ORDONANŢĂ nr. 14 din 31 iulie 2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) cumpărător de acţiuni şi de active înseamnă orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup, cu sau fără personalitate juridică, de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, care formulează o ofertă comună de cumpărare. Cumpărător al acţiunilor nu poate fi o persoană juridică română de drept public;"
  2. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 24^1. - (1) Societăţile la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi filialele acestora pot transfera prin negociere directă active aflate în proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau filialelor acestora, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) să aibă ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora;
  b) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificări, măsuri şi/sau propuneri referitoare la eficientizarea, îmbunătăţirea cadrului economic şi/sau social la nivel local sau naţional. Analiza tehnico-economică se concretizează printr-un raport întocmit de proprietarul activelor, în urma solicitării transmise de potenţialul cumpărător;
  c) transferul să fie efectuat cu titlu oneros, preţul fiind determinat în baza unui raport de evaluare întocmit în condiţiile legii de un evaluator autorizat. În toate cazurile preţul de transfer nu va fi mai mic decât valoarea recomandată de evaluator prin raport;
  d) transferul să fie efectuat cu respectarea normelor naţionale şi comunitare în materie de concurenţă şi ajutor de stat;
  e) să fie exprimat acordul expres al creditorilor, în cazul în care activele transferate sunt grevate de sarcini.
  (2) Transferul activelor se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de administraţie, după caz."
  3. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - (1) Instituţiile publice nu au dreptul să participe la cumpărări de acţiuni, sub sancţiunea nulităţii contractelor de vânzare."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  p. Ministrul delegat pentru energie,
  Borbely Karoly,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul pentru
  societatea informaţională,
  Alexandru-Răzvan Cotovelea
  Bucureşti, 31 iulie 2014.
  Nr. 14.
  -----