LEGE nr. 526 din 9 octombrie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 17 octombrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 23 martie 2001, cu următoarele modificări:
  1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢA DE URGENŢĂ
  privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor diferenţiate la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - În vederea sprijinirii familiilor cu venituri mici, a căror locuinta de domiciliu se afla pe raza teritorială, delimitata ca zona defavorizată, a municipiului Petrosani, a oraşelor Aninoasa, Lupeni, Petrila, Vulcan şi Uricani şi este racordata la sistemele centralizate de alimentare cu apa şi canalizare, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective acorda lunar familiilor cu venituri mici tarife diferenţiate la serviciile de alimentare cu apa potabilă şi canalizare, furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până la rambursarea de către aceasta a creditului extern în anul 2011."
  3. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Diferenţele de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate populaţiei prin reţeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, se acordă pentru familiile cu venituri mici, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel:"
  4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Diferenţele de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare, pentru familiile cu venituri mici, se suporta din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la art. 1, pe raza cărora îşi au domiciliul familiile respective şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara."
  5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) Primarul, prin serviciile de specialitate, verifica veridicitatea documentelor depuse şi transmite lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau titularilor individuali de factura un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor şi procentul de tarif redus acordat."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PAUL PACURARU
  -------------