ORDIN nr. 1.541 din 6 iunie 2011
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 24 iunie 2011  În temeiul art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul
  mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Bucureşti, 6 iunie 2011.
  Nr. 1.541.


  Anexa
  REGULAMENT
  de organizare şi funcţionare al Comitetului EMAS şi al Biroului EMAS

  Articolul 1

  (1) Comitetul EMAS şi Biroul EMAS sunt înfiinţate în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) şi alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei.
  (2) Comitetul EMAS participă la procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS a organizaţiilor şi de reînnoire a acesteia, precum şi în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS, alături de organismul competent desemnat prin prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.
  (3) Secretariatul tehnic al Comitetului EMAS este asigurat de Biroul EMAS.


  Articolul 2

  Definiţiile termenilor specifici utilizaţi în prezentul regulament sunt prevăzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulament.


  Articolul 3

  (1) Comitetul EMAS este constituit din 21 de membri titulari, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.
  (2) Componenţa nominală a membrilor Comitetului EMAS se aprobă în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.
  (3) Componenţa nominală a membrilor Biroul EMAS se desemnează în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011.
  (4) Mandatul de membru titular al Comitetului EMAS este de 2 ani, putând fi reînnoit.
  (5) Participarea membrilor titulari ai Comitetului EMAS în cadrul întrunirilor nu este remunerată.


  Articolul 4

  Membrii titulari ai Comitetului EMAS trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
  a) să aibă cunoştinţe în domeniul protecţiei mediului;
  b) să cunoască legislaţia în domeniul EMAS şi să se preocupe în mod continuu de creşterea nivelului de pregătire în acest domeniu;
  c) să nu facă parte din corpul de auditori sau verificatori de mediu pentru organizaţia supusă evaluării, care solicită înregistrarea în EMAS sau reînnoirea acesteia;
  d) să nu asigure servicii de implementare a sistemului de management de mediu, care ar putea compromite obiectivitatea sau imparţialitatea procesului de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS sau de reînnoire a acesteia, pentru organizaţia supusă evaluării;
  e) să declare pe propria răspundere că îndeplinesc cu imparţialitate şi integritate atribuţiile şi responsabilităţile în procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS a organizaţiilor şi de reînnoire a acesteia, precum şi în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS;
  f) în cazul existenţei unui conflict de interese, sunt obligaţi să se abţină de a participa la luarea unei decizii;
  g) să participe la instruirile în domeniul EMAS organizate de organismul competent.


  Articolul 5

  (1) În cazul în care membrii titulari ai Comitetului EMAS nu pot participa la întruniri din motive obiective, aceştia pot fi înlocuiţi de persoane desemnate în acest scop, cu condiţia ca acestea să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 4.
  (2) Înlocuirea se aduce la cunoştinţa Biroului EMAS, în scris, cu minimum două zile înainte de data întrunirii.


  Articolul 6

  (1) Calitatea de membru titular al Comitetului EMAS se pierde în următoarele condiţii:
  a) prin retragere, membrul titular în cauză având obligaţia să comunice organismului competent solicitarea de retragere, în scris, cu cel puţin o lună înainte de data retragerii;
  b) prin excludere, atunci când un membru titular al Comitetului EMAS nu asigură reprezentarea la 3 şedinţe consecutive a autorităţii publice centrale, instituţiei, asociaţiei patronale şi organizaţiei neguvernamentale care l-a nominalizat, precum şi în cazul constatării încălcării prevederilor art. 4.
  (2) Organismul competent comunică, în scris, conducătorului autorităţii publice centrale, instituţiei, asociaţiei patronale, precum şi organizaţiei neguvernamentale reprezentate de membrul în cauză decizia privind excluderea şi motivarea acesteia, împreună cu solicitarea de a desemna un alt reprezentant.


  Articolul 7

  (1) Comitetul EMAS se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitările organismului competent.
  (2) Certificatul de înregistrare EMAS se semnează de reprezentantul cu funcţie de conducere al organismului competent, care coordonează activităţile din domeniul EMAS.


  Articolul 8

  (1) În procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS şi de reînnoire a acesteia, precum şi în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS, hotărârile Comitetului EMAS se adoptă prin votul majorităţii membrilor, în prezenţa obligatorie a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor sau, după caz al persoanelor desemnate ca înlocuitori.
  (2) În cazul în care în cadrul şedinţei Comitetului EMAS se constată că sunt necesare informaţii suplimentare, luarea deciziei se amână pentru o şedinţă ulterioară, la care pot fi invitaţi la discuţii experţi colaboratori care nu au drept de vot.


  Articolul 9

  Comitetul EMAS are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
  a) acordă sprijin organismului competent cu privire la luarea măsurilor necesare în vederea promovării EMAS şi a încurajării participării organizaţiilor în cadrul EMAS, în special a organizaţiilor mici, în principal prin accesul la informaţii privind EMAS şi a modalităţilor de accesare a fondurilor de susţinere existente, special adaptate nevoilor acestora;
  b) diseminează informaţii privind obiectivele, componentele şi avantajele principale ale EMAS;
  c) analizează documentele şi informaţiile necesare în procesul de evaluare a cererii de înregistrare în EMAS a organizaţiilor şi de reînnoire a acesteia, precum şi în procesul de suspendare sau de radiere a înregistrării EMAS, conform procedurii elaborate în conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011;
  d) hotărăşte privind emiterea avizului de acordare a înregistrării în EMAS şi de reînnoire a acesteia, precum şi de suspendare sau de radiere a înregistrării în EMAS;
  e) contribuie la îndeplinirea prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2011, respectiv analizează posibilităţile de integrare a EMAS în alte politici şi instrumente de la nivel naţional.


  Articolul 10

  Biroul EMAS are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
  a) răspunde solicitărilor de acordare de asistenţă şi de informaţii cu privire la cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului aplicabile organizaţiilor în cauză;
  b) primeşte cererile de înregistrare în EMAS sau documentele necesare reînnoirii înregistrării în EMAS, inclusiv declaraţiile de mediu actualizate, şi documentele necesare menţinerii înregistrării în EMAS, precum şi cererile privind derogările pentru organizaţiile mici prevăzute la art. 7 din Regulament şi înştiinţează, în scris, organismul competent despre depunerea acestora;
  c) verifică existenţa tuturor documentelor necesare procesului de înregistrare în EMAS sau de reînnoire a acesteia, depuse de organizaţii, precum şi integralitatea informaţiilor incluse în documente şi solicită, după caz, documente şi informaţii suplimentare organizaţiilor în cauză;
  d) asigură obţinerea informaţiilor cu privire la stadiul şi modul în care organizaţiile supuse evaluării respectă cerinţele legale din domeniul protecţiei mediului aplicabile activităţii acestora;
  e) convoacă, în scris, la solicitarea organismului competent, întrunirile Comitetului EMAS şi comunică membrilor acestuia ordinea de zi a întrunirilor;
  f) pregăteşte documentele întrunirii respective şi le difuzează membrilor Comitetului EMAS sau persoanelor desemnate ca înlocuitori;
  g) consemnează în procese-verbale dezbaterile şi deciziile din cadrul întrunirilor Comitetului EMAS şi le supune avizării membrilor titulari ai Comitetului EMAS sau, după caz, persoanelor desemnate ca înlocuitori;
  h) ţine evidenţa exemplarelor în original a documentelor menţionate la lit. a)-g);
  i) pregăteşte dosarul organizaţiilor supuse evaluării, care include, în copie documentele prevăzute la lit. a)-e) şi g), şi îl transmite organismului competent;
  j) întocmeşte şi publică lista organizaţiilor înregistrate în EMAS, la nivel naţional, şi a informaţiilor privind modul de obţinere a declaraţiei de mediu sau a declaraţiei de mediu actualizate, inclusiv a informaţiilor privind organizaţiile cărora li s-a suspendat sau radiat înregistrarea în EMAS, prin înscrierea şi menţinerea acestora într-un registru, numit Registrul naţional al EMAS;
  k) transmite organismului competent lista actualizată a organizaţiilor înregistrate în EMAS;
  l) arhivează documentele privind EMAS pentru o perioadă de cel puţin 5 ani;
  m) pregăteşte un raport anual cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul Comitetului EMAS.


  Articolul 11

  Comitetul EMAS şi Biroul EMAS participă alături de organismul competent la evaluările la nivel de omologi organizate conform prevederilor art. 17 din Regulament.
  -------