ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 6 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017
  Având în vedere obligațiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislației Uniunii Europene în vigoare,
  luând în considerare intrarea în vigoare, în luna iulie 2017, a Regulamentului delegat (UE) 2017/1.183 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de completare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie de informații și documente și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și(UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei,
  având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol, cu privire la transmiterea informațiilor prevăzute la pct. 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei,
  ținând cont de prevederile art. 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei, prin care se instituie obligația ca statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele transmise de operatorii economici sunt exacte, complete și furnizate în timp util,
  luând în considerare particularitățile anumitor sectoare, în special piața zahărului, în cadrul căreia sistemul cotelor de producție s-a finalizat, piața trebuie să se adapteze de urgență la noile reglementări ale Uniunii Europene; în acest sens este necesar să se demonstreze viabilitatea operatorilor economici care trebuie să transmită lunar informații de piață cu privire la cantitățile de zahăr vândute și la prețul zahărului și care se raportează la Comisia Europeană.
  Prezentul act normativ creează cadrul legal pentru elaborarea legislației naționale secundare privind recunoașterea și verificarea operatorilor economici din sectorul zahăr, precum și obligația de raportare la Comisia Europeană a datelor de către apicultori, comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, organizațiile profesionale, patronale și interprofesionale și alte autorități, după caz.
  Ținând cont de faptul că informațiile referitoare la prețurile produselor agricole, precum și cele referitoare la producție și piață sunt necesare în scopul monitorizării, analizării și gestionării pieței Uniunii Europene și pentru a asigura transparența pieței, buna funcționare și predictibilitatea piețelor, în special în sectorul de lapte și sectorul zahărului, România trebuie să se asigure că operatorii economici transmit informațiile corect și la termenele stabilite de legislația Uniunii Europene, în caz contrar, riscându-se o perturbare a pieței agricole.
  Funcționarea sistemului informatic pus la dispoziție de Comisia Europeană sprijină în mod clar gestionarea și monitorizarea piețelor produselor agricole reglementată de politica agricolă comună, în contextul transmiterii de informații din piața agricolă.
  Raportările de date către Comisia Europeană sunt de asemenea necesare pentru calcularea unor măsuri de sprijin pentru fermieri, atunci când aceștia sunt afectați de o perturbare gravă a pieței și intră în faliment.
  Având în vedere că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de raportare poate avea drept consecință negativă declanșarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancționare a României,
  luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență poate avea consecințe nefavorabile asupra României, cu impact asupra bugetului sectorului agricol al României, și anume:– imposibilitatea asigurării fluxurilor de informații corecte și concludente privind piața produselor agricole și alimentare prevăzute în anexele nr. I-III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei, acest fapt generând riscul neangajării unor sume de către Uniunea Europeană;– distorsionarea piețelor agricole în contextul embargoului impus de Federația Rusă asupra produselor agricole provenite din Uniunea Europeană,
  luând în considerare faptul că informațiile colectate sunt utilizate pentru a verifica, controla, monitoriza, evalua și audita măsurile din cadrul politicii agricole comune, cu respectarea cerințelor stabilite în acordurile internaționale care au fost încheiate în conformitate cu TFUE, inclusiv a cerințelor de transmitere în temeiul acestor acorduri, și faptul că netransmiterea acestor informații la Comisia Europeană ar periclita procesul de elaborare a politicilor agricole la nivelul Uniunii Europene din cauza necunoașterii realităților pieței agricole a statelor membre, cu repercusiuni asupra securității și siguranței alimentare,
  întrucât elementele prezentate constituie situații extraordinare și vizează interesele economice ale României pe termen scurt și mediu,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 3 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Colectarea și verificarea informațiilor primare privind piața produselor agricole și alimentare prevăzute în anexele nr. I-III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, direct sau prin intermediul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, după caz, sau de către Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.(2) Centralizarea, procesarea, analizarea, diseminarea și transmiterea informațiilor privind piața produselor agricole și alimentare se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și/sau Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, după caz.
  2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 4^1
  (1) Pentru piața zahărului, transmiterea informațiilor se efectuează potrivit pct. 1 din anexa nr. II și pct. 2 din anexa nr. III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei.(2) Pentru structura de producție și de comercializare din sectorul apicol, transmiterea informațiilor se efectuează potrivit pct. 3 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol.
  3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, unități de raportare sunt: operatorii economici, apicultorii, comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, organizațiile profesionale, patronale și interprofesionale și alte autorități după caz, astfel definite de legislația națională.
  4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole asigură transmiterea informațiilor de piață agricolă și alimentară către serviciile corespondente ale Direcției Generale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene în vigoare.


  Articolul II
  (1) Operatorii economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau rafinarea zahărului brut din trestie sunt obligați să obțină recunoașterea ca operatori care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau rafinarea zahărului brut din trestie emisă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Procedura de recunoaștere a operatorilor economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau din rafinarea zahărului brut din trestie se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Verificarea producției și a stocurilor de zahăr transmise de operatorii economici care desfășoară activități privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr și/sau rafinarea zahărului brut din trestie, constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare, se realizează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.(4) Primii cumpărători din sectorul laptelui, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate, stabiliți pe teritoriul României și înscriși la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.638/2015 pentru stabilirea condițiilor și a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să furnizeze informații potrivit prevederilor pct. 4 lit. (a) din anexa nr. II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1.185 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013 și (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor, precum și de modificare și abrogare a mai multor regulamente ale Comisiei.(5) Verificarea veridicității informațiilor transmise de primii cumpărători, constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare, se realizează de către Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu».(6) Apicultorii care produc și comercializează miere și alte produse apicole sunt obligați să furnizeze informațiile prevăzute la art. 4^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare.


  Articolul III
  (1) În termen 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale procedura prevăzută la art. II alin. (2).(2) Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prevăzut la alin. (1), raportarea datelor și informațiilor care fac obiectul Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare se realizează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2009, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu


  București, 6 decembrie 2017.
  Nr. 94.
  ----