ORDIN nr. 4.034 din 2 iunie 2010 (*actualizat*)
privind structura anului şcolar 2010-2011
(actualizat la data de 22 aprilie 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • ----------
  În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  (1) Anul şcolar 2010-2011 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileşte:
  a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 de săptămâni de cursuri şi 3 săptămâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
  b) Pentru clasa a XI-a - anul de completare şi pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile.
  c) Pentru clasa a XI-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare, şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile lucrătoare, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile lucrătoare.
  d) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.


  Articolul 2

  Anul şcolar 2010-2011 începe pe data de 1 septembrie 2010, se încheie pe data de 31 august 2011 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
  Semestrul I
  Cursuri - luni, 13 septembrie 2010 - marţi, 21 decembrie 2010
  În perioada 1-7 noiembrie 2010, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
  Vacanţă - miercuri, 22 decembrie 2010 - marţi, 4 ianuarie 2011
  Cursuri - miercuri, 5 ianuarie 2011 - vineri, 28 ianuarie 2011
  Vacanţă intersemestrială - sâmbătă, 29 ianuarie 2011 - duminică, 6 februarie 2011
  Semestrul al II-lea
  Cursuri - luni, 7 februarie 2011-vineri, 15 aprilie 2011
  Vacanţă - sâmbătă, 16 aprilie 2011-marţi, 26 aprilie 2011
  Cursuri - miercuri, 27 aprilie 2011-vineri, 17 iunie 2011
  ----------
  Secţ. privind semestrul al II-lea a art. 2 a fost modificată de art. I din ORDINUL nr. 4.070 din 21 aprilie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011.


  Articolul 3

  În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.


  Articolul 4

  (1) Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 17 decembrie 2010.
  (2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2010-2011 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2011.


  Articolul 5

  (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
  (2) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la art. 1, precum şi ale posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.


  Articolul 6

  Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.


  Articolul 7

  Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Secretariatul de Stat pentru Învăţământul în Limbile Minorităţilor, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi sindicatele, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 8

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

  Daniel Petru Funeriu

  Bucureşti, 2 iunie 2010.
  Nr. 4.034.
  ---------