LEGE nr. 236 din 5 noiembrie 2020pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1037 din 6 noiembrie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege instituie acordarea unei prime la comercializarea produselor agricole primare, produselor pescărești și de acvacultură, de către producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali, după caz, denumită în continuare primă de comercializare.


  Articolul 2

  În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) primă de comercializare - suma acordată producătorilor în vederea stimulării comercializării produselor agricole primare, produselor pescărești și de acvacultură;
  b) produs agricol primar - legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, păsări, lapte, ouă, miere de albine, ciuperci de cultură și hamei;
  c) produs pescăresc și de acvacultură - produse enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
  d) comercializare produse agricole primare, produse pescărești și de acvacultură - comercializarea produselor obținute din cultivarea terenurilor, amenajări specifice destinate cultivării, suprafețe de luciu de apă, creșterea animalelor/păsărilor/familiilor de albine care pot fi folosite ca materie primă de către unitățile de procesare sau vândute fără a fi procesate;
  e) capacitate medie de producție - producția medie anuală, vegetală sau animală, comunicată pentru anul anterior de către Institutul Național de Statistică.


  Articolul 3

  Beneficiază de prevederile prezentei legi persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/ întreprinderile familiale/întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;
  b) posedă atestat de producător sau documente de înregistrare ori licență de acvacultură sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;
  c) comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;
  d) fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură ori licență de pescuit comercial, după caz.


  Articolul 4

  Prima de comercializare se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:
  a) adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către solicitant;
  b) atestatul de producător vizat la zi sau documentele de înregistrare ori licența de acvacultură sau licența de pescuit comercial, după caz;
  c) dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură.


  Articolul 5
  (1) Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la centrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma. (2) Prima de comercializare se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii. În funcție de opțiunea beneficiarului, aceasta poate fi plătită prin mandat poștal sau virament în contul curent al beneficiarului.


  Articolul 6
  (1) Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual/beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual/beneficiar.(2) Producătorii pot solicita prima de comercializare fără a depăși limita capacităților proprii de producție.


  Articolul 7

  Fondurile pentru plata primei de comercializare se plătesc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind prevăzut un capitol distinct de cheltuieli, cu această destinație.


  Articolul 8

  În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 9

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025 și se aplică până la data de 31 decembrie 2027.
  (la 15-12-2023, Termenul de intrare în vigoare prevăzut la articolul 9 a fost prorogat de Articolul XXXIII, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie 2023 )

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 5 noiembrie 2020.
  Nr. 236.
  -----