REGULAMENT din 28 august 2015
de organizare și funcționare al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară - Anexa nr. 1*)
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 bis din 31 august 2015

  Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

  Articolul 1

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumit în continuare oficiul teritorial, se organizează și funcționează ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională.


  Articolul 2

  Oficiul teritorial se finanțează din sumele repartizate de Agenția Națională, conform prevederilor art. 9 alin. (2^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Rolul principal al oficiului teritorial este acela de a organiza, conduce și coordona activitatea de cadastru, geodezie, topografie și publicitate imobiliară, la nivel județean/al Municipiului București, urmărind aplicarea reglementărilor legale în aceste domenii.


  Capitolul II ORGANIZAREA OFICIILOR TERITORIALE

  Articolul 4
  (1) Între conducerea oficiului teritorial și compartimentele funcționale, se instituie, după caz, următoarele tipuri de relații:
  a) relații de autoritate, care se stabilesc între directorul oficiului teritorial și șefii compartimentelor funcționale, după caz, între funcțiile de conducere și cele de execuție;
  b) relații de coordonare în domeniul de specialitate, care se stabilesc între oficiul teritorial, prin intermediul unui compartiment funcțional și birourile teritoriale; relațiile de coordonare se stabilesc și în cadrul grupurilor de lucru;
  c) relații de colaborare, care se stabilesc între compartimente funcționale ale oficiului teritorial;
  d) relații de control, care se realizează între oficiul teritorial, prin intermediul compartimentelor funcționale și birourile teritoriale și între oficiul teritorial și persoanele fizice și juridice autorizate să realizeze lucrări tehnice de specialitate.(2) În aplicarea relațiilor prevăzute la alin. (1) șefii compartimentelor funcționale din cadrul oficiilor teritoriale au obligația de a prezenta lunar în consiliul de conducere rapoarte de activitate privind activitățile specifice desfășurate cu respectarea termenelor de soluționare a lucrărilor.(3) Oficiul teritorial poate stabili relații de colaborare cu alte autorități publice, organizații private, persoane fizice și juridice, în limitele mandatului acordat de conducerea Agenției Naționale.


  Articolul 5
  (1) În exercitarea atribuțiilor sale directorul oficiului teritorial propune Agenției Naționale persoana cu funcție de conducere care îndeplinește atribuțiile de director al oficiului teritorial pe perioada absenței lui din instituție în vederea emiterii ordinului directorului general.(2) În exercitarea atribuțiilor, șefii compartimentelor funcționale deleagă pe perioada absenței lor din instituție un salariat din subordine, care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația în vigoare, pentru realizarea atribuțiilor specifice funcției, cu aprobarea directorului oficiului teritorial.(3) Pentru posturile vacante de conducere, directorul oficiului teritorial poate delega atribuțiile aferente acestora unui salariat al oficiului teritorial, care îndeplinește condițiile prevăzute de cadrul normativ, până la ocuparea postului prin concurs, cu acordul prealabil al conducerii Agenției Naționale.(4) Directorul oficiului teritorial poate dispune detașarea sau delegarea salariaților în condițiile prevăzute de lege.(5) Pe timp limitat, directorul oficiului teritorial sau șefii de compartimentelor funcționale pot delega unele atribuții unuia din șefii de compartiment, respectiv unei persoane cu funcție de execuție din subordine, cu specificarea clară a limitelor competențelor și responsabilităților pe care le deleagă, a perioadei pentru care se deleagă competențele și responsabilitățile, precum și condițiile în care se deleagă competențele.


  Articolul 6

  Pentru activități cu caracter temporar se pot constitui, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale/decizie a directorului oficiului teritorial comisii și grupuri de lucru.


  Capitolul III ATRIBUȚIILE OFICIILOR TERITORIALE

  Articolul 7
  (1) Oficiul teritorial îndeplinește următoarele atribuții:
  a) coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și asigură înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul județului/al Municipiului București;
  b) realizează activitățile ce decurg din lucrările de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;
  c) verifică și controlează executarea lucrărilor de topografie, geodezie și cadastru la nivelul județelor/al Municipiului București;
  d) avizează și recepționează lucrările tehnice de specialitate efectuate la nivelul județului, conform legislației în vigoare;
  e) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
  f) efectuează înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;
  g) efectuează înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;
  h) avizează tehnic, la cerere, expertizele judiciare în domeniile topografie, cadastru și geodezie înainte de depunerea lor la instanța de judecată;
  i) avizează suportul topografic necesar realizării planului urbanistic general al unităților administrativ-teritoriale;
  j) avizează documentațiile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor în vederea emiterii deciziei/ordinului de către Direcția Agricolă Județeană;
  k) autorizează persoanele fizice care execută lucrări tehnice în condițiile Regulamentului;
  l) verifică și controlează activitatea persoanelor fizice care execută lucrări de specialitate;
  m) verifică periodic starea fizică a punctelor din rețeaua geodezică națională și rețeaua de nivelment națională și asigură mentenanța acestora, cu sprijinul și sub coordonarea Centrului Național;
  n) pun la dispoziția autorităților publice și a altor instituții interesate, în condițiile legii, situații statistice și de sinteză privind terenurile și construcțiile;
  o) participă la realizarea proiectelor interne și internaționale în care este implicată Agenția Națională în mod direct sau prin experți de specialitate;
  p) îndeplinește și alte atribuții ce au legătură cu activitatea specifică, în comisiile constituite, în condițiile legii.
  q) colaborează cu instituțiile publice abilitate, în vederea recuperării creanțelor și prejudiciilor datorate bugetului de stat în vederea executării sarcinilor fiscale, prin efectuarea de verificări în evidențele de publicitate imobiliară, în cadrul oficiului teritorial și comunică informațiile identificate privind situația bunurilor imobile care figurează înscrise în cărțile funciare (atât cele întocmite în format analogic, neconvertite, cât și cele întocmite sau convertite în format digital pe numele persoanelor fizice/juridice solicitate).
  r) îndeplinește atribuții tehnice specifice în cadrul comisiei județene/Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum și în colectivul de lucru organizat pentru sprijinirea acesteia.
  s) autorizează persoanele fizice care execută lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al cartografiei, conform prevederilor legale;
  t) poate înființa prin decizie compartimente la nivelul oficiilor teritoriale în cadrul structurii organizatorice aprobate prin organigramă și stabilește atribuțiile specifice acestora.(2) Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. 1, oficiul teritorial îndeplinește și alte atribuții specifice activității.


  Capitolul IV CONDUCEREA OFICIULUI TERITORIAL

  Articolul 8
  (1) Oficiul teritorial este condus de un director.(2) Directorul oficiului teritorial este numit prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, în urma susținerii unui concurs, în condițiile legii și are calitatea de angajat al oficiului teritorial pentru care a susținut concursul.(3) Directorul conduce întreaga activitate a oficiului teritorial, pe care îl reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.(4) În exercitarea atribuțiilor sale directorul oficiului teritorial emite decizii.


  Articolul 9

  Directorul oficiului teritorial îndeplinește următoarele atribuții:
  a) organizează, coordonează și controlează activitatea oficiului teritorial;
  b) asigură aplicarea cadrului legislativ și normativ, a ordinelor directorului general al Agenției Naționale și a hotărârilor Consiliului de Administrație al Agenției Naționale și a propriilor decizii, în contextul activităților desfășurate de către personalul din subordine;
  c) răspunde de buna gestionare a patrimoniul instituției și integritatea bunurilor conform prevederilor legale;
  d) răspunde de gestionarea fondurilor alocate în calitate de ordonator terțiar de credite, pe care le utilizează numai pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor instituției pe care o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale;
  e) răspunde, potrivit legii, de:
  - angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate;
  - realizarea încasărilor;
  - angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
  - integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;
  - organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;
  - organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice;
  - organizarea evidenței proiectelor derulate, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;
  f) răspunde de implementarea tuturor proiectelor Agenției Naționale la nivel de județ/Municipiu București;
  g) aprobă notele de fundamentare și propune bugetul anual al oficiului teritorial pe care îl înaintează Agenției Naționale;
  i) propune spre aprobare, directorului general al Agenției Naționale structura organizatorică și statul de funcții;
  j) aprobă fișa postului și raportul de evaluare pentru toți angajații din subordine;
  k) coordonează întregul sistem de activitate din punct de vedere al managementului calității, conform ISO 9001 și numește responsabilul cu sistemul de asigurare a calității pentru întreaga activitate a oficiului teritorial;
  l) asigură implementarea standardelor de control intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  m) asigură respectarea normelor de conduită profesională a personalului în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  n) acordă împuterniciri de reprezentare altor persoane din cadrul oficiului teritorial în situațiile în care, din motive obiective nu este în măsură să-și îndeplinească personal atribuțiile;
  o) aprobă fișele de evaluare pentru salariații oficiului teritorial.


  Articolul 10
  (1) La nivelul oficiului teritorial se constituie un Consiliu de conducere prin decizia directorului oficiului.(2) Consiliul de conducere este alcătuit din director, șeful serviciului cadastru, șeful serviciului publicitate imobiliară, șeful serviciului/biroului economic și șeful serviciului/biroului resurse umane și interogare baze de date.(3) Secretariatul consiliului de conducere este asigurat de o persoană desemnată de către directorul oficiului teritorial.(4) La ședințe poate fi invitat cu statut de observator, fără drept de vot și liderul de sindicat, dacă organizația este constituită legal și cu drept de reprezentativitate, conform prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11
  (1) Consiliul de Conducere este un organ colectiv cu rol consultativ în luarea deciziilor referitoare la propunerile privind structura organizatorică, analiza lunară privind realizarea principalelor activități și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli al oficiului teritorial, în ce privește planul de activitate, precum și în ceea ce privește planul de pregătire profesională și propunerile de premiere a angajaților.(2) Consiliul de conducere lucrează în ședințe lunare, organizate în intervalul 1-15 al fiecărei luni, sau ori de câte ori este nevoie, în coordonarea directorului oficiului teritorial, iar în lipsa acestuia de către persoana desemnată să îl înlocuiască.


  Articolul 12

  Conducerea operativă a activităților specifice oficiului teritorial este realizată de:
  a) directorul oficiului teritorial;
  b) șefi de serviciu;
  c) șefi de birou;
  d) coordonator compartiment.


  Capitolul V ATRIBUȚIILE SERVICIILOR ȘI BIROURILOR DIN CADRUL OFICIILOR TERITORIALE
  I. SERVICIUL CADASTRU

  Articolul 13

  Serviciul Cadastru are următoarele atribuții generale:
  a) recepționează documentații cadastrale și tehnice de specialitate;
  b) exercită atribuțiile ce decurg din implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, la nivelul UAT-ului, în care se derulează astfel de lucrări;
  c) pune la dispoziția autorităților publice și a altor instituții interesate, în condițiile legii, situații statistice și de sinteză privind imobilele;
  d) coordonează lucrările de specialitate la nivelul județului;
  e) răspunde la sesizările, memoriile sau petițiile cetățenilor referitoare la activitatea de cadastru;
  f) furnizează persoanelor fizice și juridice, servicii și informații conform tarifelor în vigoare;
  g) actualizează evidentele cadastrale la nivelul județului;
  h) realizează sinteze, analize și situații statistice privind datele cuprinse în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, în colaborare cu Serviciul Publicitate Imobiliară și le pune la dispoziția instituțiilor, persoanelor fizice și juridice interesate, la cerere, în condițiile legii;
  i) organizează și gestionează depozitul de arhivă în conformitate cu nomenclatorul arhivistic și legislația specială în materie;


  Articolul 14
  (1) Serviciul Cadastru este condus de un șef serviciu, denumit inginer șef, numit prin decizie a directorului oficiul teritorial în urma susținerii unui concurs sau examen.(2) Inginerul șef este subordonat directorului oficiului teritorial și în coordonarea metodologică a directorului Direcției de Cadastru și Geodezie din cadrul Agenției Naționale, în vederea respectării normelor legale și a regulamentelor din domeniul cadastrului.(3) Activitatea inginerului șef și a angajaților serviciului cadastru poate fi verificată atât din punct de vedere profesional cât și administrativ de către directorul oficiului teritorial în conformitate cu codul controlului/intern managerial al entităților publice.(4) În subordinea Serviciului Cadastru funcționează Biroul Verificare și Recepție Lucrări, Biroul/Compartimentul Fond Funciar și Biroul Înregistrare Sistematică, conform organigramelor aprobate. Șefii birourilor subordonate serviciului cadastru au obligația de a întocmi lunar rapoarte de activitate privind activitățile specifice desfășurate, respectiv respectarea termenelor.(5) Biroul verificare și recepții funcționează în cadrul Serviciului Cadastru, este condus de un șef birou numit prin decizie a directorului oficiul teritorial în urma susținerii unui concurs/examen și are următoarele atribuții specifice:
  a) recepționează documentații cadastrale întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară, realizate de persoane autorizate;
  b) avizează tehnic, la cerere, expertizele judiciare în domeniile topografie, cadastru și geodezie înainte de depunerea lor la instanța de judecată.
  c) emite avizul de conformitate pentru începerea lucrărilor de specialitate și realizează recepția lucrărilor de specialitate;
  d) recepționează planurile și hărțile analogice și digitale;
  e) recepționează documentațiile topografice întocmite în vederea obținerii dreptului de proprietate;
  f) realizează controlul asupra activității persoanelor autorizate și aplică sancțiuni conform prevederilor legale;
  g) recepționează documentațiile topografice întocmite în vederea obținerii dreptului de proprietate, acolo unde nu există Birou Fond Funciar;
  h) verifică periodic starea fizică a punctelor din rețelele de sprijin, conform normelor și regulamentelor emise de Agenția Națională;
  i) asigură monitorizarea funcționării stațiilor GNSS permanent instalate, în zona în care oficiul teritorial își desfășoară activitatea;
  j) pune în aplicare la nivelul județului regulamentele, normele și instrucțiunile din domeniul specific de activitate;
  k) verifică periodic starea fizică a punctelor din rețelele de sprijin, conform normelor și regulamentelor emise de către Agenția Națională, cu sprijinul și sub coordonarea Centrului Național de Cartografie;
  l) implementează la nivelul județului programe și proiecte din domeniul specific de activitate;(6) Biroul/Compartimentul Fond funciar funcționează în cadrul Serviciului Cadastru, este condus de un șef birou numit prin decizie a directorului oficiul teritorial în urma susținerii unui concurs/examen și are următoarele atribuții specifice:
  a) avizează documentațiile de scoatere definitivă sau temporară a terenurilor agricole în alte scopuri decât producția agricolă cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și pune în aplicare normele privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate pe teritoriul administrativ al județului;
  b) furnizează date comisiilor locale în vederea realizării planurilor parcelare;
  c) inventariază planurile parcelare;
  d) pune în aplicare, conform specificului activității, prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, a Legii nr. 1/2000, a Legii nr. 247/2005 și a Legii nr. 165/2013 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere;
  e) verifică documentațiile ce stau la baza întocmirii titlurilor de proprietate la nivelul UAT, precum și documentațiile întocmite în vederea modificării, rectificării ori emiterii de duplicate ale titlurilor de proprietate și întocmește referate tehnice de specialitate;
  f) soluționează cererile de îndreptare a erorilor din titlurile de proprietate datorate transcrierii eronate pe acestea a unor informații;
  g) verifică și recepționează, după caz, conform reglementărilor legale, planurile parcelare întocmite de Comisiile locale;
  h) verifică corespondența planurilor parcelare întocmite de Comisiile locale cu evidențele oficiilor teritoriale;
  i) furnizează la cerere Comisiei județene informațiile tehnice necesare activității acesteia;
  j) eliberează planuri parcelare și extrase de planuri parcelare (analogic și digital);
  k) eliberează duplicate ale documentelor aferente scoaterilor din circuitul agricol;
  l) actualizează permanent datele în aplicația DDAPT;
  m) redactează titluri de proprietate, cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la scrierea acestora și asigură evidența acestora prin aplicația DDAPT;
  n) asigură participarea unui specialist în cadrul colectivului de lucru de pe lângă Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în baza Ordinului Prefectului;(7) Biroul Înregistrare Sistematică are următoarele atribuții:
  a) asigură suport pentru implementarea înregistrării sistematice a proprietăților imobiliare în baza contractelor încheiate de Agenția Națională, instituții/autorități publice, alte persoane juridice interesate, în toate etapele procesului de înregistrare sistematică, precum:
  - pregătirea și predarea datelor referitoare la imobilele din raza teritorială a oficiilor teritoriale;
  - realizarea campaniilor de informare publică locală;
  - participarea la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și soluționarea cererilor de rectificare/contestațiilor;
  - deschiderea cărților funciare și arhivarea documentelor în arhiva Serviciului de Publicitate Imobiliară/Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară etc.
  b) asigură participarea unor specialiști la realizarea activităților stabilite prin Programul național de cadastru și carte funciară;
  c) asigură participarea unor reprezentanți alături de serviciile de specialitate din cadrul oficiilor teritoriale la procesul de înregistrare sporadică a proprietăților, conform alocării dispuse de inginerul șef;
  d) asigură participarea unor specialiști la monitorizarea contractelor încheiate în cadrul proiectelor de înregistrare sistematică a proprietăților derulate de Agenția Națională în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară și altor proiecte de înregistrare sistematică demarate la nivelul UAT-urilor;
  e) monitorizează la nivel local derularea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, derulate cu fonduri proprii de unitățile administrativ-teritoriale, alte instituții/autorități publice, alte persoane juridice interesate;
  f) raportează periodic conducerii oficiilor teritoriale stadiul implementării proiectelor de înregistrare sistematică;
  g) formulează propuneri de modificare a actelor normative în domeniul înregistrării sistematice a proprietăților imobiliare;
  h) răspunde petițiilor/sesizărilor referitoare la activitatea de înregistrare sistematică, repartizate de către directorul oficiului teritorial;
  i) pregătește datele și informațiile necesare derulării lucrărilor de înregistrare sistematică;
  j) furnizează informațiile necesare derulării procedurilor de achiziție a lucrărilor de înregistrare sistematică;
  k) coordonează și controlează permanent lucrările de înregistrare sistematică;
  l) verifică și recepționează lucrările de înregistrare sistematică și documentele tehnice ale cadastrului;
  m) afișează public documentele tehnice;
  n) întocmește trimestrial raportul de activitate al Biroului Înregistrare Sistematică pe care îl transmite inginerului șef.
  o) participă la orice alte activități specifice.


  Articolul 15

  Biroul Înregistrare Sistematică funcționează în cadrul Serviciului Cadastru și este condus de un șef birou, numit prin decizie a directorului oficiul teritorial în urma susținerii unui concurs sau examen.


  Articolul 16
  (1) În cadrul Biroului Înregistrare Sistematică pot fi încadrați consilieri cadastru, registratori de carte funciară, asistenți registratori principali, asistenți registratori, referenți, precum și personal cu atribuții în domeniul economic și de achiziții.(2) Personalul de specialitate din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică poate avea locul muncii atât la sediul oficiului teritorial cât și la sediul birourilor teritoriale subordonate.(3) Controlul activității de specialitate este realizat de către inginerul șef pentru personalul de specialitate în materie de cadastru și de către registratorul șef pentru personalul de specialitate în materie de publicitate imobiliară și este limitat la verificarea respectării reglementărilor speciale în materie de cadastru și publicitate imobiliară, precum și la asigurarea practicii unitare la nivelul oficiului teritorial.(4) Rapoartele de evaluare a personalului de specialitate din cadrul Biroului de Înregistrare Sistematică vor cuprinde evaluarea profesională realizată de către registratorul șef, respectiv de către inginerul șef, precum și evaluarea administrativă întocmită de către șeful biroului.
  II. SERVICIUL DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ


  Articolul 17

  Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită prin Serviciul de Publicitate Imobiliară.


  Articolul 18

  Serviciul de Publicitate Imobiliară are următoarele atribuții:
  a) aplică normele, instrucțiunile, tehnicile, procedeele și metodologiile de specialitate elaborate și avizate de Agenția Națională prin Direcția Publicitate Imobiliară precum și deciziile de îndrumare emise de directorul Direcției de Publicitate Imobiliară;
  b) asigură înscrierea drepturilor de proprietate și a celorlalte drepturi reale ce se constituie, se modifică, se transmit sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;
  c) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;
  d) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;
  e) asigură înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;
  f) realizează sinteze, analize și situații statistice privind date cuprinse în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, în colaborare cu Serviciul Cadastru și le pune la dispoziția instituțiilor, persoanelor fizice și juridice interesate, la cerere, în condițiile Legii.
  g) furnizează persoanelor fizice și juridice, contra cost servicii și informații, conform tarifelor aprobate prin ordin;
  h) răspunde de conservarea actelor și documentelor depuse de părți;
  i) organizează și gestionează depozitul de arhivă în conformitate cu nomenclatorul arhivistic și legislația specială în materie.


  Articolul 19
  (1) Serviciul de Publicitate Imobiliară este subordonat directorului oficiului teritorial și este condus de un șef serviciu denumit registrator șef și este coordonat și monitorizat din punct de vedere profesional de către directorul Direcției de Publicitate Imobiliară;(2) Registratorii de carte funciară sunt subordonați administrativ față de directorul oficiului teritorial.(3) Registratorul de carte funciară răspunde pentru activitatea sa, în condițiile legii, fiind subordonat profesional registratorului șef în ceea ce privește respectarea reglementărilor speciale în materie de cadastru și publicitate imobiliară, precum și asigurarea practicii unitare la nivelul oficiului teritorial.(4) Registratorul de carte funciară, șeful biroului teritorial - registratorul coordonator și șeful serviciului de publicitate imobiliară - registratorul-șef sunt numiți, în condițiile legii, prin ordin al directorului general, în urma ocupării prin concurs a postului și au calitatea de angajați ai oficiului teritorial unde își desfășoară activitatea.(5) Numirea cu delegație a registratorilor, registratorilor coordonatori și a registratorilor șefi se face de către directorul general al ANCPI, la propunerea Direcției de Publicitate Imobiliară.(6) Delegarea/detașarea registratorului de carte funciară se dispune cu avizul Direcției Publicitate Imobiliară.(7) Activitatea profesională a registratorului-șef, a registratorului coordonator și a registratorilor de carte funciară este coordonată și controlată de către Direcția de Publicitate Imobiliară în vederea respectării normelor legale și a regulamentelor din domeniul publicității imobiliare.(8) Registratorul șef este subordonat administrativ directorului oficiului teritorial și este coordonat și monitorizat de către directorul Direcției de Publicitate Imobiliară;(9) Activitatea registratorului șef și a angajaților serviciului publicitate imobiliară poate fi verificată, în ceea ce privește respectarea termenelor instituite de lege și deciziilor emise în aplicarea art. 22 alin. (12) din Lege, cât și administrativ de către directorul oficiului teritorial în conformitate cu codul controlului/intern managerial al entităților publice.


  Articolul 20
  (1) Registratorul de carte funciară, registratorul coordonator și registratorul șef își desfășoară activitatea independent decizional în ceea ce privește emiterea încheierii de carte funciară.(2) Sesizarea către comisia de disciplină care are în vedere fapta săvârșită de registratorul de carte funciară, șeful biroului teritorial - registratorul coordonator și șeful serviciului de publicitate imobiliară - registratorul-șef este necesar să fie avizată în termen de 5 zile lucrătoare de către directorul Direcției de Publicitate Imobiliară.(3) În situația în care avizul menționat la alin. (2) nu se regăsește pe sesizarea formulată, președintele comisiei de disciplină este obligat să solicite Direcției de Publicitate Imobiliară avizul scris, ca urmare a comunicării sesizării către acesta.(4) În cazuri bine justificate directorul oficiului teritorial poate solicita directorului Agenției Naționale desemnarea unei persoane din cadrul Direcției de Publicitate Imobiliară pentru a face parte în comisia de disciplină care cercetează abaterile disciplinare a persoanelor prevăzute la alin. (2).(5) Raportul de evaluare a registratorului-șef cuprinde evaluarea profesională comunicată de către Direcția Publicitate Imobiliară și evaluarea administrativă întocmită de directorul oficiului teritorial, cuprinse într-un singur raport de evaluare, aprobat de directorul general adjunct care coordonează activitatea de publicitate imobiliară.(6) Raportul de evaluare a registratorului coordonator cuprinde evaluarea atât pe plan profesional cât și administrativ, întocmit de registratorul șef și aprobat de directorul oficiului teritorial.(7) Raportul de evaluare al registratorului de carte funciară cuprinde evaluarea atât pe plan profesional cât și administrativ întocmit de către registratorul coordonator și registratorul șef și aprobat de directorul oficiului teritorial.


  Articolul 21
  (1) În subordinea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești, funcționează un birou de cadastru și publicitate imobiliară sau, după caz, un birou de relații cu publicul, ca unități fără personalitate juridică. Biroul de relații cu publicul va avea ca atribuții primirea, înregistrarea dosarelor și eliberarea acestora după soluționare, birou în care va activa un referent de carte funciară care va îndeplini și atribuții de casier.(2) Birourile teritoriale realizează activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale, acolo unde sunt încadrați și consilieri de cadastru, efectuează înscrierea în cartea funciară, precum și alte activități specifice de cadastru și publicitate imobiliară.(3) Birourile teritoriale sunt conduse de un șef birou, denumit registrator coordonator, aflat în subordinea șefului serviciului publicitate imobiliară/registratorului șef, numit prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, în urma susținerii unui concurs sau examen, după caz, organizat de Agenția Națională, în condițiile legii. Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul birourilor teritoriale care funcționează la reședința de județ în cadrul oficiilor teritoriale, este coordonată de șeful serviciului publicitate imobiliară/registratorul șef.(4) În aplicarea dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Lege, registratorul de carte funciară este competent să soluționeze cereri de înscriere înregistrate la nivelul oricărui birou teritorial din cadrul oficiului teritorial.(5) În funcție de volumul și complexitatea lucrărilor, din cadrul fiecărui birou teritorial, directorul poate dispune la propunerea registratorului șef și a inginerului șef asupra numărului de consilieri de cadastru și registratori de carte funciară ce își desfășoară activitatea în cadrul acestora.(6) Controlul activității de specialitate a consilierilor de cadastru care realizează activitatea de recepție la nivelul birourilor teritoriale este realizat de către inginerul șef.(7) Raportul de evaluare a consilierilor de cadastru care realizează activitatea de recepție la nivelul birourilor teritoriale va cuprinde evaluarea profesională realizată de către inginerul șef și evaluarea administrativă întocmită de registratorul coordonator.


  Articolul 22
  (1) Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul poate avea următoarele compartimente:
  a) compartimentul de primire și înregistrare a dosarelor, în care activează minim un referent de carte funciară și un casier;
  b) compartimentul de cadastru și/sau publicitate imobiliară în care își desfășoară activitatea asistenți-registratori și registratori carte funciară și după caz, consilieri de cadastru, referent/consilier cu atribuții de arhivă/arhivar, casier;
  c) arhiva de cadastru și/sau de publicitate imobiliară, având minim un referent/consilier cu atribuții de arhivă/arhivar.


  Articolul 23
  (1) Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară/Biroul Relații cu Publicul are următoarele atribuții specifice:
  a) asigură primirea, înregistrarea în registrul de evidență a petițiilor și soluționarea în termenul legal, a petițiilor formulate în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
  b) asigură primirea, înregistrarea în registrul special de evidență și soluționarea în termenul legal, a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  c) asigură programul obligatoriu de relații cu publicul și stabilește de comun acord cu conducerea oficiului teritorial programul de audiență;
  d) asigură programarea audiențelor și întocmește fișele de audiență;
  e) asigură urmărirea și înregistrarea soluționării problemelor ridicate de către petenți în audiențe;
  f) soluționează petițiile pe baza punctului de vedere elaborat de compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora;
  g) asigură expedierea răspunsului către petiționar în termenul legal, îngrijindu-se și de clasarea și arhivarea petițiilor, în condițiile legii;
  h) anual sau ori de câte ori este nevoie, întocmește, conform prevederilor legale sau la solicitarea directorului oficiului teritorial și a Agenției Naționale, situații statistice și rapoarte privind activitatea de soluționare a petițiilor și a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  i) asigură afișarea la sediul instituției a informațiilor de interes public comunicate din oficiu;
  j) asigură primirea, înregistrarea, evidența și distribuirea lucrărilor intrate la mapa directorului;
  k) înregistrează în registrul de intrări-ieșiri și consemnează numărul și data pe documentul primit;
  l) preia și comunică note telefonice, faxurile, e-mail-uri;
  m) tehnoredactează lucrările primite din partea conducerii instituției.(2) În biroul de lucru intern este interzis accesul altor persoane în afara personalului de specialitate din cadrul biroului teritorial.(3) Personalului de specialitate îi este interzis să ofere informații în legătură cu dosarele aflate în curs de soluționare și nici să furnizeze date și informații la care au acces.(4) În situația în care în circumscripția unei judecătorii nu există un birou de cadastru și publicitate imobiliară se va înființa un birou de relații cu publicul în care va activa minim un referent de carte funciară cu atribuții de casier, care va primi documentațiile, le va transmite oficiului teritorial pentru soluționare și le va elibera în termenul legal.


  Articolul 24
  (1) Pentru compartimentul de primire și înregistrare a dosarelor la biroul teritorial se asigură o încăpere separată de spațiul destinat arhivei.(2) Spațiul destinat acestui compartiment este singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului stabilit. Activitățile care se desfășoară în cadrul acestui spațiu sunt:
  a) primirea cererilor care au ca obiect:
  I. efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară;
  II. extrase de carte funciară precum și copii după cărțile funciare ori după actele din arhivă;
  III. recepția documentațiilor cadastrale și înscrierea în cartea funciară;
  IV. avizarea și recepția documentațiilor tehnice de specialitate;(3) În cadrul acestui birou se desfășoară și activități referitoare la:
  a) îndrumarea și informarea solicitanților cu privire la activitatea specifică;
  b) verificarea actelor necesare pentru cererile de înscriere de cadastru și publicitate imobiliară;
  c) verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate;
  d) înregistrarea cererilor în registrul general de intrare;
  e) completarea filelor de comunicare și expedierea lucrărilor de cadastru și carte funciară;
  f) primirea și expedierea corespondenței;
  g) asigurarea consultării cărților funciare precum și a actelor aflate în arhivă.


  Articolul 25
  (1) Arhiva biroului de cadastru și publicitate imobiliară și a biroului de relații cu publicul este organizată ca un spațiu separat, destinat depozitării cărților funciare, a documentelor care au stat la baza efectuării operațiunilor de carte funciară, a registrelor specifice precum și a oricăror documente gestionate de către acestea în vederea desfășurării activității specifice.(2) Arhiva biroului de cadastru și publicitate imobiliară și a biroului de relații cu publicul este în responsabilitatea unui referent-arhivar care răspunde de păstrarea în bună stare a documentelor enumerate mai sus.(3) Cărțile funciare vechi, pe localități, sunt grupate pe unități administrativ-teritoriale: comună, oraș, municipiu.(4) În scopul asigurării unui circuit continuu și în deplină siguranță a documentelor aflate în arhiva biroului de cadastru și publicitate imobiliară și a biroului de relații cu publicul, referentul - arhivar consemnează în registrul de arhivă (depozit), toate unitățile arhivistice depozitate, care se scot din arhivă, sub semnătură, pe baza cererilor înregistrate în registrul general de intrare.(5) Registrul de arhivă sau de depozit cuprinde următoarele rubrici: numărul curent al documentelor scoase din arhivă, data, numele și prenumele petentului, numărul de carte funciară solicitată și comuna, orașul, municipiul, numărul actului solicitat, data ieșirii din arhivă, data intrării în arhivă, persoana responsabilă din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnătura, observații.(6) Referentul - arhivar se îngrijește de păstrarea și completarea tuturor rubricilor acestui registru.(7) Este interzis accesul în arhivă a altor persoane în afara referentului care are în păstrare arhiva.


  Articolul 26
  (1) Directorul oficiului teritorial stabilește prin decizie, la propunerea șefilor compartimentelor funcționale, următoarele:
  a) atribuțiile ce revin fiecărui salariat, în conformitate cu fișa postului;
  b) repartizarea referenților pentru lucrările directe cu publicul din cadrul compartimentului registratură, în funcție de volumul de activitate;
  c) alte măsuri privind activitatea compartimentelor.(2) În situația în care compartimentul de cadastru și publicitate imobiliară din cadrul biroului de cadastru și publicitate imobiliară funcționează fără consilier de cadastru, recepția documentațiilor cadastrale se face la oficiul teritorial.(3) În cazul prevăzut la alin. (2) referentul de la biroul de cadastru și publicitate imobiliară primește cererile de recepție a documentației cadastrale și înscriere în cartea funciară, le înregistrează în registrul general de intrare și le transmite oficiului teritorial.(4) După efectuarea recepției, oficiul teritorial restituie biroului de cadastru și publicitate imobiliară documentația recepționată, în vederea înscrierii în cartea funciară, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte funciară stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se depune cererea de recepție a documentației cadastrale și înscriere în cartea funciară.(5) În toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul de cadastru și publicitate imobiliară.


  Articolul 27
  (1) Biroul de cadastru și publicitate imobiliară are sigilii specifice (ștampile rotunde) și parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.(2) Directorul oficiului teritorial stabilește, prin decizie, persoana din cadrul biroului de cadastru și publicitate imobiliară care se ocupă cu evidența, păstrarea și utilizarea ștampilelor și parafelor.
  III. SERVICIUL/BIROUL ECONOMIC


  Articolul 28
  (1) Serviciul/Biroul Economic este subordonat directorului oficiului teritorial și este coordonat și monitorizat din punct de vedere metodologic, de către Direcția Economică din cadrul Agenției Naționale.(2) Serviciul/Biroul Economic este condus de un șef serviciu/șef birou, numit prin decizie a directorului oficiului teritorial, în urma susținerii unui concurs sau examen.


  Articolul 29
  (1) Serviciul/Biroul Economic are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:
  a) organizează, conduce și răspunde de activitatea administrativă;
  b) răspunde de buna gestionare a patrimoniului instituției și integritatea bunurilor, conform prevederilor legale;
  c) sprijină ordonatorul de credite al oficiului teritorial în vederea exercitării de către acesta a atribuțiilor ce decurg din punct de vedere economico-financiar;
  d) răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor alocate, pe care le utilizează numai pentru realizarea obiectivelor instituției, potrivit bugetelor aprobate și în condițiile stabilite prin dispozițiile legale;
  e) întocmește și fundamentează proiectul de buget anual al oficiului teritorial pe baza necesarului de bunuri, servicii și produse transmis de către șefii tuturor compartimentelor funcționale din cadrul instituției;
  f) urmărește realizarea, evidențierea și reconcilierea încasărilor pe surse de venit, conform legislației în vigoare;
  g) ține evidența conturilor extracontabile;
  h) întocmește și analizează fișele de cont pentru activitatea proprie, pe surse de finanțare aprobate, în funcție de subdiviziunea venitului bugetar, registrele contabile obligatorii și documentele financiar-contabile;
  i) asigură utilizarea eficientă a fondurilor cuprinse în bugetul de cheltuieli, efectuează plăți în numerar și prin conturile deschise la Trezorerie către bugetul de stat și terțe persoane îndreptățite, în conformitate cu prevederile legale și ține evidența lor, pe surse de finanțare aprobate, în funcție de subdiviziunea venitului bugetar;
  j) propune ordonatorului de credite inventarierea anuală a patrimoniului sau ori de câte ori situația o impune;
  k) asigură controlul financiar preventiv propriu, prin persoana desemnată în acest sens, cu respectarea prevederilor legale, și exercitarea controlului de gestiune, prevăzut de actele normative în vigoare, asupra existenței documentelor care stau la baza operațiunilor financiar - contabile, a legalității plăților și încasărilor și a celorlalte operațiuni ce aduc modificări patrimoniului instituției;
  l) asigură monitorizarea cheltuielilor de personal și întocmește documentele referitoare la achitarea drepturilor bănești ale salariaților și la reținerea și virarea obligațiilor angajatorului și ale angajaților la bugetul statului, urmărind respectarea prevederilor legale în vigoare, pe surse de finanțare aprobate, în funcție de subdiviziunea venitului bugetar;
  m) ține evidența gestiunii și a contabilității de gestiune;
  n) asigură gospodărirea bunurilor aflate în gestiunea oficiului teritorial și utilizarea eficientă a echipamentelor din dotare, a mijloacelor de transport, a posturilor telefonice; întocmește necesarul de piese de schimb pentru întreținerea și funcționarea parcului auto propriu;
  o) întocmește și depune lunar raportările privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, contribuția la fondul de șomaj, etc.;
  p) asigură eliberarea foilor de parcurs, instruirea și verificarea periodică a conducătorilor auto, verificarea stării tehnice a autovehiculelor, a bunei funcționări a parcului auto;
  q) verifică întocmirea și completarea corectă a foilor de parcurs, întocmește fișa de activități zilnice (FAZ) și calculează consumul de carburanți, pe surse de finanțare aprobate, în funcție de subdiviziunea venitului bugetar;
  r) răspunde de arhivarea actelor și documentelor create la nivelul serviciului/biroului;
  s) ține evidența ștampilelor și sigiliilor;
  t) derulează etapa de regularizare a sumelor încasate de notarii publici în numele și pe seama Agenției Naționale și nevirate în termenul legal;
  u) elaborează și supune aprobării programul de investiții și reparații capitale a mijloacelor fixe, iar ulterior aprobării, pune în aplicare măsurile necesare realizării investițiilor;
  v) calculează și urmărește recuperarea în termenele legale a debitelor instituției;
  w) avizează notele de fundamentare și propune bugetul anual al oficiului teritorial pe care îl înaintează Agenției Naționale;
  x) organizează și răspunde de activitatea financiară și contabilă în conformitate cu prevederile legislației specifice;
  y) asigură și răspunde de organizarea contabilității proprii și ține evidență tuturor operațiunilor patrimoniale în conformitate cu prevederile legale, întocmește dările de seamă contabile, trimestriale și anuale, precum și contul de execuție bugetară.(2) Salariații din cadrul Serviciului/Biroului Economic îndeplinesc următoarele atribuții în domeniul achizițiilor publice:
  a) organizează procedurile de achiziții publice conform legislației în vigoare:
  - avizează referatele de necesitate întocmite de compartimentul solicitant;
  - oferă suport compartimentelor de specialitate în elaborarea caietelor de sarcini;
  - întocmește împreună cu compartimentele de specialitate și avizează contractele de achiziție;
  b) întocmește și modifică programul anual al achizițiilor publice, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate corelat cu bugetul aprobat și prevederile legale în vigoare;
  c) oferă suport responsabilului de contract cu privire la îndeplinirea clauzelor și a termenelor contractuale;
  d) utilizează Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice pentru organizarea procedurilor de achiziții și pentru achizițiile electronice prin cumpărare directă;
  e) asigură înregistrarea, păstrarea și arhivarea documentelor originale aferente procedurilor de achiziție;
  f) transmite la solicitarea Direcției Achiziții Publice din cadrul Agenției Naționale, orice informație și/sau raport privind achizițiile desfășurate;
  g) pune în aplicare dispozițiile elaborate de Direcția Achiziții Publice;
  h) emite, pe baza proceselor-verbale de recepție, respectiv acceptanță, documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și, dacă este cazul, la eventualele prejudicii.(3) Atribuțiile menționate în alineatul anterior, vor fi duse la îndeplinire, prin persoanele desemnate prin decizia ordonatorului de credite ca responsabile cu achizițiile publice, cu excepția situațiilor în care a fost nominalizată o altă persoană.
  IV. SERVICIUL/BIROUL RESURSE UMANE ȘI INTEROGARE BAZE DE DATE


  Articolul 30
  (1) Serviciul/Biroul Resurse Umane și Interogare Baze de Date este subordonat directorului oficiului teritorial.(2) Serviciul/Biroul Resurse Umane și Interogare Baze de Date este condus de un șef serviciu/șef birou, numit prin decizie a directorului oficiului teritorial în urma promovării unui concurs/examen.(3) În subordinea Serviciului/Biroului Resurse Umane și Interogare Baze de Date funcționează Biroul Resurse Umane și Biroul/Compartimentul Interogare Baze de Date, conform organigramelor aprobate.


  Articolul 31

  Biroul/Compartimentul Resurse Umane și Interogare Baze de Date are următoarele atribuții, competențe și responsabilități:
  1. Atribuții resurse umane:
  a) asigură și aplică politici de personal, politici de salarizare, de recompensare și acordare de beneficii în cadrul oficiului teritorial;
  b) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante de execuție și de conducere, cu asigurarea secretariatului comisiilor, conform legislației în vigoare și regulamentului aprobat de directorul general;
  c) analizează nevoile și stabilește obiectivele de instruire prin consultarea șefilor de compartimente, cu stabilirea bugetului destinat pregătirii/calificării personalului;
  d) coordonează și asigură însușirea și aplicarea normelor de protecție a muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;
  e) întocmește statul de funcții;
  f) întocmește și actualizează lunar statul de personal al oficiului teritorial;
  g) primește, centralizează și verifică pontajul salariaților din cadrul instituției pentru întocmirea statelor de plată;
  h) programează împreună cu șefii de compartimente și ține evidența concediilor de odihnă, recuperărilor și concediilor medicale ale personalului din cadrul oficiului teritorial;
  i) întocmește și completează Registrul general de evidență a salariaților din cadrul oficiului teritorial și îl transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă, din raza teritorială;
  j) întocmește contractele de muncă și actele adiționale la acestea;
  k) întocmește și actualizează dosarele personalului oficiului teritorial;
  l) urmărește permanent actualizarea fișelor posturilor de către șefii de compartiment, conform statului de funcții;
  m) coordonează evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale;
  n) întocmește și distribuie deciziile emise de directorul oficiului teritorial, referitoare la fiecare salariat;
  o) ține evidența sancțiunilor disciplinare;
  p) întocmește și eliberează adeverințe privind plata contribuției de asigurări de sănătate, numărul zilelor de concediu medical efectuat și veniturile nete ale angajaților, păstrează și actualizează evidența salariaților pe casele de sănătate de care aparțin;
  q) fundamentează propunerea de cheltuieli de personal în vederea elaborării bugetului oficiului teritorial;
  r) coordonează activitatea de aplicare a normelor privind securitatea și sănătatea în muncă.
  2. Atribuții Interogare Baze de Date:
  a) efectuează verificări, la nivelul oficiului teritorial, în urma solicitărilor înregistrate cu privire la existența/inexistența în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice/juridice, ce fac obiectul verificărilor instituțiilor abilitate prin legi special.
  b) furnizează informațiile solicitate instituțiilor abilitate prin legi special, cu privire la existența/inexistența în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice/juridice, în urma verificărilor efectuate la nivelul oficiului teritorial.
  c) verifică și eliberează celelalte certificate cu privire la existența/inexistența imobilelor în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, indiferent de solicitant;
  d) arhivează răspunsurile la adresele ce au ca obiect verificarea deținerii de bunuri imobile de către anumite persoane fizice/juridice, la solicitarea instituțiilor abilitate.


  Capitolul VI DISPOZIȚII FINALE

  Articolul 32
  (1) În cadrul oficiilor teritoriale își desfășoară activitatea specialiști GIS/IT care au calitatea de angajați ai Agenției Naționale - Direcția Informatică, fiind subordonați directorului acestei direcții.(2) Specialiștii GIS/IT colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul oficiului teritorial în care își desfășoară activitatea, cu acordul prealabil al directorului Direcției Informatice.(3) Specialiștii GIS/IT vor acorda sprijin comisiei de monitorizare și recepție a lucrărilor executate prin PNCCF, comisii stabilite prin decizii ale directorului oficiului teritorial cu acordul Directorului Direcției Informatice.(4) Directorul oficiului teritorial poate sesiza directorul Direcției Informatice cu privire la eventualele deficiențe ale activităților specialistului GIS/IT.(5) Directorul oficiului teritorial confirmă condica de prezență pentru salariații menționați la alin. (1) și o transmite Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională, prin intermediul persoanei responsabile cu activitatea de resurse umane din cadrul oficiului teritorial/Centrului Național de Cartografie, până cel târziu la data de 01 a fiecărei luni.(6) Comunicarea planificării concediului legal de odihnă a specialiștilor GIS/IT se face și directorului oficiului teritorial.(7) Cererea de efectuare a concediilor de odihnă a specialiștilor GIS/IT este avizată de directorul oficiului teritorial.(8) Direcția Informatică va comunica oficiului teritorial persoana care va îndeplini atribuțiile specifice pe perioada efectuării concediului de odihnă a specialistului GIS/IT titular.


  Articolul 33
  (1) În cadrul oficiilor teritoriale își desfășoară activitatea specific juridică consilierii juridici care au calitatea de angajați ai Agenției Naționale, fiind subordonați Serviciului Juridic din cadrul Direcției Juridice și Resurse Umane.(2) Consilierii juridici colaborează cu compartimentele funcționale din cadrul oficiului teritorial și Centrului Național de Cartografie în care își desfășoară activitatea, cu acordul prealabil al directorului Direcției Juridice și Resurse Umane.(3) Directorul oficiului teritorial/Centrului Național de Cartografie confirmă condica de prezență pentru salariații menționați la alin. (1) și o transmite Compartimentului Resurse Umane și Pregătire Profesională, prin intermediul persoanei responsabile cu activitatea de resurse umane din cadrul oficiului teritorial/Centrului Național de Cartografie, până cel târziu la data de 01 a fiecărei luni;(4) Comunicarea planificării concediului legal de odihnă consilierilor juridici se face și directorului oficiului teritorial.(5) Cererea de efectuare a concediilor de odihnă a consilierilor juridici este avizată de directorul oficiului teritorial.(6) Direcția Juridică și Resurse Umane va comunica oficiului teritorial persoana care va îndeplini atribuțiile specifice pe perioada efectuării concediului de odihnă a consilierului juridic titular.(7) Directorul oficiului teritorial/Centrului Național de Cartografie anunță directorului Direcției Juridice și Resurse Umane orice deficiență constatată în activitatea pe care o desfășoară.


  Articolul 34

  Persoanele care ocupă prin concurs funcții de conducere la data intrării în vigoare a prezentului regulament își mențin gradul și funcția deținute și după schimbarea denumirii compartimentului funcțional pe care îl conduce, cu salarizarea corespunzătoare a noii funcții, conform organigramelor aprobate și prevăzute la anexele 2a și 2b.


  Articolul 35

  Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară.

  --------