile de întreținere și reparații din amenajările ce vor fi preluate de asociațiile utilizatorilor de apa pentru irigații nou-înființate se suporta de la bugetul de stat pe o perioadă de 5 ani.(3) Pentru agenții economici și instituțiile publice care dețin sisteme de irigații și sisteme de desecare în afară celor aflate în patrimoniul Societății Naționale «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. cheltuielile cu energia electrica necesară în vederea pomparii apei de la priza până la hidrant, cheltuielile cu energia electrica necesară pentru evacuarea apei din sistemele de desecare, precum și cheltuielile cu energia electrica necesară pentru agenții economici care pompeaza apa pentru irigații se suporta de la bugetul de stat.(4) Pentru cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigații din patrimoniu Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. va stabili tarife pentru livrarea apei către beneficiarii prestărilor de servicii.(5) Cheltuielile privind acțiunile de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice, precum și cele pentru constituirea stocului de materiale și mijloace de apărare, cheltuielile pentru cercetare, studii și proiectare, cheltuielile pentru investițiile în derulare și pentru cele noi, reabilitarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare existente, conservarea obiectivelor de investiții sistate, cheltuielile cu protecția mediului prin lucrări de îmbunătățiri funciare, monitorizarea efectelor amenajărilor de îmbunătățiri funciare, cadastrul lucrărilor de îmbunătățiri funciare, cheltuielile pentru dotări independente și alte cheltuieli asimilate investițiilor se suporta de la bugetul de stat.(6) Cheltuielile pentru îndeplinirea obligațiilor legale în calitate de titular al dreptului de administrare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al statului, constând în elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii, reactualizarii sau modificării autorizației de gospodărire a apelor, a autorizației de mediu, a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a barajelor și a altor construcții care se supun urmăririi speciale în exploatare, cheltuielile pentru expertizarea acestora și pentru consultanța de specialitate, alte taxe și tarife de autorizare prevăzute de lege, precum și cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se suporta de la bugetul de stat.
  7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, va aproba prin ordin normele metodologice privind condițiile și modul de acordare și utilizare, precum și controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul imbunatatirilor funciare.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor se aproba normele metodologice pentru implementarea modului de organizare a activității de îmbunătățiri funciare.
  8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

  Articolul 11

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor va reorganiza prin divizare Societatea Naționala «Îmbunătățiri Funciare» - S.A., în vederea privatizării unor activități din domeniul imbunatatirilor funciare, care intră în obiectul de activitate al acesteia.
  9. Anexele nr. 1, 2 și 3 vor avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 1

  STATUTUL
  Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.


  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata

  Articolul 1

  Denumirea(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se menționează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele societate pe acțiuni sau de initialele S.A., de capitalul social, de numărul de înmatriculare în registrul comerțului, de sediu și de codul fiscal.


  Articolul 2

  Forma juridică
  Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este societate comercială pe acțiuni de interes național și funcționează ca persoana juridică română cu capital de stat, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.


  Articolul 3

  Sediul(1) Sediul central al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este în România, municipiul București, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4.(2) Sediul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, potrivit legii.(3) La data infiintarii Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. are în structura sa sucursale, unități fără personalitate juridică. Sucursalele pot avea în subordine sisteme zonale județene, sisteme, secții, ateliere, cu gestiune economico-financiară, care întocmesc evidența contabilă la nivel de balanța de verificare.


  Articolul 4

  Durata
  Durata Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.


  Capitolul II Scopul, obiectul de activitate și atribuțiile

  Articolul 5

  Scopul
  Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. are ca scop aplicarea strategiilor de dezvoltare și a politicilor naționale în domeniul imbunatatirilor funciare, realizarea de investiții și cercetări științifice de specialitate.


  Articolul 6

  Obiectul de activitate și atribuțiile(1) În calitate de concesionar al lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul public, Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., prin sucursalele sale, are următorul obiect de activitate:1. administrarea, întreținerea, repararea și exploatarea lucrărilor de irigații, desecări-drenaje, combaterea eroziunii solului, îndiguiri, baraje și altele asemenea, inclusiv apărarea împotriva inundațiilor și gheturilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice din amenajările proprii;2. realizarea programelor de investiții privind studiile, proiectarea și execuția lucrărilor de îmbunătățiri funciare;3. producerea de materiale, echipamente, confecții și reconditionari de piese de schimb necesare în activitatea de îmbunătățiri funciare, pentru necesitățile proprii și pentru terți;4. executarea de prestări de servicii pentru terțe persoane juridice și fizice;5. asigurarea asistenței tehnice în întreținerea și exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare de către persoane juridice și fizice, precum și de asociațiile utilizatorilor de apa pentru irigații;6. desfășurarea de activități de import-export, cooperare internationala în domeniul imbunatatirilor funciare, comercializare de echipamente de irigații, echipamente și utilaje agricole, tehnologii și servicii pentru necesarul propriu;7. desfășurarea activităților de comercializare de substanțe chimice pentru protecția culturilor agricole, depozitarea și condiționarea produselor agricole, a materialului semincer, precum și de comercializare și export de produse agricole pe perioada derulării Programului ROM-AG 98 și ca urmare a productiilor rezultate din acest program;8. executarea de alte prestări de servicii în domeniul transporturilor, proiectării și realizării lucrărilor de construcții-montaj, reparații prin atelierele proprii, închirieri de mijloace de transport și utilaje, precum și spații temporar disponibile, pentru persoane juridice și fizice, fără a afecta activitatea de baza;9. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice și de cercetare științifică în colaborare cu unități din domeniul proiectării și cercetării;10. realizarea și funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoza și avertizare privind efectele economice și ecologice ale lucrărilor de îmbunătățiri funciare, parte componenta a sistemului național de monitorizare pentru protecția mediului;11. realizarea sistemului propriu informatic, prestări de servicii informatice, activitate de software, de baza și aplicativa pentru calculatoare și rețele de calculatoare;12. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice și fizice;13. organizarea și participarea la manifestări tehnico-științifice și expoziții în țara și în străinătate, servicii de reclama și publicitate;14. organizarea altor activități și servicii pentru valorificarea unor oportunitati profitabile;15. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparații, demolări, casări, precum și a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;16. operațiuni de leasing conform legislației în vigoare;17. realizarea pentru personalul propriu de activități sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;18. organizarea, realizarea, păstrarea și ținerea la zi a cadastrului de îmbunătățiri funciare;19. gestionarea și paza bunurilor proprii, precum și a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (5) din Constituție, concesionate Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.;20. activități de propaganda, de informare directa și de sensibilizare a utilizatorilor de apa pentru irigații, în scopul transferului către aceștia al managementului aplicării udarilor;21. editarea, tipărirea și comercializarea de publicații tehnice în domeniul agricol.(2) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. are următoarele atribuții:1. întocmește programele anuale și de perspectiva în domeniul imbunatatirilor funciare;2. elaborează studii și programe pentru dezvoltarea, modernizarea și completarea obiectivelor de investiții existente, pentru realizarea de obiective noi, în corelare cu exploatarea amenajărilor acestora;3. fundamentează necesarul de surse și de fonduri pentru finanțarea tuturor lucrărilor prevăzute în obiectul sau de activitate și asigura repartizarea fondurilor aprobate;4. elaborează norme de consum, norme de stoc și tarife specifice exploatării lucrărilor de îmbunătățiri funciare;5. avizează și aproba documentațiile tehnice, contractarea și finanțarea lucrărilor de investiții și de reparații, executarea și receptionarea la termen a lucrărilor respective, potrivit legii;6. elaborează norme tehnice și tehnologii privind întreținerea, repararea și exploatarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare de pe terenurile agricole, cu destinație agricolă;7. asigura funcționarea lucrărilor la parametrii proiectati, cu excepția cazurilor în care funcționarea este împiedicată de factori naturali care nu pot fi influentati de Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.;8. urmărește impactul lucrărilor de îmbunătățiri funciare asupra factorilor de mediu și aplica măsuri de corectie, în cazul constatării unor tendinte negative, stabilite prin documentații tehnico-economice și/sau ecologice;9. evalueaza, după caz, direct sau prin alte persoane juridice sau fizice de specialitate, efectele și pagubele produse lucrărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa de acțiunile factorilor de risc și de calamitatile naturale și face demersurile necesare pentru obținerea de fonduri în vederea remedierii, potrivit legii;10. participa la aplicarea prevederilor Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996;11. organizează și aplica acțiunile operative pentru prevenirea și asigurarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice din amenajările proprii, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 638/1999;12. emite acorduri și avize pentru instalațiile și construcțiile care se executa în zona lucrărilor de îmbunătățiri funciare din patrimoniul sau;13. întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli; analizează utilizarea disponibilităților bănești, în condițiile legii;14. contractează credite interne și externe, potrivit reglementărilor în vigoare;15. studiază piața interna și externa, pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale și echipamente specifice;16. efectuează operațiuni de comerț exterior;17. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme, precum și acțiuni de colaborare cu organisme internaționale, în domeniul sau de activitate;18. participa la acțiunile ce se desfășoară pe plan internațional în organismele la care este afiliată, precum și la alte manifestări internaționale organizate pe teme de administrare și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, în condițiile legii;19. organizează licitații pentru adjudecarea proiectării și executării investițiilor publice, achiziții publice de bunuri și executarea de prestări de servicii și reparații în domeniul imbunatatirilor funciare, potrivit legii;20. elaborează și realizează planul propriu de cercetare, proiectare, informatica;21. coordonează și îndrumă metodologic realizarea controlului tehnic în unitățile proprii privind întreținerea și repararea lucrărilor din domeniul sau de activitate;22. urmărește activitatea de investiții și inovații și se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari ale acestora, face propuneri cu privire la problemele de standardizare;23. urmărește și ia măsurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea aparaturii de măsura și control, precum și a instalațiilor de ridicat din dotare;24. avizează omologarea și producerea de noi produse specifice sectorului de îmbunătățiri funciare;25. elaborează norme interne de consum pentru combustibili, lubrifianți, energie electrica pentru tehnologiile specifice activității de exploatare, întreținere și reparații;26. colaborează și ia măsuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru asigurarea pazei și protecției lucrărilor aflate în administrarea sa;27. elaborează normele proprii de protecție a muncii, de prevenire a incendiilor pentru activitățile specifice;28. elaborează studii cu privire la necesarul forței de muncă pe structuri de personal, organizează recrutarea cadrelor, pregătirea și perfecționarea întregului personal și controlează aplicarea reglementărilor privind selecționarea și promovarea personalului la unitățile din subordine;29. asigura îndrumarea și controlul unităților din subordine, controlul financiar de gestiune, efectuează analize economice și tehnice asupra organizării și desfășurării proceselor de producție și ia măsurile corespunzătoare;30. întocmește și prezintă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Capitolul III Capitalul social, acțiunile

  Articolul 7

  Capitalul social(1) Capitalul social inițial al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este de 129.657 milioane lei, împărțit în 259.314 acțiuni nominative în valoare nominală de 500.000 lei. Capitalul social inițial al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este constituit prin preluarea unei părți din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii și înregistrat în evidența contabilă la 31 decembrie 2000.(2) Bunurile aparținând domeniului public al statului, constituite din lucrări de irigații formate din prize, stații de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, stații de repompare, canale și conducte de aductiune și de distribuție a apei de irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrările de desecare gravitationala și cu pompare, inclusiv stațiile de pompare aferente, canale de desecare de ordin inferior, drenuri și colectoare de drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, baraje și diguri de apărare împotriva inundațiilor la Dunăre și pe râurile interioare și care nu sunt incluse în capitalul social al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se concesioneaza de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, în numele statului, pe un termen de 49 de ani, Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. Nivelul redeventei este de 0,05% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesionare și se acoperă din veniturile realizate din tarifele pentru irigații.(3) Lucrările din amenajările de irigații și orezării, formate din stații de pompare de punere sub presiune, rețelele interioare de irigații formate din conducte și canale, precum și echipamentul mobil de udare, care fac parte din domeniul privat al statului, vor fi administrate de Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. până la transferul acestora la cerere, fără plata, către asociațiile utilizatorilor de apa pentru irigații, conform legii, în termen de până la 5 ani, pe măsura infiintarii acestora.(4) Clădirile de producție și administrative, împreună cu terenurile aferente, dotările, utilajele și mijloacele de transport necesare pentru desfășurarea activității Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. din domeniul privat al statului se preiau de la Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare prin protocol și se includ în capitalul social al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.(5) Capitalul social prevăzut la alin. (1) este cel rezultat din inventarierea patrimoniului Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare înregistrat în bilanțul contabil încheiat la predarea-preluarea patrimoniului între Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare și Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.(6) Până la transmiterea acțiunilor către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile legii, acestea sunt deținute în totalitate de stat, care își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea sa de acționar unic prin Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.


  Articolul 8

  Reducerea sau majorarea capitalului social(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege.(2) În cazul în care directorul general constata pierderea a jumătate din capitalul social este obligat sa convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor care va decide fie reîntregirea capitalului social, fie reducerea la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.


  Articolul 9

  Acțiunile(1) Acțiunile nominative ale Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.(2) Acțiunile nominative emise de Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont, caz în care se vor emite certificate de acționar potrivit legii.(3) Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. va tine evidenta acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul acesteia. Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.(4) Acțiunile emise de Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.(5) Persoanele fizice sau juridice române și străine vor putea dobândi acțiuni la Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. potrivit prevederilor legale în vigoare, fără a se afecta însă poziția statului de acționar majoritar.


  Articolul 10

  Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar, potrivit legii, conferă acestuia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de statut.(2) Deținerea acțiunii implica adeziunea de drept la statut.(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.(5) Obligațiile Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limitele valorii acțiunilor pe care le dețin.(6) Patrimoniul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.


  Articolul 11

  Cesiunea acțiunilor(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se realizează prin declarație facuta în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.


  Articolul 12

  Pierderea acțiunilor
  În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui sa anunțe directorul general și să facă public faptul prin presa, în cel puțin două ziare de larga circulație din localitatea în care se afla sediul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.


  Capitolul IV Adunarea generală a acționarilor

  Articolul 13

  Atribuții(1) Conducerea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este asigurata de adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație și directorul general.(2) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.(3) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:
  a) aproba strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.;
  b) aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
  c) aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului directorului general și al cenzorilor și repartizează profitul conform legii;
  d) hotărăște cu privire la folosirea dividendelor aferente acțiunilor gestionate pentru restructurare și dezvoltare, conform legii;
  e) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competentele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piața interna și externa, a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor, potrivit legii;
  f) hotărăște cu privire la gajarea, ipotecarea sau la închirierea unor bunuri, unități sau sedii proprii;
  g) aproba structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  (4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate la lit. b), c), d), e) și f), adunarea generală a acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.(5) Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar să fie luată o hotărâre pentru:
  a) mutarea sediului societății;
  b) prelungirea duratei societății;
  c) majorarea capitalului social;
  d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.;
  f) dizolvarea anticipata a societății;
  g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
  h) conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;
  i) emisiunea de obligațiuni;
  j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
  (6) Pentru îndeplinirea atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega directorului general exercițiul atribuțiilor sale menționate la lit. a), d) și i).


  Articolul 14

  Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Convocarea adunării generale a acționarilor se va face cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar central de larga circulație și va cuprinde locul și data ținerii acesteia, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.(2) Până la apariția unor noi reglementări privind situația societăților comerciale având ca acționar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de un împuternicit al Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.(3) În cazul în care pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.(4) Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:
  a) numește și înlocuiește directorul general și cenzorii, conform prevederilor legale;
  b) aproba descărcarea de gestiune a directorului general și dispune revocarea acestuia;
  c) stabilește nivelul remunerației directorului general și a cenzorilor;
  d) analizează rapoartele directorului general privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția de pe piața interna și externa a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor potrivit legii;
  e) hotărăște cu privire la actionarea în justiție a directorului general și a cenzorilor pentru recuperarea pagubelor produse de aceștia Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.


  Articolul 15

  Organizarea adunării generale a acționarilor(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de către directorul general. Adunarea generală a acționarilor are loc cel puțin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exercițiului financiar pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.(2) În cazul în care la data stabilită nu sunt prezenți deținătorii a cel puțin jumătate din capitalul social, adunarea generală a acționarilor se convoacă din nou, după 7 zile calendaristice, în același loc și la aceeași ora, și se va desfășura indiferent de numărul acționarilor prezenți.(3) Adunarea generală a acționarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, la solicitarea acționarului unic, a directorului general ori a cenzorilor, în conformitate cu dispozițiile statutului, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.(4) Adunarea generală a acționarilor va desemna dintre actionarii prezenți un secretar care va verifica lista de prezenta a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru ținerea adunării, și va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acționarilor. Procesul-verbal, semnat de președintele ședinței și de secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședința. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a acționarilor. Procesul-verbal al ședinței va fi trecut în registrul adunării generale a acționarilor, va fi sigilat și parafat.(5) La ședințele adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., pot fi invitați reprezentanții sindicatului și/sau reprezentanții salariaților care nu sunt membri de sindicat.


  Articolul 16

  Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor(1) În ziua și la ora precizate în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de directorul general sau, în lipsa acestuia, de persoana care îi tine locul.(2) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau de regula prin vot deschis. Cvorumul de prezenta și majoritatea necesară pentru luarea hotărârilor sunt cele prevăzute de lege.(3) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor și pentru revocarea lor.(4) Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv, se va putea publică numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.(5) Hotărârile adunării generale a acționarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute la alin. (3).(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru actionarii absenți sau nereprezentati în adunarea generală a acționarilor ori care au votat împotriva.(7) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul să se retragă din Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și sa recupereze contravaloarea acțiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.


  Capitolul V Administrarea societății

  Articolul 17

  Organizarea(1) Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este administrată, conform legii, de un consiliu de administrație constituit din 7 membri numiți prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, dintre care unul este directorul general al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. Din Consiliul de administrație al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. fac parte câte un reprezentant din Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și din Ministerul Finanțelor Publice. Președintele consiliului de administrație este directorul general al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.(2) Directorul general al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este numit pe o perioadă de 1-4 ani prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic directorul general este numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.(3) Membrii consiliului de administrație și directorul general vor depune o garanție conform prevederilor legale în vigoare.(4) Consiliul de administrație se întrunește în ședințe cel puțin o dată pe luna, la propunerea directorului general, și adopta hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenți.(5) Membrii consiliului de administrație vor primi pentru activitatea desfășurată în aceasta calitate o indemnizație lunară egala cu 20% din veniturile directorului general.(6) Pentru pregătirea ședințelor și întocmirea proceselorverbale consiliul de administrație va desemna un secretar al consiliului de administrație, căruia i se va stabili o indemnizație lunară de către consiliul de administrație, care nu va depăși indemnizația lunară a unui membru al consiliului de administrație.(7) Consiliul de administrație poate revoca oricând persoanele numite în comitetul director.


  Articolul 18

  Atribuțiile și obligațiile consiliului de administrație
  Atribuțiile consiliului de administrație sunt următoarele:1. aproba statul de funcții al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și îl supune spre aprobare adunării generale a acționarilor;2. aproba nivelul garanțiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar, potrivit legii;3. supune anual spre aprobare adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la data încheierii exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;4. aproba, la propunerea directorului general, repartizarea profitului conform legii și majorarea sau diminuarea capitalului social, precum și emisiunea de obligațiuni, în condițiile legii;5. aproba, la propunerea directorului general, în condițiile legii, asocierea cu alți agenți economici pentru realizarea de activități de interes comun;6. aproba propunerile directorului general privind repartizarea pe sucursale și activități a alocațiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor;7. aproba tarife, prețuri și chirii în condițiile legii;8. aproba orice alte măsuri pentru desfășurarea activității Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., cu excepția celor date în competența altor organe;9. aproba utilizarea fondului valutar propriu, în condițiile legii;10. propune, potrivit reglementărilor legale, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe ale administrației publice centrale;11. hotărăște cu privire la investițiile ce urmează să fie realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanțează din surse proprii, din credite bancare sau alocații de la bugetul de stat;12. aproba programele de activitate lunare, anuale și de perspectiva privind proiectarea, investițiile, exploatarea, întreținerea și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare;13. aproba angajarea de credite pe termen lung sau mediu, interne și externe, potrivit legii.


  Capitolul VI Comitetul director

  Articolul 19

  Atribuțiile directorului general1. Elaborează strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și o supune spre aprobare consiliului de administrație.2. Elaborează structura organizatorică a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și o supune spre aprobare consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.3. Face propuneri cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și le supune spre aprobare consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.4. Propune repartizarea profitului conform legii și majorarea sau diminuarea capitalului social, precum și emisiunea de obligațiuni în condițiile legii.5. Negociaza contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților.6. Aproba încheierea de contracte de închiriere.7. Propune, în condițiile legii, asocierea cu alți agenți economici pentru realizarea de activități de interes comun.8. Analizează activitatea economică a sucursalelor și încadrarea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli și stabilește măsurile corespunzătoare.9. Poate atrage în activitatea sa de analiza a unor probleme complexe specialiști a căror activitate va putea fi remunerată pe bază de convenții civile de prestări de servicii, încheiate potrivit legii.10. Prezintă Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor o dată pe an, după aprobarea adunării generale a acționarilor și a consiliului de administrație, un raport de activitate al societății naționale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.11. Organizează selectarea, angajarea și concedierea personalului cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă.12. Reprezintă Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice.13. Încheie acte juridice în numele și pe seama Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. conform legii.14. Asigura convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor.15. Îndeplinește alte prerogative încredințate de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație ori prevăzute de lege.16. Asigura realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță.17. Prezintă semestrial în adunarea generală a acționarilor sau ori de câte ori se solicita situația economico-financiară a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., stadiul investițiilor, al realizării obiectivelor de performanță, precum și alte documentații solicitate, vizate și certificate de cenzor.18. Promovează și asigura întocmirea la termen a documentațiilor de privatizare în conformitate cu prevederile programului de guvernare.19. În cadrul procesului de privatizare a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., în perioada dintre aprobarea de către ministerul de resort a inițierii procedurii de privatizare pentru vânzarea pachetului/pachetelor de acțiuni deținut/deținute de aceasta și achitarea sumei prevăzute prin contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni, nu trebuie să efectueze vânzare de active, încheiere de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (în afară celor necesare pentru desfășurarea activității curente) sau orice alte activități de natura sa impieteze asupra acestui proces. În această perioadă directorul general va putea efectua operațiunile mai sus amintite numai cu mandat special din partea instituției publice implicate.


  Capitolul VII Gestiunea

  Articolul 20

  Cenzorii(1) Gestiunea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este controlată de acționari și de 3 cenzori, care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.(2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor Publice.(3) Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de supleanți, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.(4) În scopul exercitării drepturilor și al executării obligațiilor ce le revin, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.(5) Cenzorii au următoarele atribuții principale:
  a) în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa și registrele de evidența contabilă și informează directorul general despre neregulile constatate;
  b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de directorul general asupra conturilor Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., bilanțului și contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
  c) prezintă adunării generale a acționarilor punctele lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  (6) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:
  a) să facă, lunar și inopinat, inspecții ale casei și sa verifice existenta titlurilor ori a valorilor care sunt proprietatea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. sau care au fost primite în gaj, cauțiune sau depozit;
  b) sa ia parte la adunările ordinare și extraordinare ale acționarilor, putând insera pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
  c) să constate depunerea în mod regulat a garanției din partea directorului general;
  d) sa vegheze ca dispozițiile legii și ale statutului să fie îndeplinite de directorul general și de lichidatori.
  (7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de directorul general, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.(9) Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile lor se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.(10) Cenzorii și supleanții sunt numiți pe o perioadă de cel mult 3 ani și pot fi realeși.(11) Nu pot fi cenzori persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.(12) Cenzorii sunt obligați să depună înainte de începerea activității o garanție egala cu o treime din garanția directorului general.(13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunțare la mandat de către un cenzor, supleantul cel mai în vârsta îl înlocuiește.(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată întrunire a adunării generale a acționarilor.(15) În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, directorul general va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acționarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acționarilor.


  Capitolul VIII Activitatea

  Articolul 21
  (1) Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepția celor care i-au fost concesionate. Bunurile proprietate publică concesionate Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se evidențiază distinct și au regimul prevăzut de lege.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al sucursalelor va trebui să asigure funcționarea corecta și dezvoltarea tehnologică la nivelul standardelor a activităților de exploatare, întreținere a amenajărilor de îmbunătățiri funciare și de apărare împotriva inundațiilor.(3) Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. are în structura sa sucursale ale căror atribuții se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare. În cadrul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. funcționează direcții, servicii, inspecții, birouri și alte compartimente, ale căror norme de structura se propun de către directorul general și se aproba de adunarea generală a acționarilor.


  Articolul 22

  Finanțarea activității proprii(1) Pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. utilizează surse de finanțare proprii, alocații bugetare prevăzute anual prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, credite bancare și alte surse financiare.(2) Cheltuielile pentru aparatul propriu al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se acoperă dintr-o cota din veniturile realizate de sucursalele sale.


  Articolul 23

  Exercițiul financiar
  Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.


  Articolul 24

  Personalul(1) Personalul de conducere al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și al sucursalelor este numit și concediat de către consiliul de administrație, la propunerea directorului general.(2) Personalul de execuție al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. este angajat și concediat de directorul general, iar cel al sucursalelor, de conducerea sucursalelor județene, conform competentelor stabilite de directorul general.(3) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale și ale contractului colectiv de muncă.(4) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legii.(5) Drepturile și obligațiile personalului Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare și prin contractul colectiv de muncă.


  Articolul 25

  Amortizarea mijloacelor fixe
  Directorul general stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a activelor corporale și necorporale din patrimoniul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.


  Articolul 26

  Evidenta contabila și bilanțul contabil(1) Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. va tine evidența contabilă separat pe sucursale și pe activități și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru aceste activități, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi ale Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.


  Articolul 27

  Operațiunile de încasări și plati ale Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se efectuează în conturi deschise la bănci. În limitele prevederilor stabilite de Banca Naționala a României pentru necesitați curente Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. poate efectua operațiuni de încasări și plati în lei și în valută. Operațiunile de încasări și plati cu strainatatea se vor efectua prin unitățile bancare.


  Articolul 28

  Calculul și repartizarea profitului(1) Profitul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se stabilește, în condițiile legii, pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor.(2) Profitul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare.(3) Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. își constituie un fond de rezerva și alte fonduri în condițiile legii.(4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele producerii acestora și va hotărî în consecința modul în care vor fi suportate aceste pierderi. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul de capital și în limita capitalului social subscris.


  Articolul 29

  Registrele
  Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. va tine, prin grija directorului general și a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.


  Capitolul IX Asocierea

  Articolul 30

  Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se poate asocia cu societăți comerciale din alte sectoare de activitate, române și străine, care au legătură cu obiectul de activitate al acesteia. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.


  Articolul 31

  Societățile comerciale asociate cu Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. vor respecta și vor aplica procedurile și metodologiile unitare, stabilite de comun acord în contractul de asociere, pentru desfășurarea principalelor relații comerciale, de producție, financiare etc.


  Articolul 32

  Asocierea unei societăți comerciale cu Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se propune de către directorul general și se aproba de adunarea generală a acționarilor și de consiliul de administrație.


  Articolul 33

  Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și fiecare societate comercială asociata.


  Capitolul X Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

  Articolul 34

  Modificarea formei juridice(1) Modificarea formei juridice a Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formelor prevăzute de lege.(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților comerciale.


  Articolul 35

  Dizolvarea(1) Următoarele situații conduc la dizolvarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.:
  a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  b) declararea nulității;
  c) hotărârea adunării generale a acționarilor;
  d) falimentul;
  e) pierderea unei jumătăți din capitalul social după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă;
  f) când numărul acționarilor scade sub numărul minim legal;
  g) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forta majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor constata ca funcționarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. nu este posibila;
  h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  (2) Dizolvarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. va fi înscrisă la oficiul registrului comerțului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 36

  Lichidarea(1) Dizolvarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.(2) Lichidarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 37

  Litigii(1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. și persoane juridice române sau străine pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.


  Capitolul XI Dispoziții finale

  Articolul 38

  Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. va practica în raporturile cu terții prețuri și tarife în condițiile legii.


  Articolul 39

  Statutul Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.


  Articolul 40

  Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Codului comercial și ale celorlalte acte normative în materie comercială.


  Anexa nr. 2

  Nr. crt.

  Denumirea

  Sediul

  1.

  Sucursala Alba

  Municipiul Alba Iulia, Bd Revoluției nr. 60, județul Alba

  2.

  Sucursala Arad

  Municipiul Arad, splaiul Mureș nr. 6D, județul Arad

  3.

  Sucursala Argeș

  Municipiul Pitești, Bd Republicii nr. 98, județul Argeș

  4.

  Sucursala Bacău

  Municipiul Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, județul Bacău

  5.

  Sucursala Bihor

  Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 18, județul Bihor

  6.

  Sucursala Bistrița-Năsăud

  Municipiul Bistrița, str. Zefirului nr. 1, județul Bistrița-Năsăud

  7.

  Sucursala Botoșani

  Municipiul Botoșani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, județul Botoșani

  8.

  Sucursala Brașov

  Municipiul Brașov, Str. Feldioarei nr. 6A, județul Brașov

  9.

  Sucursala Brăila

  Municipiul Brăila, Str. Vapoarelor nr. 13A, județul Brăila

  10.

  Sucursala Buzău

  Municipiul Buzău, str. Lt.-col. Gheorghe Iacob nr. 2, județul Buzău

  11.

  Sucursala Caraș-Severin

  Municipiul Reșița, Str. Sportului nr. 4A, județul Caraș-Severin

  12.

  Sucursala Călărași

  Municipiul Călărași, prelungirea București nr. 2, județul Călărași

  13.

  Sucursala Cluj

  Municipiul Cluj-Napoca, Str. Sobarilor nr. 36A, județul Cluj

  14.

  Sucursala Constanța

  Municipiul Constanța, Str. Sburătorului nr. 4, județul Constanța

  15.

  Sucursala Covasna

  Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Morii nr. 5, județul Covasna

  16.

  Sucursala Dâmbovița

  Comuna Ulmi, județul Dâmbovița

  17.

  Sucursala Dolj

  Municipiul Craiova, Calea Dunării nr. 35, județul Dolj

  18.

  Sucursala Galați

  Municipiul Galați, Str. Științei nr. 97, județul Galați

  19.

  Sucursala Giurgiu

  Municipiul Giurgiu, Șos. Sloboziei nr. 193, județul Giurgiu

  20.

  Sucursala Gorj

  Municipiul Târgu Jiu, bd Ecaterina Teodoroiu nr. 99, județul Gorj

  21.

  Sucursala Harghita

  Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Bolyai nr. 11, județul Harghita

  22.

  Sucursala Hunedoara

  Municipiul Deva, Str. Depozitelor nr. 6, județul Hunedoara

  23.

  Sucursala Ialomița

  Municipiul Slobozia, str. Cuza Vodă nr. 5, județul Ialomița

  24.

  Sucursala Iași

  Municipiul Iași, Str. Sărăriei nr. 16, județul Iași

  25.

  Sucursala Maramureș

  Municipiul Baia Mare, Str. Mărgeanului nr. 2, județul Maramureș

  26.

  Sucursala Mehedinți

  Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Carol I nr. 1A, județul Mehedinți

  27.

  Sucursala Mureș

  Orașul Sângeorgiu de Mureș, str. Râul Morii nr. 1.357, județul Mureș

  28.

  Sucursala Neamț

  Municipiul Piatra-Neamț, Aleea Tiparului nr. 8, județul Neamț

  29.

  Sucursala Olt

  Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 5, județul Olt

  30.

  Sucursala Prahova

  Municipiul Ploiești, str. Anton Pann nr. 7, județul Prahova

  31.

  Sucursala Satu Mare

  Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A, județul Satu Mare

  32.

  Sucursala Sălaj

  Municipiul Zalău, Str. Republicii nr. 77, județul Sălaj

  33.

  Sucursala Sibiu

  Municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 12, județul Sibiu

  34.

  Sucursala Suceava

  Municipiul Suceava, Str. Universității nr. 8, județul Suceava

  35.

  Sucursala Teleorman

  Comuna Nanov, județul Teleorman

  36.

  Sucursala Timiș

  Municipiul Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, județul Timiș

  37.

  Sucursala Tulcea

  Municipiul Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, județul Tulcea

  38.

  Sucursala Vaslui

  Municipiul Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, județul Vaslui

  39.

  Sucursala Vâlcea

  Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. 22 Decembrie nr. 45, județul Vâlcea

  40.

  Sucursala Vrancea

  Municipiul Focșani, Str. Brăilei nr. 121 bis, județul Vrancea

  41.

  Sucursala București

  Municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4


  Anexa nr. 3

  LISTA
  cuprinzând bunurile care vor fi administrate de
  Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  1. Lucrări de irigații formate din prize, stații de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, stații de repompare, canale și conducte de aductiune și distribuție a apei de irigații până la stațiile de pompare de punere sub presiune, lucrări de desecare cu pompare și gravitationala formate din canale colectoare principale cu stațiile de pompare aferente, canale de desecare de ordin inferior, drenuri și colectoare de drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului, baraje și diguri de apărare împotriva inundațiilor la Dunăre și pe râurile interioare.2. Lucrările din amenajările de irigații și din orezării, formate din stații de pompare de punere sub presiune, rețele interioare de irigații formate din conducte și canale, precum și echipamentul mobil de udare fac parte din domeniul privat al statului și vor fi administrate de Societatea Naționala "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. până la transferul la cerere, fără plata, conform legii, către asociațiile utilizatorilor de apa pentru irigații, pe măsura infiintarii acestora.
  Transferul acestor bunuri din administrarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. în proprietatea asociațiilor utilizatorilor de apa pentru irigații se face prin protocol de predare-primire avizat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.
  3. Clădirile de producție și administrative, cu terenurile aferente, dotările, utilajele și mijloacele de transport din domeniul privat al statului se constituie în capitalul social al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., în valoare de 129.657 milioane lei.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 18 iulie 2001.
  Nr. 440.
  -------